Nationen_Arendalsuka

Comments

Transcription

Nationen_Arendalsuka
påAr
endal
s
uka
Ti
r
s
dag1
6/
8kl20:
F
r
edag1
9/
8kl1
5.
30:
Erde
ts
t
ør
r
el
s
ens
om t
el
l
er
?
Apspa
r
l
a
me
nt
a
r
i
s
k
el
e
de
rMa
r
t
i
nKol
be
r
g
s
na
k
k
e
rme
dNa
t
i
one
nsEv
aNor
dl
undom
bl
å
bl
åk
ommune
-ogl
a
ndbr
uk
s
pol
i
t
i
k
k
.
T
or
s
dag1
8/
8kl1
8:
Fl
okkdyrogandr
efloker
Om mo
t
k
ul
t
ur
,
ma
k
togme
di
e
r
.
Erde
no e
nt
l
i
gede
ba
t
t
e
ni
Nor
gef
or
e
ns
r
e
t
t
e
t
?Hv
e
m bl
i
ro
v
e
r
hør
t–ogh
v
or
f
or
?Fi
nne
sde
tt
a
bue
rs
om br
e
ms
e
r
s
a
mt
a
l
e
ne
?Hv
as
l
a
gsr
ol
l
ek
a
nni
s
j
e
me
di
e
nes
pi
l
l
e
,
ogh
v
or
da
nøns
k
e
rdef
e
r
s
k
e
s
j
e
f
r
e
da
k
t
ør
e
nei
a
v
i
s
e
neVå
r
tLa
ndog
Na
t
i
one
nål
øs
eflok
e
n
?
Me
dÅs
hi
l
dMa
t
hi
s
e
n(
Vå
r
tLa
nd)
,
I
r
e
ne
Ha
l
v
or
s
e
n(
Na
t
i
one
n)ogEs
pe
nEgi
l
Ha
ns
e
n(
Af
t
e
npos
t
e
n)
.
De
ba
t
t
l
e
de
r
Ve
s
l
e
møyØs
t
r
e
m(
Af
t
e
npos
t
e
n)
Bl
imedpåmat
pr
at
!
Vi
v
i
l
har
e
n,
s
unnogs
pe
nne
ndema
toge
r
i
øk
e
ndegr
a
dv
i
l
l
i
gt
i
l
åbe
t
a
l
eme
rf
orde
n.
«
Ma
tf
r
aNor
ge
»
r
e
da
k
t
ørPe
rBor
gl
undog
Be
r
ntBuc
he
r
J
oha
nne
s
s
e
ni
«
Ha
ne
n»
s
pr
e
rgl
e
deom s
pe
nne
ndema
t
pr
odus
e
nt
e
r
,
me
nsk
ons
e
r
ndi
r
e
k
t
ørPe
rRos
k
i
f
t
ei
Nor
ge
s
Gr
uppe
nnå
rdes
t
or
ema
s
s
e
ne
.
Sa
mt
a
l
e
nl
e
de
sa
vs
j
e
f
r
e
da
k
t
ørI
r
e
neHa
l
v
or
s
e
n,
Na
t
i
one
n.
F
r
edag1
9/
8kl1
6.
45:
Hvem s
kalei
ej
or
da
?
Ov
e
rhe
l
ev
e
r
de
nk
j
øpe
ri
nt
e
r
na
s
j
ona
l
e
i
n
v
e
s
t
or
e
roppna
t
ur
r
e
s
s
ur
s
e
rs
om t
i
dl
i
ge
r
et
i
l
hør
t
ef
e
l
l
e
s
s
k
a
pe
t
.
Endr
i
nge
ra
v
l
o
v
e
rogr
e
gl
e
rt
r
e
k
k
e
rNor
ges
a
mmev
e
i
.
Pe
rSk
or
ge
,
ge
ne
r
a
l
s
e
k
r
e
t
æri
Nor
ge
s
Bonde
l
a
g,
J
oMoe
nBr
e
de
v
e
i
e
n,
me
df
or
f
a
t
t
e
ra
vbok
a«
Hv
e
ms
k
a
l
e
i
eNor
ge
?
»og
I
r
e
neHa
l
v
or
s
e
n,
s
j
e
f
r
e
da
k
t
øri
Na
t
i
one
n
s
a
mt
a
l
e
r
,
l
e
de
ta
vNa
t
i
one
nsEv
aNor
dl
und.
St
ed:Af
t
e
npos
t
e
nsme
di
e
bå
ti
Pol
l
e
nogNa
t
i
one
nsne
t
t
s
i
de(
di
r
e
k
t
e
s
e
ndi
ng)
.Gr
a
t
i
sa
dga
ng.
EvaNor
dl
und
I
r
eneHal
vor
s
en
Kat
oNykvi
s
t

Similar documents