null

Comments

Transcription

null
Svet
Evropske unije
Bruselj, 26. avgust 2016
(OR. en)
11784/16
ADD 1
Medinstitucionalna zadeva:
2016/0251 (NLE)
WTO 236
AELE 59
ISL 38
AGRI 454
PREDLOG
Pošiljatelj:
Datum prejema:
Prejemnik:
za generalnega sekretarja Evropske komisije:
direktor Jordi AYET PUIGARNAU
24. avgust 2016
generalni sekretar Sveta Evropske unije Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Št. dok. Kom.:
COM(2016) 524 final - ANNEX I
Zadeva:
PRILOGA k predlogu SKLEPA SVETA o podpisu Sporazuma v imenu
Evropske unije med Evropsko unijo in Islandijo o zaščiti geografskih
označb za kmetijske proizvode in živila
Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2016) 524 final - ANNEX I.
Priloga: COM(2016) 524 final - ANNEX I
11784/16 ADD 1
jst
DGC 2A
SL
EVROPSKA
KOMISIJA
Bruselj, 24.8.2016
COM(2016) 524 final
ANNEX 1
PRILOGA
k
predlogu
SKLEPA SVETA
o podpisu Sporazuma v imenu Evropske unije med Evropsko unijo in Islandijo o zaščiti
geografskih označb za kmetijske proizvode in živila
SL
SL
PRILOGA
Sporazum med Evropsko unijo in Islandijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske
proizvode in živila
EVROPSKA UNIJA
na eni strani
in
ISLANDIJA
na drugi strani
(v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) STA SE –
OB UPOŠTEVANJU dejstva, da se pogodbenici strinjata, da bosta medsebojno pospeševali
usklajen razvoj geografskih označb, kot so opredeljene v členu 22(1) Sporazuma o
trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, ter spodbujali trgovino s kmetijskimi
proizvodi in živili s poreklom z ozemelj pogodbenic,
O UPOŠTEVANJU, da Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (Sporazum EGP)
določa vzajemno priznavanje in zaščito geografskih označb za vina, aromatizirane vinske
proizvode in žgane pijače –
DOGOVORILI O NASLEDNJEM:
Člen 1
Področje uporabe
1. Ta sporazum se uporablja za priznavanje in zaščito geografskih označb za kmetijske
proizvode in živila, razen vin, aromatiziranih vinskih proizvodov in žganih pijač, s poreklom
z ozemelj pogodbenic.
2. Geografske označbe pogodbenice druga pogodbenica zaščiti na podlagi tega sporazuma le,
če so vključene v področje uporabe zakonodaje iz člena 2.
Člen 2
Uveljavljene geografske označbe
1. Evropska unija po preučitvi zakonodaje Islandije iz dela A Priloge I ugotavlja, da navedena
zakonodaja izpolnjuje elemente iz dela B Priloge I.
2. Islandija po preučitvi zakonodaje Evropske unije iz dela A Priloge I ugotavlja, da navedena
zakonodaja izpolnjuje elemente iz dela B Priloge I.
SL
2
SL
3. Islandija po zaključku postopka ugovora v skladu z delom C Priloge I ter po preučitvi
geografskih označb za kmetijske proizvode in živila Evropske unije iz Priloge II, ki so
registrirani v Evropski uniji v skladu z zakonodajo iz odstavka 2, zaščiti navedene geografske
označbe v skladu z ravnjo zaščite iz tega sporazuma.
4. Evropska unija po zaključku postopka ugovora v skladu z delom C Priloge I ter po
preučitvi geografskih označb za kmetijske proizvode in živila Islandije iz Priloge II, ki so
registrirani v Islandiji v skladu z zakonodajo iz odstavka 1, zaščiti navedene geografske
označbe v skladu z ravnjo zaščite iz tega sporazuma.
Člen 3
Dodajanje novih geografskih označb
1. Pogodbenici se strinjata glede možnosti dodajanja novih geografskih označb, ki jih je treba
zaščititi, v Prilogo II v skladu s členom 10(3) po zaključku postopka ugovora v skladu z
delom C Priloge I ter po preučitvi geografskih označb iz člena 2(3) in (4) v zadovoljstvo obeh
pogodbenic.
2. Pogodbenici ni treba zaščititi imena kot geografsko označbo, kadar je v nasprotju z imenom
rastlinske sorte ali živalske pasme, zaradi česar je verjetno, da bi tako ime zavedlo potrošnike
glede resničnega porekla proizvoda.
Člen 4
Obseg zaščite geografskih označb
1. Geografske označbe iz Priloge II, vključno s tistimi, ki so bile dodane na podlagi člena 3, se
zaščitijo pred:
(a) vsako neposredno ali posredno komercialno rabo zaščitenega imena:
(i) za primerljive proizvode, ki niso v skladu s specifikacijo proizvoda za zaščiteno
ime, ali
(ii) če taka raba izkorišča ugled geografske označbe;
(b) vsako zlorabo, posnemanjem ali navajanjem, tudi če je resnično poreklo proizvoda
navedeno ali če je zaščiteno ime prevedeno, drugače zapisano ali prečrkovano ali če mu je
dodan izraz, kot so „slog“, „tip“, „metoda“, „kot se proizvaja v“, „imitacija“, „okus“, „kot“ ali
podobno;
(c) vsako drugo napačno ali zavajajočo označbo izvora, porekla, vrste ali bistvenih lastnosti
proizvoda na notranji ali zunanji embalaži, v reklamnem gradivu ali dokumentih, ki se
nanašajo na zadevni proizvod, in v primeru pakiranja proizvoda v embalažo, ki lahko ustvari
napačen vtis o poreklu proizvoda;
(d) vsako drugo prakso, ki lahko potrošnika zavede glede pravega porekla proizvoda.
2. Zaščitene geografske označbe na ozemlju pogodbenic ne postanejo generične.
3. Če so geografske označbe v celoti ali delno enakozvočne, se zaščita odobri za vsako
označbo, če se je uporabila v dobri veri in ob upoštevanju lokalne in tradicionalne rabe ter
SL
3
SL
dejanske nevarnosti zamenjave. Pogodbenici skupaj določita praktične pogoje uporabe, pod
katerimi se bodo enakozvočne geografske označbe med seboj razlikovale, ob upoštevanju
potrebe po zagotavljanju pravične obravnave zadevnih proizvajalcev in preprečevanju
zavajanja potrošnikov. Enakozvočno ime, ki potrošnika zavede, tako da misli, da proizvodi
prihajajo z drugega ozemlja, se ne registrira, čeprav je ime točno, kar zadeva dejansko
ozemlje, regijo ali kraj porekla zadevnega proizvoda.
4. Kadar ena od pogodbenic v okviru pogajanj s tretjo državo predlaga zaščito geografske
označbe navedene tretje države in je to ime enakozvočno geografski označbi druge
pogodbenice, se slednja obvesti in se ji da priložnost, da predloži svoje pripombe, preden se
ime zaščiti.
5. Nobena določba tega sporazuma pogodbenice ne zavezuje, da zaščiti geografsko označbo
druge pogodbenice, ki ni ali ni več zaščitena v državi porekla. Pogodbenici se medsebojno
uradno obvestita, če geografska označba v državi porekla ni več zaščitena. Takšno uradno
obvestilo se pošlje v skladu s členom 10(3).
6. Nobena določba tega sporazuma ne posega v pravico oseb, da pri trgovanju uporabljajo
svoje ime ali ime svojih poslovnih predhodnikov, razen kadar uporaba takega imena zavaja
potrošnike.
Člen 5
Pravica do uporabe geografskih označb
1. Ime, zaščiteno v skladu s tem sporazumom, lahko uporablja vsak gospodarski subjekt, ki
trži kmetijske proizvode in živila, ki so v skladu z ustreznimi specifikacijami.
2. Ko je geografska označba zaščitena na podlagi tega sporazuma, se za uporabo zaščitenega
imena ne zahteva nobena registracija uporabnikov ali dodatne pristojbine.
Člen 6
Razmerje do blagovnih znamk
1. Pogodbenici zavrneta registracijo oziroma po uradni dolžnosti ali na zahtevo katere koli
zainteresirane strani v skladu z zakonodajo vsake od pogodbenic razveljavita blagovno
znamko, ki ustreza kateri koli od situacij iz člena 4(1) v zvezi zaščitenimi geografskimi
označbami za podobne proizvode, pod pogojem, da je vloga za registracijo blagovne znamke
vložena po datumu vloge za registracijo geografske označbe, vložene na zadevnem ozemlju.
2. Za geografske označbe iz člena 2 je datum vloge za registracijo datum začetka veljavnosti
tega sporazuma.
3. Za geografske označbe iz člena 3 je datum vloge za registracijo datum predložitve zahtevka
za zaščito geografske označbe drugi pogodbenici.
4. Pogodbenici nista zavezani k zaščiti geografske označbe v skladu s členom 3, kadar bi
lahko zaščita glede na ugledno ali dobro znano blagovno znamko zavedla potrošnika glede
resničnega porekla proizvoda.
SL
4
SL
5. Brez poseganja v odstavek 4 tega člena pogodbenici zaščitita geografske označbe tudi,
kadar obstaja predhodna blagovna znamka. Predhodna blagovna znamka pomeni blagovno
znamko, katere uporaba ustreza eni od situacij iz člena 4(1) in za katero je bila vloga vložena,
ki je bila registrirana ali, če to možnost določa zadevna zakonodaja, v dobri veri uveljavljena
z uporabo na ozemlju ene od pogodbenic pred datumom, na katerega druga pogodbenica na
podlagi tega sporazuma vloži vlogo za zaščito geografske označbe. Taka blagovna znamka se
lahko še naprej uporablja in obnavlja ne glede na zaščito geografske označbe, pod pogojem,
da v zakonodaji pogodbenic o blagovnih znamkah ne obstajajo razlogi za neveljavnost ali
preklic blagovne znamke.
Člen 7
Izvrševanje
Pristojni organi pogodbenic ustrezno okrepijo zaščito, določeno v členih od 4 do 6, da se
prepreči in po potrebi ustavi vsaka nezakonita uporaba zaščitenih geografskih označb. To
zaščito izvajajo tudi na zahtevo zainteresirane strani.
Člen 8
Splošna pravila
1. Uvoz, izvoz in trženje katerega koli proizvoda iz členov 2 in 3 se izvajajo v skladu z zakoni
in drugimi predpisi, ki se uporabljajo na ozemlju pogodbenice, kjer se proizvodi dajejo na trg.
2. Vse zadeve z zvezi s specifikacijami proizvodov registriranih geografskih označb
obravnava skupni odbor, ustanovljen v skladu s členom 10.
3. Registracijo geografskih označb, ki so zaščitene po tem sporazumu, lahko prekliče le
pogodbenica porekla proizvoda.
4. Specifikacija proizvoda iz tega sporazuma je specifikacija, ki jo odobrijo organi
pogodbenice na ozemlju porekla proizvoda, vključno z morebitnimi odobrenimi
spremembami specifikacije.
Člen 9
Sodelovanje in preglednost
1. Pogodbenici bodisi neposredno bodisi prek skupnega odbora, ustanovljenega na podlagi
člena 10, vzdržujeta stike v zvezi z vsemi zadevami, ki so povezane z izvajanjem in
delovanjem tega sporazuma. Zlasti lahko ena od pogodbenic od druge pogodbenice zahteva
informacije v zvezi s specifikacijami proizvodov in njihovimi spremembami ter v zvezi s
kontaktnimi točkami za zagotavljanje nadzora.
2. Vsaka pogodbenica lahko objavi specifikacije proizvodov ali njihove povzetke ter
kontaktne točke za zagotavljanje nadzora, ki ustrezajo zaščitenim geografskim označbam
druge pogodbenice v skladu s tem sporazumom.
Člen 10
SL
5
SL
Skupni odbor
1. Pogodbenici se strinjata, da se ustanovi skupni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki
Evropske unije in Islandije za spremljanje razvoja v zvezi s tem sporazumom ter za krepitev
sodelovanja in dialoga o geografskih označbah.
2. Skupni odbor odločitve sprejema soglasno. Določi tudi svoj poslovnik. Sestane se na
zahtevo katere koli pogodbenice, izmenično v Evropski uniji in na Islandiji, v času, na kraju
in na način (ki lahko vključuje videokonferenco), ki jih skupaj določita pogodbenici, vendar
najpozneje 90 dni po predložitvi zahteve.
3. Skupni odbor poskrbi tudi za pravilno delovanje tega sporazuma in lahko preuči vsa
vprašanja v zvezi z njegovim izvajanjem in delovanjem. Zlasti je odgovoren za:
(a) spremembo dela A Priloge I glede sklicevanj na zakonodajo, ki se uporablja na ozemljih
pogodbenic;
(b) spremembo dela B Priloge I glede elementov za registracijo in nadzor geografskih označb;
(c) spremembo Priloge II glede geografskih označb;
(d) izmenjavo informacij o spremembah zakonodaje in politike v zvezi z geografskimi
označbami ter o katerem koli vprašanju skupnega interesa na področju geografskih označb;
(e) izmenjavo informacij o geografskih označbah, da se preuči njihova zaščita v skladu s tem
sporazumom.
Člen 11
Začetek veljavnosti
1. Pogodbenici ratificirata ali odobrita ta sporazum v skladu s svojimi notranjimi postopki.
2. Ob upoštevanju odstavka 3 začne ta sporazum veljati prvi dan prvega meseca, ki sledi
datumu, ko pogodbenici druga drugo uradno obvestita, da so postopki iz prvega odstavka
zaključeni.
3. Če je ta datum pred datumom začetka veljavnosti sporazuma v obliki izmenjave pisem med
Evropsko unijo in Islandijo v zvezi z dodatnimi trgovinskimi preferenciali za kmetijske
proizvode, sprejetega na podlagi člena 19 Sporazuma o EGP v Bruslju dne … leta …, bo ta
sporazum začel veljati šele na isti datum kot slednji sporazum.
V Bruslju, dne … leta …
Za Evropsko unijo
Za Islandijo
SL
6
SL
SL
7
SL
PRILOGA I
Del A
Zakonodaja pogodbenic
Zakonodaja Evropske unije:
Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o
shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 664/2014 z dne 18. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe
(EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo simbolov Unije za
zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in zajamčene tradicionalne
posebnosti ter v zvezi z nekaterimi pravili o izvoru, nekaterimi postopkovnimi pravili in
nekaterimi dodatnimi prehodnimi pravili
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo
Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih
proizvodov in živil
Zakonodaja Islandije:
Zakon o zaščiti imen proizvodov kot označb porekla, geografskih označb ali tradicionalnih
posebnosti št. 130, 22. december 2014
Del B
Elementi za registracijo in nadzor geografskih označb iz člena 2(1) in (2)
1. Register geografskih označb, ki so zaščitene na ozemlju.
2. Upravni postopek, s katerim se preveri, ali geografske označbe označujejo, da ima blago
poreklo z ozemlja, regije ali lokacije ene ali več držav, če se dana kakovost, sloves ali kaka
druga značilnost tega blaga v osnovi pripisuje njegovemu geografskemu poreklu.
3. Zahteva, da registrirano ime ustreza posebnemu proizvodu ali proizvodom, za katere je
določena specifikacija proizvoda, ki se lahko spremeni le z ustreznim upravnim postopkom.
4. Določbe o nadzoru, ki se uporabljajo za proizvodnjo.
5. Pravica vsakega proizvajalca, ki ima sedež na območju in je predmet sistema nadzora, da
prideluje proizvode, ki so označeni z zaščitenim imenom, če proizvajalec upošteva
specifikacijo proizvoda.
6. Postopek ugovora, ki omogoča, da se upošteva zakoniti interes predhodnih uporabnikov
imena, ne glede na to, ali so navedena imena zaščitena kot oblika intelektualne lastnine ali ne.
7. Pravilo, da zaščitena imena ne smejo postati generična.
8. Določbe v zvezi z registracijo, ki lahko vključujejo zavrnitev registracije in izrazov, ki so v
celoti ali delno enakozvočni z registriranimi izrazi, izrazov, ki se v vsakdanjem jeziku
SL
8
SL
običajno uporabljajo kot splošna imena za blago, in izrazov, ki so sestavljeni iz imen
rastlinskih sort ali živalskih pasem ali jih vključujejo. Takšne določbe upoštevajo zakoniti
interes vseh zadevnih strani.
Del C
Merila, ki se vključijo v postopek ugovora iz člena 2
1. Seznam imen, po potrebi z ustreznim prečrkovanjem v latinico.
2. Informacije o skupini proizvoda.
3. Poziv vsem državam članicam Evropske unije, tretjim državam ali katerim koli fizičnim ali
pravnim osebam z zakonitim interesom, ustanovljenim ali s sedežem v državi članici EU,
Islandiji ali tretji državi, da predložijo ugovor na tako zaščito z ustrezno utemeljeno izjavo.
4. Obvestila o ugovoru mora Evropska komisija ali vlada Islandije (islandski organ za nadzor
hrane in veterinarski nadzor (MAST)) prejeti v dveh mesecih od datuma objave
informativnega obvestila.
5. Obvestila o ugovoru se sprejmejo le, če so bila prejeta v roku iz točke 4 in če v njem zvezi
z zaščito predlaganega imena utemeljeno naslednje:
(a) predlagano ime sovpada z imenom rastlinske sorte ali živalske pasme, zaradi česar je
verjetno, da bi tako ime zavedlo potrošnika glede resničnega porekla proizvoda;
(b) predlagano ime sovpada z enakozvočnim imenom, ki bi potrošnika zavedlo v prepričanje,
da proizvodi prihajajo z drugega območja;
(c) zaradi ugleda in slovesa blagovne znamke ter dolžine časa, ko se ta uporablja, lahko
zavaja potrošnika glede prave identitete proizvoda;
(d) ogroža obstoj popolnoma ali delno enakega imena ali blagovne znamke ali obstoj
proizvodov, ki so bili najmanj pet let pred datumom objave informativnega obvestila zakonito
na trgu;
(e) sovpada z imenom, za katerega se šteje, da je generično.
6. Merila iz točke 5 se ovrednotijo glede na ozemlje Evropske unije, ki se v primeru pravic
intelektualne lastnine nanaša le na ozemlje ali ozemlja, kjer so te pravice zaščitene, ali glede
na ozemlje Islandije.
PRILOGA II
Geografske označbe proizvodov iz člena 2(3) in (4)
Kmetijski proizvodi in živila Evropske unije, ki se zaščitijo na Islandiji, razen vin,
aromatiziranih vinskih proizvodov in žganih pijač 1
Država
Ime, ki se zaščiti
AT
AT
Gailtaler Almkäse
Gailtaler Speck
1
SL
Prečrkovan zapis
v latinici
Vrsta proizvoda
siri
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
Imena, ki se zaščitijo, registrirana v Evropski uniji do 28. februarja 2014, ki so bila predmet postopka
ugovora s strani Republike Islandije v skladu s členom 2.
9
SL
AT
Marchfeldspargel
AT
Mostviertler Birnmost
BE
BE
Steierisches
Kürbiskernöl
Steirischer Kren
Tiroler
Almkäse/Tiroler
Alpkäse
Tiroler Bergkäse
Tiroler Graukäse
Tiroler Speck
Vorarlberger Alpkäse
Vorarlberger
Bergkäse
Wachauer Marille
Waldviertler
Graumohn
Beurre d'Ardenne
Brussels grondwitloof
Fromage de Herve
Gentse azalea
Geraardsbergse
Mattentaart
Jambon d'Ardenne
BE
Liers vlaaike
BE
Pâté gaumais
Poperingse
hopscheuten/Popering
se hoppescheuten
Vlaams-Brabantse
Tafeldruif
Горнооряховски
суджук
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BG
CY
CY
CZ
CZ
CZ
CZ
SL
Κουφέτα Αμυγδάλου
Γεροσκήπου
Λουκούμι
Γεροσκήπου
Březnický ležák
Brněnské
pivo/Starobrněnské
pivo
Budějovické pivo
Budějovický
měšťanský var
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi o delovanju
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba)
(začimbe itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
siri
siri
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
siri
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
cvetje in okrasne rastline
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
Gornooryahovski
sudzhuk
Koufeta
Amygdalou
Geroskipou
Loukoumi
Geroskipou
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
pivo
pivo
pivo
pivo
10
SL
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
Černá Hora
České pivo
Českobudějovické
pivo
Český kmín
Chamomilla bohemica
Chelčicko-Lhenické
ovoce
Chodské pivo
CZ
Karlovarské
trojhránky
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
Karlovarský suchar
Lomnické suchary
Mariánskolázeňské
oplatky
Nošovické kysané zelí
Olomoucké tvarůžky
Pardubický perník
Pohořelický kapr
Štramberské uši
CZ
Třeboňský kapr
CZ
Valašský frgál
CZ
CZ
CZ
Všestarská cibule
Žatecký chmel
Znojemské pivo
Spargel aus
Franken/Fränkischer
Spargel/FrankenSpargel
DE
DE
DE
DE
SL
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
pivo
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
siri
siri
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
pivo
Jihočeská Niva
Jihočeská Zlatá Niva
Karlovarské oplatky
CZ
pivo
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
Hořické trubičky
CZ
CZ
pivo
pivo
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
Aachener Printen
Abensberger
Spargel/Abensberger
Qualitätsspargel
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
Aischgründer Karpfen
11
SL
DE
Allgäuer Bergkäse
Allgäuer Emmentaler
Altenburger
Ziegenkäse
Ammerländer
Dielenrauchschinken/
Ammerländer
Katenschinken
Ammerländer
Schinken/Ammerländ
er Knochenschinken
Bamberger
Hörnla/Bamberger
Hörnle/Bamberger
Hörnchen
Bayerische
Breze/Bayerische
Brezn/Bayerische
Brez’n/Bayerische
Brezel
Bayerischer
Meerrettich/Bayerisch
er Kren
Bayerisches Bier
Bayerisches
Rindfleisch/Rindfleisc
h aus Bayern
Bremer Bier
DE
Bremer Klaben
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
SL
siri
siri
siri
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
pivo
sveže meso
pivo
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
Diepholzer
Moorschnucke
Dithmarscher Kohl
Dortmunder Bier
Dresdner
Christstollen/Dresdner
Stollen/Dresdner
Weihnachtsstollen
Düsseldorfer
Mostert/Düsseldorfer
Senf
Mostert/Düsseldorfer
Urtyp
Mostert/Aechter
Düsseldorfer Mostert
Eichsfelder
Feldgieker/Eichsfelde
r Feldkieker
Feldsalat von der Insel
Reichenau
sveže meso
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
pivo
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
gorčična pasta
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
12
SL
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
SL
Filderkraut/Filderspitz
kraut
Fränkischer
Karpfen/Frankenkarpf
en/Karpfen aus
Franken
Göttinger Feldkieker
Göttinger Stracke
Greußener Salami
Gurken von der Insel
Reichenau
Halberstädter
Würstchen
Hessischer Apfelwein
Hessischer Handkäse
ali Hessischer
Handkäs
Hofer Bier
Hofer
Rindfleischwurst
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
siri
pivo
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
Holsteiner Karpfen
Holsteiner
Katenschinken/Holste
iner
Schinken/Holsteiner
Katenrauchchinken/H
olsteiner
Knochenschinken
Holsteiner Tilsiter
Hopfen aus der
Hallertau
Kölsch
Kulmbacher Bier
Lausitzer Leinöl
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
siri
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
pivo
pivo
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
Lübecker Marzipan
Lüneburger
Heidekartoffeln
Lüneburger
Heidschnucke
Mainfranken Bier
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sveže meso
pivo
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
pivo
siri
Meißner Fummel
Münchener Bier
Nieheimer Käse
Nürnberger
Bratwürste/Nürnberge
r Rostbratwürste
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
13
SL
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
SL
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
Nürnberger
Lebkuchen
Oberpfälzer Karpfen
Odenwälder
Frühstückskäse
Reuther Bier
Rheinisches
Apfelkraut
Rheinisches
Zuckerrübenkraut/Rhe
inischer
Zuckerrübensirup/Rhe
inisches Rübenkraut
Salate von der Insel
Reichenau
Salzwedeler
Baumkuchen
Schrobenhausener
Spargel/Spargel aus
dem
Schrobenhausener
Land/Spargel aus dem
Anbaugebiet
Schrobenhausen
Schwäbische
Maultaschen ali
Schwäbische
Suppenmaultaschen
Schwäbische
Spätzle/Schwäbische
Knöpfle
SchwäbischHällisches
Qualitätsschweinefleis
ch
Schwarzwälder
Schinken
siri
pivo
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
testenine
testenine
sveže meso
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
Schwarzwaldforelle
Spalt Spalter
Spreewälder Gurken
Spreewälder
Meerrettich
Stromberger Pflaume
Tettnanger Hopfen
Thüringer Leberwurst
Thüringer
Rostbratwurst
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
14
SL
DK
DK
DK
DK
DK
Thüringer Rotwurst
Tomaten von der Insel
Reichenau
Walbecker Spargel
Weideochse vom
Limpurger Rind
Westfälischer
Knochenschinken
Danablu
Esrom
Lammefjordsgulerod
Vadehavslam
Vadehavsstude
EL
Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη
DE
DE
DE
DE
DE
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
SL
Άγιος Ματθαίος
Κέρκυρας
Αγουρέλαιο
Χαλκιδικής
Ακτινίδιο Πιερίας
Ακτινίδιο Σπερχειού
Ανεβατό
Αποκορώνας Χανίων
Κρήτης
Αρνάκι Ελασσόνας
Αρχάνες Ηρακλείου
Κρήτης
Αυγοτάραχο
Μεσολογγίου
Βιάννος Ηρακλείου
Κρήτης
Βόρειος
Μυλοπόταμος
Ρεθύμνης Κρήτης
Γαλοτύρι
Γραβιέρα Αγράφων
Γραβιέρα Κρήτης
Γραβιέρα Νάξου
Ελιά Καλαμάτας
Εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο
„Τροιζηνία“
Εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο Θραψανό
Εξαιρετικό Παρθένο
Ελαιόλαδο Σέλινο
Κρήτης
Ζάκυνθος
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sveže meso
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
siri
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sveže meso
sveže meso
Xira Syka
Taxiarchi
Agios Mattheos
Kerkyras
Agoureleo
Chalkidikis
Aktinidio Pierias
Aktinidio
Sperchiou
Anevato
Apokoronas
Chanion Kritis
Arnaki Elassonas
Arxanes Irakliou
Kritis
Avgotarocho
Messolongiou
Vianos Irakliou
Kritis
Vorios
Mylopotamos
Rethymnis Kritis
Galotyri
Graviera Agrafon
Graviera Kritis
Graviera Naxou
Elia Kalamatas
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sveže meso
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
siri
siri
siri
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
Exeretiko partheno
eleolado „Trizinia“
Exeretiko partheno
eleolado Thrapsano
Exeretiko partheno
eleolado Selino
Kritis
Zakynthos
15
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
SL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
SL
Θάσος
Thassos
Throumba
Θρούμπα Αμπαδιάς
Ampadias
Ρεθύμνης Κρήτης
Rethymnis Kritis
Θρούμπα Θάσου
Throumba Thassou
Θρούμπα Χίου
Throumba Chiou
Καλαθάκι Λήμνου
Kalathaki Limnou
Kalamata
Καλαμάτα
Κασέρι
Kasseri
Κατίκι Δομοκού
Katiki Domokou
Κατσικάκι Ελασσόνας Katsikaki Elassonas
Κελυφωτό φυστίκι
Kelifoto fystiki
Φθιώτιδας
Fthiotidas
Κεράσια τραγανά
Kerassia Tragana
Ροδοχωρίου
Rodochoriou
Κεφαλογραβιέρα
Kefalograviera
Κεφαλονιά
Kefalonia
Κολυμβάρι Χανίων
Kolymvari Chanion
Κρήτης
Kritis
Κονσερβολιά
Konservolia
Αμφίσσης
Amfissis
Κονσερβολιά Αρτας
Konservolia Artas
Κονσερβολιά
Konservolia
Αταλάντης
Atalantis
Κονσερβολιά Πηλίου Konservolia Piliou
Βόλου
Volou
Κονσερβολιά Ροβίων Konservolia Rovion
Κονσερβολιά
Konservolia
Στυλίδας
Stylidas
Κοπανιστή
Kopanisti
Κορινθιακή Σταφίδα
Korinthiaki Stafida
Βοστίτσα
Vostitsa
Κουμ Κουάτ
Koum kouat
Κέρκυρας
Kerkyras
Κρανίδι Αργολίδας
Kranidi Argolidas
Κρητικό παξιμάδι
Κροκεές Λακωνίας
Κρόκος Κοζάνης
Λαδοτύρι Μυτιλήνης
Λακωνία
Λέσβος/Mυτιλήνη
Λυγουριό
Ασκληπιείου
Μανούρι
Μανταρίνι Χίου
Μαστίχα Χίου
Μαστιχέλαιο Χίου
Kritiko paximadi
Krokees Lakonias
Krokos Kozanis
Ladotyri Mytilinis
Lakonia
Lesvos/Mytilini
Lygourio Asklipiou
Manouri
Mandarini Chiou
Masticha Chiou
Mastichelaio Chiou
16
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
siri
siri
sveže meso
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
siri
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
naravne gume in smole
eterična olja
SL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
Μέλι Ελάτης
Μαινάλου Βανίλια
Μεσσαρά
Μετσοβόνε
Μήλα Ζαγοράς
Πηλίου
Μήλα Ντελίσιους
Πιλαφά Τριπόλεως
Μήλο Καστοριάς
Μπάτζος
Ξερά σύκα Κύμης
Ξύγαλο
Σητείας/Ξίγαλο
Σητείας
Ξυνομυζήθρα Κρήτης
EL
EL
Ολυμπία
Πατάτα Κάτω
Νευροκοπίου
Πατάτα Νάξου
Πεζά Ηρακλείου
Κρήτης
Πέτρινα Λακωνίας
Πηχτόγαλο Χανίων
Πορτοκάλια Μάλεμε
Χανίων Κρήτης
Πράσινες Ελιές
Χαλκιδικής
Πρέβεζα
Ροδάκινα Νάουσας
Ρόδος
Σάμος
Σαν Μιχάλη
Σητεία Λασιθίου
Κρήτης
Σταφίδα Ζακύνθου
Σταφίδα Ηλείας
Σύκα Βραβρώνας
Μαρκοπούλου
Μεσογείων
Σφέλα
EL
Τοματάκι Σαντορίνης
EL
EL
EL
Τσακώνικη μελιτζάνα
Λεωνιδίου
Τσίχλα Χίου
Φάβα Σαντορίνης
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
SL
Meli Elatis
Menalou Vanilia
Messara
Metsovone
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
siri
Mila Zagoras Piliou
Mila Delicious
Pilafa Tripoleas
Milo Kastorias
Batzos
Xera syka Kymis
Xygalo
Siteias/Xigalo
Siteias
Xynomyzithra
Kritis
Olympia
Patata Kato
Nevrokopiou
Patata Naxou
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
siri
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
Peza Irakliou Kritis
Petrina Lakonias
Pichtogalo Chanion
Portokalia Maleme
Chanion Kritis
Prasines Elies
Chalkidikis
Preveza
Rodakina Naoussas
Rodos
Samos
San Michali
Sitia Lasithiou
Kritis
Stafida Zakynthou
Stafida Ilias
Syka Vavronas
Markopoulou
Messongion
Sfela
Tomataki
Santorinis
Tsakoniki
Melitzana
Leonidiou
Tsikla Chiou
Fava Santorinis
17
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
siri
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
naravne gume in smole
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
SL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
SL
Φασόλια (Γίγαντες
Ελέφαντες) Πρεσπών
Φλώρινας
Φασόλια (πλακέ
μεγαλόσπερμα)
Πρεσπών Φλώρινας
Φασόλια Βανίλιες
Φενεού
ΦΑΣΟΛΙΑ
ΓΙΓΑΝΤΕΣ —
ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Φασόλια γίγαντες
ελέφαντες Κάτω
Νευροκοπίου
Φασόλια κοινά
μεσόσπερμα Κάτω
Νευροκοπίοu
Φέτα
Φιρίκι Πηλίου
Φοινικι Λακωνιασ
Φορμαέλλα
Αράχωβας
Παρνασσού
Φυστίκι Αίγινας
Φυστίκι Μεγάρων
Χανιά Κρήτης
Aceite Campo de
Calatrava
Aceite Campo de
Montiel
Aceite de La Alcarria
Aceite de la Rioja
Aceite de Lucena
Aceite de
Mallorca/Aceite
mallorquín/Oli de
Mallorca/Oli
mallorquí
Aceite de Navarra
Aceite de Terra
Alta/Oli de Terra Alta
Aceite del Baix EbreMontsià / Oli del Baix
Ebre-Montsià
Aceite del Bajo
Aragón
Aceite Monterrubio
Aceite Sierra del
Fassolia Gigantes
Elefantes Prespon
Florinas
Fassolia (plake
megalosperma)
Prespon Florinas
Fasolia Vanilies
Feneou
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
Fasolia Gigantes –
Elefantes Kastorias
Fassolia Gigantes
Elefantes Kato
Nevrokopiou
Fassolia kina
Messosperma Kato
Nevrokopiu
Feta
Firiki Piliou
Finiki Lakonias
Formaella
Arachovas
Parnassou
Fystiki Aeginas
Fystiki Megaron
Chania Kritis
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
18
SL
ES
ES
ES
ES
ES
ES
Moncayo
Aceituna Aloreña de
Málaga
Afuega'l Pitu
Ajo Morado de las
Pedroñeras
Alcachofa de
Benicarló/Carxofa de
Benicarló
Alcachofa de Tudela
Alfajor de Medina
Sidonia
Alubia de La BañezaLeón
Antequera
Arroz de
Valencia/Arròs de
València
Arroz del Delta del
Ebro/Arròs del Delta
de l'Ebre
Arzùa-Ulloa
Avellana de Reus
Azafrán de la Mancha
Baena
Berenjena de Almagro
Botillo del Bierzo
ES
Caballa de Andalucia
ES
ES
ES
ES
ES
Cabrales
Calasparra
Calçot de Valls
Carne de Ávila
Carne de Cantabria
Carne de la Sierra de
Guadarrama
Carne de Morucha de
Salamanca
Carne de Vacuno del
País Vasco/Euskal
Okela
Castaña de Galicia
Cebolla Fuentes de
Ebro
Cebreiro
Cecina de León
Cereza del Jerte
Cerezas de la
Montaña de Alicante
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
SL
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
19
SL
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
SL
Chirimoya de la Costa
tropical de GranadaMálaga
Chorizo de
Cantimpalos
Chorizo Riojano
Chosco de Tineo
Chufa de Valencia
Cítricos
Valencianos/Cítrics
Valencians
Clementinas de las
Tierras del
Ebro/Clementines de
les Terres de l'Ebre
Coliflor de Calahorra
Cordero de
Extremadura
Cordero de
Navarra/Nafarroako
Arkumea
Cordero Manchego
Cordero Segureño
Dehesa de
Extremadura
Ensaimada de
Mallorca/Ensaimada
mallorquina
Espárrago de HuétorTájar
Espárrago de Navarra
Estepa
Faba Asturiana
Faba de Lourenzá
Gamoneu/Gamonedo
Garbanzo de Escacena
Garbanzo de
Fuentesaúco
Gata-Hurdes
Gofio Canario
Grelos de Galicia
Guijuelo
Idiazabal
Jamón de Huelva
Jamón de
Teruel/Paleta de
Teruel
Jamón de Trevélez
Jijona
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
siri
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
20
SL
izdelki
ES
Judías de El Barco de
Ávila
Kaki Ribera del
Xúquer
Lacón Gallego
Lechazo de Castilla y
León
Lenteja de La Armuña
Lenteja Pardina de
Tierra de Campos
Les Garrigues
Los Pedroches
Mahón-Menorca
Mantecadas de
Astorga
ES
Mantecados de Estepa
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
Mantequilla de l'Alt
Urgell y la
Cerdanya/Mantega de
l'Alt Urgell i la
Cerdanya
Mantequilla de Soria
Manzana de
Girona/Poma de
Girona
Manzana Reineta del
Bierzo
ES
Mazapán de Toledo
ES
ES
ES
Mejillón de
Galicia/Mexillón de
Galicia
Melocotón de Calanda
Melón de La Mancha
ES
Melva de Andalucia
ES
Miel de Galicia/Mel
de Galicia
ES
ES
ES
ES
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sveže meso
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
siri
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
Miel de Granada
ES
Miel de La Alcarria
ES
Miel de Tenerife
ES
ES
ES
Mongeta del Ganxet
Montes de Granada
Montes de Toledo
SL
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
21
SL
ES
ES
Montoro-Adamuz
Nísperos Callosa d'En
Sarriá
ES
Pa de Pagès Català
ES
Pan de Alfacar
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
SL
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
Pan de Cea
Pan de Cruz de
Ciudad Real
Papas Antiguas de
Canarias
Pasas de Málaga
Pataca de
Galicia/Patata de
Galicia
Patatas de
Prades/Patates de
Prades
Pemento da Arnoia
Pemento de Herbón
Pemento de Oímbra
Pemento do Couto
Pera de Jumilla
Pera de Lleida
Peras de Rincón de
Soto
Picón Bejes-Tresviso
Pimentón de la Vera
Pimentón de Murcia
Pimiento Asado del
Bierzo
Pimiento de FresnoBenavente
Pimiento de Gernika
ali Gernikako Piperra
Pimiento Riojano
Pimientos del Piquillo
de Lodosa
Plátano de Canarias
Pollo y Capón del Prat
Poniente de Granada
Priego de Córdoba
Queso Camerano
Queso Casín
Queso de Flor de
Guía/Queso de Media
Flor de Guía/Queso de
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sveže meso
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
siri
siri
siri
22
SL
Guía
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
Queso de La Serena
Queso de l'Alt Urgell
y la Cerdanya
Queso de Murcia
Queso de Murcia al
vino
Queso de Valdeón
Queso Ibores
Queso Los Beyos
Queso Majorero
Queso Manchego
Queso Nata de
Cantabria
Queso Palmero/Queso
de la Palma
Queso Tetilla
Queso Zamorano
Quesucos de Liébana
Roncal
Salchichón de
Vic/Llonganissa de
Vic
San Simón da Costa
Sidra de
Asturias/Sidra
d'Asturies
Sierra de Cádiz
Sierra de Cazorla
Sierra de Segura
Sierra Mágina
Siurana
ES
Sobao Pasiego
ES
Sobrasada de
Mallorca
ES
Tarta de Santiago
ES
ES
Ternasco de Aragón
Ternera Asturiana
Ternera de
Extremadura
Ternera de
Navarra/Nafarroako
Aratxea
Ternera Gallega
Tomate La Cañada
Torta del Casar
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
SL
siri
siri
siri
siri
siri
siri
siri
siri
siri
siri
siri
siri
siri
siri
siri
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
siri
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
23
SL
ES
ES
ES
ES
ES
FI
Turrón de
Agramunt/Torró
d'Agramunt
Turrón de Alicante
Uva de mesa
embolsada
„Vinalopó“
Vinagre de Jerez
Vinagre del Condado
de Huelva
Kitkan viisas
FI
FI
FI
Lapin Poron kuivaliha
Lapin Poron
kylmäsavuliha
Lapin Poron liha
Lapin Puikula
FI
Puruveden Muikku
FR
Abondance
Agneau de lait des
Pyrénées
Agneau de l'Aveyron
Agneau de Lozère
Agneau de Pauillac
Agneau de Sisteron
Agneau du
Bourbonnais
Agneau du Limousin
Agneau du Périgord
Agneau du PoitouCharentes
Agneau du Quercy
Ail blanc de Lomagne
Ail de la Drôme
Ail fumé d'Arleux
Ail rose de Lautrec
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
SL
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
Kainuun rönttönen
FI
FI
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sveže meso
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
siri
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
Anchois de Collioure
Asperge des sables
des Landes
Banon
Barèges-Gavarnie
Béa du Roussillon
Beaufort
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
sveže meso
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
24
SL
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
SL
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
Bergamote(s) de
Nancy
Beurre CharentesPoitou/Beurre des
Charentes/Beurre des
Deux-Sèvres
Beurre d'Isigny
Bleu d'Auvergne
Bleu de Gex HautJura/Bleu de
Septmoncel
Bleu des Causses
Bleu du VercorsSassenage
Bœuf charolais du
Bourbonnais
Boeuf de Bazas
Bœuf de Chalosse
Boeuf de Vendée
Bœuf du Maine
Boudin blanc de
Rethel
Brie de Meaux
Brie de Melun
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
siri
siri
siri
siri
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
siri
siri
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
Brioche vendéenne
Brocciu
Corse/Brocciu
Camembert de
Normandie
Canard à foie gras du
Sud-Ouest (Chalosse,
Gascogne, Gers,
Landes, Périgord,
Quercy)
Cantal/fourme de
Cantal/cantalet
Chabichou du Poitou
Chaource
Chasselas de Moissac
Châtaigne d’Ardèche
Chevrotin
Cidre de
Bretagne/Cidre Breton
Cidre de
Normandie/Cidre
Normand
Clémentine de Corse
Coco de Paimpol
siri
siri
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
siri
siri
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
25
SL
FR
FR
FR
FR
Comté
Coquille SaintJacques des Côtes
d'Armor
Cornouaille
FR
FR
Crème d'Isigny
Crème fraîche fluide
d'Alsace
Crottin de
Chavignol/chavignol
Dinde de Bresse
Domfront
Emmental de Savoie
Emmental français
est-central
Époisses
Farine de blé noir de
Bretagne/Farine de
blé noir de Bretagne
— Gwinizh du Breizh
Farine de châtaigne
corse/Farina
castagnina corsa
Farine de Petit
Épeautre de Haute
Provence
Figue de Solliès
Fin Gras/Fin Gras du
Mézenc
Foin de Crau
Fourme d’Ambert
Fourme de
Montbrison
Fraise du Périgord
Fraises de Nîmes
FR
Gâche Vendéenne
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
SL
siri
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
siri
sveže meso
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
siri
siri
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sveže meso
seno
siri
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
Génisse Fleur
d’Aubrac
Gruyère
Haricot tarbais
Huile d'olive d'Aixen-Provence
Huile d'olive de
Corse/Huile d'olive de
Corse – Oliu di
Corsica
Huile d'olive de
sveže meso
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
26
SL
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
SL
Haute-Provence
Huile d'olive de la
Vallée des Baux-deProvence
Huile d'olive de Nice
Huile d'olive de
Nîmes
Huile d'olive de
Nyons
Huile essentielle de
lavande de HauteProvence
Huîtres Marennes
Oléron
Jambon de Bayonne
Jambon de l’Ardèche
Jambon sec des
Ardennes/Noix de
Jambon sec des
Ardennes
Kiwi de l'Adour
Laguiole
Langres
Lentille vert du Puy
Lentilles vertes du
Berry
Lingot du Nord
Livarot
Mâche nantaise
Mâconnais
Maine-Anjou
Maroilles/Marolles
Melon de Guadeloupe
Melon du Haut-Poitou
Melon du Quercy
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
eterična olja
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
sveže meso
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
Miel d'Alsace
Miel de Corse/Mele di
Corsica
Miel de Provence
Miel de sapin des
Vosges
Mirabelles de
Lorraine
Mogette de Vendée
Mont d'or/Vacherin
du Haut-Doubs
Morbier
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
siri
27
SL
FR
FR
FR
FR
FR
Moules de bouchot de
la Baie du MontSaint-Michel
Moutarde de
Bourgogne
Munster/MunsterGéromé
Muscat du Ventoux
Neufchâtel
Noix de Grenoble
Noix du Périgord
FR
Œufs de Loué
FR
FR
Oie d'Anjou
Oignon de Roscoff
Oignon doux des
Cévennes
Olive de Nice
Olive de Nîmes
Olives cassées de la
Vallée des Baux-deProvence
Olives noires de la
Vallée des Baux de
Provence
Olives noires de
Nyons
Ossau-Iraty
Pâté de Campagne
Breton
Pâtes d'Alsace
Pays d'Auge/Pays
d'Auge-Cambremer
Pélardon
Petit Épeautre de
Haute Provence
Picodon
Piment
d'Espelette/Piment
d'Espelette –
Ezpeletako Biperra
Pintadeau de la
Drôme
Poireaux de Créances
Pomme de terre de
l'Île de Ré
Pomme du Limousin
Pommes de terre de
Merville
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
SL
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
gorčična pasta
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
sveže meso
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
testenine
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
sveže meso
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
28
SL
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
SL
Pommes des Alpes de
Haute Durance
Pommes et poires de
Savoie
Pont-l'Évêque
Porc d'Auvergne
Porc de FrancheComté
Porc de la Sarthe
Porc de Normandie
Porc de Vendée
Porc du Limousin
Porc du Sud-Ouest
Poulet des
Cévennes/Chapon des
Cévennes
Pouligny-Saint-Pierre
Prés-salés de la baie
de Somme
Prés-salés du MontSaint-Michel
Pruneaux
d'Agen/Pruneaux
d'Agen mi-cuits
Raviole du Dauphiné
Reblochon/reblochon
de Savoie
Rigotte de Condrieu
Rillettes de Tours
Riz de Camargue
Rocamadour
Roquefort
Sainte-Maure de
Touraine
Saint-Marcellin
Saint-Nectaire
Salers
Saucisse de
Montbéliard
Saucisse de Morteau
ali Jésus de Morteau
Saucisson de
l’Ardèche
Sel de Guérande/Fleur
de sel de Guérande
Selles-sur-Cher
Taureau de Camargue
Tome des Bauges
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
siri
sveže meso
sveže meso
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
testenine
siri
siri
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
siri
siri
siri
siri
siri
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
siri
sveže meso
siri
29
SL
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
HU
HU
SL
Tomme de Savoie
Tomme des Pyrénées
Valençay
Veau d'Aveyron et du
Ségala
Veau du Limousin
Volailles d'Alsace
Volailles d'Ancenis
Volailles d'Ancenis
Volailles de
Bourgogne
Volailles de Bresse
Volailles de Bretagne
Volailles de Challans
Volailles de Cholet
Volailles de Gascogne
Volailles de Houdan
Volailles de Janzé
Volailles de la
Champagne
Volailles de la Drôme
Volailles de l'Ain
Volailles de Licques
Volailles de
l'Orléanais
Volailles de Loué
Volailles de
Normandie
Volailles de Vendée
Volailles des Landes
Volailles du Béarn
Volailles du Berry
Volailles du Charolais
Volailles du Forez
Volailles du Gatinais
Volailles du Gers
Volailles du
Languedoc
Volailles du Lauragais
Volailles du Maine
Volailles du plateau
de Langres
Volailles du Val de
Sèvres
Volailles du Velay
Alföldi
kamillavirágzat
Budapesti téliszalámi
siri
siri
siri
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
30
SL
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
IE
Csabai kolbász/Csabai
vastagkolbász
Gönci kajszibarack
Gyulai kolbász/Gyulai
pároskolbász
Hajdúsági torma
Kalocsai
fűszerpaprikaőrlemény
Magyar szürkemarha
hús
Makói
vöröshagyma/Makói
hagyma
Szegedi
fűszerpaprikaőrlemény/Szegedi
paprika
Szegedi
szalámi/Szegedi
téliszalámi
Szentesi paprika
Szőregi rózsatő
IE
IE
Waterford Blaa/Blaa
IT
Abbacchio Romano
Acciughe Sotto Sale
del Mar Ligure
Aceto Balsamico di
Modena
Aceto balsamico
tradizionale di
Modena
Aceto balsamico
tradizionale di Reggio
Emilia
Aglio Bianco
Polesano
Aglio di Voghiera
Agnello del Centro
Italia
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
SL
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
sveže meso
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
cvetje in okrasne rastline
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
Clare Island Salmon
Connemara Hill
lamb/Uain Sléibhe
Chonamara
Imokilly Regato
Timoleague Brown
Pudding
IE
IE
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sveže meso
siri
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
sveže meso
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sveže meso
31
SL
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
SL
Agnello di Sardegna
Alto Crotonese
Amarene Brusche di
Modena
Aprutino Pescarese
Arancia del Gargano
Arancia di Ribera
Arancia Rossa di
Sicilia
Asiago
Asparago Bianco di
Bassano
Asparago bianco di
Cimadolmo
Asparago di Badoere
Asparago verde di
Altedo
Basilico Genovese
Bergamotto di Reggio
Calabria – Olio
essenziale
Bitto
Bra
Bresaola della
Valtellina
Brisighella
Brovada
Bruzio
Caciocavallo Silano
Caciotta d'Urbino
Canestrato di
Moliterno
Canestrato Pugliese
Canino
Capocollo di Calabria
Cappero di Pantelleria
Carciofo Brindisino
Carciofo di Paestum
Carciofo Romanesco
del Lazio
Carciofo Spinoso di
Sardegna
Carota dell'Altopiano
del Fucino
Carota Novella di
Ispica
Cartoceto
Casatella Trevigiana
sveže meso
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
eterična olja
siri
siri
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
siri
siri
siri
siri
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
siri
32
SL
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
Castagna Cuneo
Castagna del Monte
Amiata
Castagna di Montella
Castagna di Vallerano
Castelmagno
Chianti Classico
Ciauscolo
Cilento
Ciliegia dell'Etna
Ciliegia di Marostica
Ciliegia di Vignola
Cinta Senese
Cipolla Rossa di
Tropea Calabria
Cipollotto Nocerino
Clementine del Golfo
di Taranto
Clementine di
Calabria
Collina di Brindisi
Colline di Romagna
Colline Pontine
Colline Salernitane
Colline Teatine
Coppa di Parma
Coppa Piacentina
IT
IT
IT
Crudo di Cuneo
Culatello di Zibello
Dauno
Fagioli Bianchi di
Rotonda
Fagiolo Cannellino di
Atina
Fagiolo Cuneo
Fagiolo di Lamon
della Vallata
Bellunese
Fagiolo di Sarconi
Fagiolo di Sorana
Farina di castagne
della Lunigiana
Farina di Neccio della
IT
IT
IT
IT
IT
IT
SL
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
Cotechino Modena
Cozza di Scardovari
IT
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sveže meso
Coppia Ferrarese
IT
IT
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
33
SL
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
SL
Garfagnana
Farro della
Garfagnana
Farro di Monteleone
di Spoleto
Fichi di Cosenza
Fico Bianco del
Cilento
Ficodindia dell'Etna
Ficodindia di San
Cono
Fiore Sardo
Fontina
Formaggella del
Luinese
Formaggio di Fossa di
Sogliano
Formai de Mut
dell'Alta Valle
Brembana
Fungo di Borgotaro
Garda
Gorgonzola
Grana Padano
Insalata di Lusia
Irpinia – Colline
dell'Ufita
Kiwi Latina
La Bella della Daunia
Laghi Lombardi
Lametia
Lardo di Colonnata
Lenticchia di
Castelluccio di Norcia
Limone Costa
d'Amalfi
Limone di Rocca
Imperiale
Limone di Siracusa
Limone di Sorrento
Limone Femminello
del Gargano
Limone Interdonato
Messina
Liquirizia di Calabria
Lucca
Maccheroncini di
Campofilone
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
siri
siri
siri
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
siri
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
testenine
34
SL
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
SL
Marrone del Mugello
Marrone della Valle di
Susa
Marrone di Caprese
Michelangelo
Marrone di Castel del
Rio
Marrone di Combai
Marrone di
Roccadaspide
Marrone di San Zeno
Marroni del
Monfenera
Mela Alto
Adige/Südtiroler
Apfel
Mela di Valtellina
Mela Rossa Cuneo
Mela Val di Non
Melannurca Campana
Melanzana Rossa di
Rotonda
Melone Mantovano
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
siri
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
siri
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
Miele della Lunigiana
Miele delle Dolomiti
Bellunesi
Molise
Montasio
Monte Etna
Monte Veronese
Monti Iblei
Mortadella Bologna
Mozzarella di Bufala
Campana
Murazzano
Nocciola del
Piemonte/Nocciola
Piemonte
Nocciola di Giffoni
Nocciola Romana
Nocellara del Belice
Nostrano Valtrompia
Oliva Ascolana del
Piceno
Pagnotta del Dittaino
Pancetta di Calabria
Pancetta Piacentina
siri
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
35
SL
IT
Pane casareccio di
Genzano
IT
Pane di Altamura
IT
Pane di Matera
IT
Panforte di Siena
IT
IT
IT
Parmigiano Reggiano
Pasta di Gragnano
Patata della Sila
Patata dell'Alto
Viterbese
Patata di Bologna
Pecorino di Filiano
Pecorino di Picinisco
Pecorino Romano
Pecorino Sardo
Pecorino Siciliano
Pecorino Toscano
Penisola Sorrentina
Peperone di
Pontecorvo
Peperone di Senise
Pera dell'Emilia
Romagna
Pera mantovana
Pesca di Leonforte
Pesca di Verona
Pesca e nettarina di
Romagna
Piacentinu Ennese
Piave
Pistacchio Verde di
Bronte
Pomodorino del
Piennolo del Vesuvio
Pomodoro di Pachino
Pomodoro S. Marzano
dell'Agro SarneseNocerino
Porchetta di Ariccia
Pretuziano delle
Colline Teramane
Prosciutto
Amatriciano
Prosciutto di
Carpegna
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
SL
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
siri
testenine
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
siri
siri
siri
siri
siri
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
36
SL
IT
IT
IT
Prosciutto di Modena
Prosciutto di Norcia
Prosciutto di Parma
Prosciutto di San
Daniele
Prosciutto di Sauris
Prosciutto Toscano
Prosciutto Veneto
Berico-Euganeo
Provolone del
Monaco
Provolone Valpadana
Puzzone di
Moena/Spretz Tzaorì
Quartirolo Lombardo
Radicchio di Chioggia
Radicchio di Verona
Radicchio Rosso di
Treviso
Radicchio Variegato
di Castelfranco
Ragusano
Raschera
IT
Ricciarelli di Siena
IT
Ricotta di Bufala
Campana
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
SL
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
siri
siri
siri
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
siri
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
Ricotta Romana
Riso del Delta del Po
Riso di Baraggia
Biellese e Vercellese
Riso Nano Vialone
Veronese
Riviera Ligure
Robiola di
Roccaverano
Sabina
Salame Brianza
Salame Cremona
Salame di Varzi
Salame d'oca di
Mortara
Salame Felino
Salame Piacentino
Salame S. Angelo
Salamini italiani alla
cacciatora
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
siri
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
37
SL
IT
IT
IT
Sale Marino di
Trapani
Salmerino del
Trentino
Salsiccia di Calabria
Salva Cremasco
Sardegna
Scalogno di Romagna
Sedano Bianco di
Sperlonga
Seggiano
Soppressata di
Calabria
Soprèssa Vicentina
Speck dell'Alto
Adige/Südtiroler
Markenspeck/Südtirol
er Speck
Spressa delle
Giudicarie
Squacquerone di
Romagna
Stelvio/Stilfser
Susina di Dro
Taleggio
Tergeste
Terra di Bari
Terra d'Otranto
Terre Aurunche
Terre di Siena
Terre Tarentine
Tinca Gobba Dorata
del Pianalto di Poirino
Toma Piemontese
Toscano
IT
Trote del Trentino
IT
IT
Tuscia
Umbria
Uva da tavola di
Canicattì
Uva da tavola di
Mazzarrone
Uva di Puglia
Val di Mazara
Valdemone
Valle d’Aosta Lard
d’Arnad/Vallée
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
SL
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
siri
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
siri
siri
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
siri
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
38
SL
d’Aoste Lard d’Arnad
IT
IT
IT
Valle d'Aosta
Fromadzo
Valle d'Aosta Jambon
de Bosses
Valle del Belice
Valli Trapanesi
Valtellina Casera
Vastedda della valle
del Belìce
Veneto Valpolicella,
Veneto Euganei e
Berici, Veneto del
Grappa
Vitellone bianco
dell'Appennino
Centrale
Vulture
Zafferano dell'Aquila
IT
Zafferano di San
Gimignano
IT
Zafferano di Sardegna
IT
Zampone Modena
Daujėnų naminė
duona
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
LT
LT
LT
LU
LU
LU
LU
NL
SL
siri
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
siri
siri
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sveže meso
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
Lietuviškas varškės
sūris
siri
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
Stakliškės
Beurre rose – Marque
nationale du GrandDuché de
Luxembourg
Miel – Marque
nationale du GrandDuché de
Luxembourg
Salaisons fumées,
marque nationale
grand-duché de
Luxembourg
Viande de porc,
marque nationale
grand-duché de
Luxembourg
Boeren-Leidse met
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sveže meso
siri
39
SL
NL
NL
NL
sleutels
Edam Holland
Gouda Holland
Kanterkaas/Kanternag
elkaas/Kanterkomijne
kaas
Noord-Hollandse
Edammer
Noord-Hollandse
Gouda
Opperdoezer Ronde
Westlandse druif
PL
Andruty kaliskie
PL
Bryndza Podhalańska
PL
Chleb prądnicki
PL
Fasola korczyńska
Fasola Piękny Jaś z
Doliny
Dunajca/Fasola z
Doliny Dunajca
Fasola Wrzawska
Jabłka grójeckie
Jabłka łąckie
Jagnięcina
podhalańska
NL
NL
NL
NL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
Karp zatorski
PL
Kiełbasa lisiecka
Kołocz śląski/kołacz
śląski
PL
PL
Miód drahimski
PL
Miód kurpiowski
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
SL
siri
siri
siri
siri
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
siri
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sveže meso
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
Miód wrzosowy z
Borów Dolnośląskich
Miód z
Sejneńszczyzny/Lazdi
jų krašto medus
Obwarzanek
krakowski
Oscypek
Podkarpacki miód
spadziowy
Redykołka
Rogal
świętomarciński
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
siri
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
siri
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
40
SL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
SL
Ser koryciński
swojski
Śliwka Szydlowska
Suska sechlońska
Truskawka
kaszubska/kaszëbskô
malëna
Wielkopolski ser
smażony
Wiśnia nadwiślanka
Alheira de BarrosoMontalegre
Alheira de Vinhais
Ameixa d'Elvas
Amêndoa Douro
Ananás dos
Açores/São Miguel
Anona da Madeira
Arroz Carolino das
Lezírias Ribatejanas
Azeite de Moura
Azeite de Trás-osMontes
Azeite do Alentejo
Interior
Azeites da Beira
Interior (Azeite da
Beira Alta, Azeite da
Beira Baixa)
Azeites do Norte
Alentejano
Azeites do Ribatejo
Azeitona de conserva
Negrinha de Freixo
Azeitonas de
Conserva de Elvas e
Campo Maior
Batata de Trás-osMontes
Batata doce de
Aljezur
Borrego da Beira
Borrego de
Montemor-o-Novo
Borrego do Baixo
Alentejo
Borrego do Nordeste
Alentejano
Borrego Serra da
Estrela
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
41
SL
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
SL
Borrego Terrincho
Butelo de
Vinhais/Bucho de
Vinhais/Chouriço de
Ossos de Vinhais
Cabrito da Beira
Cabrito da Gralheira
Cabrito das Terras
Altas do Minho
Cabrito de Barroso
Cabrito Do Alentejo
Cabrito Transmontano
Cacholeira Branca de
Portalegre
Carnalentejana
Carne Arouquesa
Carne Barrosã
Carne Cachena da
Peneda
Carne da Charneca
Carne de Bísaro
Transmonano/Carne
de Porco
Transmontano
Carne de Bovino
Cruzado dos Lameiros
do Barroso
Carne de Bravo do
Ribatejo
Carne de Porco
Alentejano
Carne dos Açores
Carne Marinhoa
Carne Maronesa
Carne Mertolenga
Carne Mirandesa
Castanha da Padrela
Castanha da Terra
Fria
Castanha dos Soutos
da Lapa
Castanha MarvãoPortalegre
Cereja da Cova da
Beira
Cereja de São JuliãoPortalegre
Chouriça de Carne de
Barroso-Montalegre
sveže meso
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sveže meso
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
42
SL
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
SL
Chouriça de Carne de
Vinhais/Linguiça de
Vinhais
Chouriça Doce de
Vinhais
Chouriço Azedo de
Vinhais/Azedo de
Vinhais/Chouriço de
Pão de Vinhais
Chouriço de Abóbora
de BarrosoMontalegre
Chouriço de Carne de
Estremoz e Borba
Chouriço de
Portalegre
Chouriço grosso de
Estremoz e Borba
Chouriço Mouro de
Portalegre
Citrinos do Algarve
Cordeiro Bragançano
Cordeiro de
Barroso/Anho de
Barroso/Cordeiro de
leite de Barroso
Cordeiro
mirandês/Canhono
mirandês
Farinheira de
Estremoz e Borba
Farinheira de
Portalegre
Linguiça de
Portalegre
Linguíça do Baixo
Alentejo/Chouriço de
carne do Baixo
Alentejo
Lombo Branco de
Portalegre
Lombo Enguitado de
Portalegre
Maçã Bravo de
Esmolfe
Maçã da Beira Alta
Maçã da Cova da
Beira
Maçã de Alcobaça
Maçã de Portalegre
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sveže meso
sveže meso
sveže meso
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
43
SL
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
Maçã Riscadinha de
Palmela
Maracujá dos
Açores/S. Miguel
Mel da Terra Quente
Mel das Terras Altas
do Minho
Mel de Barroso
Mel do Alentejo
Mel do Parque de
Montezinho
Mel do Ribatejo Norte
(Serra d'Aire,
Albufeira de Castelo
de Bode, Bairro, Alto
Nabão)
PT
Ovos moles de Aveiro
PT
PT
PT
Paia de Estremoz e
Borba
Paia de Lombo de
Estremoz e Borba
Paia de Toucinho de
Estremoz e Borba
Painho de Portalegre
Paio de Beja
PT
Pastel de Tentúgal
PT
Pêra Rocha do Oeste
Pêssego da Cova da
Beira
Presunto de
Barrancos/Paleta de
Barrancos
Presunto de Barroso
PT
PT
PT
PT
PT
SL
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
Mel dos Açores
PT
PT
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
Mel da Serra da Lousã
Mel da Serra de
Monchique
Morcela de Assar de
Portalegre
Morcela de Cozer de
Portalegre
Morcela de Estremoz
e Borba
PT
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
44
SL
PT
Presunto de Camp
Maior e Elvas/Paleta
de Campo Maior e
Elvas
Presunto de Santana
da Serra/Paleta de
Santana da Serra
Presunto de
Vinhais/Presunto
Bísaro de Vinhais
Presunto do
Alentejo/Paleta do
Alentejo
Queijo de Azeitão
Queijo de Cabra
Transmontano/Queijo
de Cabra
Transmontano Velho
Queijo de Évora
Queijo de Nisa
Queijo do Pico
Queijo mestiço de
Tolosa
Queijo Rabaçal
Queijo S. Jorge
Queijo Serpa
Queijo Serra da
Estrela
Queijo Terrincho
Queijos da Beira
Baixa (Queijo de
Castelo Branco,
Queijo Amarelo da
Beira Baixa, Queijo
Picante da Beira
Baixa)
Requeijão Serra da
Estrela
Sal de Tavira/Flor de
Sal de Tavira
Salpicão de BarrosoMontalegre
Salpicão de Vinhais
Sangueira de BarrosoMontalegre
PT
Travia da Beira Baixa
PT
Vitela de Lafões
Magiun de prune
Topoloveni
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
RO
SL
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
siri
siri
siri
siri
siri
siri
siri
siri
siri
siri
siri
siri
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
sveže meso
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
45
SL
SE
Bruna bönor från
Öland
SE
Kalix Löjrom
SE
SE
SI
Skånsk spettkaka
SI
Svecia
Bovški sir
Ekstra deviško oljčno
olje Slovenske Istre
SI
Kočevski gozdni med
SI
Kraška panceta
SI
Kraški med
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Kraški pršut
Kraški zašink
Mohant
Nanoški sir
Prleška tünka
Ptujski lük
Šebreljski želodec
SI
Slovenski med
SI
SI
SI
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
siri
siri
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
Štajersko prekmursko
bučno olje
Tolminc
Zgornjesavinjski
želodec
Oravský korbáčik
Paprika
Žitava/Žitavská
paprika
olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)
siri
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
siri
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
siri
siri
siri
Skalický trdelnik
Slovenská bryndza
Slovenská parenica
Slovenský oštiepok
Tekovský salámový
syr
SK
Zázrivský korbáčik
UK
Anglesey Sea
Salt/Halen Môn
UK
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
siri
siri
siri
siri
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
Arbroath Smokies
UK
Armagh Bramley
Apples
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
UK
Beacon Fell
siri
SL
46
SL
UK
traditional Lancashire
cheese
Bonchester cheese
UK
Buxton blue
UK
Cornish Clotted
Cream
UK
Cornish Pasty
UK
Cornish Sardines
UK
UK
UK
UK
Dorset Blue Cheese
Dovedale cheese
East Kent Goldings
Exmoor Blue Cheese
UK
Fal Oyster
UK
UK
Fenland Celery
Gloucestershire
cider/perry
Herefordshire
cider/perry
Isle of Man Manx
Loaghtan Lamb
UK
Isle of Man Queenies
UK
UK
UK
Jersey Royal potatoes
Kentish ale and
Kentish strong ale
Lakeland Herdwick
UK
Lough Neagh Eel
UK
UK
UK
UK
Melton Mowbray
Pork Pie
Native Shetland Wool
New Season Comber
Potatoes/Comber
Earlies
Newmarket Sausage
Orkney beef
UK
Orkney lamb
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
SL
siri
siri
drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med,
različni mlečni proizvodi razen masla itn.)
kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski
izdelki
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
siri
siri
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
siri
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
sveže meso
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
pivo
sveže meso
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
volna
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sveže meso
sveže meso
Orkney Scottish
Island Cheddar
Pembrokeshire
Earlies/Pembrokeshire
Early Potatoes
Rutland Bitter
Scotch Beef
siri
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
pivo
sveže meso
47
SL
UK
Scotch Lamb
Scottish Farmed
Salmon
UK
Scottish Wild Salmon
UK
UK
UK
Shetland Lamb
Single Gloucester
Staffordshire Cheese
Stornoway Black
Pudding
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
sveže meso
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
sveže meso
siri
siri
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
Swaledale cheese
siri
Swaledale ewes´
cheese
Teviotdale Cheese
Traditional
Cumberland Sausage
Traditional Grimsby
Smoked Fish
Welsh Beef
Welsh lamb
West Country Beef
West Country
farmhouse Cheddar
cheese
West Country Lamb
White Stilton
cheese/Blue Stilton
cheese
siri
siri
mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
sveže meso
sveže meso
sveže meso
siri
sveže meso
siri
sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni
proizvodi
Whitstable oysters
Gloucestershire
cider/perry
Yorkshire Forced
Rhubarb
Yorkshire
Wensleydale
ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)
sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani
siri
Kmetijski proizvodi in živila Islandije, ki se zaščitijo v Evropski uniji, razen vin,
aromatiziranih vinskih proizvodov in žganih pijač
Ime, ki se zaščiti
SL
Vrsta proizvoda
48
SL

Similar documents