Opptak høsten 2016 - Lundsvågen Båtforening

Transcription

Opptak høsten 2016 - Lundsvågen Båtforening
LUNDSVÅGEN BÅTFORENING
SØKNADSSKJEMA FOR VINTEROPPLAG 2016/17.
Medl.nr……………..Båtplass. nr………………….
Mobil nr……………….
Navn:…………………………………………………………………………..
Adresse:……………………………………………………
Båtmerke/Type……………………………………. Motor
Lengde :………………….meter
Postnr……………

Seil

Vekt tonn ………………….
VINTEROPPLAG.
Opptaksdato høsten 2016.
Lørdag 15.oktober

eller 05. november

Utsett dato våren 2017.
Lørdag 8. april

eller 22. april

eller 6. mai

Søknadsfrist for vinteropplag er satt til 3. oktober 2016.
(Husk å krysse av for utsett dato.)
Søknadsskjema leveres signert på klubbhus eller legges i postkasse.
Kan også sendes på mail til: [email protected]
Erklæring
Som båteier/båteiers representant erklærer jeg herved at jeg har satt meg inn i og godtar foreningens regelverk og
ikke forlater båten før jeg har forsikret meg om at den vil stå støtt under alle forhold. Båten tåler bruk av mobilkran
og har ikke svakheter som kan medføre skade på personer eller utstyr. Båten er ansvarsforsikret.
Jeg aksepterer at det er mitt ansvar å anvise hvor løftestroppene plasseres på båten og hvor kjølen skal stå i
opplagskrakken slik at forsvarlig løft og lagring kan utføres.
Videre aksepterer jeg at det blir ryddet for min regning dersom dette ikke blir gjort av meg i løpet av og umiddelbart
etter opplag.
Dato:
Navn:
Sign:
VIKTIG INFORMASJON.
Det vil bli løftet med 3 mobilenheter, en stasjon for løfting nær port til molo, en stasjon fra service
brygge og den tredje noe fleksibel. Nærmere orientering kommer på oppslagstavle før opp tak.
Ved opptak blir det satt av 15 minutter til hver båt. Båteier må selv sørge for å ha nok personell
tilgjengelig og alle hjelper til slik at tidsrammen holder.
Krybbemateriell skal plasseres i opplagsområdet, på tildelt nummerert plass før båten hentes, anvist
plass for opptak blir gitt av foreningens personell.
Før heising skal langt tau være tilgjengelig framme og bak på båten.
Høytrykk spyler er beregnet tilgjengelig for hver båt i 15 minutter.
Båteiers spesielle ansvar:
- Krybbemateriell skal være i forsvarlig kvalitet og god stand.
- Krybbemateriell skal være merket med medlems nr, navn og telefon nr.
- Er ansvarlig for at løftestropper blir plassert riktig på båten, i forhold til propell utstyr,
logg eller anbefalte løftepunkter fra fabrikant.
- Skal møte opp i rimelig tid før anvist opptakstid.
- Siste frist for avmelding/justering av tid for opptak/utsett skal meldes foreningen på
telefon 4792 7171, senest 2 dager før. Manglende fremmøte belastes med 50 % av
opplagsavgiften.
Praktiske opplysninger:
- Foreningen har personell som kommuniserer med krane/kranbil.
- Det oppfordres at båteier under opptak samarbeider og hjelper hverandre så langt dette lar
seg gjøre. Eks påbegynt klokketime 0900 – 1000, blir ett lag på hver stasjon.
- 10 oktober vil det bli hengt opp informasjon på klubbhuset med informasjon om dato og
klokkeslett, samt hvilken kran som skal heise din båt.
- Samme info vil du finne på : www.lundsvagen-batforening.no
VIKTIG.
Vi henstiller til alle om å la mindre barn bli hjemme. Dette av hensyn til sikkerheten.
NB. Gå ikke under hengende last.
Lundsvågen Båtforening, 22 august 2016.
Helge Kleppa.
Sign.
PS. Medlemmer fra brygge C (fraflyttes i vinter) som ønsker vinteropplag bes også
benytte søknadsskjema.