Tillbehörsblad

Transcription

Tillbehörsblad
EXTERIÖRSTYLINGKITV90
VolvoCarsegendesignadetakboxharenvolympå350litervilketgördenväldigtfunktionell.
Prisfrånca24360:-D3,Kinetic/Momentummedfärganpassaddiffuser
TAKBOX,DESIGNEDBYVOLVOCARSVolvoCars
egendesignadetakboxharenvolympå350litervilketgör
denväldigtfunktionell.Denaerodynamiskadesignen
minimerarluftmotståndetochdetsportigauttrycket
förstärksavdenhögblanka,svartafärgen.
STÖTFÅNGARSKYDDEttexklusivtstylingelement
tillverkatirostfrittstålmedhögblankyta.Skyddar
stötfångarenmotreporvidi-ochurlastning.
Prisfrånca1390:-(ST010)
Prisfrånca12900:-(TB002)
LASTLÅDATransporterahusdjurellersmutsigaochvåta
föremålilastlådanochundvikattfläckanerlastutrymmet
pådinbil.
Prisfrånca2015:-(MA016)
KOMPLETTAHJUL,21"5-SPOKEFANSILVERBRIGHT
ALLOYWHEEL-C005Medsinstora,öppnaoch
dynamiskautformninggerdenhärfälgendinbiletttuffare
uttryckochförstärkerdesssportigautseende.
Prisfrånca32500*:-(SHPIA)
BARNSTOL,BÄLTESSTOL(EXKL.AU,BR,CN,TR)För
barnmellan15kgoch36kg,cirka3-10år.Volvo
rekommenderarattbarnåkerbakåtvändaibilentillminst4
årsålder.
Prisfrånca2990:-(BS010)
KOMPLETTAHJUL,21"10-OPENSPOKETURBINE
TINTEDSILVERDIAMONDCUTALLOYWHEEL-C004
Medlånga,välbalanseradeochöppnaekrargerdennafälg
dinbilettelegantintryckavlyx.
SMUTSSKYDD,LASTUTRYMME,HELTÄCKANDEEtt
praktisktlastrumsskydd,tillverkatislitstarkochsmutstålig
vinyl,somtäckergolvetochsidoväggarnailastutrymmet
ochbaksidanavbaksätesryggarna.
Prisfrånca32500*:-(SHPIA)
Prisfrånca1875:-(MA015)
MATTA,LASTUTRYMME,FORMADPLASTEnsnygg
skyddsmattaiplastsomärformanpassadtilllastutrymmet
ochfärganpassadtillövriginteriörfärg.
SLUTRÖR,DUBBLAINTEGRERADEOCHDIFFUSERDe
dubblaslutrörengerettuttryckavfyraslutrör.Dettager
bilenettmerkraftfulltutseendebakifrånochförhöjerbilens
sportigakaraktär.
Prisfrånca1150:-(MA007)
Prisfrånca6225:-(ST015)Inscription
OBS!Allapriseridennaärca-priser,lokalaprisavvikelserkanförekomma.Reservationföreventuellatrycfel.Volvoförbehållersigrättenattnärsomhelständrapriser,färger,materialspecifikationerutanföregående
meddelande.Produkternakandärförhaändratspåvissapunktersedantrycktillfället.Läsmeromdetaljer,teknikochtillbehörpåwww.volvocars.com/accessories
*Monteringochev.utslagsbegränsarekantillkomma.