Långfjällets Töfsingdalens

Comments

Transcription

Långfjällets Töfsingdalens
Foto: Naturcentrum
På vandring längs Linnéstigen från Grövelsjöns fjällstation.
Foto: Marcus Elmerstad
Utsikt över Töfsingdalens dalgång.
På sommaren hör du säkert ljungpiparens vemodiga visslande över
heden.
LÅNGFJÄLLET OCH STORVÄTTESHOGNA
– TOPPEN AV DALARNA
I terrängen finns rester av vägar och stigar som vittnar om
tidigare förbindelser mellan Norge och Sverige. En av dessa
vägar passerar Grövelsjöns sydspets och användes av Linné
under sin Dalaresa.
har gamla anor i området. Ett antal stenåldersboplatser och
fångstgropar minner om gångna tiders verksamhet.
Långfjället och Töfsingdalen omfattar tillsammans en stor del
av norra Dalarna. Från Frönberget, som är områdets sydligaste
topp syns det skogs- och älvlandskap som är så karaktäristiskt
för Dalarna.
Bland fäbodarna i området förtjänar Ulvsätern vid Foskdalen
ett särskilt omnämnande. Vid denna mycket vackert belägna
fäbod har det även under senare år funnits betande djur på somrarna.
Stora delar av reservatet är flacka lågfjäll med avrundade
fjällformationer. Storvätteshågna, 1204 meter över havet, är
Svealands högsta punkt.
TÖFSINGDALEN
Tvärsöver Storåns dal syns en lummig och grön skog. Hela
bergssidan är full av stora stenblock. Gammal tallskog klänger
här bland dessa anhopningar av block.
På sin Dalaresa 1734 besöker Carl von Linné Grövelsjön och
vandrar även in i Norge. Han konstaterar besviket att Dalafjällen botaniskt inte kan jämföras med de nordligare fjällen. Men
just Silverfallet, nära norska gränsen, är ett undantag. Stränderna är här översållade med fjällörter som stjärnbräcka, fjällruta,
fjällsyra, fjällviol, svarthö, kung Karls spira och kvanne. Silverfallet är väl värt ett besök!
Under istiden rörde sig isen över området i både nordvästlig
och sydostlig riktning. Isen flyttade med sig stora mängder
sand, sten och grus som avsattes under avsmältningsperioden.
Särskilt framträdande är de horisontella strandlinjer som kan
ses runt sluttningarna mot Grövelsjön. De härstammar från
en större sjö som hade uppdämts av inlandsisen. I norr finns
långsträckta ryggar av morän – rogenmorän. Dessa slingrande
ryggar löper på många håll ut i sjöarna och bildar öar och uddar.
Norr om Långfjället, inom Rogens naturreservat, finns det gott
om dessa ryggar.
Foto: Örjan Stefansson
I det torra öppna landskapet finns ljungpipare, ängspiplärka
och stenskvätta. Gluttsnäppan är vanlig i skogsområdenas småmyrar. Rödstjärten är en karaktärsfågel för den gamla tallskogen. I barrskogarna är lavskrikan vanlig. Det är en orädd fågel
som gärna besöker rastande människor och tigger om mat. I
sjöar och vattendrag finns änder som kricka, knipa och storlom.
Av de större däggdjuren är tamrenen vanligast. Älg, hare,
ekorre, mård, mink, vessla och rödräv kan du också stöta på.
Bland större rovdjur finns järv, björn och lo.
Det finns en hel del fisk i sjöar och vattendrag. Öring, röding,
harr, sik, abborre, gädda och lake är vanliga arter. Jakt och fiske
Foto: Marcus Elmerstad
Töfsingdalens nationalpark bildades redan 1930. Detta
paradisiska ingenmansland mellan Hovden och Hävlingen är
antagligen Sveriges minst besökta nationalpark. Det är synd,
för även om terrängen är svårframkomlig är den dramatisk
och vacker. Många träd är upp mot 500 år gamla, en del döda,
men fortfarande pampiga
där de står silvergrå och
vridna. Var annars finns
sådan natur? Skogen längs
Töfsingån är frodig och rik
på blommor tack vare en
näringsrik berggrund.
Mer information om
Långfjället och Töfsingdalen finns på Gränslandets
webbplats – www.graenslandet.se, på webbplatsen
www.sverigesnationalparker.se, och i boken Landet
bortom tiden av Tomas
Ljung.
Hävlingen ligger spegelblank under en stilla höstdag.
Foto: Naturcentrum
Gamla döda tallar är vanliga.
Producerad av Länsstyrelsen Dalarna 2015, reviderad 2016; Upplaga: 2000 exemplar.
Tel 010-225 00 00
Omslagsbild: Stefan Hamréus
www.lansstyrelsen.se/dalarna
OBS! Tältning och eldning är i ett
område från Töfsingdalen till Våndsjön,
endast tillåtet på särskilt angivna platser.
Området är markerat med röd streckad
linje på kartan på andra sidan.
Fullständiga föreskrifter finns i besluten över områdena. Kontakta Länsstyrelsen eller gå in på vår webbplats för att läsa dessa.
www.graenslandet.se
Mora
• skada mark eller geologiska naturföremål,
• störa djur och fåglar,
• plocka växter, bryta kvistar eller skada levande
eller döda träd,
• elda, tälta, jaga eller fiska,
• ta med okopplad hund,
• köra med motorfordon.
Tillsammans med
angränsande skyddade
områden – Rogen i Jämtland
och Femundmarka i Norge
– bildar Gränslandet ett fem
kvadratmil stort område
med höga naturvärden. Det
har även stor betydelse för
friluftslivet.
Idre
Långfjället och
Töfsingdalen
Gränslandet
Inom reservatet är det inte tillåtet att:
TÖFSINGDALENS NATIONALPARK
Från Hågåns dal ända bort till Härjedalsgränsen breder en stor och
flack slätt ut sig. Detta omkring 100 km2 stora myrlandskap med
glest tallbevuxen ljunghed, heter Juttulslätten. Här kan vandraren
verkligen finna tystnaden och ensamheten och samtidigt ha stor
chans att få se många olika fåglar och kanske en och annan orädd
älg.
• skada mark eller geologiska naturföremål,
• störa djur och fåglar, gräva upp växter eller ta bort
lavar och mossor,
• skada levande träd, döda träd eller fallna
trädstammar,
• köra motorfordon i terräng eller på avstängd väg.
Snöskoter får dock köras på skoterled och tillåtna
sjöar – se karta nästa sida,
• parkera husvagn eller fordon annat än på anvisade
platser,
• använda isborr med förbränningsmotor,
• klättra i bergsstup,
• tälta eller elda utanför iordningställda
lägerplatser i särskilt markerat område – se röd
markering på kartan.
nationalpark
Töfsingdalens
naturreservat med
Foto: Naturcentrum
Inom reservatet är det inte tillåtet att:
REGLER FÖR BESÖKARE I OMRÅDET
VÄLKOMMEN TILL
LÅNGFJÄLLETS NATURRESERVAT
LÅNGFJÄLLETS NATURRESERVAT OCH
TÖFSINGDALENS NATIONALPARK
Långfjällets
MED TÖFSINGDALENS
NATIONALPARK
LÅNGFJÄLLET
NATURRESERVAT
DALARNAS LÄN
NATURRESERVAT I DALARNAS LÄN
..
.
..
...
..
.
..
.
..
.. ..
Grötvallsjön
Pråahta
763
Jakobshöjden
..
..
..
.. . . .
. . . . ..
.
..
le
Sy
km.
n 6. . . .
1103
778
Här kommer Södra
Kungsledens vinterled
ut från Långfjället och
går vidare norrut, in i
Rogens naturreservat.
Våndsjöstugorna
1129
Töfsingen
Jeartanjaevrie
Töfsingdalens
nationalpark
Storvätteshågna
Gealta
ling
en
Här kommer
Södra Kungsledens
sommarled ut.
Storrödtjärn
Rävtjärnsvålen
Foto: Naturcentrum
1061
Hågådalen
Övre
Hågåsjön
Vältet
Juttulsjön
Juttulslätten
Yttre
Fjätsjön
++++
+++++
+++++
+++++
+
3 km
Vinterfiske vid Hävlingen är en
mycket populär fritidsaktivitet i
området. Har du tur kan du dra
upp både röding och öring.
2k
m
Dala fjällfiskekort gäller för alla
länets fjällreservat och finns att
köpa där fiskekort säljs.
et
ttn
rva
Sö
Fjällkvanne.
Fjätvallen
Klutsjön
I Långfjällsområdet bedriver Idre nya sameby renskötsel året om. Det
är landets sydligaste sameby. Renar finns över hela fjällområdet på
sommaren. Vintertid håller de till nere i skogslandet.
Grundagsvålen
an
jät
r-F
Sto
.. .
. ...
. . . . . . ..
.
Foskros
539
Hällsjöberget
åån
Ulvåsen
Hällsjöfors
Siljanskojan
Spångkojan
Hågåvålen
St
or
ån
Hällsjövålen
Foskdalen
ka
n
Fo
s
Håg
.
1053
Pråahta
Djupgravstöten
1070
Lillvätteshågna
Onne Gealta
1183
1204
Särsjön
Slyvventjahke
Slagusjön
Slyvvenjäevrie
1070
Fosksjökläpparna
Hävlingstugorna
Häv
..
StorVåndsjön
++
.
..
.
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
jön
+
+
+
els
+++++
röv
+++++
+ G
+
+
+
+
+++++ .
.. ...
+++++
.
+
..
+
+
+
+
.
+++++
++++.
..
.
.
..
...
..
.
++
+++
Grövelsjön
Storsätern
Björnliden
Sågliden
Gr
öv
lan
Granåsen
Frönberget
n
Rog
10 k enstug
a
m
. .
. . .. . .
.
.
. . . ... . .. . .
. . . ..
..
......
Hjälptelefon
Turiststuga, övernattningsstuga
Uthyrningsstuga
ttningsstuga
Raststuga, nödstuga
Vindskydd
Markerad sommar- och
a vinterled
.
..
. . . . .. .
.
.
..
.
.. .. .. . .
. ..
.
..
m
Valdalsbygget
Slätten
E
Skäråsen
Hisjön
Foto: Stefan Hamréus
...
E
NORG
Här kommer Södra
Kungsleden in söderifrån.
Vinterleden går över
Sågliden, sommerleden
över Valdalsbygget.
0
Foto:
F
oto: Kentaroo Tryman
.
.
. . . ..
..
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
SVERIG
Markerad sommarled
Markerad vinterled och vinterled
Påbjuden skoterled
ed
Lämplig färdväg för snöskoter
elser för eldning
r snöskoter
Särskilda bestämmelser för
eldning och tältning
Reservatsgräns
Riksgräns
.
k
len 4
Valda . .
..
. . ..
..
.
+++
Skoterförbud gäller i hela naturreservatet, inklusive ett område
kring Grövelsjöns by. Skoter får
framföras på markerad skoterled
hela
samt på Hävlingen ochi (sjön)
Grövelsjöns svenska del.
lusive ett
elsjön.
.
..
.
.
. .. . . .
. ... . .
.
. . . .. .
..
..
...
Flö
22 tning
km en
Bred
5 km åsjön
Karta: Naturcentrum AB
m
Idre 13 k
s på
markerad
Södra Kungsleden, som
löper
Hävlingen
genom hela Dalafjällen,
går
genom Långfjället. Läs
mer del.
om
enska
leden i särskild folder, utgiven av
Länsstyrelsen.
På gränsen till den norska nationalparken Gutulia ligger
Valdalsbygget, en gammal fjällgård och fäbod. Där kan
du få en välförkänt vila efter en skidtur eller vandring
över Dyllen, den sydvästra utlöparen av Långfjällets
naturreservat.
m
15 k
Idre
..
.
.
. .. . . . . .
...
.
. ..
. . ..
.
..
..
.
.....
. .
.... . .
LÅNGFJÄLLETS NATURRESERVAT
MED TÖFSINGDALENS NATIONALPARK
Foto: Marcus Elmerstad
++++

Similar documents