Forhandlingsresultat - avtale 453

Comments

Transcription

Forhandlingsresultat - avtale 453
Tariff-nytt
Forhandlingsresultat – revisjon av avtale 453
Etter forhandlinger den 20. og 21. september har Fagforbundet og NHO kommet frem til en
forhandlingsløsning som innebærer følgende endringer i avtalen:
Nye minstelønnssatser gjeldende fra 1. mai 2016 (gjelder ikke kinobetjening)
Årslønn
Nye lønnssatser
37,5 t per uke
Nye lønnssatser
35,5 t per uke
210.113
107,75
113,82
Stillinger uten særskilt 288.600
krav til utdanning
148,00
156,34
Stillinger med krav
om fagbrev etter lov
om fagopplæring
302.250
155,00
163,73
Stillinger med krav
om 3 års høyskoleutdanning
336.375
172,50
182,22
Stillinger med krav
om høyskoleutdanning med
videreutdanning
(minimum 60
studiepoeng /20
vekttall)
347.100
178,00
188,03
Under 18 år
Næringslivets Hovedorganisasjon
Middelthunsgt. 27
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo
Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 01
www.nho.no
Tariff Nytt nr
Dato
Avdeling
Fagansv.
Tema
Sendt til
: 10/2016
: 21.09.2016
: Forhandlinger
: Elisabeth Lea Strøm
: Tariffoppgjøret 2016
: Alle bedrifter bundet av
avtale nr 453 LF, RF.
2 av 3
Nye minstelønnssatser for kinobetjening gjeldende fra 1. mai 2016:
Stillinger uten særskilt krav til
utdanning
Stillinger med krav om fagbrev
etter lov om fagopplæring
0 år
3 år
6 år
0 år
3 år
6 år
Årslønn
240.669
252.291
269.432
266.409
278.519
299.208
37,5 timer
per uke
123,42
129,38
138,17
136,62
142,83
153,44
35,5 timer
per uke
130,38
136,66
145,96
144,32
150,88
162,08
§2
Det er tatt inn et nytt tredje ledd i bestemmelsen:
Ved vakante stillinger bør behovet for sammenslåing av deltidsstillinger vurderes.
§8
Kvelds-, natt- og helgedagstillegg er øket med kr 2,- per time:
A. Kveldstillegg
For ordinært arbeid mellom kl. 1700 og kl 2100 utbetales et tillegg på minst kr. 37,pr. time.
B. Nattillegg
For ordinært arbeid mellom kl. 2100 og kl. 0600 utbetales et tillegg på minst kr. 39,pr. time.
C. Helgedagstillegg
For ordinært arbeid mellom kl. 0000 lørdag og kl. kl 2400 søndag betales et tillegg på
minst kr 29,- pr. time.
Spesielt for kinobetjeningen:
Tilleggene over gjelder ikke for kinobetjeningen, men det er nå tatt inn i avtalen at:
Partene kan drøfte og eventuelt inngå lokal avtale om godtgjørelse for særskilt arbeidstid.
3 av 3
Vedtakelse av resultatet
Fagforbundet vil sende resultatet ut til uravstemming, og fristen for å vedta resultatet er
14. oktober 2016 kl. 12.00.
NHO vil informere bedriftene om avstemmingsresultatet.
Øvrige bestemmelser om ikrafttredelse
Tariffavtalen forutsetter at det skal føres lokale lønnsforhandlinger i den enkelte bedrift.
Forhandlingene kan først starte når det sentrale oppgjøret er vedtatt (14. oktober 2016), og må
være avsluttet innen 15. november 2016.
Reguleringer som følge av de sentrale forhandlingene skal ikke foretas før oppgjøret er
vedtatt.
Lønnsforhøyelser gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før
vedtakelsen.
Det foretas ikke omregning eller etterbetaling av overtidstillegg, kveld/natt og helgetillegg for
arbeid utført før vedtakelsen.
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Lønn og Tariff
Elisabeth Lea Strøm