Konkurransegrunnlag prekvalifisering rømmingsdører

Comments

Transcription

Konkurransegrunnlag prekvalifisering rømmingsdører
Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser Rammer for prekvalifisering og
konkurransegrunnlag
Anskaffelse av rømmingsdører for Ryfylketunnelen
Ryfast
Saksnummer: 16/96720
Dokumentets dato: 30.09.2016
Versjon 1.10 – sist revidert 23.11.2015
Side 1 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser Innholdsfortegnelse
A Informasjon om anskaffelsen ............................................................................................................... 3 B Konkurranseregler ........................................................................................................................... 7 Kvalifikasjonskrav ............................................................................................................................ 9 Kriterier for prekvalifisering, og senere valg av tilbud ....................................................... 10 Avtaledokumentet .......................................................................................................................... 13 Spesielle kontraktsbestemmelser .............................................................................................. 14 Alminnelige kontraktsbestemmelser ....................................................................................... 16 Beskrivelse/Kravspesifikasjon ............................................................................................................ 26 E Konkurransegrunnlaget.................................................................................................................. 6 Kontraktsbestemmelser ....................................................................................................................... 13 D Orientering om anskaffelsen ........................................................................................................ 4 Konkurranseregler, kvalifikasjonskrav og kriterier for valg av tilbud ...................................... 7 C Innbydelse til konkurranse ............................................................................................................ 3 Bakgrunn/formål ............................................................................................................................ 26 Beskrivelse av leveransen ............................................................................................................ 26 Svardokumenter ..................................................................................................................................... 29 Tilbudsopplysninger ...................................................................................................................... 29 Prekvalifisering. Dokumentasjon av tilbyders kvalifikasjoner/firmakvalifikasjon ...... 31 Prekvalifisering. Dokumentasjon i forbindelse med søknad om prekvalifisering ...... 31 Tilbud: Dokumentasjon i forbindelse med tilbud ................................................................ 31 Side 2 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser Orientering om anskaffelsen
Anskaffelsen gjelder rømmingsdører i rømmingsveger (tverrforbindelser) mellom tunnelløp
for rv. 13 Ryfylketunnelen Ryfast.
Konkurransen skal gjennomføres etter anskaffelsesprosedyren «Konkurranse med
forhandling etter forutgående kunngjøring», ref. forskrift om offentlige anskaffelser av 7.
april 2006 nr. 402.
Konkurransen gjennomføres i to faser: Prekvalifisering, og tilbud med forhandling.
Det tas sikte på å invitere inntil 3-4 av de prekvalifiserte leverandørene til å levere tilbud, og
at det blir gjennomført forhandlinger med disse.
Anskaffelsesprosedyren innebærer at hver enkelt tilbyder i konkurransen inviteres til å
foreslå den løsningen for rømmingsdør som de mener vil være mest hensiktsmessig, og som
tilfredsstiller minimumskravene som stilles.
A.2.1
Anskaffelsens formål, art og omfang
Oppdragsgiver ønsker tilbud på levering og montering av rømmingsdører for
rømmingsveger (tverrforbindelser) for Ryfylketunnelen.
SVV ønsker ikke elektrisk- eller pneumatisk assisterte dører i tunneler, men dører som kan
åpnes med handmakt med akseptabel åpningskraft uten slik assistanse. Basert på utførte
beregninger av trykkforskjeller mellom tunnelløp, er det konkludert med at vanlig
hengsledør (1-fløya-dør) vil ha for stor åpningskraft til å kunne åpnes med handmakt med
akseptabel åpningskraft. Leveransen gjelder derfor skyvedør med krav til åpningskraft.
Avtalens mengde er 114 dører.
For denne anskaffelsen vil det bli inngått kontrakt med 1 leverandør.
Nærmere beskrivelse av anskaffelsen fremgår av Konkurransegrunnlagets del D
“Beskrivelse/Kravspesifikasjon”.
A.2.2
CPV-koder
Anskaffelsen har følgende Common Procurement Vocabulary produktkoder (CPV):
Hovedobjekt
44221220-3, Branndører
44221230-6, Skyvedører
Tilleggsobjekt 45421131-1, Montering av dører
A.2.3
Kunngjøring
Anskaffelsen er kunngjort i:
☐
DOFFIN (www.doffin.no)
☒
DOFFIN og TED (www.doffin.no)
Side 4 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser A.2.4
☒
Tilbudskonferanse og tilbudserfaring
Det vil ikke bli avholdt tilbudskonferanse eller tilbudsbefaring (Gjelder i denne omgang
prekvalifisering)
☐ Det vil bli avholdt tilbudskonferanse
☐ Det vil bli avholdt tilbudsbefaring:
A.2.5
Tilbudsåpning
☒
Det vil ikke bli avholdt offentlig tilbudsåpning
☐
Det vil bli avholdt offentlig tilbudsåpning
Side 5 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser Konkurransegrunnlaget
Konkurransegrunnlaget består av:
Konkurransegrunnlagets del A
Informasjon om anskaffelsen
Konkurransegrunnlagets del B
Konkurranseregler, kvalifikasjonskrav og kriterier for
Konkurransegrunnlagets del C
Kontraktsbestemmelser
Konkurransegrunnlagets del D
Beskrivelse/kravspesifikasjon.
Konkurransegrunnlagets del E
Svardokumenter
Utlysing i Doffin/TED
Inkludert spørsmål og svar, presiseringer og andre
valg av tilbud
tilleggsopplysninger som kunngjøres for angjeldende
konkurranse
D2, vedlegg 1
Tegningshefte
Side 6 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser B Konkurranseregler, kvalifikasjonskrav og kriterier for valg av
tilbud
Konkurranseregler
B.1.1
Dekning av kostnader for å delta i konkurransen
Leverandøren må selv dekke kostnader til å utarbeide tilbud og andre kostnader han påføres
ved å delta i konkurransen.
B.1.2
Oppdragsgivers rett til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer
Oppdragsgivers rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer fremgår av FOAs
bestemmelser om dette.
B.1.3
Leverandørens rett til å tilbakekalle eller endre tilbud
Leverandørens rett til å tilbakekalle eller endre tilbud fremgår av FOAs bestemmelser om
dette.
B.1.4
Tilbudsfrist – frist for innlevering av tilbudet
Konkurransen vil bli gjennomført i to trinn: Prekvalifisering og tilbudsfase med forhandling.
Siste frist for innlevering av tilbudet er:
Søknad om å bli prekvalifisert: 04.11.2016 klokka 12.00
Søknad om prekvalifisering skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før
utløpet av tilbudsfristen. Tilbud som ikke er kommet oppdragsgiver i hende innen
tilbudsfristen vil bli avvist.
Levering av tilbud som grunnlag for forhandling er foreløpig antatt å bli: 03.03.2017. Se
punkt D.2.4. Orienterende tidsplan.
Frist for innlevering av tilbud vil bli presisert nærmere i oppdragsgivers invitasjon til å levere
tilbud som grunnlag for forhandling.
B.1.5
Vedståelsesfrist
Vedståelsesfrist for endelig tilbud:
Det er foreløpig antatt en vedståelsesfrist: 16.06.2017. Se punkt D.2.4. Orienterende
tidsplan. Endelig vedståelsesfrist vil bli presisert nærmere i invitasjon til å levere tilbud.
B.1.6
Adresse for levering av tilbud
Oppdragsgivers
Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger
Oppdragsgivers
Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger
postadresse er:
besøksadresse er:
Side 7 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser Leverandøren bærer ansvaret for forsinkelser i postgangen o.l.
B.1.7
Spørsmål og svar i kunngjøringsperioden
Rammer for prekvalifisering og gjennomføring av konkurransen vil bli kunngjort ved utlysing
av konkurransen i Ted/Doffin. Endelig konkurransegrunnlag vil følge invitasjon til å levere
tilbud som grunnlag for forhandling.
Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt med oppdragsgiver i god tid før tilbudsfristens utløp
dersom det oppdages at konkurransegrunnlaget inneholder feil, utelatelser, uklarheter eller
annet og dette har betydning for tilbudet.
Dersom leverandøren har spørsmål vedrørende konkurransen, skal spørsmål i den
forbindelse fremsettes på e-post til oppdragsgiver:
Navn: Frode Vagstad
E-post: [email protected]
Spørsmål som gjelder prekvalifisering skal fremsettes på e-post innen 27.10.2016 klokka
12.00.
Alle spørsmål og svar vil bli lagt ut på DOFFIN uten å oppgi identiteten til spørsmålsstilleren.
Spørsmål og svar som meddeles inngår i rammer for konkurransen.
B.1.8
Tilbud- Prekvalifisering
Søknad om å bli prekvalifisert for å delta i konkurransen skal leveres i lukket konvolutt eller
pakke. Konvolutten eller pakken (dette gjelder også budpakker) skal være merket med:
”Tilbud: Saksnummer 16/96720. Levering og montering av rømmingsdører for
Ryfylketunnelen” – Prekvalifisering”
Tilbudet skal ikke leveres per e-post.
I forbindelse med prekvalifisering skal det leveres dokumentasjon som beskrevet i B.2 og
B.3.1. Prekvalifisering.
B.1.9
Språk, format og kopier
Det skal leveres 1 eksemplarer av søknaden som skal være merket ”original”.
Det skal i tillegg leveres en elektronisk versjon av søknaden i PDF-format (e-post godtas
ikke). Elektronisk versjon leveres på minnepinne. Ved motstrid mellom elektronisk utgave og
“original” papirutgave, vil “original” papirutgave ha forrang.
Innsendte søknader om prekvalifisering vil ikke bli returnert.
Tilbudet skal være på norsk.
Side 8 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser B.1.10
Tilbudet
Tilbudet skal inneholde dokumentasjon som er etterspurt i del E “Svardokumenter”.
B.1.11
Deltilbud
☒
Det er kun anledning til å gi tilbud på hele oppdraget
☐
Det er anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget (se nærmere beskrivelse i del D
“Beskrivelse/Kravspesifikasjon”
B.1.12
Alternative tilbud
☒
Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud
☐
Det er anledning til å gi alternative tilbud i tillegg til det som fremgår av del D
“Beskrivelse/Kravspesifikasjon
B.1.13
Forbehold og avvik
Forbehold og avvik til konkurransegrunnlaget vil kunne føre til avvisning. I stedet for å gi
tilbud med forbehold/avvik bør leverandørene stille spørsmål, jf. punkt B.1.7 “Spørsmål og
svar i kunngjøringsperioden”.
Eventuelle forbehold og avvik skal fremgå klart av tilbudet, og være presist og entydig
beskrevet i tilbudsbrevet, slik at Statens vegvesen kan vurdere avvikene uten kontakt med
leverandør.
Hvis tilbudet ikke inneholder en klar og entydig beskrivelse, kan konsekvensen bli at tilbudet
må avvises. En annen mulig konsekvens er at avviket/forbeholdet ikke kan påberopes ved
gjennomføringen av leveransen (se kontraktens punkt C.2.1 om rangorden og håndtering av
eventuell motstrid).
Eventuelle forbehold og avvik skal så vidt mulig prissettes. Forbehold eller avvik som ikke er
prissatt, vil om mulig bli kostnads- eller skjønnsmessig vurdert av oppdragsgiver i
forbindelse med evaluering av tilbud.
Tilbyders henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som
forbehold dersom vilkårene avviker fra foreliggende konkurranse- eller
kontraktsbestemmelser. Slike henvisninger vil følgelig kunne lede til avvisning.
Kvalifikasjonskrav
For å avgjøre om tilbyder har tilstrekkelige kvalifikasjoner vil krav og dokumentasjon som
følger nedenfor legges til grunn.
B.2.1
Obligatoriske og ufravikelige kvalifikasjonskrav som følger av regelverket
Kvalifikasjonskrav
Dokumentasjonskrav
Attest for skatt og merverdiavgift
Tilbyder skal vedlegge en attest for skatt og
merverdiavgift.
Side 9 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser Foretaket skal ha ordnede
Norske firma: Attesten skal være så ny som mulig og
skatter og avgifter.
tilbudsfristens utløp. Attesten skal være fastsatt av
forhold hva gjelder betaling av
ikke eldre enn seks måneder regnet fra
Skatteetaten, og bestilles i Altinn eller hos
skatteoppkrever eller Skatteetaten.
Utenlandske firma: For utenlandske leverandører skal
det fremlegges attester som dokumenterer at tilbyder
har oppfylt sine forpliktelser vedrørende betaling av
skatter og avgifter.
B.2.2
Andre kvalifikasjonskrav
B.2.3
Arbeidsfellesskap – erklæring om solidaransvar
Der tilbyder støtter seg på andre leverandører for å bli kvalifisert, skal det med tilbudet følge
en erklæring om solidarisk ansvar overfor oppdragsgiver og tredjemann.
Videre skal hvert enkelt deltakende firma i arbeidsfellesskapet gi slike opplysninger om sitt
firma som er krevd i konkurransegrunnlaget. Arbeidsfellesskap vil bli vurdert under ett for
alle kvalifikasjonskrav.
B.2.4
Bruk av underleverandør – krav om forpliktelseserklæring
Der leverandøren støtter seg på en underleverandør for å bli kvalifisert, må leverandøren
dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene.
Dette kan dokumenteres ved at leverandøren fremlegger en forpliktelseserklæring eller
tilsvarende.
Kriterier for prekvalifisering, og senere valg av tilbud
For denne konkurransen vil tildeling av kontrakt skje:
☐
☒
ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen.
på grunnlag av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på
følgende kriterier:
B.3.1. Prekvalifisering (se punkt E.3.): Tilbydere som søker om prekvalifisering vi bli vurdert og rangert ut fra:
a) Pris
0%
b) Tekniske og faglige kvalifikasjoner
60 %
c) Plan for gjennomføring
20 %
d) Gjennomføringsevne/kapasitet
20 %
Side 10 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser Nærmere om kriteriene:
a) Pris.
Det er ikke aktuelt å levere pris for gjennomføring av oppdraget ved søknad om
prekvalifisering.
b) Tekniske og faglige kvalifikasjoner.
Produsenten og eventuelle samarbeidspartnere skal ha den nødvendige kompetanse for
utvikling, produksjon og montering av rømmingsdører/branndører i syrefast utførelse.
Følgende skal dokumenteres i E.3. 1.

Tilbyder skal legge fram en liste over relevante oppdrag som pågår eller er
gjennomført i løpet av de siste 3-5 årene. Det skal framgå lokalisering, når de er
gjennomført, omfang av oppdragene, oppdragsgiver, verdi, og kontaktperson hos
oppdragsgiver. Mest relevante oppdrag er oppdrag der leverandør har utviklet, testet,
produsert og montert dører. Spesielt relevante oppdrag er de med lignende
utfordringer.

Det skal leveres dokumentasjon for kompetanse innen beregninger av konstruktiv
kapasitet og utmattingsberegninger.
c) Plan for gjennomføring (se punkt E.3.2):
Tilbyderen skal levere en beskrivelse av spesielle forhold og utfordringer ved oppdraget, og
tilbyder skal beskrive hvordan tilbyder vil gå frem for å løse oppdraget med det de spesielle
utfordringene som er knyttet til de krav som stilles i punkt D.2.1.
d) Gjennomføringsevne (se punkt E.3.3):
Det skal leveres en redegjørelse for leverandørens gjennomsnittlige arbeidsstyrke og antall
medarbeidere innen administrativ ledelse, produktutvikling, produksjon og montering i løpet
av de siste tre år.
Side 11 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser B.3.2. Tilbud (se punkt E.4): Dokumentasjon som skal følge ved innlevering av tilbud, etter prekvalifisering, ref. punkt
E.4. Tilbud, vil bli spesifisert nærmere ved invitasjon til å levere tilbud. Denne
dokumentasjonen vil danne grunnlag for forhandlingene, og senere evaluering av tilbud.
Endelig valg av tilbud, etter gjennomførte forhandlinger, vil skje på grunnlag av de
prinsipielle kriteriene som er beskrevet nedenfor. Beskrivelsen er veiledende, og endelige
kriterier vil bli gitt i forbindelse med invitasjonen som sendes ut til prekvalifiserte tilbydere.
Opplysningene nedenfor er i forbindelse med prekvalifisering kun til orientering, og ingen
dokumenter skal legges ved i denne omgangen. Tildelingskriterier
Vekt (%)
Dokumentasjonskrav
Pris
50 %
Se punkt E.4.1 Tilbud
(ikke utarbeidet for
prekvalifiseringen og skal ikke
legges ved i forbindelse med
prekvalifisering)
Løsninger
50 %
Se punkt E.4.2 Tilbud
.Dokumentasjon av løsninger.
(skal ikke legges ved i
forbindelse med prekvalifisering)
Nærmere om de enkelte tildelingskriteriene, som alle tar utgangspunkt i endelig
konkurransegrunnlag, og det som er fremkommet gjennom forhandlingene:
1) Pris etter forhandling:
2) Løsninger etter forhandling:
Det kan forhandles om alle sider/detaljer ved løsningen. I tilbudet skal tilbyder levere
dokumentasjon som sannsynliggjør eller dokumenterer at løsningene tilfredsstiller
de minimumskrav som er satt.
Side 12 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser C
Kontraktsbestemmelser
Avtaledokumentet
Avtale om kjøp av [tittel på anskaffelsen] med saksnummer [sveisnummer] inngått mellom:
Oppdragsgiver:
Organisasjonsnr.:
Postadresse:
Telefonnr.:
Statens vegvesen, [enhet]
971032081
Postnr.:
Poststed:
E-post:
Kontaktperson:
Telefonnr.:
E-post:
og
Leverandør:
Organisasjonsnr.:
Postadresse:
Telefonnr.:
Postnr.:
Poststed:
E-post:
Kontaktperson:
Telefonnr.:
E-post:
Avtaledokumentet med eventuelle vedlegg er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene
beholder hvert sitt signerte eksemplar.
Sted og dato:
Sted og dato:
(sign.) Statens vegvesen [enhet]
(sign.) Leverandør
Side 13 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser Spesielle kontraktsbestemmelser
C.2.1
Kontraktsdokumentene (se alminnelige kontraktsbestemmelser punkt C.3.3)
Kontrakten består av:
Dokument nr
Dokument navn
1
Avtaledokument C1
2
Leverandørens tilbud
3
Spesielle kontraktsbestemmelser (C.2)
4
Alminnelige kontraktsbestemmelser (C.3)
5
Oppdragsgivers konkurransegrunnlag del A, B, D og E
Kontraktsdokumentene er rangert i rekkefølge og ved eventuell motstrid er det dokumentet
med høyest rang som har forrang.
C.2.2
Konfidensialitet (se alminnelige kontraktsbestemmelser punkt C.3.8)
Følgende informasjon er konfidensiell:
• E.4.1 Prisskjema.
• Tegninger, prinsippskisser
C.2.3
Immaterielle rettigheter (se alminnelige kontraktsbestemmelser punkt C.3.9)
C.2.4
Priser og prisreguleringer (se alminnelige kontraktsbestemmelser punkt C.3.10)
C.2.4.1.
Pris
Priser fremgår av punkt E.4. Utlegg dekkes bare av oppdragsgiver i den grad dette er avtalt i
Kontrakten.
C.2.4.2.
Prisregulering
Prisene som fremgår av Kontrakten er faste.
C.2.5
Avtaleperiode og levering
Jamfør punkt D.2.2 og D.2.4.
C.2.6
Fakturering (se alminnelige kontraktsbestemmelser punkt C.3.11)
Elektronisk faktura skal merkes med:
Side 14 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser 
Bestillers navn: Statens vegvesen, Prosjekt E39 Eiganestunnelen rv.13 Ryfast.
Attestant: Anne Merete Gilje

Ansvarskode: Oppgis ved kontraktinngåelse

Leverandørens ordrenummer: Oppgis ved kontraktinngåelse

Kontraktsnummer: 16/96720
C.2.7
Sikkerhet
Leverandøren skal stille sikkerhet for riktig oppfyllelse av Kontrakten.
Sikkerheten skal stilles seinest innen 1 måned etter signering av Kontrakten.
Denne sikkerheten skal være på 10 % av kontraktssummen. Denne sikkerheten skal gjelde til
Leveransen er fullført.
Med mindre annet er avtalt i Kontrakten, skal sikkerhet fra Leverandøren stilles av bank,
forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av Oppdragsgiveren. Dette
gjøres ved at Oppdragsgiver får inn sikkerhetsstillelsen fra Leverandør til kontroll etter at
kontrakt er signert, men før kontraktarbeidets oppstart.
C.2.8
Forsinket levering (se alminnelige kontraktsbestemmelser punkt C.3.19)
Det skal betales dagbot for senere ferdigstillelse enn 01.03.2019. Dagboten skal utgjøre
0,10 % av kontraktsummen for hver kalenderdags forsinkelse. Det kreves ikke dagbot for
eventuelle avtaler med mindre enn 6 måneder fra bestilling til levering.
C.2.9
Mangler (se alminnelige kontraktsbestemmelser punkt C.3.20)
C.2.10
Byggeadministrasjon
Leverandør er underlagt elektroentreprenør sin byggeadministrasjon i tidsrom for
montering.
Side 15 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser Alminnelige kontraktsbestemmelser
C.3.1
Anvendelse
Dette dokumentet er en standardkontrakt
for Statens vegvesen (’Alminnelige
bestemmelser’) og gjelder for varekjøp i
de tilfeller hvor partene har avtalt at
bestemmelsene skal gjelde. Leverandøren
har ved inngåelsen av Kontrakten godtatt
Oppdragsgiverens foreliggende
annen part. Skriftlig meddelelse betyr
videre beskjed som er kommet frem til
den annen part ved hjelp av elektroniske
bestillingsformer, e-post og faks.
EHF: Ordet EHF betyr elektronisk
handelsformat, e-faktura og elektronisk
faktura.
betingelser for varekjøp. Leverandørens
C.3.3
De Alminnelige bestemmelser kan
De dokumenter som inngår i kontrakten er
egne kontraktsbestemmelser gjelder ikke.
benyttes ved enkeltkjøp, men ikke som
rammeavtale med mindre dette særskilt er
avtalt.
C.3.2
Kontraktsdokumentene og
tolkningsregler
listet opp i spesielle
kontraktsbestemmelser punkt C.2.1.
Kontraktsdokumentene er rangert i
Definisjoner
Leveransen: er alle varer som skal leveres
og alt arbeid som skal utføres av
Leverandøren i henhold til Kontrakten.
rekkefølge og ved eventuell motstrid er
det dokumentet med høyest rang som har
forrang.
C.3.4
Krav til leverandør
Levering: er gjennomført når Leveransen
Alt arbeid vedrørende Leveransen skal
emballasje er fjernet og Leveransen er
dokumentert og/eller kontrollert av
Dersom det er avtalt at Leverandøren skal
kreves.
er mottatt på angitt leveringssted,
være fagmessig utført og skal være
kontrollert og godkjent av Oppdragsgiver.
kvalifisert og autorisert personell der dette
installere/montere Leveransen, er
Leveransen ikke gjennomført før
C.3.5
Kvalifikasjonskrav
Leverandøren har plassert Leveransen inn i
Leverandøren skal påse at han selv
integrert Leveransen og koblet den opp
beskrevet i konkurransegrunnlaget
henhold til Kontrakten, og Oppdragsgiver
Leverandør støtter seg på en
Leveransen.
Leverandøren også påse at hans
Kontrakten: Ordet Kontrakten betyr de
kvalifikasjonskravene gjennom hele
dens fysiske miljø, fjernet emballasje,
oppfyller de kvalifikasjonskrav som er
mot eksisterende miljø, testet Leveransen i
gjennom hele avtaleperioden. Der en
har kontrollert og skriftlig godkjent
underleverandør for å bli kvalifisert, skal
underleverandører oppfyller
dokumenter som er beskrevet i punkt
avtaleperioden.
tolkningsregler”.
C.3.6
Skriftlig meddelelse: betyr ethvert
Dersom det er avtalt, skal Oppdragsgiver
C.3.3 “kontraktsdokumentene og
dokument som er underskrevet av en av
partene og som har kommet frem til den
Forberedelser til gjennomføring
av leveransen
sørge for at utstyr og lokaler står til
rådighet for Leverandøren til de
Side 16 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser tidspunkter, på de steder, i den kvalitet og
kvantitet som angitt i Kontrakten.
Oppdragsgiver skal stille utstyr og lokaler
til rådighet for at Leverandøren skal kunne
utføre oppdraget, og partene i Kontrakten
ikke har avtalt når dette skal skje, skal
Leverandøren i rimelig tid før han trenger
utstyr og lokaler gi Oppdragsgiveren
skriftlig meddelelse om når han trenger
Leveransen som referanse, men bare
dersom det for dette forholdet på forhånd
er innhentet skriftlig godkjenning fra
Oppdragsgiveren. Leverandøren forplikter
seg til å innta tilsvarende bestemmelse i
sine underkontrakter.
C.3.9
dette.
Immaterielle rettigheter
Leverandøren beholder rettighetene til
C.3.7
resultatene av Leveransen, med de
Bruk av underleverandører
Leverandøren kan for egen regning og
risiko benytte andre underleverandører enn
det som opprinnelig var avtalt, eller dersom
ikke noe er avtalt, bytte underleverandører
etter behov. Leverandøren skal likevel før et
eventuelt
bytte
eller
supplering
av
underleverandør, ha skriftlig samtykke fra
Oppdragsgiver.
saklig
grunn,
underkjenne
Dersom
kan
det
Leverandøren
Leverandørens
utførelsen
er
av
fullt
foreligger
Oppdragsgiver
underleverandør.
valg
ansvarlig
av
for
underleverandørers
oppfyllelse av Kontrakten på samme måte
om
Leverandøren
selv
sto
for
utførelsen. Leverandøren påtar seg fullt
økonomisk, juridisk og faglig ansvar for de
samlede
leveranser,
og
forestår
all
fakturering av og kommunikasjon med
Oppdragsgiver.
C.3.8
at Oppdragsgiver på forhånd har godkjent
dette. Leverandøren kan imidlertid oppgi
Dersom det i Kontrakten er avtalt at
som
reklame- eller markedsføringsformål uten
Konfidensialitet
Med mindre det strider mot norsk lov, har
ingen av partene rett til uten den annen
parts samtykke å gi tredjemann
opplysninger om informasjon som en part
ved Kontraktens inngåelse, jf. de spesielle
kontraktsbestemmelsene, eller senere har
angitt å være konfidensiell.
Leverandøren kan ikke gi offentligheten
begrensinger som følger av
Oppdragsgivers bruksrett.
Som «resultater» forstås i denne avtalen
alle resultater, rådata, data, informasjon
og fysiske gjenstander som er skapt eller
oppnådd i forbindelse med Leveransen,
herunder Immaterielle rettigheter,
uavhengig av om resultatene er beskyttet
etter norsk eller utenlandsk lovgivning.
Oppdragsgiver får rett til å bruke ethvert
resultat av Leveransen, og har rett til fritt å
bruke, gjengi og spre hele eller deler av
resultatene, å bruke resultatene i videre
forskning og utredning samt å gi andre en
tilsvarende rett til å bruke resultatene.
Oppdragsgivers bruksrett er vederlagsfri
og ubegrenset i tid og omfang. Dette
gjelder også alt materiale og alle resultater
som regnes som oppdateringer.
Bruksretten omfatter ikke rett til å endre
resultat av arbeidet, så som å endre tekst,
tabeller eller grafiske oversikter eller
illustrasjoner.
Begge parter har rett til å gjøre resultatene
av Leveransen tilgjengelig for
allmennheten. Det skal fremgå at
Leverandørens publikasjon er utarbeidet i
forbindelse med oppdrag finansiert av
Oppdragsgiver.
opplysninger om denne Kontrakten i
Side 17 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser Oppdragsgiver plikter i sin utadrettede
informasjon om resultatet av oppdraget å
navngi opphavspersonen slik god
forretningsskikk kreve, se åndsverkloven §
3.
C.3.11
Fakturering og
betalingsbetingelser
Betalingsfristen er 30 dager etter at
faktura er mottatt.
Resultatene av Leveransen kan
Betaling skjer etter kontraktsmessig
det. Den part som offentliggjør
Det skal ikke betales ekspedisjons- eller
offentliggjøres hvis en av partene ønsker
levering. Det vil ikke bli betalt ut forskudd.
bestemmer selv hvor og på hvilken måte
fakturagebyrer.
dette skal skje. Offentliggjøring skjer ikke
Dersom det faktureres månedlig, skal
nødvendigvis ved publisering, resultatene
kan offentliggjøres på samlinger,
seminarer, legges ut på internett o.l.
C.3.10
Priser
Med mindre annet er avtalt, skal priser
skal være oppgitt i norske kroner (NOK) og
er eksklusive merverdiavgift.
Priser skal være inklusive samtlige
kostnader forbundet med Leveransen, slik
som emballasje og administrasjons- og
faktureringskostnader.
Dersom ikke annet fremgår av Kontrakten
er prisene faste i hele avtaleperioden.
Utlegg dekkes bare i den grad det er
avtalt.
Partene dekker egne reise- og
diettkostnader i forbindelse med
reiser/møter. Med mindre annet er avtalt,
skal alle utgifter til lokale reiser som er
nødvendige for å gjennomføre oppdraget,
være inkludert i satsene. Lokale reiser er
reiser til det geografiske området
oppdraget knytter seg til, samt reiser til
Oppdragsgiverens kontorsted.
Blir Leverandør pålagt reiser ut over lokale
reiser, skal kostnadene refunderes i
fakturaen vedlegges en oversikt over
utførte leveranser.
Leverandøren skal levere fakturaer og
kreditnotaer i henhold til det fastsatte
formatet EHF.
Leverandørens EHF-fakturaer skal sendes
til Oppdragsgivers organisasjons nummer:
97 10 32 081
Leveranse av EHF skal skje på den av
Direktorat for forvaltning og IKT (Difi) sin
til enhver tid valgte
kommunikasjonsmetode. Ved endring av
kommunikasjonsmetode vil Leverandøren
bli varslet seks måneder før nødvendig
endring finner sted. Leverandøren må selv
bære eventuelle kostnader leveranse av
EHF måtte medføre.
Leverandøren skal sette seg inn i
Oppdragsgivers og Difis krav til EHFfaktura. Informasjon om hvordan
Leverandøren skal levere EHF til
Oppdragsgiver, samt særskilte krav til
datainnhold finnes her:
http://www.vegvesen.no/Om+Statens+ve
gvesen/Kontakt/Kontakt+oss/For+leveran
dorer/Elektroniskfaktura
henhold til Statens reiseregulativ. Dersom
EHF som ikke oppfyller Oppdragsgivers og
være inkludert i kontraktssummen.
Oppdragsgiver rett til å returnere. Dersom
ikke annet er avtalt, skal reisekostnader
Reisetid dekkes bare i den grad det er
avtalt.
Difis minstekrav til fakturering, har
Oppdragsgiver rettmessig har returnert en
faktura, skal betalingsfristen i denne
forlenges til et tidspunkt som er rimelig.
Side 18 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser Leverandøren må selv bære eventuelle
kostnader leveranse av elektronisk faktura
måtte medføre for denne.
C.3.12
Forsinket betaling
Betaler ikke Oppdragsgiveren til avtalt tid,
og forsinkelsen ikke skyldes at
Oppdragsgiveren rettmessig kan holde
tilbake betalingen i henhold til punkt
C.3.12 “Forsinket betaling”, C.3.14
“Levering og risikoens overgang” eller at
betalingen forsinkes som følge av
omstendighet som i henhold til punkt
C.3.18 “Force majeure” utgjør en
fritakelsesgrunn, har Leverandøren fra
forfallsdag krav på forsinkelsesrenter etter
lov 12. desember 1976 nr. 100 om
forsinkelsesrenter.
Betaler ikke Oppdragsgiveren til rett tid,
har Leverandøren i tillegg rett til, etter
først å ha gitt Oppdragsgiveren en siste
rimelig frist i en skriftlig meddelelse om
dette, å innstille oppfyllelsen av
Kontrakten inntil betaling skjer.
C.3.13
m.v.
Offentligrettslige krav, nye regler
Leveransen skal være i samsvar med de
lover, forskrifter og andre offentlige
bestemmelser som til enhver tid er
gjeldende.
Fører lov- eller forskriftsendring etter
kontraktsinngåelsen til at Leveransen må
justeres, skal det anses som en pålagt
endring etter C.3.15 med mindre
Leverandøren ved kontraktsinngåelsen
burde ha tatt endringen i betraktning eller
unngått virkningen av den.
Det samme gjelder hvis et enkeltvedtak
medfører at Leveransen får et annet
omfang enn det Leverandøren burde ha
tatt i betraktning ved kontraktsinngåelsen.
C.3.14
Levering og risikoens overgang
Med mindre annet er avtalt, så skal
Levering være Delivered Duty Paid (DDP) i
henhold til Incoterms 2010.
Leverandøren har ikke adgang til å foreta
delleveranser, med mindre det er særskilt
avtalt eller det følger av bestillingen.
Dersom Leverandøren bare delvis har
levert til den avtalte leveringstid, anses
Leveransen for å være forsinket i sin
helhet. Dersom deler av Leveransen er
forsinket, kan Oppdragsgiver velge å
avvise hele Leveransen og rettmessig
holde tilbake betalingen. Fakturering kan
uansett ikke foretas før Leveransen er
gjennomført i sin helhet.
Risiko for Leveransen går over ved
Levering, jf. C.3.2 “Definisjoner” og
spesielle kontraktsbestemmelser punkt
C.2.5 “Avtaleperiode og levering”.
C.3.15
Endringer
Oppdragsgiver kan til enhver tid inntil
Levering har skjedd, forlange endringer av
Leveransen som angår kvalitet, kvantitet,
konstruksjon, utførelse og fremdrift.
Oppdragsgiver har likevel ikke rett til å
kreve endringer av Leveransen som går ut
over hva partene med rimelighet kunne
regne med da Kontrakten ble inngått.
Leverandøren er ikke forpliktet til å levere
endringer i tjenesten som omfatter mer
enn 15 % netto tillegg til
kontraktssummen. Merarbeid som skyldes
variasjon i avtalte anslåtte mengder anses
ikke som tilleggstjenester i denne
sammenheng, med mindre variasjonene i
vesentlig grad overstiger det Leverandøren
burde tatt i betraktning ved inngåelsen av
kontrakten.
Et pålegg om endring må fremsettes ved
skriftlig meddelelse til Leverandøren.
Side 19 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser Har Leverandøren forslag til endringer,
skal Oppdragsgiveren varsles skriftlig om
dette så snart dette blir klart for
Leverandøren og ikke seinere enn inntil
Levering har skjedd.
Vederlag grunnet endringer i tjenestens
omfang skal være i samsvar med
Kontraktens opprinnelige enhetspriser.
Ved det endelige oppgjøret skal endringer
som medfører kostnadsøkning legges til
og besparelser skal trekkes fra.
Ingen endring i henhold til Kontrakten skal
iverksettes før det foreligger en skriftlig
tilleggsavtale og hvor det klart
fremkommer alle avvik til eller endringer i
Kontrakten.
Dersom Leverandøren igangsetter arbeidet
uten at en slik skriftlig tilleggsavtale er
utarbeidet, skal arbeidet anses å være en
del av Leverandørens forpliktelser i
henhold til Kontrakten, og Leverandøren
taper sin rett til å påberope seg arbeidet
som grunnlag for ekstra vederlag.
C.3.16
Forsikring
Staten er selvassurandør for egen risiko.
Særskilt forsikring til dekning av denne
skal derfor ikke tegnes for Oppdragsgivers
regning, med mindre spesielle forhold er
til stede og det er fastsatt i de spesielle
kontraktsvilkår.
tredjemanns eiendom og person, og
forsikring for dødsrisiko hos egne ansatte.
Leverandøren skal på Oppdragsgivers
anmodning fremlegge dokumentasjon på
at forsikringsplikten er oppfylt.
C.3.17
Skadesløsholdelse
Leverandøren skal holde Oppdragsgiveren
skadesløs for ethvert krav som er knyttet
til personskade blant ansatte hos
Leverandøren, eller tap av eller skade på
eiendom som tilhører Leverandøren, som
er voldt av Leverandøren eller noen han
svarer for, under arbeidet med
Leveransen.
Leverandøren skal holde Oppdragsgiveren
skadesløs for ethvert krav fra tredjemann
på grunn av krenkelse av opphavsrett eller
annen immaterialrett som følge av
Oppdragsgivers bruk av Leveransen. Dette
gjelder allikevel ikke dersom Leveransen
benyttes på en annen måte enn avtalt i
Kontrakten eller at det er gjort endringer i
Leveransen av andre enn Leverandøren.
Partene skal gjensidig informere hverandre
når krav som vedrører den annen part er
fremmet av tredjemann.
C.3.18
Force majeure
Ingen av partene skal holdes ansvarlig for
å ha misligholdt en forpliktelse i
Kontrakten dersom han kan godtgjøre at
disse skyldes en hindring utenfor en parts
Leverandøren er forpliktet til, for egen
kontroll, som han ikke med rimelighet
forsikringer tilpasset Leverandørs
Kontrakten ble inngått og som han heller
rettidig Levering har funnet sted.
overvinne følgene av. Blant annet skal
tegne tilstrekkelig transportforsikring,
force majeure: krig, naturkatastrofer,
produktansvarsforsikring for skade på
lignende karakter.
regning, å tegne og opprettholde
kunne ventes å ha tatt i betraktning da
virksomhet og leveransens art frem til
ikke med rimelighet kan unngå eller
Leverandøren er forpliktet til blant annet å
følgende omstendigheter betraktes som
innbrudds- og montasjeforsikring,
brann, eller andre omstendigheter av
Side 20 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser Beror misligholdet på en tredjeperson som
Leverandørens eller hans øvrige
delvis å oppfylle Leveransen, er
forlenges med en periode som etter
Leverandøren har gitt i oppdrag helt eller
Leverandøren fri for ansvar bare dersom
også tredjemann ville vært fritatt etter
forrige avsnitt. Det samme gjelder om
misligholdet beror på en underleverandør
eller på noen annen leverandør i tidligere
salgsledd.
Dersom Leveringen forsinkes av force
majeure, skal Leverandøren straks eller så
snart han blir klar over at forsinkelse vil
inntreffe, gi Oppdragsgiveren skriftlig
melding om dette og virkningene i et
rekommandert brev.
Dersom force majeure situasjonen er
forventet å vare, eller har vart i mer enn
60 dager, har partene rett til å heve
Kontrakten ved å melde dette skriftlig til
motparten.
C.3.19
Forsinket levering (dagbot)
Dersom Leverandøren forstår eller har
grunn til å anta at Leveringen vil bli
forsinket, skal det omgående gis Skriftlig
meddelelse til Oppdragsgiver om antatt
varighet og med begrunnelse for
forsinkelsen. Unnlater Leverandøren å gi
slikt varsel, skal han erstatte
Oppdragsgiveren de merutgifter denne
påføres og som han ville ha unngått
dersom han hadde fått varsel i tide.
Dersom Levering blir forsinket som følge
av omstendighet som i henhold til punkt
C.3.18 “Force majeure” utgjør en
fritakelsesgrunn, eller på grunn av
leverandørers side, skal betalingsfristen
sakens omstendighet er rimelig.
Dersom Leveransen ikke er levert i rett tid
i henhold til Spesielle
kontraktsbestemmelser, er
Oppdragsgiveren berettiget til dagbot fra
den dag Levering skulle ha skjedd.
Med mindre annet er avtalt, skal dagboten
utgjøre 0,2% av kontraktsummen for hver
kalenderdags forsinkelse, men ikke
mindre enn kr 1500,- for hver
kalenderdag. Leverandørens samlede
ansvar for dagbøter etter Kontrakten er
begrenset til 15% av kontraktsummen.
Dersom Oppdragsgiveren har vært
berettiget til maksimal dagbot etter punkt
C.3.19, 5.avsnitt “Forsinket levering” og
Leveransen fremdeles ikke er overtatt, kan
Oppdragsgiveren ved skriftlig meddelelse
til Leverandøren kreve klargjørelse for
Levering innen en siste rimelig frist, som
ikke skal være kortere enn 1 uke.
Dersom Leverandøren heller ikke har
Levert innen denne fristen, kan
Oppdragsgiveren ved skriftlig meddelelse
til Leverandøren heve Kontrakten og i
tillegg til dagbot kreve erstatning for det
direkte tap han har lidt.
C.3.20
Mangler
Leverandøren er ansvarlig for enhver
mangel ved Leveransen og
gjennomføringen av denne.
handling eller unnlatelse fra
Med mindre annet er avtalt, omfatter
leverandørers side, skal tiden for Levering
seg i løpet av 24 måneder fra dato for
Oppdragsgivers eller hans øvrige
Leverandørens ansvar mangler som viser
forlenges med en periode som etter
Levering.
sakens omstendigheter er rimelig.
Dersom Levering blir forsinket som følge
av handling eller unnlatelse fra
For de deler av Leveransen som er reparert
eller byttet ut i samsvar med punkt C.3.20
“Mangler” påtar Leverandøren seg de
samme forpliktelser som for den
Side 21 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser opprinnelige Leveransen i en tid av 12
å rette på forholdet. Oppdragsgiveren kan
så lenge det foretas utbedringer eller
tap han har lidt.
måneder. Reklamasjonsfristene løper ikke
annen aktivitet, som er nødvendig for
ved heving kreve erstatning for det direkte
korrekt oppfyllelse av Kontrakten.
C.3.21
“Mangler” skal allikevel ikke vare utover 36
kontraktsbrudd:
Leverandørens ansvar etter punkt C.3.20
måneder fra Levering.
Følgende forhold utgjør alltid et vesentlig
a) Leverandørens konkurs, insolvens,
brudd på andre vesentlige
Oppdragsgiveren skal gi Leverandøren
melding om mangelen uten ugrunnet
opphold etter at han oppdaget eller burde
økonomiske forutsetninger,
b) gjentatte brudd på instrukser i
henhold til Kontrakten, dersom
ha oppdaget mangelen og slik melding
Leverandøren har unnlatt å
kan ikke gis seinere enn innen utløpet av
iverksette nødvendige korrigerende
reklamasjonsperioden.
tiltak umiddelbart etter å ha
Dersom Oppdragsgiver reklamerer, skal
Leverandøren utbedre mangelen innen
rimelig tid. Utbedring kan utsettes dersom
Oppdragsgiver har saklig grunn for å
mottatt varsel fra Oppdragsgiver,
c) brudd på offentlige lover og regler,
d) svik, forsømmelser eller andre
forhold som bryter med
kreve det. Utbedring skal gjennomføres
uten kostnader for Oppdragsgiver.
Dersom utbedring ikke lar seg
gjennomføre uten vesentlig ulempe for
Oppdragsgiver skal Leverandøren
omlevere.
Dersom Leverandør ikke innen rimelig tid
har utbedret mangelen, kan
Oppdragsgiveren ved skriftlig meddelelse
gi Leverandøren en siste rimelig frist for
oppfyllelse. Er ikke forpliktelsene oppfylt
Vesentlig kontraktsbrudd
tillitsforholdet til Oppdragsgiver.
Oppdragsgiveren kan også påberope seg
andre forhold i vurderingen av hva som er
å anse som et vesentlig kontraktsbrudd.
Foreligger vesentlig kontraktsbrudd, kan
Oppdragsgiver alltid velge å heve
Kontrakten og forlange erstatning for det
direkte tap han har lidt.
C.3.22
Overdragelse av kontrakten
Leverandøren kan ikke overdra Kontrakten
innen denne satte fristen, kan
i sin helhet eller sine rettigheter og
eller ved andre, foreta utbedring, eller b)
uten skriftlig tillatelse fra
Oppdragsgiver etter eget valg: a) selv,
forpliktelser etter Kontrakten til andre,
foreta erstatningskjøp for Leverandørs
Oppdragsgiveren.
Det samme gjelder dersom det vil medføre
C.3.23
avvente Leverandørs utbedring. I slike
kan Oppdragsgiver med skriftlig varsel til
skriftlig før utbedring iverksettes.
delvis.
regning og risiko, eller c) kreve prisavslag.
Oppsigelse uten kontraktsbrudd
vesentlig ulempe for Oppdragsgiveren å
Frem til faktisk Levering har funnet sted,
tilfeller skal Leverandør underrettes
Leverandør si opp Kontrakten helt eller
Dersom mangelen er vesentlig, kan
Oppdragsgiveren i stedet heve hele eller
deler av Kontrakten. Før heving skjer, skal
det ved skriftlig varsel gis en rimelig frist,
som ikke skal være kortere enn én uke, til
Ved oppsigelse skal Oppdragsgiver betale:
a) det beløp som Leverandøren har til
gode for den del av Leveransen
som allerede er gjennomført, og
Side 22 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser b) andre dokumenterte direkte
kostnader som Leverandøren
påføres som følge av
avbestillingen. Dette omfatter
utlegg og kostnader som
Leverandøren har pådratt seg før
avbestillingen ble mottatt, og som
Leverandøren ikke kan nyttiggjøre
seg i andre sammenhenger, og
c) tap av fortjeneste som
leverandøren påviselig lider som
følge av oppsigelsen. Leverandøren
sikkerhetsarbeid i virksomheten
(internkontrollforskriften) i offentlige
kontrakter gjelder følgende:
a) Leverandøren skal på forespørsel og
innen tidsfristen satt av oppdragsgiver
kunne dokumentere at kravene i denne
lovgivningen blir overholdt i egen
virksomhet og hos eventuelle
underleverandører. Dokumentasjonen
kontrolleres av oppdragsgiver eller ekstern
kontrollør engasjert av oppdragsgiver.
har bevis- og
b)
er påviselig.
har rett til å foreta annonserte og
dokumentasjonsbyrden for at tapet
Leverandøren har ikke krav på andre
Oppdragsgiver, samt eksterne
kontrollører engasjert av oppdragsgiver,
uannonserte stedlige kontroller hos
former for kompensasjon.
leverandøren, eventuelle
Oppgjøret i henhold til denne
tjenesten utføres.
bestemmelsen skal ikke overstige den
c)
avtalte kontraktssummen.
Treffer ikke Leverandøren rimelige tiltak
for å begrense kostnadene ved
oppsigelsen, skal det endelige vederlag
reduseres.
C.3.24
Ansvarsbegrensning
Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig
for indirekte tap eller konsekvenstap.
Samlet erstatning per kalenderår er
begrenset til et beløp som tilsvarer
avtalens samlede årlige vederlag
eksklusive merverdiavgift.
Begrensningene i ansvaret etter denne
bestemmelsen gjelder imidlertid ikke
dersom Leverandøren eller noen denne
svarer for har utvist grov uaktsomhet eller
forsett.
C.3.25
underleverandører og ved lokasjonen hvor
Hvis brudd på punkt C.3.25 a) og
b) oppdages av oppdragsgiver eller av
tredjepart engasjert av oppdragsgiver, skal
leverandøren rette forholdet innen den
frist oppdragsgiver fastsetter. Der
leverandøren selv oppdager slikt brudd
gjennom internkontroll eller egen
oppfølging av underleverandører, skal
leverandøren uten opphold skriftlig
informere oppdragsgiver om forholdene
og utbedre forholdene innen frist fastsatt
av oppdragsgiver. Hvis forholdene ikke
utbedres innen fastsatt frist, vil dette bli
ansett som mislighold av kontrakten som
vil medføre plikt til å betale dagbøter inntil
forholdet er rettet. Dagboten påløper
automatisk. Ved alvorlige brudd som
medfører fare for ansattes liv og helse,
ved gjentatte brudd eller ved avtalt
maksimal periode med dagbøter, anses
det som vesentlig mislighold som gir
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
For avtaler som omfattes av Norsk helse-,
miljø- og sikkerhetslovgivning og forskrift
om systematisk helse-, miljø- og
oppdragsgiver rett til å heve kontrakten. C.3.26
Lønns- og arbeidsvilkår
Leverandøren skal sørge for at alle hans
ansatte og eventuelle underleverandører
Side 23 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser som direkte medvirker til å oppfylle
Kontrakten, skal ha lønns- og
arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det
som følger av gjeldende landsomfattende
tariffavtale. Dette gjelder også for arbeid
som skal utføres i utlandet.
Leverandøren skal oppfylle nasjonal og
internasjonal miljølovgivning og reguleringer.
Leverandøren og eventuelle
underleverandører skal på forespørsel
kunne dokumentere lønns- og
arbeidsvilkårene til de ansatte som
medvirker til å oppfylle Kontrakten.
Ved manglende oppfyllelse av dette krav,
kan Oppdragsgiveren ved skriftlig
utføre arbeid som kan svekke utdanningsog utviklingsmuligheter.
Minstealderen må ikke i noe tilfelle være
under 15 år (14 eller 16 år i visse land).
Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid
som setter helse eller sikkerhet i fare,
inkludert - nattarbeid.
Dersom det foregår slikt barnearbeid, skal
det arbeides for snarlig utfasing. Det skal
samtidig legges til rette for at barna gis
mulighet til livsopphold og utdanning
inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig
alder.
c) Tvangsarbeid/slavearbeid (ILOkonvensjon nr 29 og 105)
meddelelse til Leverandøren kreve
Det skal ikke foregå noen form for
oppfyllelse av dette kravet innen en siste
tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig
rimelig frist som ikke skal være kortere
arbeid.
enn en uke. Dersom Leverandøren fortsatt
Arbeiderne må ikke levere depositum eller
ikke har oppfylt kravet innen denne
fristen, skal dette anses som vesentlig
kontraktsbrudd og Oppdragsgiveren kan
rettmessig heve kontrakten og kreve
erstatning av Leverandøren.
C.3.27
Etiske krav
C.3.27.1.
Krav
a) Nasjonal lovgivning
Arbeidsretten og arbeidslovgivningen der
produksjonen finner sted skal etterleves.
identitetspapirer til arbeidsgiver, og skal
være fri til å avslutte arbeidsforholdet med
rimelig oppsigelsestid.
d) Diskriminering (ILO-konvensjoner nr
100 og 111)
Det skal ikke foregå noen diskriminering i
arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet,
religion, alder, uførhet, kjønn,
ekteskapsstatus, seksuell orientering,
fagforeningsmedlemskap eller politisk
tilhørighet.
Av særlig relevante forhold fremheves
e) Organisasjonsfrihet og retten til
miljø og sikkerhet, lovfestede forsikringer
nr 87 og 98)
lønns- og arbeidstidsbestemmelser, helse,
og sosiale ordninger, samt regulære
ansettelsesforhold, inklusive
arbeidskontrakter.
b) Forbud mot barnearbeid (FNs
barnekonvensjon artikkel 32, ILOkonvensjon nr 138 og 182)
Barn har rett til å bli beskyttet mot
økonomisk utnytting i arbeid, og mot å
kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon
Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å
slutte seg til eller etablere fagforeninger
etter eget valg, og å forhandle kollektivt.
Dersom disse rettigheter er begrenset eller
under utvikling, skal Leverandøren
medvirke til at de ansatte får møte
ledelsen for å diskutere lønns- og
Side 24 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser arbeidsvilkår uten at dette får negative
konsekvenser for arbeiderne.
C.3.27.2.
Oppfølging
Leverandør er forpliktet til å etterleve de
ovennevnte krav i egen virksomhet, samt
bidra til etterlevelse hos den eller de
underleverandører som medvirker til
kontroller på produksjonssted i
kontraktsperioden. I tilfelle kontroll plikter
leverandør å oppgi navn og
kontaktopplysninger på
underleverandører. Kontaktopplysninger
behandles konfidensielt.
C.3.27.3.
Brudd
oppfyllelse av denne kontrakt. På
Brudd på punkt C.3.27.1 – C.3.27.2
arbeidet dokumenteres innen rimelig tid
kontraktsbrudd plikter Leverandøren å
oppfordring fra Oppdragsgiver skal dette
ved:
a) å få utlevert dokumenter fra
leverandør som viser hvordan dette
er overholdt overfor deres
underleverandør, hvilke krav de har
stilt til sine underleverandører i
kontraktsforholdet de har med
dem, informasjon om hvorvidt det
er foretatt noen
tredjemannskontroll på de aktuelle
forholdene mellom leverandør og
underleverandør og/eller
b) oppfølgingssamtaler med
Oppdragsgiver og/eller
c) at Oppdragsgiver enten selv eller
innebærer kontraktsbrudd. Ved
rette opp i de påpekte manglene innen
den tidsfrist som Oppdragsgiveren
bestemmer, så lenge denne ikke er usaklig
kort. Rettelsene skal dokumenteres
skriftlig og på den måten Oppdragsgiver
bestemmer. Ved manglende utbedring kan
det angis bøter på kr 1000,- for hver
kalenderdag bruddet varer. Bøtene skal
være forholdsmessige med type og
omfang av bruddene, og skal uansett ikke
være større enn maksimalt 15 % av
kontraktsverdien. Oppdragsgiver kan også
kreve erstatning eller prisavslag som står i
forhold til bruddet, og i forhold til
Oppdragsgivers økonomiske interesse av
at kravene er fulgt. Ved vesentlige brudd
etter eget valg får en uavhengig
på punkt C.3.27.1 – C.3.27.2, eller ved
på produksjonssted. Velges denne
heve kontrakten og kreve erstatning.
parts kontroll av arbeidsforholdene
metoden kreves informasjon om
hvem som har utført kontrollen og
hvilke inspeksjonsmetoder som er
brukt og/eller
d) sertifisering av produsent: SA8000
eller tilsvarende.
Oppdragsgiver eller den oppdragsgiver
bemyndiger, forbeholder seg retten til å
gjennomføre anmeldte eller uanmeldte
manglende oppretting, kan Oppdragsgiver
C.3.28
Bakgrunnsrett og tvisteregler
Norske rettsregler gjelder som
bakgrunnsrett for Kontrakten. Tvister som
oppstår i forbindelse med Kontrakten og
som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres
etter norske prosessregler ved norske
domstoler. Verneting for søksmål er
Oppdragsgivers verneting.
Side 25 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser D Beskrivelse/Kravspesifikasjon
Underliggende beskrivelse/kravspresifikasjon er av orienterende art for prekvalifiseringen,
og kan bli justert i den endelige konkurransen.
Bakgrunn/formål
Ryfylketunnelen er en del av Ryfastprosjektet og er en 14 km lang undersjøisk tunnel mellom
øya Hundvåg i Stavanger kommune og Solbakk i Strand kommune. Når Ryfast åpner for
trafikk i 2019 vil tunnelen erstatte ferjestrekninga Stavanger – Tau, og bli en del av ny rv.13.
Tunnelen er under bygging som to utførelsesentrpriser, ei fra Hundvåg og ei fra Solbakk.
Elektrotekniske leveranser er en egen felles kontrakt for tunnelen.
Bakgrunn for valg av skyvedører er:

Krav fra byggherre om manuell betjent dør med åpningskraft fra bruker, dvs. ikke
motoriserte løsninger (elektriske, pneumatiske eller andre)

Krav til størrelse for døråpning

Beregnet trykkforskjell mellom tunnelløp ved de forskjellige scenarier for ventilasjon
Beskrivelse av leveransen
Anskaffelsen omfatter levering og montering av komplette skyvedører med utrustning,
justert og klargjort for bruk, inkl. dørkarm, dørblad, terskel, løsning for støv og lufttetning,
låser, beslag og betjening, løsning for døråpning og dørlukking, overflatebehandling, skilt
og fuging mellom karm og betong.
Tegninger for tunnel, rømmingsveger med dørutsparinger og prinsippskisse for antatt mulig
dørløsning for skyvedør fremgår av D2, vedlegg 1, tegningshefte.
D.2.1

Leveransen, krav
Betjening
Skyvedøren skal være manuelt betjent med selvlukkende funksjon. Åpningskraften på
skyvedøren skal være 100 N eller lavere. Dette skal tilfredsstilles med en trykkforskjell frå 0
til pluss/minus 450 Pa over dørbladet.

Dimensjoner og montering
Minimum lysåpning ved dør i åpen posisjon skal være 1,2 m bredde og 2,1 m høyde. Dør
skal monteres på tverrforbindelses-siden av betongveggen mellom tverrforbindelse og
trafikkrom rv.13.

Dimensjonerende laster
Skyvedøren skal tåle vekslende trykk og sug på hhv. 220 og 440 kPa (uten lastfaktor, skiltet
hastighet 80km/t). Skyvedøren skal dimensjoneres i bruddgrense med lastfaktorer gitt i HBR510 og utmattingsgrense for 1.5 x 107 lastvekslinger (tunnelklasse E). For
utmattingsberegninger legges NS-EN 1993-1-9 til grunn

Tetthetskrav
Side 26 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser Skyvedørene skal ha anslag, eller tilsvarende, på alle fire sider. Mellom dørkarm/beslag og
betong skal det fuges på begge sider med en elastisk, brannsikker og varig fugemasse.

Materialkrav, brannkrav/røyktetthet, overflatebehandling
Skyvedøren med alt tilbehør skal leveres i syrefast stål i henhold til NS-EN 10088 (nr.)
nummer 1.4404. Festemateriell skal være i syrefast stål A4-80 i henhold til NS-EN-ISO 3506
(nr.) og motstandskrav EI60 C2 etter NS-EN-13501. Alle synlige dørflater skal leveres lakkert
i signalgrønn farge, RAL 6032. Krav til røyktetthet gjelder for trykk 0 til pluss/minus 450 pa.

Øvrig utrustning
På dørbladet som vender ut mot trafikkrommet skal det monteres et fluoriserende skilt, med
størrelse 800 x 1000 mm, med dørnummer skrevet med skriftstype Arial i mørk
kontrastfarge og teksthøgde 800 mm.
På dørkarm skal monteres induktiv giver for registrering om rømningsdør er åpen. Giver
monteres slik at ikke falske alarmer kan oppstå ved små bevegelser. Giver leveres med 0,5m
kabel påmontert, spenning 24V DC.

Dokumentasjon
Følgende skal oversendes og godkjennes av byggherre før dør settes i masseproduksjon:
o
Dokumentasjon på dimensjonering (dokumentasjon på kapasitet)
o
Maksimal åpningskraft på døren skal dokumenteres. Åpningskraften
dokumenteres for dør utsatt for et ensidig overtrykk på 450 Pa. Åpningskraften
skal dokumenteres for to situasjoner :
o

Når det ensidige overtrykket virker fra tunnelsiden av skyvedøren.

Når overtrykket virker fra tverrforbindelsessiden av skyvedøren
Brannmotstand, lufttetthet og støvtetthet skal dokumenteres. Røyktetthet skal
dokumenterast for heile området frå 0 til pluss/minus 450 Pa.
o
D.2.2
Detaljtegninger
Leveringsfrist
Montering er antatt skal skje i perioden 01.11.2018 – 01.03 2019.
Antatt frist for alle dører ferdig montert, justert og klargjort for bruk, er 01.03.2019.
Endelige frister og dagbøter vil fremgå av endelig konkurransegrunnlag.
D.2.3
Leveringssted
Leveringssted/monteringssted er Ryfylketunnelen i Stavanger Kommune.
Tilkomst til byggeplass er fra tunnelåpning på Hundvåg med tilkomst over bybrua og fra
tunnelåpning på Solbakk med tilkomst via eksisterende rv. 13. Leverandør holder
riggplass/lager.
Side 27 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser D.2.4
Orienterende tidsplan
Orienterende tidsplan for gjennomføring av konkurranse/anskaffelse er:
Fase 1: Prekvalifisering og valg av 3-4 leverandører
a) Utlysing prekvalifisering i Doffin/TED: 05.10.2016
b) Søknad om prekvalifisering, søknadsfrist: 04.11.2016
c) Valg av 3 – 4 kvalifiserte leverandører: 25.11.2016
Fase 2: Konkurranse med forhandling
a) Invitasjon til de prekvalifiserte tilbydere om å levere tilbud. Utsending av endelig
konkurransegrunnlag: 16.12.2016
b) Mottak av tilbud (som det skal forhandles med): Tilbudsfrist: 03.03.2017
c) Forhandlingsfase, periode: 10.03.2017-07.04.2017
d) Endelig tilbud, tilbudsfrist: 05.05.2017
e) Valg av leverandør (innen vedståelsesfrist): 16.06.2017
Fase 3: Utvikling, testing og dokumentasjon av løsninger. Det skal produseres en prototype
(komplett dør med karm, åpnings- og lukkemekanisme og alle detaljer for støv og
røktetting), som skal testes for krav i D.2.1. Det skal dokumenteres at krav i D.2.1 er oppfylt
før masseproduksjon av dør starter.
Fase 4: Produksjon og montering. For montering se pkt. D.2.2.
Side 28 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser E Svardokumenter
I dette kapittelet redegjøres for hvordan opplysningene skal presenteres i tilbudet. Tilbyder
skal fylle ut vedlagte skjemaer. Attester for skatt og merverdiavgift er standardiserte
dokumenter.
Tilbudsopplysninger
Følgende dokumenter ligger til grunn for søknad om
prekvalifisering og tilbud
Punkt i konkurransegrunnlaget
Komplett konkurransegrunnlag som utsendt av
Del A-E med vedlegg
Spørsmål og svar i kunngjøringsperioden
Punkt B.1.7
oppdragsgiver
Dokumenter sendt av oppdragsgiver i ettertid
Dokumentasjon som skal innleveres (i nedenfor angitte
rekkefølge) sammen med søknad om prekvalifisering,
og senere sammen med tilbudsbrevet
Tilbudsbrev:
Tilbudsbrev:
a. Tilbudsbrevet skal være datert og signert
av en person med nødvendig fullmakt til
å binde tilbyderen,
Tilbyders eget dokument (mal
ikke utarbeidet)
B.2.1/E.2
b. I tillegg bør tilbudsbrevet inneholde en
innholdsfortegnelse over
tilbudsbesvarelsen og vedlagt
dokumentasjon, og
c. Eventuelle forbehold skal framgå av
tilbudsbrevet, jf. B.1.13.
Attest for skatt og merverdiavgift
B.2.1/E.2
Erklæring(er) om solidaransvar for arbeidsfellesskap
B.2.3 / E2
(hvis aktuelt for tilbyder)
Tilbyders eget dokument (mal
ikke utarbeidet
Forpliktelseserklæring eller tilsvarende for
underleverandører (hvis aktuelt for tilbyder)
B.2.4 / E2
Tilbyders eget dokument (mal
ikke utarbeidet
Side 29 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser Pris, prisskjema
B.3.2 / E.4 Legges ikke ved søknad om
prekvalifisering
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
B.3.1 / E3
Plan for gjennomføring
B.3.1 / E3
Gjennomføringsevne / kapasitet
B.3.1 / E3
Løsninger
B.3.2/ E.4
Legges ikke ved søknad om
prekvalifisering
Side 30 av 31 Konkurransegrunnlag for administrative vareanskaffelser Prekvalifisering. Dokumentasjon av tilbyders
kvalifikasjoner/firmakvalifikasjon
Her setter tilbyder inn dokumentasjon på kravene i punkt B.2.
Prekvalifisering. Dokumentasjon i forbindelse med søknad om
prekvalifisering
E.3.1 Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Her setter tilbyder inn dokumentasjon på kravene i punkt B.3.1.
E.3.2 Plan for gjennomføring
Her setter tilbyder inn dokumentasjon på kravene i punkt B.3.1.
E.3.3 Gjennomføringsevne/kapasitet
Her setter tilbyder inn dokumentasjon på kravene i punkt B.3.1.
Tilbud: Dokumentasjon i forbindelse med tilbud
Presisering av hva som skal leveres som del av tilbud, ihht. B.3.2, vil bli fremgå i endelig
konkurransegrunnlag som sendes ut ved invitasjon til å levere tilbud. Det vil da bli satt opp
skjema for dokumentasjon under punkt E.4.1. Tilbud og E.4.2. Tilbud i samsvar med punkt
B.3.2.
Ingen dokumentasjon under dette punktet leveres i forbindelse med søknad om
prekvalifisering.
Side 31 av 31