Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 4: Prosjekt

Transcription

Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 4: Prosjekt
SSA-V Bilag 4
Vedlikeholdsavtalen (SSA-V)
Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan
1
SSA-V Bilag 4
Dokumenthistorikk
Versjon:
1.0
Dato:
10.03.2015
Beskrivelse av endring:
Dokument opprettet
Forfatter(e):
Sopra Steria
2
SSA-V Bilag 4
Innhold
1
INNLEDNING ........................................................................................................................ 4
1.1
1.2
1.3
BESVARELSE I BILAGET ................................................................................................................... 4
BESVARELSE AV KRAVTABELL .......................................................................................................... 4
KUNDENS OVERORDNEDE PRINSIPPER OG FØRINGER .......................................................................... 5
2
KRAV TIL PROSJEKTGJENNOMFØRING................................................................................... 6
3
PROSJEKT- OG FREMDRIFTSPLAN .......................................................................................... 7
3.1
OVERORDNET PROSJEKT OG FREMDRIFTSPLAN................................................................................... 7
3
SSA-V Bilag 4
1
Innledning
Dokumentet beskriver de krav Kunden stiller til Leverandøren ved etablering og leveranse av
vedlikeholdsytelsen.
Leverandøren skal i dette dokumentet beskrive prosjekt- og fremdriftsplan for leveranse- og
vedlikeholdsytelsen.
1.1 Besvarelse i bilaget
Bilaget skal besvares iht. de krav som er stilt i konkurransegrunnlaget og de krav som er stilt direkte i
dette bilaget.
1.2 Besvarelse av kravtabell
Bilaget inneholder en kravtabell som angir spesifikke krav som leverandørens prosjekt- og
fremdriftsplan skal eller bør tilfredsstille.
1.2.1 Kravkoder
For hvert krav i kravtabellen er det angitt en kravkode som angir hvilken type krav som stilles. Det er
tre ulike kravkoder; A, B og C som er benyttet. Disse kravkodene er beskrevet nærmere i tabellen
nedenfor:
Kravkode:
A
«Må-krav»
B
«Bør-krav»
C
«Ønskelig
funksjonalitet»
Beskrivelse:
Dette er krav som leverandørens forslag til prosjekt- og fremdriftsplan må
tilfredsstille.
Dette er krav som dekker et behov som leverandørens forslag til prosjekt- og
fremdriftsplan bør tilfredsstille, men det er ikke et absolutt krav.
Dette er krav som Oppdragsgiver anser at det er ønskelig at leverandørens
forslag til prosjekt- og fremdriftsplan tilfredsstiller, men det er ikke et absolutt
krav.
4
SSA-V Bilag 4
1.2.2 Svarkoder
Hvert krav skal besvares av leverandør med en av de tre svarkodene J, N eller A. Betydningen av de
ulike svarkodene er beskrevet i tabellen nedenfor:
Svarkode:
J
«Ja»
N
«Nei»
A
«Alternativ
løsning»
Beskrivelse:
Ja, Leverandørens besvarelse imøtekommer dette kravet. Selve besvarelsen
beskrives i relevante kapittel i dette bilaget, evt. med henvisning til øvrige bilag
hvor relevant.
Nei, Leverandørens besvarelse imøtekommer ikke dette kravet. Leverandøren
bes om å kommentere i relevant kapittel i dette bilaget i hvilken grad kravet kan
imøtekommes.
Dette er et krav som ikke imøtekommes direkte, men hvor leverandøren mener
at en alternativ løsning vil dekke Oppdragsgivers antatte behov som ligger til
grunn for kravet.
Oppdragsgiver ber om at leverandøren beskriver sin forståelse av det behovet
leverandøren antar ligger til grunn for kravet og hvordan dette behovet kan
dekkes på alternativ måte i relevant kapittel i dette bilaget.
1.3 Kundens overordnede prinsipper og føringer



Leverandøren skal levere vedlikeholdsytelse fra oppstart godkjenningsperiode for hver av
leveransene.
Kunden ønsker en enhetlig leveranse, hvor Leverandør tar fullt ansvar for å koordinere og
samkjøre leveransene fra eventuelle underleverandører
Leverandøren skal håndterer driftsrelaterte og vedlikeholdsrelaterte ytelser som en felles
tjenesteleveranse så lenge kunden har kontrakt på leveranse av begge tjenestene med samme
leverandør.
5
SSA-V Bilag 4
2
Krav til prosjektgjennomføring
I tabellen nedenfor beskrives de krav Kunden stiller til gjennomføringen av leveranseprosjektet.
Krav
nr.:
24001
24002
24003
24004
24005
24006
24007
Krav:
Leverandør skal utarbeide en realistisk
prosjekt- og fremdriftsplan for etablering og
leveranse av vedlikeholdstjenestene som
dekker begge fasene av prosjektet.
Vedlikeholdsytelsen skal oppstart
godkjenningsperiode for hver av leveransene
iht. milepælene i Tilpasningsavtalen.
Leverandøren har ansvar for å koordinere
oppstart på vedlikeholdsytelsen slik at den
sammenfaller med faktisk oppstart av
godkjenningsperiode for leveransene iht.
Tilpasningsavtalen og Driftsavtalen
Leverandøren skal beskrive hvilke
konsekvenser det faseinndelte leveranseløpet
har for organiseringen av
vedlikeholdstjenestene.
Leverandøren skal i sitt forslag til prosjekt- og
fremdriftsplan beskrive hvordan samarbeidet
med Kunden er tenkt løst.
Leverandøren skal beskrive hvordan
leverandøren sikrer kontinuitet på
kompetanse og erfaring i
prosjektgjennomføringen/leveranse.
Leverandøren skal ta ansvar for å levere en
enhetlig leveranse på tvers av
vedlikeholdskontrakten og driftskontrakten, så
lenge leverandøren har kontrakt på begge
områdene.
Krav-koder
A, B, C:
Svarkoder
J, N, A:
Leverandørens
besvarelse:
A
<Leverandør
fyller ut her>
A
<Leverandør
fyller ut her>
A
<Leverandør
fyller ut her>
A
<Leverandør
fyller ut her>
A
<Leverandør
fyller ut her>
A
<Leverandør
fyller ut her>
A
<Leverandør
fyller ut her>
6
SSA-V Bilag 4
3
Prosjekt- og fremdriftsplan
3.1 Overordnet prosjekt og fremdriftsplan
<Leverandøren beskriver sitt forslag til overordnet prosjekt- og fremdriftsplan for etablering og
leveranse av vedlikeholdsytelsen for de to leveransene som definert iht. Tilpasningsavtalen. Planen
skal hensynta de milepæler som er tidfestet knyttet til leveransene under Tilpasningsavtalen og
Driftsavtalen >
7

Similar documents