Sakspapirer 0215 - Det Akademiske Kvarter

Transcription

Sakspapirer 0215 - Det Akademiske Kvarter
 Orienteringer Immaturus
Siden sist har Immaturus hatt sin lanseringsfest, vi har hatt en longform forestilling og to Micetro –
eventer. Vi er nå rundt 50 medlemmer, som vi har fått blant annet på lanseringsfesten, og når vi stod på
stands. I februar skal vi ha flere Micetro-eventer, kanskje en tirsdagsimpro forestilling – for aller første
gang! Dette kommer an på om tirsdagsimpro gruppen føler seg komfortable med å vise frem en
forestilling. Vi skal bidra på kvarterets jubileums-uke – med poesiaften, micetro og jubileumscabaret
(mest sannsynlig – kommer an på om noen melder seg på). Ellers går det fint. Det er mange nye
styremedlemmer, men så langt fungerer vi fint sammen. Styret er, for nå, også jubileumskomiteé. Her
driver vi med å planlegge en jubileumsbankett, osv.
Bergen Filmklubb
Mangler
ASF
Mangler
RF
Mangler
Samfunnet
Mangler
Besøksadresse
Postadresse
Olav Kyrresgate 49
PB 1822 Håkonsgaten
5828 Bergen
Telefon
Telefaks
E­post
Nett
+47 55 58 99 10 +47 55 58 99 11 [email protected] www.kvarteret.no 03.02.15
Fra
Til
Økonomiansvarlig Skjenkegruppen
Kvarterstyret
Disposisjonsavtale gassflaske
Disposisjonsavtale innebærer at man betaler et fastbeløp for leie av CO2-flaskene vi har I stedet for å
betale dagleie. Per i dag har vi 3 flasker på disposisjonsavtale, men etter vi fikk det nye tappetårnet
trenger vi en ekstra flaske. Jeg ønsker at vi skriver under på en avtale for en fjerde flaske. Per flaske vi
har på disposisjonsavtale sparer vi 1396 kr i året.
VEDTAKSFORSLAG
Kvarterstyret vedtar å inngå en disposisjonsavtale med Yara Praxair AS for 1 flaske CO2.
Vedlegg:
1. Eksisterende avtale med Yara Praxair AS på 3 flasker.
2. Ny disposisjonsavtale.
Besøksadresse
Postadresse
Olav Kyrresgate 49
PB 1822 Håkonsgaten
5828 Bergen
Telefon
Telefaks
E-post
Nett
+47 55 58 99 10
+47 55 58 99 11
[email protected]
www.kvarteret.no
Disposisjonsavtale mellom Yara Praxair AS (Leverandøren) og
Navn:
Agent nr.
Kundenr.:
Adresse:
E-post for faktura:
Referanse:
Hierarkinr. / navn:
1.
PRODUKT, VOLUM OG VILKÅR
Leieobjekt
Antall
Netto enhetspris
ved avtalestart
Vilkår
Flasker standard
Flasker Flowreg/Integra
Luftgasspakker
Kret / Transportkurver
Acetylenpakker
Medisinske flasker stål 1-5 liter
Medisinske flasker kompositt IPR 1-5 liter
Medisinske flasker stål IPR 2,5-5 liter
Tørriscontainer
stor
liten
Propanskap
A
B
C
Kommentarer:
Denne avtalen erstatter avtalenummer:
Avtalenummer (Fylles inn av Leverandøren)
2.
AVTALENS VARIGHET
Avtalen gjelder i :
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år fra ________________ til __________________
Avtalen er bindende for begge Parter i hele avtaleperioden. Dersom ingen av Partene sier opp avtalen skriftlig minst 6 måneder
før avtaleutløp, fornyes avtalen mellom Partene automatisk til samme varighet og vilkår på fornyelsestidspunktet. Ved eventuell
oppsigelse av avtalen, skal Partene oppta forhandlinger. For øvrig gjelder Leverandørens Standard Salgsbetingelser.
3.
PRISER OG PRISREGULERING
Alle priser er oppgitt i NOK og eksklusive merverdiavgift. Vilkår/ netto enhetspris er i henhold til Leverandørens til enhver tid
gjeldende listepris i aktuell prissone. Faktura på leie utstedes forskuddsvis, årlig i avtaleperioden, første gang omgående etter
avtalens startdato.
4.
ØVRIGE VILKÅR
Ved motstrid mellom bestemmelser i denne avtalen og Standard Salgsbetingelser, går bestemmelser i denne avtalen foran.
Sted/dato
Sted/dato
Kundens underskrift
Underskrift for Yara Praxair AS
NAVN MED BLOKKBOKSTAVER
NAVN MED BLOKKBOKSTAVER
Postadresse
Yara Praxair AS
Postboks 23 Haugenstua
0915 OSLO
Norge
Besøksadresse
Grenseveien 92
0663 OSLO
Norge
Telefon
04277
Telefaks
23 70 70 00
Internett
www.yarapraxair.no
E-post
[email protected]
Organisasjonsnummer
NO 945 772 042
Standard Salgsbetingelser
1. DEFINISJONER
Med "Produkter" menes gass i flasker, kryogen gass i beholdere, tørris, leieobjekter
samt utstyr og tjenester. Med “Kunden” menes den som kjøper eller leier Produkter.
Med “Leverandøren” menes Yara Praxair AS. Med ”Agent” menes Leverandørens
samarbeidspartner som tilbyr gass lokalt. Med "Partene" menes Kunden og
Leverandøren.
11. GEBYRER
Ved fakturering av Produkt under gjeldende minstegrense, faktureres et gebyr. Som
følge av lovpålagte krav for oppbevaring og transport av farlig gods, faktureres et
ADR sikkerhetsgebyr. Et papirfakturagebyr tilkommer dersom Kunden ikke ønsker
faktura pr. E-post. Ved oppfølging av kredittsalg, beregnes et purregebyr. Størrelsen
på nevnte gebyrer er i henhold til Leverandørens gjeldende prisliste.
2. GJELDENDE AVTALE
Tilbudet er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato dersom ikke annet framgår.
12. SALGSPANT
Leverandøren har salgspant i Produkter inntil betaling har funnet sted. Ubetalte
Produkter kan ikke avhendes uten skriftlig samtykke fra Leverandøren.
For leveranser fra Leverandøren gjelder utelukkende eventuell ordrebekreftelse og
signert avtale, samt disse Standard Salgsbetingelser, som vilkår for salg.
Leverandøren har ikke godtatt vilkår Kunden har henvist til i sin bestilling eller i andre
dokumenter med mindre Leverandøren uttrykkelig har godtatt hele eller deler av
Kundens vilkår ved skriftlig avtale. Når ikke annet er avtalt, gjelder Leverandørens
gjeldende prislister.
3. VOLUM OG KVALITET
Ved store volumendringer er Kunden ansvarlig for å informere Leverandøren i god tid
(> 1 uke) for å kunne tilpasse forsyningene.
Leverandøren forplikter seg til å levere Produktet i henhold til gjeldende
salgsspesifikasjon.
4. LEVERINGSSTED - RISIKOOVERGANG
Leveringsbetingelser for Produkter er EXW Leverandørens eller Agentens
utleveringssted/terminal i henhold til Incoterms 2010.
13. ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER
Leverandøren forplikter seg til å avhjelpe alle mangler som skyldes feil i konstruksjon,
materiale eller tilvirkning med de begrensninger som følger av bestemmelser nevnt
nedenfor. Leverandørens ansvar omfatter ikke mangler som oppstår ved, eller er
forårsaket av, materialer som er skaffet av Kunden eller ved konstruksjoner,
behandlinger, etc. som er foreskrevet av Kunden. Leverandørens ansvar omfatter alene
mangler som oppstår under de i avtalen forutsatte arbeidsforhold og ved riktig
anvendelse. Ansvaret omfatter ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold, uriktig
bruk eller uriktig montering fra Kundens side, forandringer foretatt uten Leverandørens
skriftlige samtykke eller reparasjoner som Kunden har utført på en feilaktig måte. Heller
ikke omfatter ansvaret normal slitasje og forringelse. Mangelfulle Produkter eller
mangelfulle deler som byttes ut, skal stilles til Leverandørens disposisjon.
Leverandøren er dekket av Produktansvarsforsikring.
5. LEVERINGSTID - FORSINKET LEVERING
Når annet ikke er skriftlig avtalt, skal Produktet leveres innen rimelig tid etter at
Leverandøren og/eller Agent mottok bestillingen. Ansvar ved forsinkelse er under
enhver omstendighet begrenset til 10 % av fakturaverdien.
Unødig ventetid ved leveranse grunnet forhold hos Kunden og hasteleveranser
utenom ordinære åpningstider blir belastet Kunde etter gjeldende satser.
6. UNDERSØKELSE OG REKLAMASJONER
Umiddelbart etter levering er Kunden forpliktet til å kontrollere at Produktet er i
henhold til følgeseddel samt foreta besiktigelse av eventuelle skader før det tas i
bruk.
Hvis levert Produkt ikke er i henhold til avtale, må Kunden reklamere skriftlig og
senest innen 10 dager fra mottagelse av Produktet. Utfyllende informasjon om det
reklamerte Produktet må oppgis ved første henvendelse. Leverandøren kan kreve å
få Produktet undersøkt, enten ved at Kunden returnerer Produktet eller en prøve av
dette, før reklamasjonen godtas. Produktet må bare returneres etter avtale med
Leverandøren. Ved retur må Produktet være forsvarlig emballert og merket. Kunden
bærer risikoen for returnerte Produkter inntil de er mottatt av Leverandøren eller
Agent. Hvis reklamasjonen godtas, vil eventuelle fraktkostnader vedrørende returen
bli dekket av Leverandøren. Ved retur av Produkter hvor Leverandøren ikke er
ansvarlig for feil eller mangler, vil Kunden bli belastet for fraktkostnadene samt øvrige
omkostninger i forbindelse med reklamasjonen.
7. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sikkerhetsdatablad som beskriver riktig behandling av Produktet, er tilgjengelig på
www.yarapraxair.no. Det er Kundens ansvar å gjøre seg kjent med innholdet i
databladet. For legemidler henviser vi til Legemiddelverkets hjemmeside. Kunden
forplikter seg til å følge den advarsels- og sikkerhetsinformasjon som gjelder for
Produktet. Kunden plikter å forsikre seg om at mottatt Produkt til enhver tid er korrekt
merket, forsvarlig lagret og håndtert. Hvis tredjepart fremmer krav mot Kunden om
erstatning for skade som omhandles i disse betingelser eller at Kunden på annen
måte blir oppmerksom på farlige defekter ved Produktet, plikter Kunden, om mulig, å
avverge faren og straks underrette Leverandøren om dette slik at nødvendige tiltak
kan
iverksettes.
8. ANVENDELSE AV PRODUKTET
Kunden er innforstått med at gass har egenskaper som på grunn av feil bruk eller
manglende sikkerhetsprosedyrer / instrukser kan være farlig for liv og helse og
materielle skader. Leverandørens ansvar er begrenset til det tekniske ansvaret for
Produktet. Kunden har det overordnede ansvaret for riktig og sikker håndtering av
Produktet.
Gassflasker skal alltid returneres med resttrykk.
9. BETALINGSBETINGELSER
Faktura sendes omgående og som standard via E-post. Betalingsbetingelser er netto
15 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling, påløper en forsinkelsesrente i
henhold til Lov om renter ved forsinket betaling. Dersom betaling er mer enn 30
(tretti) dager forsinket, har Leverandøren rett til å utsette Produktleveranser inntil
utestående betalinger er gjort opp. Gjentatt eller annet vesentlig betalingsmislighold
gir Leverandøren rett til å heve løpende avtaler. Dersom Kunden ønsker annen
faktureringsmetode, vil kostnader forbundet med dette bli belastet Kunden.
10. PRISER
Alle priser er oppgitt i NOK, eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter.
Leveringsdagens priser gjelder hvis ikke annet er avtalt. Leverandøren har rett til å
endre avtalte priser inkludert, men ikke begrenset til, endringer i kostpris, offentlige
avgifter, toll og valutakurser hvis ikke annet er avtalt.
14. ANSVARSBEGRENSNING
Med mindre annet følger av tvingende lovbestemmelser, fraskriver Leverandøren seg
ethvert ansvar for skade på person, løsøre og fast eiendom som ikke er direkte
forårsaket ved grov uaktsomhet eller forsett fra Leverandørens side.
Kunden plikter å bidra til at eventuell skade begrenses. Tilsvarende er Leverandøren
uten ansvar for skade på Produkter påført av Kunden, eller på andre produkter der de
leverte Produktene inngår.
I intet tilfelle har Leverandøren ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte
tap.
15. LEIEOBJEKTER
Med leieobjekter menes gassflasker, gasspakker/batteri, racks, transportkurver,
kryobeholdere, containere og utstyr. Leieobjekter er Leverandøren sin eiendom.
Leieobjekter skal ikke lånes ut til tredjepart og returneres til Leverandør når det er tomt.
Ved dagleie baseres leiebeløpet på det aktuelle antall påbegynte dager et leieobjekt er
til utlån. Fakturering skjer i henhold til punkt 9. Dagleien opphører når det returnerte
leieobjekt er registrert mottatt av Leverandøren eller Agent.
Disposisjonsavtale inngås skriftlig for et bestemt tidsrom hvor leie av objekter
forskuddsbetales årlig. Avtalen kan ikke overdras til andre uten skriftlig samtykke fra
Leverandøren. Oppsigelse av disposisjonsavtale skal skje skriftlig. Hvis
disposisjonsavtalen ikke sies opp skriftlig innen avtalt tid, forlenges avtalen automatisk
med samme varighet som opprinnelig avtale.
Kunden er ansvarlig for at leieobjekter blir returnert til Leverandøren i samme stand
som ved utlevering. Flasker for medisinsk gass skal brukes og oppbevares beskyttet
mot ytre forurensning. Kunden vil bli fakturert for nytt leieobjekt eller revisjonskostnader
dersom leieobjekter ikke returneres eller er påført skade, herunder olje/smuss,
maling/tusj, klistremerker.
Ved opphør av disposisjonsavtale, faktureres dagleie til gjeldende listepris inntil alle
leieobjekter er mottatt av Leverandøren eller Agent.
16. RETUR AV UBRUKTE FLASKER
Ubrukte flasker, selv plomberte, blir ikke kreditert med mindre det er skriftlig avtalt
mellom Partene.
17. KONFIDENSIALITET
Avtalen er konfidensiell, og innholdet skal ikke komme til tredjeparts kjennskap. Dette
gjelder ikke opplysninger som Partene etter loven er pliktige til å gi myndigheter eller
andre.
18. LEVERINGSHINDRING (FORCE MAJEURE)
Dersom Leverandøren blir forhindret fra å levere Produkter eller tjenester omfattet av
avtalen på grunn av omstendigheter utenfor Leverandørens kontroll så som brann, streik,
ekstraordinære sammenbrudd i produksjonsutstyr, transporthindring, naturkatastrofer og
krig med videre, er Leverandøren fritatt for manglende oppfyllelse av avtalen så lenge
hindringen varer. Leverandøren skal omgående underrette Kunden om hindringen.
Leverandøren vil gjøre sitt beste for å avhjelpe leveringshindringen ved å skaffe Produkter
eller andre ytelser etter avtalen fra annen produsent til markedspris.
19. TVIST
Denne avtalen og enhver tvist forbundet med avtalen skal være underlagt norsk rett.
Som rett verneting vedtas Oslo tingrett.
12-3275, rev.05
Postadresse
Yara Praxair AS
Postboks 23 Haugenstua
0915 OSLO
Norge
Besøksadresse
Grenseveien 92
0663 OSLO
Norge
Telefon
04277
Telefaks
23 70 70 00
Internett
www.yarapraxair.no
E-post
[email protected]
Organisasjonsnummer
NO 945 772 042
30.01.2015
Fra
Til
Ingrid Indrefjord, produksjonsansvarlig
Kvarterstyret
Priser i fadderuken
I Fadderukene har det vært, og er det på andre utestedet, normalt å gi rabatterte priser til faddergruppene fra de ulike utdanningsinstitusjonene i Bergen som har avtalt å bruke stedet. I den sammenheng at jeg snart skal begynne å skrive under kontraktene med Fadderstyrene, må vi nå sette hvilke priser vi vil tilby. Jeg foreslår følgende priser, basert på en svak økning av prisene i fjor: Øl, hansa på tapp 0,4l: 43,­ Vin, glass: 49,­ Cider. Flaske 0,33l: 49,­ Softdrinker: 54,­ Softspritshots: 39,­ Kaffe: 0,­ VEDTAKSFORSLAG “Kvarterstyret vedtar å gi ovennevnte priser til arangement knyttet til Fadderuken 2015” Fra
Til
29.01.2015 Driftsansvarlig Kvarterstyret Prispolitikk våren 2015
Prisen på tankøl ble vurdert høsten 2014 og det ble bestemt å sette opp prisen på student- og eksternøl
med 1 krone til henholdsvis 47 og 57 kr. For internølen ble det foreslått en økning på 2 kroner til 35 kr. I
tillegg foreslås det å sette opp prisen på Hansa 0,4 på mikromandag fra 37 til 39 kr for å øke forskjellen
til internølen.
Softsprit ligger i regnskapet noe under den ønskede dekningsgraden på 70%. For å bedre dette foreslås
en økning 5 kroner på alle softsprit shots slik at de koster 44 kr. I tillegg er det ønskelig med en økning på
softspritdrinker på 10 kr. til 59 kr. Dette vil gjøre situasjonen bedre men om det er tilstrekkelig vil være
avhengig av hvilke produkter som selger mye.
Mineralvann er en produktkategori som ligger mye under ønsket dekningsgrad 50%. Det antas at dette
er mye på grunn av jobbdrikkeordningen. Det anses likevel ikke som hensiktsmessig å øke jobbprisen da
vi ikke burde ta sikte på å tjene penger fra de som er på jobb. En økning på 5 kr. på vanlig mineralvann til
30 kr. vil være på sin plass da det vil gi en dekningsgrad på 50%. I tillegg burde det vurderes om vi skal
fortsette å selge Balholm eller heller tilby juice som er billigere i innkjøp. Driftsansvarlig undersøker
dette videre.
Innkjøpsprisene på tobakksvarene våre er gått noe opp over nyttår og prisene våre burde reflektere det.
Det foreslås en økning på sigaretter på 10 kr. per pakke til 110 kr. I tillegg burde en se på om utvalget
kan endres slik at vi dekker de populære merkene. Snusvarene har ikke gått betydelig opp og kan
beholde prisen på 85 kr.
Cider og rusbrus ligger i regnskapet noe under den ønskede dekningsgraden men denne kategorien ble
satt opp ganske betydelig til høsten og vi trenger mer tid til å se resultatene av den endringen. Hvis noe
trenger å endres kan driftsansvarlig heller fjerne mikromandagpriser på disse produktene ved en senere
vurdering.
Innkjøpsannsvarlg har fullmakt til å sette priser på importøl, flaskevin og brennevin da disse er
produktkategorier som er under stadig utskiftning. Det er ønskelig å innføre en priskategori på 104 kr for
importøl for å kunne forsatt selge de dyreste ½-litersflaskene. I tillegg vurderes det ikke som ønskelig å
øke prisene på brennevin nevneverdig da vi trenger flere kunder heller enn bedre fortjeneste i
Halvtimen.
Driftsansvarlig kan gjøre endringer i løpet av semesteret i alle produktgrupper med unntak av tankøl.
Kvarterstyret skal alltid informeres når slike endringer skjer.
Vedtaksforslag:
“Kvarterstyret vedtar driftsansvarlig sitt forslag til prispolitikk for våren 2015.”
Besøksadresse
Postadresse
Olav Kyrresgate 49
PB 1822 Håkonsgaten
5828 Bergen
Telefon
Telefaks
E­post
Nett
+47 55 58 99 10 +47 55 58 99 11 [email protected] www.kvarteret.no Fra
Til
11.02.2015 Driftsansvarlig Kvarterstyret Taushetserklæring vaktetaten Vaktstyret har sett behovet for å få sine medlemmer til å undertegne en taushetsplikt. Deres forslag er mer omfattende enn den som undertegnes av alle styremedlemmer da vaktene gjennom sitt arbeid får informasjon om gjester og frivillige som ikke burde spres ut av huset. Slik jeg ser det er taushetserklæringen for styrene for å beskytte de økonomiske og dritsmessige forholdene ved Kvarteret. Vaktetaten sitt forslag for sine medlemmer er mer vinklet mot å beskytte personvernet til gjester og frivillige. Vedtaksforslag: "Kvarterstyret vedtar vaktstyrets forslag til taushetserklæring og gjør den obligatorisk for alle medlemmer av vaktetaten." Besøksadresse
Postadresse
Olav Kyrresgate 49
PB 1822 Håkonsgaten
5828 Bergen
Telefon
Telefaks
E­post
Nett
+47 55 58 99 10 +47 55 58 99 11 [email protected] www.kvarteret.no TAUSHETSERKLÆRING Jeg, ______________________________ forplikter meg med dette til ikke å videreformidle til uvedkommende informasjon jeg mottar, eller på annen måte tilegner meg i forbindelse med mitt arbeid for Det Akademiske Kvarter/SKiBAS. Jeg er inneforsått med at denne plikten omfatter all informasjon jeg tilegner meg i tilknytning til mine oppgaver for Vaktetaten, herunder særlig informasjon om gjester, andre interne, hendelser på hus og drift. Denne taushetsplikt skal vike for min opplysninsplikt til offentlige myndigheter som politi, påtalemyndighet og andre som jeg etter lov eller med medhold i lov har opplysningsplikt ovenfor. Den taushetsplikt som følger av denne erklæring kan også settes til side dersom Vaktstyret bestemmer det. Jeg er inneforstått med at den taushetsplikt jeg nå påtar meg er gjeldende under hele mitt engasjement for Vaktetaten og i tillegg 21 år etter engasjementets opphør. Jeg er inneforstått med at jeg også forplikter meg til å følge Vaktetatens og Det Akademiske Kvarters øvrige personalreglement. Jeg er inneforstått med at eventuelt brudd på denne taushetsplikten kan utløse misligholdsgebyr pålydende opptil kroner 2000,­ dersom Vaktstyret og KVAST finner pliktbruddet tilstrekkelig alvorlig. ________________
___________________
______________________ Sted/dato Underskrift frivillig Underskrift styremedlem, Vaktstyret 

Similar documents