Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16) 1

Comments

Transcription

Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16) 1
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Metode Legemidler
Aflibercept (Zaltrap)
Bruksområde
Beslutning i Bestillerforum RHF
Andrelinjebehandling av kolorektalkreft, i Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
kombinasjon med FLIRI (5-fluorouracil,
irinotecan og kalsiumfolinat)
Dimetylfumarat (Tecfidera)
Førstelinjebehandling av multippel
sklerose (MS)
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
26.09.2013
Eribulin (Halaven)
Tredjelinjebehandling ved metastatisk
brystkreft
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
26.09.2013
Everolimus (Afinitor)
Andrelinjebehandling av brystkreft
26.09.2013
Kabazitaksel (Jevtana)
Andrelinjebehandling av prostatakreft
Legemidlet faller inn under blåreseptordningen. Bestillerforum RHF anmoder om at det
utføres en hurtig metodevurdering.
Bestillerforum RHF vurderer at det ikke er aktuelt med en ytterligere metodevurdering.
Saken videresendes for beslutning.
Pertuzumab (Perjeta)
Førstelinjebehandling av brystkreft
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
26.09.2013
Radium-223 (Xofigo)
Andrelinjebehandling av prostatakreft
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
26.09.2013
Serelaxin
Til behandling av hjertesvikt
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
26.09.2013
Førstelinjebehandling av multippel
sklerose (MS)
Trastuzumab subkutan (SC) Til behandling av brystkreft
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
26.09.2013
Bestillerforum RHF vurderer at det ikke er aktuelt med en ytterligere metodevurdering.
Saken videresendes for beslutning.
26.09.2013
Trastuzumabemtansine
(Kadcyla)
Andrelinjebehandling av HER2-positiv
brystkreft
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
26.09.2013
Traztuzumab (Herceptin)
Til behandling av vertikkelkreft
Bestillerforum RHF ber om hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
26.09.2013
Catumaksomab (Removab)
Til behandling av ascites (væske i buken)
hos pasienter med ventrikkelkreft
Bestillerforum RHF ber om at metodevurderingen på catumaksomab (Removab)
avbrytes da det ikke er tilgjengelig dokumentasjon samt at forbruket av legemiddelet
er lavt
24.10.2016
Pazopanib (Votrient)
Behandling av bløtvevssarkomer
Legemidlet faller inn under blåreseptordningen. Anmoder om at det utføres en hurtig
metodevurdering.
21.10.2013
Teriflunomide (Aubagio)
1
Dato
26.09.2013
26.09.2013
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Arsentrioksid (Trisenox)
Til behandling av akutt promyelocytisk
leukemi (APL)
Til behandling av kronisk lymfatisk
leukemi (KLL)
Til behandling av kronisk lymfatisk
leukemi (KLL)
Ikke egnet for metodevurdering på nåværende tidspunkt. Utilstrekkelig
dokumentasjonsgrunnlag.
Ikke egnet for metodevurdering på nåværende tidspunkt. Utilstrekkelig
dokumentasjonsgrunnlag.
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.
16.12.2013
Ruxolitinib (Jakavi)
Til behandling av myelofibrose
Legemiddelet faller inn under blåreseptordningen. ​Bestillerforum RHF anmoder om at
det utføres en hurtig metodevurdering.
16.12.2013
Abirateron (Zytiga)
Første- og andrelinjebehandling av
prostatakreft
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk
som omfatter både første- og andrelinjeindikasjonen
17.02.2014
Brentuksimabvedotin
(Adcetris)
Til behandling av Hodgkin lymfom og
storcellet anaplastisk non-Hodgkin
lymfom
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
17.02.2014
Denosumab (Xgeva)
Til forbygging av skjelettrealterte
hendelser
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
17.02.2014
Enzalutamide (Xtandi) Indikasjon I
Alemtuzumab (Lemtrada)
Andrelinjebehandling av prostatakreft
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk
17.02.2014
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
17.03.2014
Ibrutinib (Imbruvica) Indikasjon I
Ibrutinib (Imbruvica) Indikasjon II
Obinutuzumab (Gazyvaro)
Første-og andrelinjebehandling av
multippel sklerose (MS)
Til behandling av kronisk lymfatisk
leukemi (KLL)
Til behandling av mantelcellelymfom
(MCL)
Til behandling av kronisk lymfatisk
leukemi (KLL). I kombinasjon med
klorambucil.
Bestillerforum RHF ber om hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.
(Revurdering av beslutning fra 16/12 2013)
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.
(Revurdering av beslutning fra 17/2 2014)
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
Firma oppfordres til å sende inn dokumentasjon til hurtig metodevurdering ved
tidspunkt for "positive opinion" i EMA (European Medicines Agency) .
17.03.2014
Vismodegib (Erivedge)
Til behandling av basalcellekarsinom
Legemiddelet faller inn under blåreseptordningen. Bestillerforum RHF anmoder om at
det utføres en hurtig metodevurdering.
17.03.2014
Glatirameracetat
(Copaxone)
Vintafolid (Vynfinit)
Til behandling av multippel sklerose (MS)
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
19.05.2014
Til behandling av platinaresistent
ovariecancer (PROC)
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk
dersom det kommer data som gjør at metodevurderingen kan gjennomføres. I motsatt
fall ønsker Bestillerforum RHF å bli informert.
19.05.2014
Lenalidomid
Ofatumumab (Arzerra)
2
16.12.2013
16.12.2013
17.03.2014
17.03.2014
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Idelalisib - (Zydelig) Indikasjon I
Idelalisib - (Zydelig) Indikasjon II
Til behandling av refraktært follikulært
lymfom
Til behandling kronisk lymfatisk leukemi
(KLL). I kombinasjon med rituximab
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
29.09.2014
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
29.09.2014
Fingolimod (Gilenya)
Andrelinjebehandling av multippel
sklerose (MS)
Legemidler til bruk ved multippel sklerose
(MS)
Bestillerforum RHF ber om at metoden inngår i en fullstendig metodevurdering ved
Kunnskapssenteret. Se oppdrag ID2014_032.
Bestillerforum RHF ber om at Kunnskapssenteret gjennomfører en fullstendig
metodevurdering vedrørende bruk av legemidler ved multippel sklerose (MS).
29.09.2014
Andrelinjebehandling av multippel
sklerose (MS)
Bestillerforum RHF ber om at metoden inngår i en fullstendig metodevurdering ved
Kunnskapssenteret. Se oppdrag ID2014_032.
29.09.2014
Bestillerforum RHF ber om at metoden inngår i en fullstendig metodevurdering ved
Kunnskapssenteret. Se oppdrag ID2014_032.
29.09.2014
Fullstendig
metodevurdering Multippel sklerose (MS)
Natalizumab (Tysabri)
Pegylert interferon beta-1a Til behandling av multippel sklerose (MS)
(Plegridy)
29.09.2014
Fullstendig
metodevurdering - Malignt
melanom
Fullstendig
metodevurdering:
Prostatakreft
Ipilimumab (Yervoy)
Legemidler til bruk ved inoperabel eller
Bestillerforum RHF ber om at Kunnskapssenteret gjennomfører en fullstendig
metastatisk malignt melanom (føflekkreft) metodevurdering vedrørende bruk av legemidler ved inoperabel eller metastatisk
malignt melanom (føflekkreft)
Legemidler til bruk ved metastaserende
Bestillerforum RHF ber om at Kunnskapssenteret gjennomfører en fullstendig
prostatakreft
metodevurdering vedrørende bruk av legemidler ved metastaserende prostatakreft.
20.10.2014
Behandling av avansert malignt melanom Bestillerforum RHF tilrår at ipilimumab inngår i den fullstendige metodevurderingen på
området malignt melanom som Kunnskapssenteret allerede har fått i oppdrag
(ID2014_031) å gjennomføre jfr. Bestillerforum RHFs møter den 29. september og 20.
oktober 2014.
Bestillerforum RHF henviser videre til beslutningen i Beslutningsforum for nye metoder
tatt den 20. oktober vedrørende ipilimumab.
17.11.2014
Cobimetinib (Cotellic)
Behandling av avansert malignt melanom i Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens
kombinasjon med vemurafenib
Legemiddelverk.Cobimetinib er videre aktuell for den fullstendige metodevurderingen
ID2014_031.
Behandling av avansert malignt melanom Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens
Legemiddelverk.Nivolumab er videre aktuell for den fullstendige metodevurderingen
ID2014_031.
Behandling av platinum-sensitiv
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
ovarialkreft
Behandling av avansert malignt melanom Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
Pembrolizumab er videre aktuell for den fullstendige metodevurderingen ID2014_031.
15.12.2014
Nivolumab (Opdivo) Indikasjon I
Olaparib (Lynparza)
Pembrolizumab (Keytruda)
3
20.10.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Pembrolizumab (Keytruda)
Andrelinjebehandling av ikke-småcellet
lungekreft
Første- og andrelinjebehandling av
brystkreft
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
15.12.2014
Bestillerforum RHF ønsker en hurtig metodevurdering dersom kliniske data i fase III
studier tilsier at legemidlet vil bli markedsført. Statens legemiddelverk holder
sekretariatet for Bestillerforum RHF informert.
19.01.2015
Vedolizumab (Entyvio)
Behandling av alvorlig aktiv ulcerøs kolitt
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk i
henhold til godkjente indikasjoner (ulcerøs kolitt og Crohns sykdom)
19.01.2015
Apremilast (Otezla)
Behandling av psoriasis og psoriasisartritt Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
23.02.2015
Dabrafenib (Tafinlar)
Til behandling av melanom
23.02.2015
Enzalutamid (Xtandi) Indikasjon II
Førstelinjebehandling av prostatakreft
Beslutning i Bestillerforum RHF 23.02.15: Bestillerforum RHF ber om at Dabrafenib
trekkes fra listen over bestilte hurtig metodevurderinger. Bakgrunnen er at
produsenten per i dag ikke har levert inn dokumentasjon til hurtig metodevurdering
for legemiddelet. Metodevurdering av Dabrafenib blir imidlertid ivaretatt da den
inngår i den fullstendige metodevurderingen på malignt melanom ved
Kunnskapssenteret. Se oppdrag ID2014_031. Bestillerforum RHF anmoder om at det
gjennomføres metodevurdering.
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
Bestillerforum RHF ber samtidig om at metoden inngår i den fullstendige
metodevurderingen med ID2014_030 som pågår hos Kunnskapssenteret.
Nintedanib (Vargatef)
Behandling av ikke-småcellet lungekreft
Bestillerforum RHF ber om at metodevurderingen på nintedanib (Vargatef) avbrytes da
det ikke er uttrykt klinisk ønske om å ta legemiddelet i bruk
24.10.2016
Nivolumab (Opdivo) Indikasjon II
Secukinumab (Cosentyx) Indikasjon I
Trametinib (Mekinist)
Til behandling av avansert eller
metastatisk ikke-småcellet lungekreft
Behandling av plakkpsoriasis
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
23.02.2015
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
23.02.2015
Til behandling av melanom
Bestillerforum RHF ber om at trametinib trekkes fra listen over bestilte hurtig
metodevurderinger. Bakgrunnen er at produsent per i dag ikke har levert inn
dokumentasjon til hurtig metodevurdering for legemidlet. Metodevurdering av
trametinib blir imidlertid ivaretatt da den inngår i den fullstendige metodevurderingen
på malignt melanom ved Kunnskapssenteret. Se oppdrag ID2014_031
23.02.2015
Niraparib
4
23.02.2015
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Vemurafenib (Zelboraf)
Til behandling av melanom
Bestillerforum RHF ber om at vemurafenib trekkes fra listen over bestilte hurtig
metodevurderinger. Bakgrunnen er at produsent per i dag ikke har levert inn
dokumentasjon til hurtig metodevurdering for legemidlet. Metodevurdering av
vemurafenib blir imidlertid ivaretatt da den inngår i den fullstendige
metodevurderingen på malignt melanom ved Kunnskapssenteret. Se oppdrag
ID2014_031.
23.02.2015
Carfilzomib (Kyprolis)
Behandling av myelomatose
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.
23.03.2015
Adalimumab (Humira)
Behandling av hidradenitis suppurativa
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.
27.04.2015
Blinatumomab
Behandling av residiverende eller
refraktær Philadelphia-negativ akutt Blymfoblastisk leukemi
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk
27.04.2015
Elosulfase alfa (Vimizim)
Enzymerstatningsterapi ved MPSIVA
(Morqulo syndrom)
Bestillerforum RHF ber om at oppdrag om metodevurdering på elosulfase alfa
(Vimizim) avsluttes og tas ut av nasjonalt system. Dette med referanse til at det bare er
legemidler som de regionale helseforetakene har finansieringsansvar for som skal
metodevurderes og behandles i beslutningsforum for nye metoder.
27.04.2015
Panobinostat (Farydak)
Behandling av multippel myeloma
Bestillerforum RHF ber om at oppdrag om metodevurdering på panobinostat (Farydak)
avsluttes og tas ut av nasjonalt system. Dette med referanse til at det bare er
legemidler som de regionale helseforetakene har finansieringsansvar for som skal
metodevurderes og behandles i beslutningsforum for nye metoder.
27.04.2015
Ramucirumab (Cyramza)
Behandling av avansert magekreft eller
adenokarsinom i overgang mellom
magesekk og spiserør
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk
27.04.2015
Regorafenib (Stivarga)
Til behandling av kolorektalkreft
Bestillerforum RHF ber om at oppdrag om metodevurdering på regorafenib (Stivarga)
avsluttes og tas ut av nasjonalt system. Dette med referanse til at det bare er
legemidler som de regionale helseforetakene har finansieringsansvar for som skal
metodevurderes og behandles i beslutningsforum for nye metoder.
27.04.2015
Revestive (Tedoglutid)
Behandling av pasienter med kort
tarmsyndrom
Bestillerforum RHF ønsker ikke en metodevurdering på Revestive (Tedoglutid) i
nasjonalt system. RHFene har ikke finansieringsansvaret for metoden.
27.04.2015
5
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Simeprevir (Olysio)
Til behandling av kronisk hepatitt C
Bestillerforum RHF ber om at oppdrag om metodevurdering på simeprevir (Olysio)
avsluttes og tas ut av nasjonalt system. Dette med referanse til at det bare er
legemidler som de regionale helseforetakene har finansieringsansvar for som skal
metodevurderes og behandles i beslutningsforum for nye metoder.
Sofusbuvir (Sovaldi)
Til behandling av kronisk hepatitt C (CHC) Bestillerforum RHF ber om at oppdrag om metodevurdering på sofosbuvir (Sovaldi)
avsluttes og tas ut av nasjonalt system. Dette med referanse til at det bare er
legemidler som de regionale helseforetakene har finansieringsansvar for som skal
metodevurderes og behandles i beslutningsforum for nye metoder.
27.04.2015
Ibrutinib (Imbruvica) Indikasjon III
Legemiddel (kapsel) til behandling ved Mb Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av Ibrutinib (Imbruvica) ved Mb
Waldenstrøm
Waldenstrøm ved Statens legemiddelverk
01.06.2015
Talimogene laherparepvec
(Imlygic/T-Vec)
Behandling av malignt melanom
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av Talimogene laherparepvec
(Imlygic/T-Vec) i behandling av føflekkreft ved Statens legemiddelverk
01.06.2015
Bevacizumab (Avastin)
Behandling ved avansert livmorhalskreft
og ved tilbakefall av livmorhalskreft
24.08.2015
AZD9291
Behandling av ikke-småcellet lungekreft
(NSCLC) med T790M mutasjon
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på bevacizumab (Avastin) ved
avansert livmorhalskreft og ved tilbakefall av livmorhalskreft ved Statens
legemiddelverk
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på AZD9291 ved ikke-småcellet
lungekreft ved Statens legemiddelverk
Pertuzumab (Perjeta) Indikasjon II
Neoadjuvant behandling av tidlig stadium Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på pertuzumab (Perjeta) til
brystkreft
neoadjuvant behandling ved Statens legemiddelverk
24.08.2015
Sekukinumab (Cosentyx) Indikasjon II
Behandling av psoriasisartritt og
ankyloserende spondylitt
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på sekukinumab (Cosentyx) til
behandling av psoriasisartritt og ankyloserende spondylitt ved Statens legemiddelverk
24.08.2015
Necitumumab (Portrazza)
Bruk i kombinasjon med gemcitabin og
cisplatin til førstelinjebehandling av
avansert ikke-småcellet lungekreft
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på necitumumab (Portrazza) i
kombinasjon med gemcitabin og cisplatin til førstelinjebehandling av avansert ikkesmåcellet lungekreft ved Statens legemiddelverk
24.08.2015
Ramucirumab (Cyramza) Indikasjon II
Andrelinjebehandling av lokalavansert
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på ramucirumab (Cyramza) i
eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft andrelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft ved
Statens legemiddelverk
24.08.2015
Sebelipase alfa (Kanuma)
Enzymerstatningsterapi (EET) ved
lysosomal acid lipase (LAL) mangel
24.08.2015
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering på forslaget.
6
27.04.2015
24.08.2015
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Kabazitaksel (Jevtana). Ny
vurdering
Bruk ved hormonrefraktær prostatakreft
Ofatumumab (Arzerra) Indikasjon II
Førstelinjebehandling av kronisk lymfatisk Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av ofatumumab (Arzerra) som
leukemi (KLL)
førstelinjebehandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) ved Statens legemiddelverk.
19.10.2015
Ofatumumab (Arzerra) Indikasjon I. Ny vurdering
Behandling ved refraktær kronisk
lymfatisk leukemi (KLL)
19.10.2015
Idarucizumab (Praxbind)
Legemiddel til forebygging og reversering Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av Idarucizumab (Praxbind) til
av dabigatran induserte blødninger
forebygging og reversering av dabigatran-induserte blødninger ved Statens
legemiddelverk.
Legemiddel til behandling av attakkvis
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av Daclizumab HYP (Zinbryta) til
multippel sklerose (RRMS)
behandling av pasienter med attakkvis multippel sklerose (RRMS) ved Statens
legemiddelverk.
Daclizumab (Zinbryta)
Metoden inngår allerede i en fullstendig metodevurdering ved Kunnskapssenteret som
vil ivareta det innmeldte forslaget. Se oppdrag ID2014_030. Bestillerforum RHF ser
derfor ikke behov for et nytt oppdrag om hurtig metodevurdering.
Bestillerforum RHF ber ikke om en hurtig metodevurdering, men vil vurdere eventuell
bruk av metodevurderingen med ID2015_034 i forbindelse med gjeldende sak.
28.09.2015
19.10.2015
19.10.2015
Trifluridine tipiracil (TAS-102 Legemiddel til tredjelinjebehandling av
Lonsurf)
kolorektalkreft
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av Trifluridin/tipiracil (TAS102/Lonsurf) i tredjelinjebehandling av metastaserende kolorektalkreft ved Statens
legemiddelverk.
19.10.2015
Nivolumab (Opdivo).
Indikasjon III
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av Nivolumab (Opdivo) indikasjon III til behandling av avansert eller metastatisk nyrekreft ved Statens
legemiddelverk.
13.11.2015
Lystgass i 50% / Livopan til Lystgass i 50% / Livopan til sedering til
sedering til barn, utenom
barn, utenom
antestesiavdeling/anestesip antestesiavdeling/anestesipersonell
ersonell
Det innhentes innspill fra berørte fagmiljø før saken kommer opp igjen i Bestillerforum
RHF.
25.01.2016
Dinutuximab (Unituxin) eller Til behandling av høyrisiko nevroblastom
dinutuximab beta (Isquette) hos barn og ungdom.
Bestillerforum RHF ber om at hurtigmetodevurderingen på Dinutuximab (Unituxin)
eller dinutuximab beta (Isquette) i behandling av høyrisiko nevroblastom gjennomføres
ved Statens legemiddelverk.
Bestillerforum RHF ber om at hurtigmetodevurdering på nivolumab (Opdivo) i
kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) til førstelinjebehandling av pasienter med
avansert inoperabel føflekkreft (malignt melanom) gjennomføres ved Statens
legemiddelverk.
25.01.2016
Nivolumab (Opdivo) i
kombinasjon med
ipilimumab (Yervoy)
Behandling av avansert eller metastatisk
nyrekreft
Til førstelinjebahndling av pasienter med
avansert inoperabel føflekkreft
7
25.01.2016
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Grazoprevir/elbasvir
(Zepatier)
Tl behandling av pasienter med kronisk
hepatitt C
Bestillerforum RHF ber om at hurtigmetodevurderingen på Grazoprevir/elbasvir
(Zepatier) til behandling av pasienter med kronisk hepatitt C gjennomføres ved Statens
legemiddelverk.
25.01.2016
Ixekizumab (Taltz)
Til behandling av plakk psoriasis
Bestillerforum RHF ber om at hurtigmetodevurderingen på Ixekizumab (Taltz) til
behandling av plakkpsoriasis gjennomføres ved Statens legemiddelverk.
25.01.2016
Efmoroctocog alfa (Elocta)
Behandling av hemofili A
25.01.2016
Ocrelizumab
Behandling av multippel sklerose
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering. RHFene har ikke
finansieringsansvaret for metoden.
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering nå.
Ixazomib (Ninlaro)
Behandling av refraktær eller residiv
myelomatose (benmargskreft)
14.03.2016
Ibrutinib (Imbruvica)
Behandling av voksne pasienter med
ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi
(KLL)
Behandling av bløtvevssarkom
Hurtig metodevurdering gjennomføres for Ixazomib (Ninlaro) i behandling av
tilbakevendende eller behandlingsrefraktær benmargskreft (myelomatose) ved Statens
legemiddelverk.
Hurtig metodevurdering gjennomføres for Ibrutinib (Imbruvica) til behandling av
voksne med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi ved Statens legemiddelverk.
Hurtig metodevurdering gjennomføres for Eribulin (Halaven) i behandling av
bløtvevssarkom ved Statens legemiddelverk.
Hurtig metodevurdering gjennomføres for Koagulasjonsfaktor X (Coagadex) i
behandling av faktor X-mangel ved Statens legemiddelverk
14.03.2016
Hurtig metodevurdering gjennomføres for Cediranib (Recentin) i behandling av
pasienter med tilbakevendende platinumsensitiv (PS) eggstokkreft (OC) ved Statens
legemiddelverk
Hurtig metodevurdering gjennomføres for Obinutuzumab (Gazyvaro) til behandling av
pasienter med tilbakefall av rituximab-refraktært follikulært lymfom ved Statens
legemiddelverk.
Hurtig metodevurdering gjennomføres for misoprostol for igangsetting av fødsel ved
Statens legemiddelverk
14.03.2016
Eribulin (Halaven)
Koagulasjonsfaktor X
(Coagadex)
Behandling av faktor X-mangel
Cediranib (Recentin)
Behandling av platinum-sensitiv
tilbakevendende eggstokkreft
Gazyvaro (obtinutuzumab)
Behandling av resividerende eller
refraktær follikulært lymfom
Misoprostol for igangsetting Vaginalinnlegg indisert for induksjon av
av fødsel
fødsler hos kvinner med umoden cervix
25.01.2016
14.03.2016
14.03.2016
25.04.2016
25.04.2016
Irinotekan liposom
(Onivyde)
Behandling ved kreft i i bukspyttkjertelen Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for irinotekan
liposom (Onivyde) i kombinasjon med 5 fluorouracil (5 FU) og leucovorin (LV) til
behandling av pasienter med pankreaskreft etter progresjon på gemcetabin
13.06.2016
Daratumumab (Darzalex)
Legemiddel (til injeksjon) til behandling av Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for daratumumab
benmargskreft
(Darzalex) i tredjelinebehandling av myelomatose
13.06.2016
8
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Elotuzumab (Empliciti)
Til behandling av myelomatose i
kombinasjon med lenalidomide og
deksametason
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for elotuzumab
(Empliciti) i kombinasjon med lenalidomide og deksametason til behandling av
myelomatose
13.06.2016
Idelalisib (Zydelig).
Indikasjon III
Behandling av kronisk lymfatisk leukemi
(KLL) i kombinasjon med ofatumumab
13.06.2016
Rociletinib (Xegafri)
Behandling av ikke-småcellet lungekreft
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for idelalisib
(Zydelig) i kombinasjon med ofatumumab til behandling av pasienter med kronisk
lymfatisk leukemi (KLL)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for rociletinib
(Xegafri) til behandling av avansert eller tilbakevendende ikke-småcellet lungekreft
Nivolumab (Opdivo).
Indikasjon V
Behandling av Hodgkins lymfom
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab
(Opdivo) ved tilbakefallsbehandling av klassisk Hodgkins lymfom
13.06.2016
Eryaspase (Graspa)
Behandling av akutt lymfoblastisk leukemi Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for eryaspase
(ALL).
(Graspa) til andrelinjebehandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)
13.06.2016
Nonacog gamma (Rixubis)
Behandling av hemofili B (medfødt faktor Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nonacog
IX-mangel)
gamma (Rixubis) til behandling og profylakse av pasienter med hemofili B
13.06.2016
Albutrepenonacog alfa
(Idelvion)
Behandling av hemofili B (medfødt faktor Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for
IX-mangel)
albutrepenonacog alfa (Idelvion) til behandling og profylakse av blødning hos pasienter
med hemofili B
13.06.2016
13.06.2016
Eftrenonacog alfa (Alprolix) Behandling av hemofili B (medfødt faktor Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for eftrenonacog
IX-mangel)
alfa (Alprolix) til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili B
13.06.2016
Octocog alfa (Iblias;Kovaltry) Behandling av hemofili A (medfødt faktor Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for octocog alfa
VIII-mangel)
(Iblias;Kovaltry) til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili A
13.06.2016
Susoctocog alfa (Obizur )
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for susoctocog alfa
(Obizur) til behandling av blødningsepisoder hos voksne pasienter med ervervet
hemofili forårsaket av antistoffdannelse mot faktor VIII
13.06.2016
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for kombinasjonen
av virkestoffene sofosbuvir og velpatasvir til behandling av kronisk hepatitt C
13.06.2016
Sofosbuvir og velpatasvir
(Epclusa)
Behandling av blødningsepisoder hos
voksne pasienter med ervervet hemofili
forårsaket av antistoffdannelse mot faktor
VIII
Behandling av hepatitt C. Kombinasjon av
de to virkestoffene sofosbuvir og
velpatasvir.
9
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Fast kombinasjon av fire
virkestoff (dasabuvir,
ombitasvir, paritaprevir og
ritonavir) til behandling av
Carfilzomib (Kyprolis) og
deksametason
Behandling av hepatitt C
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for kombinasjonen
av de fire virkestoffene dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir og ritonavir til behandling av
kronisk hepatitt C
13.06.2016
Behandling av myelomatose
(benmargskreft)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for carfilzomib
(Kyprolis) i kombinasjon med deksametason til andrelinjebehandling av myelomatose
13.06.2016
Atezolizumab. Indikasjon I
Behandling av ikke små-cellet lungekreft
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Atezolizumab til
behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft som har progrediert etter
behandling med kjemoterapi.
13.06.2016
Atezolizumab. Indikasjon II
Behandling av blærekreft
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Atezolizumab til
behandling av pasienter med blærekreft som mottatt kjemoterapi, eller som ikke er
aktuelle for behandling med cisplatin.
13.06.2016
Alectinib
Behandling av ALK positiv ikke små-cellet
lungekreft
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering på nåværende
tidspunkt. Hvis finansieringsansvaret tilfaller spesialisthelsetjenesten kan hurtig
metodevurdering av Alectinib til behandling av ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft
som har progrediert etter behandling med, eller er uaktuelle for behandling med
crizotinib gjennomføres ved Statens legemiddelverk.
13.06.2016
Afamelanotide (Scenesse)
Behandling av voksne pasienter med
erytropoietisk protoporfyri (EPP)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Afamelanotide
(Scenesse) til behandling av pasienter med erytropoietisk protoporfyri (EPP)
13.06.2016
Bezlotoxumab (Zinplava)
Behandling ved vedvarende clostridium
difficile infeksjon
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for bezlotoxumab
(Zinplava) ved vedvarende clostridium difficile infeksjon
22.08.2016
Dimetylfumarat (Skilarence) Behandling av moderat til alvorlig
plakkpsoriasis
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for dimetylfumarat
til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne pasienter som har
behov for systemisk behandling
22.08.2016
Lonoktocog alfa (Afstyla)
Behandling av hemofili A ( faktor VIIImangel)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lonoktokog alfa
(Afstyla) til behandling av hemofili A.
22.08.2016
Ofatumumab (Arzerra).
Indikasjon III
Behandling av kronisk lymfatisk leukemi
Legemiddel til behandling av voksne med tilbakevendende kronisk lymfatisk leukemi i
kombinasjon med fludarabin og syklofosfamid
22.08.2016
10
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Etelcalcedid
(velcacedid/Parsabiv)
Reslizumab (Rezleo)
Brodalumab
Behandling av sekundær
hyperparatyreodisme hos voksne med
kronisk nyresykdom som står på
hemodialyse
Behandling av alvorlig eosinofil astma
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for etelcalcetid
(velcalcetid/Parsabiv) ved sekundær hyperparatyreodisme hos voksne med kronisk
nyresykdom som står på hemodialyse
22.08.2016
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for reslizumab
(Rezleo) til behandling av alvorlig eosinofil astma
22.08.2016
Behandling av moderat til alvorlig
plakkpsoriasis
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for brodalumab til
behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis.
22.08.2016
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Genterapi
(AAV2-hRPE65v2) ved Lebers medfødte synstap knyttet til mutasjoner i RPE65 genet.
22.08.2016
Genterapi (AAV2-hRPE65v2) Genterapi ved Lebers medfødte synstap
knyttet til mutasjoner i RPE65 genet
Itrakonazol og pemetreksed Vedlikeholdsbehandling av ikke-småcellet Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering
lungekreft (NSCLC)
26.09.2016
Ceftazidime/avibactam
(Zavicefta )
Pilot for å sikre stabil tilgjengelighet og
riktig bruk av antibiotika
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering
26.09.2016
Ustekinumab (Stelara)
Behandling av voksne pasienter med
moderat til alvorlig Crohns sykdom
Bestillerforum RHF gir Statens legemiddelverk i oppdrag å gjennomføre en hurtig
metodevurdering av ustekinumab (Stelara) til behandling av voksne med moderat til
alvorlig Crohns sykdom
26.09.2016
Alofisel
Legemiddel til behandling av komplekse Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Alofisel til
perianale fistler hos pasienter med Chrons behandling av komplekse perianale fistler hos pasienter med Crohns sykdom
sykdom
24.10.2016
Baricitinib
Legemiddel til behandling av moderat til
alvorlig revmatoid artritt (RA)
24.10.2016
Nivolumab (Opdivo).
Indikasjon VI
Legemiddel til behandling av residiv eller Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab
metastatisk plateepitelkarsinom i hode og (Opdivo) til andrelinjebehandling av residiv eller metastatisk plateepitelkarsinom i
halsregionen
hode og halsregionen
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for baricitinib til
andrelinjebehandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt (RA)
11
24.10.2016
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Nonacog beta pegol
Legemiddel til behandling av hemofili B
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nonakog beta
pegol til behandling av hemofili B
24.10.2016
Dabrafenib (Tafinlar).
Indikasjon II
Legemiddel til behandling av voksne
pasienter med ikke-småcellet lungekreft
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for dabrafenib
(Tafinlar) til behandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft
24.10.2016
Venetoclax
Legemiddel til behandling av kronisk
lymfatisk leukemi
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Venetoclax til
behandling av kronisk lymfatisk leukemi
24.10.2016
Vosaroxin (Qinpreso)
Legemiddel til behandling av residiv og
refraktær akutt myelogen leukemi
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for vosaroxin
(Qinpreso) i kombinasjon med cytarabin til behandling av residiv og refraktær akutt
myelogen leukemi
24.10.2016
Dabrafenib (Tafinlar).
Indikasjon III
Legemiddel til behandling av voksne
pasienter med ikke-småcellet lungekreft
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for dabrafenib
(Tafinlar) som kombinasjonsterapi med trametinib (Mekinist) til behandling av voksne
pasienter med ikke-småcellet lungekreft
24.10.2016
Nivolumab (Opdivo) i
kombinasjon med
ipilimumab (Yervoy).
Subgruppeanalyse
Legemiddel til førstelinjebehandling av PD- Tidligere oppdrag endres ikke og gjennomføres som planlagt. I tillegg gis et nytt
L1 negative pasienter med avansert
oppdrag til Statens legemiddelverk om å gjennomføre en hurtig metodevurdering av
inoperabel føflekkreft
Nivolumab (Opdivo) til behandling av malignt melanom i kombinasjon med ipilimumab
til subgruppe med PD-L1 negative pasienter.
14.11.2016
Tranzumab emtasin
(Kadcyla). Indikasjon II
Legemiddel til tredjelinjebehandling av
brystkreft (etter bruk av pertuzumab
(Perjeta))
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for trastuzumab
emtasin (Kadcyla) i tredjelinje (etter bruk av pertuzumab (Perjeta))
12.12.2016
Inotuzumab ozogamicin
Legemiddel til behandling av
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for inotuzumab
tilbakevendende eller
ozogamicin til behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær akutt
behandlingsrefraktær akutt lymfoblastisk lymfoblastisk leukemi
leukemi
12.12.2016
12
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Masitinib
Legemiddel til behandling av mastocytose Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for masitinib til
behandling av mastocytose
12.12.2016
Mepolizumab (Nucala)
Legemiddel som tilleggsbehandling ved
alvorlig refraktær eosinofil astma
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for mepolizumab
(Nucala) som tilleggsbehandling ved alvorlig refraktær eosinofil astma hos voksne når
finansieringsansvaret er avklart
12.12.2016
Rurioctocog alfa pegol
(Adynovate)
Legemiddel til behandling av hemofili A
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for rurioctocog
alfa pegol (Adynovate) til behandling av hemofili A
12.12.2016
Olaratumab (Lartruvo)
Legemiddel (infusjon) i kombinasjon med Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for olaratumab
doxorubicin ved avansert bløtvevssarkom (Lartruvo) i kombinasjon med doxorubicin til behandling av avansert bløtvevssarkom
13
12.12.2016
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Metoder som ikke er
legemidler
Bruksområde
Alternativer for helplasma
For transfusjon til pasienter
Beslutning i Bestillerforum RHF
Dato
Bestillerforum RHF ber om fullstendig metodevurdering ved Kunnskapssentret.
26.09.2013
Fosterdiagnostikk basert på
fosterDNA i den gravides
blod
Serum markøren S100B
Bruk av blodprøve fra gravide for å
analysere ulike bestemte genetiske
egenskaper ved fosteret
Alternativ til CT ved diagnostisering av
lettere hodeskader
Bestillerforum RHF ber om fullstendig metodevurdering ved Kunnskapssentret.
Sædvask
Til bruk i forbindelse med assistert
befruktning
Bestillerforum RHF tilrår at NICE sin publiserte retningslinje og korresponderende
kunnskapsoppsummering kan legges til grunn for videre beslutninger i RHF-strukturen.
Helsedirektoratet mener at dette kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å avgjøre om
metoden kan gis godkjenning etter bioteknologiloven. Det er derfor ikke
behov for å gjennomføre metodevurdering ved Kunnskapssenteret.
26.09.2013
Bestillerforum RHF ber om hurtig metodevurdering ved Kunnskapssentret.
26.09.2013
26.09.2013
On-site høysensitiv CRP
Til bruk ved mistanke om neonatal sepsis
Anbefaler mini-metodevurdering ved et helseforetak. RHF- koordinatorene
identifiserer aktuelt helseforetak.
16.12.2013
Rainbow Acoustic
Monitoring
Respirasjonsovervåking
Anbefaler mini-metodevurdering ved et helseforetak. RHF- koordinatorene
identifiserer aktuelt helseforetak.
16.12.2013
Etablering av Enhanced Liver For påvisning og gradsdifferensiering av
Fibrosis (ELF)-test
leverfibrose
Konfokal mikroskopi
Til bruk i endoskopisk diagnostikk av
sykdommer i pankreas- og galleganger
MR diagnostikk av arvelig
cancer mamma
MRI (magnetic resonance
imaging)
Autolog
Stamcelletransplantasjon
Anbefaler mini-metodevurdering ved et helseforetak. RHF- koordinatorene
identifiserer aktuelt helseforetak.Saken avsluttes på nasjonalt nivå.
Anbefaler mini-metodevurdering ved et helseforetak. RHF- koordinatorene
identifiserer aktuelt helseforetak. Saken avsluttes på nasjonalt nivå.
Bruk av MR for å lete etter forandringer i Bestillerforum RHF ber om fullstendig metodevurdering ved Kunnskapssenteret
brystvevet hos personer som har arvet en
genmutasjon
Til utredning og kontroll av prostatakreft Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt.
Til behandling av multippel sklerose (MS)
Bestillerforum RHF ber om at metoden inngår i en fullstendig metodevurdering ved
Kunnskapssenteret.
14
28.04.2014
28.04.2014
28.04.2014
16.06.2014
29.09.2014
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Botulinum toksin A
PleurX
Posthemorragisk
hydrocephalus
Til behandling av Raynauds fenomen
Til bruk ved tapping av malign
pleuravæske
Metode tenkt brukt for å tappe hjernen
for væske hos nyfødte
Telemedisinsk oppfølgning i Telemedisinsk oppfølgning av
hjemmet
kronikergrupper i hjemmet
Bestillerforum RHF ønsker ikke en nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt.
Det kan være aktuelt med utprøving i forbindelse med kliniske studier.
Bestillerforum RHF ser ikke behov for en nasjonal metodevurdering på nåværende
tidspunkt. Helseforetakene kan vurdere om metoden er aktuell for gjennomføring av
mini-metodevurdering. Det helseforetak som evt. utfører en mini-metodevurdering
registrerer oppstart og publiserer ved sluttføring i den nasjonale databasen for minimetodevurderinger hos Kunnskapssenteret.
29.09.2014
Bestillerforum RHF ser ikke behov for en nasjonal metodevurdering. Bestillerforum RHF
anmoder om at Helse Bergen HF gjennomfører en mini-metodevurdering for å få
oversikt over tilgjengelig litteratur.
20.10.2014
Bestillerforum RHF ønsker ikke en nasjonal metodevurdering. En eventuell vurdering
om bruken av en slik metode bør ses i en bred sammenheng, flere leverandører og
løsninger bør vurderes opp mot hverandre. Helseforetakene kan vurder om metoden
er aktuell for mini-metodevurdering. Det helseforetak som eventuelt utfører en minimetodevurdering registrerer oppstart og publiserer ved sluttføring i den nasjonale
databasen for mini-metodevurdering hos Kunnskapssenteret.
DeltaScan
Til analyse av blodprøver
Bestillerforum RHF ønsker ikke en nasjonal metodevurdering.
Cyberknife System
Behandling av kreftsvulster
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering på nåværende
tidspunkt. Saken utsettes til de fire RHFene har gjennomgått ulike
stråleterapiteknologier som er aktuelle/ønskelige for fremtiden.
Tomotherapy System
Renal nerveablasjon
Behandling av kreftsvulster
Til behandling av behandlingsresistent
hypertensjon
Autolog stamcellestøtte ved Høydose cellegiftbehandling ved autolog
diffus systemisk sklerose
satmcellstøtte ved diffus systemsik
sklerose
29.09.2014
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering på nåværende
tidspunkt. Saken utsettes til de fire RHFene har gjennomgått ulike
stråleterapiteknologier som er aktuelle/ønskelige for fremtiden.
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Nasjonalt kunnskapsseter
for helsetjenesten. Statens strålevern bidrar for å sikre at strålevernshensyn belyses og
ivaretas.
Bestillerforum RHF ber om en fullstendig metodevurdering på høydose
cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) ved diffus systemisk sklerose
ved Kunnskapssenteret
15
20.10.2014
20.10.2014
15.12.2014
15.12.2014
23.03.2015
27.04.2015
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Barorefleksstimulator
Embolektomi
Barorefleksstimulator ved
behandlingsresistent høyt blodtrykk
Embolektomi ved akutt hjerneinfarkt
Evaluering av EXOGEN
Behandling av nonunion frakturer
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Kunnskapssenteret
Bestillerforum RHF ber om en fullstendig metodevurdering på embolektomi ved akutt
hjerneinfarkt ved Kunnskapssenteret
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av EXOGEN ved behandling av
nonunion frakturer ved Kunnskapssenteret
Fullstendig
metodevurdering psykoselidelser
Legemiddelbehandling ved psykoselidelser Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering nå. En ny drøfting i
Bestillerforum RHF forutsetter at forslaget må spisses og eventuelt rettes mot
medikamentfrie tilbud.
Hjemmehemodialyse
Evaluere bruk av hjemmehemodialyse
Implantert sensor for
håndtering av pasienter
med moderat til alvorlig
hjertesvikt
Gentesting for BRCAmutasjoner
27.04.2015
01.06.2015
01.06.2015
01.06.2015
Kontinuerlig monitorering av trykk i
púlmonal arterien
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på implantert sensor for
håndtering av pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt ved Kunnskapssenteret
24.08.2015
Bruk av gentesting for BRCA-mutasjoner
ved bryst- eller eggstokkreft
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering på forslaget
gjennom nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten
24.08.2015
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering på forslaget nå,
men kan være aktuelt på et senere tidspunkt
24.08.2015
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på desinfeksjonsrobot (Xenex)
basert på UV-stråler fra pulserende Xenon-lamper ved Kunnskapssenteret
24.08.2015
Temperaturfølsom polymer Temperaturfølsom polymer gel (LeGoo)
gel (LeGoo)
for midlertidig lukking (okklusjon) av
under kirurgiske
Desinfeksjonsrobot (Xenex) blodkar
Desinfeksjonsrobot
basertinngrep
på UV stråler
fra pulserende Xenon lamper
Fysisik aktivitet og trening
ved psykolidelser
Bestillerforum RHF tilrår at Kunnskapssenteret sin rapport fra 2013 "Health technology
assessment of the different dialysis modalities in Norway" kan legges til grunn for
videre beslutning i RHF-strukturen. Det er derfor ikke behov for å gjennomføre en
metodevurdering ved Kunnskapssenteret.Saken sendes til beslutning.
27.04.2015
Bruk av fysisk aktivitet og trening uten
bruk av antipsykotiske legemidler ved
psykolidelser
Regionene innhenter innspill fra sine fagråd vedrørende forslaget om
metodevurdering, blant annet i forhold til om det eventuelt er bestemte
problemstillinger som anses som særlig aktuelle. Disse innspill formidles til
sekretariatet for Bestillerforum RHF. Kunnskapssenteret utfører deretter et
litteratursøk og en egnethetsvurdering. Etter dette tas saken opp igjen på møte i
Bestillerforum RHF.
16
28.09.2015
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Kognitiv atferdsterapi ved
psykolidelser
Musikkterapi ved
psykolidelser
Bruk av kognitiv atferdsterapi uten bruk
av antipsykotiske legemidler ved
psykolidelser
Behandling med musikkterapi uten bruk
av antipsykotiske legemidler ved
psykolidelser
Regionene innhenter innspill fra sine fagråd vedrørende forslaget om
metodevurdering, blant annet i forhold til om det eventuelt er bestemte
problemstillinger som anses som særlig aktuelle. Disse innspill formidles til
sekretariatet for Bestillerforum RHF. Kunnskapssenteret utfører deretter et
litteratursøk og en egnethetsvurdering. Etter dette tas saken opp igjen på møte i
Bestillerforum RHF.
28.09.2015
Regionene innhenter innspill fra sine fagråd vedrørende forslaget om
metodevurdering, blant annet i forhold til om det eventuelt er bestemte
problemstillinger som anses som særlig aktuelle. Disse innspill formidles til
sekretariatet for Bestillerforum RHF. Kunnskapssenteret utfører deretter et
litteratursøk og en egnethetsvurdering. Etter dette tas saken opp igjen på møte i
Bestillerforum RHF.
28.09.2015
Psykoedukativ
(kunnskapssformidlende)
familiesamarbeid ved
psykolidelser
Bruk av psykoedukativ
(kunnskapssformidlende)
familiesamarbeid ved psykolidelser
Regionene innhenter innspill fra sine fagråd vedrørende forslaget om
metodevurdering, blant annet i forhold til om det eventuelt er bestemte
problemstillinger som anses som særlig aktuelle. Disse innspill formidles til
sekretariatet for Bestillerforum RHF. Kunnskapssenteret utfører deretter et
litteratursøk og en egnethetsvurdering. Etter dette tas saken opp igjen på møte i
Bestillerforum RHF.
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på NovoTTF som ledd i
primærbehandling av glioblastom ved Kunnskapssenteret
NovoTTF
Primærbehandling av glioblastom
Tredimensjonal digital
brysttomosyntese (DBT) i
screening implanterbare
for brystkreft
Suturløse
hjerteklaffer i behandling av
aortasenose
Tredimensjonal digital brysttomosyntese i Saken er utsatt til Bestillerforum RHF sitt møte i desember etter nye innspill til saken.
screening for brystkreft
Suturløse implanterbare hjerteklaffer i
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på suturløse implanterbare
behandling av aortasenose
hjerteklaffer i behandling av aortastenose ved Kunnskapssenteret.
Nedbrytbar implanterbar
ballong i behandling av
skulderskader
Stimulatorbehandling
ved
medikamentelt intraktabel
klasehodepine
Nedbrytbar ballong i behandling av
skulderskader
Stimulatorbehandling av
sphenopalatingangliet (SPG) ved
medikamentelt intraktabel klasehodepine
Bestillerforum RHF ønsker ikke en nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt.
Det kan være aktuelt med ytterligere forskning.
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av Stimulatorbehandling av
sphenopalatingangliet (SPG) ved medikamentelt intraktabel klasehodepine ved
Kunnskapssenteret.
17
28.09.2015
28.09.2015
19.10.2015
19.10.2015
19.10.2015
25.01.2016
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Implantering av shunt (ROX
Coupler) mellom arterie og
vene i bekkenregionen
(arteria og vena iliaca) ved
behandlingsresisten høyt
blodtrykk
Ved å anelegge en forbindelse (shunt)
mellom arterien og venen i
bekkenregionen tenker man seg at dette
vil redusere blodtrykket.
For tidlig å igangsette en metodevurdering på denne metoden nå, metoden følges
(Kunnskapssenteret og sekretariatet for Nye metoder) og tas opp igjen om et år med et
oppdatert metodevarsel.
Kunstig bukspyttkjertel
(fullautomatisk
insulinpumpe
Screening for og kombinert
forkammerflimmer
(atrieflimmer)
Fekal-transplantasjon
i
behandling av magetarmsykdommer
Vagusnerveblokkering
(Maestro RC2)
Magnetisk resonans (MR)
Fullautomatisk insulinpumpe og
kombinert blodsukkermåler
Screening for å forebygge hjerneslag
For tidlig å igangsette en metodevurdering på denne metoden nå, metoden følges
(Kunnskapssenteret og sekretariatet for Nye metoder) og tas opp igjen om et år med et
oppdatert
metodevarsel.
Bestillerforum
RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering.
Ny type ballongkateter
(Lithoplasty balloon
catheter)
Slagambulanse
mobile
enheter med CT
Overføring av et preparat basert på feces Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering.
(avføring) fra en frisk donor til en syk
mottaker av fedme
Behandling
Hurtig metodevurdering gjennomføres vedrørende vagusnerveblokkering (Maestro
RC2) i behandling av fedme ved Kunnskapssenteret.
Behandling av tremor, nevropatiske
For tidlig å igangsette en metodevurdering på denne metoden nå, metoden følges
smerter og Parkinsons
(Kunnskapssenteret og sekretariatet for nye metoder) og tas opp igjen om et år med et
oppdatert
metodevarsel.gjennomføres for ny type ballongkateter i behandling av
Behandling av perifer arteriesykdom
Hurtig
metodevurdering
perifer arteriesykdom ved Kunnskapssenteret.
Tidlig diagnostikk og behandling ved
Fullstendig metodevurdering gjennomføres for slagambulanse – mobile enheter med
hjerneslag
CT for tidlig diagnostikk og behandling ved hjerneslag ved Kunnskapssenteret.
Metodevurderingen skal omfatte evt. bruk både i bil og helikopter.
Bærbar mikrobølgetomograf Tidlig diagnostikk og behandling ved
(Strokefinder)
hjerneslag
Intensive
Intensive habiliteringsprogram for
habiliteringsprogram for
barn/unge med hjerneskade
barn/unge med hjerneskade
Samvalgsverktøy
Hurtigtest for måling av
infliximab (IFX) i serum
For tidlig å igangsette en metodevurdering på denne metoden nå, metoden følges
(Kunnskapssenteret og sekretariatet for nye metoder) og tas opp igjen om et år med et
oppdatert metodevarsel.
Fullstendig metodevurdering gjennomføres vedrørende utenlandske intensive
habiliteringsprogram for barn/unge med hjerneskade ved Kunnskapssenteret.
Digitalt verktøy for samvalg mellom lege
og pasienter med småcellet lungekreft:
Kirurgi eller stereotaksi
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering. Forslaget sendes
tilbake til forslagstiller med anbefaling om å se til pilotene i Helse Nord og Helse SørØst, samt henvise til Helsedirektoratets arbeid
Laboratorie test som tester pasientens
serum for antistoffer.
Hurtig metodevurdering gjennomføres for hurtigtest for måling av infliximab i serum
ved Kunnskapssenteret i FHI. Kunnskapssenteret i FHI ber også om dokumentasjon fra
potensielle konkurrerende leverandører.
18
25.01.2016
25.01.2016
25.01.2016
25.01.2016
14.03.2016
14.03.2016
14.03.2016
14.03.2016
14.03.2016
14.03.2016
25.04.2016
25.04.2016
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Regional kjemoterapi til
behandling av kreft
Regional kjemoterapi som
behandlingstilbud for kreftpasienter
Forslaget sendes tilbake til forslagsstiller med ønske om tydeliggjøring av hvilket
indikasjonsområde; i form av lokalisering og kreftform som skal prioriteres.
Hurtigtest for måling av
calprotectin .
Hjemmetest som gir pasientene mulighet Bestillerforum RHF ønsker ikke en nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt.
til selv å monitorere egen
Saken kan innsendes påny med et oppdatert forslag fra forslagsstiller når data fra
sykdomsaktivitet
pågående internasjonal studie foreligger.
Rekombinant-analyse i
diagnostiseringen av
peanøtt-allergi
Diagnostiseringen av peanøtt-allergi
Effekt og
kostnadseffektivitet av
screening mot tarmkreft
Effekt av digitale
hjelpemidler og
bildeoverføring til
hudspesialist for
føflekkreftdiagnose
ADHD voksne,
psykoedukativ
behandling/intervention
Kan MR erstatte CT ved
lymfekreft?
Uhensiktsmessig bruk av
antipsykotika?
Rotorablasjon (Rotor
Mapping)
Screening mot tarmkreft
Blodprøvebasert test
(OncoBeam RAS CRC) for
bestemmelse av RASmutasjonsstatus
Pacemakere uten
elektrodeledning
Til bruk ved metastatisk kolorektalkreft
25.04.2016
25.04.2016
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering
25.04.2016
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering på forslaget via Nye
metoder. Forslaget sendes tilbake til Kunnskapssenteret sin bestillerprosess.
Verktøy hvor man tar bilde for å vurdere
føflekker og eventuelt stille diagnosen
føflekkreft
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering
Behandling ved ADHD hos voksne
Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet om å gjennomføre et litteratursøk og
presentere dette på kommende møte
25.04.2016
25.04.2016
MR erstatning for CT
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering
Ved alvorlige sinnslidelser
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering
Behandling av hjerterytmeforstyrrelser
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for rotorablasjon
(«Rotor Mapping») ved behandling av hjerterytmeforstyrrelser
Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en hurtig
metodevurdering av OncoBeam RAS CRC og ev. tilsvarende blodprøvebaserte tester for
bestemmelse av RAS-mutasjonsstatus til bruk ved metastatisk kolorektalkreft
Behandling av atrieflimmer og bradykardi Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en hurtig
metodevurdering av pacemakere uten elektrodeledning til behandling av hjertearytmi.
Intermitterende pneumatisk Til forebygging av dyp venetrombose ved
Saken utsettes til kommende møte etter innhenting av ev. ytterligere relevant informasjon
kompresjon
hjerneslag
19
13.06.2016
13.06.2016
13.06.2016
13.06.2016
13.06.2016
13.06.2016
13.06.2016
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
System (FreeStyle Libre) for Til blodsukkermåling ved diabetes
egenmåling av blodsukker
Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en hurtig
metodevurdering av FreeStyle Libre og ev. tilsvarende system for flash glukosemåling
Effekt av PEP-behandling
hos pasienter i akutt fase i
sykehus
Fullstendig forsegling (Nellix
EVAS) i behandling av
abdominale
aortaaneurismer
Behandling hos pasienter i akutt fase i
sykehus
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering
Behandling av abdominale
aortaaneurismer
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for Fullstendig
forsegling (Nellix EVAS) i behandling av abdominale aortaaneurismer.
13.06.2016
13.06.2016
22.08.2016
Kirurgi i behandling av type
Behandling av type 2-diabetes, ved
2-diabetes
kroppsmasseindeks under 35 kg/m2
Normoterm ekstrakorporal Prosedyre for ekstrakorporal bevaring av
bevaring av hjerte for
hjerter som er donert etter hjernedød
transplantasjon ved
donasjon etter hjernedød
Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en fullstendig
metodevurdering på Kirurgi i behandling av type 2-diabetes, ved KMI/BMI under 35
kg/m2
Hurtig metodevurdering for Normoterm ekstrakorporal bevaring av hjerte for
transplantasjon ved donasjon etter hjernedød gjennomføres ved Folkehelseinstituttet
Peptid reseptor radionuklid Etablering av behandlingstilbud ved
terapi (PRRT)
nevroendokrin kreft
Hydreringsregime
For pasienter med redusert nyrefunksjon
som skal få intrevaskulær jodkontrast
Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en fullstendig
metodevurdering på Peptid reseptor radionuklid terapi (PRRT)
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering
Kateterbasert implantasjon I behandling av pasienter med alvorlig
av aortaklaffer (TAVI/TAVR) aortastenose og intermediær operativ
risiko
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for kateterbasert
implantasjon av aortaklaffer (TAVI/TAVR) i behandling av pasienter med alvorlig
aortastenose og intermediær operativ risiko.
Svelgbare mageballonger
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering
Behandling av overvekt og fedme
22.08.2016
22.08.2016
22.08.2016
26.09.2016
14.11.2016
12.12.2016
Kateterbasert reparasjon av Ved alvorlig kronisk mitralklaffsvikt
mitralklaffen
(mitralinsuffisiens)
Folkehelseinstituttet følger med på publiseringene av de pågående studiene gjennom
metodevarslingsfunksjonen. Saken tas opp igjen om ett år.
Transkutan
vagusnervestimulering
Behandling av klasehodepine og migrene
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering. Saken avventes og
må eventuelt meldes inn på ny senere.
MR-veiledet laserablasjon
Ved intrakranielle svultser og epilepsi
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet av MR-veiledet
laserablasjon ved intrakranielle svulster
20
14.11.2016
14.11.2016
14.11.2016
Beslutninger i Bestillerforum RHF (per 12.12.16)
Høydose vitamin D
Behandling av autoimmune sykdommer
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering.
14.11.2016
Kateterbasert
mitralklaffimplantasjon
Ved alvorlig kronisk mitralklaffsvikt
(mitralinsuffisiens)
Folkehelseinstituttet følger med på metoden gjennom metodevarslingsfunksjonen.
Saken tas opp igjen om ett år.
14.11.2016
Regional varmebehandling
(hypertermi)
Ved høy-risiko bløtvevssarkom
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for regional
varmebehandling (hypertermi) ved høy-risiko bløtvevssarkom
12.12.2016
Bronkial termoplastikk
Ved behandling av selekterte pasienter
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for bronkial
med behandlingsrefraktær, alvorlig astma. termoplastikk til behandling av pasienter med behandlingsrefraktær, alvorlig astma
21
12.12.2016