Språkförskolan Delfinen, Jarlabergs skola, Nacka Kommun

Comments

Transcription

Språkförskolan Delfinen, Jarlabergs skola, Nacka Kommun
Språkförskolan Delfinen, Jarlabergs skola, Nacka Kommun.
Verksamheten riktar sig till sökande som uppfyller följande kriterier:
vara utrett av logoped och av denna bedömts vara i behov av kontinuerlig
logopedbehandling. Sedvanlig logopedbehandling ska vara prövad och ej funnen
tillräcklig.
För att söka plats krävs remiss på särskild utformad blankett från behandlande logoped i
samråd med vårdnadshavare. Remissen skall vara underskriven av vårdnadshavare och
behandlande/remitterande logoped. Vidare krävs ifylld ansökningsblankett till mindre
förskolegrupp, som kan hämtas från kommunens resurssamordnare på
utbildningsenheten eller från denna hemsida. Ansökan ska vara underskriven av
vårdnadshavare och förskolechef/rektor.
Till remiss ska följande handlingar bifogas:
rskola/skola/överlämnande
verksamhet.
Sista ansökningsdag är 15 februari. Intagning sker företrädesvis vid läsårsstart.
Eventuella lediga platser kan fördelas även under annan tid.
Antagningsprocess:
Remiss och bifogade handlingar skickas till Tal- och Språkverksamheten,
Jarlabergsskolan, Jarlabergsvägen 5, 131 48 Nacka. Ansökan till mindre förskolegrupp
skickas samtidigt till resurssamordnare Eva Westin, Kultur- och utbildningsenheten,
Nacka kommun, 131 81 Nacka.
Remissbekräftelse på inkommen remiss skickas till remitterande logoped.
Ansökningarna behandlas årligen i slutet av februari av en antagningsgrupp bestående
av resurssamordnare för förskola, speciallärare/pedagog, logoped och ev psykolog. Ev
kompletteringar gällande underlag begärs in. Antagningsgruppen beslutar sedan om
preliminärt bifall eller avslag på ansökan.
Logoped och pedagog besöker barnet på aktuell förskola för en första observation i
grupp/individuellt och samtal/intervju med pedagog på förskolan.
Antagningsgruppen beslutar sedan tillsammans med verksamhetens rektor om aktuell
placering i Språkförskolan.
Resurssamordnare i Nacka kommun lämnar skriftligt besked om antagningsbeslut till
vårdnadshavare och lokal förskolechef/rektor.
Vid avslag på ansökan är det resurssamordnare som meddelar den sökande om detta.
Remissvar skickas till inremitterande logoped.
Prioriteringsordning
Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser görs en prioritering enl följande
grunder:
1. Sökande med högst grad av språkstörning.
2. Vid likvärdig grad av språksvårigheter utan tilläggssvårigheter tas hänsyn till
gruppsammansättning eller andra faktorer relevanta för verksamheten.
3. Vid likvärdig grad av språkstörning med tilläggssvårigheter prioriteras sökande med
lägst förekomst av tilläggssvårigheter

Similar documents