111313 C38-39 Community Monsey.qxd

Transcription

111313 C38-39 Community Monsey.qxd
C38 HAMODIA
3 ADAR 5773
‫בס"ִד‬
BNOS ‫בנות‬
‫חוה‬
. .‫חיֹל‬
‫רבותות עשו‬
‫בנ‬
CHAVA
FEBRUARY 13, 2013
Community
Monsey Matters
:‫בהתייעצות ובהוראת‬
‫מרן הגאון רבי יחזֱקאֹל רוטה שֹליט"א‬
‫גאב"ִד ֱקארֹלסבורג‬
‫מרן הגאון רבי שמואֹל ֱקמנצֱקי שֹליט"א‬
‫ראש הישיבה ִדפיֹלאִדעֹלפיע‬
‫מרן הגאון רבי שמואֹל שמעֹלֱקא ֹלייפער שֹליט"א‬
‫אִדמו"ר מחוסט‬
‫בהמֹלצת ובברכת עוִד‬
HIGH SCHOOL
‫גִדוֹלי הרבנים ראשי ישיבה ומחנכים שֹליט"א‬
Serious about Learning - Serious about Life
‫הרב חיים אברהם וואֹלִדמאן שֹליט"א‬
‫נשיא‬
‫סמינר עֹליון‬
E
N
SEMINARY
Reach High - Achieve More
Rebbetzin S.
Feldbrand '‫תחי‬
‫מנהֹלת ומשפיעה רוחנית‬
Mrs. E.
Miller '‫תחי‬
‫ ֹלימוִדי ֱקוִדש‬,‫מנהֹלת‬
Mrs. M. Nussbaum '‫תחי‬
Director, Academic and Career Development
JDN
Is Your Daughter Ready
For The Challenge?
We offer an education based on the European system of early high
school graduation and an accelerated seminary/degree program.
You can get the best of both worlds at Bnos Chava High School
and Elyon Seminary - without being exposed to outside influences.
Become part of our unique professional parnasah and advanced
learning ‫מוסִד‬, in a true ‫ תורה‬environment.
Warm and nurturing atmosphere that deepens one’s
understanding and appreciation of ‫ תורה‬ideals
Program culminating in a recognized degree one
year after high school, for eligible students
Fast track to success ‫עֹל טהרת הֱקוִדש‬
Exciting
ne
opportu w
n
ity
for the
Chareid
i
Bais Ya
akov gir
l
Gain the necessary skills to build a
‫בית נאמן בישראֹל בִדרך ישראֹל סבא‬
Exciting and stimulating extracurricular
and cocurricular activities
Reach High
Achieve More
Endorsed by leading Rabbonim, Roshei Yeshiva and Mechanchim
We are now accepting applications for young women entering
11th grade through seminary in ‫ אֹלוֹל תשע"ג‬/September ‘13.
For an application or more information please contact:
Bnos Chava Upper Division High School and Elyon Seminary
1400 W. 6th Street (Off 65th St. & Bay Pkwy.) Brooklyn, NY 11204
Tel: 718-259-5600 Fax: 718-259-8024
Harav Aharon Taussig from Eretz Yisrael (inset) speaks at a fund-raising event for the mikveh of
New Square.
BY M. C. MILLMAN
Career Networking Group at Bais
Torah
Bais Torah has started a Monsey
Networking Group for the purpose of providing career guidance, assistance and support for those seeking new career opportunities. The group is open to everyone:
employed, unemployed or underemployed, with the goal of providing assistance to help people build and extend a network of contacts; reaching out to those with
hiring ability in the required target markets, or people who know them; and finally,
helping people to secure jobs.
Guest speakers have been invited to
address the group, in order to provide concrete assistance with resumé writing, interviewing, and working with recruiters, time
management and more.
The first organizational meeting took
place on Tuesday, February 5, at Bais Torah.
Mr. Ed McCabe addressed the group on the
topic of “Key Milestones of an Effective Job
Search Strategy.”
Mr. McCabe discussed job-search strategy and tactics that today’s job seekers need
to land a position. Four key subjects were
the focus of his presentation: Determine
Your Target – the strategy of a job search;
Get the Message Out – how to effectively
communicate that you are looking for work;
Talk With the Hiring Manager – how to
impress a hiring manager in a 30-minute
conversation; and Interview, Cultivate
Offers and Negotiate – closing the deal.
The speaker, Ed McCabe, is currently a
Senior Consultant, Senior Trainer and
Executive Job Coach at Lee Hecht
Harrison, and has consulted for the firm for
the past 12 years.
Prior to his career at Lee Hecht
Harrison, Ed pursued a 35-year career with
JPMorgan Chase, 25 years in human
resources, 10 years as Senior Vice President
at Chase Bank, NJ, responsible for Human
Resources, Public Relations and Corporate
Social Policy. Ed holds an MBA in Executive
Management from NYU’s Stern School of
Business and an undergraduate degree in
Business Management from Saint Francis
College, Brooklyn, NY. He also completed
the JPMorgan Chase Executive Seminar at
Harvard University and the Advanced
Program for Human Resources Executives
at the University of Michigan.
Kollel Shomrei HaChomos Holds
Annual Dinner
Kollel Shomrei HaChomos Reb Meir
Baal Haness held its annual dinner for
Monsey, Spring Valley and New Square residents. Kollel Shomrei Hachomos is known
primarily for its tremendous chessed network that feeds the hungry, cares for the
sick, and helps widows and orphans in
every way. However, the organization’s
scope is even broader.
Like the walls of Yerushalayim, it encircles Eretz Yisrael’s Jews. From kimpeturin
support to old-age homes, Talmud Torahs
to kollelim for advanced Torah studies, wedding assistance programs and money-lending gemachs, there is no need that goes
unanswered by Kollel Shomrei HaChomos.
Thousands of bnei Torah daven and learn
in Kollel Shomrei Hachomos batei medrash
across Eretz Yisrael. Thousands of poor,
including widows and orphans, participate
in massive Yom Tov distributions that bring
necessities into poor homes just in time for
Yom Tov. Thousands of departed neshamos
benefit from an eternal aliyah through the
Kollel Shomrei Hachomos Keren Kayemes
fund.
The melaveh malkah took place on
Motzoei Shabbos, February 9, at the Atrium
Plaza. The guest speaker at the event was
Rabbi Shloma Yaakov Zeida Eichenstein,
the Galanta Rav. Divrei brachah were given
by Rabbi Avrum Hersh Wosner, Rav of Khal
Yetev Lev of Satmar Monsey.
The Gabbai Kodesh Award was given to
Rabbi Binyamin Gruber. The Dometz
Hisachdus Harabanim Award was given to
Rabbi Duvid Leib Braun of New Square and
Mr. Moshe Tzvi Steinberg and Mr. Zvi
Peretz Bodonskia. The dinner was dedicated in memory of Mr. Yosef Shmiel Kohn.
Bais Torah Announces
The Start of Pirchei Groups
Following fast on the heels of their new
Bnos group, Bais Torah in Suffern will begin
new Pirchei groups for boys in kindergarten through seventh grade. The Pirchei
groups will start on Shabbos, February 23,
Parashas Tetzaveh. For more information
about the groups, contact Mrs.
Mendelowitz at (845) 357-1630.
Yeshiva Darche Noam Holds
Purim Drive
For Kosher Troops
Yeshiva Darchei Noam recently sponsored a Purim Drive for Jewish United
States troops stationed around the world.
Each grade was asked to collect one food
item and attach a Purim card to be sent to a
soldier. The food and the card will be delivered through Kosher Troops on Purim as
mishloach manos. The small packages are
an expression of appreciation by the
Continued on page C39

Similar documents