ISU BIDANG TUGAS PEMBANTU

Transcription

ISU BIDANG TUGAS PEMBANTU
JABATAN PENDIDIKAN PERAK
JALAN TUN ABDUL RAZAK,
30640 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN.
Telefon :05-501
5000 Faks :05-527 7273
,. 1 MALAYSIA:
RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN
,,
Ruj, Kami : J.Pel.Pk.(PKhas)SO12/23Jld. i 1(
Tarikh : 7 Aprrl2014
Pengetua / Guru Besar
Program Pendidikan Khas Integrasi
Seluruh Negeri Perak
Tuan,
ISU BIDANG TUGAS PEMBANTU PENGURUSAN MURID PENDIDIKAN KHAS
Sukacita saya merujuk kepada perkara di atas,
2. Dengan ini dimaklumkan bahawa Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Perak
telah mengadakan perjumpaan dengan Pembantu Pengurusan Murid Pendidikan Khas di MH
Hotel, Ipoh pada 25 Mac2014.
3.
Beberapa isu berkaitan bidang tugas dan perjawatan PPM telah dibangkitkan dalam
perjumpaan tersebut. Sehubungan itu, bersama ini dilampirkan isu yang telah ditimbulkan
dan jawapan daripada Unit Pendidikan Khas untuk makluman dan tindakan pihak tuan,
Lampiran / adalah berkaitan.
4.
Kerjasama daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima
kasih.
Sekian. Terima kasih.
* BERKHIDMAT UNTUK
NEGARA
"
Saya yang menurut perintah,
*
( AZNAN BrN HJ. ALrAS )
Ketua Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas
labatan Pendidikan Perak
b.p, Pengarah Pendidikan Perak
s.k
1. Timbalan Pengarah Pendidikan Perak
2. Pegawai Pendidkan Daerah,
Seluruh Negeri Perak
3. Penolong PPD Pendidikan Khas,
Seluruh Negeri Perak
t--r-"-t*-,el
I \-/
-liiNet-
|
-
bo
a
{o.
O-=
.(o
-:a
rq
E
G)
q
o-
z- (o
o- bo
-c cJ
-c
9E
ooo
-=
6-
-:z -
5 .qo
6E
(rl
<l
-l
!zl
zl
e
-tl
3
iloac
o-
(o
F
;ftr
ho(o
Cro .!o>.
(oC
c6
hlo;
c::(o
(o
I-*-9
CJ(!(E
(UCO-P-Y
ooc
(o(o
.- -:z
o=J=.:J
!q
6a(t''-
fod
6oE'=
I bnL;'ro Sl
s d Hs il
- Eii 3 E
4jZ!Cu
-6
Z
-'-(uL F
V
-LLF
CJ-L
-!(6
>l
co
-=.-
o-l
a-l
=-oro
0Jp-
,nl
<t
(,l
flFI
o-Jc
>€E
o-6=
C'l
(!Pb!
zl
f(ooo
oJroY
6cE
<l
ol
-t
col
zl
<l
ol
-=6fJ>CJ
I-.269ro=
='=-v.ts>(!
{Eas,SE
r=-h9t
G:la-L
(U*
-(!o;=(o
(ocFCJP
Hodqg.ro
;tEEEe
I i'so p'= s
OCJ(oOJOJ+
o- -:z >E
a-2.
<l
FI
<l
:SS
t $E
E5+
;_?:
SEJ
-=
!;
+!
e
:q€.roY
3sS :=5
--(oo
=sorP;c
*s:
=cJ
t!
OJ€
L(!
a)
9E
=-c
(o-
OJil=
-o
'=
-Y(q=
(o=
E-r=
PPX
-'!(o
z.'E(o
O--:z-O
O-66
c(o
qJaCrc:bo
s-q\
c
c X
E*t s;s
Ee$
--:<hC!
\)u^arl6
:L
+ilS
3 E + -. ;F}
: e
.=
(o
N
(o
C--6=
3F $E
ESS
rLgY'ip=i
=,
€ g iie;3_
(9.:*.rororE
9
^
-E
o\s
)
<l
=l
c.l
ul
c
.T
zl
q)
o_
(o
&.=6psh=
p'-LJ\L-)Y
E
* S F H--e &
o--eo*coE.i
o
E
(o
uo
oo
6-l
<l
Fl
<l
:zl
OJ
c
-:Z
'(!
bo
.(o
(o
(o
E
CJ
o-
(E
(!
(J
(!
P
(o
F
o
rl
;(g
Oro
Q-O
=
o-
F
>ro
ctn
Q)
-o
AJ
!!
(o-o
bo
=
:}
OJ
n=
.:Z
c
(u
(o
E,I
E
cq)
E
PO
E
3-c
(o
L=
(o
(o
=
qJ
-o
E
ho
c
E
OJ
E
(o
c(o
(of
S
6-
f
'=(o
6ro
-.6=
Iq
c..l
l:
oE
erE
E'a
o-(!
F
-ca'i3EiP
rEC5sc(o;
O
(o
O
-!h=L6q-e\^='--
(E
(o
-v.
r
6 3
cO
=e\-:26+
-,!..iSisJ
E
c
-9
St ts si!
cFC--
(!
-o
zl
.3
o0!
E=
-O!
'= 0J
EE
g
:E3
-:+ni
QJ-Q'\(g-g
-\<:=QL=
-o
('-Y
>L
L
6
!v
:bo
Yro
coJ
(96
b!6
C(g
-(gL>Z
x,:N(!
.5:=6.,1u
=ircc+
O-PsO
tn=$cN-cb.0lq(o
)64.E-.Y
-9
a-l
rl
trtl
6
Ul-.--L
zl
rlll
ml
o'-
-v'-ro;o=60-hd
roCJc
-- .l.i
rg
.9
p e &E
ooE =
S:-9
=
:or
(!t-o
l.B c kE
Y
gE EEgEsoP
tEEqo
;a!!ro
<l
YI
-t
al
ol
ul
cbo
qJc
: i b.s:
:x(o
h
:v
(oLnCJ
(o(o
-OO
C(E
0iL
6E
oS
so
tq
^(!
-=
o- -o
.'d
o-:Z
cO
$
(o
c>
(Eo'= o-
g.o
t-o
:o
E
v.-
(E
'rt
o-
E
c
q=
o)L:?(O
A(oU'=
hO'o
(o(oCL
bo-c f
=(o-c:
FcO(cb!
(!
(!c
-)z
Lt!
c.r
(50-
:=
bo-
vTt
_.c =
o.o
cq
1gC
L(E
qf,
C,)
.=?
c'6gcro
bn
6JZ
5.(!
-o
-o
c(u
=
9qr
.!g
!(o
cE
O';
=.9
0Jq
^
7(E
AJS
ca.
=(o
oJ=
qE
o_o
o- o-
o__
(o'boc
cuJ
'o=
(o.:
F(o
(oo
o(E
_.c bo
(of
_P
(!g
-o
65
Pt *Ortq
U
bo
!06
(o(o
c.)
..o
O-(o
o- tt
-cJ q
-ii
(ooo
oc
cJ(!
-Y
E;
Lro
c
q.J
ffi6.
(oqJ
o-
o-
o
0J
L
g
-
(oj>.=
o-tcc
.2bnroro
L-YJ
(E
-o
E
o
(9;.9
o -!G
E(o:'=
E
(o
o5V
C.Jectr
-o
(o
;c
J(!
-(o
(!q)
t-o
!bo
fitc
-(!
6U
L(U
oq
-O4
O6
O-o(o
H9
Jn6._lZ -lZ
L
f=oJ
ro
Y
(tl
z. '= .-- r<-Y
=J(o(E
5)X6oJ
--=n^
b.o=-O-rjro
ooE I
=
=
icc(o.:ll
.uocJE0J'
co o- o- 'r= o_
vPc
a(o(o
t<9
Opc
CCo
(o(o(od
::30 .ooH-i
f(!:=
.so=
E:Egil !
u--e
EPbF
o-P;9.
iOFEb
o-Eoq
rc
-lz
c(o
=>_3d_
C6
*;_9E
j
!q so
c:(!o
Ia >=
-YP
(o(o
iEoJr
PJ-
6
?s
-
c;cb!
io
l\=6
o.o ?
(o6o
C.J O
E'.
v
c-J
Ple =E
E
qJ cJ -o
CJ
CFf
P
d-uL
O::A
-
v E;
g
=-oE
-6v!
:J-6
6-L:
xs s
:]:;(U
=
ooO.Y=
c >-o
0Jcc.=
ooo-(,
-Fo-p
;(o
lv
':
-
O-E]E
I
-(6
-t:
Pbo
=
-YoX
L>\!
P:d
9-cP
-lz cJ J
s3
p.!!
=E:
+qra
-F
E
g
=bn
X(o
Eg
0J g
.i
boi:
+39
-O(6:
r
g5
o-
ro
3
E
3
(g
(o
E
,-
o-
o-
o_
P
rc
E
(o
-o
(o
(!
E
c)
roP
(!(o
bof
E
O
o-
o
o(o
-:Z
oo(g
.IJ
(E
o-
oo-
h!
(!
CJ
c(!
_o
€
c(o
3g
=o-
(,
(o
-:Z
(o
(oj
E(o
boo
o- fo
-:Z
00
5
o-
o-
\Z
o
=o
O-11.1
LN
(o
r'.
@
O-q
(!
(o
f
f
(o
Q
o!
(o
(g
CJ
ro
(o
E
'a!
-o
E
c)
E
(o
(o
oo
-.c
cq.)
(o
.g
E
E
o- cJ
O-6
o-
o-
oo-
Ol
O
-l
r-l
rl
f
E
(g
OJ
(o
c
i
'-(o(g
E
.I
i5
--E
-o
o
oo
eQ)
Ce
.)Z
-o
(!
(q
rs c.)
b,o -o
(o-
'6
OJ
-Y
o_
c>
cJq
E
o
d
a-
fo
-tf
(o
(o
(o
E
l
v
-:z
rq
-o
E
(o
.:
o_
fE
qJ
fo rc
cbo
(of
6g
o-
=
P
!
L:
rE
-v.
cqJ
=
(o
P
0.)
(U
E
(O
.Y
(!6
^F6.-
.-(o-(o ^F
-ft
)) Oa+-
=fcho
P:>0.Jc
q
-:Z
(oCJI: -)/.
u.g
'. -a
6-d6i
c.,61
:29
oF
(IJ=
-Y'J(o
6Yv
=b!
EL
CJ
(o
b!
oJ(o(o
q.)
{!n
Li-
=oJ
-c!
-bo
jiro
rE>
LL(E
sCq
L-
-:Z
c(g
E
bo
c
P=
=
.c
(o
q
f39
OO-
-c
co)
ro
(J
b!
(o
=
O6
-E-6
,P
G
L
(E:(Ulohc
.9d.qlE
LL
E;
(u=!
Ld=
.ij
=
Lcq
oo(!p
J-C6
-a-v.:
(oC-:
-L'- o-E
Q-o
!o--
gH
Zroc
!i o-or
o.r -:z
Jpb
==ql
J
P
l.-E
q9
dJ6
L(U
iE_dn
?=(ooo
bo
a€E
(oShO
coE-P
L
(!0_';
ro*c
L(!-
(o
(o=
cE
ru=
oO
0J
-o
.-P
EOJ
^6
iY6z
P.-6
(!L-
.Y-o(!
E
LP
rcg
E
(oo_.-oE
tro)-
qJ
-)Z
Ec
(t
=<
PZ.
CO-
p
(o
E
P
c
c=
(u
-:z
(o
(orc
e(E
>:
o-
o-
a\
rl
(J
o_