pengurusan fail dan borang spbt g

Transcription

pengurusan fail dan borang spbt g
JABATAN PENDIDIKAN PERAK
JALAN TUN ABDUL RAZAK,
30640 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN.
Telefon:05-501 5000 Faks :05-527 7273
portal : http : / /jpnperak.moe.gov.my
l MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN
Rylu\gn Kami: fPet.Pk. (HEM) slz1lztl Jtd 3 ( i6
J, Safar 1436
2$November 2014
Tarikh:
Semua,
Pengarah Kolej Vokasional,
Pengetua Sekolah Menengah,
Guru Besar Sekolah Rendah,
Negeri Perak.
)
Tuan,
PENGURUSAN SISTEM FAIL SPBT DAN BORANG SPBT G
Dengan segala hormat saya merujuk perkara di atas.
2. Sukacita dimaklumkan bahawa Buku Panduan Pengurusan SPBT Edisi Ketiga telah
diedarkan ke sekolah pada bulan April2O14. Buku Panduin Pengurusan SpBT ini
memberi
panduan lengkap tentang pengurusan buku teks spBT di sekolah.
3' . Sehubungan deng{ itu, tuan perlu merujuk buku panduan ini bagi semua pengurusan
buku teks di sekolah-. Terdapat perubahan yang keiara di datam
fenyusunan dan isi
kandung sistem fail buku teks. Sila rululi mJka surat 54,55 dan
so But<u panduan
Pengurusan SPBT Edisi Ketiga2O14.
4'
Bagi Borang Agihan dan Pemutangan Buku (SPBT G) guru kelas perlu menulis
nombor perolehan setiap buku di dalam borang tersebut. ditirulux contoir di lampiran.
Sekian dimaklumkan, terima kasih.
'
BERKH
Sava
I
D
nA\$tuK
N
EGARA"
vano,("nirroerintah
Ketua Sektor,
Sektor Pembangunan Kemanusiaan,
b.p. Pengarah Pendidikan perak.
s.k.
1. Pegawai Pendidikan Daerah
Hen/ru//2306/rta
mel
l.#Ml l.#wl
t--'.h,,a,l
.
C I NTAI LAH B AHAS A KITA"
(Sila catatkan rujukan pejabat ini apabila berhubung)
cERTTFTED TO rSO 9001 :2003
CERT No.:AEar66
CEBnFTED
TO tSO 9001:200S
CERI NO.:AR4166
'l,
E
E
'c
f
E
(g
(g
o_
o
Y
E.
(Ul
YI
Dl
(trl
sl
6l
-ol
-l
(gl
Yl
;
(L
o'e
3ii
E;
EE
t-z
uep punw
9
gE
N
.o)
r\
Sr
e+
-\
-)
ra.)
sdl
-t"
co\) :\+
=3 odl Sxls$lSr s{
oi
3
I'J
(f)
puv sstJols
uoqs
v
@
o,
@
@
ag
ii
o
,Y
o
F
-l
m
IC
f,d)
Y
!o
oo
tro)
G.6
.c
^(tr
>6
go
ico
E_
J
<L
=m
a-6
-tr)
46 s
J
=ov
o
!(,^.1!
f,EXo
E
c(U
l/
I I
I I
o_
=
.n
(t,
J lrnrs'ou"a
#!9
(oA
'=o
so
o
o)
cr)
rO
N
N
o
Lr)
N
rO
N
(
c\
Lo
v
N
cO
c\
N
n
(o
Lr)
N
L-",;
a
cr)
O
egsl(e1e6 .g
N
o
e
.it
;
s
(u
.F
o
o
'd\
II.L^
o
v
.=
o-
d.E
v
O)
tr)
N
tr)
o
N
CO
(o
(o
N
N
Lo
tr)
N
N
N
@
O)
o
v
(o
(o
.t
lr)
N
o)
@
O
N
f.-
ce
(f)
(o
cr)
w
c.)
O
(o
tr)
N
G
rc
c\
ca
r.-
f.-
s
v
N
()
rO
N
Lr)
cO
F-
N
N
rO
N
N
N
@
rC
n
(c
N
o
(f)
N
N
N
o
(f)
tr)
co
(f)
CO
N
v
N
N
N
o
(o
N
N
N
N
o
@
c\I
N
f.$
(o
1J
L
'; o)
iE
(U(E
E>,
o-
=o
E
.oa
!f,
zG
orf
cf,
olz
>,f
'tO
z
r.u
ol
ll
rt
=i
ol
r. 2 _l
zl
I
=ol
=tr1
<al
Y
f
dl
N
N
N
o
N
lo,
lo
z
U)
-F
hE
56
c\
(
c\
(o
l>
l<
lr
f t:
z l>
l=m
m
:)
Po
c=
+o
o
N
l"
t<
LL
tJ-
=-
C619
cr)
I
(UC
tr
(f)
lr)
N
v
tr)
C-
o)
o
o)
N
N
(g
Y
O
N
o
q
E
C
cO
Lr)
N
rO
o
(g
(g
O
o)
o)
oO
N
N
'19 ':
.(o(g6
l-z-
c.)
c\
'o'"'
f
O
O
N
ueleqrssy
II
,*o"0",">
I
str)
o
cf)
(o
B ruer.usEr
a
N
tr)
N
6
@
o
(9
N
@
s
O
c\
SNIVS
@
s
N
N
rC
-idE
=-oo
E
(f)
v
N
o
o,
tr)
cr)
EJ!M tr)
Jr!
ofh=
PVY':
_=L
o
N
rO
v
N
N
cr)
N
uEle^v
.^)a
th
w
N
!=L
on
s
N
Euosod
s o)c
oco
-!o(U
'=>c
cl
X'=
XvY
3;=
>--
s
qelunr
-
N
Or
qeIseN
(U
(U
f*
Y<
-)G
ol
CI
(I,'
(!
c\,
=
-E
O5
N='
_o)
(1 (')
o'
(gG
o-=
o.Y
gXH
sIoI nlng
r{Iuel
BrurJoI
f
f
uotlsoiloc v
om
co.g
E=9
o
I.I
'sLuood JO
(.)
otrl
?=e
fr=a
uEp punw
.E
tt
^O .L
Ll.
h,@
fF
OJ
OX
u=o-
o
o
o
OL
CG
=l-2
=ild
i=<
(ol
e
otr
YP
E.,;*
l=o
O
roo
o
(u
c
6ue;n6 qIUeJ_
li:
-l
6I
ECI
-61
!9
'-E
I.U
sIoI nlng
lo
Ic
_l
LI
rc
9:H
{o-
lc
l6
IE
lr
a
=
I
z
1
m
N
tL
I
J
N
z
m
o
u
z
N
c0
x
rl
zl
ml
l
zl
o
al
LL
tr
rl
Fl
J
a
I
ll
tI
a
IU
,l z
c0
col lz
<. .t-
Y
N
tI
II
Fl
NI
Nl
co
tt
LO
(o
v.
F
0.=
<r
>F
fo
N
le
lo
lr
lo
t>
zl
ml
tLl
tl
ol
rl
OI
€

Similar documents

SURAT UNTUK PPD BAGI KURSUS SPBT

SURAT UNTUK PPD BAGI KURSUS SPBT JABATAN PENDIDIKAN PERAK JALAN TUNABDUL RAZAK, 30640 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN. Telefon:05-501 5000 Faks :05-527 7273

More information