jabatan kawalan bangunan majlis bandaraya petaling jaya jalan

Comments

Transcription

jabatan kawalan bangunan majlis bandaraya petaling jaya jalan
MBPJ-MPK(U/KP)-18.B 02
Semakan : 0 / Mukasurat : 1/3
JABATAN KAWALAN BANGUNAN
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
JALAN YONG SHOOK LIN
46675 PETALING JAYA
Tel.: 03-7956 3544
Faks : 03-7955 2578
homepage : www.mbpj.gov.my
BORANG SEMAKAN MENGEMUKAKAN BORANG B
(BANGLO BARU/ TAMBAHAN DAN PINDAAN BANGUNAN)
A. MAKLUMAT PERMOHONAN
1. TAJUK PROJEK:
Di atas Lot No
No. Bangunan
Jalan
, Petaling Jaya.
Untuk
2. NO. FAIL BANGUNAN :
MBPJ/120100/S/10
/
3. JENIS PEMBANGUNAN
A.
KEDIAMAN
B.
KILANG
C.
KEDAI PEJABAT
D.
INSTITUSI
E.
LAIN-LAIN
Nyata
4. PENGURUS PROJEK:
a.
Nama:
b.
Alamat :
c.
No. Tel/ Bimbit:
d
E-Mail:
No. Faks:
5. KONTRAKTOR PROJEK:
a.
Nama Syarikat:
b.
Alamat :
c.
Nama Wakil Kontraktor :
d.
No. Tel/ Bimbit:
e.
E-Mail:
No. Faks:
MS 1 / 3
B. SENARAI SEMAK MENGEMUKAKAN BORANG B
SEMAKAN SEMAKAN
PEMOHON MAJLIS
1.
Borang B dikemukakan oleh orang yang berkelayakan
(Perunding)
1.1 Arkitek Profesional
1.2 Jurutera Profesional
1.3 Pelukis Pelan Berdaftar
2.
Surat iringan mengemukakan Borang B daripada orang yang berkelayakan.
3.
Borang B yang lengkap diisi.
4.
Pelan dan kira-kira konkrit bertetulang (R.C)
4.1
Satu salinan pelan (linen) dan kira-kira konkrit bertetulang (R.C)
Ditandatangani dan diperakukan tanggungjawab oleh Jurutera
Profesional, atau
4.2
Salinan surat pengemukaan pelan dan kira-kira konkrit bertetulang
(R.C) ke Jabatan Kawalan Bangunan yang telah disahkan terima.
5.
6.
Bagi cadangan meroboh bangunan sedia ada,
5.1
Salinan Jadual Pelaksanaan Kerja,
5.2
Salinan Dilapidation Report,
5.3
Salinan Method Of Statement (Kaedah Perobohan)
Salinan surat pemakluman kerja-kerja pembinaan bangunan akan
dijalankan kepada jiran (Rumah Banglo sahaja).
7.
Gambar terkini keadaan tapak cadangan yang dilekatkan/ dicetak di atas
kertas berukuran A4
8.
PERAKUAN ORANG UTAMA YANG MENGEMUKAKAN PELAN (PSP)
Saya mengakui bahawa segala butir-butir dokumen yang diberi oleh saya dalam borang ini
adalah benar.
Nama(Syarikat/*Individu):
Nama Penandatangan:
No. Pendaftaran:
Alamat:
Tarikh:
Tandatangan & Cop Rasmi
MS 2 / 3
PERINGATAN PENTING:
1. Pihak Majlis akan mengambil tindakan ke atas PSP, jika didapati projek telah dimulakan
sebelum BORANG B dikemukakan kepada Majlis
2. Pihak Majlis akan melaporkan kesalahan yang berlaku kepada Lembaga Profesional Dan
Badan-badan Kawalselia.
3. Sila kemukakan Laporan Kemajuan Kerja dan gambar setiap bulan ke Majlis.
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
Pengesahan Penerimaan Jabatan Kawalan Bangunan
Disemak oleh,
Disahkan oleh,
Pemeriksa Bangunan (Kaunter)
Pemeriksa Bangunan Kanan (Kaunter)
Nama:
Nama :
Tarikh:
Tarikh:
Pengesahan penerimaan Unit Pusat Setempat (OSC)
Disemak oleh,
Pegawai Unit OSC
Nama:
Tarikh:
MS 3 / 3