syksy 10 - Intersection

Comments

Transcription

syksy 10 - Intersection
SYKSY 10
S Y K S Y 2 0 1 0 / K I A S M A T H E AT R E A U T U M N 2 0 1 0 | w w w. kiasma . f i
1
KIASMA-TEATTERI | KIASMA THEATRE
2010
syksy
AUTUMN
Toimitus | Editors: Riitta Aarniokoski, Jonna Strandberg GraafInen suunnittelu | Graphic Design: Otsomaria
Oy Kannen kuva | Cover Page Photo: Jerk, Mathilde Dare Paperi | Paper: Edixion 120g/m2 Kirjapaino | Print
House: Lönnberg Print, 2010
ESIPUHE
Nyt puhutaan oikeista asioista
FOREWORD
Now we’re talking about reality
Haavekuvat , pelot, kuolema, kieli, väkivalta, seksuaalisuus, ikuinen elämä, karisma, valta, riippuvuus, aika, kollektiiviset muistot, kokemus, kansallinen identiteetti, henki ja viihde kaikki sanoja/
asioita/teemoja, jotka löytyvät Kiasma-teatterin syksyn ohjelmistosta. Isoja ja keskeisiä kysymyksiä
yksilölle ja samanaikaisesti koko yhteiskunnalle. Esitykset peilaavat ennen kaikkea unelmiamme ja
uhkakuviamme. Identiteetti- ja valtakysymysten kautta rakennetaan länsimaisen yhteiskunnan kuvaa. Kysymys on, mitä meistä on jäljellä ihmisinä, katsojina, kansalaisina ja yhteisöinä?
Dreams , fears, death, language, violence, sexuality, eternal life, charisma, power, dependence,
time, collective memories, experience, national identity, spirit, and entertainment are all among
the themes and issues covered in the autumn repertoire of the Kiasma Theatre. They are essential
questions for the individual as well as the entire society. The shows mirror our dreams and nightmares. A picture of Western society is built through questions of identity and power. The question
remains: what is left of us as human beings, viewers, citizens, and communities?
Carl Knifin Hologram Wallsissa näennäisesti arkipäiväinen maisema muuttuu ihmisen sisimpään
tilaan paljastaen haavekuvia ja pelkoja. WHS:n uutta taikuutta ja jongleerausta esittelevissä
teoksissa (Nopeussokeus ja Mortimer) nauretaan lopulta kuolemalle. Lokakuisessa /teatteri.nytissä
EU-projekti Intersectionin kautta tulevat taiteilijat Nathaniel Mellors (UK) ja Iona Mona Popovici
(RO) käsittelevät valtaa ja siihen liittyviä riippuvuussuhteita. Gisèle Viennen, Dennis Cooperin
ja Jonathan Capdeviellen Jerkissä ihmisen pahuus, väkivaltaisuus ja ei-inhimillisyys tulevat esiin
tavalla, jota harvoin voi näyttämöllä esittää.
A seemingly everyday view changes into the innermost space of people, uncovering dreams and
fears in Hologram Walls by Carl Knif. The works by WHS (Speed blindness and Mortimer) present
new magic and juggling and, eventually, they laugh at death. Artists Nathaniel Mellors (UK) and
Iona Mona Popovici (Romania), coming through the EU project Intersection, will present power
and the related interdependencies in the /theatre.now event in October. Jerk by Gisèle Vienne,
Dennis Cooper, and Jonathan Capdevielle presents the evil in humans, violence, and inhumanity in
a way that is seldom shown on stage.
Aune Kallinen ja Laura Murtomaa päättävät kansallisen hankkeensa pohdintaan osallisuudesta ja
osattomuudesta. Yhteistyö Espoon kaupunginteatterin kanssa jatkuu ja Louhisalissa skotlantilaisen Theatre Crypticin Orlandon eeppiset ja runolliset tasot avautuvat visuaalisten kuvien ja musiikin kautta. /teatteri.nytissä on myös kokemuksellisia esityksiä ja yhteistyössä Järjestetty juttu
-kokoelmanäyttelyn kanssa tehtyjä interventioita Kiasman galleria- ja aulatilohin.
Aune Kallinen and Laura Murtomaa end their national project in contemplation of being included and
being left out. Cooperation with Espoo City Theatre continues, and the epic and poetic levels of the
Scottish Theatre Crypticin Orlando are opened through visual images and music at the Louhi Hall. The
/theatre.now event also offers experiential performances and interventions to the Kiasma gallery and
lobby facilities, performed in cooperation with the It’s a Set-up collection exhibition.
Pauliina Hulkko ja työryhmä rakentavat Kiasman aulaan Pavlovan koe -esityksen, jossa Veli Lehtovaaran koreofoninen työ rakentuu Assi Karttusen cembalon ja Jone Takamäen japanilaisten huilujen synnyttämiin äänimaailmoihin. Oblivian kolmivuotinen projekti Entertainment Island päättyy
samalla juhlistaen ryhmän 10-vuotista olemassaoloa.
Pauliina Hulkko and her team construct the Pavlova Experiment performance in the Kiasma lobby.
The coreophonical work by Veli Lehtovaara is structured onto the soundscape generated by Assi
Karttunen’s harpsichord and Jone Takamäki’s traditional Japanese shakuhachi and hocchiku flutes.
The three-year Entertainment Island project by Oblivia comes to an end, celebrating the tenth
anniversary of the group’s existence.
Festivaaleista syksyn kaudessa jatkaa Liikkeellä marraskuussa – ja uutena äänilähtöiseen taiteeseen keskittyvä Äänen Lumo esiintyjinään mm. Marina Rosenfeld (USA), snd (UK) ja Hertta Lussu
Ässä. Älkääkä unohtako ilmaisilloissa tapahtuvia DemoKeskiviikkoja, joissa keskitytään Leevi Haapalan kuratoimaan videotaiteeseen, Vihreän Liikkeen synnyn tutkimuspäivää ja monia seminaareja
ja luentoja!
On selvä, että esittäviä taiteita ei ole ilman katsojia. Tässä ajassa on kuitenkin vaarana, että katsomisesta tulee helposti kevyttä viihdettä tai spektaakkelia, jossa katsomiskokemus on passiivinen,
vastakohtana tiedolle ja toiminnalle. Se mikä katsomisesta ja osallistumisesta tekee ainutkertaista
on yhdessä jaettu kokemus teoksesta, tuntuma yhteenkuuluvuudesta, teoksen kosketuksesta ja
kohtaamisesta. Nykytaiteessa katsojaa haastetaan ajattelemaan, kohtaamaan ja osallistumaan.
Katsoja tulee häirityksi, häneltä vaaditaan toimintaa, jaettu hetki muuttuu aktiivisuudeksi ja tietoisuudeksi yhteisestä kokemuksesta, yhteisöllisyydestä, jossa aika muuttuu yhteenkuuluvuudeksi,
tunteeksi toisen ihmisen läsnäolosta ja läheisyydestä, energiasta. Esitysten poliittisuus piilee
juuri hetkissä, jotka muistuttavat sinua toisen ihmisen tarpeista ja inhimillisyydestä, humaanisuu­
desta toisiamme kohtaan.
2
Tiedustelut ja lipunmyynti | Information and Tickets: Info, Mannerheiminaukio 2, FIN-00100 Helsinki (Esitysliput sisältävät sisäänpääsyn Kiasman
näyttelyihin esityspäivänä / Incl. admission to exhibitions on the day of the performance) Puh | Tel: +358-(0)9 1733 6501 s-posti | e-mail: [email protected]
fi Kotisivu | Web Page: www.kiasma.fi/teatteri
R iitta A arni o ko ski
The Moving in November festival continues through the autumn, and the new Charm of the Sound
festival is opened. The latter concentrates on sound-based art and presents performers such as
Marina Rosenfeld (USA), snd (UK), and Hertta Lussu Ässä. Don’t forget the Demo Wednesdays in
the free nights, concentrating on video art curated by Leevi Haapala, the study day of The Birth
of the Green Movement, and the various seminars and lectures!
It is clear that performing arts cannot exist without viewers. However, the danger of the viewer becoming passive and considering art as light entertainment or a spectacle, as opposed to knowledge
and activity, is ever present in today’s world. A shared experience, a feeling of fellowship, touching
the work, and encounters are the things that make viewing and participation a unique experience.
Contemporary art challenges the viewer to think, encounter, and participate. The viewer is disturbed,
action is required, the shared moment becomes activity and an awareness of a shared experience and
communality, where time changes into fellowship and a feeling of the presence of another person,
closeness, and energy. These moments are where the political nature of the performances lies: they
remind the viewer of the needs of others as well as humanity towards each other.
Riitta Aarni okoski
3
Työryhmä | Working group
02|09
to/Thu
pe/fri
la/sat
su/sun
2.9.
3.9.
4.9.
5.9.
19.00
19.00
15.00
15.00
Koreografi | Choreographer: Carl Knif, Tanssijat | Dancers: Jonna Aaltonen, Hanna
Ahti, Terhi Vaimala, Eero Vesterinen, Carl Knif, Valosuunnittelija, visualisti | Lighting
design / visualist: Jukka Huitila, Puvustaja | Costume design: Karoliina Koiso-Kanttila,
Äänisuunnittelija | Sound design: Janne Hast
Liput/Tickets 22/12 e
Kiasma-teatteri
Liput Lippupisteestä,
0600–900900 (1,75e/min+pvm),
www.lippu.fi
www.kiasma.fi/teatteri
Tickets from Lippupiste,
0600–900900 (1,75e/min+lnc),
www.lippu.fi
Kuvat/photos: Charlotte Estman-Wennström
HELSINGIN JUHLAVIIKKOJEN TILAUSTEOS | commission of the Helsinki Festival
Hologram Walls
Carl Knif
Hologram Walls tuo katsojan keskelle näennäisen arkipäiväistä kaupunkimaisemaa ja tapahtumien kulkua. Esityksen edetessä todellisuus muuttuu, näemme talojen julkisivujen läpi, seinien läpi huoneisiin, lopulta ihon lävitse
ihmisten sisimpään tilaan. Paljastuu kaleidoskooppimainen
maisema, jossa ihmiset liikkuvat sisäisen ja ulkoisen maailman rajapinnalla törmäten haavekuviin ja pelkoihin. Teos
noudattaa runon tai unen muotoa.
apparently ordinary urban landscape and events. As the
performance unfolds, the reality begins to change: we can
see through façades into buildings, through walls into
rooms, and finally through skin into the inner spaces of the
human body. The work reveals a kaleidoscopic landscape
where people move on the interface of the inner and outer
worlds, stumbling upon dreams and fears. The work takes
the form of a poem or a dream.
Rakoilevat seinät säröilevä iho.
Cracking walls, splitting skin.
Mikä sinussa hohtaa. Kaksi ihmistä kuin yksi; kuin toisen iho, varjo.
What glows in you. Two people as one;as the other’s skin, a shadow.
Sulautuminen.
Merging.
Aikaisemmissa teoksissaan (Oktoberord, 2007, Mandorla,
2009) Carl Knif on painottanut spontaaniutta ja hetkellisyyttä itse liikkeessä. Hologram Walls -teoksessa koko
esitystilanne on avoimempi, eräänlainen happening, jossa myös musiikki ja visualisuus, vuorottelevat tiukasti
koreografioidun ja vapaan muodon välillä. Toisinaan tila
muuttuu videotekniikan avulla; toisinaan kehot muuttavat
tilaa ja äänimaiseman synnyttävät teoksen tanssijat. Äänellisesti Knifiä kiinnostaa tämän hetken nuoret säveltäjät
(esim. brittisäveltäjä Mikachu sekä yhdysvaltalainen Nico
Muhly), jotka sekoittavat taidemusiikin ja populaarikulttuurin piirteitä.
4
Hologram Walls takes the viewer into the midst of an
In his earlier works (Oktoberord, 2007, Mandorla, 2009),
Carl Knif has emphasised spontaneity and momentariness
in movement. In Hologram Walls the entire performance
situation is more open, a sort of happening in which music and visuality alternate with carefully choreographed
and free form dance. Sometimes the transformation of the
space is achieved using video technology, sometimes bodies are used to change it, and the soundscape is generated
by the dancers. Knif is interested in the work of young
contemporary composers (such as the British Mikachu and
the American Nico Muhly), who blend features of popular
culture with concert music.
5
Työryhmä | Working group
16|09
to/Thu
la/Sat
su/Sun
ke/wed
to/thu
pe/fri
la/Sat
su/Sun
16.9.
18.9.
19.9.
22.9.
23.9.
24.9.
25.9.
26.9.
19.00
15.00
15.00
19.00
19.00
19.00
15.00
15.00
Liput/Tickets 15/10 e
Nopeussokeus | Speed Blindness: Ohjaus ja esitys | direction and Performance: Kalle Hakkarainen Valosuun­nittelu
| Lighting design: Meri Ekola Musiikki | Music: Samuli Kosminen Koreografinen neuvonantaja | Choreographic support: Jyrki Karttunen Tekstit | Texts: Harry Salmenniemi Mortimer: Suunnittelu | Design: Ville Walo, Anne Jämsä Esitys |
Performance: Ville Walo Valosuunnittelu | Lighting design: Meri Ekola Musiikki | Music: Samuli Kosminen Ohjelmointi
ja projisointisuunnittelu | Programming and projection design: Matti Niinimäki Lavastus, puvut ja piirrokset | Set
design, costumes and drawings: Anne Jämsä Koreografinen neuvonantaja | Choreographic support: Jyrki Karttunen
Tuotanto | Production: WHS, Kiasma-teatteri, Karttunen Kollektiv.
Kiasma-teatteri
www.w-h-s.fi
Kuva/photo: Tapio Kousa
WHS
uusien teosten ilta / new performance night
Kalle Hakkarainen: Nopeussokeus
Ville Walo: Mortimer
WHS :n uusissa sooloteoksissa kohtaavat mekaaniset ja elä-
Mechanical and living machines meet in the new solo per-
vät koneistot.
formances by WHS.
WHS on suomalainen nykysirkuksen / visuaalisen teatterin ryhmä, jonka ovat perustaneet jonglööri Ville Walo,
taikuri-kuvataiteilija Kalle Hakkarainen ja pukusuunnittelija-lavastaja Anne Jämsä. WHS ryhmän tuotannot ovat
olleet keskeisessä roolissa suomalaisen nykysirkuksen
nousussa muiden esittävän taiteen lajien rinnalle. Ryhmän esityksissä sirkus on muodostunut moderniksi, itsenäiseksi ja alati muutoksessa olevaksi ilmaisumuodoksi, jota muut keinot, erityisesti videokuva, täydentävät.
Teokset ovat olleet paitsi nykysirkuksen terävää kärkeä,
myös osa teatterikentän uudistuksia. Neljällä aiemmalla
esityksellään ryhmä on kiertänyt 30 eri maassa esiintyen maailman merkittävimmillä sirkus-, teatteri- ja nuk­
keteat­terinäyttämöillä.
WHS is a Finnish contemporary circus/visual theatre group
formed by juggler Ville Walo, magician and visual artist Kalle
Hakkarainen, and set and costume designer Anne Jämsä.
The productions of the group have been the propelling force
behind the rapid rise to fame during the past few years of
Finnish contemporary circus theatre. The group’s circus performances represent a modern, independent and constantly
changing form of expression that other art forms, video in
particular, complement. Their performances are regarded
avant-gardist by the media, also from a wider theatrical
perspective. The group’s cutting-edge circus theatre performances have also depicted the latest trends in theatre. The
group has taken their four previous performances across 30
countries, visiting over a hundred world-famous circuses,
theatres and puppet theatres.
”Lentokone hipoo maata, maa repii lentokoneen palasiksi
hienovaraisemmin kuin herkkusuu kuorii viikunansa...”
Nopeussokeus on uutta taikuutta. Rajoja rikkova sooloteos kehon ja koneen yhteentörmäyksen pitkistä sekunneista. Nopeussokeus antaa uudenlaisen näkökulman taikatempun ja taikuuden esittämiseen ja etsii elokuvan ja
näyttämötaikuuden yhtymäkohtia.
Höyhenenkevyt vai kuolemanvakava?
Mortimer , Ville Walon sooloteos, on nykysirkusesitys,
jossa jongleeraus yhdistyy sähköiseen sensoritekniikkaan.
Keskittyneen pienieleisessä esityksessä jongleerataan äänillä ja videoprojisoinneilla, herätetään pörröisiä pikkuesineitä henkiin ja nauretaan kuolemalle.
6
“The plane skims the ground, and the ground peels the plane into pieces
with more subtlety than a gastronome takes to skin a fig…”
Speed Blindness is new magic. It is a groundbreaking solo
performance depicting the long seconds when a body and
plane collide. Speed Blindness gives the viewer a new perspective on how magic tricks and magic in general are performed and seeks interfaces between film and stage magic.
Feather light or dead serious?
Ville Walo’s solo performance, Mortimer, is a contemporary circus theatre performance where juggling and electrical sensor technology come together. The focused, subtle
performance juggles sound and video projections, brings
small fluffy things to life and laughs at mortality.
7
/teatteri.nyt
/tHeatre.now
6.-17.10.2010
Kuva /photo: Jerk,
Kiasma-teatterin järjestämä /teatteri.nyt tarjoaa
vuosittain uuden näyn tai näkökulman esittäviin taiteisiin. Tänä vuonna äänensä saavat kotimaisten ja
kansainvälisten esitysten lisäksi vuorovaikutukselliset
tapahtumat, installaatiot, demot, taiteilijapuheenvuorot ja keskustelut. Kuvataiteen ja esitystaiteen rajoja
hämärretään yhä voimakkaammin. Yhteistyökumppaneina ovat Espoon kaupunginteatteri ja Intersection:
Intimicy and Spectacle (EU-projekti).
The /theatre.now Festival , organised by Kiasma
Theatre, provides a new vision or perspective into
performing arts every year. This year the highlight is
not only on domestic and international performances
but also on interactive events, installations, demos,
artist statements, and discussions. The borders between visual and performance arts become more and
more blurred. Festival partners include the Espoo City
Theatre and Intersection: Intimacy and Spectacle (EU
project).
8
9
ohjelma | programme
KE/WED
6.10.
17.00
Työryhmä | Working group
Museolipulla / Museum admission
Kiasma/Studio K
Video: 6.-10.10.
Taiteilijapuheenvuoro | artist presentation: Keskiviikkona 6.10. kello 17.00 /
Wednesday 6th October at 5 pm.
Intersection-projekti /
Intersection project
www.intersection.cz
www.anthologyofoptimism.com
06-10
10 The 7 Ages of Britain Teaser
Nathaniel Mellors (UK)
Brittiläisen kuvataiteilijan Nathaniel Mellorsin uusin vi-
British visual artist Nathaniel Mellors’s new video, The
deoteos The 7 Ages of Britain Teaser jatkaa Mellorsin aiempien töiden linjoilla yhdistäen absurdilla tavalla elokuvaa
ja teatteria. Monthy Python -huumorilla käsitellään vallan
ja kontrollin ilmentymiä kulttuurirakenteissa. Tehtyään hiljattain teoksia television vaikutuksista, BBC tilasi häneltä
The 7 Ages of Britain Teaserin. Videoteos on siis alun perin
TV:lle tehty työ televisiosta. Mellorsin käsikirjoitus kertoo
aakkosten synnystä ja käsittelee kieltä kontrollin keinona.
Se kuvastaa myös television roolia historiallisten narraatioiden luojana.
7 Ages of Britain Teaser, commissioned by the BBC for
recent TV series The Seven Ages of Britain, presented by
David Dimbleby. The 7 Ages of Britain Teaser continues
the visionary quality of Mellors’ previous works; combining
aspects of film and theatre with an absurdist, Monty Pythonesque humour to explore issues of power and control
within cultural structures. Having previously made works
under the influence of television the BBC commission has
enabled Mellors to make a work about TV for television.
Mellors’ script for The 7 Ages of Britain Teaser is about the
control of language and the invention of the alphabet. It
also reflects on the role of television in the creation of
historical narratives.
ke/wed
6.10.
19.00
Liput/Tickets 15/10 e
Ohjaus | Direction: Gisèle Vienne teksti | text: Dennis Cooper Musiikki | Music: Peter Rehberg (orginaali
musiikki/original music); El Mundo Frio, Corrupted Valot | Lights: Patrick Riou Esitys ja toteutus yhteistyössä | Performed by and created in collaboration with: Jonathan Capdevielle Ääni­tetyt äänet | Recorded
voices: Dennis Cooper, Paul P Stailaus | Stylisme: Stephen O’Malley, Jean-Luc Verna Nuket | Puppets: Gisèle
Vienne, Dorothéa Vienne Pollak Yhteistuotanto: DACM yhteistyössä Quartz – Scène nationale de Brest | Associate producer: DACM. With the collaboration of the Quartz – Scène nationale de Brest
Kiasma, seminaari-tila/
kiasma, seminar room
HUOM! Esityskieli englanti
NB! Performance in English
www.g-v.fr
06
10 Jerk
Gisèle Vienne / Dennis Cooper / Jonathan Capdevielle
Jerk on mielikuvituksellinen rekonstruktio rikoksista, jotka yhdysvaltalainen sarjamurhaaja Dean Corll teki kahden
teinipojan David Brooksin ja Wayne Henleyn avustamana
Texasin osavaltiossa 70-luvun puolivälissä. Esityksessä näh­
dään David Brooks istumassa elinkautistaan vankilassa,
jossa hän on oppinut näyttelemään käsinukeilla. David on
kirjoittanut murhista nukketeatterinäytelmän, jota hän
esittää paikallisen yliopiston psykologian opiskelijoille.
Nukkien kautta hän pystyy kohtaamaan ja ymmärtämään
vastuunsa tehdyistä rikoksista.
Tekstin väkivaltaisuus ja humoristisuus tuovat hurjan
vimman esitykseen. Jerk sekoittaa häpeilemättä seksuaalisuutta, väkivaltaa ja gore-estetiikkaa – koko ajan tarkasti käsinukke-traditiota seuraten. Käsinukethan ovat myös
perinteisesti olleet tapa, jolla on voitu esittää laitonta,
väkivaltaista materiaalia.
Tekstin on muuttanut näyttämöversioksi nukkemestari,
joka käyttää käsinukkeja, mutta myös esittää itse roolia
’pahistaiteilijana’. Kertomus, niin realistinen kun se voi todellisuudessa ollakin, rajoittuu epätodelliseen. Näytelmän
näennäinen realismi pohjautuu paitsi sen lineaariseen kerrontatapaan, niin siihen, että se perustuu tositapahtumiin
ja siihen kuinka taikurinomainen nukkemestari samastuu
täydellisesti fiktiiviseen teinihahmoon David Brooksiin.
Jerkissä sulautuu yhteen kolme näytelmää: I Apologize
(2004), Une belle enfant blonde (2005) ja Kindertotenlieder
(2007), jotka on tuotettu yhteistyössä yhdysvaltalaisen
kirjailijan Dennis Cooperin kanssa. Näissä kolmessa näytelmässä fantasian ja todellisuuden raja kyseenalaistuu. Kyseisiä näytelmiä yhdistävä, astetta realistisempi Jerk laittaa lineaarisen kertomuksen avulla kaiken näkyviin luoden
tarinalle uskottavuutta ja laittaen meidät tarkistamaan
totutut ajattelutapamme.
roles. He performs his show in prison for a class of psychology students from a local university.
Due to the violence and humor of the text, there is an
underlying fierceness to the performance. The glove puppet
theater is in fact the traditional form used to enact violent
illicit subjects. And “Jerk” unabashedly mingles sexuality
and violence in the vein of gore aesthetics, thus harking
back to the glove puppet repertory.
The text has been staged as a solo for puppeteer, who
uses glove puppets and also acts the role of con artist.
The story, however realist it may be, seems to border on
unrealism. The play’s apparent realism stems from its linear
narration, as well as from its basic true story and from the
trickster-puppeteer’s total identification with the fictive
character of David Brooks.
“Jerk” merges three plays that were produced in collaboration with the American writer Dennis Cooper: “I
Apologize” (2004), “Une belle enfant blonde” (2005) and
“Kindertotenlieder” (2007).
Jerk is an imaginary reconstruction of the crimes perpe-
10
Kuva /photo: alain monot
Kuva /photo: massimo valicchia
trated by American serial killer Dean Corll who, with the
help of teenagers David Brooks and Wayne Henley, killed
more than twenty boys in the state of Texas during the
mid-70s. This show sees David Brooks serving his life sentence. In prison, he learns the art of puppets, which somehow enables him to face up to his responsibility as partner
in the crimes. He has written a show that reconstructs the
murders committed by Dean Corll, using puppets for all the
11
maksuton/Free
maksuton /free
Kiasma-teatteri
Kiasma, aula/entry
www.kiasma.fi/teatteri
KE/WED
to/thu
6.10.
installaatio | installation: 6.-10.10.
www.anthologyofoptimism.com
06-10
tunnen kehittymättömien yhteyksien liikkeen sisälläni. Kuten syvässä
feel the movement of those unformed associations connected in my head.
unessa, se mitä näen, on tahdostani riippumatonta. Kuitenkin tietoisuus
As in deep sleep my eyes are untied from my will, while the awareness
itsessään antaa katseeni levätä tiukasti kehyksissä. Tässä äärettömässä
itself holds them firmly relaxed on the frame. At this immense moment
hetkessä havaintoni syventää pinnan liikkeeseen. Tila saavuttaa uloshen-
my perception deepens the surface into (a) relief. Breathing together the
gitykseni, rytmimme kohtaavat ja liikkeistämme tulee yhtä.”
space exhales with me, our rhythms meet and we move as one.”
Intermission is a performative installation that plays
with the aspect of time through the viewers’ sense of reality. Installation is specifically planned for the entrance
hall of Kiasma. Without a stated schedule this performance
brings forth a sensation of catching the moment. With cooperation of Finnish Academy of Fine Arts.
mika aalto-setälä imettää haavoistaan tampereen asematunnelissa 30.8.2008: m a-S, Pentti otto Koskinen, pentti aitta, timo Pullinen | Kuva/photo: ismo torvinen
Kuva /photo: meri linna, saija kassinen
12
”All I see is white walls around me, frames that assimilates to a sanctuary
I ones held in my mind. Letting my thoughts unbind from their meaning, I
katsojan todellisuudentajun kanssa. Installaatio on suunniteltu Kiasman aulaan, jossa katsojan on mahdollisuus
yllättyä ja löytää hetkellisyys aikatauluttamattoman performanssin myötä. Toteutettu yhteistyössä Kuvataideakatemian kanssa.
8.10.
10-17
10 Performanssi ja kritiikki -seminaari
Symposium on performance art criticism
detyn mieleni pyhäköksi. Vapauttaessani ajatukset tarkoitusperistään,
Intermission on installaatioesitys, joka leikkii ajan ja
7.10.
10-17
07-08
10 Intermission
Meri Linna
Saija Kassinen
”Näen ympärilläni valkoiset seinät, kehykset, jotka yhdistän kerran löy-
www.sarv.fi
pe/fri
Performanssitaide rantautui Suomeen 1980-luvulla. Silloin se toi mukanaan uusia ja innostavia taiteen tekemisen tapoja, mutta profiloitui marginaaliseksi ja vaikeaksi
taiteeksi. 2000-luvulle tultaessa performanssi elää uutta
kukoistuskautta. Sen parissa työskentelee lukuisia nuoria
taiteilijoita ja sitä opetetaan taidekouluissa. Monista entisistä taiteen kapinallisista on tullut performanssitaiteen
opettajia ja nuori polvi muovaa taidemuotoa uudenlaiseksi
ylittäen ”alkuperäisen performanssin” rajoja.
Performanssin kritiikkiä käsittelevässä seminaarissa kysytään: miten performanssi on muuttunut? Onko performanssi kesytetty akateemiseksi, museo- ja teatterikelpoiseksi
taiteeksi? Onko se vaikeaa? Onko se yhä kriittistä? Entä
onko performanssille määriteltävissä laadun kriteereitä?
Millaisiin asioihin performanssin kritiikissä tulisi tarttua?
Polveutuuko performanssi kuvataiteesta vai teatterista?
Tilaisuudessa luennoivat mm. Annette Arlander, Helena Erkkilä, Sanna Kekäläinen, Pekka Luhta, Erkki Pirtola
ja Marja Silde. Performanssin uranuurtaja-sukupolvi kohtaa
toisensa ja yleisön paneelikeskustelussa, jossa on mukana
mm. Irma Optimisti, Pentti Otto Koskinen (viereinen kuva)
ja Roi Vaara. Luentojen lomassa nähdään luentoperformanssiesityksiä: Maija Hirvasen On Ice: Variaatio ja Pilvi
Porkolan Museum of Goodwill.
Tilaisuuden järjestävät Suomen arvostelijain liitto ry
SARVin kuvataide- ja tanssi- ja teatterijaos yhdessä Kiasma-teatterin ja Kiasman kokoelmien kanssa. Seminaari on
osa 60-vuotiaan SARVin juhlavuoden ohjelmistoa.
Seminaariohjelma on suomenkielinen. Aikataulu päivittyy www.kiasma.fi/teatteri -sivuille.
Performance art arrived in Finland in the 1980s. It
brought novel and exciting ways of creating art, but its
form was considered marginal and difficult. Performance
art in the 21st century is experiencing a second coming.
It attracts numerous young artists and is taught in art
schools. Many former art rebels are continuing their careers
as performance art teachers, and the young generation is
shaping the format into something completely new – crossing the boundaries of the “original performance art.”
The symposium on performance art criticism will focus on a number of questions. How has performance art
changed? Has performance art been tamed into acceptable
academic, museum and theatre art? Is it difficult? Is it
still critical? Is it possible to specify quality criteria for
performance art? What kind of issues should performance
art criticism address? Does performance art descend from
the visual arts or the theatre?
Symposium speakers will include Annette Arlander, Helena Erkkilä, Sanna Kekäläinen, Pekka Luhta, Erkki Pirtola
and Marja Silde. The panel discussion will bring together
performance art pioneers and the audience. Panel members
will include Irma Optimisti, Pentti Otto Koskinen (image
beside) and Roi Vaara. Symposium interludes will feature
two lecture performances: Maija Hirvanen’s “On Ice: Variation” and Pilvi Porkola’s “Museum of Goodwill”.
The symposium is organised by the Finnish Critics’ Association’s visual arts and dance and theatre criticism
branches in collaboration with Kiasma Theatre and Kiasma’s collections. The symposium is one of the events
celebrating the Association’s 60th anniversary.
The symposium language is Finnish. An updated schedule will be available at www.kiasma.fi/teatteri.
13
pe/fri
la/sat
su/sun
8.10.
9.10.
10.10.
18.00
14.00
14.00
museolipulla /
museum admission
Kiasma/Rauha-galleria
Konsepti | Concept: Tuomas Laitinen Taiteilijat | artists: Ishmael Falke, Johanna
MacDonald, Rausparan, Carl-Erik Engqvist, Jyri Pitkänen, Aapo Korkeaoja, Anna Maria
Häkkinen, Tellervo Kalleinen, Wisa Knuuttila, Dasniya Sommer, Nagashila
Järjestetty juttu -näyttely
Exhibition It’s a Set-up
www.todellisuus.fi
08
10 X Etydi ikuisesta elämästä / X Etude on Everlasting Life
Todellisuuden tutkimuskeskus/ Reality Research Center
Tuomas Laitinen, Dasniya Sommer
Kuva /photo: frances d'ath
la/sat
su/sun
9.10.
10.10.
15.00
17.00
Kiasma, seminaari-tila/
kiasma, seminar room
www.kiasma.fi/teatteri
09
10 light noise (demo)
Pimeä projekti 3/Dark Project 3
12 etydiä ikuisesta elämästä on teossarja, joka pyrkii
Pimeä projekti on Esitystaiteen seuran (entinen Helsingin
löytämään 12 tapaa harjoitella ikuista elämää. Joka kuukausi vuoden 2010 ajan esitetään yksi etydi. Kukin etydi
syntyy esitystaiteilija Tuomas Laitisen ja toisen taiteilijan
välisestä yhteistyöstä kolmen vuorokauden yhtäjaksoisen
työskentelyn pohjalta. Etydeistä rakentuu vuoden aikana
ikuisen elämän harjoitusten käsikirja.
Kymmenennen etydin toteuttavat Dasniya Sommer ja
Tuomas Laitinen.
Dasniya Sommer on Berliinissä työskentelevä taiteilija,
joka on opiskellut sekä balettia että joogaa. Koreografisessa työssään hän yhdistää näitä kahta tekniikkaa shibariin, japanilaiseen sidontaan. Hän opiskelee filosofiaa
Humboldt-yliopistossa, opettaa joogaa ja shibaria sekä on
Berliinissä sijaitsevan Schwelle7-taidetilan perustaja.
Tuomas Laitinen on helsinkiläinen esitystaiteilija, joka
toimii vuonna 2010 Todellisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusvastaavana.
esitystaiteen keskus yhdistys) tuottama työskentelykonsepti, jossa esittävän taiteen ammattilaiset tarkastelevat esityksen reunaehtoja, erityisesti näkemiseen, näkyvyyteen ja
niiden rajalla olemiseen. Vuosina 2006 ja 2009 valmistuneiden esitysten jälkeen Pimeä projekti on edennyt kolmanteen vaiheeseen, jossa tarkastellaan näkyvää näyttämöä ja näyttämöllä näkyvää työnimellä Light Noise.
Light Noisessa esiintyjän ylivalottama, toisin sanoen
ylikorostama toiminta korostaa erilaisia tekoja: suuria,
pieniä, rauhallisia ja aggressiivisia, löytääkseen tutusta
uuden piirteen. Ylivalotus toimii tällöin tapana muuttaa
ja varioida ilmaisua. Ylivalotus liittyy myös näköaistin ja
teatterin perinteiseen esiintyjän ja katsojan väliseen suhteeseen. Tässä konventiossa yleisö tarkastelee esiintyjää
hämärretystä katsomosta käsin. Voidaan hyvällä syyllä
kysyä, missä määrin nykyteatterin näyttämö on edelleen
antiikin kreikan theatron, katsomisen paikka?
Näyttämölle katsomiseen liittyy myös esiintyjän persoonaan kiinnittyvän karisman arvostaminen, jota voi kutsua
auraattiseksi. Tämän sädekehän keskeltä löytyvät yhä
näyt­telijän kasvot, jotka ovat muodostuneet puheteatterin
perinnössä näytelmätekstin ja sen tulkinnan näyttämöksi.
Tähän konventioon nähden Pimeä projekti 3 pohtii mahdollisuutta esiintyjän toisenlaiselle näkyvyydelle. Voiko
sädekehällä ylivalottaa auraattisuutta joksikin muuksi?
Light Noisessa työryhmä esittelee Pimeä projekti 3:n
lähtökohtia ja kokeiluita livenä sekä taidefilosofisten alustusten avulla. Yleisöä kannustetaan keskustelemaan työryhmän kanssa esimerkiksi siitä, voiko katseella havaittu
näyttämö sisältää jotakin, mitä emme näe tai mitä tapahtuu, jos esiintyjä sulautuu näyttämöön.
12 etudes on everlasting life is a series of pieces
that attempt to find 12 ways to practice a life everlasting.
Every month during 2010 a new etude will be performed.
Each etude is created between Tuomas Laitinen and another artist and will be worked on for 3 uninterrupted days.
The etudes are collected into a manual of everlasting life
practice.
The tenth etude is done by Dasniya Sommer and Tuomas
Laitinen.
Dasniya Sommer is a Berlin-based artist who was trained
in ballet technique and yoga. In her choreographic work
she combines the two practices with shibari, japanese rope
bondage. She currently studies philosophy at the Humboldt
University Berlin, teaches yoga and shibari and is a founder of the project space Schwelle7.
Tuomas Laitinen is a Helsinki-based theater and performance artist who works as the research director of Reality
Research Center in 2010.
14
maksuton/Free
Dark Project is a multi-perspective concept created by
the Association of Performing Arts, where performing arts
professionals focus on the prerequisites of performance, focusing on watching, visibility and their interface. After the
2006 and 2009 performances, the Dark Project has entered
stage three, which studies the visible stage and what is
visible there, under the working title of Light Noise.
Light Noise refers to one of the performer tasks in the
first Dark Project performed at the /theatre.now Festival
in 2006. The overexposed – or over-emphasised – actions
K uva/ photo: teemu määttänen
Työryhmä | Working group
accentuated different acts great and small, peaceful and
violent, in order to discover new characteristics in the familiar. Overexposure acted as the means to change and
vary expression. Overexposure is also associated with the
sense of sight and the relationship between traditional
theatre actors and their audience where performers stand
in the spotlight, targeted by the crossfire of eyes from the
audience, gazing from the dimmed auditorium. It is then
appropriate to wonder just how much the stage of contemporary theatre is still the theatron of ancient Greece – the
place of watching.
Watching the stage is also associated with appreciation
for the performer’s charisma, his/her ‘auratic presence’. The
halo still seems to hold the actor’s face that, in traditional
theatre, has been the stage for the script and its interpretation. In respect of this convention, Dark Project 3
contemplates the visibility of the performer: is it possible
to be visible in some other way? Can the halo overexpose
the aura to change it into something else?
The team uses live demonstrations and philosophical introductions to explain the Dark Project 3 concept in this
year’s /theatre.now Festival. The audience is encouraged to
join the team for discussions.
15
Työryhmä | Working group
maksuton/Free
Liput/Tickets 15/10 e
Kiasma, Studio K
Kiasma-teatteri
la/sat
Konsepti, koreografia, esitys | Concept, choreography & interpretation: Ioana
Mona Popovici Teosta ovat tukeneet | Supported by: Production House “Eira” – Lis-
su/sun
10.10.
www.intersection.cz
10
09
10 Intersection esittäytyy
Sodja Lotker (CZE): Intersection, esittely/presentation
Terike Haapoja (fin): Taiteilijapuheenvuoro/Artists talk
10 Work in Regression
Iona Mona Popovici (RO)
Intersection – Intimicy and Spectacle – EU-rahoitteisen
projektin taiteellinen johtaja Sodja Lotker Prague Quadrennialista kertoo, mistä moneen maahan levittäytyvässä kolmivuotisessa esittäväntaiteen-projektissa on kyse. Sodjalle
vuoden 2011 Prague Quadrennial -näyttämötaidetapahtuma on jo neljäs. Hän on työskennellyt the International
Department of the Theatre Institute Praguen johtajana
2006–2008 ja toimii myös dramaturgina sekä luennoitsijana.
teoksellaan Portrait. Hänen työnsä ovat kiertäneet ympäri
Eurooppaa ja USA:ta ja tätä nykyä hän asustaa Prahassa.
Popovici on työskennellyt tanssijana mm. Karine Pontiesin,
Sarah Bildin, Frederique Lescuren ja Luis Guerran kanssa,
vuosina 2000–2004 hän oli Charles Linehan Company (UK)
jäsen.
K uva/ photo: dragan dragin
www.intersection.cz
15.00
bon & Cultural Center “Zahrada” – Prague.
Osa Intersection-projektia /
Part of Intersection project
K uva/ photo: anrijs pozarkis
9.10.
17.00
Osa Intersection-projektia /
Part of Intersection project
“ Departing from George Orwell’s “Animal Farm”, I began to think about
Terike Haapoja työskentelee videon, installaatioiden ja
näyttämöprojektien parissa. Hän käyttää paljon uutta mediaa ja teknisiä lähestymistapoja teoksissaan, jotka käsittelevät teknologiaa, luontoa ja aikaa. Hän on valmistunut
sekä Teatterikorkeakoulusta että Kuvataideakatemiasta ja
tekee juuri taiteellista tohtorinväitöskirjaansa. Haapojan
työn on nähtävillä Prague Quadrennialissa 2011 Intersectionin installaatio-esitysohjelmassa. /teatteri.nytissä hänen ”Should Trees Have Theatre?” -esitelmän aiheena on
luonnon oikeuksien ja näyttämöteorian yhdistäminen.
a project focused on the concept of authority, as a system built on the
relationship between a master and a property - two roles sharing a
mutual dependence. The mutual dependence I am referring here to, is
the interchangeability these roles are part of: a ruler gets born out of
a servant, the sense of the mastership is to generate, nurture and to
further propagate mastership. During my residence at Eira33 - Lisbon, I
created a story about an authority unable to rule over anything at all, as
it is placed on a huge, vast, empty space. I was interested in searching
which could be the actions of such a master and what kind of rituals he
would create when missing the partner which activates his power. How
would such a master react when meeting, one day, a very dumb sheep,
for example?”
”Luettuani George Orwellin ’Eläinten vallankumouksen’ aloin miettiä valtajärjestelmään keskittyvää projektia, joka rakentuu hallitsijan ja omaisuuden suhteeseen. Vallanpitäjä ja hänen omaisuutensa ovat vallan kaksi
puolta, jotka jakavat vastavuoroisen riippuvuussuhteen. Hallitsija syntyy
omaisuuden palvelijaksi ja herruuden tarkoitus on ennen kaikkea luoda,
kehittää, siittää, vaalia, edistää ja kasvattaa herruutta. Ollessani Eira 33
-residenssissä Lissabonissa, loin tarinan vallanpitäjästä, joka ei kyennyt
hallitsemaan mitään, koska hän vallitsi suunnatonta tyhjää tilaa. Minua
kiinnosti se, millä tavalla hallitsija toimisi tällaisessa tilanteessa; millaisia rituaaleja hän voisi kehittää, kun vallan toinen puoli, omaisuus,
joka yleensä aktivoi valtaa ja vallan toimintoja, puuttui. Miten tällainen
Iona Mona Popovici comes from Romania, where she
studied at the Floria Capsali Ballet School. Between 19941998 she attended the classes of the University of Dramatic
and Cinema Arts in Bucharest. She has been working as a
choreographer since 90s. three of her performances she
was nominated as Young Choreographer To Watch the annual critics’ survey of the German balletTanz magazine. In
2007 she received the Sazka Award for the performance
Portrait. Her works have been presented in festivals and
venues in Europe and The United States. As a dancer she
worked with Karine Ponties, Sarah Bild, Frederique Lescure
and Luis Guerra. Between 2000–2004 she was a member of
Charles Linehan Company – UK. is based in Prague.
Intersection – Intimicy and Spectacle – Sodja Lotker:
Intersection presentation.
The artistic director of the EU-funded Intersection: Intimacy and Spectacle project from Prague Quadrennial gives
an insight into the art project.
Terike Haapoja is a Helsinki-based visual artist. Her work
Iona Mona Popovici on romanialainen tanssija-koreo-
grafi, joka on opiskellut Floria Capsalin balettikoulussa
sekä University of Dramatic and Cinema Artsissa (Bukarest). Koreografina hän on työskennellyt 90-luvulta lähtien ja saanut tunnustusta mm. kolmeen kertaan nimettynä
BalletTanz-lehden vuosikatsauksessa Young Choreographer
To Watch sekä voittamalla Sazka Award -palkinnon (2007)
16
Kuva/photo: terike haapoja
hallitsija reagoi, kun hän tapaa esimerkiksi tyhmän lampaan?”
consists of videos, installations and stage projects, characterized by the use of new media and scientific technologies.
Her work deals with technology, nature and time. Haapoja
has a master’s degree from the Theatre Academy Helsinki
and the Finnish Academy of Fine Arts, where she is currently working on her Ph.D in artistic research. Haapoja’s
work will be showcased at the Intersection installation/
performance programme at the 2011 Prague Quadrennial.
17
9.10.
10.10.
14-17
14-17
maksuton/Free
Kiasma, aula/lobby
Kiasma-teatteri, lämpiö/
Kiasma theatre foyer
www.kiasma.fi/teatteri
su/sun
la/sat
maksuton/free
su/sun
Esitys ja konsepti | performance and Concept: Sara Pathirane Yhteistyössä | in cooperation with: Kuvataideakatemia/Finnish Academy of Fine Arts
19.00
www.intersection.cz
10
09
10 Projection by request
Bohdan Holomí ek,
Eva Hrubá (RO)
10 Puhu hänelle / Talk to Her
Sara Pathirane
Esiintyjä makaa hiljaa paikoillaan. Hänen vierellään on
tuoli, johon ohikulkija saa istua ja alkaa puhua.
Esitysinstallaatio Puhu hänelle nousee Pedro Almodóvarin samannimisen elokuvan maailmasta. Elokuvassa
molemmat naispäähenkilöt vaipuvat koomaan. Toinen
heistä kuolee koskaan heräämättä, mutta toinen, jonka
hoitaja puhuu hänelle tauotta, herää koomasta elokuvan
lopussa.
Teos tutkii puhumisen ja kuuntelemisen suhdetta arkitodellisuudessa ja teatterissa. Esiintyjä ja kuuntelija vaihtavat paikkaa. Kuinka tylsää esiintyjällä voi olla, jos kukaan
ei sano mitään?
Entä kuinka rankkaa voi olla jatkuva kuunteleminen, kun
kesken esitystä ei kehtaa lähteä pois? Kuinka suuri osa näyttelijän työstä onkaan vastanäyttelijän kuunteleminen?
Aikana, jolloin kuljemme kännykät taskussa ja pidämme chatit jatkuvasti auki koneellamme, kenellä tahansa on
mahdollista ottaa meihin yhteyttä milloin vain - ja puhua.
Puhu hänelle luo tilanteen, jossa suora yhteys mieleen voi
tapahtua reaaliajassa ja -paikassa. Täydellistä kohtaamista
ei silti pääse tapahtumaan, sillä esiintyjä makaa vain hiljaa paikallaan. Vähän kuin kännykkä, jonka värinähälytin
ilmoittaa: “viesti vastaanotettu”.
10.10.
Intersection-projekti /
Intersection project
The artist lies perfectly still on the floor. Passersby can
sit down on a chair beside her and start talking.
The performance installation Talk to Her was inspired by
Pedro Almodóvar’s film of the same name. In the film, both
female leads descend into a coma. One of them dies without
ever regaining consciousness, while the other – to whom the
nurse talks constantly – awakens at the end of the film.
The installation examines the relationship between talking and listening in everyday life and theatre. The artist
and listener exchange places. How tedious will the artist
find the situation if no one says anything?
And how hard will it be for her to keep on listening, as
leaving in the middle of a performance is out of the question? How much of an actor’s work is actually about listening to the co-actors?
At a time when we all have a cell phone in our pocket and
our instant messaging client is always on, we are always accessible for a chat. Talk to Her creates a situation where you can
have a direct line of communication to the mind in real time
and place. However, it may be impossible to achieve a total
connection, because the artist lies still throughout the performance. Her role is like that of a cell phone which vibrates to
say “message received.” Still, you can hold the artist’s hand.
maksuton/Free
Kiasma-teatteri
su/sun
10.10.
Intersection-projekti /
Intersection project
www.intersection.cz
19-23
10
10 /teatteri.nyt -klubi
Music to Please – TJ Tape Head
aka Paul Divjak (AUT)
Todellisen maailman ja teatterin välissä on vain veteen piirretty viiva. Ja
K uva/ photo: pau l divjak
Työryhmä | Working group
siinä välissä ovat kuvat.
Bohdan Holomí ek on romanialainen valokuvaaja, joka taltioi /teatteri.nyt-festivaalia sen viiden ensimmäisen päivän ajan. Kuvakollaasi projisoidaan /teatteri.nyt-klubin
yhteydessä Kiasmassa. Eva Hrubá toimii Holomí ek assistenttina.
Between the real world and theatre there is but a line drawn on water.
And images there in between.
Bohdan Holomí ek is a Romanian photographer. He will be
taking photographs at the /theatre .now Festival during
the first five days. The resulting collage will be projected
at the Kiasma /theatre.now club. Eva Hrubá will act as
Holomí ek’s assistant.
Tervetuloa kotona äänitetyn musiikin ihmeelliseen maa-
18
Kuva /photo: pohdan holomí ek
Kuva/photo: sara pathirane
Kuva /photo: puhu hänelle, pedro almodó var
ilmaan! Mikään ei vedä vertoja hyville vanhoille c-kaseteille ja kunnon kasettisoittimille. TJ Tape Head kutsuu
kaikki nauttimaan kolmesta vuosikymmenestä yksityisiä ja
kollektiivisia muistoja. Tuo ja jaa parhaat mixtapesi muiden kanssa – jos vain uskallat!
Paul Divjak aka TJ Tape Head on Wienistä kotoisin oleva
taiteilija, jonka repertuaariin kuuluvat mm. Super-8 elokuvat, soundtrackit (mm. the City Solution ja Depeche Mode),
oma mikrolevystudio olohuoneessa; julkaistut albumit: a
glimmer of hope, (Hans Platzgumerin tuottamana), Rauschgold (ep) ja st. moritz (ep) sekä useampi julkaistu romaani ja näytelmä.
Welcome to the wonderful world of home-taped music!
Nothing here now but the good old audio tapes and a couple of custom built cassette players. Tape Head is inviting
you to an evening of enjoying 3 decades of individual and
collective magnetic memories. Bring and share your old
mixtapes – if you dare!
19
Työryhmä | Working group
museolipulla /
Museum admission
Kiasma/Rauha-galleria
ti/tue
Järjestetty juttu -näyt­tely /
It’s a Set-up exhibition
12.10.
15.30
15.00
16.00
www.kiasma.fi
16.30
09
10 One to one – yksi yhdelle – yksi yhdestä
Eeva-Mari Haikala
Performanssin idea perustuu tableaux vivants – elävä
maalaus – perinteeseen. Taiteilija kutsuu yhden katsojan
kerrallaan kanssaan tapahtumaan, jossa yksi osa performanssia on viittaus olemassaolevaan taideteokseen ja siitä
kirjoitettuun tekstiin. Teoksen ja katsojan kohtaamisessa
tulkinnnat, vastaanotto ja katse nousevat keskeiselle sijalle.
Eeva-Mari Haikala on kuvataiteilija, jonka taiteellisen
työskentelyn välineinä on useimmiten valokuva, liikkuva
kuva ja installaatio. Haikala tekee myös liveperformansseja. Hän on kiinnostunut maalauksellisuudesta ja maalaustaiteesta, etenkin asetelmaan ja maisemaan liittyvät kysymykset voivat näyttäytyä performanssissa ja performanssin
kautta. Haikala tekee tohtorintutkintoa (Practise based
PhD Drama, Theatre and Performance Studies) Roehamptonin yliopistossa Lontoossa.
to/thu
pe/fri
la/sat
14.10.
15.10.
16.10.
19.00
19.00
15.00
Liput/Tickets 29 / 25 /15 e
Esiintyjät | performers: Kirsty Bushell, Antye Greie Musiikki | music: Craig Armstrong, Antye Greie (AGF) Ohjaus | Direction: Cathie Boyd Lavastus | Scenery: James
Johnson Puvut | costumes: Theo Clinkard Visualisointi
| Visualization: Angelica Kroeger Valosuunnittelu |
Lighting design: Nich Smith
louhisali/
louhi hall
Liput Espoon kaupungin­teat­
te­rista/Tickets from Espoo
City Theatre (09) 439 3388
ESITYSKIELI: englanti,
tekstitys suomeksi
LANGUAGE: English with
Finnish subtitles
www.espoonteatteri.fi
14-16
10 Orlando
Theatre Cryptic (Skotlanti)
The performance is based on the tableaux vivants – liv-
Skotlantilaisen Cryptic-teatterin Orlando perustuu Vir-
ing picture – tradition. The artist invites one person from
the audience to join the performance where the scripted
performance is augmented with a reference to an existing
piece of art and associated written material. Interpretations, reception, and look become the focal points of the
performance where art and viewers meet.
Eeva-Mari Haikala is a visual artist who mostly (and often in the spirit of performance) uses photographs, moving
images and installations to create art. She also does live
performances. Haikala is interested in manifesting picturesqueness and painting-related issues, especially those associated with still lifes and landscapes, in and through
performance. She is currently working on her practicebased Ph.D at the Drama, Theatre and Performance Studies
programme in Roehampton University, London. Her One to
One performance is part of Kiasma’s It’s a Set-up collection
exhibition.
ginia Woolfin samannimiseen romaaniin, jota on kuvattu
maailmankirjallisuuden "hurmaavimmaksi ja moniulotteisimmaksi rakkauskirjeeksi". Orlando on komea, nuori mies
1500-luvun Englannissa. Kuningatar Elisabethin suosikkina hän saa kaikenlaisia etuja, mutta vain sillä ehdolla, ettei koskaan vanhene. Ja näin käy: Orlando pysyy
ikuisesti nuorena. Romaani seuraa nuoren miehen matkaa
läpi maiden ja mantereiden, aikakausien, rakkauksien ja
erojen, juonittelujen ja pettymysten. Samalla se on filosofinen kertomus itsetutkiskelusta ja oman identiteetin
löytämisestä. Cryptic-teatteri on tehnyt Orlandosta kekseliään ja visuaalisesti rajoja rikkovan musiikkiteatteriversion. Mukana esityksessä on maailmankuulu laulajatar
AGF, joka asuu Suomessa.
Perinteisten videoprojisointien rinnalla esityksessä on
käytetty modernia laserskannausteknologiaa, jolla "rakennetaan" muun muassa talot, maisemat ja muut miljööt. Living Canvas on kehitetty monia eri tekniikoita
yh­distelemällä nimenomaan /teatteri.nyttiä varten. Oh­
jelman avulla voidaan mm. viivästyttää varjoja. Projisointipintana esityksessä käytetään koko näyttämötilaa
esiintyjien ihoa ja vaatteita myöten. Huikeat visuaaliset
tehokeinot ja jännittävä musiikki toteuttavat täydellisesti Woolfin tekstin eeppisiä ja runollisia tasoja. Mykistäviä
näyttämökuvia syntyy kerta toisensa jälkeen esityksen eri
vaiheissa.
Cryptic Theatre on vuonna 1994 perustettu, useita kansainvälisiä palkintoja voittanut teatteri, joka on tullut
tunnetuksi erityisesti luovilla, innovatiivisilla musiikkiteatteriesityksillään. Teatterin taiteellisena johtajana
toimii Cathie Boyd.
same time it is a philosophical story on soul-searching
and finding your true self. Theatre Cryptic has created
an innovative and visually ground-breaking musical theatre version of Orlando. The world-famous Finland-based
singer AGF also appears in the performance.
The performance uses modern laser scanning technology alongside traditional video projections to “build”
the houses, landscape, and other settings. Living Canvas was developed especially for this performance by
combining various technologies. The software makes it
possible, for example, to suspend shadows in a fascinating way. The projection canvas is the entire space,
including the skin and clothes of the performers. Incredible visual effects and exciting music render Woolf’s
epic and poetic prose perfectly. Astonishing images are
created one after another during the various stages of
the performance.
The award-winning Cryptic Theatre was founded in
1994. It is known for its creative and innovative musical
theatre performances. The company’s Artistic Director is
Cathie Boyd.
Orlando , staged by Theatre Cryptic from Scotland, is
20
Kuva /photo: Tommy Ga-Ken Wan
Kuva /photo: Eeva-Mari H aikala
based on Virginia Woolf’s novel of the same name. The
novel has been described as the “longest and most charming and love letter in literature.” Orlando is a handsome
young nobleman in 16th century England. As a favourite
of Queen Elizabeth, he receives a variety of benefits –
as long as he does not grow old. And he does not, but
remains forever young. The novel travels with the young
man across countries and continents, years and eras,
loves and separations, plots and disappointments. At the
21
Työryhmä | Working group
la/Sat
15.10.
16.10.
19.00
16.00
Kiasma-teatteri
pe/fri
la/sat
su/sun
www.kiasma.fi/teatteri
15.10.
16.10
17.10
Konsepti ja esitys | concept and performance: Aune Kallinen, Laura Murtomaa Esityksessä
on mukana myös kuvataiteilija Jaana Kokon teoksia | The performance includes work by visual
artist Jaana Kokko.
15
10 Kansallinen hanke (Yhteiskunnallisen trilogian 3. osa)
national project (Social Trilogy, Part 3)
Aune Kallinen, Laura Murtomaa
Kuva /photo: Daniel Nyman
Kansallinen hanke – national project on esitys suomalaisesta kansansielusta ja ”Suomesta”; sen ristiriitaisuuksista, häilyvyydestä ja sukupuolesta. Kansallinen hanke
muistelee ajankohtaisia ja loppuunkaluttuja suomalaisia
myyttejä, muistaa ne toisin ja kuvittelee loput. Se löytää ja luo kansallisia paradokseja. Se panee naiselle halon
käteen, riisuu siltä kansallispuvun, vie rahat, kielen, sukupuolen, maanosan ja kysyy sitten vakavasti, mikä osa
Suomelle kuuluu länsimaiden imperialistisesta perinnöstä.
Sitten ollaankin jo Afrikassa, ihmisen syntysijoilla, aikojen
alussa, suomalaisen kansansielun ytimessä. Poppi soi ja
Amerikan lippu liehuu.
Esityksen keskiössä ovat kysymykset erillisyydestä ja
yhteydestä, osallisuudesta ja osattomuudesta. Samalla etsitään postmodernia lähestymistapaa kysymyksiin (kansallisesta) identiteetistä, yhteisöstä ja yhteenliittymisestä:
millä lailla identiteetti on aina rakennettu ja rakentunut,
vallan muokkaama ja valtaa havitteleva. Ketkä saavat äänensä kuuluviin tänä päivänä, tässä maassa, tässä maailmassa? Ketkä jätetään ilman ääntä? Ketkä saavat äänestää
22
museolipulla /
Museum admission
Kiasma/Rauha-galleria
14.00
16.00
14.00
16.00
14.00
16.00
15.00
17.00
15.00
17.00
15.00
17.00
Ohjaus | Directed by: Anna Jussilainen Esiintyjät |
Performers: Hanna Pihko, Anna Jussilainen Visuaalinen suunnittelu | Visual design: Saara Hannula
Äänisuunnittelu | Sound design: Antti Mäkelä
Järjestetty juttu -­näyttely /
Exhibition It’s a Set-up
www.kiasma.fi
15
10 Henki
Todellisuuden tutkimuskeskus/Reality Research Center:
Anna Jussilainen
ja mistä? Keitä ja mitä puolustusvoimat puolustavat? Millä
lailla kotimaani ompi Suomi?
Kansallinen hanke – national project on Aune Kallisen
ja Laura Murtomaan yhteistyö, yhteiskunnallisen trilogian kolmas osa. Esityksessä on mukana myös kuvataiteilija
Jaana Kokon teoksia.
K uva/ photo: jani ahlstedt
pe/fri
Työryhmä | Working group
Liput/Tickets 15/10 e
National Project is a performance about the Finnish na-
tional soul and “Finland,” its discrepancies, fickleness, and
gender. National Project reminisces about current and wellworn Finnish myths, remembers them wrong and makes up
the rest. It finds and creates national paradoxes. It puts
a log onto a woman’s hand, removes her national dress,
takes her money, language, gender, and continent and then
gravely asks which part of the Western imperial heritage
belongs to Finland. And then we find ourselves in Africa,
the birthplace of man, in the beginning of time and the
core of the Finnish national soul. Pop music plays and the
American flag flies.
The performance centres on the ideas of being separate
and connected, being involved and uninvolved. It also
seeks a postmodern approach to issues related to (national) identity, community, and coming together: How
has the identity of those in power and those looking for
power been built? Who gets heard today, in this country, in
this world? Who is left without a voice? Who can vote and
on what? Who and what do the defence forces defend? In
what way is Finland my home country?
National Project is collaboration between Aune Kallinen
and Laura Murtomaa. It is the third part of a social trilogy.
The performance also includes work by visual artist Jaana
Kokko.
Henki on kokemusesitys yhdelle katsojalle kerrallaan. Nimi
viittaa sekä henkeen elämän vertauskuvana että elinehtoon, hengitykseen. Esitys tutkii kehollisesti hengityksen,
hengen, havainnon ja mielentilan suhdetta. Se avaa kysymyksiä sisäisen ja ulkoisen, itsen ja toisen, rajojen ja
yhteensulautumisen välillä.
Milloin sisäänhengittämäni ilma tulee osaksi minua?
Voinko päästä lähemmäksi henkeä kosketuksen avulla?
Katsoja ja esiintyjä kohtaavat teoksessa kosketuksen ja
liikkeen välityksellä ja jokainen esitys muotoutuu ainutlaatuiseksi matkaksi kulloisenkin katsojan kanssa.
Esityksen ohjaaja Anna Jussilainen on tanssi- ja esitystaiteilija, joka toimii Todellisuuden tutkimuskeskuksessa
sekä kontakti-improvisaation ja yhteisötaiteen parissa.
Hän tutkii työssään katsojan ja esiintyjän välistä kehollista vuorovaikutusta.
Henki is an experiential performance crafted for an audience of one. Henki is a Finnish word that has no direct
translation into English. It means breath, spirit, life, air,
and person. The performance offers a corporeal investigation of the relation between breath, spirit, perception and
state of mind. The viewer enters into an intimate exchange
of touch and movement with a performer facing internal
and external questions between self and others, cohesion
and diversion.
When does the air I breathe become part of me?
Can touch be a gateway to contacting spirit?
The viewer and artist meet though touch and movement,
and each performance is uniquely crafted in response to
the individual viewer.
The director, Anna Jussilainen, is a dancer and performance artist in Reality Research Center. She is also involved
in contact improvisation and community art. She studies
corporeal interaction between the audience and artist.
23
la/sat
su/sun
la/sat
2.10.
3.10.
16.10.
11-14
9-18
13-15
Porosafarin hinta: 10 e
(sis. koulutus, materiaalit,
ravinto, Kiasman näyttelyt).
Liput Kiasman Infosta.
Reindeer Safari tickets: 10 e
(incl. training, materials, fodder,
Kiasma exhibitions). Tickets are
available at Kiasma Info.
producer Anna Eloaho,
tel. +358 50 4428776.
Ilmoittautumiset (24.9.
asti) ja lisätiedot: tuottaja
Anna Eloaho 050 4428776.
For bookings (until 24
September) and further
information, please contact
www.toisissatiloissa.net
esitys/Performance
Liput/Tickets 15/10 e
Kiasma
(02-)16
Reindeer Safari comprises three parts:
1.Porokoulutus vaellukseen osallistujille
1. Reindeer training to participants
Kiasman Seminaari-tilassa lauantaina 2.10. klo 11.00–14.00
2.Reindeer Safari on 3 Oct. from 9:00h to 18:00h
3.Poroerotus: purkukeskustelu lauantaina 16.10.
3.Reindeer round-up defusing on Saturday 16 Oct. for participants and the
Vaelluksesta koostetaan pitkäkestoinen videoteos /teatteri.nyt -festivaalin yhteyteen Studio K:hon 12.–17.10.2010.
15.00
www.kiasma.fi/teatteri
/teatteri.nyt 6.–17.10.
Liikkeellä marraskuussa 30.10.–7.11.
Baltic Circle 17.–21.11.
Jos olet kiinnostunut teatterista, tanssista ja esitystaiteesta, tule mukaan ryhmään, joka syksyn aikana käy
katsomassa valikoidun esityssarjan kolmen festivaalin
ohjelmistosta. /teatteri.nyt, Liikkeellä marraskuussa ja
Baltic Circle järjestävät yhdessä yleisötyöpajan, johon
valitaan 10 kiinnostunutta. Työpajassa vaihdetaan ajatuksia esityksistä sekä pohditaan esityksien yhteyksiä
ja eroavaisuuksia suhteessa esittävän taiteen historiaan
ja nykypäivään. Jokaiselta festivaalilta käydään katsomassa kaksi esitystä, joiden jälkeen kokoonnutaan Riina
Maukolan vetämään keskusteluun. Keskustelua jatketaan
verkossa festivaalien yhteisessä blogissa.
Osallistuminen esityksiin ja keskusteluihin on maksutonta. Ryhmään valitaan 10 henkilöä. Jos innostuit ilmoittaudu 30.9. mennessä: [email protected] Kerro
viestissä nimi-, ikä-, ammatti- ja harrastustiedot sekä
miksi haluat osallistua työpajaan.
Blogi osoitteessa: http://syvasukellus.blogit.fi/
public at Kiasma Studio K from 13:00h to 15:00h
A feature-long video production of the safari will be staged at Studio K
during the /theatre.now Festival from 12 to 17 October 2010.
Kiss me on teatterin lavalle rakennettu installaatio, joka
Kuva /photo: anna eloaho
toimii myös live-esityksen tapahtumapaikkana. Viitteellisinä esikuvina teokselle ovat toimineet vuosisadan vaihteen
naistaiteilijat – Virginia Woolf, Vanessa Bell, Helene Schjerfbeck – ja heidän teoksensa, sekä niistä kirjoitetut tulkinnat
ja tutkimukset. Näiden lähteiden avulla esitysinstallaatio
tavoittelee liittoa, jossa visuaalinen taide kohtaa teatterin,
fakta fiktion ja esiintyjä yleisön. Loppujen lopuksi kyse on
rakkaudesta ja elämästä; kaipuusta kehoon.
24
yleisötyöpaja
open workshop
Syväsukellus syksyn esittävän taiteen festivaaleille!
at Kiasma’s Seminar Room on 2 Oct. from 11.00h to 14.00h
2.Porosafari sunnuntaina 3.10. klo 9.00–18.00
osallistujille ja yleisölle Kiasman Studio K:ssa klo 13.00–15.00
Kiasma-teatteri
10 Kiss me – esitysinstallaatio
performance installation
Eeva-Mari Haikala
What do reindeer do? Where do reindeer go? The
Helsinki-based performance art group Toisissa tiloissa
(Nälkäteatteri) has been together since 2004. They have
created and performed various collective sessions where
they seek empirical contact with non-human forms.
They now invite you to a Reindeer Safari – time to get
out and about in a new skin!
Reindeer Safari is a collective one-day expedition to an
urban environment. It is open for everyone. During the
safari, participants experience the world from the perspective of a gregarious animal and try to restore the urban
environment to its natural state. The herd follows the logic
of the reindeer – the goal is to get collectively lost.
Porosafari koostuu kolmesta osasta:
17.10.
K uva/ photo: eeva-mari Haikala
esitystaiteen ryhmä Toisissa tiloissa (Nälkäteatteri) on vuo­
desta 2004 kehitellyt ja esittänyt kollektiivisia harjoitteita, joissa etsitään kokemuksellista yhteyttä ei-inhimillisiin
olomuotoihin.
Nyt ryhmä kutsuu mukaan Porosafarille, uusiin nahkoihin ja ulkotiloihin!
Porosafari on kaikille avoin, kollektiivinen yhden päivän vaellus kaupunkiympäristössä. Vaelluksen aikana tut­­
kitaan vaeltavan laumaeläimen kokemusta sekä yritetään
palauttaa kaupunkiympäristö luonnontilaan. Poron logiikalla etenevän tokan tavoitteena on kollektiivinen eksyminen.
Installaatio/installation
maksuton/free
17
10 POROSAFARI / REINDEER SAFARI
Toisissa tiloissa (Nälkäteatteri)
Mitä poro tekee? Mihin poro menee? Helsinkiläinen
su/sun
Kiss Me is an installation staged within the theatre, doubling as a venue for a live performance. Well-known 20thcentury female artists – Virginia Woolf, Vanessa Bell, and
Helene Schjerfbeck – and their works as well as associated
interpretations and research, act as the referential inspiration for the installation. Drawing from these sources, the
performance installation strives to create a union where visual art meets theatre, fact meets fiction, and artists meet
their audience. In the end, it is all about love and life – a
yearning for closeness.
Plunge deep into this autumn’s performing art festivals! If you are interested in theatre, dance and performance art, join the group that visits a selected set
of performances at this autumn’s three festivals. The /
theatre.now, Moving in November and Baltic Circle Festivals are organising a workshop for 10 participants where
they can share thoughts on the performances as well as
discuss the similarities and differences between the performing art of yesterday and today. The group will attend
two performances at each festival, after which they will
meet for discussion led by Riina Maukola. Discussion will
then continue online on the joint festival blog.
Admission to the performances and discussions is freeof-charge. Ten people will be selected to participate. If
you are interested, please register by 30 September on
[email protected] Please include your name, age,
profession and information on your interests in the message, and tell us why you are interested in joining the
workshop.
25
20|10
*
*
*
ke/wed
PE/FRI
la/Sat
ke/wed
to/thu
PE/FRI
SU/Sun
ti/tue
to/thu
PE/FRI
20.10.
22.10.
23.10.
27.10.
28.10.
29.10.
31.10.
12.10.
14.10.
15.10.
20.00
20.00
17.30
20.00
20.00
20.00
17.30
10-12
10-12
14-16
Työryhmä | Working group
Liput/Tickets 15/10 e
Kiasma, aula
Kiasma, lobby
www.kiasma.fi
Pauliina Hulkko, Veli Lehtovaara, Jone Takamäki, Assi Karttunen
Kuva/photo: Petri summanen
PAVLOVAN KOE
PAVLOVA EXPERIMENT/EXPÉRIENCE
Miltä tämä musiikki sinusta tuntuu?
How does this music make you feel?
Mitä näet, kun seisot siinä?
What do you see when you stand there?
Miten minun sanani liikuttavat sinua?
How do my words affect you?
Pavlovan koe on paitsi esitys, niin nimensä mukaisesti
nimenomaan koe. Se on kolmen esiintyjän ja yleisön keskelle rakennettu aistimuksellinen testikenttä, jossa keskeisiä tutkimusvälineitä ovat havainto, puhe ja ruumiintuntu.
Pavlovan kokeen work-in-progress -versio Pavlovan koe nro
1 nähtiin Kiasmassa viime vuoden /teatteri.nytissä, nyt on
vuorossa ensi-ilta.
Kvasitieteellisen kokeemme aikana Kiasman aulassa nähdään ja kuul-
During our quasiscientific experiment, Kiasma’s lower lobby will feature
laan häivähdyksiä historian erilaisista tanssivista ruumiinkulttuureista.
sights and sounds of various dancing cultures across the ages. Through
1700-luvun valistuneesti sipsuttavan hovin, 1900-luvun ballerinan
the 18th century brightly, softly treading court, the 20th century figure
hallitun figuurin, 2000-luvun somaattisesti itsetietoisen kehon kautta
of a controlled ballerina and the 21st century body of somatic self-
pyritään artikuloimaan sitä moninaista ruumiillista merkityksellisyyttä,
awareness, the experiment strives to articulate the diverse corporeal
jota jokaisen ihmisen henkilökohtainen havainto työhypoteesimme
significance that each individual’s personal perception, according to our
mukaan jatkuvasti synnyttää.
hypothesis, constantly creates.
Esityksen lähtökohtana on koreofonian käsite. Tämä itse
)
keksitty termi viittaa tanssin tai tilan (kreikaksi
) – vastakohtana koreografialle,
ääneen puhumiseen (
joka kirjaimellisesti ja historiallisesti tarkoittaa ’tanssin tai
tilan kirjoittamista’. Pavlovan kokeessa tanssija Veli Lehtovaaran koreofoninen työ rakentuu välittömässä suhteessa
Assi Karttusen cembalon ja Jone Takamäen japanilaisten
shakuhachi- ja hochiku-huilujen synnyttämiin äänimaailmoihin.
The performance is based on the concept of coreophony.
in Greek)
This made-up term refers to the spoken (
) in contrast to the term
record of dance or space (
‘choreography’, which literally and traditionally means
‘dance writing.’ In Pavlova Experiment, dancer Veli Lehtovaara’s choreography is created spontaneously by the
soundscape generated by Assi Karttunen’s harpsichord and
Jone Takamäki’s traditional Japanese shakuhachi and hocchiku flutes.
Pavlovan koe on jatkoa parivuotiselle, monitaiteelliselle ja
-metodiselle tutkimusretkelle havainnon, puheen ja ruumiillistamisen maisemissa.
Pavlova Experiment is a follow-up project to the two-year,
cross-disciplinary and methodical journey to the world of
perception, dialogue and embodification.
*Esityksen avoimet harjoitukset /teatteri.nytin aikaan tiistaina 12.10.,
*Open rehearsals during the /theatre.now Festival: Tuesday 12 October
torstaina 14.10. ja perjantaina 15.10.
26
Pavlova Experiment is not only a performance but, as the
name suggests, also an experiment. It is a sensory test field
built among three performers and the audience where perception, dialogue and corporeal feeling are the key research
equipment. The work-in-progress version of Pavlova Experiment – Pavlova Experiment Nr 1 – was shown in last year’s
/theatre.now Festival. This year will see the premiere.
Thursday 14 October amd Friday 15 October.
27
05|11
logobi
logobi
01
05
pe/fri
su/sun
05.11.
07.11.
19.00
16.00
Työryhmä | Working group
LIIKKEELLÄ MARRASKUUSSA
Liput/Tickets 25/15 e
Passi/Pass 35 e
(www.piletti.fi)
Logobi 01: Konsepti | Concept: Monika Gintersdorfer, Knut Klassen Tanssi | Dance: Gotta Depri, Hauke Heumann.
logobi 05: Konsepti | Concept: Monika Gintersdorfer, Knut Klassen Tanssi | Dance: Franck Edmond Yao, Richard Siegal.
KIASMA-TEATTERI
www.liikkeellamarraskuussa.fi
logobi 01, logobi 05
ginterdorfer/klaßen
Saksalainen teatteriohjaaja Monika Gintersdorfer ja kuvataiteilija Knut Klassen ovat luoneet Logobi-esityssarjan,
jossa kaksi näyttelijää tai kaksi tanssijaa, eurooppalainen
ja afrikkalainen, käyvät oivaltavaa liikkeellistä ja sanallista vuoropuhelua omien tanssikulttuuriensa nykyilmiöiden
kautta. Nimessä mainittu Logobi on yksi norsunluurannikkolainen katutanssin muoto.
The German theatre director Monika Gintersdorfer and vi-
sual artist Knut Klassen have created a Logobi dance series
where two actors or dancers – one European, the other African – interact insightfully with movements and dialogue
through the modern phenomena of their respective dance
cultures. Logobi is a street dance from the Ivory Coast.
Logobi 01 Gotta Depri and Hauke Heumann plunge deep
Logobi 01 Gotta Depri ja Hauke Heumann sukeltavat si-
sälle Norsunluurannikon tansseihin. Heidän toverillinen
innostuksensa toistensa liikekieliin sykähdyttää. Ymmärtäminen tapahtuu kehollisen peilautumisen kautta – vieraus
on mahdollisuus oivallukseen.
into the dances from Ivory Coast. Their friendly enthusiasm
to each other’s styles of movement is inspiring. Understanding is achieved through corporeal mirroring – strangeness
provides an opportunity for insight.
“Logobi also featured virtuosic movement, but what made it a masterpiece
Logobi 05 Aina ei ole helppoa nähdä toisen kulttuurin
were the perfectly executed concept, original idea, effective implementa-
sisälle. Afrikkalainen ja eurooppalainen tanssi törmäävät
kahden virtuoosimaisen tanssijan dialogissa, jossa molemmat puolustavat omaa tanssillista viitekehystään. Miten
William Forsythen liikeimprovisaatio kohtaa länsiafrikkalaisen animismin? Ja onko kyse vain tanssista vai onko
panoksina jotain muutakin?
tion and the fluency of the dancers. Logobi #5 proved, once again, that
28
to make a statement you do not need to be dead serious or glum.”
– Tanssi magazine 02/10 Katja Keränen
Logobi 05 Looking into someone else’s culture is not al-
ways easy. African and European dance collide in the dialogue between two eloquent dancers, both defending the
subtext of their own dance. How do William Forsythe’s improvisation technologies and West African animism meet?
And is it really only about dancing, or is there more at
stake?
29
18|11
to/thu
PE/FRI
la/sat
to/thu
PE/FRI
la/sat
la/sat
*
*
la/sat
la/sat
18.11.
19.11.
20.11.
25.11.
26.11.
27.11.
4.12.
20.11.
27.11.
19.00
19.00
15.00
19.00
19.00
15.00
19.00
14.30
14.30
Työryhmä | Working group
Liput/Tickets 15/10 e
KIASMA-TEATTERI
Näyttämöllä | Devised and performed by: Timo Fredriksson, Anna Krzystek, Annika Tudeer. Valot | Lights: Meri Ekola. Ääni
| Sound: Juuso Voltti yhteistyössä | co- production and support: Kiasma-teatteri/Kiasma Theatre, Produforum, Center for
Contemporary Art (UK), PACT Zollverein (Essen)
Osa Baltic Circle -ohjelmistoa/
Also Baltic Citcle festival
programme
www.oblivia.fi
Kuva/photo: Eija Mäkivuoti
Entertainment Island 3
Oblivia
Entertainment Island 3 on Entertainment Island tri-
logian viimeinen osa. Tällä kertaa Oblivia tunkeutuu populaarikulttuurin pimeisiin syövereihin lähtökohtanaan yk­
sityinen viihde.
Entertainment Island 3 tarkastelee yksityisyyttä ja pornografiaa, elämää ja kuolemaa. Koko Entertainment Island
trilogia pureutuu viihteen kimaltavan pinnan läpi kohti
populaarikulttuurin tummaa kääntöpuolta. Trilogia nähdään osana Entertainment Island -tapahtumaa Kiasmassa
viikonloppuna 2.-4.12., jonka jälkeen se lähtee kansainväliselle kiertueelle.
Monitaiteellinen ja -kansainvälinen esitystaideryhmä
Ob­livia on perustettu Helsingissä vuonna 2000. Oblivian
jäsenet ovat Suomesta, Iso-Britanniasta ja Islannista. Ryhmän teoksissa muoto ja sisältö ovat yhtä. Tyyliä leimaavat konseptuaalisuus, minimalismi ja komiikka. Obliviassa
monitaiteellisuus näkyy tekijöiden eri taustojen esiintuomisessa kollektiivisesti toteutetuissa teoksissa. Oblivia on
osa Produforum-verkostoa ja kiertää kansainvälisesti.
*Teosesittely 20.11. ja 27. 11. klo 14.30 Entertainment Island loungessa
Kiasmassa.
Esitys nähdään myös osana Oblivian Entertainment Island 1-7
-tapahtumaa (Kiasma 17.11.– 4.12.2010, ks. lisää s. 41)
In the last part of the Entertainment Island trilogy,
Oblivia pierces through the core of entertainment to the
murky sub regions of popular culture.
In the constantly collapsing off beat performance the
form is as telling as the content. Questions regarding privacy and pornography, life and death are inherent in Entertainment Island 3. The deeply disturbing trilogy is working through from the shiny surfaces to the dark recesses
of popular culture and the entertainment industry. It will
be presented during the Entertainment Island event and
seminar at Kiasma 2-4.12 2010 and tour internationally
throughout 2011.
Oblivia is founded in 2000 in Helsinki, the international performance company Oblivia is a unique force on the
Finnish performance scene. Oblivias collectively devised,
interdisciplinary and minimalist performances merge the
boundaries of art forms and nationalities. The background
of Oblivias members from Finland, Iceland and UK are in
performance art, music, dance and theory. This mixture
of backgrounds and nationalities creates a vibrant tension and humour in the work. From the beginning the core
members have been working together creating a common
performance language. Guest collaborators are invited to
partake in individual projects. Oblivia is part of the Produforum network and tour internationally.
*Entertainment Island artists' presentation 20.11 and 27.11 at 2:30 pm
at Kiasma Theatre's foyer.
The performance will be presented during Entertainment Island 1-7
event (Kiasma, 17.11.– 4.12, see more p. 43)
30
31
Työryhmä | Working group
12|12
Esiintyjät | Interpretation: Jari Hietanen, Taisto Reimaluoto, Ritva Sorvali, Marja Silde, Jan-
su/sun
12.12.
12–14
15–18
esitykset teatterikorkeakoulussa | performances at Theatre Academy: 27.9., 29.9., 1.10.
19.00, 2.10. 15.00, 4.10., 8.10. 19.00, 9.10. 15.00, 11.10. 19.00.
ne Tapper, Petri Tervo, Hannu Tuisku, Esa Kirkkopelto, Pauliina Hulkko, Jemina Sillanpää, Janne
Lonka, Satu Virtala, Jarno Kuosa, Juhana von Bagh Esitystä ovat tukeneet | The performance is supported by: Suomen Kulttuurirahasto ja Teatterikorkeakoulu/The Finnish Cultural Fund
and Theatre Academy.
tutkimushanke/Research
esitys/performance
maksuton/free
Liput/Tickets 15/10 e
KIASMA-TEATTERI
KIASMA-TEATTERI ja/and
teatterikorkeakoulu/
Theatre Academy Helsinki
www.kiasma.fi/teatteri
www.teak.fi
Kuva/photo: miska reimaluoto
VIHREÄN LIIKKEEN SYNTY – Erään hankkeen allegoria
THE BIRTH OF THE GREEN MOVEMENT – An allegory of a project
Tutkimuspäivä/Research day
Vihreän liikkeen synty on Teatterikorkeakoulun Esit-
tävien taiteiden tutkimuskeskuksen suojissa kolme vuotta
toimineen monitieteellisen Näyttelijäntaide ja nykyaika
-tutkimushankkeen taiteellinen johtopäätös, tuon tutkimuksen kehittämän näyttelijänpedagogiikan näyttämöllepano. Hanke huipentuu Kiasma-teatterin tutkimuspäivään
joulukuussa, jolloin päivä rakentuu tutkimusosuudesta
sekä esityksestä.
The Birth of the Green Movement is the artistic conclusion of the three-year interdisciplinary Actor’s Art in
Modern Times research project of the Theatre Academy
Performance Arts Research Centre. It showcases the actor
pedagogy developed during the project. The project will
culminate on the Kiasma Theatre research day in December
when both the research results and performance will be
shown for the public.
NÄYTTELIJÄNTAIDE JA NYKYAIKA -hankkeen tutkimusesit-
ACTOR’S ART IN MODERN TIMES research report from
tely Kiasma-teatterissa klo 12–14.
12:00h to 14:00h.
Tutkimuksen lähtökohtana on seuraava työhypoteesi: siinä missä
The research is based on the following hypothesis: in postdramatic the-
draaman jälkeisessä teatterissa kaikki esitykselliset elementit ovat tasa-
atre, all design elements in a performance piece – including the actor –
arvoisia, näyttelijä mukaan lukien, me esitämme, että esittävä ruumis
are equal, but we argue that one performing body could either on its own
voisi yksinään tai yhdessä muiden ruumiiden kanssa korvata kaikki nuo
or with other bodies replace all those elements. This kind of acting would
elementit.
not require any on-stage space – scenography – but the actor would be
Tällainen näytteleminen ei edellyttäisi tekemiselleen teoksellista kehystä,
an actor-dramaturge who would create art spontaneously.
näyttämökuvaa, vaan näyttelijä harjoittaisi näyttelijädramaturgiaa, joka syn-
The means to achieve this goal emerge and can be filtered and strained
nyttäisi suoraan teosta. Keinot tähän päämäärään pääsemiseksi kumpuavat,
from the pedagogic tradition which forms the foundation for the study.
suodattuvat ja siivilöityivät pedagogisesta traditiosta, joka on ollut tämän
The research focuses on the actor pedagogy and art exercised by Jouko
tutkimuksen lähtökohtana. Kysymyksessä on Jouko Turkan TeaK:ssa 80-luvul-
Turkka during the 1980s at the Theatre Academy. The research strives to
la harjoittama näyttelijänpedagogiikka ja -taide. Traditiota on tutkimuksessa
revise the tradition through the above-mentioned challenges of contem-
pyritty lukemaan uudelleen edellä hahmoteltujen nykypäivän teatterin
porary theatre. At this stage, we wish to highlight the following aspects
asettamien haasteiden kautta. Suhteessa "turkkalaiseen" pedagogiikkaan,
haluamme tässä vaiheessa nostaa esiin erityisesti siihen sisältyvän
1pyrkimyksen etsiä psykofyysisin keinoin ihanteellista näyttämöllä olemisen tilaa,
2tavan tuottaa erilaisin tekniikoin kokonaisvaltaisia psykofyysisiä olo­tiloja,
3tavan operoida näillä tiloilla, siirtyä tilasta toiseen, eli harjoittaa montaasinomaista näyttelijändramaturgiaa sekä
4pyrkimyksen ajatella näyttämöllä ja näyttämöllisesti niin harjoittelu- kuin
esitystilanteessa.
Tutkimuksen päämääränä oleva esiintyvä ruumis vastaa jo aikoinaan
of Turkka’s pedagogy:
1the attempt to discover the ideal stage state through psychophysical
means
2the various techniques of producing comprehensive psychophysical states
3the method of operating within these states, to move from one state to
another, i.e. exercise montage-like actor dramaturgy
4the attempt to think both on stage and scenically both during rehearsals
and performances.
The goal of the research, the performing body, corresponds to the old
dream of a “self-directed actor” who would not simply be a part of a
virinnyttä unelmaa "itseohjautuvasta näyttelijästä", joka ei olisi vain osa
performance planned, envisioned and directed by someone else, but an
jonkin toisen suunnittelemaa, näkemää, ohjaamaa esitystä, vaan itses-
active creator in the performance.
sään esityksen aktiivinen rakentaja.
THE BIRTH OF THE GREEN MOVEMENT performance and disVIHREÄN LIIKKEEN SYNTY esitys ja keskustelu Kiasma-
teatterissa klo 15–18.
Vihreän liikkeen synty on esitys modernin luontosuhteen
historiasta. Esiintyvä ryhmä loihtii esiin poliittisia maisemia,
joissa luonto ja ihminen ottavat mittaa toisistaan. Esitys rakennetaan itseohjautuvasti, kollektiivisesti harjoitellen.
32
cussion from 15:00h to 18:00h.
The Birth of the Green Movement is a performance depicting the history of contemporary relationship with nature. The group envisions various political landscapes in
which nature and man battle it out. The performance is
crafted out of self-direction and collective practice.
33
MAKSUTON / FREE
TAPAHTUMAT
EVENTS
pe/fri
MAKSUTON / FREE
27.8.
KIASMA
10-20.30
www.kiasma.fi
ke/wed
ke/wed
1.9.
6.10.
3.11.
1.12.
Järjestetty juttu -­näyttely /
Exhibition It’s a Set-up
18.00
18.00
17.00
18.00
www.kiasma.fi
01 - 01
Taiteiden yön tapahtumia Kiasmassa:
Syksyn DemoKeskiviikoissa keskitytään elokuva- ja videotaiteeseen neljän näytöksen myötä. Näytökset ovat maksuttomia ja ovat osa Kiasman ilmaisiltojen ohjelmaan.
-Taiteilija Hanna Haaslahti vetää varjopiirustustyöpajaa
klo 18–20. Teemana on ’Rajojen alkuperä’. Kiasman Takaikkuna, vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.
- Mitä asiaa, puhu kopille! Planin puhelinkoppikiertueella
voi vanhanaikaiseen puhelinluuriin käydä sanomassa mitä
asiaa, Puhu kopille! Muutos alkaa, kun sanot suoraan sen,
miten maailmaa pitäisi muuttaa. Taiteiden yössä esitetään
puhelinkopissa äänitetyistä kannanotoista koostettu ääniteos klo 16–20 Seminaari-tilassa.
- Pavlovan koe, Pauliina Hulkko & työryhmä esityksen
ensi-ilta on lokakuussa Kiasman aulassa. Taiteiden yönä
kuullaan pieni ote tulevasta. Se sisältää Jone Takamäen
japanilaisilla shakuhachi- ja hochiku-huiluilla loihtimaa
meditatiivista soundimaailmaa Kiasma Cafén terassilla klo
17-18.
- Perheen pienimmille: Piipahduspaja taaperoille klo 10-19,
jolloin näyttelykäynnin hinnalla voi piipahtaa avoimessa
työpajassa. Toimintaa alle 4-vuotiaille ja heidän mukanaan
tuleville aikuisille.
- Kiasma-kaupassa on kirjailijavieraita, puheenvuoroja ja keskustelua, Café Kiasman terassilla viihdyttää DJ klo 18-20.
Kiasma will be a beehive of activity during the Night of
Kuva /photo: xx x
ke/wed
27
08 Taiteiden yö
Night of the Arts
34
KIASMA-TEATTERI
ke/wed
the Arts.
- Artist Hanna Haaslahti will host an "Origin of Borders”
chiaroscuro workshop from 18:00h to 20:00h. Kiasma’s
Rear Window, no pre-registration required.
- What do you want? Talk to the box! During Plan Finland’s
Telephone Box Tour, you can answer the question WHAT DO
YOU WANT and talk to an old telephone handset. Sound
art made of opinions recorded in the telephone box will be
shown from 16:00h to 20:00h.
- Pavlova Experiment will premiere in October in Kiasma. An
hour-long sneak preview at the Kiasma Café terrace from
17:00h with Jone Takamäki’s meditative soundscape created with Japanese shakuhachi and hocchiku flutes.
- Toddlers will enjoy a drop-in workshop, which will be
open from 10:00h to 19:00h. The workshop admission fee
is included in the exhibition price. The workshop offers
activities for children under the age of four with accompanying adults.
- The Kiasma Store will feature visiting authors, statements and discussions, and a DJ will entertain Café Kiasma.
09
12 DemoKeskiviikot
demo wednesdays
This autumn’s Demo Wednesdays will feature three vid-
eo screenings. These free screenings are part of the programme provided during Kiasma’s free evenings.
Screening I
Ursula Mayer
Trilogy: Villa Mairea, 2006 / Keeling House, 2006 / 33, Portland Place,
2005 / Interiors, 2006 / The Crystal Gaze, 2008 / The Lunch In Fur/Le
Déjeuner en Fourrure, 2008
Sarjan esittelee Leevi Haapala / Introduced by Leevi Haapala.
Itävaltalainen Ursula Mayer (s.1970) teokset liikkuvat modernistisessa arkkitehtuurissa. Mayer luo visuaalisia pukudraamoja, joissa kauniit naiset vaeltelevat ikonisissa interiööreissä. The Lunch In Fur -video esittää kuvitteellisen
kohtauksen, jossa kaksi taiteilijaa Dora Maar ja Meret Oppenheim kohtaavat laulaja ja tanssija Josephine Bakerin.
He kuljettavat katsojaa läpi idealisoitujen tilojen eletyn ja
esitetyn tilanteen kautta. Näyttelijöiden katseet, eleet ja
ilmeet rakentavat draamaa kamera-ajojen kanssa. Osassa
teoksissa harkitusti lausutut vuorosanat, musiikki ja tilan
äänet tukevat avointa kertomuksen rakennetta. Naisten
kehot asettuvat tiloihin ja muovautuvat vähitellen kuviksi
kuvien sisälle. Screeningissä esitettävän trilogian yksi osa
on kuvattu Villa Maireassa.
Film works by Austrian Ursula Mayer (b. 1970) reference
modernist architecture. Mayer creates visual costume dramas where beautiful women step through iconic interiors.
The Lunch in Fur video presents a fictional meeting between
two artists, Dora Maar and Meret Oppenheim, and singer/
dancer Josephine Baker. They take the viewer through idealised spaces using lived and performed situations. Drama
is created with dolly shots and the glances, gestures and
expressions of the actors. Some videos contain carefully
constructed dialogue, music and sounds that support the
open structure of the story. The bodies of the women ease
into the spaces, gradually becoming images within images.
One of the trilogy parts was filmed in Villa Mairea.
g
35
ke/wed
ke/wed
ke/wed
ke/wed
MAKSUTON / FREE
ke/wed
ke/wed
ke/wed
ke/wed
MAKSUTON / FREE
ke/wed
ke/wed
ke/wed
ke/wed
MAKSUTON / FREE
1.9.
6.10.
3.11.
1.12.
KIASMA-TEATTERI
1.9.
6.10.
3.11.
1.12.
KIASMA-TEATTERI
1.9.
6.10.
3.11.
1.12.
KIASMA-TEATTERI
18.00
18.00
17.00
18.00
www.kiasma.fi
18.00
18.00
17.00
18.00
www.kiasma.fi
18.00
18.00
17.00
18.00
www.kiasma.fi
g Screening II
Marja Mikkonen:
Screening III
Tanssidokumentti Breath Made Visible
Screening IV
Elokuva näyttämönä
Anna Halprin, 2009
Elina Minn: Stage Fright, 2008; A
Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen:
Yhteistyössä Liikkeellä marraskuussa -festivaalin kanssa/
Hetki ennen esitystä. Leikki kasvoilla.
Valituskuorot, 2008-2009
In co-operation with Moving November Festival
Erkka Nissinen: The Social Construction of Reality, 2005
99years of My Life, 2003
Jani Ruscica: Lopun alkuja, 2009
Marja Mikkosen (s.1979) ohjaama lyhytelokuva perustuu
neljän naisen tarinoihin, joista yksi on taiteilijan oma.
Vuosi kerrallaan etenevä, elokuvapätkistä, still-kuvista,
piirustuksista ja animaatioista koostuva teos imaisee katsojan mukaansa.
Taiteilijapari, Tellervo Kalleinen (s.1975) & Oliver KochtaKalleinen (s.1971), päätti kylmänä talvipäivänä Helsingissä suunnata ihmisten energian muuhun kuin valittamiseen.
Syntyi ajatus Valituskuorosta. Ensimmäinen kuoro koottiin
Birminghamissa 2005 ja sen jälkeen kuoroja on perustettu
ympäri maailmaa. Nyt nähdään otteet Singaporen, Kööpenhaminan ja Tokion valittajista.
The short story directed by Marja Mikkonen (b. 1979) is
based on the stories of four women, one of them the artist
herself. The story, told in first-person narrative, depicts
an envisaged life as a long and inescapable existence. The
video, which advances one year at a time, draws the viewer
into the story.
On a cold winter’s day in Helsinki, the artist couple, Tellervo Kalleinen (b. 1975) & Oliver Kochta-Kalleinen (b.
1971), decided to transform the huge energy people put
into complaining into something else. They came up with
the idea of a Complaints Choir. The first choir was assembled in Birmingham in 2005, after which choirs have been
established all around the world. The screening includes
the excerpts from Singapore, Copenhagen, and Tokyo.
”Olen aina sanonut että tanssi on hengityksen tekemistä
näkyväksi ja tämä koskee lähes kaikkea, koska kerran kun
lakkaat hengittämästä ja hengitys ei ole enää näkyvää, pysähtyy myös liike.”
Breath Made Visible on ensimmäinen pitkä dokumentti
Anna Halprinin urasta ja elämästä. Halprin on yhdysvaltalainen tanssipioneeri, joka on uudistanut osaltaan modernin tanssin ja taiteen käsitettä. Halprin uskoo tanssin
kasvatukselliseen, parantavaan ja uudistavaan voimaan
kaikissa elämänvaiheissa ja hän on ihastuttanut sekä
inspiroinut ihmisiä ympäri maailmaa. Dokumentti sisältää
haastatteluja mm. viime vuonna kuolleelta Merce Cunninghamilta. Tärkeä osansa on myös Halprinin miehellä, maailmankuululla arkkitehdilla Lawrence Halprinilla. Ennennäkemättömissä arkistomateriaaleissa nähdään otteita mm.
Halprinin ensimmäisestä amerikkalaisesta monikulttuurisesta tanssiryhmästä sekä hänen viimeisistä teoksistaan
kuten Parades and Changesista.
“I've always said dance is the breath made visible and that
covers about everything because once you stop breathing
and the breath is no longer visible, you stop moving.”
BREATH MADE VISIBLE is the first feature length film about
the life and career of Anna Halprin, the American dance
pioneer who has helped redefine our notion of modern
art with her belief in dance's power to teach, heal, and
transform at all ages of life. This cinematic portrait blends
recent interviews with counterparts such as the late Merce
Cunningham, archival footage, including her establishment of the first multiracial dance company in the U.S.,
and excerpts of current performances such as “Parades and
Changes”, to weave a stunning, inspiring account of one of
the most important cultural icons in modern dance.
Jenni Toikka: Sovitus, 2009
Johanna Lecklinin: Terapiaeläinsatu, 2010
Viimeisen DemoKeskiviikon elokuvissa mennään esittämisen, esityksen ja tilanteen paljastamisen representaatioksi
-tasolle. Samalla elokuvia yhdistää hyvin tietoinen leikkiminen sisällöllä, tyylillä ja esityksen traditioilla.
Kuvataiteilija Elina Minnin (s.1984) lyhyt piirrosanimaatio
käsittelee mainiolla tavalla katsomon, näyttämön ja esiintyjän suhdetta.
Erkka Nissisen (s.1975) Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen hyödyntää eri genrejä, kuten kauhuelokuvaa, splattereitä ja pornoa sekä imitoi talk show -ohjelmia vieraineen. Teos kuvaa lavastetussa studiossa yksilön kokemia
paineita sovittautua sosiaaliseen tilaan toisten ihmisten
kanssa ja toisaalta omaan ruumiiseensa. Camp-estetiikalla
parodioidaan pukeutumiseen ja kehon eleisiin liittyviä
viestejä ja statussymboleita. Teos tekee samalla tietoiseksi
tilan ja ajan rajoitukset sekä erilaisten esittämisen konventioiden keinotekoisuuden.
Jani Ruscican (s.1978) Lopun alkuja (Beginning an Ending) kertoo seitsemän oletettua tarinaa aikalaistemme
tulevaisuudesta. Amatöörinäyttelijät rakentavat studiossa
kulissimaisia tiloja esitelläkseen viitteellisesti tulevaisuuttaan medioituneessa todellisuudessa. Tarinoissa korostuvat
voimakkaasti dystopiat. Erilaiset maailmanloput kietoutuvat toisaalta globaaliin draamaan, toisaalta oman elämän
pienten tapahtumien ympärille.
Jenni Toikan (s.1983) videoteoksessa Sovitus tarkastellaan liikkuvan kuvan ja kerronnan muotoa jännitteisenä
palapelinä. Kysymys ei ole niinkään hyvittämisestä, kuin
ennalleen asettamisesta tai sopimisesta kuvaan. Ajalliset
kerrokset limittyvät taitavasti toisiinsa ja pitävät kerronnan kaarta yllä.
The videos of the last Demo Wednesday represent portrayal, performance, and revelation. Both films knowingly play
with the content, style and tradition of performance.
Visual artist Elina Minn’s (b. 1984) short hand-drawn animation is a delightful depiction of the relationship between the audience, stage and artist. Minn graduated as an
animation director from the Turku Arts Academy in 2009.
Her Stage Fright animation won the under 3-minute film
category at the 2008 Fox Days Festival and the special
prize at the Eksjö Animation Festival in 2009.
Erkka Nissinen’s (b. 1975) The Social Construction of Reality, set in a studio, depicts how one must exist in a body
and that same body must also exist in society. The video
makes us aware of the limits that space and time pose and
the artificial nature of the various conventions we use to
portray ourselves. The visual language of the video mixes
various genres, such as horror, splatter, and porn, and imitates talk shows and their guests. Nissinen uses the discourse of camp to parody the messages we communicate
with our clothes, gestures and status symbols, and our efforts to decipher the meaning behind the messages.
Jani Ruscica’s (b. 1978) Beginning an Ending tells seven
fictional stories of the future of our contemporaries. The
video starts with amateur actors creating a scenery in a
studio to show their suggestive future in a mediasated
reality. Dystopias feature heavily in the stories. Various
apocalypses intertwine with global drama and small personal incidents.
Jenni Toikka’s (b. 1983) Adaptation examines the moving
image and narrative as a tense puzzle. The video is not
so much about making up for things than about putting
things back into place or making them fit the picture. The
layers of time conflate in a masterful manner, keeping the
story afloat.
Johanna Lecklin's (b. 1972) Therapy Animal Story. Scenes
from an Animal Marriage is based on a story, that artist
heard in her Story Café project in 2006. At first video
seems to be an innocent bed time story about a little kitten and her marriage. Fairy tale turns into a growth story
and it paraphrases relationships in the human world.
Johanna Lecklinin (s.1972) Terapiaeläinsatu perustuu taiteilijan Story Café -projektissaan kuulemaan tarinaan vuonna
2006. Aluksi video vaikuttaa viattomalta lasten tarinalta
pienestä kissasta ja tämän avioliitosta. Satu muuttuu kasvutarinaksi ja samalla parafraasiksi ihmisten maailmasta.
36
37
*
LA/SAT
la/sat
11.9.
11.9.
11–17
18-23
MAKSUTON / FREE
maksuton/free
koordinaattori, kuraattori ja moderaattorI | cordinator, curator and moderator: Pek-
ka Luhta
ke/wed
Kiasma, seminaari-tila
Kiasma, seminar room
www.kiasma.fi
11
Seminaari nostaa kysymykset esiin ekologisemman ja ympäristöllisemmän taiteen mahdollisuudesta urbaanissa viitekehyksessä. Seminaarilla on vahva kytkös keskusteluun
paikka- ja tilannesidonnaisesta taiteesta. Käsiteltävillä
teemoilla on myös yhtymäkohtia sellaisten itsenäisten ja
kriittisten projektien teemojen kanssa, joita ovat tuoneet
esille mm. Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia, Mollecular Organization, Tuntematon kaupunki, Romantic Geography Society ja Laitama-projektit.
Seminaarin alustukset, valmistellut puheenvuorot, teosesittelyt ja keskustelut keskittyvät ennen kaikkea siihen
omaleimaiseen intermediaaliseen työskentelykulttuuriin,
joka on leimallista Harakan taiteilijatalossa tapahtuvalle
toiminnalle. Paikka korostuu sekä uuden kokeellisen taiteen yhteisöllisenä laboratoriona että suuripiirteisen maisematilan ulottuvuutena henkilökohtaiselle työskentelylle.
Seminaarissa kuullaan myös lyhyt historiallinen katsaus
Harakan vuosista. Monet yli 30 Harakan taiteilijasta esittelevät itse tekemisiään. Taide uusiutuvien energiamuotojen
varassa, katoavina tila-aikaveistoksina, paikkasidonnaisina
videoina, tutkimuksellisina ja käsitteellisinä prosesseina,
intiimeinä maisematutkielmina eurooppalaisen värikkään
valomaalauksen tradition jatkumossa, materiaalien löytöinä ja hienovaraisina työstöinä esineellisissä sommitelmissa ja taidekäsitöissä, sanataide, saaren hiljaisuuden runous
– kaikki nuo ulottuvuudet yhdistyvät harakkalaisten taiteeseen.
a communal laboratory of experimental art and a generous
scenic setting for personal work. The seminar will include
a brief look into the existence of Harakka. Many of the
30+ Harakka artists will showcase their own work. Art from
renewable energy sources, as disappearing space and time
sculptures, site-specific videos, a research and conceptual
process, intimate landscapes in the continuing tradition
of colourful European light painting, discovered materials
and subtle touches in object compositions and handicrafts,
as well as literary art and the poetry born out of the silence
of the island – all of this is evident in the works of the
Harakka artists.
The seminar is coordinated, curated, and moderated by
Pekka Luhta, an author and critic.
*After the seminar, all guests are welcome to Harakka Island. The Visible
Island live art event, organised by Là-bas and Harakka Association, will
run from 18:00h to 23:00h.
basin ja Harakka ry:n järjestämää elävän taiteen iltaa nimeltä Näkyvä
Kuva /photo: timo kontinen
saari klo 18–23.
38
www.kiasma.fi/teatteri
09 James Elkins: Limits of Materiality in Art History
Luento/lecture
Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaine ja Taidehistorian seura järjestävät yhdessä Kiasman kanssa professori James Elkinsin luentotilaisuuden.
James Elkins (1955) toimii taidehistorian professorina
School of the Art Institutissa Chicagossa ja toimii myös
merkittävän The Stone Summer Institutin koordinoijana.
Hänen viimeaikaisempiin teoksiinsa lukeutuvat muun muassa kirjat Stories of Art (2002), Visual Studies: A Skeptical
Introduction (2003) ja Master Narratives and Their Discontents (2005).
Elkins on käsitellyt laajassa kirjallisessa tuotannossaan, joka kattaa niin tieteellisiä kuin suurellekin yleisölle
suunnattuja tekstejä, kriittisesti taidehistoriaa, kritiikkiä
ja teoriaa. Näihin teemoihin hän myös tarttuu tulevassa
luennossaan, jossa tarkastellaan esimerkiksi modernismiin
liittynyttä optisen havainnon ensisijaisuuta.
Tuotannossaan Elkins on johdonmukaisesti pohtinut erilaisten taidehistoriallisten kirjoitusten retorisia ulottuvuuksia ja tällä luennolla hän nimenomaisesti arvioi Clement
Greenbergistä lähtevää linjaa näköaistin painottamisessa.
Tämä ei hänen mukaansa enää ole käyttökelpoinen lähestymistapa nykykuvataidetta koskevissa teksteissä, koska
näissä taideteoksissa tekstuaalisuus, hajuaisti, kosketus,
auditiivisuus ovat olennaisia osia niiden ymmärtämiselle.
*Seminaarin jälkeen on mahdollisuus siirtyä Harakkaan viettämään Là-
The seminar will examine the possibilities of ecological
and environmental art in an urban framework. The seminar
is strongly connected to the discourse on site and situation specific art. The seminar themes are also linked to
topics highlighted by critical independent projects, including the Nomadic Academy of Experimental Arts, Mollecular
Organization, Unknown City, Romantic Geography Society
and the Laitama projects.
The main focus of the seminar introductions, presentations, art presentations and discussions will be on the
unique intermedial culture that is distinctive to Harakka
Artist House activities. The Harakka Artist House is both
Englanninkielinen/In English
14-16
24
09 Harakka ry:n seminaari
Ympäristöllinen ulottuvuus, ajan ja paikan merkitys nykytaiteessa
Kiasma-teatteri
24.9.
Häntä kiinnostaa juuri taiteen uudenlainen tapa kuvata
materiaalisuutta, taiteen ei-optista luonnetta, sen synesteettisia heijastumia, ainetta ja läsnäoloa.
Elkins nostaa luennossaan tämän materiaalisuuden/
aineellisuuden teoreettisen keskustelun nykytilan tarkasteltavaksi kolmesta kysymyksenasettelusta käsin: fenomenologisen sanaston rajoituksista; nykytaidehistorian ja visuaalisen tutkimuksen aineellisuuden pelosta; ateljeetyöskentelyn käsitteellisestä hitaudesta ja sen aineellisuuden
ulottuvuuden vaikeatulkintaisuudesta.
The Art History subject at the University of Helsinki,
the Museum of Contemporary Art Kiasma and the Society
for Art History in Finland will host a James Elkins lecture
session at the Kiasma Theatre.
James Elkins (1955) is an Art Professor at the School of
the Art Institute of Chicago and also acts as a coordinator
in the esteemed Stone Summer Theory Institute. His latest
works include the books Stories of Art (2002), Visual Studies: A Sceptical Introduction (2003), and Master Narratives
and Their Discontents (2005).
Elkins’s extensive literary career covers scientific and
general texts which take a critical view on art history, criticism, and theory. He will also touch these themes in his
lecture which will look at the primary importance of optical
illusions associated with modernism.
Elkins’ literary works examine the rhetorical dimensions
of various art history writings, and in this lecture he will
analyse the approach originating from Clement Greenberg
that emphasises the sense of sight. According to Elkins,
this is no longer a useful approach to take in texts related
to contemporary visual art, as the elements of text, sense
of smell, touch, hearing are essential parts of the work
itself and crucial to understanding. He is interested in the
way art represents materiality, the non-optical nature of
art, its synthetic reflections, substance and presence.
In his lecture, Elkins will discuss the current state of this
theory of materiality through three aspects: the limitations
of the phenomenological vocabulary, the fear of materiality in the history of contemporary art and visual research,
and the conceptual slowness of studio work and the difficulties of its materiality dimensions.
39
*
pe/fri
la/sat
12.11.
13.11.
17.30
14.00
12
Liput/Tickets 10 e
9.11.–2.1.
Kiasma-teatteri
www.charmofsound.org
museolipulla/
museum admission
seen keskittyvää Äänen Lumo -festivaalia, joka tapahtuu
tänä vuonna ensi kertaa. Järjestäjänä on Äänen Lumo ry.
Kiasma-teatterin ensimmäisessä konsertissa esiintyvät
snd ja Marina Rosenfeld. Yhdysvaltalainen taiteilija Rosenfeld käyttää konsertissaan instrumentteina kolmea levysoitinta. Rosenfeldin teoksia on ollut esillä mm. Whitney
biennaalissa (2002, 2008) ja Tate-museossa. Hänet tunnetaan mm. Teenage Lontato -teoksesta, jossa Rosenfeld
sovitti Ligetin Lontato-sävellyksen ääni-installaation ja
teinikuoron esitettäväksi. Yhteistyötä hän on tehnyt mm.
Merce Cunningham Dance Companyn, Christian Marclayn,
Sonic Youth -yhtyeen sekä Kaffe Matthewsin kanssa.
Mark Fell ja Mat Steel perustivat housen, teknon ja kokeellisen musiikin inspiroimana snd:n Sheffieldissä 1998.
Snd on esiintynyt laajalti ympäri maailmaa mm. Autechren
kanssa. Duo tunnetaan tarkoin harkitusta estetiikastaan ja
vaativista live-esityksistään, jotka voivat tuntua niin jyrkän vieraannuttavilta kuin lumoavilta.
Lauantaina 13.11. Kiasma-teatterissa kuullaan kolme
Äänen Lumon tilaamaa teosta. Säveltäjä Shinji Kankilta
kuullaan Sinfonia, jonka esittää Kankin kokoama suomalaisten taiteilijoiden sinfoniaorkesteri. Und Er Libet -ryhmästä tunnetut äänisuunnittelija Heidi Lind ja säveltäjä
Masi Tiitta valmistavat uuden äänilähtöisen esityksen. Uuden musiikin kärkitekijät Islaja, Kuupuu ja Lau Nau tekevät
Kiasma-teatteriin esityksen Hertta Lussu Ässä -nimellä.
Kiasma-konserttien lisäksi festivaalilla on teoksia, esityksiä ja keskusteluja mm. Mediateekissä ja Orion-elokuvateatterissa, taiteilijoina mm. Bob Levene, Anna Friz, Jan
Aderzén, Florian Hecker ja Tommi Keränen.
Festivaalin ohjelmisto ja paikat tarkentuvat syksyllä
osoitteessa www.charmofsound.org
3.
1.
7.
2.
pe/fri
ke/wed
to/thu
to/thu
to/thu
Kiasma, mediateekki
17.11.
18.11.-
2.12.
2.-4.12.
3.12.
KIASMA
www.charmofsound.org
17.00
4.12.
19.00
10-17
19.00
www.oblivia.fi
*
17 -04
11 äänen lumo – festival for new sounds
Charm of Sound – Festival for New Sounds
Kiasma on mukana toteuttamassa äänilähtöiseen taitee-
4.,5.,6.
11
12 Entertainment Island Oblivia: Entertainment Island 1-7
Kolme viikkoa toimintaa / Three Weeks of Action!
Oblivian kolmivuotinen projekti Entertainment Island
(2008-2010) huipentuu päätökseen Kiasmassa marrasjou­lukuussa, jolloin myös juhlitaan Oblivian 10-vuotta.
Entertainment Island tarkastelee populaarikulttuuria ja
viihdettä eri näkökulmista esitystrilogian, seminaarin, lyhytelokuvan, valokuvien ja kirjan kautta.
Entertainment Island -loppuhuipennus aloitetaan 17.11.
Kiasma-teatterin lämpiössä, jossa juhlitaan diskopallojen
välkkeessä Eija Mäkivuodin Entertainment Island 5 -valokuvanäyttelyn ja Entertainment Island -loungen avajaisia.
Tilaisuudessa julkaistaan myös Entertainment Island -kirja
sekä näytetään lyhytelokuva Time Passes – Entertainment
Island 4.
Seuraavana päivänä, 18.11. juhlitaan esitystrilogian viimeisen osan ensi-iltaa. Lopuksi Entertainment Island tiivistyy kolmena päivänä 2.-4.12., jolloin nähdään trilogian
kaikki osat ja järjestetään Performing Popular Culture -seminaari. Siellä viritellään kriittistä keskustelua nykypäivän
taiteesta, populaarikulttuurista ja viihteestä. Luennoitsijoina: Knut Ove Arntzen (N), Esa Kirkkopelto (FIN), Francis
Mc Kee (UK), Ragnheidur Skuladottir (IS). Keskustelemassa
ovat myös mm. Danjel Andersson (S), Stefan Hilterhaus
(D),ja Nora Hämäläinen (FIN). Tämän jälkeen tapahtuma
kiertää Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa.
choir and suspended speaker installation. Her collaborators
have included Merce Cunningham Dance Company, Christian Marclay, Sonic Youth and Kaffe Matthews.
Inspired by house, techno and experimental music, Mark
Fell and Mat Steel formed snd in Sheffield in 1998. They
have toured the world extensively with, for example, Autechre. The duo is famous for their carefully considered
aesthetics and demanding live performances, which may
seem both highly alienating and extremely captivating.
On Saturday 13 November Kiasma Theatre will show three
works commissioned by the Charm of Sound Association. Composer Shinji Kanki will introduce his Symphony, played by a
Finnish symphony orchestra formed by Kanki. Sound designer
Heidi Lind and composer Masi Tiitta from the Und Er Libet will
create a new sound-oriented performance. The new music trio
of Islaja, Kuupuu and Lau Nau will create a performance for
Kiasma Theatre under the name of Hertta Lussu Ässä.
Besides the Kiasma concerts, the festival will also showcase works, performances, and discussions at various venues, including Mediatheque and the Orion cinema. Artists
will include Bob Levene, Anna Friz, Jan Aderzén, Florian
Hecker and Tommi Keränen.
The updated festival schedule will be available during
the autumn at www.charmofsound.org.
Entertainment Island is the title given to Oblivia’s proj-
ect 2008- 2010. Through means of a performance trilogy,
film, photography, talk and text, Oblivia will scrutinize the
manifold world of entertainment and popular culture.
17.11. Entertainment Island 4.
Time Passes -lyhytelokuva (18.11.–4.12.)
Autiossa maisemassa kaksi henkilöä kaivaa kuoppia maahan. He riitelevät lapioista ja kuoppien
tarkasta muodosta. He pitävät taukoja ja tuijottavat kaukaisuuteen. Tämä mykkäelokuva tarkastelee
viihdettä eksistentialistisesta perspektiivistä.
Kiasma-teatteri klo 17
(18.11.-4.12. Kiasma-teatterin lämpiö)
Film, Time Passes (18.11.–4.12.)
Kiasma Theatre 5 pm.
(18.11.-4.12. Kiasma Theatre loung)
17.11. Entertainment Island 5.
Näyttely (18.11.–5.12.) & lounge
Entertainment Island valokuvat edustavat eri
valokuvatyylejä. Viihde- ja populaarikulttuurin
tähteet tarjoillaan loungessa aiheeseen sopivan
äänimaailman kera.
Kiasma-teatterin lämpiö, Avajaiset klo 17.
Exhibition (18.11.–5.12.) & Lounge
The Entertainment Island photo series relates to
different photographic genres capturing subtle
yet iconic images of pop culture and entertainment. The installation lounge will consist of a
medley of surplus articles from Oblivia’s entertainment and popular culture processes put together with accompanying sound scapes.
Kiasma Theatre foyer 5 pm.
40
Kuva /photo: Eija Mäkivuoti
Kuva /photo: snd/aoki Takasama
Kiasma participates in the first Charm of Sound Festival
this year. The festival, which focuses on the sound-based art
scene, is organised by the Charm of Sound Association.
The first Kiasma Theatre concert will feature snd and
Marina Rosenfeld. Rosenfeld, a US-based artist, uses three
record players as instruments in her concert. Her work has
been showcased in various venues, including the Whitney
Biennial (2002, 2008) and Tate Modern. She is known
for her Teenage Lontano performance in which Rosenfeld
adapted Ligeti’s orchestral work “Lontano” into a teenaged
In a vast landscape two characters are digging
holes in the ground. They argue about shovels
and the structure of the holes. They take breaks
and look out. The silent film combines slapstick
with long shots of stillness. Time Passes looks at
entertainment from an existentialist perspective.
g
41
www.oblivia.fi
www.edgeofeurope.net
Performance
Symposium: Performing Popular Culture
Kirjat
Entertainment Island -kirja sisältää valokuvia ja
tekstejä projektista. Samaan aikaan Oblivia julkaisee kirjan Att vara cool i barer – tio år med
Oblivia.
Entertainment Island 3 shows the dark side of
popular culture through a look at private entertainment and will premier on 18th November
2010 at Kiasma during the Baltic Circle Festival.
Kiasma Theatre premier 7 pm. Other performances: 19.11.-4.12.
Kiasma-teatterin lämpiö klo 17
Tickets 15/10 e.
Books
In connection with the photography series Oblivia will release a book with photos and texts
about the project. At the same time we will release Being Cool in Bars – Ten Years with Oblivia.
2.12.
Entertainment Island 1.
Esitys
Keynote speakers: Knut Ove Arntzen (N), Ragnheidur Skuladottir (ISL), Francis Mc Kee (UK), Esa
Kirkkopelto (FIN). In discussions a.o: Danjel Andersson (S), Nora Hämäläinen (FIN). The symposium addresses a critical look at entertainment,
popular culture and art today. In the evenings
the trilogy is shown and a big Entertainment Island party ends the event.
Kiasma Theatre 10 am – 5 pm. free
Entertainment Island 1 on energinen kuvaus viihdeteollisuuden rakenteista. Ensi-ilta nähtiin /teatteri.nyt -festivaalin aikana lokakuussa 2008.
3.12.
Entertainment Island 2.
Esitys
Kiasma-teatteri klo 19. Liput 15/10e.
Performance
Entertainment Island 1 is an energetic take on
the structures of the entertainment industry. Premiered in October 2008 during the /theatre.now
festival at Kiasma Theatre.
Life style, uutiset ja saippuaoopperat riemastuttavassa esityksessä, jossa paikallinen kulttuuri
törmää globaaliin serkkuunsa. Esitetty ensi kerran marraskuussa 2009 Kiasma-teatterissa Baltic
Circle -festivaalin yhteydessä.
Kiasma-teatteri klo 19. Liput 15/10e.
Performance
Kiasma-teatteri 7 pm. Tickets 15/10e.
Kiasma Theatre foyer 5 pm.
18.11. Entertainment Island 3.
Esitys
Ensi-iltansa saava esitys näyttää populaarikulttuurin pimeän puolen tarkastelemalla privaattiviihdettä.
Ensi-ilta klo 19. Muut esitykset 19.11.-4.12.
Liput 15/10e.
2.-4.12.Entertainment Island 7.
Seminaari: Performing Popular Culture
Luennoitsijoina mm.: Knut Ove Arntzen (N), Esa
Kirkkopelto, Francis Mc Kee (UK), Ragnheidur Skuladottir (IS). Keskusteluissa mm. Danjel Andersson
(S), Stefan Hilterhaus (D) ja Nora Hämäläinen.
42
Entertainment Island 2 is a hilarious performance
on life style news and soap operas, where local
culture meets global. Premiered November 2009
at Kiasma during the Baltic Circle Festival.
2010
Edge of Europe
Kiasma-teatterin kanssa yhteistyössä toteutettu taiteel-
lisen kirjoittamisen ja esityksen projekti Edge of Europe on
vuodesta 2008 toteuttanut taiteilijalaboratorioita (esim.
Ong Keng Senin laboratorio /teatteri.nyt -tapahtumassa),
kaikille avoimen kirjoituspiirin ja tutkija Ylva Gislénin
luen­non.
Edge of Europe vierailee nyt /teatteri.nyt -tapahtuman yhteydessä Suomen Arvosteilijainliiton performanssikritiikkiä
koskevassa seminaarissa 8.10. Siellä nähdään Pilvi Porkolan ja Maija Hirvasen esitykset Museum of Goodwill (Porkola) ja On Ice: Variaatio (Hirvanen). Nämä esitykset ovat
myös esikurkistus Edge of Europen loppuvuoden 2010 julkaisuun, jossa Porkolan ja Hirvasen työt ovat mukana teksteinä. Julkaisun tekstit liittyvät tavalla tai toisella projektin eri vaiheisiin 2008–2010. Tekstit ovat tekijöidensä
taiteellisen työn osia – töiden rinnakkaisia todellisuuksia,
esitystekstejä ja vapaita esseitä. Muita kirjoittajia ovat
mm. Kristina Junttila, Jane Jin Kaisen, Mari Keski-Korsu,
Leena Kela ja Lauri Wuolio. Julkaisusta on saatavilla lisätietoja lokakuussa osoitteessa www.edgeofeurope.net.
Edge of Europe , a project for performance and writing
organised in collaboration with Kiasma Theatre, has conducted artist laboratories since 2008 (for example, the Ong
Keng Sen Laboratorio in the /theatre.now Festival), an open
writing workshop, and a lecture by researcher Ylva Gislén.
Kiasma-teatteri klo 10-17. maksuton
Kuva /photo: Eija Mäkivuoti
Kuva /photo: Eija Mäkivuoti
Kiasma Theatre 7 pm. Tickets 15/10 e.
Kuva /photo: Eija Mäkivuoti
g 17.11. Entertainment Island 6.
KIASMA
lisätietoja/
more information:
Maija Hirvanen,
[email protected]
This year, Edge of Europe will visit the Finnish Critics’ Association’s symposium on performance art criticism during
the /theatre.now Festival on 8 October. The symposium
will feature Pilvi Porkola and Maija Hirvanen’s performances Museum of Goodwill (Porkola) and On Ice: Variation
(Hirvanen). These performances will also provide a sneak
preview to the Edge of Europe publication, to be released
at the end of 2010, where Porkola and Hirvanen’s work
will feature as text. All texts in the publication are related
to the project, running from 2008 to 2010. The texts are
parts of the artistic creations by the artists – their parallel
realities, performance texts, and free essays. Other writers include Kristina Junttila, Jane Jin Kaisen, Mari KeskiKorsu, Leena Kela, and Lauri Wuolio. More information on
the publication will be available in October at www.edgeofeurope.net.
43
organisaatio
organisation
missio
mission
henkilökunta
personnel
Kiasma-teatteri tukee suomalaisia ja kansainvälisiä eri taiteenlajien väli-
Kiasma Theatre supports artistic processes and pro­jects between the
siä taiteellisia prosesseja ja projekteja. Se tarjoaa kohtaamispaikan erilaisille
different branches of the arts both in Finland and abroad. It is a meeting
ilmiöille, ihmisille, festivaaleille ja tapahtumille, jotka aktiivisesti edistävät
place for diverse phenomena, people, festivals and events that actively pro-
luovuutta ja innovaatioita nykytaiteen kontekstissa. Kiasma-teatterin eri-
mote creativity and innovation within the context of contemporary art. The
[email protected]
tyisessä suojeluksessa on nykykulttuurin ja -taiteen reuna, jota yhdistää
fringes of contemporary culture and art, which combine the spirit of curiosity
petri summanen
[email protected]
uteliaisuus ja kyky riskinottoon. Kiasma-teatterin taiteellinen linja on sarja
and the ability to take risks, come under the special patronage of Kiasma
Tekniikka | Technique
Nimi | Name
sähköposti | e-mail
valintoja, joita ohjaa kriittisyys, avoimuus ja pelottomuus. Kiasma-teatterin
Theatre. The Theatre’s artistic line is a series of choices that are steered
tekninen tuotanto | technical production
Mari Kujala
henkilökunnalla on aito halu toimia yhdessä muiden kanssa. Kiasma-teatteri
by a critical eye, openness and daring. Kiasma Theatre plays an active role
toimii aktiivisesti suomalaisessa kulttuurikentässä ja kansainvälisissä verkos-
in the Finnish cultural arena and in international networks, and it aims to
toissa. Se pyrkii herättämään keskustelua teatterin ja laajemminkin taiteen
stimulate dialogue about the significance that theatre and art at large have
merkityksestä nykykulttuurissa.
on contemporary culture.
Ohjelma ja projektit | Programming and projects
Nimi | Name
sähköposti | e-mail
Ohjelma ja tuotanto | Programming and production
Riitta Aarniokoski
[email protected]
Tuotanto ja viestintä | Production and communications
Jonna Strandberg (vt)
[email protected]
URB festivaali | URB festival
Mikael Aaltonen
teatteri.nyt festivaali | teatteri.nyt festival
[email protected]
AV | Audiovisual
Heikki Paasonen
[email protected]
Valot | Lights
Jani-Matti Salo (vt)
[email protected]
Ääni | Sound
timo muurinen
[email protected]
Virkavapaalla | On leave
Nimi | Name
sähköposti | e-mail
vuoden 2010 loppuun | until year 2010
liisa kyrönseppä
–
vuoden 2010 loppuun | until year 2010
Virve Sutinen
–
Ulosvuokraukset | Conference facilities
Nimi | Name
sähköposti | e-mail
Yhteistyökoordinaattori | Cooperation coordinator
Päivi Hilska
[email protected]
verkostot
networks
KIASMA-TEATTERI | KIASMA THEATRE: Mannerheiminaukio 2, FIN-00100 Helsinki | Puh / Tel. +358-(0)9-1733 61 | www.kiasma.fi
IETM (International Network for Contemporary Performing Arts) on Euroopan
IETM (formerly the Informal European Theatre Meetings, currently the Inter-
suurin esittävän taiteen verkosto. IETM:n jäsenet edustavat 400 organisaa-
national Network for Contemporary Performing Arts) is Europe’s largest network
tiota 45 eri maasta. Sen pääajatuksena on kehittää, uudistaa ja kontekstua-
of performing arts. IETM members represent 400 organisations in 45 different
lisoida esittävää taidetta. Se edistää alan ammattilaisten verkostoitumista,
countries. Its main idea is to stimulate quality, development and contexts of
tiedon- ja taidonvälitystä sekä esittää hyviä käytännön esimerkkejä. www.
contemporary performing arts. It facilitates professional networking, commu-
ietm.org
nication and transfer of know-how and presents examples of good practices.
www.ietm.org
Kuva/photo: H elinä Kuusela
Intersection: Intimicy and Spectacle 2009–2012. Intersection on
kansainvälinen EU-rahoitteinen hanke, joka tarkastelee esittäviä taiteita
Intersection: Intimicy and Spectacle 2009–2012. Intersection is
yhteydessä muihin taiteen ja kulttuurin aloihin mm. visuaalisiin taiteisiin.
an international EU-funded project that looks at performing arts in relation to
Erilaiset esitykselliset kohtaamiset, keskustelut, työpajat ja luennot ympäri
other forms of art and culture, like the visual arts. Various encounters, discus-
Eurooppaa tuovat yhteen alan huippuasiantuntijat ja -taiteilijat. Tarkoitus
sions, workshops and lectures across Europe bring together experts and artists of
on luoda pohjaa tutkimusprosessille, jossa pohditaan nykyesitystaidetta,
the field. The goal is to create a framework for research procedure, through which
esityksenvälisyyttä, teemoja ja tapoja tehdä esityksiä. Hanketta koordinoi
contemporary performing arts, its themes and customs can be analyzed. The
tsekkkiläinen Arts Intitute – Theatre Institute Prahassa. Muut järjestäjät tu-
venture is coordinated by the Czech Arts Institute – Theatre Institute in Prague.
levat Unkarista, Serbiasta, Iso-Britanniasta, Irlannista, Latviasta, Italiasta ja
Other organisers come from Hungary, Serbia, Great Britain, Ireland, Latvia, Italy
Suomesta, josta mukana on Kiasma-teatteri. Suomeen hanke rantautuu vuosi-
and Finland.. Intersection reaches Kiasma in 2010 and 2011, in collaboration
en 2010 ja 2011 /teatteri.nyt -tapahtumien yhteydessä.
with the theatre.now festival of the years in question.
Pooling for Talent on Baltian maista ja Pohjoismaista teattereista ja teat-
Pooling for Talent is a Nordic-Baltic network established in 2009. The
terijärjestöistä koostuva verkosto, joka on perustettu 2009. Verkoston fokus on
focus of the network is on promoting collaboration concerning residencies and
vierailuteattereiden taiteellisten ja kulttuuripoliittisten osa-alueiden kehittämi-
audience development as well as artistic and culture-political issues related
sessä, residenssien tiedotuksessa ja muussa vastaavassa yhteistyössä. Verkostos-
to guest house venues for performing arts. Pooling for Talent consists of the
sa ovat mukana Kiasma-teatterin lisäksi: Dansens Hus (Tukholma), BIT Teaterga-
following partners: Dansens Hus (Stockholm), BIT Teatergarasjen (Bergen),
rasjen (Bergen), Kanuti Gildi SAAL (Tallinna) and Tanssiareena (Helsinki).
Kanuti Gildi SAAL (Tallinn), Kiasma Theatre and Tanssiareena (Helsinki).
teatterin henkilökuntaa osa 4 | Theatre’s staff part 4: Petri Summanen
44
45
kalenteri
calendar
PE/FRI
27.8.
10-20
TAITEIDEN YÖ
ke/wed
1.9.
18.00
Demokeskiviikko
Demo Wednesday
Screening I
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
19.00
CARL KNIF
HOLOGRAM WALLS
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
TO/THU
2.9.
/teatteri.nyt
/theatre.now
Tapahtuma/
Event
Ensi-ilta/
Premiere
Yleisölle avoin kenraali/
Open rehearsal
Kiasma
17.00
SU/SUN
10.10.
IONA MONA POPOVICI
Oikeudet muutoksiin pidätetään/
We reserve the right to make changes
WORK IN REGRESSION
Intermission
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
Kiasma, AULA
Kiasma LOBBY
NATHANIEL MELLORS
the 7 Ages of Britain Teaser
VIDE0
kiasma, STUDIO K
14.00
SARA PATHIRANE
PUHU HÄNELLE
Kiasma, AULA
Kiasma LOBBY
14.00
TODELLISUUDEN TUTKIMUSKESKUS
REALITY RESEARCH CENTER
X ETYDI IKUISESTA ELÄMÄSTÄ
X ETUDE EVERLASTING LIFE
Kiasma, RAUHA-GALLERIA
pe/fri
3.9.
19.00
la/sat
4.9.
15.00
SU/SUN
5.9.
15.00
LA/SAT
11.9.
17.00
HARAKKA RY:N SEMINAARI
YMPÄRISTÖLLINEN ULOTTUVUUS, AJAN JA PAIKAN MERKITYS NYKYTAITEESSA
Kiasma, Seminaari-tila
Kiasma, Seminar room
15.00
INTERSECTION ESITTÄYTYY
SODJA LOTKER ESITTELY PRESENTATION
TERIKE HAAPOJA TAITEILIJAPUHEENVUORO ARTISTS TALK
kiasma, STUDIO K
TO/THU
16.9.
19.00
WHS: KALLE HAKKARAINEN,
WHS: VILLE WALO
NOPEUSOKEUS
MORTIMER
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
17.00
PIMEÄ PROJEKTI 3
DARK PROJECT 3
light noise (DEMO)
Kiasma, Seminaari-tila
Kiasma, Seminar room
LA/SAT
18.9.
15.00
19.00
BOHDAN HOLOMíCEK, EVA HRUBÁ
PROJECTION BY REQUEST
SU/SUN
19.9.
15.00
Kiasma-teatteri, LÄMPIÖ
Kiasma Theatre, FOYER
KE/WED
22.9.
19.00
19.00
PAUL DIVJAK TJ TAPE HEAD
MUSIC TO PLEASE
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
TO/THU
23.9.
19.00
24.9.
14-16
JAMES ELKINS LUENTO
JAMES ELKINS lecture
LIMITS OF MATERIALITY IN ART HISTORY
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
TOISISSA TILOISSA
IN ALTERNATIVE SPACES
POROSAFARI (VIDEO)
REINDEER SAFARI (VIDEO)
kiasma, STUDIO K
PE/FRI
10.00
19.00
WHS: KALLE HAKKARAINEN,
WHS: VILLE WALO
NOPEUSOKEUS
MORTIMER
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
PAVLOVAN KOE
PAVLOVA EXPERIMENT
avoimet harjoitukset
OPEN REHEARSALS
Kiasma, AULA
Kiasma LOBBY
15.00
EEVA-MARI HAIKALA
ONE TO ONE – YKSI YHDELLE – YKSI YHDESTÄ
Kiasma, RAUHA-GALLERIA
LA/SAT
25.9.
15.00
SU/SUN
26.9.
15.00
KE/WED
6.10.
TI/TUE
Intermission
NATHANIEL MELLORS
TO/THU
13.10.
TOISISSA TILOISSA
IN ALTERNATIVE SPACES
POROSAFARI (VIDEO)
REINDEER SAFARI (VIDEO)
kiasma, STUDIO K
TO/THU
14.10.
TOISISSA TILOISSA
IN ALTERNATIVE SPACES
POROSAFARI (VIDEO)
REINDEER SAFARI (VIDEO)
kiasma, STUDIO K
the 7 Ages of Britain Teaser
VIDE0
kiasma, STUDIO K
10.00
PAVLOVAN KOE
PAVLOVA EXPERIMENT
avoimet harjoitukset
OPEN REHEARSALS
Kiasma, AULA
Kiasma LOBBY
TAITEILIJAPUHEENVUORO
artist presentation
kiasma, STUDIO K
19.00
THEATRE CRYPTIC
ORLANDO
LOUHISALI
LOUHI HALL,
ESPOO CULTURAL CENTER
TOISISSA TILOISSA
IN ALTERNATIVE SPACES
POROSAFARI (VIDEO)
REINDEER SAFARI (VIDEO)
kiasma, STUDIO K
Demokeskiviikko
Demo Wednesday
Screening II
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
19.00
GISÈLE VIENNE, DENNIS COOPER,
JONATHAN CAPDEVIELLE
JERK
Kiasma, Seminaari-tila
Kiasma, Seminar room
14.00
Kiasma, AULA
Kiasma LOBBY
PAVLOVAN KOE
PAVLOVA EXPERIMENT
avoimet harjoitukset
OPEN REHEARSALS
Kiasma, AULA
Kiasma LOBBY
14.00
TODELLISUUDEN TUTKIMUSKESKUS
REALITY RESEARCH CENTER
HENKI
Kiasma, RAUHA-GALLERIA
19.00
AUNE KALLINEN &
LAURA MURTOMAA
KANSALLINEN HANKE
NATIONAL PROJECT
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
19.00
THEATRE CRYPTIC
ORLANDO
LOUHISALI
LOUHI HALL,
ESPOO CULTURAL CENTER
TOISISSA TILOISSA
IN ALTERNATIVE SPACES
POROSAFARI (VIDEO)
REINDEER SAFARI (VIDEO)
kiasma, STUDIO K
13.00
TOISISSA TILOISSA
IN ALTERNATIVE SPACES
POROSAFARI (PRESENTAATIO)
REINDEER SAFARI (PRESENTATIOn)
kiasma, STUDIO K
14.00
TODELLISUUDEN TUTKIMUSKESKUS
REALITY RESEARCH CENTER
HENKI
Kiasma, RAUHA-GALLERIA
15.00
THEATRE CRYPTIC
ORLANDO
LOUHISALI
LOUHI HALL,
ESPOO CULTURAL CENTER
16.00
AUNE KALLINEN &
LAURA MURTOMAA
KANSALLINEN HANKE
NATIONAL PROJECT
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
TOISISSA TILOISSA
IN ALTERNATIVE SPACES
POROSAFARI (VIDEO)
REINDEER SAFARI (VIDEO)
kiasma, STUDIO K
7.10.
Intermission
10.00
8.10.
Intermission
Kiasma, AULA
Kiasma LOBBY
PERFORMANSSI JA KRITIIKKI
18.00
TODELLISUUDEN TUTKIMUSKESKUS
REALITY RESEARCH CENTER
the 7 Ages of Britain Teaser
VIDE0
PE/FRI
15.10.
kiasma, STUDIO K
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
10.00
9.10.
the 7 Ages of Britain Teaser
VIDE0
PERFORMANSSI JA KRITIIKKI
-seminaari
NATHANIEL MELLORS
LA/SAT
KE/WED
18.00
NATHANIEL MELLORS
PE/FRI
Kiasma, AULA
Kiasma LOBBY
12.10.
kiasma, STUDIO K
LA/SAT
16.10.
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
X ETYDI IKUISESTA ELÄMÄSTÄ
X ETUDE EVERLASTING LIFE
Intermission
Kiasma, RAUHA-GALLERIA
Kiasma, AULA
Kiasma LOBBY
NATHANIEL MELLORS
the 7 Ages of Britain Teaser
VIDE0
kiasma, STUDIO K
14.00
SARA PATHIRANE
PUHU HÄNELLE
talk to her
Kiasma, AULA
Kiasma LOBBY
14.00
TODELLISUUDEN TUTKIMUSKESKUS
REALITY RESEARCH CENTER
X ETYDI IKUISESTA ELÄMÄSTÄ
X ETUDE EVERLASTING LIFE
Kiasma, RAUHA-GALLERIA
14.00
TODELLISUUDEN TUTKIMUSKESKUS
REALITY RESEARCH CENTER
HENKI
Kiasma, RAUHA-GALLERIA
15.00
PIMEÄ PROJEKTI 3
DARK PROJECT 3
light noise (DEMO)
Kiasma, Seminaari-tila
Kiasma, Seminar room
15.00
EEVA-MARI HAIKALA
KISS ME -ESITYSINSTALLAATIO
KISS ME PERFORMANCE INSTALLATION
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
SU/SUN
17.10.
g
46
47
g
SU/SUN
17.10.
16.00
YLEISÖTYÖPAJA
OPEN WORKSHOP
Kiasma, Seminaari-tila
Kiasma, Seminar room
KE/WED
20.10.
20.00
PAVLOVAN KOE
PAVLOVA EXPERIMENT
Kiasma, AULA
Kiasma LOBBY
PE/FRI
22.10.
20.00
LA/SAT
23.10.
17.30
KE/WED
27.10.
20.00
TO/THU
28.10.
20.00
PE/FRI
29.10.
20.00
SU/SUN
31.10.
17.30
KE/WED
3.11.
17.00
Demokeskiviikko
Demo Wednesday
20.00
PAVLOVAN KOE
PAVLOVA EXPERIMENT
Screening III
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
Kiasma, AULA
Kiasma LOBBY
PE/FRI
5.11.
19.00
LIIKKELLÄ MARRASKUUSSA
MOVING IN NOVEMBER
LOGOBI 01
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
SU/SUN
7.11.
16.00
LIIKKELLÄ MARRASKUUSSA
MOVING IN NOVEMBER
LOGOBI 05
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
PE/FRI –
SU/SUN
12.11.14.11.
KE/WED
17.11.
17.00
oblivia, ENTERTAINMENT ISLAND
LYHYTELOKUVA, NÄYTTELY, KIRJA
FILM, EXHIBITION, BOOK
Kiasma
TO/THU
18.11.
19.00
oblivia
ENTERTAINMENT ISLAND 3
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
PE/FRI
19.11.
19.00
LA/SAT
20.11.
15.00
TO/THU
25.11.
19.00
PE/FRI
26.11.
19.00
LA/SAT
27.11.
15.00
KE/WED
1.12.
18.00
Demokeskiviikko
Demo Wednesday
Screening iv
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
TO/THULA/SAT
2.-4.12.
oblivia, ENTERTAINMENT ISLANd
PERFORMING POPULAR CULTURE -SEMINAARI
PERFORMING POPULAR CULTURE seminar
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
TO/THU
2.12.
19.00
oblivia
ENTERTAINMENT ISLAND 1
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
PE/FRI
3.12.
19.00
oblivia
ENTERTAINMENT ISLAND 2
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
LA/SAT
3.12.
19.00
oblivia
ENTERTAINMENT ISLAND 3
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre
SU/SUN
12.12.
12-18
VIHREÄN LIIKKEEN SYNTY
THE BIRTH OF THE GREEN MOVEMENT
48
ÄÄNEN LUMO -festivaali
CHARM OF SOUND –FESTIVAL
kiasma
Kiasma-teatteri
Kiasma Theatre

Similar documents

finnish art - AVA Galleria

finnish art - AVA Galleria time, the impression one gets from the work is that the pictured event is like just one rhythmical period, because the movement seems to continue in a similar way also outside the borders, left and...

More information

Lue kirja PDF-muodossa - Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen

Lue kirja PDF-muodossa - Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen mukaan asettaa päivät oikeille paikoilleen niin hyvin kuin mahdollista. Kirjassa on kolme osaa. Ensimmäinen osa käsittää ajan ensimmäisestä adventista Pyhän Kolmiykseyden viikon loppuun ja sisältää...

More information