unuuerpllttc

Comments

Transcription

unuuerpllttc
EN:lau aqlouuJns
II
'o c' lxoIa nno p @uouldDu a' I
rrg Mun pa{colq aq lgn se11sc1qde.r5
'fi
-otuod'uats{s pasodord aql repun
3'urrou eql sI Jnol^!qaq ealssaJtSB
.'T lnoq! 8ulqleruos oP ol aufia
prrB spafqo eJB uetuortt a.IaqlYi 'sdFtrs
sI ll pug u.rod leu.ralul Sulaas uo.rp
-uolleleJ prre xesJo suo-!1ou fqlpaqun
pu?
-I"nic4eql lnoqe pa-trro,tlf1pe.r ere rirl
ecueloecc! o1 speel
luelol^
Jo
-unoc aql ssoJae slueJed Alornl ai1,
:spuerl Sulqrnl
dqderSourod
lBtn
'lno sr-q1gos o13t4
-slp atuos paIBaaeJ seq qcJBese?L
'drIdBrSourod -1e1s$a1o+ lueru+nmuoc s.1tm11dure
-Jaf eruocla/{\,tl[ea.rI ueql'fIAloIs ool
s! Sunol[ sB ua.Ip
SulssaacB are
lqtle
tu.raoru eJBJo lc! l.uoitl daqlg 1ng,
-Iqc urr\or{s os[B s!Itr qcreasal
l.nq
'aerqlJo Jaqlou aql
cr-snul psolurv\op 01 pIrB seure8 '1eqc
pr!s .'selsqerr asnq!plnlc 01 ssacaB
'uoll!ruJoJu!'>IJortqoottrcs - suosBeJ
poo8 .roJ qeA! aql llsl^ uarplltlc 18[tr1 >Icolq ol fllueggrq .req1a3o1po>IJor!!'
daql - lI op trBc daql rnou:1alt PUB
fqdBr8ouJod
rv\orD{efl\ '1uec.rad
00I
lepour u1-1dourro r-reql q+IA!dn atuoc
leurdlul roJ Iepou u1-1do eq1 god
ol sreplAoJdaal^les lelrJe+InqsIlIJg
-dns adl. :ueluod\Jo
[!uoll!N
llcunoC
ern roJ aq pFor!!, uolldo Naq eqJ'uol!g !UaqS
eql
luaplserd
Jo
'uarpl.nlctullcalord 1o .f11
.'uorplrqc tulpel
-gqrsuodsar eql oJegs,plnoqs suug
-oJd spr!Alo1 de,n 3uo1 B oE Plnorrr U
8u.neq raqler TBIr larrrelu! pIEs t[BI aql u1 e8u!qc !
aIqBIF^e fgpee.r
11
-aleu slql ltra! ol asooqc o1 uo11do .rogu8pdurec E pal sBtI oqrt.rels .ftoJ,
EuIsIr e '/fired aJIBIC dtrN sazlaoc
eql
eql sllnp! aABF frNnpul
lalrJeTn
's8tr.nrrearlualuoc-llnpe fu! epqcu!
JI 'euquo saEeul Tenxas alq!llnsun
puB 'IsIJalBrU
ueAalou op spJTq+-oiY\l
ssoraB alqlunls fFsBo u!a uarp$qC,
'1r 1senber oqlu sllnpe JoJ itnro 'sproin
llcqdxa fgenxas ol ssaccBSuIluBrF
e4nber sallsqea'
aloJaq eBE-Jo-JooJd
u! 01
Jeqlo In - Iuru pal!r
8I
la>Icll
clqde.rEourod 1o luec .rod I r(IuO
e ro au-rze8eur lpp! u! Su.Ifnq se fern
filrrgpe r1aq1loguour d1err11
eur!s aql uI aIq!F,!^B oq pFoqs lau
-ralq aql uo dqdBr8ou.Iod IBAa'L :prBs -caJJaol s1ue.red.ro31pcg;1p 113u1
->T!ru'uooJpaqr-reqlw euol!laILraI4
feIIIT -ar.relC roslap! fcTlod CCdSN
aql asndeql {es
'nrel ei$ uI a8ueqc ! ecBJ Jo ueld elqe
""rp8Y3rj"9.,fi3}1"
->IJoitr ! doleAep ol aullpBep ulunln"
eq1 uarrr5 ueeq ltlou a^"q 'ZO PUB e w o q Jl e q l u o a5!l ooJ puB
XIBJ, :TtqL'a8ue.rg's,f:tsg'q8nn'.rg
SuIpnIcuI 'sJaplaoJd 1se33lq aq;
'elqE)IJoillrm
aq plnoa
lI an8r! surrlJ raqlo
lnq llJor$ plnoc tuapfs e qcns pee.r8e
aA!q 01 prBs aJB aluos 'saAlastueql
srlder8oloqd 11cqd:(eS.urssaccefIrEIn
ruelsi{s ur-1do ue ldope o1 uaql a8m
airg
-8e.rlrupe gI ol ?T pe8e ue.rp1.ntrc
ol sreplaord laurelul ur-!ur aql q1!A[
.&roleur rnoJ alFllu'qeAreq1uo dqde.t
sXI!l alB^Ud plaq a^Eltr sralslultr [
'sells qcns itre! o1 ewoq eql t4 sJesn -8ouod ueas s!rtrsual-Japun eeJql u!
euos!fueru sestse88ns
u"f.?Elo*ro
11npe Eulrnolp dluo ruelsfs 8ut1er
e sI fffitqrssod.reqlouv
adfl-enotu
'lI slsenbar fgecglcads rosn llnp!
.sa6pur!oHpilnsun
ssoJre Eullqrunls,
e8e aq1 lE qejlr eql esn ol UEN faql
'a8eraAeuO'ueJpllttrcs.w!$Jg uo leu
-Je$4 Aql uo lualuoc IBrD(as
Jo lcBou4
aql lnoq! uracuoc 8u.I ro.r8sr araq;,
.'a1e1n5a.r
puB elBIsISaI TII'll\er$ '?sBJenssl sntrl
qll4a IBap lllvr 18ttr1sems!eru pre4roJ
Su6uuq uI al!rado-oc lou op feql
JI lsql aldoad 3uq1e1ere aly!,:Prcs
lunH dua.ref rtrelarcas ern+InC
uJodeulluo
unuuerpllttc
a:r'ruorpacnporrur$it^g3"Fi#rl
"o
pelordol
JI'sells egqdopaed ol ssecce laulseJ
ol ftrusseccns pasn llpBe{! auo uo
paseq tuelsi(s e doleaap ol uwnln!
eqX filun ua43 aq ol arB srap!^ord
rTr!clr'nrornses!$reqrott tBit?:H
alel.rdo.rdduu! l!tp paJnss!or oq
pBorr\ aul[uo lB Su.DtooIarB ueJpllqc
Jlartrl lBqrl lnoqB pelJrorlaslueJBa
'selp llcildxe lnal
ol esooqc o1 Supeq sJesn lrearu
plnoa 1eq1 uralsfs .ul-ldo, uB
Jo !apl eql tsuplcsq e^JEsJelsTultr[aIIClBJbOtrJOc
pacrqleqlllllfi
J o a p ll S u lmo r8 e u o r J
uerpllqc plaFts 01 pacroJ 3q
01 aJ!sau!druoc .LSN?ISJNI
srrrrrJpurelql
Joilpl te)!l!lod
upu|dPqtsou|pf A!
v
t'{
{;eq
ll0z'92aunl'Aeprnp5',llen