qi-tr qq{A qrfl Rit wTUi {u1 p6 encfr . rq.d rn{ufr

Comments

Transcription

qi-tr qq{A qrfl Rit wTUi {u1 p6 encfr . rq.d rn{ufr
errnft rqrftrmr$+fl q{qi+EIrrIIfi ril.
gut $rr&r'€ 3{qr6T fi"21912009
r.ffieiTTilqcIais
u.mrcig+m1,
ilR tg, q;rrtraldl. srrltal
erfrmPfi
fuqq
l.ITIKRI ilrFilsT qlq-q
u. qtet;Trs-r, E{EITaInT.
srqral
2.ffiffinFpqrPTqlq-q
{T.
qtfii.
1,
eT*{rqs-Effiq-q-d, qkqrEf{qqt{,
erqilfi r,-R, qraTt fu.
{ftTs'
r.qrcrqqrfrr+{E{atsq{f,
+.rqffiu-enrc|sqqf,
{T. trqTq}
i-d,
q;-{EIrod[
dI.
nr qfrnPfi
srrltal
tu
qiri qrt&ry qqtd s.48/09 qsi
ilirfl Tq fl ds qi-tr qq{A
R. o/o s/zo o q ti'qi ffi eT fi ilffiqdq ertrfl ?rT a1 ffi
1.
whqTrnq Blft{sTfr q-61fqeilrr
S-ffi
3Ttr6T qlqFilFrqraqTqf, +-A ertt.
z.
qii qtrf, qr q"rqffim
ndqT qrfl Rit wTUi
erfirETQfi
erFr*qm eTrt. 3lfrmefi q sflTpfi qiqT
encfr . rq.d rn{ufr
{u1
p6
{Tn"ftqrd}
Jft-dT?ff qffiE.zol11t14 tofr rqtr?rd d-A re A. 10t1212014, 7101t2015,
2BtO1t2O15 d 11103t2015 al1uidr dT{l t rkg{ {r€re E Fqifr 3Irrf,r
g+-fi-drq ut ;q-qp6qrs HTET afrf,r dre HEArF{ut 3rtmletrqqmM'qelrei
rT61 urtftq'Tti. qrw-nun*oqsqf,-+ erfi-omr6a-sni ero{T+. qTt.
3. qT.
qfu
;qlqTdz[,
TSffi
qql
1963 SUPREME COURT 146(1) (V 50 C 14)
(From Madhya Bharat :Madh BLJ1955 H.C.R. 568 ) 2'd May,1962
"AIR
J.L.Kapur, K.C.DAs GUPTA AND RAGHUBAR DAYAL,JJ.
Civil appeal No. 469 of 1960, Dl2-5-1962.
Appellant v.Thakur Kalyan Singh and another, Respondents.
Singh,
Thakur Sukhpal
qlfq-q-6q'ffo=fgi,d qTis1,
"1fte Appel.late eaur i,t rut ktmd. ta dectde an qppeal
an mp.qitb an tfrt. eooio o{ tfrB matexiol, on ryeruttd. utfren tfrp appe!.0ant appepLs at tfrz ftraring
&uf dot wt a.ddxu6d tfr"s enut*. lt wn di.rmtu tfip appenl, ln't fu.l"qul.L. ( ?ow 16,20 )
lt
i.t the drrt /. ,t tfre appeltcu* ta &au &af ffiE fudgrut" wdetL eppenl'a atwn*atu
thatan tfri,5 tfral tfre appellnle
{ttL ctttsitl uca,rcno and tt ir on&* alttL tfrp appellaru fra,t
in otily fian tfrp tfrat
et2rd . wouW call, upon tfie uapond,enr t" onpW to tfu.cantpttiun,
lt
appellal* eautt can Wtt cilnnin al{.tfiL uald$tt" matt*n nw*iancd' U
tfie appelhte gs'utt con
ou.Amill
{^s'L itt **d*y**,
""tlr"r"
"p;'"U*rr
at tfr& e"ott^r edua end' in dqing
derido tfi, oppnol *ili"'t anL 'te'{uruw!' te Mtl P^Arzlnitw
u"" *t uxqpd,, anurfrin& *ry usald tznd te
oo, it can 6,tfupk, aag t,frat tfr"
"pp,|lo*
6'8 )"
tfial tfr" pdg"r-rl and dur'&o undeL qppeal weLe uxgngt' (narua
tfrr. gudqmmf at &^e
n.*.0" +t " I{'tfr"
oft.ow
trqf, qdqm
3rfre-rptr qiql ewcTtmiqrqqT qrrilFr-irrcrqq{ A,€T rTfr sqfqqFfrq
qT{djqli siqtn
4810s .{c6r6fr Fffidgmh+st
qrq{ AtdmT
Erru)roGf,-qq qT qrrilgritKT
*.t* sfqifr
3Gf, t fuEq
qfe. dl{e qf. q--etqqfqlf,q.1.qTfiffiTfl-4ntf, It can dismiss the appeal for default
31Rr6rft qrar fuqrq
qd"Igt
fi
ffi
"."#S
qTfrird er{qenlKa-A q+fl6Tq{2ffi"} 3ilqrqs 3Trt'
4.
e-q-Eqlur€lmequi 3lTt{Tid 3il-t.
qdm
1
.
e{kf, srq+ erf,uqrf, +f, 3TIt.
z.uqiqr-q-oqT+eTqT-&d
l. Fr*.rerfr{qq{-d{i
ts-sr-oT'-qiflw
frql-fr ilgto3lzols
**[email protected]
^"q{,r\o-ot(
srtrdtristai
vd.- srfqmpfiEsawfi
9d: - nefis-f,-qrs{qml
rriq oiqrrR ffir& qit qr+f, {iciftrf,iqr
2/_ sEflqT F'flmq-{qr 16 6iRro
qtdqTq 3lrd fl(+qid {rfl s-wn'
Eqrqrft ftTn erqrqn-q'i Xt n 3ieqTfl {f,stiT fl
;
fqqrrr
B{urS
"fr,*.i+ner
"rfr*.fl,
ttolo1
k.ztlozlzoo8 q} ga {fa-*r"*-
qrteffiq3rcl-qqs'dIs-rffi
drhla
qTffif, Tt*tm' q*clqq erffm m'
qi
*. 1 t
243
{ffi-s-6 fir*roqx-S v-o