theory and practice: student insights

Comments

Transcription

theory and practice: student insights
ISSN 2335-2078
THEORY AND PRACTICE: STUDENT INSIGHTS
TEORIJA IR PRAKTIKA: STUDENTIŠKOS ĮŽVALGOS
International Students Practical Conference
Tarptautinė studentų mokslinė - praktinė konferencija
2013 11 14
ISSN 2335-2078
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija “Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“
KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS:
Pirmininkė Lina Kalibataitė, Kolpingo kolegijos direktorė
Vice pirmininkė:
Rasa Didžiulienė, Studentų paslaugų centro vadovė, Kolpingo kolegija
Nariai:
Raimund Egger, Ingolstadt Kolpingo akademijos vadovas, Vokietija
Kan. Saulius Filipavičius, Lietuvos Kolpingo draugijos/fondo valdybos pirmininkas
Greta Paulikaitė and Aistė Titaitė, konferencijos koordinatorės (SA), Kolpingo kolegija
Birutė Krikščiukienė, Vadybos katedros vedėja, Kolpingo kolegija
Edita Stankevičienė, Kalbų katedros vedėja, Kolpingo kolegija
Danė Ona Drungilienė, Finansų katedros vedėja, Kolpingo kolegija
Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė, Socialinio darbo katedros vedėja, Kolpingo kolegija
Rokas Jankauskas, Teisės katedros vedėjas, Kolpingo kolegija
THE ORGANIZING COMMITTEE:
Chairmen:
Lina Kalibataitė, Director of Kolping University of Applied Sciences
Vice Chairmen:
Rasa Didžiulienė, Head of Student Service, Kolping University of Applied Sciences
Members:
Raimund Egger, Head of Ingolstadt Kolping Akademy (Germany)
Greta Paulikaitė and Aistė Titaitė, Conference Coordinators (SA), Kolping University of Applied Sciences
Birutė Krikščiukienė, Head of Business Management Department, Kolping University of Applied Sciences
Edita Stankevičienė, Head of Language Department, Kolping University of Applied Sciences
Danė Ona Drungilienė, Head of Financial Department, Kolping University of Applied Sciences
Ramunė Bagdonaitė - Stelmokienė, Head of Social Work Department, Kolping University of Applied Sciences
Rokas Jankauskas, Head of Law Department, Kolping University of Applied Sciences
KONFERENCIJOS MOKSLINIS KOMITETAS
Pirmininkas – prof. dr. Virginijus Kundrotas,
BMDA Prezidentas, Adizes Graduate school (JAV) Dekanas
Nariai:
Josef Sebastian Paul, Akademinės tarybos pirmininkas, Kolpingo kolegija, Vokietija
Prof. dr. Vilija Aleknevičienė, Aleksandro Stulginskio universitetas
Prof. dr. Monika Pfaller-Rott, Eichstätt-Ingolstadt katalikiškasis universitetas, Vokietija
Prof. dr. Enn Listra, Talino technologijos universiteto Talino ekonomikos ir verslo administravimo mokykla, Estija
Prof. dr. Modris Ozolins, Prorektorius, Rygos technikos universitetas, Latvija
Prof. dr. Edverdas Vaclovas Bartkus, Kauno technologijos universitetas
Doc. dr. Irena Ragaišienė, Vilniaus universitetas
CONFERENCE SCIENTIFIC COMMITTEE:
Chairperson – Dr. Virginijus Kundrotas
President of BMDA, Dean of Adizes Graduate School (USA)
Members:
Josef Sebastian Paul, Head of the Academic Council, Kolping University of Applied Sciences, Germany
Prof. dr. Vilija Aleknevičienė, Aleksandras Stulginskis University
Prof. dr. Monika Pfaller-Rott, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Germany
Prof. dr. Enn Listra, Tallinn School of Economics And Business Administration of Tut, Estonia
Prof. dr. Modris Ozolins, Deputy Rector, Business Liaison and Development, Riga Technical Universty Faculty of
Engineering Economics, Latvia
Prof. dr. Edverdas Vaclovas Bartkus, Kaunas University of Technology
Asoc. prof. dr. Irena Ragaišienė, Vilnius University
Straipsniai įvertinti mokslinio komiteto narių. Autorių tekstų kalba ir stilius neredaguoti.
Papers were selected and reviewed by the members of Conference Scientific Committee
 Kolpingo kolegija, 2013
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
Mieli Skaitytojai,
Dear Readers,
Prieš du šimtus metų mažame Vokietijos
miestelyje Kerpene, netoli Kelno, gimė pal.
Adolfas Kolpingas, kuris savo smalsumo, noro
siekti dvasinių ir profesinių aukštumų bei padėti
kitiems įkūrė šiandien visame pasaulyje
veikiantį judėjimą – Tarptautinę Kolpingo
draugiją, kurios dalimi Lietuvoje esame ir mes
– Kolpingo kolegija.
Katalikų kunigo Adolfo Kolpingo
suformuluoti principai prieš daugiau nei 150
metų - padėti jaunimui tapti aktyviais piliečiais
visuomeniniame bei bažnytiniame gyvenime,
profesionalais savo darbinėje veikloje ir dorais
tėvais šeimoje – ypatingai svarbūs šiandien.
Šiais principais vadovaujantis, ugdome
jaunus žmones Kolpingo kolegijoje ir patirtimi
bei žiniomis dalinamės su kitais. Todėl
džiaugiuosi, jog vėl galime Jus pakviesti
susipažinti su Kolpingo kolegijos tarptautinės
studentų bakalaurų konferencijos
dalyvių
darbais.
Jauniems žmonėms, studijuojantiems
globaliomis sąlygomis, svarbu dalintis ir keistis
informacija, domėtis naujovėmis ir jas pritaikyti
ne tik būsimiems profesinio gyvenimo
pasiekimams, bet ir asmeniniam tobulėjimui.
Ši konferencija suteikia galimybę tiek
lokaliai, tiek virtualiai susipažinti, atrasti ir
visapusiškai tobulėti. Kaip sakė pal. Adolfas
Kolpingas:
200 years ago blessed Adolf Kolping was
born in a small German town Kerpen, near
Cologne. Being curious and having a strong wish
to seek for spiritual and professional highlands as
well as to help the others he has founded a
movement - International Kolping society which
today is known all over the world. Kolping
University of Applied Sciences is a part of it in
Lithuania.
More than 150 years ago catholic priest
Adolf Kolping has formulated principles which
are very important today too: to help young
people to become active citizens in a society and
church life, to be professionals at work and
honest parents in a family.
Following those principles we educate
young people at Kolping University of Applied
Sciences and share our knowledge and
experience with the others. I am happy to invite
you to read works of participants of Kolping
University of Applied Sciences International
bachelor student conference.
Today for the young people studying in a
global environment it is important to share and
exchange information, follow novelties and
adjust them not only in future professional
achievements but to use them for personal
development too. This conference gives
possibilities locally and virtually to get to know
each other, to discover and comprehensively
develop. As blessed Adolf Kolping said:
„Jei norite geresnės ateities, privalote
patys ją susikurti“.
Jūsų,
Lina Kalibataite
Kolpingo kolegijos direktorė
“If you want a better future, you must
create it yourself”.
Yours,
Lina Kalibataite
Director of
Kolping University of Applied Sciences
3
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
Dear Colleagues,
Mieli Kolegos,
On
behalf
of
Baltic
Management
Development Association (BMDA) I am glad to
welcome you to the Second International
Student conference “Theory and Practice:
Student Insights”. It is already the 2nd time when
young and active people from various countries
are gathering together in order to share their
ideas and points of view with each other. You
are those, who really care for the common future
of your regions, countries, as well as your
people. You are those who want to make this
world better and more prosperous, and who are
searching for the most effective ways to make it
happen.
It is extremely important to talk about our
challenges together, share our successes, and
learn from each other’s mistakes in order to
create the better common future. You are the
main agents of change! You are those, who
might make things to work.
Thank you for being socially responsible!
Thank you for being active! As Albert Einstein
said once,
Baltijos Vadybos Plėtros Asociacijos
(BMDA) vardu nuoširdžiai sveikinu Jus
tarptautinėje bakalaurų studentų konferencijoje
„Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“!
Jau antrąjį kartą šis renginys suburia įvairių
šalių jaunus ir akademiškai aktyvius žmones,
kuriems rūpi jų regionų, šalių, bei šalia esančių
žmonių ateitis. Jūs esate tie jauni žmonės, kurie
nori šį pasaulį padaryti geresniu ir skatinti jį
klestėti. Jūs esate tie, kurie ieško efektyviausių
būdų šiam tikslui pasiekti. Puikiai suprantu, kaip
labai svarbu yra visiems kartu šnekėtis apie šių
dienų iššūkius, dalintis savo pasiekimais ir
laimėjimais, mokytis iš savo klaidų ir visiems
kartu kurti savo bendrą ateitį. Jauni žmonės yra
pagrindinis pokyčių variklis, ir tik jauni ir
veržlūs žmonės gali užtikrinti sėkmingą mūsų
visų ateitį. Už kiekvieno milžiniško pokyčio
stovi paprasti žmonės, tokie kaip jūs, kurie
žengdami žingsnius pakloja pamatus didiesiems
pokyčiams, kurie iš naujo perkuria mūsų pasaulį
ir iš esmės paveikia visas gyvenimo sritis. Kaip
pasakė Albertas Einšteinas,
“A mind that has been stretched will never
return to its original dimension”.
“Kartą praplėstas protas jau niekada nebegrįš
į savo pirminę dimensiją”.
Therefore, I wish to all of you that this mind
stretching exercise would become for you a
traditional and very much enjoyable activity, for
which you will be back to Kaunas again and
again!
Taigi, noriu palinkėti jums, jaunieji tyrėjai,
kad mūsų protai ir toliau plėstųsi, nes ši
konferencija unikali proga dalintis savo
novatoriškomis idėjomis ir įžvalgomis bei
mokytis vieniems iš kitų.
Enjoy the conference, enjoy the sharing
and learning experiences!
Sincerely,
Dr. Virginijus Kundrotas
President of BMDA, Dean of Adizes
Graduate School (USA)
Linkiu puikios ir darbingos konferencijos,
Dr. Virginijus Kundrotas
BMDA Prezidentas, Adizes Graduate school
(JAV) Dekanas
4
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
KOLPING UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES: CAREER
STARTS WITH 'K'
Kolping University of Applied Sciences welcomes you to study Ecotourism (the only
program in Lithuania), Child‘s Welfare and Social Security (the only program in Lithuania),
Financial Acounting in the Public Sector (the only program in Lithuania), International Business,
Finance, Business English Translation, Social Work and Law. All programs are accredited in
Lithuania. After the graduation form the Kolping University of Applied Sciences all students are
certified with the vocational Bachelor’s diploma which is acknowledged by the Ministry of
Education and Science in Lithuania.
History
Kolping University of Applied Sciences has been successfully functioning in Lithuania for 17
years. The founder of the Kolping University of Applied Sciences is Lithuanian Kolping
Foundation i.e. a catholic charity and support organization. Kolping authorities and institutions in
Lithuania are a part of International Kolping Society. The Society is well known in the world for
more than 150 years. It operates in more than 60 states in the world and unites more than 450 000
members. The center of the society is in Köln
in Germany, where priest Adolf Kolping who
is the founder of the society started his
activities. Kolping Societies carry on with
their work in all over the world – in Austria,
Italy, Portugal, Switzerland, USA, Latin
America, Asia, South Africa etc.
The ethos of the Kolping University of
Applied Sciences is Christian values; a great
respect is shown to student’s personality and
positive
mutual
communication
and
cooperation.
“If you want a better future, you must create it yourself”, the famous German
priest, educator and journalist Adolf Kolping said in XIX century. And his activities are still being
carried on all over the world.
Modernity and quality
Kolping University of Applied Sciences has been expanding since the begining of 2011. In
autumn of 2011 students were invited to study in a newly built modern building in Kaunas old
town. The intensive development of the material comforts of the University of Applied Sciences
began in spring of 2008 and on the 4th of April in 2011 the new building was opened. The
classrooms in the new building are adapted for the handicapped, updated library and reading rooms,
spacious classrooms, computer classes, a conference room, equipped with a simultaneous
translation technics and other modern means satisfy students‘ and teachers‘ needs. One can see the
5
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
cultural heritage of the sixteenth century i.e. excavated and stored cellar fragments in the one of the
oldest Kaunas places (now in the basement of the new Kolping building) Kolping University of
Applied Sciences invests much in the quality. In June of 2012 the implementation of the quality
management system according to ISO 9001:2008 standard was completed and the certificate was
given to the University of Applied Sciences.
Knowledge and Practice
On the basis of well organized cooperation with our social partners the students of Kolping
University of Applied Sciences have wide opportunities to combine practical work with the theory
and therefore after graduating the University of Applied Sciences students are more competative in
the labour-market. Highly qualified teachers provide with the best quality studies and students have
the opportunity to develop their practical skills, not only during the lectures or studying on their
own, but also doing their practise work in other institutions or organizations of the social partners.
The students are offered the opportunity to practice and get a job in Germany.
Possibilities
Students can continue their studies in Lithuania and other EU countries, they also can choose
Erasmus exchange programs. The Kolping University of Applied Sciences has signed cooperation
agreements with institutions of higher education in Lithuania, Great Britain, Denmark, Germany
and other countries. Students have opportunity to actively participate in the Kolping University of
Applied Sciences and the International Kolping Society activities in Lithuania and other foreign
countries. The best students can be awarded with the scolarship that is funded by the founders of
Kolping University of Applied Sciences and the students who recieved the scholarship don‘t have
to pay for their studies. Successful graduates gain professional Bachelor's degree. Many graduates
who have finished studies at Kolping University of Applied Sciences, continue their studies in
Lithuania and universities abroad and successfully find jobs or set up their own businesses.
Students‘ activities
The Kolping University of Applied
Sciences has been organizing international
scientific and practical conferences for 12 years.
In autumn each year, Kolping Students‘ Week is
organized by the students‘ union and anually
students‘ festivities take place in the Kolping
house. Each year lecturers from foreign
universities arrive to give lectures, students
participate in seminars in Lithuanian Kolping
Society of Cultural and Educational Centre in
Troškūnai, region of Anykščiai. The Centre is
located in the former eighteenth century
Bernardine monastery. Our students contribute to
social projects and actively participate in student events. Students‘ Union has a successfully playing
basketball team, which has won more than one cup in various basketball tournaments.
KOLPING UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
www.kolping.lt
Raguvos str. 7, LT-44275 Kaunas
Tel.: (+370 37) 22 00 30
E-mail: [email protected]
6
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
WHAT IS BMDA?
Baltic Management Development Association (BMDA) was established at the end of 2002 by the
initiative of the Lithuanian, Latvian and Estonian Universities and Business schools, individual
professors of management as well as professionals from business society having a goal to develop
management education, training and research and to improve the quality of leadership and
management in the Baltic Sea region.
This initiative expanded rapidly beyond the geography of the Region and BMDA
currently unites more than 70 members from 23 countries – Austria, Belarus, Belgium, Croatia,
Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Norway, Poland,
Republic of Kazakhstan, Russia, Slovenia, Sweden, the Netherlands, Ukraine, United Kingdom,
USA.
WHY BMDA?
BMDA differs from other Management
Associations by its integrative role - establishing
virtual and cooperation bridges among BMDA
members: Business companies, Education
Institutions, Consulting companies, and
individual management researchers as well as
creating favourable conditions for their
cooperation. As Association unites members
from various countries around the world, the
slogan “BRIDGING EAST AND WEST”
became the BMDA motto.
BMDA 10th Annual Conference: workshops
INTERACTIVE BMDA IT PORTAL: www.bmda.net
BMDA aims to develop energetic internet community, which involves Business Schools,
Consulting companies, Corporations, as well as individual consultants, lecturers, and researchers
who are interested in management development opportunities on international scale.
www.bmda.net is the tool, using which BMDA members can benefit from:
 Receiving and spreading information actively;
 Increasing awareness about institution (placing logo, publishing news, etc.);
 Expressing needs for competence development or suggesting demanded training;
 Suggesting graduates for employers or expressing the need for their internship;
 Taking part in Business/Academic cooperation, Academic cooperation or Community
projects as well as other joint projects;
 Suggesting the solutions to solve existing management challenges in the Organization;
 Sharing insights, recently originated methodologies, articles, etc.;
7
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
 Getting access to the newest management literature resources, e-books, articles, PhD thesis,
etc..
THE MAIN ACTIVITIES OF BMDA
By implementing its activities, BMDA creates good conditions and friendly atmosphere for
Corporate, Institutional and Individual members’ cooperation and satisfaction of their needs and
expectations.
BMDA ORGANIZES AND INITIATES:
Annual Conferences that cover the topics related to the most current challenges in management
development, and promote the cooperation between Business and Institutions in Management
development.
Research focusing on innovative ideas in the area of management development and research across
the Europe and the World.
Publishing newest research findings in Baltic Journal of Management (BJM) – a joint project
between BMDA and Emerald Group Publishing (UK).
Educators and Students mobility within BMDA.
Training seminars for management educators, companies’ leaders and all the others interested in
Management and Leadership issues.
Forums and various issues related to Management development.
BALTIC MANAGEMENT DEVELOPMENT ASSOCIATION (BMDA)
E. Ozeskienes Str. 18 - 213
LT-44254, Kaunas, LITHUANIA
Tel.: +370 37 302206
Fax: +370 37 205676
E-Mail: [email protected]
Web.: www.bmda.net
8
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
CONTENTS/ TURINYS
YOUNG SPECIALISTS’ ROLE INDEVELOPMENT OF LAW THOUGHT/
JAUNŲ SPECIALISTŲ VAIDMUO TEISINĖS MINTIES PLĖTOJIME
Rima Jaruševičiūtė
SMUGGLING AS A SOCIAL PHENOMENOM IN EUROPEAN UNION
KONTRABANDOS, KAIP SOCIALINIO REIŠKINIO, YPATUMAI EUROPOS SĄJUNGOJE
Dalia Jakutavičė
TERMINATION OF EMPLOYMENT AGREEMENTS BETWYEEN THE PARTIES THEORETICAL AND
PRACTICAL ASPECTS
DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI
Renáta Kálmán
LEGAL ASPECTS OF INTERNATIONAL ADOPTION
TARPTAUTINIO ĮVAIKINIMO TEISINIAI ASPEKTAI
Karolis Petronis, Mindaugas Gaulia
DEVELOPMENT OF CSR IN LITHUANIA
ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PLĖTRA LIETUVOJE
Simona Rudzevičiūtė
NUMERUS CLAUSI IN EDUCATION: WHAT THE RIGHT DO STUDENTS HAVE?
NUMERUS CLAUSI ŠVIETIME: KOKIĄ TEISĘ TURI STUDENTAI?
Kristina Grikietytė
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION IMPORTANCE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
EUROPOS TEISINGUMO TEISMO REIKŠMĖ LIETUVOS RESPUBLIKAI
Brigita Karablikovienė
PREVALENCE OF VIOLENCE IN FAMILY PROBLEMS LEGAL ASPECTS
SMURTO PAPLITIMO PROBLEMOS ŠEIMOSE TEISINIAI ASPEKTAI
Daniele Mura
THE YOUNG LAW EXPERT: A NEW SUPER HERO?
JAUNASIS TEISĖS EKSPERTAS- NAUJASIS SUPERHEROJUS?
Sigutė Nėniūtė
PROSECUTOR'S OFFICE PLACE IN LAW ENFORCEMENT SYSTEM OF LITHUANIA
PROKURATŪROS VIETA LIETUVOS TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE
Vida Skirbantienė
JUVENILE CRIME SOCIAL FACTORS
NEPILNAMEČIŲ NUSIKALSTAMUMO SOCIALINIAI VEIKSNIAI
Susana Navarro Simón, Indrė Krasauskaitė
REGULATION OF CHILDREN RIGHTS IN LITHUANIA AND SPAIN
VAIKŲ TEISIŲ REGULIAVIMAS LIETUVOJE IR ISPANIJOJE
Tamás Pongó
STOP ILLEGAL DOWNLOADING?!
NELEGALIAM PARSISIUNTIMUI – STOP ? !
Kristina Urbonaitė
INTERPRETATION STUDENT‘S POINT OF VIEW TO JUSTICE AS A VALUE
AKADEMINIO JAUNIMO POŽIŪRIO Į TEISINGUMĄ KAIP VERTYBĘ INTERPRETACIJOS
Dovilė Ignatavičiūtė
LEGAL REGULATION OF HUMAN TRAFFICKING
PREKYBA ŽMONĖMIS IR JOS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS
10
19
23
28
35
43
55
61
64
72
77
84
88
98
THE IMPORTANCE OF SOCIAL WORK STUDIES IN MODERN SOCIETY: STUDENT EXPERIENCE/
SOCIALINIO DARBO STUDIJŲ REIKŠMĖ ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE: STUDENTŲ PATIRTIS
Giedrius Jonys
THE JOB PECULIARITY OF SOCIAL WORKER IN CHILDREN FOSTER HOME „ATŽALYNAS“
SOCIALINIO DARBUOTOJO VEIKLOS YPATUMAI KAUNO VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE „ATŽALYNAS“
Tomas Jankauskas
KOLPING UNIVERSITY MOTIVATION FOR STUDENT VOLUNTARY ACTION
KOLPINGO KOLEGIJOS STUDENTŲ MOTYVACIJA SAVANORIŠKAI VEIKLAI
Valda Tamaševičiūtė
THE APPLICATION OF SOCIAL WORK CLASSICAL METHODS WHILE WORKING WITH VICTIMS OF
PROSTITUTION
KLASIKINIŲ SOCIALINIO DARBO METODŲ TAIKYMAS DIRBANT SU PROSTITUCIJOS AUKOMIS
102
108
111
9
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
Aistė Titaitė, Greta Braukylaitė
1ST YEAR STUDENTS ADAPTATION OF PERMANENT
PIRMO KURSO STUDENTŲ ADAPTACIJA
Aleksandra Krakinauskaitė
SOCIAL WORKER OPPORTUNITIES FOR CREATIVITY IN PUBLIC SECTORSOCIALINIO
DARBUOTOJO KŪRYBIŠKUMO GALIMYBĖS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
Viktorija Jucytė
THE EXPECTATIONS OF GRADUATES WHEN FINISHING SCHOOL
ABITURIENTŲ LŪKESČIAI BAIGIANT MOKYKLĄ
THE CHALLENGES FOR BUSINESS IN TERMS OF UNCERTAINTY/
IŠŠŪKIAI VERSLUI NEAPIBRĖŽTUMO SĄLYGOMIS
Auksė Baltušytė
SMALL AND MEDIUM BUSINESS PROBLEMS IN THE INTERNATIONAL MARKET
SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PROBLEMOS TARPTAUTINĖJE RINKOJE
Raminta Benetytė
SIGNIFICANCE OF LITHUANIA BANK IN FINANCIAL STABILITY SUPPORT PROCESS
LIETUVOS BANKO REIKŠMĖ FINANSINIO STABILUMO PALAIKYMO PROCESE
Mantas Didžiulis
THE MAIN POWERS OF AUDITOR‘S ETHICS
PAGRINDINĖS AUDITORIŲ ETIKOS JĖGOS
Saulius Džiaugys, Giedrius Stonys
DECISION-SELECTION ANALYSIS FOR ALTERNATIVE ROAD RECONSTRUCTION OPTIONS
ALTERNATYVIŲ KELIO REKONSTRUKCIJOS VARIANTŲ SPRENDIMŲ PARINKIMO ANALIZĖ
Gianluca Guillaro, Marco Patriciello
NEW PERSPECTIVES OF TOURISM IN THE AGE OF UNCERTAINTY. FUTURE OR NOT?
NAUJOS TURIZMO PERSPEKTYVOS NEAPIBRĖŽTUMO AMŽIUJE
Zhumatkan Madi
DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN KAZAKHSTAN
SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO VYSTYMASIS KAZACHSTANE
Algirdas Polikevičius
KAUNAS CITY SPORTS CLUB COMPETITION ASSESSMENT OF CONSUMER PERSPECTIVE
KAUNO MIESTO SPORTO KLUBŲ KONKURENCINGUMO VERTINIMAS VARTOTOJŲ POŽIŪRIU
Lukas Pučinskas
LITHUANIA'S IMAGE-MAKING AND FINANCIAL PROBLEMS OF THIS PROCESS
LIETUVOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR ŠIO PROCESO FINANSAVIMO PROBLEMOS
Antanas Šimkus, Aida Barkauskaitė
ANALYSIS OF CORPORATE DEPOSIT MARKET CHANGE TRENDS IN LITHUANIA
VERSLO INDĖLIŲ RINKOS TENDENCIJŲ ANALIZĖ LIETUVOJE
110
123
135
142
146
152
157
163
166
169
179
191
THE ART OF LEARNING LANGUAGES/
KALBŲ MOKYMOSI MENAS
Guoda Petruškevičiūtė
LANGUAGE ROLE AND CULTURAL SEMIOTIC APPROACH IN ADVERTISEMENT TRANSLATION
KALBOS SVARBA IR KULTŪRINIS SEMIOTINIS METODAS REKLAMŲ VERTIMUOSE
Alina Valinskaitė, Gerda Grubliauskaitė
STUDY ABROAD: DREAM AND REALITY
STUDIJOS UŽSIENYJE: SVAJONĖ AR REALYBĖ
198
202
10
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
JAUNŲ SPECIALISTŲ VAIDMUO TEISINĖS
MINTIES PLĖTOJIME
YOUNG SPECIALISTS’ ROLE INDEVELOPMENT
OF LAW THOUGHT
_______________________________________________________
KONTRABANDOS, KAIP SOCIALINIO REIŠKINIO, YPATUMAI
EUROPOS SĄJUNGOJE
RIMA JARUŠEVIČIŪTĖ
Kolpingo kolegija
Vadovė lekt. J. Baltrūnienė
ANOTACIJA
Kontrabanda yra negatyvaus poveikio reiškinys, turintis įtakos tiek valstybės ekonomikai, tiek
ir visai visuomenei. Statistiniai duomenys rodo, kad visuomenė vis labiau yra linkusi toleruoti
kontrabandą, nors ji yra traktuojama, kaip nusikalstama veika. Lietuvoje kontrabandos, kaip
socialinio reiškinio problema yra itin opi, nes Lietuva yra trečia pagal kontrabandos mastus
Europos Sąjungoje.
Kaip ir kiekvienas socialinis reiškinys, kontrabanda turi savo atsiradimo priežastis.
Kontrabandą įtakoja palanki geografinė padėtis, augantis nedarbo lygis šalyje, didelė
kontrabandinių prekių paklausa, prasta ūkio subjektų finansinės veiklos kontrolė, blogas techninis
bei materialinis teisėsaugos institucijų aprūpinimas, komplikuotas teisinis muitinių procedūrų
reglamentavimas, bloga socialinė, ekonominė padėtis kaimyninėse šalyse.
SMUGGLING AS A SOCIAL PHENOMENOM IN EUROPEAN UNION
Rima Jaruševičiūtė
Kolping University of Applied Sciences
The Tutor Lect. J. Baltrūnienė
SUMARRY
Smuggling is a negative phenomenon, which affects both the state of the economy and society.
Statistical data shows that the public tolerates smuggling, even though it is treated as a criminal
offense. In Lithuania, smuggling as a social phenomenon is particularly acute because Lithuania is
the third by rates of smuggling in European Union. As any social phenomenon, smuggling has its
cause. Smuggling is affected by the advantageous geographical position, the growing
unemployment rate in the country, a large demand for smuggled goods, the poor traders’ financial
controls, poor technical and substantive law enforcement supply, complicated customs procedures,
legal regulation, and poor socio-economic situation in the neighboring countries.
11
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI
DALIA JAKUTAVIČĖ
Kolpingo kolegija
Vadovė lekt. M. Striuogienė
ANOTACIJA
Straipsnyje aptariami darbo sutarties nutraukimo abipusiu šalių susitarimu teoriniai ir
praktiniai aspektai. Nurodoma, kad sutarties nutraukimas šalių susitarimu vyksta trimis etapais:
pasiūlymo pateikimas, sutikimas nutraukti sutartį ir sutarties nutraukimas. Konstatuojama, kad
darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu yra demokratiškiausia praktika, tačiau neretai
darbdaviai pažeidžia darbuotojų teises, siūlydami šį susitarimą priverstinai. Todėl skatinama tiek
siūlymus, tiek susitarimus pateikti rašytine forma, nepamirštant, jog šios procedūros yra
reglamentuotos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 125 str. Turint rašytinius dokumentus, kaip
matyti iš straipsnyje pateiktų pavyzdžių, teisme yra lengviau ginti suinteresuotų šalių teises į laisva
valia pasirinktą ar priimtą darbo sutarties nutraukimo siūlymą, taip pat bandant įrodyti, kad
siūlymas nutraukti darbo santykius buvo pateiktas naudojant psichologinį ar kitokios rūšies
spaudimą.
TERMINATION OF EMPLOYMENT AGREEMENTS BETWYEEN
THE PARTIES THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
Dalia Jakutavičė
Kolping University of Applied Sciences
The Tutor Lect. M. Striuogienė
SUMMARY
In this article we discuss the theoretical and practical aspects of the termination of
employment contracts with reciprocal agreement of both parts. It is pointed out that this
termination has three main phases: the suggestion, the consent, and the termination itself. It is
known that the contract termination with reciprocal agreement is the most democratic and
convenient way, nevertheless, it is often seen that the employers violate the rights of their employees
by proposing it constrainedly. Hence it is suggested to present both the proposals and the
agreements in a written form, having in mind that the mentioned procedures are regulated by the
Labor Code of the Republic of Lithuania (article 125). When the parts have all the documents in the
written form, as we see from the examples given in the article, it is easier to protect the rights in the
court or to prove that any kind of pressure was used while signing this agreement.
12
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
LEGAL ASPECTS OF INTERNATIONAL ADOPTION
RENÁTA KÁLMÁN
University of Szeged, Faculty of Law and Political Sciences (Hungary)
Vadovė lekt. D. Perkumienė
SUMMARY
The inter-country adoption (international adoption) is a special type of adoption, when the
adopter (adoptive parent) and the child stem from different countries. The most important reasons
of inter-country adoption are the wars or other prolonged armed conflicts, poverty and in some
countries even cultural issues may lead to it, if “the girls have been considered to be inferior to
boys.” For these children, who are abandoned or orphaned because of the reasons mentioned
above, the only chance to grow up in a family is given by international adoption. The Hungarian
legal system divides this institution into two parts. The first, when a Hungarian individual or
married couple adopts a child from a foreign country, and the second, when a Hungarian child is
given up to be adopted in a different country.
Key words: Adoption, The New York Convention on the Rights of the Child, The Hague
Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption
TARPTAUTINIO ĮVAIKINIMO TEISINIAI ASPEKTAI
Renáta Kálmán
University of Szeged, Faculty of Law and Political Sciences (Hungary)
Vadovė lekt. Dalia Perkumienė
SANTRAUKA
Tarptautinis įvaikinimas yra specialus įvaikinimo tipas, kai įtėviai ir įvaikiai yra skirtingų
šalių piliečiai. Svarbiausios tarptautinio įvaikinimo priežastys karai, ginkluoti konfliktai, skurdas,
netgi kultūriniai skirtumai. Vaikų, kurie yra iš tokių šalių, viltis į geresnį gyvenimą yra tarptautinis
įvaikinimas. Vengrijos teisinė sistema gali būti kaip pavyzdys sprendžiant tarptautinio įvaikinimo
klausimus.
Raktiniai žodžiai: Niujorko konvencija dėl vaiko, Hagos konvencija dėl vaikų ir
bendradarbiavimo apsaugos teisių į tarptautinio įvaikinimo, tarptautinis įvaikinimas.
13
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
DEVELOPMENT OF CSR IN LITHUANIA
KAROLIS PETRONIS, MINDAUGAS GAULIA
Kauno kolegija /University of Applied Sciences
Vadovė lekt. G. Subačiūtė
SUMMARY
CSR is a corporate initiative to assess and take responsibility for the company's effects on the
environment and impact on social welfare. The term generally applies to company efforts that go
beyond what may be required by regulators or environmental protection groups. Corporate social
responsibility may also be referred to not provide an immediate financial benefit to the company,
but instead promote positive social and environmental change. So the main goal of CSR is to create
environmental sustainability programs, alternative energy/cleantech, and various social welfare
initiatives to benefit employees, customers, and the community at large. The purpose of this study is
to analyze CSR situation in Lithuania and main initiatives that concerns it.
ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PLĖTRA LIETUVOJE
Karolis Petronis, Mindaugas Gaulia
Kauno kolegija
The Tutor Lect. G. Subačiūtė
ANOTACIJA
Įmonių socialinė atsakomybė (toliau - ĮSA) yra kolektyvinė iniciatyva, kuria siekiama įvertinti
ir prisiimti atsakomybę už kompanijos daromą poveikį aplinkai ir socialinei gerovei. Terminas ĮSA
apskritai taikomas kompanijos pastangoms, kurios eina už to, kas gali būti reikalaujama iš įstatymo
leidėjo ar aplinkosaugos grupių. Taipogi gali būti paminėta, kad ĮSA neteikia finansinės naudos
įmonei, tačiau skatina teigiamą socialinį ir aplinkos tausojimą. Taigi, svarbiausi ĮSĄ tikslai: sukurti
aplinkos ekologinės pusiausvyros programas, naudoti alternatyviąją energiją bei „švariasias“
technologijas, skatinti ir įvairias socialinio aprūpinimo iniciatyvas, teikti naudą darbuotojams,
klientams, ir visai bendruomenei. Šio straipsnio tikslas yra apžvelgti ĮSA situaciją Lietuvoje ir
svarbiausias iniciatyvas.
14
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
NUMERUS CLAUSI IN EDUCATION:
WHAT THE RIGHT DO STUDENTS HAVE?
SIMONA RUDZEVIČIŪTĖ
Kauno kolegija/University of Applied sciences
The Tutor Lect. N. Mikalauskienė
SUMMARY
The right to education, according to Article 26 of Universal Declaration of Human Rights,
which was adopted by the United Nations General Assembly on 10 December 1948, is given to
everyone. Moreover, it declares that the education is free of charge, well, at least in elementary and
fundamental stages. This obligation set by UN nowadays is one of the fundamental human rights
and is included in the highest laws “collection” – Constitution. Although, as said General attorney
in his final conclusion in cases C-11/06 and C-12/06 p. 74 “in case of higher education national
authorities do not ensure the right to education - they ensure only equality to use this right, in order
to avoid discrimination for financial reasons” (trans. from Lith.). Mostly, the Government
authorities caring on financial side of higher education, even though, European Union has a policy
for learning all life promotion, looks like each of them aims are the same, still, their actions in
sometimes is opposite. The article will present the EU policy and one of the EU member state Italy
actions with European Court of Human Rights intervene which, by the way, was as well opposite to
EU policy of the Higher Education.
NUMERUS CLAUSI ŠVIETIME:
KOKIĄ TEISĘ TURI STUDENTAI?
Simona Rudzevičiūtė
Kauno kolegija/ University of Applied Sciences
The Tutor Lect. N. Mikalauskienė
ANOTACIJA
Europos Tarybos ir Unesco kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos
regiono valstybės konvencijos 1 sk. 1 str. nustatyta, jog teisė į aukštąjį mokslą yra kvalifikuotų
kandidatų teisė kreiptis ir būti svarstomiems dėl priėmimo į aukštojo mokslo studijas. Ši nuostata
yra perkelta į nacionalinės teisės lygmenį bei užtikrinta ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių konvencijos 1 Protokole.
Moklo paskirtis yra ugdyti bei auklėti ateities kartas, tačiau gyvenant XXI a. vis dar kyla
klausimų dėl asmenų lygybės ir teisės į aukštąjį mokslą. Įstatymai sukurti apsaugoti teisinius gėrius
bei būti suprantami ir prieinami kiekvienam visuomėnės nariui, kita vertus, įstatymai leidžia daug
interpretacijų. Aukščiausios teisinės galios valstybėse teisės aktuose, valstybės konstitucijose,
aptariami įstatymų saugomi teisiniai gėriai – vienas jų yra teisė į aukštąjį mokslą.
Kiekvienas įstatymų leidėjas savaip formuoja nuostatas, susijusias su aukštuoju mokslu.
Paprastai numerus clausi principas yra apibūdinamas daiktinėje teisėje. Tai civilinės teisės
principas, kuris dažnai naudojamas kaip viešosios teisės dalis. Šis principas iš esmės reiškia
griežtai įstatymo nustatyta, t.y. yra keičiamas, kai pats įstatymas keičiasi. Tokią kaitą reguliuoja
įstatymų leidžiamoji valdžia. Klausimas kyla tuomet, kaip šis principas siejasi su teise į aukštąjį
mokslą.
15
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
EUROPOS TEISINGUMO TEISMO REIKŠMĖ
LIETUVOS RESPUBLIKAI
KRISTINA GRIKIETYTĖ
Kolpingo kolegija
Vadovė lekt. Jurgita Baltrūnienė
ANOTACIJA
Po taip skaudžiai pagarsėjusiojo visame pasaulyje antrojo pasaulinio karo pabaigos ir
atsiradusiu žmonių gyvenimuose tam tikrų pasekmių, kurios buvo sukeltos būtent šio karo
padarinių, buvo pradėta galvoti ką daryti, kad ši istorija daugiau nebe pasikartotu ir kad būtu
užtikrinta taika tarp valstybių, žmonių saugumas ir svarbiausia pagarba kiekvieno žmogaus teisėms
ir laisvėms, todėl vienas iš sprendimų siekiant įgyvendinti lygiateisiškumą ir teisių įgyvendinimo
užtikrinimą visose valstybėse narėse buvo įstojimas į ES. 2004-05-01 Lietuvos Respublikai tapus
Europos Sąjungos nare prasidėjo naujas ir svarbus raidos etapas Lietuvos teisinėje sistemoje, kuri
visapusiškai paremta demokratijos, lygybės ir teisės viršenybės principais.
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION IMPORTANCE
OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
Kristina Grikietytė
Kolping University of Applied Sciences
The Tutor Lect. J. Baltrūnienė
SUMMARY
After so painfully known in the world of the Second World War and the onset of human lives,
certain effects of which were caused by this particular consequences of the war, it was started to
think what to do so that this story would no longer reacurr. To ensure peace between states, human
security, and, most importantly, respect for individual human rights and freedoms, one of the
solutions to achieve equality and rights enforcement in all Member States were joining the
European Union.
2004-05-01 Lithuania's accession to the European Union entered a new and important stage
in the development of the Lithuanian legal system, which is fully based on democracy, equality and
the rule of law.
16
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
SMURTO PAPLITIMO PROBLEMOS ŠEIMOSE
TEISINIAI ASPEKTAI
BRIGITA KARABLIKOVIENĖ
Kolpingo kolegija
Vadovė lekt. J.Baltrūnienė
ANOTACIJA
Prievarta ir smurtas – tai reiškiniai, kurie lydi žmoniją nuo seniausių Antikos, Romos laikų iki
šių dienų, žmogų – visą jo gyvenimą, nuo vaikystės iki mirties. Net ir XXI amžiaus pradžioje, kai
Pasaulis yra labai sparčiai pažengęs technologijų bei demokratijos srityse, nuolat per žiniasklaidos
priemones girdime informaciją apie vykstančius karus, taikos misijas, branduolinio ginklo grėsmę,
kruvinus susišaudymus taikos metu, nužudymus, net motinų – savo vaikų, savižudybes, ir 13-15
metų vaikų, apie ką tik gimusių kūdikių išmetimus į šiukšlių konteinerius, žiaurius sumušimus
žmonių ir pan., t.y. smurto ir prievartos protrūkius. Atsižvelgiant į tai, galima būtų teigti, kad šie
reiškiniai neatsilikdami, koja kojon, žengia kartu su mūsų civilizacija.
PREVALENCE OF VIOLENCE IN FAMILY PROBLEMS LEGAL ASPECTS
Brigita Karablikovienė
Kolping University of Applied Sciences
The Tutor Lect. J. Baltrūnienė
SUMMARY
The subject of master degree graduation thesis ‘‘The Problems of Violence Spread” is one of
the most urgent problems in Lithuania. The spread of youth violence reserves the background for
criminality in the future. Youth violence is disturbing because it can cause a lot of psychological
damage to a person‘s sense of self at a critical identity-forming time in one‘s life. Definition of the
problem, identification of the reasons of youth violence spread in its early stage and the violence
prevented at the possibly youngest age of children are the first steps in future crime prevention. The
problems of children socialization, especially in the field of violence, spread and prevention is
urgent for the author. Her work as an inspector for teenagers has been bound with the criminal
problems of teenagers. The choice of the topic in question was caused by the fact that the author is
a professional teacher. She has a good knowledge in children psychology and education and knows
the problem by experience.
17
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
THE YOUNG LAW EXPERT: A NEW SUPER HERO?
DANIELE MURA
Universita’ Degli Studi di Sassari
SUMMARY
The young law expert is faced with a bigger challenge than that faced by his predecessors:
the amazing recent development of the technique in every sector has revolutionized almost every
aspect of life and that has placed new and ever more complex legal problems, which a law expert is
called to give an appropriate response. He must be able to approach reality in a dynamic way, he
must have a very wide inter-disciplinary knowledge, he must have a great ability to adapt to
changing social sensitivity, and an ability to provide quick and satisfying responses to new needs.
The task for which the young law expert is called is titanic. Are we facing a new superhero?
JAUNASIS TEISĖS EKSPERTAS- NAUJASIS SUPERHEROJUS?
Daniele Mura
Degli Studi di Sassari Universitetas
ANOTACIJA
Šiuolaikinis jaunasis teisės ekspertas susiduria su didesniais iššūkiais nei jo protėviai.
Neįtikėtina technologijų pažanga įvairiuose sektoriuose sukėlė revoliuciją beveik visose gyvenimo
srityse. Visi šie pokyčiai sąlygojo naujas ir dar sudėtingesnes teisines problemas, į kurias
šiuolaikinis teisės ekspertas turi tinkamai sureaguoti. Tam, kad išspręstų šias problemas, jaunasis
ekspertas turi sukaupti daug interdisciplininių žinių, gebėti efektyviai prisitaikyti prie greitai
besikeičiančių sąlygų, greitai reaguoti ir tinkamai patenkinti iškylančius aplinkos poreikius. Tam,
kad atitiktų visus išvardintus kriterijus, jaunasis teisės ekspertas turėtų būti titaniškas. Ar mes
susiduriame su naujuoju super herojumi?
18
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
PROKURATŪROS VIETA LIETUVOS RESPUBLIKOS
TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE
SIGUTĖ NĖNIŪTĖ
Kauno kolegija
Vadovė lekt. G. Ročienė
ANOTACIJA
Pasirinkta tematika nagrinėjama teoriniu, teisiniu pagrindimu. Prokuratūra – viena
pagrindinių ikiteisminio tyrimo įstaigų Lietuvos Respublikoje. Norint geriau suprasti šios
institucijos darbą, pirmiau reikia išsiaiškinti, kaip ji, atlikdama savo funkcijas, bendradarbiauja su
kitomis teisėsaugos institucijomis. Straipsnyje nagrinėjamos prokuratūros funkcijos, bei jų ryšys su
kitų institucijų funkcijomis.
PROSECUTOR'S OFFICE PLACE IN LAW ENFORCEMENT
SYSTEM OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
Sigutė Nėniūtė
Kauno kolegija/ University of Applied Sciences
The Tutor Lekt. G. Ročienė
SUMMARY
Law enforcement system of the Republic of Lithuania is made up by the Judicial system, the
Advocacy, the Notary, the Bailiffs, the Prosecutor‘s Office, Pre-trial investigation system, Executive
authority that administer some of the law enforcement authorities.
Selected topics in theoretical analyzes, based on legal acts of the Republic of Lithuania. The
prosecutor's office is one of the main pre-trial investigation institutions in Lithuania. In order to
better understand the work of this institution, first we need to figure out how, by carrying out its
functions, it cooperates with other law enforcement agencies. The article dealt with the prosecutor's
office functions as well as their relationship to other functions of other law enforcement system
institutions.
19
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
NEPILNAMEČIŲ NUSIKALSTAMUMO SOCIALINIAI VEIKSNIAI
VIDA SKIRBANTIENĖ
Kolpingo kolegija
Vadovė lekt. J.Baltrūnienė
ANOTACIJA
Nusikalstamumas, kaip socialinis reiškinys, visos visuomenės problema ir būdingas visoms be
išimties pasaulio šalims. Tai viena aštriausių problemų visuomenėje kadangi paliečiami gyvybiškai
svarbūs, liečiantys kiekvieną žmogų klausimai. Nusikaltimai byloja apie pažeistą visuomenės narių
solidarumą, apie vertybinių orientacijų krizę1. Tačiau skaudžiausia - jaunimo nusikalstamumas,
kuris sudaro gana didelį procentą viso nusikalstamumo. Ši problema aktuali daugelyje šalių.
Pavyzdžiui tokiose šalyse kaip JAV ar Prancūzija nepilnamečių nusikalstamumas – palyginus su
Lietuva – daug didesnis, ten paaugliai labiau linkę į susišaudymus ne tik gatvėse, bet ir mokyklose.
Taigi. reikalingi efektyvūs sprendimai, kurie mažintų jaunimo nusikaltimų skaičių. Nepilnamečių
nusikalstamumas - viena svarbiausių problemų Lietuvoje. Nors vis daugiau prevencinių programų
ir visuomenės bei valdžios dėmesio, tačiau nepilnamečių nusikalstamumas tampa vis žiauresnis.
JUVENILE CRIME SOCIAL FACTORS
Vida Skirbantienė
Kolping University of Applied Sciences
The Tutor Lect. J. Baltrūnienė
SUMMARY
Emphasis is laid on revealing the problem of children‘s violence and coercion as a matter of
great relevance to our society. The objects of these illegal actions are usually schoolchildren or
other people, with whom children spend their leisure time. Children use violence and coercion in
their living or school surroundings, in the yard or in the street. The analysis of the mentioned data
has demonstrated that children‘s violence or (and) coercion is caused by social or psychological
reasons. Such actions are conditioned by belonging to informal youth groups, which induce the use
of violence and coercion, the music children have listened to, the movies they have watched,
posters, books and other sources which demonstrate scenes of violence and coercion, the effect of
alcohol, narcotics, psychotropic substances and other intoxicants, also, presumably, the
provocative behaviour of the victim and the behaviour patterns of all of us, i.e. the society.
1Dobryninas A., Gaidys V., 2004
20
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
REGULATION OF CHILDREN RIGHTS
IN LITHUANIA AND SPAIN
SUSANA NAVARRO SIMÓN, INDRĖ KRASAUSKAITĖ,
University of Extremadura (Spain), Kauno kolegija (Lithuania)
Vadovė lekt. D. Perkumienė
SUMMARY
This paper tries to collect the different concepts of children and their rights set out in
international treaties. At the same time, there is a brief introduction to the application of those
treaties in the Spanish Law.
Objectives: spread the concept of child under Spanish law because of their placement in the
various international treaties and promote protection of children's rights.
Key Words: International Law, Children’s Rights, Spain.
VAIKŲ TEISIŲ REGULIAVIMAS
LIETUVOJE IR ISPANIJOJE
Susana Navarro Simón, Indrė Krasauskaitė,
University of Extremadura (Spain), Kauno kolegija/ University of Applied Sciences (Lithuania)
The Tutor Lect. D. Perkumienė
ANOTACIJA
Šiame straipsnyje pateikiamos skirtingos vaiko ir vaiko teisių, nustatytų tarptautinėse
sutartyse, sąvokas ir jų apibūdinimai. Taip pat darbe yra trumpas įvadas į minėtų sutarčių taikymą
Ispanijos teisėje.
Straipsnio tikslas: pristatyti vaiko sąvoką pagal Ispanijos teisę, vaiko teisių vietą įvairiose
tarptautinėse sutartyse ir palyginti su vaiko apsauga Lietuvoje.
Raktažodžiai: Tarptautinė teisė, vaiko teisės, Ispanija.
21
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
STOP ILLEGAL DOWNLOADING?!
TAMÁS PONGÓ,
University of Szeged (Hungary),
Vadovė lekt. N. Mikalauskienė (Kauno Kolegija)
SUMMARY
Nowadays peer-2-peer file sharing is a common activity. A lot of citizens in many countries
are using these websites every day, because it is fast, easy to use and mostly it is free. However, a
lot of contents on these web pages are illegal. If somebody downloads one of these contents, it hurts
the interest of the copyright holder; the downloader therefore commits a copyright infringement.
The copyright holders expect the protection against these infringements from the state. This is one
of the most important reasons why states made steps to prevent illegal downloading and to punish
copyright infringers.
Key words: Peer-2-peer file sharing, copyright infringements, graduated response system, 3strikes, 6-strikes, Hadopi, Copyright Alert System, ISP’s.
NELEGALIAM PARSISIUNTIMUI – STOP ? !
Tamás Pongó
Szeged universitetas (Vengrija)
Vadovė lekt. Nerija Mikalauskienė
ANOTACIJA
Kasdien įvairių pasaulio šalių piliečiai naudoja internetines svetaines informacijos
parsisiuntimui, nes tai greita, paprasta ir nemokama. Tačiau šių tinklapių naudojimas yra
neteisėtas. Šie „nekalti siuntinėliai“ iš internetinių svetainių pažeidžia autorių teises. Autorių teisių
turėtojai tikisi būti apsaugoti nuo šių pažeidimų. Tai viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl
kuriamos priemonės – diferencijuotos reagavimo sistemos - užkirsti kelią nelegaliam atsisiuntimui.
Raktažodžiai: Peer-2-peer failų mainų, autorinių teisių pažeidimai, baigtinio reagavimo
sistemą, 3-strikes, 6-strikes, Hadopi, autorinių teisių įspėjimo apie pavojų sistema, IPT.
22
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
AKADEMINIO JAUNIMO POŽIŪRIO Į TEISINGUMĄ
KAIP VERTYBĘ INTERPRETACIJOS
KRISTINA URBONAITĖ
Klaipėdos valstybinė kolegija
Vadovės: lek. V. Poimanskienė, asist. D. Kemzūrienė
ANOTACIJA
Šio tyrimo tikslas - išanalizuoti ir pagrįsti studentų požiūrį į teisingumą bei reakciją ginant šią
vertybę. Buvo pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas, atlikta apklausa raštu (testas). Tyrime dalyvavo
Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai. Tiriamųjų imtis - 203 respondentai. Tyrimu nustatyta, kad
žmogiškumas ir teisingumas yra reikšmingiausios vertybės. Respondentų teigimu, jie verti daugiau, nei
kiti juos įvertina, netiki, kad padaryta skriauda susilaukia atpildo, jaučia didelį emocinį diskomfortą, kai
su jais neteisingai su jais elgiamasi, bet sutinka, kad jų teisingas elgesys susilaukia pripažinimo. Sutinka,
kad atsižvelgiama į jų teises bei laisves. Studentai reaguoja į neteisingumą vadovaudamiesi teisinėmis
normomis ir tradicinio elgesio paremtomis taisyklėmis.
INTERPRETATION STUDENT‘S POINT
OF VIEW TO JUSTICE AS A VALUE
Kristina Urbonaitė
Klaipeda State College
The Tutor Lect. V. Poimanskienė and assist. D. Kemzūrienė.
SUMMARY
Purpose of this study is to analyze and justify one’s attitude to justice and reaction in defending
this value. The choice was a quantitative research method, which was conducted as a survey in writing
(test). The study involved Klaipeda State College students. The sample sizes are of 203 respondents. The
study found that humanness and justice are the most significant values. Respondents said they were
worth more than others to assess, did not believe that the injury inflicted retribution, felt great emotional
discomfort when treated unfairly, but agreed that their correct behavior got recognition. The respondents
agreed that their rights and freedoms are taken into account. Students react to injustice in accordance
with legal norms and traditional behavior-based rules.
23
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
PREKYBA ŽMONĖMIS IR
JOS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS
DOVILĖ IGNATAVIČIŪTĖ,
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Vadovė lekt. D. Perkumienė
ANOTACIJA
Prekyba žmonėmis - globalinė problema, apimanti beveik visas pasaulio valstybes.
Dažniausiai prekyba žmonėmis yra suvokiama kaip vergijos forma ir pripažįstama vienu
pagrindinių žmogaus teisių pažeidimu nuo kurio nukenčia tiek moterys, tiek vyrai, tiek ir vaikai. Per
daugybę metų buvo priimta nemažai teisės aktų, nukreiptų prieš prekybą žmonėmis, ir įvykdytos ne
tik socialinės, bet ir teisinės prevencinės priemonės. Tačiau, kad ir kaip yra kovojama, ši
nusikalstama veika yra sunkiai pažabojama ir įveikiama. Žmonės tapę šios nusikalstamo veiklos
aukomis yra parduodami kaip daiktai ir už tai yra gaunamas didžiulis pelnas. Prekyba žmonėmis
yra aktuali šiuolaikinė problema todėl šiame straipsnyje atskleidžiama prekybos žmonėmis
samprata ir labiausiai paplitusios, susiję nusikalstamo veikos.
LEGAL REGULATION OF HUMAN TRAFFICKING
Dovilė Ignatavičiūtė,
Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences
The Tutor lect. D. Perkumienė
SUMMARY
Human trafficking is a global problem, because it covers almost all countries of the world.
Women, men, and children are suffering from human trafficking. People who are becoming live
goods are on sale like things and the profit is one of the biggest. The prevention laws of human
trafficking improve every year and depend on the current situation. This paper analyses the
definition of the process of human trafficking; it researches the consequences of human trafficking
and the amount of this crime in Lithuanian and international level.
24
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
SOCIALINIO DARBO STUDIJŲ REIKŠMĖ ŠIUOLAIKINĖJE
VISUOMENĖJE: STUDENTŲ PATIRTIS IR PERSPEKTYVOS
THE IMPORTANCE OF SOCIAL WORK STUDIES IN MODERN
SOCIETY: STUDENT EXPERIENCE AND PROSPECT
_____________________________________
SOCIALINIO DARBUOTOJO VEIKLOS YPATUMAI
KAUNO VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE „ATŽALYNAS“
GIEDRIUS JONYS
Kolpingo kolegija
Vadovė lekt. R. Bagdonaitė-Stelmokienė
ANOTACIJA
Šiame straipsnyje yra siekiama apibrėžti ir parodyti socialinių darbuotojų vykdomas veiklas
ir funkcijas dirbant su tėvų globos netekusiais vaikais globos namų įstaigose. Taip pat pristatomi
2013 m. atlikto tyrimo rezultatai, leidę atskleisti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus Kauno
vaikų globos namuose „Atžalynas“ bei socialinio darbuotojo veiklos poreikį šioje įstaigoje klientų
(t.y. įstaigoje gyvenančių vaikų) požiūriu.
THE JOB PECULIARITY OF SOCIAL WORKER
IN CHILDREN FOSTER HOME „ATŽALYNAS“
Giedrius Jonys
Kolping University of Applied Sciences
The Tutor Lect. R. Bagdonaitė-Stelmokienė
SUMMARY
Nowadays, the loss of parental care is a topical and a sensitive subject, which not only
touched the public interest and social politics, but also is related with social work and social
workers’ practice. It is important to analyze the peculiarity and singularity of the social work in
children foster home “Atžalynas“. The subject of the research is the peculiarity of social workers
who work in children foster home “Atžalynas“. The goal of this analysis is to detect and describe
the peculiarities of a status of a social work profession from the viewpoint of social worker in
children foster home “Atžalynas“.Methods: for reaching the goal of this analysis, a mixed type of
research was chosen. Qualitative analysis data was collected by a half-structured interview method
and quantitative survey data were collected by questionnaire. In total there were 9 social workers
interviewed who are working in children foster home “Atžalynas“, and 15 children from 14 to 18
years old who are living not less than 6 month in children foster home “Atžalynas“. For the
research, continuous sampling was used. The research was conducted in 2013. The research
showed that social work methods and tools are used by social workers in a variety of business
functions in children foster home “Atžalynas“ in Kaunas. The study revealed that the 4 most
commonly used methods are the individual and group social work with children deprived of
parental care, through appropriate and effective social work tools, such as keeping documentation,
interviews, observation and consultation. The study also revealed customer point of view, social
workers work items. Children who are living in children foster home “Atžalynas“ describe the
activities of social workers as necessary, more worthy of respect and helpful in their personal lives.
25
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
KOLPINGO KOLEGIJOS STUDENTŲ MOTYVACIJA
SAVANORIŠKAI VEIKLAI
TOMAS JANKAUSKAS
Kolpingo kolegija
Vadovė lekt. E. Darulienė
ANOTACIJA
Savanoriškos veiklos vaidmuo visuomenėje didėja, nors vis dar abejojama, kodėl verta
savanoriauti. Savanorystė atsako į profesinio pasirinkimo klausimą ir padeda pasirinkti profesiją
ne tik pagal reitingus, bet ir pagal asmenines savybes ir vidinį pašaukimą. Todėl svarbu išsiaiškinti
dėl kokių priežasčių savanoriai skiria savo laiką ir pastangas savanoriauti. Atliktas tyrimas
atskleidė studentų savanoriškos veiklos motyvus: galimybė padėti kitiems, pasisemti naujų įgūdžių
ir patirties bei noras tobulėti. Šioje veikloje studentas įgauna naudingos patirties ir praktikos,
pasitikėjimo savimi bei mokosi dirbti savarankiškai. Savanoriška veikla labiausiai yra reikalinga
dirbant su vaikais ir jaunimu, neįgaliaisiais bei veikloje su socialinės rizikos grupės asmenimis.
Išaiškėjo savanoriškoje veikloje dalyvauti trugdantys veiksniai - laiko stoka, informacijos trūkumas
bei savanoriavimo tradicijų nebuvimas.
KOLPING UNIVERSITY MOTIVATION FOR STUDENT VOLUNTARY ACTION
Tomas Jankauskas
Kolping University of Applied Science
The Tutor Lect. E. Darulienė
SUMMARY
Voluntary activity is improving day by day. Even if it is still debated why people should still
volunteer, voluntary work is still changing our surroundings. With a help of voluntary work, we are
changing individualism and loneliness, we are creating opportunity to improve their dignity. Every
volunteer's decision to become a volunteer is unique and authentic. Voluntary work answers the
question of profession’s choice and it helps to choose profession by one’s personal qualities and
inner callings. This is why it is very important to understand the reasons why volunteers are
spending their time and effort to volunteer. The purpose of this work is to analyze motivation for
voluntary work. The study revealed that the students volunteering motives are the following: the
opportunity to help others, to gain new skills, experience and desire to improve. This activity gives
the students valuable experience and practice of self-confidence and a possibility to learn to work
independently. Volunteering is the most necessary when working with children and young people,
disabled people, and disadvantaged groups. It appeared that the factors that prevent from
participation in voluntary activities are a lack of time, a lack of information, and a lack of tradition
of volunteering. According to the respondents, volunteering increases job opportunities.
26
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
KLASIKINIŲ SOCIALINIO DARBO METODŲ TAIKYMAS
DIRBANT SU PROSTITUCIJOS AUKOMIS
VALDA TAMAŠEVIČIŪTĖ
Kolpingo kolegija
Vadovė lekt. A, Kaušienė
ANOTACIJA
Straipsnyje apibūdinamas prostitucijos reiškinys bei atskleidžiamas klasikinių socialinio
darbo metodų taikymas dirbant su prostitucijos aukomis. Pristatomo 2013 metais atlikto tyrimo
duomenys parodo kaip prostitucijos reiškinį (priežastis, pasekmes, prostitucijos mažinimo
galimybes) supranta socialiniai darbuotojai. Tyrimo metu paaiškėjo, kad su prostitucijos aukomis
dirbantys socialiniai darbuotojai naudoja visus klasikinius socialinio darbo metodus. Efektyviausiu
metodu įvardijamas individualus darbas.
THE APPLICATION OF SOCIAL WORK CLASSICAL METHODS
WHILE WORKING WITH VICTIMS OF PROSTITUTION
Valda Tamaševičiūtė
Kolping University of Applied Sciences
The Tutor Lect. A. Kaušienė
SUMMARY
Article describes the phenomenon of prostitution and reveals classical methods of social work
applicable while working with victims of prostitution. The data of the study, which was completed in
2013, showed how social workers perceive the phenomenon of prostitution (causes, consequences,
options of prostitution reduction). The study found that social workers working with victims of
prostitution use all classical methods of social work. Individual work was indicated as the most
effective method.
27
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
PIRMO KURSO STUDENTŲ ADAPTACIJA
AISTĖ TITAITĖ, GRETA BRAUKYLAITĖ
Kolpingo kolegija
Vadovė lekt. I. Ruškuvienė
ANOTACIJA
Asmens adaptacija ir socializacija organizacijoje yra svarbūs veiksniai, lemiantys sėkmingą
veiklą. Studentų sėkminga adaptacija aukštojoje mokykloje yra pilnavertiškos veiklos garantas.
Norint suprasti su kokiomis problemomis bei lūkesčiais susiduria Kolpingo kolegijos pirmakursiai
buvo atliktas pirmakursių adaptacijos tyrimas. Tyrimu buvo aktualu sužinoti, kaip studentai įsiliejo
į jiems naują aplinką ir kokie yra jų lūkesčiai. Adaptacijos problematikai analizuoti buvo pasitelkti
kokybinio ir kiekybinio tipo tyrimai.
1ST YEAR STUDENTS ADAPTATION OF PERMANENT
Aistė Titaitė And Greta Braukylaitė
Kolping University of Applied Sciences
The Tutor Lect. I. Ruškuvienė
SUMMARY
We have done an adaptation intervieėw of the first year students at Kolping College. The goal
of this interview was to find out what kind of difficulties arise to adapt in Kolping College society,
and what kind of expectations the students have. We made two kinds of research: quantitative and
qualitative. In this article we represent results of our research
28
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
SOCIALINIO DARBUOTOJO KŪRYBIŠKUMO
GALIMYBĖS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
ALEKSANDRA KRAKINAUSKAITĖ
Kolpingo kolegija
Vadovas lekt. R. Didžiulienė
ANOTACIJA
Kūrybiškumo reikia visur: organizuojant socialines paslaugas, rašant ataskaitą,
bendraujant su kolegomis ir pan. Kūrybiškumas – tai galimybė tam tikrus dalykus pamatyti kitaip.
„Kūrybiškumas didina ir paties darbuotojo pasitenkinimą atliekamomis darbinėmis užduotimis,
didina darbo efektyvumą, pakelia nuotaiką, rutininį elgesį paverčia kažkuo nauju” (Avižinis, 2012).
Siekiant sužinoti, kaip kūrybiškumas pasireiškia viešąjame sektoriuje, kaip vystomi kūrybiniai
gebėjimai ir kokie dominuoja trikdžiai, neleidžiantys pasireikšti kūrybiniam mąstymui, buvo atliktas
tyrimas X rajono savivaldybėje Socialinės paramos skyriuje.
Tyrimo dalyviai pažymėjo, kad:kūrybiškumas socialiniame darbe yra gebėjimas „kitaip“
pristatyti problemų sprendimo būdus ir ieškoti naujų veiklos formų, būti originaliu; svarbus
kūrybinių gebėjimų tobulinimas: ieškoti netradicinių sprendimo būdų, teikiant pasiūlymus;
kūrybiškumas turėtų padėti lanksčiau reaguoti į sudėtingas situacijas. Buvo įvardintos formalios
(kursai, seminarai, mokymai, supervizija) ir neformalios (pokalbiai ir refleksijos su bendradarbiais,
dalinimasis patirtimi su kolegomis iš kitų organizacijų) formos;erzina trukdžiai, ribojantys
kūrybiškumą kasdienėje veikloje: naujų idėjų ir nesėkmės baimė; neužtikrintumas dėl idėjų
įgyvendinimo; laiko stygius ir didelis darbo krūvis; rutina ir konkurencija; nekonstruktyvi kritika ir
stereotipinis mąstymas; optimizmo stoka.
SOCIAL WORKER OPPORTUNITIES FOR CREATIVITY
IN PUBLIC SECTOR
Aleksandra Krakinauskaitė
Kolping University of Applied Sciences
The Tutor Lect. R. Didžiulienė
SUMMARY
Creativity is needed everywhere: the organization of social services, writing a report,
creating a residential premises, dealing with colleagues and so on. Creativity - it is an opportunity
to see some things differently. Creative people are the driving force of the organization - they not
only helps the organization to develop, but there are great helpers in competition. “Creativity
enhances the individual's satisfaction with the tasks performed by stain, increase operational
efficiency, improve mood, routine behavior makes something new” (Avižinis, 2012). To find out
how creativity occurs in the public sector for the development of creative skills, and what dominates
the constraints hindering of creativity, creative thinking, research was carried out X District
Municipality Social Assistance section.Study participants noted that: creativity in social work is the
ability to "something else" to present solutions and the search for new forms of activity, be original;
important creative skills development: look for unconventional solutions, providing suggestions,
creativity should enable greater flexibility to respond to difficult situations. Were named formal
(seminars, training, supervision) and informal (conversations, reflection and sharing experiences
with colleagues) forms; annoying interference limiting creativity daily practice of new ideas and the
fear of failure, insecurity ideas for implementation of time constraints and heavy workload, routine
and competition; unconstructive criticisms and stereotypical thinking, lack of optimism.
29
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
ABITURIENTŲ LŪKESČIAI BAIGIANT MOKYKLĄ
VIKTORIJA JUCYTĖ
Aleksandro Stulginskio universitetas
Vadovė doc. dr. R. Mičiulienė
ANOTACIJA
Pastaruoju metu ypatingas dėmesys skiriamas moksleivių profesiniam informavimui ir
konsultavimui. Nepaisant šių paslaugų plėtros ir įvairovės, dauguma vidurinę mokyklą ar
gimnaziją baigiančių moksleivių neturi aiškių ateities planų. Šiame darbe moksleivių lūkesčiai
nagrinėjami karjeros projektavimo kontekste vadovaujantis Lietuvos ir užsienio mokslininkų
teorijomis. Pristatomas tyrimas, atliktas dvejose Kauno X gimnazijose 2013m., kurio metu apklausti
95 gerai ir labai gerai besimokantys abiturientai. Iš jų 21 proc. teigė, kad prieš abitūros egzaminus
vis dar nežino, kokią studijų kryptį norėtų pasirinkti ir kokie jų ateities lūkesčiai. Atlikus tyrimą
išsiaiškinta, kad daugelis abiturientų patys apsisprendžia dėl savo ateities lūkesčių, ir tik
nedaugeliui respondentų įtakos turi socialinė aplinka: šeima, draugai, ugdymo įstaiga, informaciją
žiniasklaidoje. Nustatyta, kad svarbiausi respondentų lūkesčiai karjeros atžvilgiu yra mėgstama,
patinkama veikla, didelės karjeros galimybės bei gerai apmokamas darbas.
THE EXPECTATIONS OF GRADUATES WHEN FINISHING SCHOOL
Viktorija Jucytė
Aleksandras Stulginskis University
The Tutor Assoc. Prof. PhD Rita Mičiulienė
SUMMARY
At present a great attention is given to career guidance and councelling of secondary schools
students. Yet, in spite of development and variety of these efforts most students leave secondary
schools or gymnasiums without any clear career goals.
The purpose of this research was to investigate students‘ expectations of career planning
following the theories of Lithuanian and foreign scientist.
The report is based on the data obtained from a survey conducted in 2013 of 95 school
leavers (having good or very good academic achievements) from 2 Kaunas X gymnasiums. 21
percent of them stated that before school leaving exams they still did not know what their
educational aspirations and career expectations were.
The research has shown that most school leavers decide upon their future goals themselves
and only some of them are influenced by their social environment: family, friends, educational
institution, information in mass media. It has been found that the most important career
expectations of school leavers are favourite and enjoyable occupation, wide career prospects and a
well-paid job.
30
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
IŠŠŪKIAI VERSLUI NEAPIBRĖŽTUMO SĄLYGOMIS
THE CHALLENGES FOR BUSINESS IN TERMS OF
UNCERTAINTY
_____________________________________
SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PROBLEMOS
TARPTAUTINĖJE RINKOJE
AUKSĖ BALTUŠYTĖ
Kolpingo kolegija
Vadovė lekt. B.Krikščiukienė
ANOTACIJA
Mažų ir vidutinių įmonių (toliau MVĮ) vaidmuo šalies ūkyje įgauna vis didesnę svarbą.
Straipsnyje aptariama, jog didėjanti globalizacija lemia, vis didėjantį mažų ir vidutinių įmonių
skaičių, kurios ryžtasi išeiti į tarptautinės rinkas. Aptariama su kokiomis pagrindinėmis
problemomis šios įmonės susiduria ir kokios priežastys jas lemia.
SMALL AND MEDIUM BUSINESS PROBLEMS IN
THE INTERNATIONAL MARKET
Auksė Baltušytė
Kolping University of Applied Sciences
The Tutor Lect. B. Krikščiukienė
SUMMARY
Small and medium-sized enterprises (SMEs) are becoming more important for the economy of the
country. The article emphasizes increasing globalization, which leads to the growing of small and
medium enterprises, and their willingness to perform in international markets. The main reasons of the
problems that a company faces are being discussed in this article, as well as what and how the
government should change to promote internationalization.
31
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
LIETUVOS BANKO REIKŠMĖ FINANSINIO STABILUMO
PALAIKYMO PROCESE
RAMINTA BENETYTĖ
Kauno technologijos universitetas
Vadovė lekt. G. Giriūnienė
ANOTACIJA
Finansų krizių pasireiškimo riziką įtakoja finansų sistemos stabilumo lygis. Kuo jis mažesnis,
tuo didesnė rizika, kad finansų krizė įvyks, todėl kiekviena valstybė siekia didinti finansų sistemos
stabilumo lygį. Kadangi kiekvienoje šalyje pagrindinė finansų institucija yra centrinis bankas,
būtent jo tikslas ir yra užtikrinti stabilią ir saugią finansų sistemą nacionaliniu lygmeniu. Tam
tikslui Lietuvos centrinis bankas atlieka daug įvairių funkcijų, kurios sąveikauja tarpusavyje. Visą
Lietuvos finansų sistemą sudaro septyni pagrindiniai finansiniai subjektai: bankai, kredito unijos,
centrinė kredito unija, lizingo bendrovės, draudimo įmonės, kapitalo rinkos dalyviai ir pensijų
fondai, kurių kiekvieną prižiūri Lietuvos centrinis bankas, atskirai reguliuodamas atskirus subjektus
ir bendrai reglamentuodamas visų subjektų veiklą. Kiekviena finansinė institucija susiduria su tam
tikromis finansinį stabilumą mažinančiomis rizikomis, kurias centrinis bankas turi valdyti ir imtis
atitinkamų priemonių bent vienai finansinei institucijai susidūrus su atitinkama rizika. Prevencinės,
administracinės ir sisteminės likvidumo pagalbos priemonės yra pagrindinės centrinio banko
finansų sistemos stabilumui užtikrinti taikomos priemonės. Aukštas nacionalinių rinkų finansinis
stabilumas užtikrina aukštą finansinį stabilumą ir tarptautinėje globalioje rinkoje, kas padeda
išvengti globalių finansinių krizių ir minimizuoti vieno iš ekonomikos verslo ciklų - krizės atnešamus nuostolius.
SIGNIFICANCE OF LITHUANIA BANK
IN FINANCIAL STABILITY SUPPORT PROCESS
Raminta Benetytė
Kaunas University of Technology
The Tutor lect. G. Giriūnienė
SUMMARY
The financial crisis affects the risk of onset of the financial system stability. The less it is, the
greater the risk that a financial crisis will occur, so each country needs to enhance financial system
stability. Since every major financial institution in the country is the central bank, namely its goal is
to ensure a stable and secure financial system at the national level. For this purpose, the central
bank performs many different functions that interact with each other. Throughout the Lithuanian
financial system consists of seven major financial entities: banks, credit unions, credit union
central, leasing companies, insurance companies, capital markets participants, and pension funds,
each of which is supervised by the Central Bank of Lithuania, separately regulating individual
entities and jointly regulating the activities of all actors. Each financial institution faces some
financial stability in reducing the risks that central bank has to manage, and to take appropriate
measures so at least one financial institution faces risk. Preventive, administrative, and systemic
liquidity support measures are in major central banks to ensure the stability of the financial system
of measures. One of the key factors that help assess the financial stability of the national market is
the financial stability indicators that are used to make predictions about the possible financial
crisis increasing risk. The correct prediction can minimize the losses that are brought by a financial
crisis. High domestic markets financial stability ensures a high level of financial stability and the
international global market, which helps to prevent the global financial crisis.
32
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
PAGRINDINĖS AUDITORIŲ ETIKOS JĖGOS
MANTAS DIDŽIULIS
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Vadovė prof. Irena Petruškevičienė
ANOTACIJA
Jau nuo Aristotelio laikų žmonės suprato, kad be žodžio „Etika“ negali apseiti nei viena
darbo bei gyvenimo sritis. Etika mus lydi nuo pat mažumės, kai tėvai išmoko pagrindinių gyvenimo
ir etikos principų, iki pat brandos bei senatvės, kai darbo aplinkoje ar savo šeimoje turime nusistatę
tam tikrus etikos principus.
Ne veltui Aristotelis yra pasakęs, jog „Kiekvienu amatu, tyrimu, taip pat kiekvienu veiksmu ir
projektu, atrodo, siekiama ko nors gero, taigi gėris jau yra apibrėžtas, kaip tai, į ką viskas
nukreipta.“ Iš šios citatos galime matyti, jog žymusis filosofas etiką sulygina su gėriu, be kurio
neatliksime jokio darbo tinkamai bei teisingai, nesvarbu ar tu esi kompanijos ar šalies prezidentas
ar paprasčiausias namo ūkvedys.
THE MAIN POWERS OF AUDITOR‘S ETHICS
Mantas Didžiulis
ISM University of Management and Economics
The Tutor Assoc. Prof. PhD I. Petruškevičienė
SUMMARY
Ever since Aristotle's time people realized that without the word "ethics" they cannot supplant
any working and living areas. Ethics accompanied us from early childhood, when parents learned
the basic principles of life and ethics, up to the maturity and old age, the work environment or in
your family have opposed certain ethical principles.
Not for nothing Aristotle once said that "every profession and research, as well as each
action and the project seems to something good, so good already defined as to what everything is
pointing." From this quote we can see that the famous philosopher of ethics equate with the good,
without which there would not make any job properly and correctly, no matter whether you are a
company president or a simple house steward.
33
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
ALTERNATYVIŲ KELIO REKONSTRUKCIJOS VARIANTŲ
SPRENDIMŲ PARINKIMO ANALIZĖ
SAULIUS DŽIAUGYS, GIEDRIUS STONYS
Kauno technikos kolegija
Vadovė lekt. R. Motienė
ANOTACIJA
Keliai – svarbus segmentas šalies ekonomikoje. Jeigu eismas valstybiniais keliais yra saugus,
jais galima važiuoti greitai, patogiai. Pirmiausia tai priklauso nuo valstybės požiūrio į kelių tinklo
plėtrą, o antra nuo kelininkų, kurie tiesia ir prižiūri šiuolaikinius kelius ir statinius. Tiesiant ir
rekonstruojant šiuolaikinius kelius, galima sėkmingai panaudoti keletą kelio tiesimo ir
rekonstrukcijos variantų. Įvairūs tiesimo ir rekonstrukcijos variantai leidžia išspręsti sudėtingas
technines problemas, padeda sutaupyti valstybės lėšas bei paspartinti kelių tiesimo bei
rekonstrukcijos darbus.
DECISION-SELECTION ANALYSIS FOR ALTERNATIVE
ROAD RECONSTRUCTION OPTIONS
Saulius Džiaugys, Giedrius Stonys
Kauno technikos kolegija/Kaunas University of Applied Engineering Sciences
The Tutor lect. R. Motienė
SUMMARY
Roads - it`s one of the most important economic elements in any country. If traffic on the
roads is safe, it can be used quickly and efficiently. Firstly, it depends on states view on expanding
road network. Secondly, it depends on engineers that build said roads and maintains them. Then
building, restoring modern roads, one can choose from many road building and reconstruction
options. Having many options allows solving many technical problems helps to save states funds
and fastens building and restoration works.
34
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
NEW PERSPECTIVES OF TOURISM IN THE AGE
OF UNCERTAINTY. FUTURE OR NOT?
GIANLUCA GUILLARO, MARCO PATRICIELLO
University of Naples “Federico II”
The Tutor Prof. R. Briganti
SUMMARY
Tourism is one of the fields of Economics which is spreading and increasing incredibly
quickly. As a product of the current market, it is influenced by the Internet and the trend of nontouching relationships. This work is basically trying to define problems rising for travel agencies.
Obviously, the current market has changed, but the hegemony of the e-commerce is completely
destroying what has been for years and years "making tourism" in our world. We are customers,
buying from non- persons. Is this going to be our (non) future?
NAUJOS TURIZMO PERSPEKTYVOS NEAPIBRĖŽTUMO AMŽIUJE.
ATEITIS AR NE?
Gianluca Guillaro, Marco Patriciello
Neapolio Federiko II-ojo universitetas
Vadovas prof. Renato Briganti
ANOTACIJA
Turizmas tampa viena iš labiausiai augančių ir greičiausiai besivystančių ekonomikos sričių.
Vis dėlto, dabartinės rinkos sąlygos, interneto teikiamos galimybės ir kitos išmaniosios
technologijos daro didelę įtaką turizmui kaip produktui. Šiame straipsnyje išskiriamos pagrindinės
problemos, su kuriomis susiduria kelionių agentūros. Vienu iš esminių pokyčių įvardijamas ne tik
dabartinės turizmo rinkos pokytis, bet ir elektroninės komercijos hegemonijos įtaka pačiai turizmo
verslo esmei, kai klientai perka turizmo paslaugas nebe iš realių asmenų, o elektroninių
technologijų pagalba. Ar tokia ir (ne)bus mūsų ateitis?
35
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM
BUSINESS IN KAZAKHSTAN
ZHUMATKAN MADI
International Academy of Business
The Tutor Assoc. Prof. PhD A. M. Kanagatova
SUMMARY
In the Republic of Kazakhstan the basic priorities of economy are realized successfully
during the period of independence: macroeconomic stability, privatization and property
privatization; consumer market is saturated; social market economy is formed; regulatory and
legal base to develop all forms of property are created.
SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO VYSTYMASIS
KAZACHSTANE
Madi Zhumatkan
Tarptautinė verslo akademija
Vadovė prof. dr. A. M. Kanagatova
ANOTACIJA
Per nepriklausomybės laikotarpį Kazachstano Respublikoje, yra sėkmingai realizuojami
pagrindiniai ekonomikos prioritetai: makroekonomikos stabilumas, privatizavimas ir turto
privatizavimas, prisotinta vartotojų rinka, formuojasi socialinė rinkos ekonomika, sukurtas
reglamentas ir teisinis pagrindas plėtoti visas nuosavybės formas.
36
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
KAUNO MIESTO SPORTO KLUBŲ KONKURENCINGUMO
VERTINIMAS VARTOTOJŲ POŽIŪRIU
ALGIRDAS POLIKEVIČIUS
Lietuvos Sporto Universitetas
Vadovas asist. A. Armas
ANOTACIJA
Tyrimo rezultatai parodė, kad Kauno miesto sporto klubų konkurencingumą lemia paslaugų
kainų stabilumas, aukšta paslaugų kokybė bei strategiškai gerą sporto klubo vietą mieste. Tyrimo
duomenimis Kauno miesto sporto klubai konkurencinį pranašumą įgyja: marketingo priemonėmis,
darbuotojų mokymu, naujų technologijų taikymu. Sporto klubai pagal tyrimo rezultatus
nepakankamai dėmesio skiria savo teikiamų paslaugų išskirtinumui ir tai mažina dominavimo
rinkoje galimybę. Atsižvelgiant į sporto klubų lankytojų teikiamą pirmenybę renkantis vietą, kur
sportuoti, sporto klubų vadovams būtina orientuotis ne į sporto klubo įvaizdžio gerinimą, o į
aptarnavimo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimą, nes atlikto tyrimo duomenimis, klientams
klubo įvaizdis ne itin reikšminga. Dauguma Kaune veikiančių sporto klubų kopijuoja konkurentų
daromus rinkos sprendimus ir juos atkartodami siekia išsilaikyti rinkoje, neatsižvelgdami ar
konkurentų veiksniai pasiteisina, ar ne. Sporto klubams siekiant pagerinti savo konkurencingumą,
būtina: nuolatos gerinti paslaugų kokybę, kelti aptarnaujančio personalo kvalifikaciją, išlaikyti
pastovų kainų lygį. Siekiant sustiprinti įmonės poziciją rinkoje, Kauno mieste neišnaudota galimybė
- paslaugų išskirtinumas, kuris aktualus ir patrauklus klientams.
KAUNAS CITY SPORTS CLUB COMPETITION ASSESSMENT
OF CONSUMER PERSPECTIVE
Algirdas Polikevičius
Lithuanian Sports University
The Tutor Asist. A. Armas
SUMMARY
Study conducted results showed that the Kaunas city sports clubs competitiveness in prices
leads to the stability and high quality of service and strategically good location city sports club.
Survey data showed that the Kaunas city sports club in your attempt to gain a competitive
advantage: marketing, staff training, application of new technologies. Sports clubs based on the
results neglecting the development of the distinctive character of their services, and it reduces the
possibility of market dominance, according to sports clubs visitor preferences when choosing a
place where sports, sports clubs, managers need to focus not on improving the image of a sports
club, and the service and the provision improvement of service quality whereas the results of the
study showed that the image of the club's customers are not significant. This study also revealed
that the majority of sports clubs operating in Kaunas copying competitors intra-market solutions
and replicate them to survive in the market without taking or foreclosure of factors is functional or
not. Sports clubs to improve their competitiveness necessary: improving the quality of services,
improve service staff training, maintaining a constant price level. Also, in order to strengthen the
company's market position in Kaunas missed opportunity to call for exclusivity. To exclusivity
sports clubs can dramatically enhance your company's competitiveness by providing new, and most
clubs are not themselves interested customers and attract them to the sports club.
37
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
LIETUVOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR ŠIO PROCESO
FINANSAVIMO PROBLEMOS
LUKAS PUČINSKAS
Kauno Technologijos Universitetas
Vadovė Lekt. V. Naraškevičiūtė
ANOTACIJA
Vienas iš subjektyvių aspektų yra reklama. Kaip kiekviena institucija, norėdama pagerinti
pardavimų apimtis stengiasi populiarinti savo produktą, taip ir valstybė norėdama pritraukti
užsienio investicijas ir padidinti konkurencingumą, turi plėtoti savo įvaizdį pasaulio mąstu (Dinnie,
2008).
Įvaizdis – neišmatuojamas šalies turtas, tačiau jis valstybei gali duoti ir labai didelę praktinę
naudą. Pozityvus, galingas šalies įvaizdis plačia prasme yra paslaugų, gaminių, politinių
sprendimų ir pačios visuomenės kokybės ženklas. Protingai ir atsakingai valdomas ir kuriamas
šalies įvaizdis gali tapti priemone, padedančia valstybei siekti vidaus ir užsienio politikos tikslų.
LITHUANIA'S IMAGE-MAKING
AND FINANCIAL PROBLEMS OE THIS PROCESS
Lukas Pučinskas
Kaunas University of Technology
The Tutor Assoc. Prof. PhD V. Naraškevičiūtė
SUMMARY
As you know, one of the subjective aspects is advertising. Every company wants to improve
sales, to attract foreign investments, or to increase their competitiveness, to develop their own
image of the world level (Dinny, 2008).
Image is an immeasurable wealth of the country, but it can also lead to a state of great
practical benefit. Positive, powerful image of the country in a broad sense of the service, product,
policy decisions, and society are a mark of quality. Wisely and responsibly managed and developed
image of the country can be a point to achieve the state of domestic and foreign policy goals.
38
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
VERSLO INDĖLIŲ RINKOS TENDENCIJŲ ANALIZĖ LIETUVOJE
ANTANAS ŠIMKUS, AIDA BARKAUSKAITĖ
Kauno technologijos universitetas
Vadovė lekt. V. Naraškevičiūtė
ANOTACIJA
Straipsnyje aptariami teoriniai indėlių, jų palūkanų normų bei jas lemiančių veiksnių
aspektai, apibūdinami indėlių, laikomų Lietuvos komerciniuose bankuose, rizikos bei draudimo
ypatumai. Siekiant nustatyti verslo indėlių rinkos pokyčių priežastis, darbe analizuojami Lietuvos
banko teikiami statistiniai duomenys apie indėlių apimtis bei palūkanų normas.
Straipsnyje išanalizuotas kainų augimo lygio poveikis trumpo ir ilgo laikotarpio indėlių
palūkanų normoms. Be to, įvertinamos priežastys, lėmusios naujų indėlių apimčių pokyčius
Lietuvoje 2007-2013 m. laikotarpiu.
ANALYSIS OF CORPORATE DEPOSIT MARKET
CHANGE TRENDS IN LITHUANIA
Antanas Šimkus, Aida Barkauskaitė
Kaunas University of Technology
The Tutor Lect. V. Naraškevičiūtė
SUMMARY
Much attention is paid to the theoretical aspects of deposits, their interest rates, and
operating factors. This article also describes risk and insurance features of the deposits held by
Lithuanian commercial banks. In order to identify reasons of changes in the corporate deposit
market, the article analyzes the statistics provided by Lithuanian Bank of the volume of deposits and
their interest rates.
Research briefly analyzes the effect of inflation in the short-term and long-term deposits
interest rates. In addition, changes of new corporate deposits volume and their reasons in 20072013 in Lithuania are evaluated.
39
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
KALBŲ MOKYMOSI MENAS
THE ART OF LEARNING LANGUAGES
_____________________________________
LANGUAGE ROLE AND CULTURAL SEMIOTIC APPROACH IN
ADVERTISEMENT TRANSLATION
GUODA PETRUŠKEVIČIŪTĖ
Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities
The Tutor: prof. L. Ulvydienė
SUMMARY
Advertising has always been perceived as the main culture’s visual reference that describes
values and beliefs of the society. Moreover, everyday communication introduces us with a variety
of cultures, languages and symbolic systems which have to be translated. Translation of persuasive
advertisements deals with the aspects of communication and includes the use of interpretation and
manipulation of messages. Thus, the mixture of cultures causes the main problem to a translator,
who has to communicate the same message while translating advertisements into another language
and culture.
The aim of this essay is to reveal language‘s role in different translations of persuasive
advertisements by applying the method of Peirce‘s doctrine of signs.
KALBOS SVARBA IR KULTŪRINIS SEMIOTINIS
METODAS REKLAMŲ VERTIMUOSE
Guoda Petruškevičiūtė
Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas
Vadovė prof. Loreta Ulvydienė
ANOTACIJA
Reklama visuomet buvo suvokiama kaip viena pagrindinė kultūrinė, vaizdu perduodama
informacija, atskleidžianti visuomenės vertybes ir įsitikinimus. Kasdienė komunikacija mus
supažindina su kultūrų, kalbų ir simbolinių sistemų įvairove. Reklamų vertimas nagrinėja
komunikacijos aspektus, apima interpretaciją ir manipuliaciją. Kultūrų įvairovė sukelia pagrindinę
problemą vertėjui, kurio užduotis – išlaikyti tokią pačią žinutę verčiant reklamas į kitas kalbas ir
kultūras.
Šio straipsnio tikslas – atskleisti kalbos svarbą įvairiuose reklamų vertimuose, pritaikant
Čarlzo Pirso ženklų doktriną.
40
International Students Practical Conference “Theory and practice: student insights”
STUDIJOS UŽSIENYJE: SVAJONĖ AR REALYBĖ
ALINA VALINSKAITĖ, GERDA GRUBLIAUSKAITĖ
Kolpingo kolegija
Vadovė lekt. O. D. Drungilienė
ANOTACIJA
Augantis jaunų žmonių noras studijuoti svetur, kelia nemažai neramumų universitetams,
kolegijoms, profesinio mokymo įstaigoms. Kodėl jauni žmonės nenori studijuoti Lietuvoje, ko neturi
mūsų šalis ir ką siūlo užsienio mokyklos? Ar nenutiks taip, kad protingų, gabių ir daug siekiančiu
studentų Lietuvoje nebeliks visiškai? Į šiuos ir panašius klausimus pabandysime atsakyti šiame
straipsnyje.
STUDY ABROAD: DREAM AND REALITY
Alina Valinskaitė, Gerda Grubliauskaitė
Kolping University of Applied Sciences
The Tutor Lect. O. D. Drungilienė
SUMMARY
The growing desire of young people to study abroad raises the number of troubled
universities and colleges. Why more and more students are choosing to study abroad? Why does it
happen that smart, talented, and ambitious students disappear from Lithuania completely? We will
try to answer these and similar questions in this article.
41

Similar documents

theory and practice: student insights

theory and practice: student insights association uniting 68 members from 23 countries – Austria, Belarus, Belgium, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Republic of Kaz...

More information