הודעה על הפסקת עבודה הראל חברה לביטוח ו/או הראל גילעד פנסיה

Comments

Transcription

הודעה על הפסקת עבודה הראל חברה לביטוח ו/או הראל גילעד פנסיה
‫הודעהעלהפסקתעבודה‬
‫הראלחברהלביטוח‬
‫ו‪/‬אוהראלגילעדפנסיה‬
‫סוגמסמך‪3600:‬‬
‫לשימושפנימי‬
‫כלהאמורבלשוןזכרמשמעוגםבלשוןנקבהולהיפך‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫הראלחברהלביטוחבע"מו‪/‬אוהראלניהולקרנותפנסיהבע"מ‬
‫רח'אבאהלל‪,3‬ת‪.‬ד‪1951.‬‬
‫רמתגן‪52118‬‬
‫באמצעות‪:‬אגףביטוחחיים‬
‫מספרפוליסה‬
‫שםהסוכן‪/‬סוכנות‬
‫מס'הסוכן‬
‫חתימתהסוכן‬
‫מספרת‪.‬ז‪.‬‬
‫א פרטיהמעסיק‬
‫שםהחברה‬
‫אישהקשר‬
‫כתובת‪:‬רח'‬
‫מס'‬
‫טלפון‬
‫מיקוד‬
‫ישוב‬
‫פקס‬
‫‪e-mail‬‬
‫ג פרטיהעובד‬
‫שםמשפחה‬
‫שםפרטי‬
‫תאריךלידה‬
‫מין‬
‫ז‬
‫כתובת‪:‬רח'‬
‫טלפון‬
‫מס'‬
‫מצבמשפחתי‬
‫ר‬
‫נ‬
‫מיקוד‬
‫ישוב‬
‫טלפוןנייד‬
‫‪e-mail‬‬
‫‪//‬‬
‫‪//‬‬
‫הריינילהודיעכםכיהעובדהנ"להועסקבחברתנומתאריךעדתאריך‪.‬‬
‫ושולמועבורוהפקדותשוטפותעדלשכרעבודה‪.‬‬
‫בהתאםלזאתאבקשכםלפעולכדלהלן‪:‬‬
‫אבקשלשחררלטובתהעובדאתכלהכספיםהצבוריםבקרןהפנסיהו‪/‬אובפוליסותהביטוח‪.‬‬
‫מצ"בטופס‪161‬הודעתמעסיקעלתשלוםמענקעקבפרישה‪.‬‬
‫אבקשלהחזירלמעסיקאתהסכומיםשנצברובגיןרכיבהפיצויים‪.‬‬
‫מצ"בכתבשיפוי‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫שםהחותםותפקידו‪:‬‬
‫נ‬
‫א‬
‫ג‬
‫חתימהוחותמת‬
‫המעסיק‪:‬‬
‫הראלחברהלביטוחבע"מביתהראל‪,‬רח'אבאהלל‪,3‬ת‪.‬ד‪1951.‬רמתגן‪52118‬טל‪037549636.‬פקס‪037549788.‬‬

Similar documents