Full page fax print

Comments

Transcription

Full page fax print
JOŽE PRESTOR, rojen 02.05.1967
OSNOVNI PODATKI
Rojen
v Kranju
Diplomiral na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani smer ZDRAVSTVENI TEHNIK 26. junija 1986
Diplomiral na Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani smer ZDRAVSTVENA NEGA 09. marca 2005
Absolvent Zdravstvene fakultete v Ljubljani smer ZDRAVSTVENA NEGA II. stopnja od septembra 2012
Poročen, oče štirih otrok,
DELOVNE IZKUŠNJE
oktober 1987 - Bolnišnica za pljučne bolezni in tuberkulozo Golnik, oddelek za intenzivno nego
oktober 1988 - Klinični center v Ljubljani, KO za urologijo
oktober 1989 - ZD Kranj, Nujna medicinska pomoč, Reševalna postaja
april 1994 - vodja reševalne postaje ZD Kranj
november 1999 – 2008 - vodja negovalnega kadra v nujni medicinski pomoči ZD Kranj
STROKOVNO DELOVANJE
oktober 1990 - ustanovni član Sekcije reševalcev v zdravstvu
april 1997 - član DS za prevoze in opremo pri Ministrstvu za zdravje
december 1999 - član komisij za nadzor delovanja reševalnih postaj pri Ministrstvu za zdravje
marec 2002 - član podkomisije za izobraževanje pri Sekciji reševalcev v zdravstvu
november 2002 - član DS za izobraževanje pri Ministrstvu za zdravje
maj 2005 - predsednik Sekciji reševalcev v zdravstvu
maj 2007 - licenca Advanced life support tečaja Evropskega reanimacijskega sveta
junij 2009 - koordinator strokovnih sekcij pri Zbornici - Zvezi
september 2009 - licenca za inštruktorja Medical response to major incidents pri Evropskem
združenju travmatologov in urgentnih kirurgov
oktober 2009 - član Komisije za nujno medicinsko pomoč pri Zdravniški zbornici
novembre 2009 - član upravnega odbora Zbornice - Zveze
januar 2010 - avtor izvedenskega poročila za Državno revizijsko komisijo
april 2010 - član DS za dispečerski projekt pri Ministrstvu za zdravje
maj 2010 - prejemnik zlatega znaka Zbornice - Zveze
september 2010 - član DS za množične nesreče pri Ministrstvu za zdravje
marec 2011 - licenca za inštruktorja International trauma life support
julij 2012 – član strateškega sveta MZ za zdravstveno in babiško nego
SODELOVANJE V IZOBRAŽEVANJU
oktober 2005 - habilitacijo s področja javnega zdravja pri Univerzi v Ljubljani
oktober 2005 - izvajanje kabinetnih in kliničnih vsebin iz nujne medicinske pomoči na Zdravstveni
fakulteti UL
november 2006 - izpraševalec prve pomoči za zdravstvene delavce na Ministrstvu za zdravje
april 2009 - izpraševalec prve pomoči za zdravilce na Ministrstvu za zdravje
december 2009 - potrjevalec za NPK zdravstveni reševalec pri Državnemu izpitnemu centru
januar 2013 – certificiran predavatelj pri RKS
OSEBNA BIBLIOGRAFIJA (1998 – 2012) JOŽE PRESTOR
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI
1.05 Poljudni članek
1.
Crnić Igor, Prestor Jože. http://casopis.resevalci.org - (ISSN:1581-7520), Utrip, glasilo Zveze društev
medicinskih sestre in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ljubljana 2006,Leto 4, št. 4, - ISBN 1318-5470
(COBISS.SI-ID 11419185)
1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
2.
3.
Crnić Igor, Prestor Jože. Organizacija hitne medicinske pomoći u Sloveniji, Zbornik predavanja / 10.
međunarodni kongres Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći, Šibenik 26. - 29. 10.2006,
Vinkovci 2006 (COBISS.SI-ID: 12388145)
Prestor Jože. Intervencije ekipe nujne medicinske pomoči pri reševanju z višine ali globine V Zbornik
predavanj Nujni ukrepi v predbolnišnični nujni medicinski pomoči, Kranjska Gora 2006: 91-100. ZZBNS –
Sekcija reševalcev v zdravstvu, ISBN 961-6424-36-X. (COBISS.SI-ID: 22542041)
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
4.
5.
6.
7.
Prestor Jože, Miastenska in holinergična kriza ter poliradikulonevritis, Urgentna medicina, Bručan A. Gričar
M. ur, Slovensko združenje za urgentno medicino; Portorož 2003: 259-263, ISBN 961-90237-8-1 (COBISS.SIID: 16541401)
Stanič Karli, Prestor Jože, Oživljanje v zvoniku, Urgentna medicina, Bručan A. Gričar M. ur, Slovensko
združenje za urgentno medicino; Portorož 2003: 326-328, ISBN 961-90237-8-1 (COBISS.SI-ID: 16545241)
Prestor Jože, Merjenje vsebnosti sladkorja v krvi na terenu, Urgentna medicina, Bručan A. Gričar M. ur,
Slovensko združenje za urgentno medicino; Portorož 2004: 376-378, ISBN 961-90237-9-X (COBISS.SI-ID:
18135001)
Prestor Jože, Delo reševalcev v timu predbolnišnične nujne medicinske pomoči, Urgentna medicina, Bručan
A. Gričar M. ur, Slovensko združenje za urgentno medicino; Portorož 2005: 427-429, ISBN 961-91593-0-6
(COBISS.SI-ID: 19923673)
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Prestor Jože, Vloga zdravstvenega tehnika pri reševanju v prometni nesreči, 3. slovenski seminar o urgentni
medicini, Slovensko združenje za urgentno medicino; Koper 1998: 93-97, ISBN 961-90670-0-2 (COBISS.SIID: 12231385)
Prestor Jože, Pristop k samomorilno ogroženi osebi na terenu in njen transport v bolnišnico, Urgentna
medicina, Bručan A. Gričar M. ur, Slovensko združenje za urgentno medicino; Portorož 2000: 537-543, ISBN
961-90237-5-7 (COBISS.SI-ID : 11662297)
Prestor Jože, Štremfelj Andrej, Kejžar Matej. Reševanje iz globine, Urgentna medicina, Bručan A. Gričar M.
ur, Slovensko združenje za urgentno medicino; Portorož 2000: 657-664, ISBN 961-90237-5-7(COBISS.SI-ID :
11666137)
Prestor Jože, Vzpostavitev venske in osalne poti, Urgentna medicina, Bručan A. Gričar M. ur, Slovensko
združenje za urgentno medicino; Portorož 2001: 449-458, ISBN 961-90237-6-5 (COBISS.SI-ID: 13463769)
Prestor Jože, Poškodba glave, Politravma v predbolnišničnem okolju, Crnić I, Pirjevec I. ur, ZZN – Sekcija
zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester reševalcev; Debeli Rtič 2001: 55-75, ISBN 961-6424-00-9
(COBISS.SI-ID : 15235289)
Vidmar Ivan, Prestor Jože, Poškodba otrok in pristop h kritično poškodvanem otroku, Urgentna medicina,
Bručan A. Gričar M. ur, Slovensko združenje za urgentno medicino; Portorož 2002: 295-298, ISBN 96190237-7-3(COBISS.SI-ID: 14921689)
Prestor Jože, Zajemalna nosila z oporo za glavo, Uporaba pripomočkov za imobilizacijo in tehnično
reševanje, Posavec A. ur, ZZN – Sekcija zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester reševalcev; Ig 2002: 6586, ISBN 961-6424-05-X (COBISS.SI-ID : 17281497)
15. Prestor Jože in ost, Spolšne indikacije za imoblizacijo hrbtenice, Uporaba pripomočkov za imobilizacijo in
tehnično reševanje, Posavec A. ur, ZZNS – Sekcija zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester reševalcev; Ig
2002: 173-208, ISBN 961-6424-05-X (COBISS.SI-ID: 17520345)
16. Prestor Jože, Standard pristopa reševalca k tehničnemu reševanju, Uporaba pripomočkov za imobilizacijo
in tehnično reševanje, Posavec A. ur, ZZNS – Sekcija zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester reševalcev;
Ig 2002: 65-86, ISBN 961-6424-05-X (COBISS.SI-ID: 17522649)
17. Prestor Jože, Reševanje iz vozila, Poškodbe v osnovnem zdravstvu, Kersnik J. ur, Združenje zdravnikov
družinske medicine; Kranjska Gora 2003: 22-26, ISBN 961-91029-5-9 (COBISS.SI-ID: 17296345)
18. Prestor Jože, Oskrba poškodovanca z zlomom kolka na terenu, Poškodbe v osnovnem zdravstvu, Kersnik J.
ur, Združenje zdravnikov družinske medicine; Kranjska Gora 2004: 107-108, ISBN 961-6526-00-6
(COBISS.SI-ID: 18173145)
19. Prestor Jože, Pristop reševalca k poškodovanemu otroku, Predbolnišnična obravnava nujnih stanj pri
otrocih, Posavec A. ur, ZZBNS – Sekcija reševalcev v zdravstvu; Bovec 2005: 49-57, ISBN 961-6424-22-X
(COBISS.SI-ID: 19298009)
20. Prestor Jože, Obravnava bolnika z akutnim zapletom sladkorne bolezni na terenu, Odprtost spremembam –
razvoj vrednot, znanja, kakovosti in ustreznega zdravljenja endokrinološkega bolnika, ZZBNS –
Endokrinološka sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov; Bled 2004: 173-178, ISBN 961-6424-157 (COBISS.SI-ID: 19311065)
21. Stanič K, Prestor Jože, Dispečerstvo v zdravstvu, Urgentna medicina, Bručan A. Gričar M. ur, Slovensko
združenje za urgentno medicino; Portorož 2005: 360-362, ISBN 961-91593-0-6 (COBISS.SI-ID: 19920345)
22. Prestor Jože, Sodelovanje služba NMP z ostalimi službami, Delavnice urgentne medicine, Društvo
študentov medicine Slovenije; Ljubljana 2005: 84-94, ISBN 961-91286-2-1 (COBISS.SI-ID: 20393945)
23. Prestor Jože, Pristop k poškodovancu v vozilu, Delavnice urgentne medicine, Društvo študentov medicine;
Ljubljana 2005: 96-103, ISBN 961-91286-2-1 (COBISS.SI-ID: 20394201)
24. Prestor Jože, Reševanje iz globine, Delavnice urgentne medicine, Društvo študentov medicine; Ljubljana
2005: 104-113, ISBN 961-91286-2-1 (COBISS.SI-ID: 20394457)
25. Prestor Jože, Štremfelj Andrej. Varen dostop do ukleščenih poškodovancev, Urgentna medicina, Bručan A.
Gričar M. ur, Slovensko združenje za urgentno medicino; Portorož 2006: 206-210, ISBN 961-91593-1-4
(COBISS.SI-ID: 21414873)
26. Prestor, Jože. Miastenska in holinergična kriza ter poliradikulonevritis, Zbornik predavanj Predbolnišnična
obravnava urgentnega nevrološkega bolnika, Laško, 2004: 91-100, ZZBNS – Sekcija reševalcev v zdravstvu,
ISBN 961-6424-17-3, (COBISS.SI-ID: 21743577)
27. Prestor Jože. Oskrba poškodovanega otroka na terenu – prikaz primerov, Knjiga predavanj / X.
izobraževalni seminar Kritično bolan in poškodovan otrok - razpoznava, zdravljenje in prevoz s tečajem
pediatrične reanimacije po načelih Evropskega sveta za reanimacijo, Ljubljana 2006: 55-58, Klinični oddelek
za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Klinični center, ISBN 961-6472-04-6, (COBISS.SI-ID: 22186201)
28. Prestor Jože. Zdravstvena nega pacienta z akutnim koronarnim sindromom na terenu, V Novosti pri
zdravljenju pacientov z akutnim miokardnim infarktom, ZZBNS - Sekcija MS in ZT v kardiologiji in angiologiji.
Ljubljana 2004: 12-17, ISBN 961-91194-1-X. (COBISS.SI-ID: 22212569)
29. Čander Darko, Fink Andrej, Kešpert Branko, Kramar Janez, Posavec Anton, Prestor Jože. Splošne indikacije
za imobilizacijo hrbtenice V Zbornik predavanj Imobilizacija s sodobnimi pripomočki, Ig, 2006: 35-37. ZZBNS
– Sekcija reševalcev v zdravstvu, ISBN 961-6424-33-5. (COBISS.SI-ID: 22534361)
30. Prestor Jože. Zajemalna nosila z oporo za glavo V Zbornik predavanj Imobilizacija s sodobnimi pripomočki,
Ig, 2006: 81-107, ZZBNS – Sekcija reševalcev v zdravstvu, ISBN 961-6424-33-5. (COBISS.SI-ID: 22536153)
31. Prestor Jože. Sodelovanje službe nujne medicinske pomoči z ostalimi službami V Zbornik izbranih tem /
Delavnice urgentne medicine. Ljubljana 2006: 95-105, Društvo študentov medicine Slovenije (COBISS.SI-ID:
22717913)
32. Prestor Jože. Pristop k poškodovancu v vozilu V Zbornik izbranih tem / Delavnice urgentne medicine.
Ljubljana 2006: 107-114, Društvo študentov medicine Slovenije (COBISS.SI-ID: 22718937)
33. Prestor Jože, Štremfelj Andrej, Kejžar Matej. Reševanje iz globine, Delavnice urgentne medicine, Društvo
študentov medicine; Ljubljana 2006: 115-124, (COBISS.SI-ID: 22719449)
34. Prestor Jože, Štremfelj Andrej. Varen dostop do ukleščenih poškodovancev, Delavnice urgentne medicine,
Društvo študentov medicine; Ljubljana 2006: 166-175, (COBISS.SI-ID: 22740953)
35. Prestor Jože, Multidisciplinarno izobraževanje za reševanje V Urgentna medicina, Gričar M. Vajd R.ur,
Slovensko združenje za urgentno medicino; Portorož 2007: 373-376, ISBN 978-961-91593-3-0 (COBISS.SIID: 23176409)
36. Prestor Jože. Oskrba poškodovanega otroka na terenu – prikaz primerov V Knjiga predavanj / XI.
izobraževalni seminar Kritično bolan in poškodovan otrok - razpoznava, zdravljenje in transport s tečajem
pediatrične reanimacije po načelih Evropskega sveta za reanimacijo, Ljubljana 2007: 50-52.Klinični oddelek
za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Klinični center, ISBN 978-961-6472-06-7
(COBISS.SI-ID: 23679449)
37. Prestor Jože. Vaje na temo velike nesreče, Urgentna medicina: izbrana poglavja 2008, Slovensko združenje
za urgentno medicino, Ljubljana 2008: 65-70, ISBN: 978-961-91593-4-7
38. Prestor Jože. Oprema enot NMP za velike nesreče, Urgentna medicina: izbrana poglavja 2008, Slovensko
združenje za urgentno medicino, Ljubljana 2008: 79-83, ISBN: 978-961-91593-4-7
39. Prestor Jože. Transport in predaja poškodovanca v bolnišnici, Urgentna medicina: izbrana poglavja 2009,
Slovensko združenje za urgentno medicino, Ljubljana 2009: 113-118, ISBN : 978-961-91593-5-4
40. Prestor Jože, Intervencije ekipe NMP pri reševanju z višine ali globine, Nujni ukrepi v predbolnišnični NMP,
Posavec A. ur, ZZBNS – Sekcija reševalcev v zdravstvu; Kranjska Gora 2006: 49-57, ISBN 961-6424-36-X
41. Prestor Jože, Kdo smo reševalci v zdravstvu, Nujna obravnava starostnika v predbolnišnični obravnavi,
Posavec A. ur, ZZBNS – Sekcija reševalcev v zdravstvu; Čatež 2007: 275-283, ISBN 978-961-92063-0-0
42. Prestor Jože, Oživljanje v zvoniku, Zdravstveni reševalec – poklic, poslanstvo ali izziv, Posavec A. ur, ZZBNS
– Sekcija reševalcev v zdravstvu; Ig 2007: 49-57, ISBN 978-961-92063-1-7
43. Prestor Jože, Zajemalna nosila za oporo za glavo, Imobilizacija hrbtenice (elektronsko gradivo), Crnić I. ur,
ZZBNS – Sekcija reševalcev v zdravstvu; Moravske Toplice 2008: ISBN 978-961-92063-2-4
44. Prestor Jože, Standard SIST EN 1789/2000, Predbolnišnična obravnava nujnih stanj pri otrocih, Posavec A.
ur, ZZBNS – Sekcija reševalcev v zdravstvu; Vransko 2008: 11-17, ISBN 978-961-6424-75-2
45. Prestor Jože, Oskrba dihalne poti z novimi pripomočki, Nujna internistična stanja v predbolnišničnem
okolju, sladkorna bolezen, Posavec A. ur, ZZBNS – Sekcija reševalcev v zdravstvu; Rogaška 2009: 49-57,
ISBN 978-961-6424-83-7
46. Prestor Jože, Načrt in izvedba zdravstvene oskrbe protokolarnih dogodkov, Izvajanje nujne medicinske
pomoči in transporta v izrednih razmerah, Posavec A. ur, ZZBNS – Sekcija reševalcev v zdravstvu; Ig 2009:
99-109, ISBN 978-961-92063-5-5
47. Prestor Jože, Prepoznava bolnika z AKS – kaj lahko naredimo sami, Urgentna stanja v patronažnem varstvu,
Horvat M. ur, ZZBNS – Sekcija medicinskih sestre v patronažni dejavnosti; Moravske Toplice 2009:
(COBISS.SI-ID: 63760897)
1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
48. Prestor Jože, Sodelovanje službe nujne medicinske pomoči z ostalimi službami, 1. slovenska konferenca
katastrofne in vojne medicine, Ministrstvo za zdravje; Portorož 2000: 21 - 7,
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA
2.11
Diplomsko delo
49. Prestor Jože. Zdravstvena nega v predbolnišnični nujni medicinski pomoči, Dipl. delo, Univerza v Ljubljani,
Visoka šola za zdravstvo; Ljubljana 2005, (COBISS.SI-ID: 2154347
2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci
50. Gričar, Marko (ur.), Vajd, Rajko (ur.), Štromajer, Draga (ur.), Prestor, Jože (ur.): Urgentna medicina: izbrana
poglavja 2006, Slovensko združenje za urgentno medicino, Ljubljana 2006: 512 str. : graf. prikazi, ilustr.
ISBN: 961-91593-1-4 (COBISS.SI-ID: 227092480
51. Gričar, Marko (ur.), Vajd, Rajko (ur.), Štromajer, Draga (ur.), Prestor, Jože (ur.): Urgentna medicina: izbrana
poglavja 2007, Slovensko združenje za urgentno medicino, Ljubljana 2007: 488 str. : graf. prikazi, ilustr.
ISBN: 978-961-91593-3-0 (COBISS.SI-ID: 233539328)
52. Gričar, Marko (ur.), Vajd, Rajko (ur.), Cotič Anderle, Majda (ur.), Prestor, Jože (ur.): Urgentna medicina:
izbrana poglavja 2008, Slovensko združenje za urgentno medicino, Ljubljana 2008: 460 str. : graf. prikazi,
ilustr. ISBN: 978-961-91593-4-7 (COBISS.SI-ID: 239253760)
53. Ahčan, Uroš, Slabe, Damjan, Šutanovac, Radoljub, Al Mawed, Said, Avbelj, Miha, Battelino, Saba, Bauer,
Martin, Bošnjak, Roman, Brvar, Miran, Cvenkel, Barbara, Danieli, Aljoša, Eržen, Janez, Gorjanc, Jurij,
Gorjanc, Matija, Dahmane, Raja, Gradišek, Primož, Grošelj, Blaž, Grošelj, Urh, Grošelj, Ciril, Herman, Simon,
Jevšnik, Mojca, Kolar, Miran, Kovač, Miha, Kristan, Anže, Križančič, Miran, Malešič, France, Malovrh,
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Tomaž, Masten, Robert, Petrovec, Miroslav, Prestor, Jože, Ploj, Tom, Stražar, Klemen, Sluga, Boštjan, Špan,
Matjaž, Trotovšek, Blaž, Trunk, Primož, Švigelj, Viktor, Vidmar, Ivan, Vlahović, Dušan, Zorman, Peter. Prva
pomoč : priročnik za bolničarje, Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 2008, 367 str. : ilustr., ISBN : 978-961-610329-9 (COBISS.SI-ID: 243207680)
Gričar, Marko (ur.), Vajd, Rajko (ur.), Cotič Anderle, Majda (ur.), Prestor, Jože (ur.): Urgentna medicina:
izbrana poglavja 2009, Slovensko združenje za urgentno medicino, Ljubljana 2009: 441 str. : graf. prikazi,
ilustr. ISBN : 978-961-91593-5-4 (COBISS.SI-ID: 245993728)
Gričar, Marko (ur.), Vajd, Rajko (ur.), Cotič Anderle, Majda (ur.), Prestor, Jože (ur.): Urgentna medicina:
izbrana poglavja 2007, Slovensko združenje za urgentno medicino, Ljubljana 2010: 385 str.: ilustr. ISBN:
978-961-91593-6-1 (COBISS.SI-ID: 251318784)
Prestor, Jože (ur.) Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED [Elektronski vir] : priročnik, Ljubljana:
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZSDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu, 2011 ISBN:
978-961-93179-0-7 (COBISS.SI-ID: 258261760)
Gričar, Marko (ur.), Vajd, Rajko (ur.), Cotič Anderle, Majda (ur.), Prestor, Jože (ur.): Urgentna medicina:
izbrana poglavja 2008, Slovensko združenje za urgentno medicino, Ljubljana 2011: 396 str.: ilustr. ISBN:
978-961-91593-8-5 (COBISS.SI-ID: 256361728)
Prestor, Jože (ur.) Delavnica Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v predbolnišničnem okolju:Zbornik
predavanj Pekre, 22. marec 2012, Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZSDMSBZTS,
Sekcija reševalcev v zdravstvu, 2012 ISBN: 978-961-93179-1-4 (COBISS.SI-ID: 260958208)
Gričar, Marko (ur.), Vajd, Rajko (ur.), Brečko Vida (ur.), Prestor, Jože (ur.): Urgentna medicina: izbrana
poglavja 2009, Slovensko združenje za urgentno medicino, Ljubljana 2012: 433 str.: ilustr. ISBN : 978-96191593-9-2 (COBISS.SI-ID: 262130688)
Prestor, Jože (ur.) Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v predbolnišničnem okolju [Elektronski vir]:
priročnik, Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZSDMSBZTS, Sekcija reševalcev v
zdravstvu, 2013, ISBN: 978-961-93179-3-8 (COBISS.SI-ID: 265571840)
SEKUNDARNO AVTORSTVO
Somentorstva
61. Kovač, Maruša, Slabe, Damjan – mentor, Prestor, Jože – komentor, Pristop k samomorilno ogroženi osebi
na terenu v okviru nujne medicinske pomoči, Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Zdravstvena fak., Oddelek za
zdravstveno nego, Ljubljana 2009 (COBISS.SI-ID: 3764331)
62. Petkovšek Marko, Sazonov Amalija – mentor, Prestor, Jože – komentor, Zdravstvena nega pacienta s hudo
poškodbo glave v predbolnišnični nujni medicinski pomoči, Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Zdravstvena fak.,
Oddelek za zdravstveno nego, Ljubljana 2012 (COBISS.SI-ID: 4365675)
63. Žnider, Blaška, Malnaršič Raškovič, Rosanda – mentor, Prestor, Jože – komentor, Urgentni porod v izven
bolnišničnem okolju in pripravljenost reševalcev, Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Zdravstvena fak., Oddelek za
zdravstveno nego, Ljubljana 2012 (COBISS.SI-ID: 4505963)