Zapisnik, 23. 9. 2013 - OŠ borcev za severno mejo

Comments

Transcription

Zapisnik, 23. 9. 2013 - OŠ borcev za severno mejo
ZAPISNIK
39. seje Sveta staršev OŠ borcev za severno mejo,
z dne 23. 9. 2013
ZAPISNIK
39. seje Sveta staršev OŠ borcev za severno mejo,
z dne 23. 9. 2013, ob 17.00, v zbornici
Lista prisotnosti članov sveta staršev - priloga.
Drugi prisotni vabljeni: mag. Lučka Lazarev Šerbec, Alenka Fingušt, Miroslav Gomboc,
Nevenka Pilih, Jelka Golob, Zoran Turk.
Gospa ravnateljica je pozdravila člane Sveta staršev in ostale prisotne. Povedala je, da je
dosedanjemu predsedniku Svet staršev gospodu Zoranu Turku prenehal mandat, saj je
njegovemu otroku prenehal status učenca OŠ borcev za severno mejo Maribor. Gospa
ravnateljica se je gospodu Turku v imenu vseh zahvalila za dosedanje delo.
Svet staršev je izvedel volitve v skladu s poslovnikom .
Starši so sprejeli sklep o glasovanju.
Sklep št. 1: Svet staršev se je odločil za javno glasovanje.
Gospa Bobinski Bihar, dosedanja namestnica predsednika sveta staršev ter članica sveta
zavoda je predlagala gospoda Nikolaja Šiška, ki je kandidaturo ustno sprejel ter potrdil.
Predlagani kandidati, ki so sestavljali kandidatno listo, so bili:
- Bobinski Bihar Mojca
- Lilek Simona
- Šiško Nikolaj.
Sklep št. 2: Svet staršev je potrdil kandidatno listo v sestavi:
- Bobinski Bihar Mojca
- Lilek Simona
- Šiško Nikolaj.
Nato so starši javno glasovali in izglasovali:
- Bobinski Bihar Mojca- predsednica sveta staršev - članica sveta za zavoda
- Šiško Nikolaj - namestnik predsednice sveta staršev - član sveta zavoda
- Lilek Simona -članica sveta zavoda
Sklep št. 3: Svet staršev je javno glasoval in izglasoval ter potrdil:
- Bobinski Bihar Mojca - predsednica sveta staršev - članica sveta za zavoda
- Šiško Nikolaj - namestnik predsednice sveta staršev - član sveta zavoda
- Lilek Simona - članica sveta zavoda
Predsednica sveta staršev, gospa Mojca Bobinski Bihar je podala predlog dnevnega reda:
1. Pregled in potrditev zapisnika 38. seje sveta staršev
2. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/13
3. Analiza NPZ za šolsko leto 2012/13
4. Obravnava, dopolnitev in potrditev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/14
5. Obravnava in sprejem vzgojnega načrta za šolsko leto 2013/2014
6. Oblikovanje in potrditev cen
7. Seznanitev k zaposlitvam
8. Predlogi, vprašanja in pobude
Na predlog predsednice sveta staršev se dnevni red spremeni:
- točka 3 postane točka 1: - analiza NPZ za šolsko leto 2012/13
- točka 1 postane točka 2: - pregled in potrditev zapisnika 38. redne seje in zapisnika
korespondenčne seje
- točka 2 postane točka 3: - poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto
2012/13
- na predlog gospe ravnateljice se doda nova točka 4, ki se glasi: - poročilo in
evalvacija o uresničevanju vzgojnega načrta za šolsko leto 2012/13
Sklep št. 4: Člani sveta staršev so soglasno sprejeli in potrdili spremembo
dnevnega reda.
AD1/ Analiza NPZ za šolsko leto 2012/2013
Predstavniki aktivov: slovenskega jezika – gospa Alenka Fingušt, matematike - gospod
Mirko Gomboc, angleščine - gospa Nevenka Pilih in tretjega predmeta geografije –
Maja Pečnik so predstavili rezultate NPZ, ki so priloga k zapisniku.
Gospa ravnateljica pove, da so se rezultati NPZ-ja v primerjavi z lanskim šolskim letom
zelo izboljšali.
Sklep št. 5: Člani Sveta staršev so bili seznanjeni z analizo NPZ za šolsko leto
2012/2013.
AD2/ Pregled in potrditev zapisnika 38. seje sveta staršev
Člani Sveta staršev so sprejeli dejstvo, da so lahko seje Sveta zavoda in Sveta staršev
skupne, kadar so skupne teme, nato pa nadaljujejo sestanek vsak v svojem prostoru.
Sklep št. 6: Člani Sveta staršev so potrdili zapisnik 38. seje sveta staršev
Sklep št. 7: Člani Sveta staršev so sklenili, da v primeru, ko se med Svetom zavoda
in Svetom staršev obravnava skupna vsebina, lahko potekata seji Sveta zavoda in
Sveta staršev skupaj.
AD3/ Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013
Gospa ravnateljica je podala poročilo, ki je bilo predhodno posredovano predstavnikom
Sveta staršev po elektronski pošti. Poročilo je priloga k zapisniku.
Predstavila je uspešnost učencev in celotne šole. Izkazali so se učenci na različnih
področjih, in sicer od izvajanja projektov, do izvedbe in osvojitve zlatih, srebrnih in
bronastih priznanj. Pove tudi, da so naši učenci bili zelo uspešni in smo lahko ponosni
na njih.
Sklep št. 8: Člani sveta staršev so soglasno potrdili in sprejeli poročilo o realizaciji
LDN za šol. leto 2012/13.
AD4/ Poročilo in evalvacija o uresničevanju vzgojnega načrta za šolsko leto
2012/2013
Gospa ravnateljica je podala poročilo in evalvacijo o uresničevanju
vzgojnega načrta za šolsko leto 2012/2013. Poročilo je priloga k zapisniku.
Sklep št. 9: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili poročilo in evalvacijo o
uresničevanju vzgojnega načrta za šolsko leto 2012/2013.
AD5/ Obravnava, dopolnitev in potrditev letnega delovnega načrta za šolsko
leto 2013/2014
Gospa ravnateljica predstavi LDN za leto 2013/14, ki je priloga k zapisniku.
Projekti, ki jih bomo v šolskem letu 2013/2014 nadaljevali in izpopolnjevali, so:
• Zdrava šola
• Ekošola
• Kulturna šola
• Evropska vas
• Kulturni dnevnik - razvijanje bralne kulture (Prežihova bralna značka in Bralni
maraton, Noč branja, Večer pravljic, Naj bralec, Rastem s knjigo 2013-14)
• Mednarodni projekt sodelovanja z OŠ Ilidža iz Sarajeva, Bosna in Hercegovina
• Projekt Zdrav življenjski slog
• Interni šolski projekt Rudolf Maister
• Projekt Pasavček
• Projekt šolske in vrstniške mediacije
• Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II
• Dvig kakovosti vzgojno izobraževalnega dela in Pedagoško vodenje z nadarjenimi
učenci
• Uvajanje drugega tujega jezika (nemščina) v 7. razred
• Žogarija za učence od 2. do 5. razreda
• Popestrimo šolo
• Shema šolskega sadja
• ŠKL med dvema ognjema
• Otroška varnostna olimpijada
• Tea, cookies and stories
• Geschichten und Gerichte
• Vetrnice za mir
• Jumicar
• Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalni skupnosti za razvoj enakih
možnosti in spodbujanje socialne vključenosti v sodelovanju s ŠR preko
Evropskih socialnih skladov
• Bralna pismenost – dvig bralne pismenosti in opolnomočenje učencev pri
doseganju višjih taksonomskih stopenj znanja
• Mednarodni projekt “Tek podnebne solidarnosti”
• Paths – Rastem
• Razvijanje alternativnih strategij mišljenja
emocionalnega učenja otrok v I. VIO
–
vzpodbujanje
socialnega
in
Sklep št. 10: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili projekte, ki se bodo izvajali v
šol. letu 2013/14.

nadstandard – nemščina v 3., 4., 5. in 6. razredu (financira MOM)
Sklep št. 11: Svet staršev je potrdil nadstandard – nemščina v 3., 4., 5. in 6. razredu.

nadstandard – računalništvo v 4., 5. in 6. razredu (financira MOM)
Sklep št. 12: Svet staršev je potrdil nadstandard – računalništvo v 4., 5. in 6.
razredu.

nadstandard – jezikovne interesne dejavnosti od 1. do 3. razreda (angleščina in
nemščina) v sklopu izvajanja interesnih dejavnosti.
Sklep št. 13: Svet staršev je potrdil nadstandard – jezikovne interesne dejavnosti od
1. do 3. razreda (angleščina in nemščina)

nadstandard – jutranje varstvo za učence 2., 3., 4. in 5. razredov je plačljivo, in sicer
8 evrov na mesec
Sklep št. 14: Svet staršev je potrdil nadstandard – jutranje varstvo za učence 2., 3.,
4. in 5. razredov s ceno 8 evrov na mesec.

nadstandard - plavalni tečaj za učence 1. in 3. razreda bo potekal od 5. – 16. 5.
2014, ki se bo izvajal od 13.30 do 14.30 ure. Prevoz plača MOM.
Sklep št. 15: Svet staršev je potrdil izvajanje plavalnega tečaja za 1. in 3. razred od 5.
5. - 16. 5. 2014 od 13.30 do 14.30 ure.
Ravnateljica mag.Lučka Lazarev Šerbec je povedala, da uporabo bazena za
izvajanje pouka plavanja za učence 1. in 3. razreda OŠ v Mestni občini Maribor v
šolskem letu 2013/2014 plača MOM.
Sklep št. 16: Svet staršev se je seznanil in potrdil, da uporabo bazena za izvajanje
pouka plavanja za učence 1. in 3. razreda OŠ v Mestni občini Maribor v šolskem letu
2013/2014 plača MOM.

šola v naravi za učence 2. razreda - Zimske radosti, tridnevni paket v Ribniški koči
(10. 3. - 12. 3. 2014).
Sklep št. 17: Svet staršev je potrdil: šola v naravi za učence 2. razreda - Zimske
radosti, tridnevni paket v Ribniški koči (10. 3. - 12. 3. 2014).

šolo v naravi za učence 4. razreda – štiridnevno bivanje v CŠOD Štrk (21. 4 .- 25. 4.
2014).
Sklep št. 18: Svet staršev je potrdil šolo v naravi za učence 4. razreda – štiridnevno
bivanje v CŠOD Štrk (21. 4. - 25. 4. 2014)

zimska šola v naravi za učence 5. razreda – Ribnica na Pohorju (17. - 21. 2. 2014)
Sklep št. 19: Svet staršev je potrdil zimsko šola v naravi za učence 5. razreda –
Ribnica na Pohorju (17. - 21. 2. 2014)

šola v naravi za učence 7. razreda – morje- ali Fiesa ali Pacug ali Poreč (2. - 6. 6.
2014)
Sklep št. 20: Svet staršev je potrdil šolo v naravi za učence 7. razreda – morje (2. - 6.
6. 2014).

jutranje varstvo za učence prvega razreda devetletke od 6.00 do 8.00, ter možnost
izbire zajtrka od 1. do 4. razreda.
Sklep št. 21: Svet staršev je potrdil izbiro zajtrka v šoli od 1. do 4. razreda.

Računalništvo – zgodnje poučevanje računalništva za učence od 4. do 6. razreda.
Projekt financira Mestna občina Maribor.
Sklep št. 22: Svet staršev je potrdil izvajanje zgodnjega učenja računalništva za
učence od 4. do 6. razreda.

kolesarski izpit – učenci se bodo v 5. razredu pripravljali in opravljali kolesarski izpit
Sklep št. 23: Svet staršev je potrdil pripravljanje in opravljanje kolesarskega izpita v
5. razredu.

preizkus znanja plavanja za učence 6. razreda
Sklep št. 24: Svet staršev je potrdil, da se bo opravljal preizkus znanja plavanja za
učence 6. razreda.

športno druženje učencev, učiteljev in staršev (ŠportŠpas, 14. maj 2014) – v sklopu
projekta Zdrav življenjski slog
Sklep št. 25: Svet staršev je potrdil športno druženje učencev, učiteljev in staršev
(ŠportŠpas, 14. maj 2014)

Podaljšano bivanje bo trajalo do 16.30.
Sklep št. 26: Svet staršev je potrdil, da podaljšano bivanje traja do 16.30 ure.

ogled kinopredstave za učence, ki s svojim delom in zgledom prispevajo k ugledu
šole
Sklep št. 27: Svet staršev je potrdil ogled kinopredstave za učence, ki s svojim
delom in zgledom prispevajo k ugledu šole.

ekskurzija v Avstrijo za učence I. in II. vzgojno izobraževalnega obdobja, ki
obiskujejo jezikovno interesno dejavnost učenja tujega jezika, v Avstrijo
(Minimundus Celovec) – november 2013
Sklep št. 28: Svet staršev je potrdil ekskurzijo v Avstrijo za učence I. in II. vzgojno
izobraževalnega obdobja, ki obiskujejo jezikovno interesno dejavnost učenja tujega
jezika v Avstrijo (Minimundus Celovec) – november 2013.

jezikovno potovanje ali jezikovni tečaj v tujini za učence 6. – 9. razreda (Malta 12.15. april 2014)
Sklep št. 29: Svet staršev je potrdil jezikovno potovanje ali jezikovni tečaj v tujini za
učence 6. – 9. razreda (Malta 12. - 15. aprila 2014).

razvijanje kulturnih dejavnosti - I. triada - obisk lutkovnih predstav - lutkovni
abonma.
Sklep št. 30: Svet staršev je potrdil obiskovanje lutkovnega abonmaja za I. triado v
šol. l. 2013/14.
Slavnostni zaključek devetošolcev ter podelitev priznanj in plaket bo v prostorih OŠ
borcev za severno mejo Maribor
Sklep št. 31: Svet staršev je potrdil, da bo slavnostni zaključek devetošolcev v
prostorih OŠ borcev za severno mejo Maribor.

Popestrimo šolo – aktivnosti, ki prispevajo k višjemu standardu vzgojno
izobraževalnega dela v OŠ
Sklep št. 32: Svet staršev je potrdil aktivnosti, ki prispevajo k višjemu standardu
vzgojno izobraževalnega dela v OŠ.

Izvajanje državnega srečanja vrstniških mediatorjev in njihovih mentorjev pod
vodstvom organizatorice dogodka Natalije Augustinovič in ostalih mediatork, dne
17. 10. 2013, na Oš borcev za severno mejo Maribor. Učenci od 1. – 3. razreda
imajo ta dan športni dan, učenci od 4. -. 5. razreda Jumicar – varnost v prometu, in
učenci od 6. – 9. razreda so ta dan doma in ga nadomestijo v decembru 2013.
Sklep št. 33: Svet staršev je potrdil srečanje vrstniških mediatorjev, dne 17. 10.
2013, in da učenci od 6. – 9. razreda nadomestijo ta dan v decembru 2013.

Fleksibilni predmetnik
Sklep št. 34: Svet staršev je potrdil fleksibilni predmetnik.

Učenci izbirnih predmetov astronomije in športa (20. – 22. 10. 2013).
Sklep št. 35: Svet staršev je potrdil vikend program iz izbirnih predmetov
astronomije in športa od 20. – 22. oktobra 2013.

izbor naj učenca oddelka in šole
Sklep št. 36: Svet staršev je potrdil, da se bo izbiral naj učenec-ka oddelka in šole

izbor naj športnika in naj športnice šole z nagrado prostih vstopnic za športne
dejavnosti
Sklep št. 37: Svet staršev je potrdil, da se bosta izbirala naj športnik in naj
športnica šole z nagrado prostih vstopnic za športne dejavnosti.

Ohranjanje kulturne dediščine in spomina na Rudolfa Maistra
Sklep št. 38: Svet staršev je potrdil interni projekt Ohranjanje kulturne dediščine in
spomina na Rudolfa Maistra.
 ŠKL – med dvema ognjema za učence 1., 2., 3., 4., 5. razreda.
Sklep št. 39: Svet staršev je potrdil ŠKL – med dvema ognjema - za učence 1., 2., 3.,
4. in 5. razreda.

Glasbena delavnica za učence 1. razreda (razvijanje glasbenih predispozicij) in od
2. – 6. razreda
Sklep št. 40: Svet staršev je potrdil, da bo glasbena delavnica za učence 1. razreda
(razvijanje glasbenih predispozicij) in od 2. – 6. razreda.

Vključevanje računalnika kot učnega pripomočka pri drugih predmetih in
interaktivne table kot učnega pripomočka.
Sklep št. 41: Svet staršev je potrdil vključevanje računalnika kot učnega pripomočka
pri drugih predmetih in interaktivne table kot učnega pripomočka.

Humanitarna dejavnost.
Sklep št. 42: Svet staršev je potrdil humanitarno dejavnost.
 Šolski parlament.

Sklep št. 43: Svet staršev je potrdil šolski parlament.

Gospa ravnateljica člane Sveta staršev seznani s kadrovskim načrtom.
Sklep št. 44: Svet staršev je potrdil kadrovski načrt.
Ravnateljica je povedala, da bodo ocenjevalne konference:
za učence od 6.
za učence 9.
za učence od 1. do 5. razreda
do 8. razreda
razreda
ocenjevalna
četrtek, 30. januar 2014, ob 1600
četrtek, 30. januar 2014, ob 1430
konferenca
ocenjevalna
sreda, 18. junij
sreda, 11. junij
sreda, 18. junij 2014, ob 1330
00
konferenca
2014, ob 15
2014, ob 700
Sklep št. 45: Svet staršev je potrdil:
- ocenjevalne konference razredne stopnje.
- ocenjevalne konference predmetne stopnje.
Ravnateljica je predstavila predmete in način izvajanja NPZ v šol. letu 2013/14.
Sklep št. 46: Svet staršev je potrdil izvajanje NPZ za šolsko leto 2013/14
V šolskem letu 2013/2014 bomo izvajali naslednje izbirne predmete:
Predmet
Št. učencev
Št. skupin
Št ur tedensko
Daljnogledi in planeti /i/
13
1
1
Glasbena dela /i/
17
1
1
Glasbeni projekt /i/
12
1
1
Izbrani šport /i/
8
1
1
Likovno snovanje 3 /i/
16
1
1
Matematične delavnice 7 /i/
8
1
1
Matematične delavnice 8 /i/
11
1
1
Nemščina III /i/
8
1
2
Obdelava gradiv: les /i/
13
1
1
Obdelava gradiv: umetne
snovi /i/
10
1
1
Odkrivajmo preteklost
mojega kraja /i/
10
1
1
Poskusi v kemiji /i/
24
1
2
Računalniška omrežja /i/
19
1
1
Sodobna priprava hrane /i/
24
1
2
Šport za sprostitev /i/
22
1
2
Šport za zdravje /i/
13
1
1
Skupaj
228
16
20
Sklep št. 47: Svet staršev je potrdil izbirne predmete za šol. leto 2013/14.
Sklep št. 48: Svet staršev je potrdil vse dneve dejavnosti navedene v LDN za šol.
leto 2013/2014
Sklep št. 49: Svet staršev je potrdil vse interesne dejavnosti navedene v LDN za šol.
leto 2013/14.
Ravnateljica je opisala delo z nadarjenimi učenci.
Sklep št. 50: Svet staršev je potrdil delo z nadarjenimi učenci, kot je navedeno v
LDN za šol. leto 2013/14.
Ravnateljica je navedla tekmovanja, katerih se bodo učenci udeležili v šol. letu 2013/14
in so navedena v LDN 2013/14.
Sklep št. 51: Svet staršev je potrdil vsa tekmovanja učencev, navedena v LDN za
šol. leto 2013/14.
Sklep št. 52: Svet staršev je potrdil strokovne aktive in sodelovanje z vrtcem
Pobrežje in drugimi institucijami.
Sklep št. 53: Svet staršev je potrdil vse ostale manifestacije, proslave in prireditve,
navedene v LDN za šol. leto 2013/14.
Sklep št. 54: Svet staršev je potrdil izobraževanje delavcev OŠ borcev za severno
mejo Maribor v šolskem letu 2013/14.
Sklep št. 55: Svet staršev je potrdil izobraževanje ravnateljice OŠ borcev za severno
mejo Maribor v šolskem letu 2013/14.
Sklep št. 56: LDN 2013/14 je bil v celoti potrjen s strani Sveta staršev OŠ borcev za
severno mejo Maribor.
AD6/ Obravnava in sprejem vzgojnega načrta za šolsko leto 2013/2014
Gospa ravnateljica predstavi vzgojni načrt za šolsko leto 2013/2014.
Sklep št. 57: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili vzgojni načrt za šolsko leto
2013/2014.
AD7/ Oblikovanje in potrditev cen
Ravnateljica je seznanila člane Sveta zavoda s cenami šolske prehrane, ki so
enake kot v šolskem letu 2012/2013, in sicer:
- zajtrk: 0,40 €
- malica: 0,80 €
- kosilo (od 1. razreda do 5. razreda): 1,39 €
- kosilo (od 6. razreda do 9. razreda): 1,67 €
- popoldanska malica: 0,40 €
- kosilo na blokec (dnevno): 1,80 €
- hladna malica(delavci šole): 1,10 €
- topla malica: 2,00 € ( od 10.30 dalje)
- kosilo (delavci šole): 2,92 €
- kosilo za delavce šole - za domov: 3,50 €
Kalkulacija stroškovne cene
Stroški priprave obrokov šolske prehrane zajemajo (kalkulacija stroškovne cene) –
32. člen pravilnika:
- funkcionalne materialne stroške uporabe prostora, ki jih zagotavlja mestni
proračun v okviru sredstev za redno dejavnost osnovnih šol
- stroške dela, ki jih za malice zagotavlja državni proračun, za kosila, zajtrke in
popoldanske malice pa mestni proračun ter
- stroške živil in specifične materialne stroške, ki jih pokrivajo starši oz. skrbniki
otrok.
Stroškovna cena za kosilo od 1. do 5. razreda znaša 2,61 €, za kosilo od 6. do 9.
razreda pa znaša 2,89 €.
Občina Maribor subvencionira kosilo otrokom, kjer ima družina dohodek nad 18%
do 36 % povprečne slovenske neto plače (priloga). Ministrstvo pa subvencionira
malice otrok pri dohodku od 0% do 42 %, kosila pa od 0 % do 18 % povprečne
slovenske neto plače.
Sklep št. 58: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili in sprejeli cene prehrane v
šolskem letu 2013/14.
Nadstandard v OŠ borcev za severno mejo je jutranje varstvo do 5. razreda
osnovne šole. Jutranje varstvo je od 2. do 5. razreda plačljivo, cena znaša 8 € na
mesec.
Materialni stroški na učenca (fotokopije, material za delavnice, prijavnine na
tekmovanjih,…) znašajo 1 evro na mesec na učenca. Starši bodo poravnali znesek
5 evrov pri plačilu položnice za mesec november 2013 in 5 evrov pri plačilu za
mesec marec 2014.
Cena izposoje šolskih copat v šol. l. 2013/2014 je 0,50 € na dan. Če učenec copat
ne vrne, plača še dodatno 2 €.
Cene šolskih prostorov:
- velika telovadnica (60 min): 14,52 € + DDV
- mala telovadnica (60 min): 10,35 € + DDV
- učilnica in AV sredstva (45 min): 14,50 € + DDV
- učilnica z računalniki oz. interaktivno tablo (45 min): 17,00 € + DDV
- računalniška učilnica (45 min): 31,21 € + DDV
Gibalnica
-najem prazne: 14,50 € + DDV
-najem z opremo: 31,21€ + DDV
-najem za delavce šole – cena je znižana za 50%.
Nogometno igrišče:
-najem nogometnega igrišča za eno uro je 18€ + DDV v šol. l. 2013/2014.
Obrabnina za šolske omarice :
- od 2. do 5. razreda - 10 € (učenci plačajo v 2. razredu)
- od 6. do 9. razreda - 10 € (učenci plačajo v 6. razredu).
Sklep št. 59: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili in sprejeli cene jutranjega
varstva od 2. do 5. razreda, cene materialnih stroškov za učence v dveh zneskih po
5 evrov, izposoje šolskih copat, obrabnine za uporabo šolskih omaric, cene šolskih
prostorov ter cene najema nogometnega igrišča v šol. l. 2013/2014.
AD8/ Seznanitev k zaposlitvam
Gospa ravnateljica se zahvali za zaupanje za generalno soglasje za zaposlitve v šolskem
letu 2013/2014. V pogled predloži soglasje s strani MIZŠ in Mestne občine Maribor. Iz
MOM je dobila soglasje za zaposlitev 2 delavcev v šolski kuhinji, in sicer enega delavca za
določen polni delovni čas in enega delavca za nedoločen polni delovni čas. Iz MOM je
prejela soglasje za izvajanje fakultativnega pouka.
Sklep št. 60: Člani Sveta staršev dajejo soglasje za zaposlitev dveh delavcev v
kuhinji in soglasje za izvajanje fakultativnega pouka.
AD9/ Predlogi, vprašanja in pobude
Gospa ravnateljica pove, da smo na MOM podali izkaz prihodkov in odhodkov in da
poslujemo s pozitivo. Prav tako ravnateljica pove, da je bilo za varnost otrok v začetku
šolskega leta dobro poskrbljeno in, da je varnost otrok prioriteta pedagoškega dela naše
šole.
Gospa Lilek pove, da smo dobra šola in da že rezultati NPZ kažejo na to, saj so zelo dobri.
Predlaga, da bi se ti dobri rezultati prikazali tudi na enem izmed skupnih roditeljskih
sestankih.
Zbiranje papirja:
Ker se je v preteklosti dogajalo, da so papir prinašali le posamezniki, se spremeni
koncept zbiranja papirja. Vsak učenec, ki prinese papir, prejme nalepko, ki se nalepi
na za to pripravljene plakate v razredu (količina ne igra vloge). Tisti, ki papirja ne
bo prinesel bo plačal končni izlet v celoti, torej se količina zbranega papirja razdeli
le med tiste, ki zbirajo papir.
Sklep št. 61: Člani Sveta staršev so sprejeli in potrdili sklep, da morajo vsi
učenci zbirati star papir za zaključno ekskurzijo, saj tisti učenec, ki papirja ne
bo prinesel, bo plačal ceno končne ekskurzije v celoti, torej se količina
zbranega papirja razdeli le med tiste, ki zbirajo papir.
Sestanek se zaključi ob 20.15 uri.
Zapisala
Amadea Habjanič
Predsednica Sveta staršev
Mojca Bobinski Bihar

Similar documents