GEOS8 novosti

Comments

Transcription

GEOS8 novosti
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
GEOS8 novosti
UVOD ...................................................................................................................................... 2
ODPIRANJE PRIMEROV ....................................................................................................... 2
DODAJANJE (SPAJANJE) PRIMEROV ................................................................................ 3
SHRANJEVANJE ................................................................................................................... 3
SHRANJEVANJE ZA GU (DKN FORMAT) ........................................................................................................................................ 3
OBDELAVA DOKUMENTACIJE ............................................................................................ 4
KREIRANJE VABIL ...................................................................................................................................................................... 5
KREIRANJE ZAHTEVKOV .............................................................................................................................................................. 5
PRIKAZ PODATKOV ZEMLJIŠKEGA KATASTRA (DKN ELEMENTI)................................. 6
TRANSFORMACIJE MED KOORDINATNIMI SISTEMI......................................................... 9
7 PARAMETRIČNA TRANSFORMACIJA ............................................................................................................................................ 9
TRIKOTNIŠKA TRANSFORMACIJA................................................................................................................................................... 9
MEMBRANSKA ANALIZA PO MKE ................................................................................................................................................ 9
OBDELAVA PODATKOV ZEMLJIŠKEGA KATASTRA ZA GU – DKN. ............................. 11
OBDELAVA NOVIH TOČK DIREKTNO V DKN IZREZU (VGEO) ....................................................................................................... 11
VKLOP TOČK (PAPIRČEK) .......................................................................................................................................................... 11
TOPOLOŠKO UREJANJE POVEZAV ................................................................................................................................................ 12
OBDELAVA PARCEL ................................................................................................................................................................. 12
OBDELAVA TOČK ............................................................................................................... 16
OBDELAVA OPREME (TEKSTI, LINIJE, ZNAKI, SKICA) ................................................... 17
STAVBE3 – KATASTER STAVB ......................................................................................... 20
INFRA2 – OBDELAVA GJI, BAZE SHP/DBF ...................................................................... 21
PLAST8 – OBDELAVA 3D MODELA IN PLASTNIC ........................................................... 22
PROFIL8 – OBDELAVA PROFILOV .................................................................................... 22
OBLAK TOČK ……………………………………………………………………………………. 22
ZAKLJUČEK ......................................................................................................................... 26
1
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
GEOS8 novosti
(verzija 7.0, 3/2014)
Uvod
GEOS8 je pridobil vsebinske spremembe, ki zajemajo popolne novosti, modifikacije in
interne optimizacije. Vodilo pri razvoju GEOS8 je bila poenostavitev in optimizacija dela, stari
principi obdelave pa so do neke mere še vedno ohranjeni zaradi 'mehkega' prehoda iz
GEOS7. Novosti in modifikacije so dobili tudi vsi ostali integrirani moduli PLAST8, PROFIL8,
STAVBE3 in INFRA2, modul Komasacije pa je sedaj vključen že v osnovno verzijo GEOS8.
Ker je sprememb in novosti v programu precej, bom v nadaljevanju podrobneje opisal samo
večje oziroma bistvene in zanimive novosti, ostale pa bodo samo omenjene.
Odpiranje primerov
V dialogu za odpiranja primerov je nekaj zanimivih novosti:




Pri GEOS primerih se zraven prikazujejo DKN primeri (PLV,ZKV), ki so posebej označeni s
svojim simbolom.
Za PLV datoteke velja MultiSelect, kar pomeni, da se lahko označi več datotek naenkrat. To je
namenjeno primerom, ki imajo več grafičnih izrezov (PLV) in samo en atributni izrez (POV,VK.).
Ime za POV se povzame iz zadnje označene datoteke ('Ime datoteke'). Shranjevanje takih
primerov je opisano v poglavju za shranjevanje DKN.
Dodana nova opcija za branje podatkov z GU kot ZKP_24. Predhodno se mora na disku že
nahajati datoteka 'VsiPodatki.zip', ki se dobi preko interneta. Ta ZIP se samodejno razpakira.
Pod poljem ''Vloga' se še pojavi informacija o naročniku (je tudi vlagatelj), pod 'IDPOS' se pojavi
opis primera in pod poljem 'Izvaja' še ime računalnika, kjer je bil shranjen primer. Nova atributa
(naročnik in opis) se podajata v dialogu za Info primera, kodi #narocnik in #opis sta pa aktivni
pri obdelavi DOC/RTF, kot tudi pri izrisu v glavi.
2
ZEIA d.o.o.


-
GEOS8 novosti
S klikom v okno za predogled se ponudi slika vseh
geolociranih primerov, tako se lahko primeri
izberejo na podlagi lokacije. Primeri so označeni z
gabaritom (pravokotnik) ter s centroidom, ki je
rdeče barve za GK in modre za ETRS sistem.
Ikona SLO omogoča vklop/izklop rasterske slike
Slovenije, za lažjo orientacijo položaja in omogoča
tudi izbor poljubne slike.
Pogoj, da se prikažejo geolokacije primerov je
obstoj datoteke 'Primeri_Geos.txt'. Ta datoteka se
lahko naenkrat kadarkoli zgenerira iz vseh
primerov s klikom v okno predogleda s srednjim
gumbom miške in izborom izhodiščne mape.
Drugače se pa v to datoteko primer vedno doda pri
shranjevanju primera.
Dodajanje (spajanje) primerov
V dialogu se je dodalo stikalo 'Drugi izrez' ki samodejno nastavi parametre za optimalen vnos primera
iz druge KO. Ti parametri so 'V isti nivo' samo za centroide in 'Vnos centroidov in lastnikov' Rezultat
spajanja bo, da bodo centroidi parcel ločeni po KOjih, kar je pomembno za lažjo obdelavo primera.
Pri spajanju več KO se spajajo tudi ZK točke iz vseh KO, čeprav imajo identične
koordinate in imajo identična imena. Interno GEOS8 take dodane ZK točke
oštevilči tako, da doda 2.KO vrednost 2000000 (2E6), za 3.KO 3E6 itd. Ta realna
številka je vidna samo v pregledu ZK točk, drugače pa se drugje označi vedno
samo zadnjih 6 mest. Prav tako se sedaj spajajo samodejno tudi datoteke MEJ in
RSP (če se spajajo tudi parcele - centroidi).
Pri spajanju že obstoječe ZK točke, se naredi 'par na ZK' tako, da se delovna točka preoštevilči z
imenom ZK točke + črka Z. Tako se ustvarijo pari točk, ki dejansko predstavljajo isto ZK točko. To se
pozneje lahko koristni uporabi pri naknadnem napenjanju na ZK točke. Tak način spajanja je opcija, ki
se lahko izklopi v Pomoč /Konfiguracija /DKN /Označitev parov ZK točk.
Novi ukaz Datoteka/Dodaj VGEO , ki nudi več opcij dodajanja VGEO datotek. Pri vnosu novega
izreza VGEO se zamenjajo samo Nespremenjene ZK točke in parcele v (ali izven) izbranem
pravokotnem območju.
Shranjevanje
Pri konfiguraciji shranjevanja je dodana opcija za shranjevanje znakov v mapo ZNAKI v aktivni mapi
primera. Učinek je enak kot z ukazom Shrani kot / Izvozi znake.
Novi ukaz Shrani kot/parcele v SHP/DBF omogoča shranjevanje parcel direktno v SHP, brez
kreiranja aktivne baze.
Shranjevanje za GU (DKN format)
V dialogu se je dodal izbor KO za shranjevanje po KOjih.
Tako se lahko sedaj enotno obdelan primer loči na več KOjev
z datotekami DKN. V spodnjem delu se je dialog dopolnil še
z informacijami RSP datoteke in stanjem kreiranih zahtevkov.
Ukaz 'Shrani KO/ID/TMP omogoča shranjevanje s kreiranjem
map KO/IDPOS na poljubni lokaciji (diski, diskete).
3
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
Pri predogledu DKN shranjevanja so se dodale nove možnosti.
Ukaz 'Kontrola VGEO' preveri neenakost grafike z izvornimi VGEO.PLV,
VGEO.POV in VGEO.ZKV. Ta kontrola se naredi samodejno, v kolikor
program 'vidi' izvorne VGEO datoteke. Če jih ne najde, potem je v imenu
ukaza '? VGEO ?'. Pri PLV se preverja enakost oboda (pogoj je, da mora
obod shranjevanja biti nespremenjen), pri POV in ZKV pa enakost
Nespremenjenih atributov. Pri ZK točkah se preverjajo tudi grafične
koordinate, če so različne, te ZK točke samodejno dobijo status
Spremenjene.
Prikaz številk ZK točk je različno obarvan glede na upravni status – urejene
so črne, delno urejene rdeče in ostale svetlo modre.
Stikala Shrani POV, MEJ in ZKV določajo ali se bodo shranile tudi te datoteke. To pride v poštev pri
shranjevanju samo grafičnega izreza (PLV in PKV), kar je v praksi najpogosteje takrat, ko se dobi z
GU za obdelavo več izrezov (v isti KO, različne baze PLV, skupni atributi POV,VK). V takih primerih
so se morali vsi podatki DKN predhodno spajati in to po različnih nivojih, tako da se lahko pri
shranjevanju ponovno ločijo na več primerov.
Za aktiviranje shranjevanja parcel po nivojih je namenjeno stikalo 'Kot nivo'
. V tem režimu so
vidne samo PLV parcele v aktualnih vidnih nivojih in vse parcele POV, ki so bile inicializirane pred
prihodom v ta dialog. Za prikaz shranjevanja parcel samo v POV brez PKV je zato dodana posebna
šrafura. Ker za shranjevanje POV obstajata lahko dva režima, način 'Kot nivo' deluje različno za POV
kot za PKV shranjevanje. Za reguliranje katere parcele gredo v POV je pomembna vidnost parcel že
pred prihodom v ta dialog. Ne glede nato, če se v tem dialogu naknadno vklopi 'Kot nivo' in se
izklopijo nivoji, se bodo shranjevale tiste POV, ki so bile že prej vidne, v PLV pa vedno samo tiste, ki
so trenutno vidne. To je nujno zaradi zahteve GU, ko se morata vračati npr. dva grafična izreza TMP
in TMP1 za PLV/PKV in samo en izrez za TMP.POV/MEJ/ZKV/RSP. Ko pa obstaja potreba za ločeno
kompletno shranjevanje PKV in POV, se to regulira z vidnostjo nivojev pred prihodom v dialog.
Interno se je spremenil tudi princip zapisa PLV datoteke. Sedaj se ne upoštevajo več vidne povezave,
ampak samo obstoječi poligon centroida Tako je zapis PLV postal hitrejši, predvsem pa bolj zanesljiv,
ker se samodejno eliminirajo topološke napake povezav. Torej pogoj shranjevanja je obstoj poligona
parcele (centroida), kar se vidi tudi iz obarvanosti s šrafuro.
Obdelava dokumentacije
GEOS8 je razširjen še na obdelavo RTF datotek, kar
ima dve pomembni prednosti. Prva je ta, da je hitrost
tvorjenja dokumentov neprimerno hitrejša, druga pa ta, da
se lahko RTF datoteke urejajo praktično v vseh
urejevalcih teksta, vključno z GEOSom (osnovna
urejanja).
Edina 'pomanjkljivost' RTF obdelave je lahko pri prikazu
specialnih oblik teksta kot je npr. prikaz pod kotom 90°
(npr. glave v tabelah pri katastru stavb), kar ne zmorejo
vsi urejevalci.
Za določitev načina obdelave dokumentov je namenjeno poglavje v Konfiguraciji /Dokumenti.
Dokumenti se lahko izdelujejo izključno z WORDom z DOC (kot je bilo v starejših verzijah GEOS) ali
pa preko RTF izdelave in urejanje v izbranem urejevalcu. Če ni izbranega urejevalca (npr. Word,
OpenOffice, …) prevzame to vlogo kar GEOS8. Dokument za kreiranje zahtevkov je lahko samo v
4
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
RTF obliki in se tukaj lahko posebej definira. Ob inštalaciji je prednastavljeno, da se le-ta nahaja v
mapi Word obrazci/rtf/zahtevki.rtf.
Kreiranje vabil
Dialog za vabila nudi obdelavo vseh vabil, ki so vezana na aktivni primer. V listi na desni strani se
prikazujejo že vsa kreirana vabila, ostali podatki v dialogu pa so vezani na aktivno vabilo. Tako za
posamezno vabilo določamo lastnike parcel v postopku, lastnike mejnih parcel, datume, uro,
vlagatelje, opis postopka ter dokumente, ki se uporabljajo. Izbor parcel in posredno tudi lastnike
izbiramo ali v sliki ali pa v listah. Parcele, ki so v postopku so obarvane zeleno, mejne pa modro,
enaki barvi imata tudi stikali na levi in določata, kaj se izbira v sliki. Pri opisu postopkov so na voljo
standardni opisi, uporabnik pa si lahko še sam kreira lastno bazo svojih opisov. Potrditev lastnega
opisa je vedno z Enter, če se potrdi opis v zadnji vrstici (novi #postopek) se opisa doda v bazo,
drugače se pa obstoječi popravi. Če se potrdi prazna vrstica se opis izbriše iz baze.
Potrditev podatkov za aktivno vabilo se doseže s 'Potrdi', vabilo se pa shrani v datoteko
'Ura_datum.VAB' v mapi aktivnega primera. Če ime vabila že obstaja, se to vabilo zamenja, drugače
se pa doda novo vabilo. Brisanje se doseže z ukazom 'Briši.
Ukaz 'Izpis lastnikov' omogoča kreiranje dokumenta, kjer so izpisani poljubni podatki lastnikov
označenih vabil. V dokumentu (RTF,DOC,XLS) se obdelujejo samo tabele o atributih lastnikov
(krovna koda #t_las#), specifična pa je koda *opom*, ki predstavlja identifikator vabila. Tak dokument
je lahko npr. poštni obrazec 'Popis oddanih pošiljk' in je že priložen k programu.
Kreiranje zahtevkov
5
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
GEOS8 nudi avtomatizacijo kreiranja zahtevkov. Pogoj je, da sta predhodno že kreirani datoteki MEJ
in DED, kajti na podlagi njih se 'izračunajo' ustrezni zahtevki. Uporabnik lahko naknadno vse tudi
eventualno popravi, kaj doda ali zbriše. Vsi dokumenti zahtevkov, ki obstajajo, so izpisani v listi na
desni strani in imajo ime KO:PL(+PL..), podatki v dialogu se pa prikazujejo za trenutno označen
(aktiven) PL. Sprememba podatkov se doseže s 'Potrdi', preračun novih zahtevkov se lahko kadarkoli
doseže s 'Ponovni preračun'. Zraven programa so se inštalirali tudi RTF dokumenti Zahtevki (več
zahtevkov), Zahteva_vzorec (samo en zahtevek) in Ovitek_vzorec (naslovna stran elaborata), ki se
nahajajo v mapi Word obrazci/Rtf. Zahtevki se samodejno uporabijo pri ukazu 'W', vprašanje o lokaciji
dokumenta RTF pa se pojavi samo takrat, ko obrazec RTF ne obstaja. Ena zahteva se uporabi pri
ukazu 'Poljubno' in vedno zahteva izbor RTF obrazca, kar velja tudi za Ovitek. V poljubnih obrazcih
so tudi kode #imezah (ime zahteve), #parc_post (izpis parcel v zahtevku) in #parc_sos (izpis
sosednjih parcel), ter #elaborat (izpis postopkov v zahtevkih) in #lastnik (izpis lastnikov pri zahtevkih).
Prikaz podatkov zemljiškega katastra (DKN elementi)
GEOS8 ima razširjen in izboljšan prikaz podatkov DKN, bistvene novosti:

Prikazujejo in grafično obdelujejo
se vsi parcelni deli (vrste rabe),
tudi tisti, ki nimajo koordinat (skriti
- 0,0). Zaradi bolj nazorne
predstavitve atributov se v radiju
5m okoli 'vidne' vrste rabe
postavijo še eventualne 'skrite'
rabe. Ti centroidi so posebej
označeni z rumenim (modrim)
kvadratkom in tako nedvoumno
sporočajo, da so to samo atributi iz
POV, ki niso zajeti v PKV grafiki.
GEOS
te
'skrite'
centroide
obravnava identično kot 'vidne'
(kopiranje, premikanje, iskanje,
Info,…). Edina razlika je v tem, da
se jim ne dodelijo poligoni
(topološka kontrola) in se jim površina ne izračunava iz koordinat poligona. Površina je lahko
prevzeta, ali ročno podana ali pa se je dodelila pri izravnavi. Interno imajo ti skriti centroidi –Y in
se lahko včasih zgodi, da 'padejo' v nepravilno parcelo. Zato je vsekakor smiselno, da take
centroide parcel, ki so v obdelavi, premaknemo na približno pravilno lokacijo (Parcele/Premakni).
To je pomembno zaradi naknadnega preračuna BON/DED in izračuna novih površin parcel, kjer
se upošteva položaj 'skritih' vrst rab. Premikanje se lahko naredi tudi v pregledu parcel in pri
preračunu Dedovanja/BON, kjer se najprej zadrži levi gumb miške cca 0.5 sekunde, nakar se
ponudi premik izbranega centroida. Naknadna določitev položaja centroidom, ki imajo koordinate
0,0, se doseže še v dialogu parcel z ukazom
pojavi tudi ukaz Y,X pri skritih delih parcele.

, ali pa pri ukazu Parcele/Info, kjer se v meniju
Ukaz Parcele/Info se je razširil na prikaz vseh parcelnih
delov ene parcele. V tem dialogu se lahko analizira
površina, išče poligon, izračuna površina, editirajo
atributi, lahko se manipulira tudi s samo vidnostjo
centroidov. V primeru editiranja, se lahko
spremembe tudi prekličejo z ukazopm 'Vrni',
Nespremenjeni centroidi pa dobijo samodejno
status S.
6
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti

Obarvan prikaz parcel po vrsti rabe, PL in
bonitetah z aktivno legendo. Gumbi stolpcev
imajo določeno funkcijo, ki pri prvem omogoča
menjavanje med prikazom (Vrste rabe - PL - BON
-), pri drugem vklop/izklop
filtra prikaza za
označene vrstice in pri tretjem vsoto površin
označenih vrstic. Obarvanje se lahko izvrši še tudi
po K.O., statusu atributa dela in nivoju. Pri
tiskanju se lahko intenzivnost obarvanosti
nastavlja (100-10%). Podobno kot za DOFe se
opcija AlfaBlend tudi upošteva.

Prikaz poligonov nekmetijske dejanske rabe
(šifre dejanske rabe >2999). Ukaz Parcele /
Dejanska raba omogoča vnos poligonov
(šrafure) nekmetijske dejanske rabe. Poligoni
se prevzamejo iz elementov SHP baze
Dejanske rabe. Ta baza se mora nahajati že
na disku (lokalnem ali mrežnem), lahko pa se
prevzame tudi direktno preko interneta. V
primeru, da se pri ukazu izbere izbor SHP
datoteke in se izbere 'Prekliči', program
samodejno preveri verzijo SHP baze in jo
eventualno tudi prenese oz. posodobi z
www.zeia.si. Uporabnik lahko določi za
obdelavo tudi drugo SHP bazo DR, ki jo je
neodvisno že prej prenesel na disk.
Končni rezultat obdelave SHP baze DR je vnos
poligonov šrafur (kot oprema, brez točk), ki
padejo v območje aktivnega primera in se
postavijo v prazen nivo z imenom 'Nekmetijska raba'. Te šrafure lahko koristno uporabimo pri
preračunu bonitet (dialog za DED/BON) in pri lažji določitvi Dodanih (novih) skritih rab z BON=0
(dialog parcel). Vedeti moramo da so šrafure v GK sistemu in jih moramo eventualno prej
ustrezno vklopiti (premikanje in rotacija opreme) na logičen položaj, če želimo delati preračune s
preseki DKN. Za zmanjševanje izreza šrafur (so odveč, motijo izgled ipd.) se lahko uporabi ukaz
Riši/Izreži, ki obdrži samo šrafure v označenem poligonu.

Dialog parcel se je modificiral in dopolnil še
z aktivnim prikazom lastnikov na označenem
PL, dodala se je možnost označevanja
parcel po označenih lastnikih. V tabeli parcel
se barvno enako označujejo enake parcele
po aktivnem sortiranju (npr. vsi parcelni deli
ene parcele, vrste rabe,PL,…, so iste barve).
Prav tako so takoj vidne vse spremembe
atributov v sliki in ne šele po shranjevanju in
izhodu iz dialoga. Zraven površine se še
lahko pojavi informacija izračuna(TM/GK/G).
7
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti

V tabeli lastnikov je možno direktno iskanje po poljubnem tekstu, konvertiranje imen v VELIKE /
Male črke, vklop letnice rojstva ali Emšo in sortiranje po poljubnih stolpcih. V režimu urejanja
lastnikov, se je razširil še prikaz s tabelo parcel na PL, MŠ je enotna in se pri editiranju samodejno
popravi na vseh PL. TXT ukaz naredi TXT datoteko označenih lastnikov,ločilo med podatki je pa
podpičje. Tako datoteko razumejo praktično vsi programi, ki obdelujejo preglednice (Excel, Works,
OpenOffice,…), s katerimi se lahko v nadaljevanju naredi poljubna dokumentacija.

Prikazujejo se lahko Brisane parcele, ki imajo
obliko teksta kot prečrtan z enojno ali dvojno
rdečo črto. To regulira stikalo Parcele/Brisane
prikaži
. Brisane parcele so lahko dodatno
grafično prikazane še s črtkanimi linijami
.
Prav tako se lahko vedno aktivira prikaz samo
za staro (prikaz Brisanih) ali za novo stanje
DKN (ni prikaz Brisanih), na podlagi prehodno
določenih nivojev pri preračunu Dedovanja, s
stikalom 'nivoji DED'
. V tem režimu prikaza
se izvede ločeno topološka kontrola samo
Brisanih ali pa vseh D/S/N centroidov.

S stikalom Povezave/Meje/prikaz
se
regulira prikaz aktivnega stanja urejenih MEJ
(Dodane, Nespremenjene in Brisane)

Stikalo Parcele/Meje parcel/PL regulira prikaz
, prikaz je
neodvisen od nivojev. Barve in debelina
mej parcel/PL se lahko nastavi v dialogu za
nivoje(F2) posebej za ekran in tiskalnik.
mej parcel ali PL (MD na ikono)

Pri oblikah prikaza parcel se je dodala opcija
'Kot parcela'. V tem načinu prikaza je viden samo en centroid z največjo površino, ostali parcelni
deli so nevidni. Nova je tudi opcija +PL, ki je vezana na opcijo +Vr.rabe.

Aktivni prikaz ZK točk se lahko poljubno spreminja. Zraven oznak se lahko še prikaže status za
delo, upravni status in topografski znak za označbo na terenu. Znaki se lahko označijo kot 'rdeči',
če se tako definira v dialogu ZK atributov, ne glede na barvo nivoja točke. Če so znaki vidni, se
upoštevajo tudi pri kreiranju legende znakov. Bližnjica do tega menija je z MS na ikono
8
.
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
Transformacije med koordinatnimi sistemi
Dodane so tri velike novosti:
7 Parametrična transformacija
Ta transformacija ime tri zasuke, 3 translacije ter merilo. Nahaja se v dialogu Helmertova/Ortogonalna
transformacija in postane aktivna, ko se aktivira stikalo 'Direkt' in '7P'. V listi se že nahajajo 7P
podatki od GURSa (54, iz ETRS v GK), uporabnik pa lahko uporabi svoje parametre (npr. od
inštrumenta GPS) in jih tudi posebej shrani. Vse datoteke 7P se nahajajo v mapi /Transformacije in
imajo končnico 7GK ali 7TM (pomeni ciljni sistem).
Trikotniška transformacija.
To je opcija, ki se nahaja v vseh dialogih za transformacije. Po aktiviranju 'Izračun' se naredi
trikotniška mreža na podlagi vseh izbranih parov točk (zgornja lista), transformacijski parametri pa se
prikažejo v spodnji listi za vsak trikotnik posebej. Pri transformaciji točk se upoštevajo tisti parametri,
ki pripadajo trikotniku v katerem leži točka, oz. ji je najbližji (če so izven trikotnika). Prikaz trikotnikov
je tudi viden v sliki, ki so rdeče barve.
Membranska analiza po MKE
To ni klasična transformacija kot so jo navajeni geodeti, zahteva pa
je identična, to je pretvorba koordinat v drug koordinatni sistem.
Ukaz se nahaja v dialogu delovnih točk.
V tem dialogu po principih metode končnih elementov (MKE)
preračunamo nove koordinate grafičnih točk na podlagi izbranih
robnih pogojev – ZK točk.
Osnovna ideja v tej analizi je, da se vse povezave med točkami
obnašajo kot enotna membrana ali konkretneje kot gradbena 2D
konstrukcija sestavljena iz elastičnih palic (vzmeti/zveze). Model
konstrukcije se samodejno preračuna na podlagi triangulacije točk z
izbranimi parametri. Zaradi hitrejšega preračuna in manjše
obremenitve pomnilnika nastopata v vsakem vozlišču samo dve
prostostni stopnji (pomika). Togost vzmeti je enotna, razen pri tistih,
9
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
katere uporabnik definira kot neskončno toge (npr. poligoni stavb). Robni pogoji modela so predpisani
pomiki, ki se samodejno ponudijo pri ZK točkah. Analiza poteka po principih MKE, najprej se izračuna
globalna togostna matrika modela, ta matrika se potem optimizira na najmanjšo pasovno širino ter se
na koncu reši sistem enačb (N*2 neznank pomikov, N prosta vozlišča) z obtežnim vektorjem, ki ga
definirajo predpisani pomiki. Pri velikih modelih je sam preračun lahko časovno in strojno kar
obremenilen.
Ukaz Mreža zvez naredi triangulacijo zvez med točkami. Pri tem se lahko upoštevajo trije parametri:
 Vse točke, izklopljeno upošteva samo označene točke v dialogu delovnih točk,
 +Vidne povezave, zraven zvez iz trikotnikov se še forsirajo vse povezave iz parcel
 Max L, ki omejuje maksimalno dolžino zvez pri triangulaciji.
Togost zvez (vzmeti) se lahko definira kot neskončno toge pri vseh zvezah, ki imajo točke v stavbah
in /ali pri parcelnih delih, ki imajo manjšo relativno razmerje med atributno in grafično površino od
predpisane.
Robni pogoji – predpisani pomiki se samodejno kreirajo iz vektorjev ZK točk (ali GK ali TM).
Ukaz Pomiki<MaxL na šrafuro dejanske rabe je aktiven samo, če je vidna šrafura nekmetijske
dejanske rabe. Omogoča, da se točkam, ki niso ZK točke, predpiše pomik do najbližje linije šrafure.
Kriterij dolžine se poda v polje Max L. Če je dolžina 0, se ti predpisani pomiki zbrišejo. To je seveda
uporabno samo takrat, ko so šrafure blizu povezav parcel. Če katere šrafure ne ustrezajo, jih je
smiselno predhodno izbrisati.
Uporabnik lahko pri že kreiranem modelu naknadno ureja ali predpisane pomike, ali toge zveze.
Predpisane pomike je smiselno definirati takrat ko imamo premalo ZK točk in si pomagamo z DOFi,
ali so pa določeni ZK vektorji z napako. Princip spremembe je na podlagi vklopa/izklopa. Toge zveze
uporabnik vklopi/izklopi, ko želi spremeniti medsebojno deformacijo med dvema točkama.
Analiza MKE sproži preračun na modelu s predpisanimi robnimi pogoji. Če se pojavi kaka napaka pri
reševanju sistem enačb, je to najpogosteje vezano na samo geometrijo modela. V tem primeru je
smiselno narediti drugi model (npr. brez omejitev pri dolžini). Po uspešno končani analizi se pojavijo
nove črtkane povezave. Priporočljivo je to pazljivo pregledati in v primeru kakih nelogičnosti naknadno
spremeniti robne pogoje (predpisane pomike ali togost zvez) ter narediti novi preračun modela. Pri
analizi se lahko tudi predpiše maksimalna dolžina vektorja robnega pogoja v polju Max L, tako se
lahko samodejno izločijo ZK točke z napako. Potrditev novih koordinat se doseže z ukazom 'Shrani'.
Na koncu vsakega preračuna MKE se še izvrši kontrola presekov poligonov parcel. Če obstajajo
preseki, se to tudi sporoči, hiter pregled je z MD(desni gumb miške) v sliki ali s klikom v listo
'presekov', kjer se preseki vizualno označijo. Običajno pride do teh napak presekov v bližini ZK točk,
ki imajo različne predpisane pomike. Rešitev je po navadi ta, da se tam grafičnim točkam predpišejo
enaki predpisani pomiki, kot pa jih imajo najbližje ZK točke. Pri določevanju predpisanega pomika se
uporabi najprej MD za izbor obstoječe ZK točke, se ZK točke z ML izberejo in se nato z MD naredi
preračun izravnave (sprotna navodila so v statusni vrstici okna).
Rezultate preračuna se lahko shrani kot novo grafiko, ali pa samo kot nove ZK točke, kjer osnovna
grafika ostaja nespremenjena, preračuna grafika je zajeta v ZK koordinatah GK/TM.
Vedno po taki analizi je obvezno narediti še enkrat topološko kontrolo parcel Parcele/Kontrola, ker
lahko pri zelo majhnih, ali zelo ozkih parcelah, ali drugih pomanjkljivostih, centroid pade izven svojega
poligona. To se potem enostavno korigira s Parcele/Premakni.
10
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
Obdelava podatkov zemljiškega katastra za GU – DKN.
Principi, ki jih je vseboval GEOS7, so še vedno ohranjeni, vendar so se zaradi hitrejše in lažje
obdelave dodale še povsem novi možnosti, katere so posebej opisane v nadaljevanju.
Obdelava novih točk direktno v DKN izrezu (VGEO)
Če želimo vnašati nove
točke direktno v izrez, je pogoj, da se najprej vklopi pravi koordinatni
sitem ZK točk – GK ali
ETRS in se nato uporabi ukaz Datoteka/ASCI. Te točke potem
obdelamo identično, kot da imamo nov primer (povezave, ZK atributi, vklop). Pred obdelavo novih ZK
točk, je zelo smiselno napeti obstoječe ZK atribute na eventualne nove koordinate. Te nove dodane
točke bodo, dokler še niso ZK točke, ohranjale koordinate v vseh prikazih (grafičen, GK in ETRS).
Vklop točk (Papirček)
Ukaz se je razširil še na vklop parcel in točk (je enak Točke/Premakni). Pri izboru so se dodale na
tipkovnici opcije samodejnega izbora vseh točk v parcelnem delu-C, cele parcele-P in celega PL-L.
Pri samem vklopu se je poenostavil princip menjavanja med Rotacijo in Translacijo, kar se doseže s
tipkama R in T. Pri samodejnem vklopu na podlagi parov se uporabi vedno Ortogonalna
transformacija.
Kadar imamo potrebo vklopa obstoječih parcel, se lahko uporabi specialen ukaz Papirček/Parcele.
S tem ukazom izbiramo za vklop poligone parcel kot celoto. Izbrane parcele se
vizualno tudi označijo , prehod v 'papirčkovo metodo' pa se naredi z MD.
Razlika med klasičnim vklopom in tem je, da se točke dokončno ne vklopijo
takoj, ampak šele po odločitvi uporabnika. Tako se vmes ustvarjajo kopije
poligonov parcel (odebeljene rdeče črte) oziroma parcele se vklopijo mozaično,
brez da se spremenijo sosednje parcele. Ta 'mozaik' je začasen in ker končni
rezultat parcel na koncu mora biti topološko pravilen (skupni obodi in točke), se
nekatere parcele morajo na obodu na koncu vseeno prilagoditi (modificirati).
Ukaz 'Zaključi' lahko dela kopije parcel (začasne točke in poligoni) z opcijo
'Nedokončano', ali pa aktualizira nove koordinate (začasne točke in poligoni
se zbrišejo) in potrdi novo obliko parcel. V kolikor se pritisne 'Prekliči', program
vrne osnovne koordinate in zbriše začasne točke in poligone v obdelavi
(rdeče).
Pri stikovanju dveh parcel se položaj skupne točke lahko določi na več
načinov. Z zadnjim vklopom, matematično sredino, ali pa z določenim položajem te točke. Ko
obstajajo obdelane parcele (odebeljene rdeče črte), se pri njihovih točkah izrisuje simbol zvezdice, ki
kaže nato, katere koordinate bodo dejansko po 'Zaključi' aktualne oz predstavljajo zadnji vklop. V
kolikor se hoče 'predpisati' katera točka je pravilna, se z opcijo 'Izbor točke' le-ta izbere v sliki in ta
točka se potem v sliki označi z zelenim pravokotnikom. Ko je vklopljena opcija 'Matematična sredina'
se prikazujejo samo eventualne predpisane točke (torej tam ni mat.sredine). Vedno ko se pritisne
opcija 'Zadnji vklop' se interno naredi preračun in prikažejo se točke zadnjega vklopa in predpisane
točke.
Če se še noče potrditi novi položaj točk, se uporabni stikalo 'Nedokončano'. Tako se z ukazom
'Zaključi' preide nazaj v sliko, kjer nastane kopija obdelanih parcel (nove točke in poligoni , kreira se
začasni nivo NDK_xx) in sosednje parcele ostanejo nespremenjene. Vse te točke so dejansko
začasne, kakor tudi povezave. Ni priporočljivo, da se tako stanje pusti in se potem dodajajo druge
'normalne' točke, torej Vklop parcel se naj dejansko končna, preden se preide na druge obdelave
(točke, parcele, povezave, preveži, briši,….).
11
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
Ko se pride v dialog vklopa parcele in obstajajo 'Nedokončane parcele' se lahko uporabi ukaz 'Dodaj',
ki vse nedokončane parcele aktivira (kot da bi šli ročno ponovno v papirček).
'V nivo' - ta opcija po Zaključku (dokončano) prenese centroide parcel v izbran nivo, s tem se
vizualno v sliki lahko vidi, katere parcele so bile že obdelane.
Topološko urejanje povezav









Pri risanju povezav se lahko istočasno tudi briše poljubno povezavo s tipko B.
Pri brisanju povezav se lahko briše tudi točka (se izloči).
Pri brisanju točke se lahko tudi briše samo povezava – tipka B.
V 3D pogledu je izboljšan način risanja povezav, sedaj se sproti prikazuje linija in tudi najbližja
točka (enako kot pri 2D risanju).
Ukaz Povezave / Preveži / Napenjanje je dobil bližnjico
ter se je
modificiral za obdelavo v pravokotnem območju s predpisanim
odmikom grafične od ZK točke. Prav tako se lahko samodejno
napnejo vsi pari ene ZK točke. Ti pari nastanejo pri spajanju že
obstoječe ZK točke, kjer se potem delovna točka preoštevilči tako,
da je na koncu imena črka Z.
Novi ukaz Povezave/Razdeli omogoča delitev na poljubno število
odsekov z vmesnimi točkami.
Ukaza Preveži in Premakni točko se lahko menjavata s srednjim gumbom miške.
Novi ukaz Usmerjenost pokaže smer tako, da je črtkana linija na desni strani.
Ukaz Obrni se je spremenil tako, da spremeni usmerjenost cele polilinije od vozlišča do vozlišča.
Obdelava parcel







Najhitrejši način obdelave parcel je s kopiranjem in brisanjem centroidov. Ker so sedaj vidni tudi
Brisani in 'skriti' centroidi, je obdelava precej lažja in preglednejša. Pri kopiranju parcel je dodana
opcija '+Edit', ki omogoča takoj po kopiranju še vnos atributov parcele. Istočasno se pri kopiranju
izvede tudi iskanje pripadajočega poligona ter se izračuna tudi površina (TM/GK/G kot opcija),
zato je smiselno kopiranje izvajati v že topološko pravilne poligone.
Naknadno spremembo atributov lahko dosežemo z ukazom Parcele / Edit, kjer se lahko direktno
popravijo atributi pokazane D/S parcele.
Možnost iskanja parcele iz poligona pri ukazih Parcele/ Info,Premakni in Papirček/Parcele.
Generalni ukaz za izračun površin pri vseh obdelanih parcelah Parcele /Površine. Pri tem ukazu
se naredi tudi zapisnik s prikazom izračuna ali je površina iz ETRS/GK, grafična, ali pa izračunana
z razliko. Z razliko se izračuna vedno v primeru, ko v istem poligonu obstajajo še 'skrite' rabe,
katere imajo fiksno površino.
V dialogu parcel se lahko paketno za označene parcele naredi izravnava površin po PL tako, da je
staro stanje (B,N,S) enako novemu (D,N,S).
V dialogu parcel se lahko paketno preoštevilčujejo označene parcele (posebej številka in
poddelilka parcele) in to v Nizu ali za določeno Vrednost. To se doseže z desnim klikom v stolpcu
parcele na eno izmed predhodno označenih vrstic.
V dialogu parcel se je pri izravnavah površine dodala opcija +/- 1cm spremembe koordinate ene
točke. Princip je tak, da se posamezno vsaki točki pri označenih parcelah spreminja YX za 1cm.
Pri vsaki posamezni spremembi YX (za vsako točko je 8 kombinacij) se naredi kontrola vsote
površin označenih parcel. Spremembe koordinat se izvajajo najprej na TM, nato GK in nato
grafičnih koordinatah. Enak prioritetni vrstni red je tudi pri izračunu površin. Če se vsota površin
ujema z iskano površino, se postopek ustavi, koordinate in površine pa se spremenijo. Ta
izravnana +/- 1cm pride v poštev npr. takrat, kadar površina iz koordinat ni taka kot bi morala biti
(običajno odstopanje za 1m2, zaradi zaokrožitev na cm in m2). Ta problem se pojavi lahko pri
12
ZEIA d.o.o.



-
GEOS8 novosti
izračunu točk pri presekih, kjer se zaradi zaokrožitve na cm spremeni tudi potem površina za 1m 2.
Ker matematično tega problema ni možno rešiti, je edina rešitev iteracija z iskanjem sprememb
koordinat za 1 cm, ki mogoče problem reši.
Pri brisanju centroidov ukaz 'Fizično iz baze' ni več opcija, ampak samostojen ukaz.
V primeru, ko imamo v sliki vidne tudi šrafure (poligone) nekmetijske dejanske rabe (NKDR),
lahko v dialogu parcel za nove skrite rabe z BON=0 uporabimo ukaz 'Skrite+BON=0'. S tem
ukazom se označenim parcelam z BON>0 naredi presek s poligoni NKDR in se površina preseka
prenese na 'skrito' rabo z BON=0, osnovna parcela se pa za to površino zmanjša. Isti ukaz je tudi
samostojen v Parcele/Dejanska raba, ki obdela vse D/S_parcele naenkrat.
Novi specialen ukaz Parcele/Parcelacija.
S tem ukazom lahko zelo hitro uredimo parcelacijo pri dolžinskih objektih (npr. ceste), kjer je cilj, da
se vse parcele, katere seka novi poligon, atributno in grafično uredijo glede na preseke z novim
poligonom. Princip je tak, da staro stanje predstavljajo vsi Nespremenjeni parcelni deli, obod(i)
novega stanja pa vsi Dodani centroidi. Pri analizi parcelacije je smiselno glede na kaj pade znotraj
novega stanja, na voljo več opcij:
o
o
o
o
'Preseki + kontrola' najprej izvrši topološko kontrolo
vseh centroidov posebej za staro (N) in novo (D) stanje
centroidov in nato izračuna grafične preseke staro/novo.
'Nove poddelilke' pri novih parcelnih delih samodejno
dodeli nove poddelilke presekanih parcel. Pri tem je
začetek od maksimalne poddelilke dalje. Opcija '+nova'
prevzame številko parcele v novem stanju.
'Prevzem vrste rabe' prevzame vrsto rabe nove
parcele
'Ohranitev parcele' ohrani novo parcelo v celoti, tako
da so novi parcelni deli presekanih parcel samo tisti, ki
se nahajajo izven poligona novega stanja
Pri vsakem preračunu se najprej naredi kopija starega stanja, ki se lahko povrne z ukazom 'Prekliči'
oz. 'BackUp'. Po preračunu se pojavi ukaz 'Zapisnik', ki omogoča tabelarični zapis staro/novo stanje
obdelanih parcel s poljubnimi atributi (vsi, ki so vezani na izpis tabel parcel), prav tako vrstnim redom
stolpcev. Razlika glede na ostale tabele parcel je v tem, da se tukaj dejansko zapiše povezava med
parcelnimi deli in ne samo cele parcele v eni vrstici, na koncu sklopa enega PL se pa še zapišejo vse
skrite rabe na tem PL. Sortiranje se lahko naredi posebej za imena starih ali pa novih parcel. V
zapisniku se parcelni del ne ponovi (so prazna polja), tako da je lažji pregled nad tem kaj je
sestavljeno iz česa. Vedno po spremembi PL se naredi prazna vrstica, kjer je zapisana samo vsota
površin na tem sklopu PL. Tabele so lahko v XLS, RTF in DOC formatu. V tej tabeli sta še na voljo
13
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
dve specifični kodi in sicer '*s_pa*' (ime parcele starega stanja) in *pres* (površina preseka parcelnih
delov staro/novo).
V preračunu se na vseh presekih poligonov starega in novega stanja izračunajo 'Delno urejene' ZK
točke, v kolikor v preseku nastopata vsaj dve ZK točki. Površine novega stanja se izravnajo na staro
stanje na parceli, s tem da se izravnajo samo grafične površine.

Pri ukazu Parcele / V zapisnik
se lahko obdelajo vsi zapisniki
po PL ali DED naenkrat. Prav
tako je možno z izklopom
opcije 'PL/DED' ves izračun
združiti v eno celoto. Pogoj za
združevanje po DED je že
narejen preračun dedovanja.
V tem dialogu se izbor parcel
v sliki vrši z ML za celi
PL/DED in z MD za celo
parcelo. Velja princip vklopa
/izklopa (obarvanost v sliki),
kar velja tudi pri opciji
izravnave površin. Pri izravnavi se lahko prav tako vse označene parcele izravnajo po DED/PL
naenkrat, tako da je površina staro-novo stanje enako nič. Pri ukazu 'Word' se je dodala opcija
kreiranja poljubnega zapisnika izračuna površina. Dokumenti so lahko RTF, DOC in XLS. Veljajo
vse obstoječe kode za tabele parcel, zraven pa je še pet novih specifičnih kod: *tipa* (tip
površine-ETRS/GK,grafična), *razl* (razlika pri izravnavi površin), *npov* (končna površina po
izravnavi), *npha*, *npar*, *npm* (kode za izpis končne površine po ha, ar in m2). Testni obrazci
so v mapi 'Word obrazci/ z imenom 'Določitev površin parcel' (RTF/DOC/XLS).

Topološka kontrola parcel
Novost je topološka kontrola (iskanje poligona) parcel samo za Brisane parcele. To se doseže v
režimu prikaza Brisanih
in po nivojih za DED. Iz prakse vemo, da so najpogostejše težave pri
preračunov presekov poligonov pri DED ravno Brisane parcele oz. tisto kar predstavlja staro stanje
povezav. S to novo možnostjo kontrole bo odkrivanje napak lažje. Prav tako bodo aktivni nivoji, ki so
merodajni pri topološki kontroli (za staro in novo stanje) upoštevani tudi za nivoje pri DED.

Izračun dedovanja in bonitet parcel (BON>0, BON=0) – to ni več obvezno po 1.1.2014
V dialogu je novi ukaz '?MEJ', ki naredi kontrolo z dodanimi mejami - vse nove meje morajo obstajati
v povezavah za novo stanje.
Pri preračunu se za staro stanje interno naredi kontrola prekrivanja povezav s slepimi točkami in v
primeru, ko točka leži točno pod povezavo, se ta povezava interno razdeli. To je primer, ko se v
novem stanju točka izloča iz meje in se povezave združijo v eno.
Za lažje razumevanje so priložene sličice:
Staro stanje
Novo stanje
Prekriti povezavi se lahko fizično zbrišeta, ostala se pa 'ukine'.
Nova povezava poteka preko slepe točke.
14
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
V primeru, ko nove bonitete nastajajo iz različnih BON>0,
se sedaj pojavi sporočilo o možnosti preračuna na podlagi
poligonov dejanske rabe. S to možnostjo preseki BON>0
dobijo zraven površine preseka še zapis o površini preseka
z BON=0, katere se odštejejo od površine z BON>0. Če je
vsota enaka 0 in se parcelni del nahaja v celoti znotraj tega
preseka, dobi ta parcelni del BON=0.
Za preračun novih 'skritih' in ostalih BON=0, je na
voljo poseben ukaz Parcele/Dejanska raba ali v
dialogu parcel, ki obdelane parcele preveri s
poligoni nekmetijske dejanske rabe (NKDR).
Parcelni del z BON>0, ki pade v NKDR se
samodejno razdeli še na 'skrit' parcelni del z
BON=0, oziroma če je v celoti znotraj se mu dodeli
BON=0.
Novi ukaz 'Zapisnik' naredi tabelarični izpis parcel
starega in novega stanja, atributi so pa lahko
poljubni (vsi, ki so vezani na izpis tabel parcel), prav
tako vrstni red stolpcev.
Razlika glede na ostale tabele parcel je v tem, da se tukaj dejansko zapiše povezava med parcelnimi
deli in ne samo cele parcele v eni vrstici. Ker je zapis lahko praktično enak vrstici iz liste preračuna
BON, se tak zapisnik lahko uporabi kot pismeno poročilo o preračunu novih bonitet. Na koncu sklopa
enega PL se še zapišejo vse skrite rabe na tem PL, sortiranje (vrstni red) se pa lahko naredi posebej
po imenu starih ali novih parcel. V zapisniku se parcelni del ne ponovi (so prazna polja), tako je lažji
pregled nad tem kaj je sestavljeno iz česa. Vedno po spremembi PL se naredi še prazna vrstica, kjer
je zapisana samo vsota površin na tem sklopu PL. Tabele so lahko v XLS, RTF in DOC formatu.
Dodani sta še dve specifični kodi in sicer '*s_pa*' (ime parcele starega stanja) in *pres* (površina
preseka parcelnih delov staro/novo).

Dialog urejenih MEJ
V dialogu se vrstice obarvajo glede na status dela,
pri izračunu novih mej se takoj izvrši tudi izračun
statusa urejenosti parcel. Prav tako se stolpci dajo
sortirati, na začetku se sortira po atributu delo, tako
da so Brisane meje na začetku. Pri izračunu MEJ
15
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
se v primeru več KO ponudi še možnost predhodne uskladitve ZK točk in parcel glede na KO, interno
se pa pri tem izvrši ukaz Točke/Atributi/Kopiraj v 2.KO. Če je uskladitev že narejena, se to lahko
seveda preskoči. Uskladitev je nujna, če nastajajo nove meje na mejah KO, zato morajo tam obvezno
obstajati dvojne ZK točke, vsaka v svoji KO, vsaka parcela pa mora vsebovati ZK točke iz iste KO.
Rezultat so potem tudi dvojne meje, vsaka v svoji KO. Ukaz 'Dodaj' se je spremenil in poenostavil,
tako se sedaj samodejno tvori MEJa iz izbrane povezave med dvema ZK točkama (ne glede na
upravni status).
Pri tvorjenju MEJ sta dve novi opciji. Opcija 'DU(0) kot U(9)' pomeni, da se Delno Urejene točke
obravnavajo enako kot Urejene ZK točke. To se pozna pri kriterijih loma meje in pogoja, da so na
tromejah urejene točke. Ta opcija bo praktična predvsem pri kreiranju novih MEJ na podlagi
parcelacije dolžinskih objektov (ceste). Opcija 'Iz parcel BDS' da v analizo mej samo obdelane
parcele in ZK točke. Stanje MEJ se v sliki lahko kadarkoli pokaže z novim ukazom Meje/Prikaz

V dialogu RSP se vrstice obarvajo glede na status dela in na status ZPS. Pri RSP se sedaj pri
Spremenjenih stavbnih parcelah preverja stara površina in če je različna od nove, se obstoječa
RSP spremeni (Briše in Doda) z aktualno površino. Ročna dodelitev površine še vedno ostaja
(označene vrstice RSP + gumb A(m2)).

Presek parcel z bazo dejanske rabe (DR)
Z
ukazom
Parcele/Dejanska
raba/Presek preidemo v dialog za
preračun grafičnih presekov med
poligoni parcel in poligoni DR.
Predhodno
moramo
že
imeti
pripravljeno bazo DR (Baze/Raba) ter
označene parcele kot D ali S (atribut
delo). Po preračunu se na desni
strani pokažejo čisto vsi grafični
preseki z opisom parcel, površin in
dejanske rabe. Površine so atributne,
izračunajo se pa s faktorjem Aa/Ag (na parcelo) in grafično površino preseka. Vrstice
obarvane z rdečo barvo označujejo neskladje bonitet in dejanske rabe. Ukaza TXT in RTF
kreirata poročilo, ki zajema tabelarični prikaz preseka parcel z DR. Celotna površina parcele
se razdeli na tri dele in sicer na površino ZPS_Bon=0, površino z BON=0 in površino z
BON>0. Površine DR, ki padejo pod tolerance (4%,2%), se označijo. Pri RTF se zahteva
obrazec (RTF/DOC), kjer se mora nahajati tudi koda #dr_presek v fiksni tabeli. Tu se lahko
obdela tudi koda #nacrt, ki vstavi v poročilo izbrano sliko EMF. Ta EMF slika se predhodno
lahko dobi z ukazom Izris načrta in opcijo EMF. Testni vzorec se nahaja v mapi 'Word
obrazci/Test kod'. Uporabnik si lahko predhodno sam prilagodi ustrezne obrazce, kjer ima
zajete tudi ostale podatke (npr. obrazec za geodetski načrt za gradbeno dovoljenje). Ikone v
dialogu so namenjene za nastavitev prikaza parcel in obarvanosti poligonov.
16
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
Obdelava točk






V dialogu delovnih točk (F4) je aktivna tudi osnovna slika, v kateri se lahko prav tako označujejo
točke. Poljuben ASCII zapis točk je razširjen še na Ho(1-3, A=1,B=2,C=3) in kode (O). Dodan je
novi ukaz za direkten prehod v prikaz in kopiranje ZK točk . S tem ukazom se takoj tvorijo nove
ZK točke, ki nastanejo trenutno iz označenih delovnih točk (ne upoštevajo s samo točke, ki so v
nivoju za DKN). Označene točke v pregledu delovnih in pregledu ZK točk so enake.
Pri obdelavi mrežnih točk (F5) se obdelujeta dve ločeni bazi, ena za GK (GKB_BAZA) in ena za
ETRS (ETRSbaza). Vedno je aktivna baza, ki odgovarja aktualnemu grafičnemu sistemu.
Novi ukaz Točke/Atributi ZK/Uskladi po KO, ki uskladi ZK točke (po potrebi naredi kopijo ZK v
drugi KO, ali obstoječi spremeni stare atribute) in interno popravi tudi poligon parcele s pravo ZK
točko v isti KO. To je praktično nujno narediti pri obdelavi primera, ki vsebuje podatke več KO-jev
in želimo vračati pravilne datoteke MEJ (dvojne MEJe vsaka, v svoji KO na meji). Pogoj za
uspešno izvršitev ukaza je topološko pravilen poligon parcele.
Novi ukaz Točke/ZK grafične/Vklop na DOF, ki nudi možnost ročnega vektoriziranja ZK_GK/TM
iz slike (npr. DOFa). Pri tem samodejno nastane nova ZK točka z metodo '95-vklop na DOF' in
statusom '7-Tehnična'. Ta ukaz je namenjen predvsem za postopke pri izboljšavi ZKP.
Novi ukaz Točke/Papirček/Točko, ki je namenjen posameznemu premikanju točke. Istočasno se
prikazuje položaj vseh napetih povezav.
V pregledu ZK točk se je tabela razširila z istočasnim pregledom ETRS in GK koordinat ter
nivojem. Dodani novi ukazi za TM/GK=graf., prikaz ZK točk v sliki in opcijo O/OD-značevanja,
omogočeno je tudi sortiranje po poljubnih stolpcih. Paketna obdelava atributov in označevanje se
doseže z desnim klikom v vrstici. Dodan je nov ukaz za zapis označenih vrstic ZK točk v Excel
(testni dokument je priložen).
Obdelava opreme (teksti,linije,znaki,skica)

Nov ukaz Riši/Skica, ki je nadgradnja starega ukaza Riši/Delilni
načrt.
V tem dialogu s pomočjo parametrov hitro pridemo do želene opreme
skice, ali prikaza sprememb grafike. Kaj bo prikazano je odvisno od
stikal na vrhu. 'Ukinjeno pri DED' se nanaša na skico (spremembe v
naravi), 'DKN' in izbor VGEO.PLV pa se nanaša na spremembo grafike
DKN. Vsa nastajajoča oprema gre v dva nivoja, eden je za črno barvo,
drugi pa za rdečo. Smiselno je, da sta ta dva nivoja prazna, tako da se
slika ne meša z drugimi elementi.
17
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
Opis opcij:





Pripadnost. Postavi znak pripadnosti pri vseh poligonih parcelnih delov, ki nimajo zapisa
parcelne številke.
Tekst – parcele. Omogoča kreiranje teksta iz številke parcel, prikaz centroidov se izklopi (samo
Brisani, če je vklopljena opcija 'Samo B'). Če je izklopljeno, je označba kar sam centroid,
samodejno se vklopi prikaz parcel 'Kot parcela', če je stikalo 'Pripadnost' vklopljena.
Raba – kreira se tekst iz vrste rabe parcel. Če je vklopljena opcija +B, se še naredi tekst iz
starega stanja Spremenjenih in Brisanih parcel.
Lastnik – kreira se tekst iz lastnikov parcel. Tekst se izpiše samo za en parcelni del (največji).
Fronti – kreira se tekst na podlagi različnih opcij. Če je vklopljeno sosednje stikalo (nivo povezav),
se naredijo fronti na izbranih povezavah. Fronti so lahko reducirani in izračunani iz TM/GK ali
grafičnih koordinat. V primeru, ko obstaja zapisnik o kontroli dolžin, se fronti lahko prevzamejo iz
zapisnika, vrednosti pa so lahko ali računske, ali merjene.
Ukaz 'Kreiraj' naredi opremo na podlagi izbranih parametrov in to pri parcelah, ki so v aktivnem
prikazu. Zato je pomembno, da se pred kreiranjem prilagodi ustrezen pogled na sliko. V kolikor z
opremo nismo zadovoljni, se lahko zbriše z 'Briši'. Ukaz
se uporabi za shranjevanje prikaza
nivojev (izrisa), za poznejšo hitrejšo manipulacijo s prikazi. Spodnji ukazi se nanašajo na prikaz parcel
in obliko ZK točk (oznake, znaki).
Finalno obdelavo opreme naredimo po izhodu iz dialoga z ukazi za premikanje, brisanje, kopiranje in
rotiranje. Najbolj univerzalen ukaz je Premakni, ki lahko istočasno tudi R-otira in B-riše.

Dodani novi obliki teksta. Brisano, ki je rdeče prečrtano (1x ali 2x odvisno
od stikala pri kreiranju skice) in 2x podčrtano.

Pri ortogonalnem kotiranju in točkah v linijo se lahko upošteva tudi samo
max. odmik, brez določevanja posebnega območja. Stikalo S/E pomeni, da
je tekst na začetku in koncu dvakrat podčrta. Dialog ortogonalnega
kotiranja je aktiven do preklica.

Pri izboru znakov in blokov se v
dialogu na desni strani pojavi lista
vseh uporabljenih znakov/blokov po
nivojih. Izbor v tej listi forsira tudi
nivo, v katerega se bo dajal novi
znak/blok.

Pri kreiranju legende znakov se samodejno prilagaja višina vrstice, tako da ne prihaja do
prekrivanja. Višina vrstice se prebere iz višine znaka (gabariti). V kolikor je napačna, je potrebno
inicializirati gabarite znakov, kar se doseže z ukazom Shrani kot/Prečisti in shrani.
18
ZEIA d.o.o.




-
GEOS8 novosti
Pri rotaciji določitev kota linije F3 ali pravokotno na linijo F4. Vnos preko tipkovnice tudi +/relativno.
Risanje pravokotnika pod poljubnim kotom (osnovnica in pravokotni odmik).
Novi ukaz
Izberi/Nivoji/Naloži-Shrani. Uporablja se pri manipulaciji z različnimi prikazi
(Izrisi/Layouti). Vsak prikaz ima informacijo o vidnosti nivojev, razporeditvi in obliki točk, obliki
teksta centroida ter velikosti merila. Tako imamo lahko v samo enem primeru vse potrebne
prikaze (DKN staro-novo, skica, delilni, prikaz sprememb,…), bistvena je samo prava organizacija
po nivojih.
Rastrske podloge imajo razširjen dialog s
preglednico vseh podlog. Aktivna podloga se v
sliki posebej označi z rdečo barvo. Dodatni
podatki pri podlogah so še spodnja in zgornja
višina slike ter situacijski položaj take
vertikalne podloge.
Ukaz 'V TM/GK'
transformira koordinate robov v TM/GK na
podlagi izbranih parametrov (GU_SLO), opcija
'V TM/GK skupaj z ZK točkami' pa omogoča,
da se pri menjavanju prikazov ZK_TM/GK
samodejno premika tudi DOF. Vektor premika
se izračuna iz prve ZK točke v obeh sistemih.

Dodan je ukaz za 3D vklop rastrske podloge
in se prikaže realno samo v 3D pogledu. Predpostavka je, da te podloge predstavljajo vertikalne
ravnine (npr. fasade), katerih osnovnica je vedno horizontalna in lahko ležijo poljubno v 3D
prostoru.

Topološka kontrola in odprava napak pri linijah v istem nivoju, smiselno pri risanju tlorisov zidov.

Lista z uporabljenimi nivoji se lahko tudi skrije ter se nadomesti s hitro bližnjico v obliki rdečega
polja levo zgoraj _N_
19
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
Stavbe3 – kataster stavb

Obdelava atributov:
o Obdelava stavbe z grafiko se izvaja v pravem koordinatnem sistemu ZK_TM/GK,
koordinate se pa samodejno prevzamejo glede na aktivni KS. Obdelava je možna tudi
v grafičnem sistemu DKN, vendar se tedaj pojavi opozorilo, to je smiselno samo takrat,
ko se obdelujejo samo atributi brez oboda stavbe. Pri preklopu grafičnega sistema
ZK_TM/GK se samodejno prevzemajo tudi koordinate stavbe.
o Pri uvozu XML se pri isti številki stavbe ponudi vnos starega stanja za spremembe.
o Pri tabelarični obdelavi delov je možno dodati vse označene lastnike na parceli. Lahko
se kreira tudi TXT datoteka vseh lastnikov. Zapis je: Ime;Ulica/naselje;Pošta;Emšo;
Deli stavbe. Tako TXT datoteko se potem lahko poljubno uporabi pri drugih programih
za avtomatizacijo dokumentov. Npr. uvozi se v Excel in se od tam kreirajo razni
dokumenti.
o V tabeli delov in v dialogu za del se lahko (paketno) poda Aup=Anet ali Aup=0.
o Novi ukaz Stavbe/Baza HŠ, ki preko www.zeia.si preveri obstoj novejše verzije baze
HSMID. Če je baza novejša ali še ne obstaja, se posodobi.
o Novost je obdelava vseh površin prostorov. Sedaj se morajo obdelati za izračun neto in
uporabne površine dela stavbe čisto vsi prostori (razširjen šifrant). Neto površina dela
stavbe se ne more več direktno podati, samo posredno preko vsote prostorov. Prav
tako imajo sedaj lahko vsi prostori neto in uporabno površino.
o Dialog z atributi stavbe se lahko prikazuje tudi pri grafični obdelavi slik. To je lahko
praktično pri vnosu površin prostorov, kjer se v sliki poišče tekst, ki predstavlja
površino.

Obdelava grafike:
o DXF in uvoz načrta se lahko spajata.
o Pri izrisu je vedno možen tudi barven izris.
o Slike etaž predstavljajo vsi nivoji, ki imajo na začetku številko (pomeni etažo).
o Etaže se lahko rišejo čisto samostojno kot svoj načrt, kjer imena nivojev niso
pomembna. To je bilo prej namenjeno za risanje slik K4.
o Slika prereza stavbe je sedaj uradno lahko samo ena (K2-2). V kolikor je potrebno pri
tlorisu etaže imeti narisan še prerez, se mora slika prereza nahajati v istem nivoju kot
je tloris etaže.

Izdelava elaborata:
o Dodan je novi ukaz za kreiranje dokumentov za vse lastnike stavbe - testni obrazci so
priloženi (npr. seznanitev lastnikov stavbe).
o Dodane nove kode in obrazec za kreiranje elaborata v skladu s pravilnikom, ki velja od
22.2.2013.
o Pri elaboratu je dodana koda #akti, ki zapiše vsebino opombe aktivne stavbe. V
opombi se vrstice ločijo s podpičji.
o Dokumenti so lahko tudi v RTF obliki in se lahko kreirajo tudi v drugih urejevalcih teksta
(ne samo v WORDu). Princip je podoben kot pri vabilih, nastavitev za RTF obdelavo je
v Pomoč/Konfiguracija/Dokumenti.
20
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
INFRA2 – obdelava GJI, Baze SHP/DBF












Pri shranjevanju GJI je možna obdelava po območjih. Območja so poligonski elementi posebne
GJI baze, katerih atributi niso pomembni, razen ID_UPR (pomeni ID območja) in šifra GJI (samo
prvi dve mesti), ki označuje za katere elemente je to območje veljavno. Baza območij mora
vsebovati v imenu niz 'OBM', kajti to je za program identifikator območja. V eni bazi območij mora
bit aktivna samo ena šifra GJI. V kolikor imamo več območij za različne šifre GJI, moramo imeti
toliko baz GJI, kolikor je različnih šifer GJI. Pri shranjevanju GJI se tako, ko obstajajo območja
(baze, ki imajo v imenu 'OBM') ponudi tudi opcija za shranjevanju po območjih. To pomeni, da se
bodo shranili samo tisti elementi baz, ki se v celoti nahajajo znotraj poligona območja, zraven
ostalih GJI datotek pa se shranijo tudi območja po predpisanem pravilu GU.
Omogočen je presek poligonov baz z obstoječimi bazami ali povezavami. Rezultat so preseki
(dolžine ali površine), ki se tabelarično prikažejo. Možno je kreiranje poljubnih dokumentov
(tabele), vrednost preseka se lahko dodeli tudi kot atribut. V dialogu prikaza presekov je tudi ukaz
za prenos želenih atributov iz ene v drugo bazo. Pri prenosu mora v ciljni bazi že obstajati
atribut(prostor), ki bo prevzel to vsebino iz druge baze. Modifikacija (dodajanje atributov)
obstoječih baz se naredi z ukazom Baze/Spremeni. Pri prenosu med bazami se atributi lahko
spajajo z že obstoječimi, ali se pa zamenjajo. Ta možnost spajanja se ponudi dvakrat, najprej pri
polnjenju tabele v dialogu (še ni shranjeno fizično v DBF na disk) in pri izhodu iz dialoga in
shranjevanju na disk v DBF. Ta dvakratna možnost je smiselna zaradi tega, ker lahko v tabeli
nastopa več vrstic presekov, ki se nanašajo fizično samo na en atribut v bazi DBF. Pri fizičnem
shranjevanju v DBF pa se potem več vrstic iz tabele lahko združi za samo en zapis v DBF. Pri
shranjevanju nove DBF na disk se predhodna (stara) baza DBF preimenuje v 'Ime_Bx.DBF' (x
prva prosta številka >0). Enak princip je tudi pri spreminjanju baze Baze/Spremeni, kjer se lahko
predhodna baza (Bx) tudi aktivira nazaj z ukazom 'Vrni'.
Omogočeno je kreiranje poljubnih dokumentov DOC, XLS, RTF (tabele) preko kod, ki so enake
imenom polj v DBF. Koda za tabelo v DOC in RTF je #t_ab#.
Kreiraj/Tekst=centroid - Samodejno pridobivanje grafičnih elementov SHP (poligonov), ki se
iščejo iz teksta (predstavlja centroid). Tekst se lahko samodejno uporabi tudi za dodelitev
določenega atributa DBF.
Omogočeno je kreiranje teksta centroida pri elementih baze. Tekst je lahko sestavljen iz več
atributov, s poljubnim ločilom in definiranim odmikom teksta od centroida.
Ukaz Spremeni omogoča direktno spremembo baze - DBF strukture.
Ukaz Dodaj izrez SHP samodejno izreže manjšo bazo SHP/DBF, ki ustreza gabaritom slike.
Ukaz RABA(www), ki preko interneta zahteva vnos izreza DR iz republiške baze.
Ukaz Tekst DR, ki tvori tekste DR kot centroide poligonov dejanske rabe.
Ukazi Razdeli SHP, Združi SHP in ureditev baz DBF/SHP za naknadno obdelavo SHPjev.
Ukaz Kreiraj/Stavbe-SHP/DBF. S tem ukazom se vsi podatki katastra stavb lahko spremenijo v
SHP in DBF podatke. Stavba je grafično lahko predstavljena s poligonom, ali pa centroidom, deli
stavbe pa so predstavljeni samo s točko centroida. V DBF se zapišejo tudi lastniki, ki so interno
samo referenčna baza pri pregledu stavbe ali delov. Ta ukaz bo praktičen pri raznih
poizvedovanjih na podlagi presekov različnih baz.
V pregledu vseh atributov baze se je pri meniju na desni gumb miške dodal ukaz
Označi/Skupinsko do /... Princip je podoben kot pri ukazu Poročilo do/..., kjer se mora predhodno
izvesti sortiranje minimalno po dveh stolpcih (atributih), kjer je nazadnje sortiran stolpec na prvem
mestu, predzadnji na 2. itd.. Ukaz je namenjen označevanju vrstic na podlagi predhodno
sortiranih atributov, kjer je pravilo, da se označijo vrstice, ki imajo enak atribut 1. sortiranega
stolpca in imajo atribut različen od nič v naslednjih sortiranih stolpcih. Tipičen primer uporabe je
pri poizvedovanju presekov baze parcel. Npr. želimo označiti vse parcele (ki so lahko sestavljene
iz več parcelnih delov/poligonov), ki vsebujejo presek iz baze hišnih številk (HŠ) in presek iz baze
linijskega komunalnega voda (ID). Rezultat je tako lahko nova samostojna baza (Export) ali pa
izpis XLS (Dokumenti) parcel s HŠ in ID komunalnega voda.
21
ZEIA d.o.o.


-
GEOS8 novosti
Ukaz Export v pregledu celotne baze. Omogoča izvoz označenih vrstic (elementov) baze v drugi
SHP ali DXF. Za DXF je potrebno narediti še prej sortiranje po enem atributu, ker se v DXF zapiše
toliko Layer-jey, kot je različnih vrst sortiranega atributa.
Pri risanju linijskih elementov baze, sta se dodali dve opciji. Tipka I pomeni izločevanje najbližje
točke v poliliniji, tipka V pa vrinjanje najbližje proste točke v najbližjo linijo.
Plast8 – obdelava 3D modela in plastnic





Direkten izvoz in uvoz trikotnikov DXF – kot 3DFace element.
Pri kreiranju trikotnikov se lahko poda tudi minimalna dolžina, ki tako ne kreira trikotnikov z
zelo kratkimi stranicami.
Dodal se je novi ukaz 'Trikotniki/3D robove vrini', ki na podlagi vidnih 3D povezav interpolira
in razdeli obstoječe trikotnike. S tem se doseže, da trikotniška mreža zajame tudi 3D robove
(brežine, ceste,..) in postane 3D model natančnejši.
Pri brisanju trikotnikov v 3D mreži, se je dodala opcija s tipko P, ki omogoča brisanje vseh
trikotnikov, katere seka pokazana povezava oziroma linija.
3D izris je dopolnjen z direktno grafiko OpenGL, ki omogoča hitrejši prikaz in dinamično
senčenje trikotnikov (z desnim gumbom miške se določa položaj smeri svetlobe).
Profil8 – obdelava profilov


Dodan je ukaz za
razdelitev povezav na
naprej / nazaj oz. zgoraj
/ spodaj. Ta ukaz je
smiseln pri zaključenih
prečnih profilih, ki se tako
razdelijo na dva profila,
eden je spodaj, drugi
zgoraj. V nadaljevanju se
pa obdelajo z združitvijo
– Obdelava združeno.
Pri kreiranju opreme za
več profilov naenkrat je
možno podati korak.
Enako velja tudi za izris.
22
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
Oblak točk
Pri licenci za modul Profil8 ALI Plast8 se aktivira tudi modul za obdelavo oblaka točk. Ukazni meni se
nahaja v Obdelava/Oblak točk, ki ima tudi svojo bližnjico(ikono)
v osnovni orodni vrstici.
Oblak točk se v GEOSu obravnava kot posebna entiteta – množica točk, kjer ima vsaka svojo barvo.
Te točke se ne mešajo z delovnimi točkami v primeru.
Ukazi za obdelavo oblaka točk:

Naloži
Odpre se dialog za vnos datoteke oblaka. Berejo se datoteke v ASCI formatu (TXT,KOO,..),
kjer morajo biti točke zapisane (TYXHRGB, YXHRGB,..) in PLY-ASCI/BIN (v določenih
primerih). Pomembno je, da zapis točke vsebuje na koncu tudi zapis barve s tremi vrednostmi
R G B. Obdeluje se tudi datoteka OBL, ki pa je v binarnem formatu in predstavlja lasten zapis
oblaka točk. Ta datoteka OBL nastane samodejno po vsakem novem branju ASCII podatkov
in se nahaja v isti mapi kot je sam primer Geosa. Namreč podatki oblaka se ne shranjujejo v
datoteko GEOSa (GE8), ampak v OBL.
Po vsakem vnosu oblaka točk se začne procesiranje podatkov. Najprej se tvori interni 'DOFslika' oblaka, ki se prikazuje v 2D sliki zaradi hitrosti prikazovanja. Ločljivost slike je odvisna od
resolucije ekrana. Torej oblak se v obdelavi 2D prikazuje samo kot slika/DOF in ne kot
množica točk. Po kreiranju DOFa se začne kreiranje 3D modela v OpenGL sistemu. Glede na
grafično strojni sistem lahko ta faza traja različno dolgo (hitro/počasi).
Pri branju PLY datoteke se lahko preberejo tudi podatki za mrežo/model, v koliko so v PLY
zapisani. Ta mreža se potem vnese v sam 3D model OpenGL, ter se samodejno še naredi
datoteka te mreže s končnico QOB. Namreč numerična obdelava mreže modela se izvaja
lahko samo v modulu Plast (volumni, plastnice) in to na ločenih podatkih (različnih od posebej
prilagojenih za 3D model OpenGL). Zato se za obdelavo mreže oblaka točk mora le-ta vedno
najprej posebej naložiti/tvoriti v modulu Plast. Ko modul Plast ni aktiven, mreža oblaka točk ne
obstaja v pomnilniku, ampak samo 3D model za OpenGL.
23
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
3D model iz PLY datoteke

Zbriši
Iz pomnilnika se zbrišejo vsi podatki oblaka točk.

Viden(xxxx)
To je stikalo, ki vklopi/izklopi prikaz slike oblaka. Sama vidnost ne igra vloge pri fizičnem
iskanju/vektoriziranju točk oblaka. Številka v oklepaju daje informacijo o številu točk v oblaku.
Slika oblaka bo izklopljena običajno takrat, ko bomo uporabljali drugi natančnejši DOF
(Izberi/Podloga raster).

Filter višin(xxxx)
S tem ukazom lahko definiramo višinsko območje iskanja točk med dvema višinama (H1-H2).
Ta ukaz se lahko aktivira v naslednjih ukazih kadarkoli med delom s tipko F. Če za H1/2
podamo prazen vnos, se samodejno izbere Hmin/Hmax oblaka. Po vnosu filtra višin se vse
točke ponovno interno optimirajo za iskanje, v oklepaju se pa pokaže število aktivnih točk
oblaka.

Filter YX/EN
Ta ukaz omogoča zajem aktivnih točk oblaka v določenem poligonalnem območju v 2D sliki.
Točke poligona območja se določa z ML, zaključek poligona se pa naredi z MD (desni gumb
miške). Po grafičnem izboru območja, se preide v ponoven preračun filtra aktivnih točk,
podobno kot je opisano zgoraj.

Novi 3D model iz filtra
Iz aktivnih točk oblaka se naredi novi 3D OpenGL model.

Shrani iz filtra
Ta ukaz shrani v datoteko OBL samo aktivne točke oblaka. To je lahko npr. koristno pri
tvorjenju manjših oblakov, ali izločevanju napak iz njih, kateri se potem na novo obdelujejo in
tako zasedajo manj pomnilnika.

Tvori točko/povezavo
Ta ukaz vektorizira točke oblaka v delovne točke. Pri tem
se tvorijo samodejno tudi povezave. Pri tem ukazu je več
opcij, ki se dobijo s pritiskom na določene tipke. Tipka F
ponudi vnos filtra višin za aktivne točke, tipka Space
vklopi/izklopi kreiranje povezav, tipka P ponudi vnos
parametrov za izris detajla, vse ostale tipke pa pomenijo
trenutni izris detajla višin oblaka točk. Ker se nahajamo v
2D risbi, se višine točk oblaka prikažejo v detajlu kot
poševne linije, z dolžinami, ki ponazarjajo relativno
24
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
razmerje višin v tem detajlu. S tem se grafično prikaže višinska razgibanost točk oblaka, kar
omogoča lažji izbor določene točke za vektorizacijo. Parametri detajla so kot linij in velikost
območja. Detajl se prikazuje trenutno, pri vsaki osvežitvi slike se zbriše. Pri tem ukazu se
točke oblaka neprenehoma iščejo, zraven iskala se ves čas prikazuje tudi aktivna višina. V
kolikor se pritisne MS (srednji gumb miške), se vektorizira smo višina oblaka, 2D koordinate se
prevzamejo iz položaja miške.
Ta ukaz je zelo podoben ukazu Točke/Dodaj, s to razliko, da se tukaj iščejo samo
najbližje točke oblaka(ne glede na iskalo) in delovne točke v iskalu. Pri Točke/Dodaj pa se
iščejo koordinate s pomočjo orodja, kjer se lahko izbere tudi oblak točk, s tem, da se točka
oblaka najde samo, če se predhodno ni našla že druga koordinata z orodjem (npr. Start/End
linije) in če se nahaja v iskalu. Iskanje točk oblaka bo prisotno tudi v orodju in tako posredno
pri vseh ukazih, ki uporabljajo orodje.
Vektoriziranje točk ni možno v 3D pogledu (za sedaj). Namreč v 3D pogledu je
'problem' enoličnega iskanja točk, zaradi 'nepregledne' globinske projekcije (več točk ena za
drugo). V 3D pogledu je sedaj možno samo informativno iskanje višin točk, te informacije se
prikažejo v sliki samo trenutno, po osvežitvi slike se zbrišejo. Do sedaj se je izkazalo, da
vektoriziranje v 2D sistemu z aktivnimi filtri in DOFom povsem zadošča, ja lažje, hitrejše in
preglednejše.

Točke iz območja
Z miško se določi poligonalno območje, znotraj katerega se bodo vektorizirale vse aktivne
točke oblaka. Pred tem se pojavi tudi sporočilo oz. opozorilo.

Točke iz profila (samo ko obstaja modul Profil8)
Ta ukaz omogoča vektoriziranje novih točk in povezav iz trenutno poljubno narisane polilinije,
ki predstavlja prerez/profil oblaka. 2D koordinate ležijo na pokazanem profilu, višine se pa
prevzamejo iz dveh najbližjih najdenih točk oblaka. Pri tem se nova višina interpolira/izravna
glede na oddaljenost višin oblaka. Na začetku ukaza se ponudi določitev nivoja, območje
iskanja levo/desno od profila, minimalna dolžina odseka profila ter začetna šifra novih delovnih
točk. Polilinija profila se nato določa z ML, MD pa sproži preračun vektorizacije. Preklic zadnjih
dodanih točk/povezav se doseže z MD. Enak ukaz vektoriziranja profilov se nahaja tudi v
Obdelava/Profili/Tvori prečne z opcijo 'Oblak točk'. V tem ukazu se tako lahko doseže
samodejno vektoriziranje več prečnih profilov na podlagi določene osi.

Rastrska slika višin (samo ko obstaja modul Plast8)
Ta ukaz omogoča kreiranje rastrske slike(podloge), kjer
so višine prikazane z barvno lestvico. Barvno lestvico si
uporabnik lahko sam nastavi, ločljivost lestvice je 256
barv. Pri kreiranju se upošteva filter višin, tako da je
ločljivost višinske spremembe barve (Hmax-Hmin)/256.
Obdelava oblaka točk v modulu Plast
V modulu Plast8 obstajajo še dodatni ukazi za obdelavo oblaka točk in sicer Tvori, Shrani, Briši in
Naloži mrežo. Vsi se nanašajo na mrežo trikotnikov iz točk oblaka. Mreža oblaka se lahko uporabi pri
numeričnih izračunih volumnov in izrisu plastnic. Prav tako se vedno iz mreže oblaka naredi tudi 3D
model za OpenGL. Mreža oblaka točk je aktivna samo v modulu Plast, zato je smiselno, da se mreža
shrani na disk, tip datoteke je QOB. Izven modula Plast 3D model ostaja nespremenjen.
Pri kreiranju mreže trikotnikov iz oblaka se zraven aktivnega filtra točk lahko vstavi še Min in Max
dolžina trikotnika. Manjša bo dolžina, daljši bo čas obdelave, tako da lahko ta operacija traja kar
precej časa. Pri prikazu 3D modela se mreža izrisuje polno obarvano (opcijsko tudi samo linijsko), ter
25
ZEIA d.o.o.
-
GEOS8 novosti
osenčeno. Položaj smeri svetlobe se določa s premikanjem desnega gumba miške. V 3D pogledu
obstaja tudi poseben ukaz 'Prerez', ki po višini izrisuje ploskev. Ta ploskev lahko predstavlja npr.
višino vodne gladine, ali služi za iskanje določene mejne višine v 3D modelu.
Pri izračunu volumna iz mreže oblaka se ali upošteva referenčna aktivna
mreža trikotnikov, ki je narejena samo iz delovnih točk, ali pa se direktno
poda referenčna višina Ho. Rezultat je direktno viden samo v 3D
pogledu, posebej označen z volumnom NAD in POD referenčno višino.
Zaključek
Kot je bila že do sedaj praksa, se bo program GEOS8 skozi svoje 'aktivno' obdobje še vedno razvijal
in dopolnjeval, nekaj zaradi eventualnih hroščev, nekaj pa zaradi konkretnih sugestij, za katere bi
prosil, da se posredujejo v pisni obliki, priporočljivo skupaj s testnim primerom, na moj elektronski
naslov.
Avtor: Iztok Zrelec, Email: [email protected]
26