Program Komunalno ekoLOŠKE liste (PDF, 100KB)

Comments

Transcription

Program Komunalno ekoLOŠKE liste (PDF, 100KB)
Programska izhodišča
Komunalno ekoLOŠKE
liste
Že nekaj let v posameznih krajevnih skupnostih ugotavljamo, da se občinski svetniki in
župan dejansko ne zavedajo svojega poslanstva, ki so jim ga bili zaupali občani.
Občinski svet sprejema akte brez posvetovanj, posamezne odločitve so predmet političnega
trgovanja med strankami, svetniki pa največkrat dvigujejo roke tako, da sklepi po večini
niso v interesu občanov!
Vrh manipuliranja z glasovi sta občinski svet in župan dosegla s predlogom Občinskega
odloka o plačilu komunalnega prispevka, kjer je župan z določenimi političnimi strankami želel na hitro sprejeti daleč previsok in povsem neživljenjski komunalni prispevek za
kanalizacijo.
V velikem delu občne se trenutno gradi novo komunalno omrežje, ki ga spremlja nestrokovnost občinske uprave in naivnost občinskih svetnikov. Za spremljanje tega projekta so
KS Godešič, KS Reteče-Gorenja vas, KS Škofja Loka - mesto, KS Stara Loka -Podlubnik
ustanovile Iniciativo za pravičen komunalni prispevek, ki preko svojih gradbenih odborov
nadzoruje občinske uradnike, nadzornike in izvajalce na gradbiščih ter si hkrati prizadeva,
da bi bil komunalni prispevek, ki ga bodo morali plačati občani, zmeren in primerljiv z
ostalimi občinami. Iniciativa za pravičen komunalni prispevek tudi budno spremlja delo
občinskega sveta in njegovih odborov in si prizadeva, da ne bi naredili še večje škode občanom!
Zaradi odprtih vprašanj komunale in ekologije, kakor tudi zaradi vrste drugih nerešenih
težav v naši občini je precejšnje število članov iniciative sprejelo odločitev, da se v okviru
Komunalno ekoLOŠKE liste udeleži volitev za občinski svet Občine Škofja Loka in poizkuša nekatere stvari spremeniti in narediti nekaj dobrega za našo občino.
Odločanje neposredno v občinskem svetu bo mnogo lažje, kot delovati preko iniciative.
Seveda bo Komunalno ekoLOŠKA lista reševala tudi ostala vprašanja v občini, predvsem
pa ne bo več dovoljevala, da se denarna sredstva iz občinske blagajne nepravično razporeja.
Poskrbeti je potrebno za enakomeren razvoj celotne občine, saj je bogastvo Škofje Loke v
tem, da jo ne sestavlja samo staro mestno jedro, ampak tudi drugi predeli mesta in številne
okoliške vasi. Mnenje in interesi vseh teh občanov bi moralo šteti enako.
Komunalno ekoLOŠKA lista bo poskrbela, da se mnogi utečeni programi v kulturi, športu
in na socialnem polju nadaljujejo in nadgrajujejo. Poleg ureditve mesta, bo lista poskrbela
tudi za ureditev primestnih in vaških jeder.
Na listi kandidirajo ljudje različnih svetovno nazorskih opredelitev, mladi, stari in obeh
spolov enakovredno! S tem lista presega dosedanje politične kupčije, saj je prvenstveni cilj
zagotoviti vsem Ločanom enako obravnavo, jih enakovredno vključevati v procese odločanja in zagotoviti primerljive življenjske standarde.
Pozitivna energija, transparentnost in strokovnost delovanja občine ter občina za vse
občane je glavno vodilo Komunalno ekoLOŠKE liste!
Komunalno ekoLOŠKA lista si bo prizadevala za:
Komunalna infrastruktura občine
‚‚ Potrebno je zagotoviti kvalitetno dokončanje projekta Ureditev porečja Sore, v tem okviru to velja tako za Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kot tudi za Oskrbo s pitno vodo
‚‚ Komunalni prispevki, ki jih bodo morali plačati občani, morajo biti prilagojeni zmožnostim občanov in primerljivi občinam, ki skrbijo za svoje občane. Komunalni prispevek za
kanalizacijo v povprečju ne sme presegati 1000 EUR na zavezanca.
‚‚ Naša zahteva za zmeren komunalni prispevek se naša tako na tiste občane, ki se bodo
priključili na kanalizacijski sistem v okviru projekta Ureditve porečja Sore, kot tudi na tiste, ki bodo kasneje gradili svoje male čistilne naprave (npr. Draga, Pungert, Gosteče, itd)
‚‚ Izjemno pomembna je nadaljnja izgradnja prometne infrastrukture, to velja tako za Poljansko in Severno obvoznico, kot tudi za mrežo lokalnih cest
‚‚ Potrebno je zagotoviti izgradnjo in širitev mreže kolesarskih stez po celotni občini
‚‚ Potrebno je zagotoviti izgradnjo širokopasovnega optičnega omrežja na območju celotne
občine
‚‚ Urediti je potrebno obe železniški postaji v občini in omogočiti večjo izrabo železniških
povezav za občane in podjetja iz naše občine
‚‚ Zagotoviti je potrebno gradnjo novega doma starejših občanov in oskrbovanih stanovanj
‚‚ Treba je narediti vse potrebno za izgradnjo nove obvozne cesta Škofja Loka – Ljubljana
skozi industrijsko cono Trata
Ekologija
‚‚ Občina mora poskrbeti za zdravo in varno življenjsko okolje svojih občanov
‚‚ Zagotoviti je potrebno stalno spremljanje kvalitete zraka na področjih, kjer so potencialno prisotni problemi z onesnaženostjo zraka (Trata, itd) in v dialogu z onesnaževalci ter
s sprejetjem ustreznih ukrepov zagotoviti ustrezno stanje
‚‚ Zagotoviti je potreben izjemno strog nadzor nad hranjenjem in predelavo odpadkov na
območju naše občine (družba Ekologija d.o.o. v prostorih Gorenjske predilnice, delovanje čistilnih naprav na Suhi in Retečah, itd)
‚‚ Umik telekomunikacijskih baznih postaj iz strnjenih naselij (bazne postaje za mobilne
telefone, izgradnja baznih postaj v sklopu železniškega omrežja – npr. izgradnja bazne
postaje neposredno ob stanovanjskih hišah v Retečah)
Enakomeren razvoj občine Škofja Loka
‚‚ Potrebno je poskrbeti za enakomeren razvoj celotne občine, bogastvo Škofje Loke je v
tem, da jo ne sestavlja samo staro mestno jedro, ampak tudi drugi predeli mesta in številne okoliške vasi
‚‚ poleg ureditve mesta, je potrebno poskrbeti tudi za ureditev primestnih in vaških jeder
‚‚ Potrebno je zagotoviti podaljšanje mestne avtobusne linije do Godešiča in Reteč ter
vzpostavitev lokalne avtobusne povezave od Zminca do Dorfarjev
‚‚ Vsa področja občine morajo imeti enakopraven dostop do komunalne, prometne in
vzgojno-izobraževalne infrastrukture
‚‚ Spodbujati je potrebno zaposljivost v vaških področjih občine (kmečki turizem, pridelava hrane, možnost prodaje pridelkov, itd)
Kultura
‚‚ Občina mora skrbeti za bogato kulturno življenje v občini
‚‚ Vzpostaviti je potrebno festivalski kulturni utrip in zagotoviti povezavo z drugimi festivalskimi mesti
‚‚ Tudi v posameznih primestnih in vaških središčih obstaja interes in dolgoletna tradicija
kulturnega življenja, zato je potrebno vzpodbujati kulturno življenje ne samo v starem
mestnem jedru, ampak tudi drugod
Turistični razvoj občine
‚‚ Turizem je po našem mnenju eden največjih potencialov gospodarskega razvoja občine,
ki je bil do sedaj zelo zanemarjen. Mesta s podobno zgodovinsko tradicijo kot Škofja
Loka so v tujini turistično zelo razvita
‚‚ Potrebno je vzpostaviti pogoje za turistični razvoj občine, ki mora postati končna destinacija turista in ne samo prehodna polurna postojanka za sprehod po mestnem trgu
‚‚ Škofja Loka mora takoj vložiti kandidaturo za uvrstitev na seznam UNESCO svetovne
kulturne dediščine. Podobna evropska mesta so na tak seznam že zdavnaj uvrščena in na
ta način privabljajo številne turiste.
‚‚ Obnova Mestnega jedra mora potekati na način, ki bo omogočal Škofja Loki ohranitev
zgodovinske podobe in uvrstitev v UNESCO kulturno dediščino. Prenova Cankarjevega
trga (tlakovanje, stopnice, osvetlitev, itd) in nekateri drugi ukrepi nas od tega cilja oddaljujejo
‚‚ Organizacija dogodkov in subvencioniranje najemnin v trgovskih lokalih v starem mestnem jedru, da bo mestno jedro ostalo živo
‚‚ Treba je ustvariti pogoje za odprtje mestnega hotela, kampa, postajališča za avtodome,…
‚‚ Stari vrh mora postati ne samo smučarski center, ampak destinacija celoletnega turizma
Industrijski razvoj občine
‚‚ Škofja Loka ima bogato industrijsko tradicijo, vendar pa se ta del gospodarstva pri nas
v zadnjih letih sooča s precejšnjimi problemi, zato je naloga občine zagotoviti najboljše
pogoje za njen razvoj
‚‚ Predvsem je potrebno zagotoviti prostorske možnosti za razvoj industrijske dejavnosti,
da le-ta ne bo več bežala iz občine kot v preteklosti
‚‚ Potrebno je poskrbeti za revitalizacijo industrijskih področij, kjer so včasih velika podjetja pristala v stečajih (npr. LTH) ali so občutno zmanjšala svojo dejavnost (npr. Jelovica)
‚‚ Industrijski razvoj je potrebno vzpodbujati s stimulativno politiko občinskih dajatev in s
hitro odzivnostjo občine pri pridobivanju dovoljenj
‚‚ Cilj občine bi moral biti čim večja pomoč pri razvoju industrije, ne pa metanje polen
pod noge tistim, ki bi radi kaj naredili in s tem omogočali zaposlovanje naših občanov
Šport
‚‚ Kolesarska povezava s sosednjimi občinami (ureditev varnih kolesarskih poti, tako gorskih, kot ravninskih)
‚‚ Ureditev športnih parkov za mlade (bike park, skate park, ...) Naloga občine je, da uredi
pogoje, da bo izvedba takšnih parkov mogoča ter s tem privabi zasebne investitorje.
‚‚ Občina mora podpirati športno aktivnost tako za mlade, kot tudi starejše občane v me-
stnem in primestnem okolju
‚‚ Škofja loka ima veliko tradicijo športa, tako množičnega kot tudi tekmovalnega. Najpomembnejša naloga občine je v vzpodbujanju razvoja množične športne aktivnosti in
športnega razvoja mladih
‚‚ V Škofji Loki je glede na obstoječe stanje potrebno sredstva usmeriti predvsem v infrastrukturo, ki jo za svojo rekreacijo lahko uporablja vsak od občanov (npr. kolesarske in
tekaške steze) in tam, kjer je športna aktivnost otrok in odraslih zelo velika (npr. nogomet)

Similar documents