Šolska pravila 2014/15 - Srednja šola Črnomelj

Comments

Transcription

Šolska pravila 2014/15 - Srednja šola Črnomelj
Šolska pravila 2013-14
SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ
Kidričeva 18a,
ČRNOMELJ
ŠOLSKA PRAVILA
Srednje šole Črnomelj
Črnomelj, 26. september 2013
1
Šolska pravila 2013-14
Na podlagi 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/2010) ravnateljica določa
ŠOLSKA PRAVILA
Srednje šole Črnomelj
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravil)
Ravnateljica s šolskimi pravili določi:
– merila in postopek za podeljevanja pohval, nagrad in drugih priznanj dijakom,
– hišni red,
– način sodelovanja s starši,
– pravila obveščanja in opravičevanja odsotnosti,
– opravičene razloge za zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka,
– način odločanja o oprostitvi sodelovanja dijaka pri pouku iz zdravstvenih razlogov in način
vključitve dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve sodelovanja pri pouku,
– način obravnave dijaka, ki mu je začasno prepovedana prisotnost pri uri pouka oziroma pouku
določenega dne in način vključitve dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času začasne prepovedi
prisotnosti pri pouku oziroma pouku določenega dne,
– pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem
– druge pravice, odgovornosti, dolžnosti, prepovedi, kršitev, alternativne ukrepe ter pravila o varnosti
in zdravju, ki niso določene s Pravilnikom o šolskem redu.
II. MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJA POHVAL, NAGRAD IN DRUGIH PRIZNANJ
DIJAKOM
V skladu s 30. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah lahko dijak za uspešno delo v šoli in zunaj
nje dobi pohvalo, nagrado ali drugo priznanje.
2. člen
(predlagatelj)
Pohvalo, nagrado ali priznanje dijaku lahko predlaga:
– razrednik,
– učitelj,
– mentor dejavnosti,
– ravnateljica,
– drugi strokovni delavci šole,
– oddelčna skupnost ali skupnost dijakov.
Predlagatelji oddajo najmanj tri dni pred zaključno konferenco razredniku predlog pohvale, ki vsebuje opis
in višino pohvale za posamezno dejavnost oz. dosežek.
2
Šolska pravila 2013-14
3. člen
(izrekanje in podeljevanje pohval)
Pohvale, nagrade in priznanja se izrekajo praviloma ob koncu pouka v šolskem letu na zaključni ocenjevalni
konferenci. Pohvale razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora podeli razrednik skupaj s spričevali v
razredu, pohvalo ravnatelja in pohvalo učiteljskega zbora šole pa podelita ravnatelj in razrednik na skupni
slovesnosti ob podelitvi spričeval. Pohvala razrednika se lahko podeli tudi med šolskim letom.
4. člen
(tekmovanje za najboljši razred)
Na šoli poteka tekmovanje za najboljši športni razred in najboljšega športnika in športnico šole. Pravila
tekmovanj in pridobivanja točk so opredeljena v Pravilniku tekmovanj za naj športni razred.
Zmagovalci tekmovanj si prislužijo nagradni izlet.
5. člen
(pohvala razrednika)
Se praviloma prejme za vestno opravljanje blagajniških, tajniških ali predsedniških del v razredu, za pomoč
sošolcem, urejanje učilnice, za vestno opravljanje šolskih obveznosti, za sodelovanje na tekmovanjih in
prireditvah kot predstavnik šole, za aktivno delovanje s predstavitvijo na kulturnem, športnem in drugih
področjih, za predstavitev raziskovalne naloge na občinskem nivoju.
O pohvali razrednika odloča oddelčni učiteljski zbor.
6. člen
(pohvala oddelčnega učiteljskega zbora)
Se praviloma prejme za uvrstitev med tretjino na področnih in državnih tekmovanjih, za nastopanje na
javnih prireditvah kot predstavnik šole, za uspešno vodenje dijaške skupnosti, kulturnega ali športnega
društva, za predstavitev raziskovalne naloge na medobčinskem nivoju, za bronasta priznanja na državnem
nivoju.
Prejme se tudi za dve ali več dejavnosti ter za dve- ali večletno uspešno delo, za katero bi dijak posamično
prejel pohvalo razrednika.
O pohvali oddelčnega učiteljskega zbora odloča oddelčni učiteljski zbor.
7. člen
(pohvala ravnateljice)
Se praviloma prejme za uvrstitev med prve tri ekipe oz. tekmovalce na državnem tekmovanju, za
samostojno razstavo ali samostojen nastop na šoli, nastopanje na prireditvi za javnost, ki prispeva k ugledu
šole in vključevanju šole v okolje, za srebrna priznanja na državnem nivoju.
Prejme se tudi za dve ali več dejavnosti ter za tri- ali večletno uspešno delo (tudi v zaključnem letniku), za
katero bi dijak posamično prejel pohvalo razrednega učiteljskega zbora.
O pohvali ravnateljice odloča učiteljski zbor šole.
8. člen
(pohvala učiteljskega zbora)
Se praviloma prejme za zlata priznanja na državnem nivoju ter za izjemno visoke dosežke posameznika ali
ekipe na kulturnem, športnem in raziskovalnem področju na državnem nivoju. Prejme se tudi za dve ali več
3
Šolska pravila 2013-14
dejavnosti, za katere bi dijak posamično prejel pohvalo ravnateljice. O pohvali učiteljskega zbora odloča
učiteljski zbor šole.
9. člen
(znižanje pohvale)
Dijaku se pohvala zniža v naslednjih primerih:
- kadar svojih osnovnih obveznosti v razredu ne izpolnjuje vestno,
- kadar je dijak pri katerem od učnih predmetov negativno ocenjen,
- kadar je bil dijaku izrečen vzgojni ukrep.
10. člen
(priznanje šole)
Priznanje šole prejme dijak za izjemno večletno delo na določenem področju. Priznanje šole izključuje
pohvalo za enako dejavnost.
11. člen
(priznanja in nagrade)
Za odličen uspeh v razredu prejme dijak priznanje. Knjižno nagrado prejme dijak, ki je dosegel izreden
uspeh pri maturi, zaključnem izpitu ali poklicni maturi.
Ravnatelj lahko predlaga nagradni izlet za dijake, ki so pomembno prispevali k ugledu šole, in za
odličnjake. Nagradni izlet ne izključuje pravice do pohvale.
III. HIŠNI RED
12. člen
(potek pouka)
Pričetek pouka: ob 7. 30.
1. ura: 7.30 – 8.15
2. ura: 8.20 – 9.05
3. ura: 9.10 – 9.55
4. ura: 10.00 – 10.45*
10.25 – 11.10*
5. ura. 11.15 – 12.00
6. ura: 12.05 – 12.50
7. ura: 12.55 – 13.40
8. ura: 13.45 – 14.30
*Dijaki, ki imajo malico ob 9.55, imajo tretjo uro od 10.25 do
11.10, dijaki, ki imajo malico ob 10.45, pa imajo tretjo uro od
10.00 do 10.45.
*Malica: 1. skupina 9. 55 – 10. 25
2. skupina 10. 45 – 11. 15
13. člen
(ocenjevalna obdobja)
V šolskem letu sta dve ocenjevalni obdobji za dijake zaključnih in nezaključnih letnikov. Dijak je v vsakem
ocenjevalnem obdobju ocenjen najmanj dvakrat.
4
Šolska pravila 2013-14
14. člen
(vstop v šolo)
Vstop v šolo je dovoljen v platnenih copatih, torej se dijaki morajo preobuvati. Učitelj dijaku, ki je
neprimerno obut, ne dovoli vstopiti v razred. Dijaki ne smejo vstopati in izstopati skozi vhod Osnovne šole
Loka in vhod športne dvorane.
Drugi zunanji obiskovalci šole, starši dijakov oziroma njihovi zakoniti zastopniki, delavci, ki pogodbeno
opravljajo dela ali storitve za šolo, imajo dostop v šolske prostore, ko dežurnemu dijaku, učitelju oziroma
drugi osebi, ki jo določi vodstvo šole, povedo namen obiska oziroma sporočijo osebo, ki jo želijo obiskati.
15. člen
(dežurstvo dijakov)
Dežurstvo dijakov je obvezno. Dijaki dežurajo ob vhodu v šolo in v športni dvorani. Pravila dežurstva dijak
prejme skupaj s knjigo dežurstev. V primeru odsotnosti zaradi pisnega ocenjevanja mora dežurni dijak
poiskati zamenjavo v paralelki ali drugem razredu. Odsotnost zaradi pisnih izdelkov mora dijak napovedati
dežurnemu učitelju že zjutraj. Dežurni dijak nosi prepoznavno oznako. Dežurstvo traja od 7. 30 do 14. 30
ure, v petek pa od 7.30 do 13.30.
Vrstni red dežurstev
Prostor
Razred
Opomba
Šola
3. a G, 3. b G, 2. a G, 2. b G, 1. a G, 1. b G
Športna dvorana
4. aG, 4. bG, 4. E/ST, , 3. E/ST, 2. ST, 1. E/ST
po izteku se vrstni red
ponovi
16. člen
(naloge dežurnih dijakov)
Naloge dežurnega dijaka so, da:
– pride v šolo pravočasno, se javi pri dežurnem učitelju ob 7.15 in prevzame evidenčni list pri dežurnem
učitelju,
– spremlja prihode dijakov in drugih oseb v šolo, zunanje obiskovalce zaustavi z vljudnim pozdravom, jih
evidentirata in po potrebi pospremi v tajništvo, zbornico, kabinete ali k delavcu šole, h kateremu so
namenjeni,
– starše dijaka ali zunanje obiskovalce, ki so namenjeni k dijaku, napotita v tajništvo,
– pozorno spremlja dogajanje v avli,
– o dogodkih, ki niso v skladu s šolskimi pravili, takoj obvestita dežurnega učitelja ali vodstvo šole,
– pomaga pri malici in po njej (pri vračanju pladnjev, nepovratne embalaže, brisanju miz),
– skrbi za lepljenje plakatov in reklamnih gradiv po navodilih vodstva šole,
– vodi evidenčni list, na katerega beleži dogajanje v času dežurstva in ga ob koncu dežurstva izpolnjenega
odda dežurnemu učitelju,
– prostor za dežurne dijake zapusti urejen.
Dežurni dijak nosi oznako: Dežurni dijak.
5
Šolska pravila 2013-14
17. člen
(dežurstvo v športni dvorani)
Dežurstvo v športni dvorani je namenjeno varovanju dragocenih predmetov (ure, verižice …) ter kontroli
vstopa v športno dvorano – dvorana je med poukom zaklenjena. Natančnejša navodila so v knjigi dežurstev,
ki jo dijaku preda dežurni učitelj.
18. člen
(garderobe)
Praviloma ima vsak razred svojo garderobo in jo je dolžan zaklepati. O načinu zaklepanja se dijaki
dogovorijo z razrednikom. V primeru poškodbe so dijaki takoj dolžni obvestiti razrednika. Zadrževanje v
garderobah ni dovoljeno. V primeru poškodbe garderobe (vrata, zidovi, garderobne klopi), kjer se ne da
ugotoviti storilca, stroške popravila nosijo vsi dijaki oddelka. Za organizacijo izvedbe je zadolžen razrednik.
19. člen
(zaklepanje učilnic)
Učilnice se med vsemi odmori zaklepajo. Ravnateljica lahko dovoli dijakom s posebnimi potrebami, da
ostanejo v učilnici skupaj s spremljevalcem.
20. člen
(kajenje)
Kajenje je prepovedano v šolski stavbi, pred športno dvorano, pred vhodom v šolo in na drugih šolskih
površinah. Kajenje je prepovedano tudi na obisku kulturnih prireditev, na športnih dnevih in na ekskurzijah,
torej vseh dejavnostih, ki jih organizira šola.
21. člen
(uživanje drog in alkohola)
Uživanje drog in alkohola je prepovedano v šolski stavbi, pred športno dvorano, pred vhodom v šolo in na
drugih šolskih površinah. Enako velja na obisku kulturnih prireditev, na športnih dnevih in na ekskurzijah,
torej vseh dejavnostih, ki jih organizira šola.
22. člen
(parkiranje)
Parkiranje pod nadstreškom pred vhodom v šolo in na požarnih poteh ni dovoljeno.
23. člen
(objava obvestil in nadomeščanj učiteljev)
Uradna obvestila, pomembna za dijake, objavljamo po šolskem radiu, na oglasni deski in spletni strani šole.
Urniki nadomeščanja manjkajočih učiteljev in zamenjave učilnic so objavljeni na oglasni deski in spletni
strani šole.
6
Šolska pravila 2013-14
24. člen
(vzdrževanje šolskega inventarja)
Namerno uničevanje šolskega inventarja, pisanje po klopeh, stolih, stenah in straniščih je prepovedano.
Povzročeno škodo plača storilec, skupina storilcev ali vsi dijaki oddelka, če storilca (storilcev) ni mogoče
ugotoviti. Popisane klopi in stole so dijaki dolžni očistiti.
IV. NAČIN SODELOVANJA S STARŠI
25. člen
(nosilci sodelovanja s starši)
S starši praviloma sodeluje razrednik. Poleg njega s starši sodelujejo še ravnateljica, svetovalna delavka in
drugi strokovni delavci šole.
26. člen
(govorilne ure in roditeljski sestanki)
Govorilne ure so praviloma vsak tretji torek v mesecu od 16.30 do 18.00 oziroma po roditeljskem sestanku.
V juniju ni skupnih govorilnih ur, starši lahko se dogovorijo za individualne. V času govorilnih ur smo na
šoli prisotni vsi učitelji, svetovalna delavka in ravnateljica. Načrt roditeljskih sestankov in govorilnih ur je v
LDN.
27. člen
(svet staršev)
Šola s starši sodeluje tudi prek Sveta staršev. V Svetu staršev so predstavniki staršev posameznega oddelka.
Predstavnika sveta staršev sta tudi v Svetu šole.
V. PRAVILA OBVEŠČANJA IN OPRAVIČEVANJA ODSOTNOSTI
28. člen
(opravičevanje odsotnosti)
Odsotnost dijaka opraviči razrednik na podlagi presoje vzroka odsotnosti.
Starši morajo najkasneje v petih delovnih dneh po prihodu dijaka k pouku razrednika pisno obvestiti o
vzroku odsotnosti. Razrednik po prejemu obvestila odsotnost opraviči, če je razlog utemeljen. Če starši v
roku razrednika ne obvestijo o vzroku odsotnosti oziroma, če je razlog odsotnosti neutemeljen, je odsotnost
neopravičena. Če razrednik podvomi v resničnost razloga odsotnosti ali verodostojnost podpisa na obvestilu,
to preveri pri starših.
7
Šolska pravila 2013-14
29. člen
(obveščanje o odsotnosti)
Starši morajo čim prej, najkasneje pa v treh delovnih dneh od izostanka dijaka od pouka, o izostanku
obvestiti šolo oziroma razrednika (v nadaljnjem besedilu: razrednik).
Če razrednik v roku iz prejšnjega odstavka ni obveščen o vzroku izostanka dijaka od pouka (v nadaljnjem
besedilu: odsotnost), vzpostavi stik s starši najpozneje v štirih delovnih dneh od prvega dne odsotnosti,
razen, če se s starši ni dogovoril drugače.
O napovedani (več kot 3 dni) odsotnosti dijaka na podlagi pisne prošnje staršev dijaka, klubov, društev …
odloči ravnateljica. Prošnja mora biti posredovana najmanj tri dni pred napovedano odsotnostjo.
Napovedana odsotnost ni dovoljena dijaku v času, ko bi moral pridobiti oceno.
Odsotnost od ure pouka dovoli učitelj in to zabeleži v dnevnik z oznako »z dov.«. Brez soglasja učitelja
predmeta je odsotnost od posamezne ure neopravičena.
Ne glede na prejšnje odstavke tega člena ne more naenkrat izrabiti pravice do napovedane odsotnosti več kot
ena četrtina dijakov oddelka. V tem primeru razrednik upošteva vrstni red napovedi.
30. člen
(razlogi za opravičeno zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka)
Starši oz. skrbniki lahko pisno zaprosijo razrednika, da dijaku zaradi utemeljenih razlogov (npr. vozni
red javnih prevoznih sredstev, vzporedno izobraževanje in podobno) dovoli zamujanje ali predčasno
odhajanje od pouka. Ob pisni prošnji priložijo tudi ustrezna dokazila. Dijaku se zaradi utemeljenih
razlogov lahko dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka, v kolikor se s tem strinja razrednik in
učitelj, pri katerem bo dijak zamujal oz. predčasno odhajal. V kolikor je dijaku to dovoljeno, razrednik to
evidentira v dnevnik.
31. člen
(oprostitev sodelovanja pri pouku iz zdravstvenih razlogov)
Starši lahko zaprosijo šolo za oprostitev sodelovanja dijaka pri pouku določenega predmeta. O prošnji, ki ji
je potrebno priložiti dokazila z navodili zdravnika, odloči ravnateljica.
Dijaka, ki je zaradi zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri pouku določenega predmeta,
lahko šola vključi v druge oblike dela. O načinu vključitve odloča oddelčni učiteljski zbor na predlog
razrednika.
Dijaka, ki ni v celoti oproščen sodelovanja pri pouku določenega predmeta, učitelj na podlagi navodil
zdravnika individualno usmerja v oblike dela, ki ne ogrožajo njegovega zdravja.
Razrednik v predpisani dokumentaciji evidentira vrsto in trajanje oprostitve sodelovanja pri pouku in o tem
obvesti oddelčni učiteljski zbor.
8
Šolska pravila 2013-14
32. člen
(utemeljeni razlogi za zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka)
Starši lahko pisno zaprosijo razrednika, da dijaku zaradi utemeljenih razlogov (npr. vozni red javnih
prevoznih sredstev, vzporedno izobraževanje in podobno) dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od
pouka.
Če razrednik odsotnost iz prejšnjega odstavka dovoli, jo evidentira in o tem obvesti dijaka, starše in oddelčni
učiteljski zbor, če je ne dovoli, pa o tem obvesti le dijaka in starše.
33. člen
(kršitve hišnega reda in vzgojni ukrepi)
Živeti in delati skupaj je eden od stebrov šole za XXI. stoletje. V skladu s tem vodilom želimo zagotoviti
slehernemu dijaku možnost, da osebnostno raste in se razvija v vzpodbudnem, urejenem in varnem okolju.
Eden od elementov zagotavljanja takega okolja je tudi naš hišni red in opredelitve posledic kršitve hišnega
reda.
Kršitve šolskega reda se delijo na lažje, težje in najtežje, v skladu z veljavnimi šolskimi pravilniki.
Lažje kršitve so:
 neprimeren odnos dijaka do pouka in drugih šolskih obveznosti, kot npr. zamujanje pouka,
neprinašanje opreme za pouk (športna oprema, učni pripomočki itd.), motenje pouka, neopravljanje
ali odklanjanje učiteljevih navodil v zvezi s poukom (brisanje table, urejanje učilnice, itd.),
 neprimeren odnos dijaka do drugih dijakov in delavcev šole ter do njihove lastnine,
 neprimerno ravnanje s šolsko ali tujo lastnino,
 do 5 ur neopravičene odsotnosti,
 kajenje,
 uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem med
poukom (npr. uporaba mobilnega telefona), kadar niso izrecno dovoljeni.
Za lažje kršitve se izreče ukrep: pisni opomin ali ukor razrednika.
Težje kršitve so:
 ponavljajoče se lažje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen opomin razrednika ali strožji vzgojni
ukrep,
 tatvina,
 ponarejanje (ponarejanje rezultatov pisnih izdelkov, ponarejanje opravičil, podpisov staršev, lažno
prikazovanje identitete, goljufanje ipd.),
 žaljiv odnos dijaka do drugih dijakov ali delavcev šole (zmerjanje, žaljive obdolžitve, žalitve v
sredstvih obveščanja),
 posedovanje nevarnih predmetov ali snovi,
 neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
 namerno poškodovanje šolskega premoženja ali tuje lastnine,
 od 5 do 17 ur neopravičene odsotnosti od pouka.
9
Šolska pravila 2013-14
Za težje kršitve se izreče ukrep: ukor razrednika ali oddelčnega UZ.
Najtežje kršitve so:
 ponavljajoče se istovrstne težje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen vzgojni ukrep,
 psihično ali fizično nasilje dijaka nad drugimi dijaki ali delavci šole,
 uživanje alkohola ali drugih drog, prihajanje v šolo oz. prisotnost v šoli pod vplivom alkohola ali
drugih drog,
 prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje alkohola ali drugih drog, nevarnih predmetov
(petarde ipd.) ali sredstev,
 ponarejanje, kraja ali uničevanje šolske dokumentacije,
 večja tatvina ali vlom,
 neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, kar je ali bi lahko povzročilo telesno
poškodbo ali večjo materialno škodo,
 posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja,
 namerno uničevanje šolskega ali drugega premoženja,
 od 18 do 35 ur neopravičene odsotnosti od pouka.
Za najtežje kršitve se izreče ukrep: ukor UZ s postopkom izključitve ali izključitev iz šole.
Vzgojni ukrepi
Za kršitve, določene s Pravilnikom o šolskem redu in Šolskimi pravili, se dijaku izrekajo vzgojni ukrepi
skladno s težo prekrška. Vzgojni ukrepi se praviloma stopnjujejo. Če pri kršitvi nastane tudi materialna
škoda, jo je povzročitelj dolžan poravnati. Škodo oceni ravnateljica oziroma delavec šole, ki ga za to
pooblasti ravnateljica.
 Dijak dobi neopravičeno uro, če je neopravičeno odsoten od pouka. Neopravičeno izostajanje:
Vrsta kršitve
do 5 neopravičenih ur
do 10 neopravičenih ur
do 20 neopravičenih ur
do 30 neopravičenih ur
Opredelitev kršitve
lažja kršitev šolskega reda
težja kršitev šolskega reda
težja kršitev šolskega reda
najtežja kršitev šolskega reda
nad 35 neopravičenih ur
najtežja kršitev šolskega reda
Vzgojni ukrep
pisni opomin razrednika,
ukor razrednika
ukor oddelčnega UZ
ukor UZ s postopkom za
izključitev
ukrep izključitve iz šole
 Če dijak neopravičeno zamudi do 10 minut in se lahko nemoteno vključi v učni proces, učitelj v
dnevnik vpiše »z«, sicer je to neopravičena ura. Tri neopravičene zamude se štejejo kot ena
neopravičena ura. Namerno zamujanje se obravnava kot prekršek.
 Dijaku, ki onemogoča normalen potek pouka in mu bo posledično izrečen vzgojni ukrep, lahko
učitelj prepove prisostvovati učni uri. Učitelj dijaka napoti na pogovor k svetovalnemu delavcu. V
primeru njegove odsotnosti se mora dijak javiti ravnateljici. Temo, ki se obravnava pri pouku,
predela dijak sam.
-
Dijak onemogoča normalen potek pouka, kadar s svojim vedenjem moti učitelja in sošolce pri
delu, odklanja sodelovanje ali ne upošteva predpisov o varnosti in zdravju pri delu.
Preden učitelj izreče prepoved prisostvovanja učni uri, dijaka enkrat opozori.
10
Šolska pravila 2013-14
34. člen
(alternativni vzgojni ukrepi)
Alternativni ukrepi se dijaku lahko določijo namesto vzgojnega ukrepa. Ti ukrepi so:
-
ukrep, ki ga predlaga dijak ali njegovi starši,
pobotanje oziroma poravnava,
popravilo škodljivih posledic ravnanja,
pomoč pri hišnikovih opravilih, čiščenju, administrativnih in knjižničnih opravilih,
opravljanje dobrih del,
vključitev dijaka v strokovno verificiran program pomoči.
35. člen
(začasna prepoved prisotnosti pri pouku)
Dijaku se prepove prisotnost pri uri pouka oziroma pouku ali dejavnosti določenega dne v primeru:
– neprimernega odnosa do dijakov, delavcev šole in drugih ljudi,
– neprimernega odnosa do šolskega in drugega premoženja,
–
posedovanja predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja,
– neupoštevanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu.
36. člen
(postopek obravnave)
V primeru obnašanja iz prejšnjega člena, oseba, ki je to zaznala, obvesti vodstvo šole in razrednika (po
potrebi dežurnega učitelja) in dijaka odstrani od pouka. Kršitelja dežurni učitelj, razrednik ali oseba, ki je
kršitev zaznala napoti k svetovalni delavki. Učitelj, ki je dijaka odstranil od pouka, obvezno preda
razredniku Predlog za začetek postopka vzgojnega ukrepa.
Razrednik (ali drugi zaposleni na šoli) telefonsko takoj obvesti ravnateljico, starše dijaka, po potrebi pa tudi
policijo.
V primeru, da lahko dijak prisostvuje pri pouku, se po razgovoru vrne v oddelek. Če svetovalni delavec oceni, da je
za dijaka in šolo bolje, da ta dan ne sodeluje pri pouku ali kakšni šolski dejavnosti so starši dolžni odpeljati dijaka
domov.
VI. PRAVILA UPORABE OSEBNIH NAPRAV ZA POVEZOVANJE S PODATKOVNIM IN
TELEKOMUNIKACIJSKIM OMREŽJEM
37. člen
(v času pouka)
Uporaba mobilnih telefonov in drugih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskih naprav
je v času pouka in organiziranih šolskih dejavnosti prepovedana in se zanjo izreče vzgojni ukrep (lažja
11
Šolska pravila 2013-14
kršitev). V primeru uporabe omenjenih naprav v procesu ocenjevanja znanja dijakov se to prekine, dijak
dobi negativno oceno.
VII. NAČIN ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI IN ZDRAVJA DIJAKOV V SKLADU S POSEBNIMI
PREDPISI
38. člen
(varnost dijakov)
Dijaki morajo v šoli, če obstaja nevarnost poškodbe, upoštevati vse varnostne ukrepe, ki jih določa pravilnik
o varstvu pri delu. Za nesreče, ki bi se zgodile zaradi neupoštevanja varnostnih ukrepov, odgovarja dijak
sam.
Na ekskurzijah, športnih dnevih, prireditvah ter drugih šolskih dejavnostih morajo dijaki upoštevati in
izpolnjevati navodila vodij oz. učiteljev spremljevalcev. Starši obvezno podpišejo soglasje o nadzoru in
pogojih udeležbe na šolskih dejavnostih izven šole. Za dijake brez soglasij bo organizirana nadomestna
dejavnost v prostorih šole.
Neupoštevanje določb iz pravilnika o varstvu pri delu oz. navodil vodij ali učiteljev spremljevalcev se pri
izreku vzgojnega ukrepa šteje kot težja, lahko pa tudi kot najtežja disciplinska kršitev. O teži posameznega
prestopka odločijo učitelji, vodje in učitelji spremljevalci dijakov posamično.
Natančnejša opredelitev pravic in dolžnosti vodij dejavnosti ter pravic in dolžnosti dijakov je zapisana v
PRAVILIH ZA VARNO IZVEDBO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI IZVEN ŠOLE.
39. člen
(kraje)
V primeru, da je dijak v šoli okraden, o tem nemudoma obvesti razrednika in dežurnega učitelja. Skupaj
izpolnita obrazec, zapisnik o kraji, ki ga dobita v tajništvu.
Dežurni učitelj pokliče policijo in o kraji obvesti ravnateljico šole. Dijak napiše zahtevek za zavarovalnico,
priloži račun o nakupu ukradenega blaga in to odda v tajništvu.
40. člen
(nasilje v šoli)
Ob kakršnikoli obliki nasilja (psihično, fizično, spolno) mora dijak takoj obvesti razrednika in dežurnega
učitelja. Skupaj izpolnijo obrazec, zapisnik o nasilju, ki ga dobijo v tajništvu. Dežurni učitelj pokliče
policijo in o nasilju obvesti ravnateljico šole.
12
Šolska pravila 2013-14
VII. DRUGA PRAVILA V SKLADU Z DRUGIMI PREDPISI
41. člen
(organiziranost dijakov)
Prvi dan pouka vsak razred izvoli predsednika in namestnika, tajnika in blagajnika. Oddelčna skupnost
lahko izvoli tudi referenta za kulturo in šport. Predsedniki oddelčnih skupnosti tvorijo skupnost dijakov, ki
predlaga kandidata za predsednika in tajnika. Izvoljena sta na neposrednih volitvah. Predsedniki oddelkov
so dolžni zastopati in obveščati sošolce o dogovorjenem na sestankih dijaške skupnosti.
Ravnateljica šole sodeluje s skupnostjo dijakov. Skupnost dijakov lahko izbere tudi svojega mentorja.
42. člen
(dolžnosti reditelja)
Vsak teden opravljata rediteljske obveznosti dva dijaka v oddelku.
Naloge rediteljev:
- po 10 minutah od začetka ure obvestita o odsotnosti učitelja v tajništvu,
- učitelju na začetku ure javita odsotne dijake,
- skrbita za red in čistočo v učilnici,
- prijavita morebitno škodo na inventarju ali okvaro,
- če škode v učilnici ne prijavita, krijejo škodo vsi dijaki oddelka,
- če nastane namerna škoda v skupnih prostorih (hodniki, sanitarije) in krivca ne odkrijemo,
krijejo škodo vsi dijaki na šoli.
43. člen
(pedagoška pogodba in status dijaka)
Pedagoška pogodba ne velja avtomatično za vse dni pouka, temveč le v dnevih intenzivnejšega dela na
področju, ki je opredeljeno v pogodbi. Pogodba ne velja za celoletno vadbo na posameznem področju,
temveč le takrat, ko gre za intenzivnejše delo, priprave na razna tekmovanja in prireditve. O tem mentor
predhodno obvesti razrednika, ta pa oddelčni učiteljski zbor.
Brez pisnega obvestila mentorja dejavnosti ali predsednika kluba vsaj tri dni pred dejavnostjo pravice iz
pedagoške pogodbe mirujejo.
Pogodba se obvezno prekine, če dijak krši njena določila, če je ob koncu ocenjevalnega obdobja negativno
ocenjen, če prejme vzgojni ukrep, praviloma pa tudi, če je neocenjen.
Dijak lahko pod posebnimi pogoji pridobi status dijaka, in sicer v skladu s Pravilnikom o prilagajanju
šolskih obveznosti (UR. l. RS 89/98, 56/07) imajo dijaki pravico do pridobitve:
· statusa dijaka, ki se izobražuje vzporedno,
· statusa dijaka perspektivnega športnika,
· statusa tekmovalca v znanju,
· statusa dijaka vrhunskega športnika.
13
Šolska pravila 2013-14
44. člen
(varstvo pravic dijakov)
Zoper akt o izreku opomina, ukora razrednika, ukora oddelčnega učiteljskega zbora in ukora učiteljskega
zbora lahko dijak ali starši vložijo pritožbo na pritožbeno komisijo. Zoper odločbo o črtanju iz evidence
vpisanih dijakov in zoper akt o izključitvi iz šole pa na svet šole.
Pritožbeno komisijo imenuje svet šole na predlog ravnateljice za obdobje od 1. oktobra do 30. septembra
naslednjega leta.
45. člen
(objava pravil)
Šolska pravila so javno objavljena na spletni strani šole (http://www.ss-crnomelj.si). Na spletni strani šole so
navedene tudi povezave do pravilnikov in ostalih predpisov, ki so v zvezi s šolskim redom.
46. člen
(pridobitev mnenja)
Ravnateljica si je pred sprejetjem šolskih pravil pridobila mnenja:
· učiteljskega zbora - 25. 9. 2013
· skupnosti dijakov – 26. 9. 2013
· sveta staršev – 24. 9. 2013
Pravilnik stopi v veljavo po obravnavi in sprejetju na svetu šole – 26. 9. 2013.
Elizabeta Prus, prof.
ravnateljica
14

Similar documents