Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije

Comments

Transcription

Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije
Deklaracija
trajnostnega razvoja Savinjske regije
Izvajanje Deklaracije trajnostnega razvoja se nanaša na območje Savinjske regije, kjer na
2301 km2 živi več kot 255.000 prebivalcev v 31 lokalnih skupnostih.
Podpisniki Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije se zavezujemo, da bomo
družbeno odgovorno skrbeli za splošno blaginjo v regiji.
Uspešnost regije bomo udejanjali z integracijo gospodarskih, družbenih in okoljevarstvenih
ciljev. Pri tem bomo vključevali človeške vire s področij vladnih, nevladnih in gospodarskih
akterjev. Z naravnimi viri bomo upravljali vzdržno in okolju prijazno. S sonaravnim
upravljanjem razpoložljivih kmetijskih, gozdnih, energetskih, gospodarskih in drugih virov
bomo spodbujali samooskrbo regije.
V svoje razvojne dokumente bomo vgrajevali načela trajnostnega razvoja in jih upoštevali
tudi pri pripravah in izvajanju načrtovanih investicij.
Za zagotavljanje okoljevarstvenih investicij, za trajnostno in tehnološko prestrukturiranje
podjetij bomo iskali ekonomske spodbude.
Razvoj regije bomo gradili na etičnih načelih in regijo uveljavljali kot družbeni ekosistem.
V svojem delovnem in bivalnem okolju bomo podpisniki deklaracije skrbeli za pozitivne
družbene spremembe in za ozaveščanje soljudi.
Rezultate napredka trajnostnega razvoja regije bomo spremljali in vrednotili z izvajanjem
aktivnosti v regijskem projektu »Savinjska regija - Ekoregija«.
Spremljali in merili bomo Ekološki odtis Savinjske regije in ga z različnimi razvojnimi
aktivnosti postopno izboljševali tako, da bomo v procesne faze odgovorno vnašali
standarde za dosego trajnostnega razvoja regije.
Razvojna agencija Savinjske regije bo kot nosilec zagotavljala odprtost projekta, ki temelji
na vključevanju znanja, izkušenj in primerov dobrih praks projektnih partnerjev.
Odločenost, da razvojna prizadevanja prednostno in poudarjeno izvajamo z upoštevanjem
načel trajnostnega razvoja, vidimo kot konkurenčno prednost Savinjske regije.
Deklaracijo trajnostnega razvoja Savinjske regije nosilci družbenega in gospodarskega
razvoja simbolično sprejemamo ob svetovnem Dnevu Zemlje 22. aprila 2011.
S svečanim podpisom se zavezujemo k izvajanju Deklaracije.
Avtor: Janez Jazbec, direktor RASR
Podpisano v Celju, 31. maja 2011
Dekleracija RASR Z.indd 2-3
Mestna občina Celje,
župan Bojan Šrot Občina Šoštanj,
župan Darko Menih
Mestna občina Velenje,
župan Bojan Kontič
Občina Štore,
župan Miran Jurkošek
Občina Braslovče,
župan Branimir Strojanšek
Občina Tabor,
župan Vilko Jazbinšek
Občina Dobje,
župan Franc Leskovšek
Občina Vitanje,
župan Slavko Vetrih
Občina Dobrna,
župan Martin Brecl
Občina Vojnik,
župan Benedikt Podergajs
Občina Gornji Grad,
župan Stanko Ogradi
Občina Vransko,
župan Franc Sušnik
Občina Kozje,
župan Dušan Andrej Kocman
Občina Zreče,
župan mag. Boris Podvršnik
Občina Laško,
župan Franc Zdolšek
Občina Žalec,
župan Janko Kos
Občina Ljubno,
župan Franjo Naraločnik
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.,
direktor Janez Jazbec
Občina Luče,
župan Ciril Rosc
Razvojna agencija Savinja,
direktorica Danica Jezovšek Korent
Občina Mozirje,
župan Ivan Suhoveršnik
Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, d.o.o.,
direktorica Jasna Klepec
Občina Nazarje,
županja Majda Podkrižnik
Območno razvojno partnerstvo Osrednje Celjsko,
direktor mag. Marko Zidanšek, Simbio d.o.o.
Občina Podčetrtek,
župan Peter Misja
Razvojna agencija Kozjansko,
direktorica mag. Andreja Smolej
Občina Polzela,
župan Ljubo Žnidar
Razvojna agencija Sotla,
direktorica Bojana Žaberl
Občina Prebold,
župan Vinko Debelak
Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje,
vodja Ivo Trošt
Občina Rečica ob Savinji,
župan Vincenc Jeraj
Zavod za gozdove Slovenije, OE Nazarje,
vodja Anton Breznik
Občina Rogaška Slatina,
župan mag. Branko Kidrič
Zavod RS za varstvo narave, OE Celje,
vodja Mojca Tomažič
Občina Rogatec,
župan Martin Mikolič
Visoka šola za varstvo okolja,
direktorica mag. Milena Pečovnik
Občina Slovenske Konjice,
župan Miran Gorinšek
Kmetijsko gozdarski zavod Celje,
direktor Stanko Jamnik
Občina Solčava,
župan Alojz Lipnik
Regionalna gospodarska zbornica Celje,
direktor Drago Polak
Občina Šentjur,
župan mag. Marko Diaci
Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica,
predsednica dr. Cvetka Tinauer
Občina Šmarje pri Jelšah,
župan Jože Čakš
NT&RC, d.o.o. Celje,
direktor Srečko Šrot
Občina Šmartno ob Paki,
župan Alojz Podgoršek
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih
tehnologij - Stičišče NVO Savinjske regije,
vodja dr. Stanko Blatnik
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje,
predsednik Miran Gracer
26.5.2011 8:00

Similar documents