LDN ŠOLA 2014-2015

Comments

Transcription

LDN ŠOLA 2014-2015
OSNOVNA ŠOLA HAJDINA
Sp. Hajdina 24, 2288 Hajdina
http://www.os-hajdina.si
 02/788-1260
 02/788-1261
[email protected]
LETNI DELOVNI NAČRT
ZA ŠOLSKO LETO
2014/2015
Hajdina, september 2014
Kazalo vsebine
1 UVOD...................................................................................................................................... 4
2 PREDNOSTNE NALOGE ..................................................................................................... 4
3 DEJAVNOSTI ŠOLE ............................................................................................................. 6
3.1 OBVEZNI PROGRAM OŠ .............................................................................................................6
3.1.1 PREDMETNIK ...................................................................................................................................... 6
3.1.2 IZBIRNI PREDMETI ............................................................................................................................ 7
3.1.3 FLEKSIBILNI PREDMETNIK ............................................................................................................. 7
3.1.4 DIFERENCIACIJA POUKA IN POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH ....................................... 7
3.1.5 DNEVI DEJAVNOSTI .......................................................................................................................... 8
3.1.6 URE ODDELČNE SKUPNOSTI ........................................................................................................ 11
3.2 RAZŠIRJENI PROGRAM OŠ .....................................................................................................12
3.2.1 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI .................................................................................................. 12
3.2.2 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK ................................................................................................. 12
3.2.3 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ ..................................................................................... 12
3.2.4 DELO Z NADARJENIMI UČENCI .................................................................................................... 13
3.2.5 DODATNA STROKOVNA POMOČ ................................................................................................. 13
3.2.6 PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO .......................................................................... 14
3.2.7 INTERESNE DEJAVNOSTI ............................................................................................................... 14
3.2.8 POLETNA ŠOLA V NARAVI ............................................................................................................ 16
3.2.9 PLAVALNI TEČAJ, PREVERJANJE PLAVANJA ........................................................................... 16
3.2.10 KOLESARSKI IZPIT ........................................................................................................................ 16
3.2.11 PROJEKTI ......................................................................................................................................... 16
3.2.12 RAZISKOVALNE NALOGE ............................................................................................................ 21
3.2.13 TEKMOVANJA IN NATEČAJI ....................................................................................................... 22
3.2.14 ŠOLSKE PRIREDITVE, DOGODKI ................................................................................................ 23
3.2.15 UČBENIŠKI SKLAD ........................................................................................................................ 24
3.2.16 ŠOLSKA PREHRANA ...................................................................................................................... 25
3.3 NADSTANDARDNI PROGRAM OŠ ..........................................................................................25
3.3.1 PLAVALNI TEČAJ ............................................................................................................................. 25
3.3.2 TABORI ............................................................................................................................................... 26
3.3.3 ZIMSKA ŠOLA V NARAVI ............................................................................................................... 26
3.3.4 JUTRANJE VARSTVO VOZAČEV ................................................................................................... 26
3.3.5 ZGODNJE UČENJE TUJIH JEZIKOV ............................................................................................... 26
4 ORGANIZIRANOST UČENCEV ....................................................................................... 26
5 ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO ........................................................................ 27
5.1 STRATEGIJA UREJANJA ŠOLSKEGA PROSTORA ............................................................27
5.2 STRATEGIJA OPREMLJENOSTI ŠOLE .................................................................................27
5.3 STRATEGIJA KADROVSKEGA IZPOPOLNJEVANJA ........................................................28
5.4 STRATEGIJA ORGANIZACIJE DELA ....................................................................................28
5.5 MATERIALNO–FINANČNI POGOJI DELA ............................................................................28
6 KADRI .................................................................................................................................. 29
6.1 ZAPOSLENI DELAVCI IN ZUNANJI SODELAVCI ...............................................................29
6.2 SPREMLJANJE DELA STROKOVNIH DELAVCEV - HOSPITACIJE ...............................30
6.3 IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH ............................................................................................31
2
7 ORGANIZACIJA DELA ...................................................................................................... 32
7.1 ŠOLSKI KOLEDAR ......................................................................................................................32
7.2 OCENJEVALNI OBDOBJI ..........................................................................................................32
7.3 OCENJEVALNE KONFERENCE ...............................................................................................33
7.4 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ...............................................................................33
7.5 UČNE URE, ODMORI ..................................................................................................................33
7.6 PODALJŠANO BIVANJE IN JUTRANJE VARSTVO .............................................................34
7.7 AVTOBUSNI PREVOZ.................................................................................................................34
8 PROMETNA VARNOST ..................................................................................................... 35
9 ZDRAVSTVENO VARSTVO ............................................................................................... 36
10 STROKOVNI ORGANI ZAVODA IN NJIHOVE NALOGE ........................................... 36
10.1 RAVNATELJICA ........................................................................................................................36
10.2 UČITELJSKI ZBOR ŠOLE ........................................................................................................36
10.3 ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR .............................................................................................36
10.4 STROKOVNI AKTIVI ................................................................................................................37
10.5 RAZREDNIK................................................................................................................................37
10.6 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA ..........................................................................................38
10.7 ŠOLSKA KNJIŽNICA ................................................................................................................38
10.8 ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE .................................................................................38
10.9 ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI ..........................................................38
11 SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI ................................................................................... 39
11.1 RODITELJSKI SESTANKI .......................................................................................................39
11.2 GOVORILNE URE ......................................................................................................................40
11.3 POGOVORNE URE ....................................................................................................................41
11.4 SVET STARŠEV ..........................................................................................................................41
12 SVET ZAVODA .................................................................................................................. 42
13 SODELOVANJE Z ZAVODI, USTANOVAMI IN ORGANIZACIJAMI ....................... 42
14 PRIPRAVA PROGRAMOV DELA PEDAGOŠKIH DELAVCEV .................................. 44
15 SPREMLJANJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA .................................................. 44
16 PRILOGE K LETNEMU DELOVNEMU NAČRTU ....................................................... 45
3
1 UVOD
Letni delovni načrt je dokument, s katerim vsako leto določimo obseg, vsebino in organizacijo
dela v šoli. Želimo, da bi bila šola sodobna, aktualna in vsebinsko bogata. Med šolskim letom
bomo izvajali naloge, ki so v Letnem delovnem načrtu vsebinsko in pomensko opredeljene.
V skladu z vizijo in svojim razvojnim načrtom šola načrtuje za vsako šolsko leto svoje delo z
Letnim delovnim načrtom (LDN), ki zagotavlja sistematično uresničevanje programa življenja
in dela na šoli.
Izvajanje LDN bomo spremljali skozi šolsko leto. Vodstvo šole in vodje strokovnih aktivov so
zadolženi za analizo in evalvacijo načrtovanega dela, na predlog učiteljskega zbora pa se lahko
LDN med letom dopolni oziroma spremeni.
Razvojni načrt je zapisan za obdobje 2011 do 2015. Obsega sistematično načrtovanje za
obdobje štirih let. V njem so predstavljeni pristopi, ki vodijo h kakovosti vzgajanja in
poučevanja učencev. Uspešnost pristopov je mogoča le s strokovnim sodelovanjem vseh
strokovnih delavcev na šoli, upoštevanjem učenčeve osebnosti ter tesnim sodelovanjem s
starši. Šola bo omogočala in spodbujala nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje
vseh zaposlenih v okviru možnosti. Skrbeli bomo za nabavo sodobnih učnih pripomočkov in
opreme ter za ustrezne prostorske pogoje za pouk.
Sledili bomo viziji šole, ki pravi: »S kvalitetnim učnim procesom učence usposabljamo za
pridobivanje znanja in jih vzgajamo v celovite osebnosti, ki bodo sposobne sporazumevanja
in spoštljivega odnosa do soljudi ter bodo znale sprejeti odgovornost za svoja dejanja. Z
dobrimi medsebojnimi odnosi gradimo mostove zaupanja med učenci, učitelji, starši in
lokalno skupnostjo.«
2 PREDNOSTNE NALOGE
Razvijali bomo različne vrste vzgojno-izobraževalne dejavnosti in jih povezovali tako, da bodo
oblikovale samostojno, svobodno in ustvarjalno, razmišljujočo in kritično osebnost.
V letošnjem šolskem letu bosta prednostni nalogi na področju izobraževalnega dela pri pouku
naslednji:
 raba bralno-učnih strategij,
 delo z nadarjenimi.
Na osnovi prednostnih nalog je pripravljen akcijski načrt, ki je priloga Letnega delovnega
načrta.
Pomembno je, da učenec pridobi aktivno znanje v okviru rednega programa pouka, ki ga ob
razširjenem programu poglobi. To pomeni, da pridobi tak nivo znanja, na katerem bo lahko
uspešno gradil v višjih razredih in kasneje v srednješolskem izobraževanju. Predvsem so to
znanja za kritična, lastna razmišljanja, raziskovanja, samostojno delo in za življenje. Pri učencih
bomo razvijali pozitiven odnos do dela in si prizadevali, da učenci sprejmejo odgovornost za
svoja dejanja.
Kvaliteta dopolnilnega in dodatnega pouka, obveznih in neobveznih izbirnih predmetov je
doprinos k znanju učenca. Zraven rednega, dodatnega in dopolnilnega pouka bomo
4
organizirali in kvalitetno izvajali izvenšolske dejavnosti, kulturne, naravoslovne, tehniške in
športne dneve.
Šola se bo vključila v več dejavnosti v kraju. Starše bo vključevala v svoje delo v tistih
elementih, na katere starši lahko vplivajo. Posebej si bomo prizadevali povečati odzivnost
staršev, ki s šolo samo občasno sodelujejo.
Pomembna naloga šole je tudi vzgojno delovanje, ki je in bo sestavni del vzgojnoizobraževalnega procesa šole. Izhodišče vzgojnega delovanja predstavlja Zakon o osnovni šoli,
v katerem so podrobno predstavljeni cilji osnovne šole, vzgojna načela in vrednote, vizija šole
in spoznanja sodobnih edukacijskih ved.
Šola načrtuje delo na področju vzgoje z Vzgojnim načrtom. Z njim je na osnovi zakonsko
določenih ciljev v sodelovanju s starši in učenci določila način uresničevanja vrednot, vrste
vzgojnih ukrepov ter sprejela Pravila šolskega reda, v katerih je opredelila pravila obnašanja in
ravnanja ter kršitve, odgovornosti in dolžnosti učencev, vzgojne ukrepe, organiziranost
učencev, opravičevanje odsotnosti, načine zagotavljanja varnosti, sodelovanje pri
zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev in druga področja.
Vzgojni načrt je torej dokument, ki podrobneje opredeljuje in usmerja vzgojno delovanje šole
na področjih razvijanja tistih vrednot, ki so bile kot prednostne ugotovljene v analizi stanja
vzgojnega delovanja. Je samostojen dokument, ki se na osnovi spremljave in evalvacije
dopolnjuje, nadgrajuje, spreminja. Na osnovi Vzgojnega načrta šola vsako leto pripravi Akcijski
načrt udejanjanja ciljev vzgojnega načrta.
V letošnjem šolskem let bo prednostna naloga na področju vzgojnega delovanja naslednja:
 razvijanje pozitivnih vrednot (odgovornost, spoštovanje, strpnost, zaupanje,
prijateljstvo).
Na osnovi prednostnih nalog je pripravljen Akcijski načrt, ki je priloga Letnega delovnega
načrta.
Še vedno ostaja kotiček za umiritev, ki je namenjen tistim učencem, ki postanejo nemirni in
motijo pouk. V kotičku za umiritev je prisoten strokovni delavec, ki se z učencem pogovori in
o tem zapiše tudi zapisnik, prav tako pa se z učencem dogovori o tem, kdaj in kako bo
nadoknadil zamujene obveznosti.
Tim za pripravo samoevalvacijskega poročila ali tim za Vzgojni načrt spremlja eno izmed
prednostnih področij v Letnem delovnem načrtu. Po spremljavi prednostnega področja,
zastavljenega v posameznem šolskem letu, tim za samoevalvacijo pripravi samoevalvacijsko
poročilo, kjer zastavljeno prednostno nalogo evalvira.
Tim za pripravo samoevalvacijskega poročila: Irena Vodušek – vodja tima,svetovalna delavka,
Mateja Kelenc, Tatjana Habjanič, Nataša Štumberger, Mateja Draškovič.
Tim za Vzgojni načrt: Tatjana Habjanič – vodja, Mateja Draškovič, Mateja Kelenc, Nataša
Štumberger, Irena Vodušek, Irena Mušič Goznik.
5
3 DEJAVNOSTI ŠOLE
Šola izvaja obvezni in razširjeni program po predmetniku devetletne osnovne šole. Obvezni
program obsega obvezne, izbirne predmete, dneve dejavnosti in ure oddelčne skupnosti.
Razširjeni program pa obsega dopolnilni in dodatni pouk, neobvezne izbirne predmete ure za
individualno in skupinsko pomoč učencem z učnimi težavami in nadarjenim učencem,
podaljšano bivanje, jutranje varstvo, interesne dejavnosti, tečaj plavanja in šolo v naravi. V
soglasju s starši šola izvaja tudi nadstandardni program tečaja plavanja, taborov in šole v
naravi.
3.1 OBVEZNI PROGRAM OŠ
3.1.1 PREDMETNIK
Predmeti/št.
ur
tedensko
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Geografija
Zgodovina
Domovinska
in
državljanska kultura in
etika
Spoznavanje okolja
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje
in
tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Izbirni predmeti
Oddelčna skupnost
Št. predmetov
Št. ur tedensko
Št. tednov pouka
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
6. r.
7. r.
8. r.
9. r.
6
4
7
4
7
5
2
2
2
2
2
2
5
5
2
2
1,5
2
5
4
3
2
1,5
3
5
4
4
1
1
4
4
4
1
1
3,5
4
3
1
1
4,5
4
3
1
1
1
1
2
2
1
1,5
2
1
2
2
2
2
1,5
2
2
2
3
3
3
3
3
2
3
2
1,5
3
1
1
2
2/3
0,5
2
2/3
0,5
2
2/3
0,5
12/13/14
14/15/16
12/13/14
27,5/28,5
28/29
3
3
4
5
3
3
4
5
28/29
32
3
3
4
5
3
3
3
3
1
3
6
20
35
4
3
3
5
6
21
6
22
0,5
8
24
0,5
9
26
0,5
11
26
4
3
3
5
4
3
3
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
Preglednica 1: Predmetnik devetletne OŠ
6
3.1.2 IZBIRNI PREDMETI
Starši in učenci lahko sodelujejo pri izbiri določenega dela predmetnika. Izbirni predmeti
učencem omogočajo poglabljanje znanja na njihovih močnih področjih in širitev znanja na
področjih, ki jih zanimajo. Šola bo izvajala 10 izbirnih predmetov v enajstih skupinah.
Predmet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kratica
Hrvaščina I
Turistična vzgoja
Izbrani šport - odbojka
Načini prehranjevanja
Poskusi v kemiji
Urejanje besedil
Sodobna priprava hrane
Šport za sprostitev
Šport za zdravje
Robotika v tehniki
HI1
TVZ
IŠP
NPH
POK
UBE
SPH
ŠSP
ŠPZ
RVT
Število
učencev
14
8
20
8
29
7
25
23
16
7
Število ur
na teden
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Število
skupin
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
Razred
8., 9.
7., 8., 9.
8.
8.
8., 9.
7., 9.
7.
7.
9.
9.
Učitelj
Tatjana Lukovnjak
Irena Mušič Goznik
Tatjana Pačnik
Branka Gaiser
Mateja Draškovič
Andreja Novak
Branka Gaiser
Tatjana Pačnik
Tatjana Pačnik
Damjan Kobale
Preglednica 2: Izbirni predmeti v šolskem letu 2014/15
3.1.3 FLEKSIBILNI PREDMETNIK
Na šoli izvajamo fleksibilni predmetnik, ki nam omogoča drugačno razporeditev tedenskega
števila ur pri predmetih biologija, kemija, zgodovina, geografija, gospodinjstvo v 6. razredu ,
sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja. Glavni cilji, ki jih dosegamo s fleksibilnim
predmetnikom, so naslednji:
 povečati raznolikost metod in oblik dela pri učenju in poučevanju;
 učinkoviteje izvajati vzgojno-izobraževalno delo in izboljšati rezultate v znanju;
 povečati medpredmetno povezovanje in izvajanje pouka pri različnih kombinacijah
predmetov.
3.1.4 DIFERENCIACIJA POUKA IN POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH
Pri pouku se bo diferenciralo delo z učenci glede na njihove zmožnosti, sposobnosti, interese
in znanja.
Notranja diferenciacija bo potekala pri vseh predmetih znotraj oddelkov od 1. do 9. razreda.
Pri tej obliki pouka učitelji različno delajo s posamezniki. Za učence, ki so sposobnejši,
pripravlja učitelj dodatne naloge, z učenci, ki imajo učne težave, več ponavlja, utrjuje snov in
išče učencu bolj razumljive poti, da bi napredoval.
Pouk v manjših učnih skupinah se bo izvajal v 5. razredu pri matematiki in angleščini v
homogenih skupinah, v 6. razredu pri matematiki, angleščini in slovenščini v heterogenih
skupinah, v 7. razredu pri angleščini v homogenih skupinah in pri matematiki in slovenščini v
heterogenih skupinah v obsegu ¼ ur celo šolsko leto. Takšna oblika pouka je namenjena
predvsem utrjevanju in ponavljanju oziroma poglabljanju in razširjanju znanja.
7
Pouk v manjših učnih skupinah bo potekal v 8. razredu pri matematiki in slovenščini v
heterogenih skupinah ter angleščini v homogenih skupinah celo šolsko leto ter v 9. razredu
pri slovenščini, matematiki in angleščini prav tako celo šolsko leto v homogenih skupinah.
3.1.5 DNEVI DEJAVNOSTI
Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo
discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole.
Učencem in učenkam omogočajo utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri
posameznih predmetih in predmetnih področjih.
Dnevi dejavnosti spodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in
učencev, jih usposabljajo za samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za
razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov.
ŠPORTNI DNEVI
Učenke in učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se
sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje
dosežke, utrjujejo si samozavest in pridobivajo športne navade.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1. razred
2. razred
3. razred
Jesenski kros
(18. september 2014)
Planinski pohod v okolici šole
(14. oktober 2014)
Teki na 60 m in 600 m, športne
igre (april 2015)
Pohod Dan druženja in gibanja
vseh generacij (maj 2015)
Pohod (maj 2015)
Jesenski kros
(18. september 2014)
Planinski pohod v okolici šole
(14. oktober 2014)
Teki na 60 m in 600 m, športne
igre (april 2015)
Pohod Dan druženja in gibanja
vseh generacij (maj 2015)
Pohod (maj 2015)
Jesenski kros
(18. september 2014)
Planinski pohod v okolici šole
(14. oktober 2014)
Teki na 60 m in 600 m, športne
igre (april 2015)
Pohod Dan druženja in gibanja
vseh generacij (maj 2015)
Pohod (maj 2015)
4. razred
5. razred
6. razred
Jesenski kros
(18. september 2014)
Planinski pohod v okolici šole
(14. oktober 2014)
Teki na 60 m in 600 m, športne
igre (april 2015)
Jesenski kros
(18. september 2014)
Planinski pohod v okolici šole
(14. oktober 2014)
Teki na 60 m in 600 m, športne
igre (april 2015)
Pohod Slovenjegoriška 1. etapa
(september 2014)
Pohod Slovenjegoriška 2. etapa
(oktober 2014)
Smučanje (januar 2015)
Pohod Dan druženja in gibanja
vseh generacij (maj 2015)
Pohod Dan druženja in gibanja
vseh generacij (maj 2015)
Otroška varnostna olimpijada
(6. maj 2015)
Poligon z vajami za pripravo na
kolesarski izpit (oktober 2015)
Pohod Dan druženja in gibanja
vseh generacij
(maj 2015)
Plavanje, testiranje plavanja
(junij 2014)
7. razred
8. razred
9. razred
Pohod Slovenjegoriška 1. etapa
(september 2014)
Pohod Slovenjegoriška 2. etapa
(oktober 2014)
Drsanje - drsališče Maribor,
smučanje Trije Kralji, fitnes
(januar 2015)
Pohod Slovenjegoriška 1. etapa
(september 2014)
Pohod Slovenjegoriška 2. etapa
(oktober 2014)
Drsanje - drsališče Maribor,
smučanje Trije Kralji, fitnes
(januar 2015)
Pohod Slovenjegoriška 1. etapa
(september 2014)
Pohod Slovenjegoriška 2. etapa
(oktober 2014)
Drsanje - drsališče Maribor,
smučanje Trije Kralji, fitnes
(januar 2015)
8
4.
5.
Pohod Dan druženja in gibanja
vseh generacij
(maj 2015)
Športne igre
(junij 2015)
Pohod Dan druženja in gibanja
vseh generacij
(maj 2015)
Športne igre
(junij 2015)
Pohod Dan druženja in gibanja
vseh generacij
(maj 2015)
Športne igre
(junij 2015)
Preglednica 3: Dnevi dejavnosti – športni dnevi
Tim za organizacijo in izvedbo športnih dnevov od 6. do 9. razreda:
Tatjana Pačnik - vodja, Kristina Žuran, Branka Gaiser
KULTURNI DNEVI
Učenke in učenci spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in umetnostna področja,
naravne vrednote. Dejavnosti načrtujejo, jih sprejemajo, doživljajo in se izražajo. Navajajo se
na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolk in sošolcev ter odraslih.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1. razred
2. razred
3. razred
Folklora (3. oktober 2014)
Folklora (3. oktober 2014)
Folklora (3. oktober 2014)
Kino predstava
(8. oktober 2014)
Kino predstava
(8. oktober 2014)
Kino predstava
(8. oktober 2014)
Pustovanje (februar 2015)
Pustovanje (februar 2015)
Pustovanje (februar 2015)
Zaključna prireditev s proslavo
(junij 2015)
Zaključna prireditev s proslavo
(junij 2015)
Zaključna prireditev s proslavo
(junij 2015)
4. razred
5. razred
6. razred
Folklora (3. oktober 2014)
Folklora (3. oktober 2014)
Folklora (3. oktober 2014)
Kino predstava
(8. oktober 2014)
Kino predstava
(8. oktober 2014)
Zaključna prireditev s proslavo
(junij 2015)
Zaključna prireditev s proslavo
(junij 2015)
7. razred
8. razred
9. razred
Folklora (3. oktober 2014)
Folklora (3. oktober 2014)
Folklora (3. oktober 2014)
Ogled Umetnostne galerije v
Mariboru, gledališka predstava
(18. december 2014)
Spoznavanje mariborskih
znamenitosti (18. december
2014)
Pokrajinski muzej Maribor,
Pokrajinski arhiv Maribor,
gledališka predstava (18.
december 2014)
Zaključna prireditev s proslavo
in gledališko predstavo
(junij 2015)
Zaključna prireditev s proslavo
in gledališko predstavo
(junij 2015)
Valeta
(junij 2015)
Kulturna dediščina in Muzej
NOB, gledališka predstava (18.
december 2014)
Zaključna prireditev s proslavo
in gledališko predstavo
(junij 2015)
Preglednica 4: Dnevi dejavnosti – kulturni dnevi
Tim za organizacijo in izvedbo kulturnih dnevov od 6. do 9. razreda:
TATJANA Lukovnjak – vodja, Majda Korošec, Silva Hajšek, Mateja Kelenc
NARAVOSLOVNI DNEVI
9
Učenke in učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo teoretično znanje, ki so
ga pridobili med rednim poukom, in ga povezujejo v nove kombinacije. Dejavnosti jih
spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, omogočajo uporabo znanja ter
spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1. razred
2. razred
3. razred
Tradicionalni slovenski zajtrk,
mleko (21. november 2014)
Tradicionalni slovenski zajtrk,
mleko (21. november 2014)
Tradicionalni slovenski zajtrk,
mleko (21. november 2014)
Travnik (maj 2015)
Mlaka (maj 2015)
Gozd (junij 2015)
Zaključna ekskurzija v Pravljični
gozd in na ptujski grad (junij
2014)
Zaključna ekskurzija v Rogatec
in Rogaško (junij 2015)
Zaključna ekskurzija v Rogatec
in Rogaško (junij 2015)
4. razred
5. razred
6. razred
Tradicionalni slovenski zajtrk,
mleko (21.november 2014)
Zaključna ekskurzija v
Škocjanske jame (junij 2015)
Tradicionalni slovenski zajtrk,
mleko (21. november 2014)
Življenje ob morju (september
(2014)
Zaključna ekskurzija v
Škocjanske jame (junij 2015)
Po jutru se dan pozna
(november 2014)
Duševno zdravje, tehnike
sproščanja (april 2015)
Zaključna ekskurzija na Goričko
(junij 2015)
7. razred
8. razred
9. razred
Po jutru se dan pozna
(november 2014)
Duševno zdravje, tehnike
sproščanja (april 2015)
Zaključna ekskurzija na Koroško
(junij 2015)
Po jutru se dan pozna
(november 2014)
Duševno zdravje, tehnike
sproščanja (april 2015)
Zaključna ekskurzija na
Gorenjsko (junij 2015)
Po jutru se dan pozna
(november 2014)
Duševno zdravje, tehnike
sproščanja (april 2015)
Zaključna ekskurzija na
Primorsko (junij 2015)
Berl (oktober 2014)
Preglednica 5: Dnevi dejavnosti – naravoslovni dnevi
Tim za organizacijo in izvedbo naravoslovnih dnevov od 6. do 9. razreda:
Mateja Draškovič – vodja, Irena Mušič Goznik, Marija Meklav
TEHNIŠKI DNEVI
Učenke in učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo rešitev
in jo preverijo. Razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in
zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, primerjajo svoje
ugotovitve s podatki iz strokovne literature.
1.
2.
3.
1. razred
2. razred
3. razred
Lončarska razstava z delavnico
(26. september 2014)
Izdelki iz aluminija (januar
2015)
Prometna varnost, teden
mobilnosti (april 2015)
Lončarska razstava z delavnico
(26. september 2014)
Izdelki iz aluminija (januar
2015)
Prometna varnost, teden
mobilnosti (april 2015)
Lončarska razstava z delavnico
(26. september 2014)
Izdelki iz aluminija (januar
2015)
Prometna varnost, teden
mobilnosti (april 2015)
4. razred
5. razred
6. razred
10
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Izdelki za novoletni bazar
(november 2014)
Izdelki iz aluminija (januar
2015)
Prometna varnost, teden
mobilnosti (april 2015)
Ogled Tekstilne tovarne
Majšperk (maj 2015)
Izdelki za novoletni bazar
(november 2014)
Izdelki iz aluminija (januar
2015)
Prometna varnost, teden
mobilnosti (april 2015)
Ogled Tekstilne tovarne
Majšperk (maj 2015)
Izdelki za novoletni bazar
(november 2014)
Izdelki iz aluminija (januar
2015)
Obnovljivi viri energije (februar
2015)
7. razred
8. razred
9. razred
Izdelki za novoletni bazar
(november 2014)
Izdelki iz aluminija (januar
2015)
Obnovljivi viri energije (februar
2015)
Varna raba interneta (marec
2015)
Izdelki za novoletni bazar
(november 2014)
Izdelki iz aluminija (januar
2015)
Obnovljivi viri energije (februar
2015)
Varna raba interneta (marec
2015)
Izdelki za novoletni bazar
(november 2014)
Izdelki iz aluminija (januar
2015)
Obnovljivi viri energije (februar
2015)
Varna raba interneta (april
2015)
Varna raba interneta (marec
2015)
Preglednica 6: Dnevi dejavnosti – tehniški dnevi
Tim za organizacijo in izvedbo tehniških dnevov od 6. do 9. razreda:
Damjan Kobale – vodja, Silva Hajšek, Romana Kiseljak, Andreja Novak
3.1.6 URE ODDELČNE SKUPNOSTI
V tem šolskem letu obiskuje šolo 237 učencev, ki so razporejeni v 12- tih oddelkih.
TRIADE
SKUPAJ:
SKUPAJ:
I. TRIADA
II. TRIADA
III. TRIADA
RAZRED
ŠTEVILO
UČENCEV
RAZRED
ŠTEVILO
UČENCEV
RAZRED
ŠTEVILO
UČENCEV
1. a
1. b
2. a
3. a
3. b
5 oddelkov
236 učencev
16
16
25
14
16
87
4. a
5. a
6. a
18
25
26
7. a
8. a
8. b
9. a
27
15
16
22
3 oddelki
69
4 oddelki
80
Preglednica 7: Pregled številčnega stanja učencev po triadah in oddelkih
Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti. Oddelčno skupnost sestavljajo učenci enega
oddelka. Pri urah oddelčne skupnosti učenci skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja,
povezana z delom in življenjem učencev.
Teme pri urah oddelčne skupnosti:
 program dela za tekoče šolsko leto,
 Pravila šolskega reda, Hišni red in Vzgojni načrt
 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja,
 pravila obnašanja na dnevih dejavnosti in ekskurzijah,
 volitve razrednih predstavnikov,
 sodelovanje v skupnosti učencev,
11









prometna vzgoja,
kako se učiti,
spremljanje in analiza učno-vzgojnega dela v oddelku,
preprečevanje nasilja med vrstniki,
tema občinskega otroškega parlamenta,
karierna orientacija,
priprava predlogov za pohvale učencev,
projekti, praznovanja, izleti, dejavnosti …
vzgojne vsebine (zdravo življenje, prosti čas, preprečevanje nasilja, nevarnost drog,
težave mladostnikov, komunikacija v razredu …),
 druge vsebine po izboru razrednika in učencev.
3.2 RAZŠIRJENI PROGRAM OŠ
3.2.1 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
V letošnjem šolskem letu se v 4. razredu izvaja tudi neobvezni izbirni predmet nemščina.
Učenci so lahko zbirali med petimi predmeti in sicer: nemščino, umetnostjo, računalništvom
tehniko in športom. V 4. razredu se bo pouk nemščine izvajal dvakrat tedensko. Neobvezni
izbirni predmet nemščine se bo izvajal tudi v 7. razredu v obsegu dveh ur tedensko.
3.2.2 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
Dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene
standarde znanja in se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni. Poteka po urniku
in v dogovoru z učenci. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter različnimi metodami dela,
kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprava na tekmovanja, učence vodimo k
doseganju višjih učnih ciljev.
Dopolnilni pouk se organizira za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju in dodatno razlago.
Dopolnilni
pouk
Dodatni pouk
1. r
2. r
3. r
4. r
5. r
6. r
7. r
8. r
9. r
MAT
SLJ
MAT
SLJ
MAT
SLJ
MAT
SLJ
MAT
SLJ
MAT
SLJ
MAT
SLJ
MAT
SLJ
MAT
SLJ
MAT
SLJ
MAT
TJA
MAT
KEM
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
Preglednica 8: Dopolnilni in dodatni pouk po razredih
Na oddelek se tedensko izvaja ena ura dopolnilnega ali dodatnega pouka pri posameznem
predmetu.
3.2.3 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
12
Šoli pripada glede na število oddelkov 6 ur za individualno in skupinsko pomoč učencem.
Namenjena je učencem z učnimi težavami kakor tudi nadarjenim učencem.
Razred
2. a
1. do 3.
5. a
6. a
7. a
8. a, 8. b
9. a
9. a
9. a
7., 8. a,b, 9. a
6. – 9.
Dejavnosti
JEZIKOVNE VAJE
UČNA POMOČ (vsi predmeti)
ANGLEŠČINA (učna pomoč)
MATEMATIKA (dodatni pouk)
ANGLEŠČINA (učna pomoč)
BIOLOGIJA (dodatni pouk)
FIZIKA (dodatni pouk)
SLOVENŠČINA (dodatni pouk)
ANGLEŠČINA (dodatni pouk)
RAZISKOVALNA
NALOGA
Turizmu pomaga lastna glava
SLOVENŠČINA (dodatni pouk)
Število ur na teden
0,5
0,5
0, 5
0, 5
0,5
0,5
0,5
0, 5
0, 5
1
0,5
Izvajalec
Tatjana Habjanič
Majda Ber
Tatjana Lukovnjak
Andreja Novak
Mateja Kelenc
Mateja Draškovič
Damjan Kobale
Majda Korošec
Mateja Kelenc
Tatjana Lukovnjak
Marija Meklav
Majda Korošec
Preglednica 9: Individualna in skupinska pomoč
3.2.4 DELO Z NADARJENIMI UČENCI
Nadarjene učence se po prvem triletju odkriva z ocenjevalnimi lestvicami učiteljev in s
testiranjem. Delo poteka po konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v slovenskih
šolah v soglasju s starši.
Postopek odkrivanja nadarjenih učencev zajema:
 evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni ob koncu 1. triade,
 identifikacija nadarjenih učencev s pomočjo ocenjevalne lestvice učiteljev, testov
ustvarjalnosti in testov sposobnosti,
 pridobitev soglasja staršev,
 delo z identificiranimi nadarjenimi učenci.
V tem šolskem letu bomo nadaljevali z odkrivanjem nadarjenih učencev in s pripravo
individualnih programov za nadarjene učence od 3. razreda dalje.
Oblike dela z nadarjenimi učenci: notranja diferenciacija, dodatni pouk, seminarske in
raziskovalne naloge, priprava za udeležbo na tekmovanjih, sodelovanje na šolskih prireditvah,
razstavah in ekskurzijah, interesne dejavnosti, izbirni predmeti, druženje identificiranih
nadarjenih učencev sosednjih šol.
V letošnjem šolskem letu bo za nadarjene organizirana sobotna šola, v katero se bodo vključili
tudi učenci OŠ Borisa Kidriča Kidričevo, OŠ Cirkovce, OŠ Kuzma in OŠ Breg.
Za nadarjene učence pa bomo izpeljali tudi strokovno ekskurzijo.
3.2.5 DODATNA STROKOVNA POMOČ
Učenci z učnimi težavami od 1. do 9. razreda so upravičeni do dodatne strokovne pomoči.
Izvajajo jo specialna pedagoginja, logopedinja, razredni in predmetni učitelji v skladu z
odločbami Zavoda za šolstvo po individualnih načrtih v dogovoru z učenci in v soglasju s starši.
Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami izda odločbo, v kateri je navedeno, koliko
dodatnih ur učne pomoči je namenjenih posameznemu otroku in kateri strokovni delavec te
ure dodatne strokovne pomoči z učencem tudi izvaja. Ravnateljica šole imenuje strokovno
skupino, ki izdela individualizirani program za posameznega učenca. V tem šolskem letu
13
imamo za pomoč tem učencem na šoli štiri zunanje strokovne delavke, dve specialni
pedagoginji iz OŠ Ljudevita Pivka Ptuj, eno defektologinjo s Centra za sluh in govor Maribor in
logopedinjo iz OŠ Ljudevita Pivka Ptuj.
Za učence Rome ob vseh oblikah pomoči, ki so je deležni, imamo še dve dodatni uri pomoči,
ki jo izvajajo razredniki.
3.2.6 PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO
Podaljšano bivanje je strokovno vodena oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola
organizira po pouku, in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda.
Vsebuje naslednje elemente:
 samostojno učenje,
 sprostitveno dejavnost,
 ustvarjalno preživljanje časa,
 kosilo.
Pri samostojnem učenju učenci povezujejo, utrjujejo in poglabljajo učno snov, se učijo nuditi
učno pomoč ali jo poiskati, se učijo sodelovati pri reševanju skupnih nalog in s tem razvijati
svoje sposobnosti za delo v skupini, se učijo ocenjevati svoje delo, posredovati rezultate,
razumeti napake in jih popraviti.
Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči
učencev. Učenci zadovoljujejo svoje potrebe po počitku, gibanju, socialnih stikih, igri ter
doživijo sprostitev in oddih kot nujni element zdravega načina življenja.
Ustvarjalno preživljanje prostega časa je namenjeno razvedrilu in sprostitvi, v kateri učenci
nimajo učnih obveznosti. Učenci razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem
in drugih področjih, se soočajo z rezultati osebnega in skupnega dela ter jih v obliki
predstavitev in razstav prikažejo tudi drugim.
Pri prehranjevanju si učenci pridobivajo higienske navade in spoznavajo njihov pomen
(umivanje rok pred obrokom, čiščenje zob po obroku), se seznanijo z bontonom pri jedi ter
spoznavajo različne jedi in pomen zdrave prehrane za človekov razvoj.
Razred
1. razred
2. razred
Učiteljica
3. , 4. in 5. razred
Mojca Purg
Dragica Rozman, Dragica Kosi, Tatjana Habjanič, Rok
Marinič
Marija Meklav, Karmen Jerenko, Mojca Ornik, Maja
Majcen
Število učencev
32
23
44
SKUPAJ: 99
Preglednica 10: Število učencev, vključenih v oddelke podaljšanega bivanja
Jutranje varstvo, ki je namenjeno učencem 1. razredov in učencem, ki pred poukom
potrebujejo varstvo pred 7.30 uro, je zagotovljeno od 6.15 ure.
Razred
1. razred
Učiteljice izvajalke
Čas
Dragica Rozman, Romana Kiseljak
6.15 - 8.15
Preglednica 11: Jutranje varstvo za 1. razred
3.2.7 INTERESNE DEJAVNOSTI
14
Število učencev
18
Interesne dejavnosti so izbrane na podlagi interesov učencev in kadrovskih ter materialnih
pogojev šole. Cilj dejavnosti je, da učenci zdravo preživljajo prosti čas in razvijajo tiste
sposobnosti, ki jih ne morejo v okviru rednega pouka.
Interesna dejavnost
Mentor, mentorica
Razredi
Dramski krožek
Prva pomoč
Planinski krožek
Pravljični krožek
Računalniški krožek
Računalniški krožek
Foto-video krožek
Nataša Štumberger
Tatjana Habjanič
Majda Ber
Dragica Rozman
Tatjana Habjanič
Maja Majcen
Andreja Novak
Tatjana
Lukovnjak
Andreja Novak
Silva Hajšek
Mateja Draškovič
Majda Ber
Dragica Rozman
Dragica Kosi
Tatjana Lukovnjak
Nataša Štumberger
Jožica Novak
Jožica Novak
Dragica Kosi
Karmen Jerenko
Karmen Jerenko
Damjan Kobale
Mateja Kelenc
Ivan
Krajnc
(zunanji
4., 5.
7. – 9.
2. – 9.
1.
2.
3.
6. – 9.
Filmski krožek
Knjižnični krožek
Vrtnarski krožek
Bralna značka
Šolski radio
Folklora
Ročnodelski krožek
Šolska skupnost
Prometni krožek
Filatelistični krožek
Fizikalni krožek
Male sive celice
Šahovski krožek
izvajalec)
Plesne urice
Zgodovinski krožek
7. – 9.
4. – 9.
6. – 9.
4. –8.
6.
3. - 9.
1.– 9.
1. – 9.
1. – 9.
9.
7.
2. – 9.
1.
8., 9.
Jožica Novak
5.
Marija Meklav
Romana Kiseljak
Jožica Novak
7.
7., 9.
4., 5
Pevski zbor (otroški)
Marija Meklav
2. – 5.
Pevski zbor (mladinski)
Marija Meklav
6. – 9.
Kolesarski krožek- priprava
na izpit
Glasbena umetnost
Likovna umetnost
Likovna umetnost
Računalniški krožek
Računalniški krožek
Računalniški krožek
Andreja Novak
4. – 9.
4.
Andreja Novak
5.
Andreja Novak
Čas izvajanja dan/ura
30
20
sreda 4. ura
po dogovoru
10
15
30
15
15
15
20
15
10
30
po dogovoru
po dogovoru
petek 6. ura
torek 0. ura
vsako 2. sredo
po dogovoru
torek 0. ura
četrtek 7. ura
po dogovoru
po dogovoru
30
15
20
torek in četrtek 5. ura
po dogovoru
po dogovoru
24
po dogovoru
35
52, 5
17, 5
70
30
sreda 4. ura
pouk v skupinah
torek 0. ura
ponedeljek 5., 6. in 7.
ura
torek 0. ura, sreda 7.
ura, četrtek 0. ura
sreda 6. ura
30
petek 0. ura
30
četrtek 0. ura
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
četrtek 5. in 6. ura
ponedeljek 0. ura
petek 6. ura
četrtek 7. ura
po dogovoru
4. – 9.
Mojca Ornik
Irena M. Goznik
Karmen Jerenko, Branka
Gaiser
Čebelarski krožek
Letno število
ur
16
15
30
30
30
30
30
30
6.
140
Preglednica 12: Interesne dejavnosti v šolskem letu 2014/15
Učenci se lahko vključijo tudi v dejavnosti, ki potekajo na šoli in jih izvajajo zunanji izvajalci. Te
dejavnosti so v tem šolskem letu naslednje: golf, ples in košarka. Te dejavnosti so plačljive.
15
3.2.8 POLETNA ŠOLA V NARAVI
Poletna šola v naravi v letošnjem šolskem letu bo organizirana za učence 5. razreda v času od
8. do 12. septembra 2014 v Strunjanu.
3.2.9 PLAVALNI TEČAJ, PREVERJANJE PLAVANJA
Plavalni tečaj šola organizira po obveznem programu za učenke in učence tretjega razreda.
Učenci 3. razreda morajo imeti izpeljanih 20 ur plavalnega tečaja v strnjeni obliki. Zanje bo
organiziran 20 urni plavalni tečaj v času od 24. 11. do 28. 11. 2014 v Termah Ptuj. Za tečaj del
sredstev prispeva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Za učence 6. razreda bo
organizirano tudi testiranje plavanja.
3.2.10 KOLESARSKI IZPIT
Učencem 5. razreda je omogočeno usposabljanje ter preverjanje znanja in praktične
usposobljenosti za samostojno vožnjo kolesa v cestnem prometu. Vsebina programa obsega
teoretični in praktični del. Za uspešno opravljen izpit dobijo petošolci izkaznico, ki jim dovoljuje
samostojno vožnjo s kolesom v prometu. Kolesarski izpit poteka pod mentorstvom
razredničarke 5. razreda.
3.2.11 PROJEKTI
V šolskem letu 2014/15 bo OŠ Hajdina izvajala tudi projektno delo. Cilji projektov so: dvig
kvalitete pouka, dvig medsebojnih odnosov in klime na šoli in strokovno izpopolnjevanje
celotnega strokovnega kadra. V tem šolskem letu se bo na šoli izvajalo 18 projektov.
3.2.11.1 ZDRAVA ŠOLA – vodja Marija Meklav (1. – 9. razred)
Šola je prostor, kjer se poudarja krepitev dejavnosti, ki vplivajo na zdravje vseh udeležencev:
učencev, delavcev šole in širše skupnosti. V okviru Zdrave šole se bodo letos izvajale dejavnosti
na področju zdravja, zdrave prehrane, medsebojnih odnosov, nenanasilne komunikacije,
gibanja in duševnega zdravja.
Preventivne dejavnosti na področju:
- zdravja (ozaveščanje pomena pravilnega umivanja rok, 1. december – MEDNARODNI DAN
BOJA PROTI AIDS-a - razdeljevanje rdečih pentelj in zloženk, 7. april – SVETOVNI DAN
ZDRAVJA -ureditev oglasnega panoja, predavanje),
- zdrave prehrane (16. oktober – SVETOVNI DAN HRANE- ponudba zdravega zajtrka za vse
učence, Tradicionalni slovenski zajtrk, 7. april – SVETOVNI DAN ZDRAVJA – predavanje za
učence 3. triade),
- gibanja (pohodništvo v okviru športnih dni, 10. MAJ – SVETOVNI DAN GIBANJA - pohod na
Dan druženja in gibanja vseh generacij– 16. maj),
- medsebojnih odnosov in nenasilne komunikacije (mediacija),
- duševnega zdravja (To sem jaz.net in Ko učenca/učitelja strese stres).
TIM ZA ZDRAVO ŠOLO: Marija Meklav – vodja, Tatjana Lukovnjak, Branka Gaiser, Dragica Kosi,
Tatjana Pačnik.
16
3.2.11.2 SIMBIOZA- vodja Andreja Novak (7. do 9. razred)
Projekt [email protected] temelji na medgeneracijskem sodelovanju in prenosu znanja, saj se bodo na
delavnicah mladi preizkusili v vlogi učiteljev in starejše udeležence učili osnov računalništva,
ki jim lahko mnogokrat olajšajo življenje v tej dobi informacijske tehnologije. Pokazali jim
bodo, kako natipkati dokument, brskati po spletu in poslati e-pošto. Delavnice bodo potekale
od ponedeljka do petka dopoldne. Izvedli jih bomo dvakrat na leto. Udeležijo se jih lahko
učenci višjih razredov. Za delo ni potrebno imeti posebnega računalniškega znanja, dovolj je
le nekaj dobre volje in želja pomagati sočloveku.
3.2.11.3 SIMBIOZA GIBA - Rok Marinič (7. do 9. razred)
Simbioza od leta 2011 povezuje Slovenijo. Socialna inovacija, ki je združila modrost in mladost
in pokazala, da je medgeneracijsko sodelovanje prava smer prihodnosti, je v računalniške
delavnice vključila več kot 20.000 ljudi. Zgodba računalništva je dobila trajnostno zgodbo
preko Medgeneracijskega centra, Simbioza šol in projekta Simbioza mojstri. Simbioza se širi
tudi mednarodno in nosi dobro ime Slovenije v širni svet.
Letos bo Simbioza GIBALA! Namen projekta je starejšim občanom približati telesno aktivnost
z raznovrstno športno ponudbo, pri čemer jim pomagajo njihovi vnuki in vnukinje oz.
spodbujanje medgeneracijskega druženja. Zato bodo v tednu od 13. do 17. oktobra 2014
odprta vrata šolskih športnih prostorov in površin za vse starejše občane, ki bi se radi športno
udejstvovali.
Pri urah pouka boste lahko izbirali med različnimi športi: namizni tenis, badminton, košarka,
odbojka.
4.2.11.4 NAŠA MALA KNJIŽNICA – vodja Dragica Rozman (1. razred)
V šolskem letu 2013/14 že peto leto sodelujemo v projektu Naša mala knjižnica. Namenjen je
spodbujanju branja in spoznavanju tako domačih kot tujih mladinskih avtorjev. Sodelujejo
učenci 1. a in 1. b razreda. V delovnih zvezkih so različne poustvarjalne naloge na temo
prebranih knjig, ki spodbujajo branje in kreativnost. V sklopu projekta so tudi druge
spremljajoče dejavnosti (PISMO PRESENEČENJA napiše eden izmed avtorjev, IZMENJAVA
LITERARNEGA JUNAKA med šolami, DETEKTIVSKA NALOGA, kjer podrobno spoznajo enega
izmed slovenskih avtorjev, KNJIŽNE RAZGLEDNICE, ki jih otroci pošiljajo splošnim knjižnicam,
NAGRADNI NATEČAJ, v katerem se potegujejo za knjižno nagrado).
3.2.11.5 PROMETNA KAČA – vodje so razredniki od 1. do 9. razreda
Učenci in učitelji OŠ Hajdina smo se po nekaj letih ponovno odločili za sodelovanje pri izvajanju
igre Prometna kača (Traffic snake game). Kampanja se bo izvajala v sklopu projekta Traffic
snake game network, katerega partner je Razvojna agencija Sinergija. Ves potreben material
bo pripravila Razvojna agencija Sinergija. Projekt je delno sofinanciran iz strani EU programa
Intelligent energy Europe. Cilj izvajanja igre je zmanjševanje onesnaževanja okolja z izpušnimi
plini in povečanje uporabe trajnostnih načinov mobilnosti. Ob igri Prometna kača si bodo
učenci vsakega razreda prizadevali za 20-odstotno spremembo načina prevoza v korist
trajnostnih načinov prevoz. Predstavitveni film za vse, ki jih zanimajo podrobnosti:
http://www.amara.org/nl/videos/dOjCRTJQg81l/info/traffic-snake-game/ .Igro bomo izvajali
junija, teden dni, sodelovali pa bodo vsi učenci šole. Vključeni bodo starši, vsi delavci šole,
predstavniki SPVCP občine Hajdina, lokalni mediji, avtobusni prevoznik…
17
3.2.11.6 DRŽAVE EVROPSKE UNIJE – vodja Tatjana Habjanič (7. – 9. razred)
V tem projektu šola sodeluje že od samega začetka. Vključene so osnovne šole, vrtci in srednje
šole. Vsaka šola ali vrtec predstavlja eno državo iz skupine držav EU. Naša šola predstavlja
Portugalsko. Vsako leto je določena tematika, ki jo s kratkim nastopom in s pripravljenim
materialom predstavimo. Sami izdelamo zloženke, praktična darila, zastave, slikovni material
in vse skupaj razstavimo na svoji stojnici.
3.2.11.7 ČISTI ZOBJE – vodje so razredniki od 1. do 5. razreda
V projekt so vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Projekt poteka z namenom preprečevati
zobno gnilobo, ohraniti zdrave zobe ter razvijati zdrav odnos in odgovornost do ustnega
zdravja.
Cilji projekta so:
 naučiti učence, kako pravilno očistiti zobe,
 skrbeti za zdravo prehrano,
 spodbujati učence, da bodo redno obiskovali zobozdravnika.
Zobe bo redno pregledovala zobna asistentka, ki bo učencem svetovala, kako skrbeti za ustno
higieno. Učenci bodo med seboj tudi tekmovali. Razred, kjer bo največ učencev imelo čiste
zobe, bo prejel simbolično nagrado.
3.2.11.8 PASAVČEK– vodja Karmen Jerenko (1. – 3. razred)
V okviru projekta Pasavček bomo seznanjali otroke, starše in stare starše z vrstami sedežev,
varnim in pravilnim pripenjanjem z varnostnim pasom. Spodbujali jih bomo, da bodo imeli v
avtomobilu primeren varnostni sedež. V projektu bodo sodelovali učenci 2. razreda.
Načrtujemo sodelovanje pri akcijah, ki potekajo v okviru šole Za varno pot v šolo, sodelovanje
s policistom g. Levstikom. Vsebine s prometno tematiko bodo vključene tudi v ure pouka in
podaljšanega bivanja.
3.2.11.9 RASTEM S KNJIGO – vodja Silva Hajšek (7. razred)
Nacionalni projekt v šolskem letu 2014/15 že devetič poteka v osnovnih šolah po Sloveniji v
organizaciji Javne agencije za knjigo RS, Ministrstva za kulturo RS, Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport RS in Združenja splošnih knjižnic. Uradni začetek projekta »Rastem s knjigo
OŠ 2014« v šolskem letu 2014/2015 je 8. september 2014, mednarodni dan pismenosti.
Ob podpori Zavoda za šolstvo RS in sodelovanju splošnih knjižnic si zastavljamo predvsem
osnovne cilje, ki jih prav gotovo promovira akcija – izvirno slovensko mladinsko leposlovno
delo približati vsakemu sedmošolcu. Ob tem je poudarjeno sodelovanje s knjižnico Ivana
Potrča Ptuj, kjer bodo ob predstavitvi programa COBBIS in obisku v mladinskem oddelku
sedmošolci prejeli knjigo. Letos je zanje izbrana knjiga pisatelja Slavka Pregla Odprava
zelenega zmaja z ilustracijami Marjana Mančka. Tako promoviramo vrhunske domače
ustvarjalce mladinskega leposlovja in spodbujamo motivacijo za branje ter tudi obisk naših
učencev v splošnih knjižnicah.
3.2.11.10 POLICIST LEON SVETUJE – vodja Jožica Novak (5. razred)
Varnost otrok je za družbo izjemnega pomena, zato si jo prizadevamo nenehno izboljševati.
Naloga odraslih je pravočasno seznaniti otroke o možnih nevarnostih v vsakdanjem življenju
in pravilnem ravnanju. V slovenski policiji so v ta namen pripravili projekt oziroma delovni
zvezek Policist Leon svetuje, ki je namenjen otrokom 5. razreda. Z njim želijo otroke na
18
primeren način opozoriti na nevarnosti, jih seznaniti s tem, kako se lahko pred njimi zaščitijo
ali se jim izognejo, predvsem pa jih želijo spodbuditi k pravilnemu obnašanju tako v prometu
kot tudi drugje. Rajonski policist enkrat mesečno obišče učence in jim na sproščen način
predstavi nevarnosti v prometu, na internetu, o pirotehničnih sredstvih, pouči jih, kako ravnati
ob izsiljevanju ali drugem nasilju, kako ravnati ob kraji telefona ali kolesa itd.
3.2.11.11 ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA – vodja Irena Vodušek (6. – 9. razred)
Mediacija je prostovoljen in zaupen proces, kjer udeleženca v sporu (medianta) ob pomoči
tretje – strokovno usposobljene osebe (mediatorja) iščeta skupno in za oba sprejemljivo
rešitev, sporazum, dogovor.
V šolskem prostoru pomeni to miren način reševanja nastalih konfliktov, sporov, nesoglasij
med vsemi udeleženci (učenec – učenec, učenec – učitelj, starši – učenec …).
Z izobraževanjem strokovnih delavcev in učencev – vrstniških mediatorjev pa se vnaša v šolo
nova klima komunikacije in mirno razreševanje nesporazumov, konfliktov.
To šolsko leto se bodo še izobraževali učenci – vrstniški mediatorji in svetovalna delavka bo z
usposobljenimi strokovnimi delavkami izvajala mediacijo.
3.2.11.12 SHEMA ŠOLSKEGA SADJA – vodja Branka Gaiser (1. – 9. razred)
Ker se zavedamo pomembnosti uživanja sadja in zelenjave pri otrocih, smo se odločili
sodelovati v evropskem projektu, ki poteka s finančno podporo Evropske skupnosti. Sadje in
zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženi prehrani šolarja. Tako sadje
kot zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranskih vlaknin in zaščitnih snovi
– vitamine in minerale, ki pomembno vplivajo na zdravje človeka. Namen projekta je ustaviti
trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne
telesne teže pri otrocih, ki povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa.
3.2.11.13 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK – vodja Branka Gaiser
V vrtcih in osnovnih šolah v Sloveniji bo 21. novembra 2014 tradicionalni slovenski zajtrk, ki
ga pripravljamo že od vsega začetka. Učenci ta dan zajtrkujejo hrano slovenskega izvora. Gre
za projekt, s katerim želijo različne institucije izobraževati in ozaveščati šolajočo mladino in
širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad. Učenci bodo ta dan zajtrkovali
izključno slovensko hrano, ki jo poskušamo pridobiti preko dobaviteljev in slovenskih
pridelovalcev brezplačno.
3.2.11.14 ZLATI SONČEK IN KRPAN – vodja Dragica Rozman (1. – 6. razred)
Ta projekta izvajamo na šoli že več let. Potekata v okviru športa, kjer učenci z opravljanjem
določenih nalog ob koncu šolskega leta dobijo priznanja. Zlati sonček je namenjen učencem
od 1. do 3. razreda, Krpan pa učencem od 4. do 6. razreda.
3.2.11.15 DRUGI TUJI JEZIK NEMŠČINA – vodji Silva Hajšek, Branka Gaiser (8. in 9.
razred)
V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z obveznim učenjem drugega tujega jezika nemščine.
Učenci 8. in 9. razreda se zraven angleščine 2 uri tedensko učijo tudi nemščino. Učenje tujih
jezikov pozitivno vpliva na kognitivni razvoj, spodbuja otrokovo radovednost, hkrati pa je
znanje tujih jezikov odlična naložba za nadaljnje izobraževanje in osebni razvoj.
19
3.2.11.16 ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG – vodja Rok Marinič (1. – 9. razred)
Na javnem razpisu preko Zavoda za šport Planica smo bili izbrani za izvajanje projekta zdrav
življenjski slog, ki ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike
Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Program je usmerjen v razvoj
temeljnih gibalnih sposobnosti in spodbujanje zdravega življenjskega sloga. Vsebina programa
zajema predstavitev športnih panog, urbanih športov, seznanitev učencev s temelji zdrave
prehrane in zdravega življenjskega sloga, izboljšanje splošne fizične pripravljenosti in izvedbo
aktivnosti v času pouka prostih dni.
Cilji, ki jih v okviru tega projekta želimo doseči:
 dodatno spodbuditi otroke k športni dejavnosti,
 v program aktivno vključiti čim več otrok.
 zainteresiranim učencem zagotoviti 5 ur športne aktivnosti na teden,
 odpravljati posledice negativnih vplivov sedenja,
 razvijati čim širši razvoj gibalnega potenciala otrok,
 spodbujati učence k oblikovanju vzorcev zdravega življenjskega sloga,
 zagotavljati učencem priporočeno vsakodnevno vodeno vadbo.
3.2.11.17 DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA V LOKALNIH SKUPNOSTIH
ZA RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI – vodja Rok Marinič (1. – 9. razred)
V projektu se izvajajo vsebine v celotni lokalni skupnosti, s katerimi izboljšujemo medsebojne
odnose, se medgeneracijsko povezujemo, ukvarjamo s telesnimi aktivnostmi ter se kulturno
izobražujemo. Večina teh aktivnosti temelji na PROSTOVOLJSTVU, tako iz strani otrok, staršev,
širše lokalne skupnosti ter tudi nas, učiteljev. Pri projektu ni nekega stalnega urnika, ampak se
vsebine dogovarjajo in prirejajo sproti. Šole so oblikovane v MREŽE. V naši mreži so tako zraven
nas še OŠ Cirkulane-Zavrč, OŠ Duplek in OŠ Starše. Vsaka šola izvaja aktivnosti za katere se
sama odloči, nekaj aktivnostih pa je takšnih, kjer sodelujemo vse štiri šole hkrati. Na naši šoli
bomo izvajali naslednje vsebine:









SKLAD ŠOLSKE OPREME (zbiranje in menjava starih šolskih potrebščin, knjig, športne
opreme…)
POSTANI MOJ TUTOR (vsak učenec 9. razreda dobi enega učenca iz 1. ter mu skozi celo
leto pomaga pri šolskih obveznostih, ga obišče pri PB-ju, mu pomaga pri navajanju na
novo okolje…)
PROSTOVOLJEC.sem (učenci vključeni v to skupino pomagajo pri različnih kulturnih
prireditvah v šoli in lokalni skupnosti, pomagajo hišniku pri urejanju okolice, sodelujejo
pri opravilih na šolskem vrtu…)
ŠPORT KREPI IN ZDRUŽUJE (udeležba na različnih športnih tekmovanjih, ogled športnih
prireditev…)
PREDSTAVITEV POKLICEV (predstavitev s strani ljudi, ki dejansko opravljajo ta poklic –
predvsem pride v poštev za učence zadnje triade)
MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE (Simbioza, Pohod več generacij, sodelovanje z
različnimi skupinami občanov)
INDIVIDUALNA UČNA POMOČ (pomoč za učence z učnimi težavami)
KNJIGA, TA ME BRIGA (organizacija bralnega maratona, pravljičnih uric, bralnega
večera…)
KULTURNA DEDIŠČINA (spoznavanje in obujanje ljudskih običajev, ki so značilni za naše
kraje)
20


IZMENJAVA UČENCEV (pouk in bivanje za kratek čas na drugih šolah v mreži,
sprejemanje otrok iz drugih okolij v našega…)
MREŽENJE PARTNERSKIH ŠOL (organizacija skupnih aktivnosti)
Cilji, ki smo si jih v projektu zadali so naslednji:
 zavedanje vodstva in učiteljev ter staršev o pomenu SKK,
 zmanjševanje velikih razlik med dosežki učencev,
 spodbujanje vzajemnosti, skrbi za sočloveka, dobronamernost,
 razvijanje jezikovnih kompetenc in vrednost,
 medgeneracijsko povezovanje,
 preoblikovanje odnosov, tkanje družbenih vezi.
3.2.11.18 DVIG RAVNI ZNANJA, PEDAGOŠKO VODENJE IN NADARJENI UČENCIkoordinatorica Irena Vodušek (4. – 9. razred)
Že v preteklem šolskem letu smo se vključili v projekt Dvig ravni znanja, pedagoško vodenje
in nadarjeni učenci , ki ga kot razvojni projekt vodi Zavod za šolstvo, OE Maribor.
Projekt bo potekal 2 leti in ga bomo izvajali v sodelovanju s strokovnimi delavci Zavoda za
šolstvo, OE Maribor.
Cilji projekta so:
 izboljšati kakovost znanja na šolah (znanje na višjih taksonomslih stopnjah);
 izboljšati INDEP za identificirane nadarjene;
 pripraviti kazalce kakovosti za VIZ delo z nadarjenimi tudi za OŠ
(prirediti pripomoček za analizo stanja in načrtovanje sprememb) in
 vzpostaviti talent točke na osnovnih šolah.
S pomočjo SWOT analize smo poiskali naša najmočnejša in najšibkejša področja ter pripravili
akcijski načrt sprememb v delovanju šole na tem področju.
Šolski projektni tim sestavljajo: Vesna Mesarič Lorber, Andreja Novak, Jožica Novak, Tatjana
Lukovnjak in Irena Vodušek.
3.2.11.19 LAHKOTNI SVET – koordinatorica Tatjana Habjanič (1. – 9. razred)
V šolskem letu 2014/15 bomo na povabilo podjetja Talum sodelovali v projektu Lahkotni svet.
S projektom želimo učencem predstaviti ravnanje z odpadki iz aluminija, pomen reciklaže za
naravno okolje in jih spodbuditi k ustvarjanju na temo aluminija. Vse aktivnosti bomo vpletli
v pouk pri posameznih predmetih, organizirali pa bomo tudi tehniški dan za vse učence.
3.2.12 RAZISKOVALNE NALOGE
V okviru pouka in drugih dejavnosti bodo učenci pod mentorjevim vodstvom pripravljali
raziskovalne naloge. Z raziskovalnimi nalogami bodo sodelovali preko Turistične zveze
Slovenije v okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava. Turistična zveza Slovenije in Zavod
RS za šolstvo v sodelovanju z regijskimi turističnimi zvezami in pod pokroviteljstvom javne
agencije SPIRIT Slovenija v šolskem letu 2014/2015 razpisujeta 29. DRŽAVNI FESTIVAL
TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA, ki bo marca/aprila 2014. Tema festivala je zgodbe
turizma. V turizmu oblikovanje in pripovedovanje zgodb – zgodbarjenje (storytelling), postaja
21
učinkovito orodje na področju razvoja in trženja turističnih destinacij, produktov, znamenitosti
in ponudnikov. Agencija SPIRIT (Sektor za turizem) je pristopila k projektu »Zgodbe v
slovenskem turizmu« in oblikovala »Piramido zgodb v slovenskem turizmu«.
V okviru projekta se bodo iskale konkretne zgodbe, ki že obstajajo in morda že delujejo kot
turistični produkt, temeljijo pa na legendah, ljudskih pripovedkah, naravnih danostih ipd.
Poiskali bomo zgodbo, ki omogoča konkretno doživetje, ima določeno strukturo, junake,
elemente presenečenja in ni dolgočasna.
3.2.13 TEKMOVANJA IN NATEČAJI
S tekmovanji in natečaji želimo doseči naslednje cilje:
 spodbujati učence k doseganju višjih ravni znanja,
 navajati učence na temeljitejše in bolj poglobljeno znanje in samostojnejše
učenje na osnovi razpoložljivih virov,
 odkrivati nadarjene učence,
 navajati učence na tekmovanja.
V okviru kadrovskih zmožnostih strokovnih delavcev bomo učencem omogočili pripravo in
udeležbo na tekmovanjih v znanju iz razpisanih predmetnih področij. V okviru materialnih,
učenčevih in kadrovskih zmožnosti se bomo udeležili likovnih, literarnih in drugih razpisanih
natečajev.
TEKMOVANJE V
ZNANJU
Biologija
(Proteusovo
priznanje)
Hitro in zanesljivo
računanje
Bober
Nemščina 9. razred
ŠOLSKO
PODROČNO
22. 10. 2014
DRŽAVNO
5. 12. 2014
10. – 21. 11.
2014
8. – 19. 12.
2014
12. – 23. 1.
2015
10. – 14. 11.
2014
25. 11. 2014
MENTOR
Mateja
Draškovič
Andreja
Novak
17. 1. 2015
5. 3. 2015
Angleščina 7. razred
31. 1. 2014
26. 2. 2014
Angleščina 8. razred
20. 10. 2014
24. 11. 2014
Angleščina 9. razred
20. 11. 2014
28. 1. 2015
24. 3. 2015
Slovenščina
(Cankarjevo
priznanje)
4. 12. 2014
22. 1. 2015
28. 3. 2015
Zgodovina
9. 12. 2014
11. 2. 2015
14. 3. 2015
22
Andreja
Novak
Branka Gaiser
Tatjana
Lukovnjak
Mateja
Kelenc
Tatjana
Lukovnjak
Majda
Korošec
Irena Mušič
Goznik
Kemija (Preglovo
priznanje)
Fizika (Stefanovo
priznanje)
Matematika (Vegovo
priznanje)
Astronomija
Mateja
Draškovič
Damjan
11. 4. 2015
Kobale
Kristina Žuran
18. 4. 2015
19. 1. 2015
7. 3. 2015
11. 2. 2015
27. 3. 2015
19. 3. 2015
1. 4. 2015
11. 12. 2014
Slovenščina ima dolg
jezik
10. 1. 2015
29. 1. 2015 2. – 6. 3. 2015
23. – 27. 3. 2015
Damjan
Kobale
Tatjana
Lukovnjak,
Andreja
Novak
Preglednica 13: Seznam tekmovanj
Učenci se bodo udeležili tudi tekmovanj Male sive celice, Vesela šola, Cici vesela šola, Otroška
varnostna olimpijada, Kaj veš o prometu in tekmovanja iz prve pomoči ter športnih tekmovanj
s področja atletike, košarke, nogometa, odbojke, smučanja, juda, namiznega tenisa,
badmintona, šaha in plavanja.
3.2.14 ŠOLSKE PRIREDITVE, DOGODKI
Prireditve
Prvi šolski dan – sprejem
učencev in prvošolcev
Dan šole – Folklora
Prireditev
Otroci
pojejo
slovenske pesmi
Teden otroka – sprejem v
prvošolcev v šolsko skupnost
Komemoracija ob dnevu
mrtvih
Evakuacijska vaja
Tradicionalni slovenski zajtrk
Čas
1. september 2014
Dobrodelni bazar
3. oktober 2014
oktober 2014
Zadolženi
Dragica K., Dragica R., Mojca O.,
Mojca P.
Tatjana L., Nataša Š., Jožica N.,
Marija M.
oktober 2014
Kosi Dragica, Mojca O., Dragica
R.
Branka G., Marija M.
oktober 2014
16. november 2014
vsi zaposleni
Branka G., Mojca O.
25. november 2014
Proslava
ob
dnevu 24. december 2014
samostojnosti in enotnosti
Marija M., Jožica N., Maja M.,
Mateja K., Andreja N., Dragica R.,
Dragica K., Damjan K., Patricija K.
Karmen J., Tatjana H., Majda K.,
Andreja N.
Proslava
ob
prazniku
Pustovanje
Marija M., Mateja K., , Dragica K.,
Mojca O.
Nataša Š.
kulturnem 6. februar 2015
11. februar 2015
Proslava ob materinskem marec 2015
dnevu
Zaključek bralne značke
april 2015
23
Maja M., Mojca P., Jožica N.
Tatjana L., Silva H., Tatjana H.
Dan druženja in gibanja vseh 16. maj 2015
generacij
Tatjana P., Rok M.
Sprejem prvošolcev
maj 2015
Dragica R., Karmen J., Maja M.
Valeta
junij 2015
Tatjana P., Marija M.
Zaključna šolska prireditev 24. junij 2015
Proslava ob dnevu državnosti
Nataša Š., Maja M., Irena M.G.,
Tatjana L., Romana K.
Preglednica 14: Seznam šolskih prireditev in dogodkov
Prireditve
Spominska svečanost v Doleni
v okviru Zveze borcev za
vrednote NOB
Male sive celice
Nastop za starejše občane
občine Hajdina
Praznujmo s pesmijo
Božični koncert
Čas
27. september 2014
Zadolženi
Silva H.
1. oktober 2014
oktober 2014
Mateja K., Rok M.
Mojca P., Rok Marinič
oktober 2014
december 2014
Proslava
ob
kulturnem
prazniku
Medobčinsko
zasedanje
otroškega parlamenta
Prireditev
ob
razglasitvi
športnika leta
Turizmu pomaga lastna glava
– predstavitev raziskovalne
naloge
Revija pevskih zborov
Čistilna akcija
Medobčinsko tekmovanje Kaj
veš o prometu?
Predstavitev držav evropske
unije
Proslava ob dnevu državnosti
februar 2015
februar 2015
Marija M., Jožica N.
Majda K., Marija M., Jožica N.,
Maja M.
Silva H., Marija M., Tatjana L.,
Majda K.
Dragica K.
marec 2015
Tatjana P.
marec 2015
Tatjana L., Marija M.
marec 2015
april 2015
maj 2015
Marija M.
vsi zaposleni
Karmen J.
maj 2015
Tatjana H., Rok M.
junij 2015
Majda K., Mojca O., Irena M. G.
Preglednica 15: Seznam prireditev in dogodkov, na katerih bo šola sodelovala
3.2.15 UČBENIŠKI SKLAD
Z željo, da zagotovimo vsem učencem enake možnosti za spremljanje pouka, ima šola
Učbeniški sklad. Učencem izposoja veljavne učbenike iz šolskega Učbeniškega sklada, ki ga je
šola ustanovila ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Učbeniški
sklad izposoja komplete učbenikov od 1. do 9. razreda. Informacijo o možni izposoji dobijo
24
učenci v mesecu maju. Če se odločijo za izposojo, izpolnijo priloženo prijavnico in jo oddajo
razredniku ali tajnici do konca junija. Naročene komplete učbenikov učenci prevzamejo v
knjižnici po zaključku šolskega leta ali ob pričetku novega. Izposoja učbenikov je za vse učence
šole brezplačna.
3.2.16 ŠOLSKA PREHRANA
Veliko pozornost posvečamo razvijanju zavesti o zdravi prehrani in kulturnem prehranjevanju.
V šolski kuhinji se pripravlja hrana za učence in zaposlene. Pripravljajo se zajtrki, malice in
kosila. Zaradi zdravstvenih razlogov po dogovoru s starši pripravljamo tudi dietno hrano. Zajtrk
nudimo učencem, ki prihajajo v šolo zgodaj zjutraj in obiskujejo jutranje varstvo.
Učenci zajtrkujejo od 7.30 do 7.50 ure. Malica poteka med glavnima odmoroma od 9.05 do
9.20 in od 10.10 - 10.30 in za 1. triado od 9.50 – 10.10. Kosilo je v času od 12. 55 do 13. 15 ure.
Učencem, ki ostanejo v OPB do 16. 15 ure, nudimo tudi brezplačno malico glede na
“zmožnost” šolske kuhinje.
Za posamezne obroke šolske prehrane se učenci prijavijo razredniku, vodji prehrane ali v
tajništvu. Če ima učenec kosilo samo občasno ali ob posameznih dnevih, na začetku meseca
za cel mesec to najavijo starši v pisni obliki.
Če učenec zboli ali je odsoten zaradi drugih razlogov, lahko prehrano odjavite za naslednji dan
po telefonu na številko 02/788 12 60 v tajništvu šole. Če je odjava sporočena do 10.00 ure,
velja od naslednjega dne. Za vse neodjavljene obroke se plača celotna cena obroka.
Če gre za odjavo prehrane za dalj časa ali odločitev, da otrok ne bo imel več kosila, je potrebno
identifikacijsko kartico vrniti v tajništvo šole.
Cene obrokov v tem šolskem letu so:




ZAJTRK: 0,50 EUR,
MALICA: 0,80 EUR
KOSILO za učence od 1. do 5. razreda: 2 EUR,
KOSILO za učence od 6. do 9. razreda: 2,20 EUR.
Cena kosila se lahko med šolskim letom spremeni, če se bodo povišale nabavne cene živil.
Stroške prehrane je treba poravnati do roka. V primeru nerednega plačevanja izvedemo
izterjavo preko pooblaščenih služb. Starše prosimo, da redno spremljajo tudi zneske na
položnicah. Reklamacije upoštevamo mesec dni po izstavitvi računa.
3.3 NADSTANDARDNI PROGRAM OŠ
3.3.1 PLAVALNI TEČAJ
Plavalni tečaj šola organizira po obveznem programu za učenke in učence tretjega razreda.
Kot vsa leta poprej pa bomo kot nadstandardni del programa plavalni tečaj ponudili tudi
staršem otrok 1. in 2. razreda. S soglasjem ga bomo organizirali tudi zanje. Upoštevati pa je
potrebno, da se ga v tem primeru lahko izvede samo izven rednega pouka (po pouku) v
dogovoru s starši in s celotnim financiranjem staršev.
25
3.3.2 TABORI
V tem šolskem letu načrtujemo tabore v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti. Taborov se
bodo udeležili:
 učenci 2. razreda od 25. do 27. 5. 2015 v domu Štrk;
 učenci 3. razreda od 3. 6. do 5. 6. 2015 v domu Planinka;
Celotne stroške bivanja, prevoza in pedagoškega vodenja poravnajo starši.
3.3.3 ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
Zimsko šolo v naravi bomo organizirali za učence 6. razreda v času od 5. 1. – 9. 1. 2015 na Treh
kraljih, kjer bodo učenci imeli tudi organiziran smučarski tečaj.
3.3.4 JUTRANJE VARSTVO VOZAČEV
Jutranje varstvo vozačev od 2. do 5. razreda, ki čakajo na pouk, šola organizira v dveh skupinah
in sicer za 2. in 3. razred ter za 4. in 5. razred. Stroški jutranjega varstva za te učence so
financirani s strani lokalne skupnosti.
Razred
2., 3. 4. in 5. razred
Učiteljice izvajalke
Tatjana Habjanič , Jožica
Novak, Karmen Jerenko,
Dragica Kosi, Maja Majcen,
Mojca Purg, Dragica Rozman,
Nataša Štumberger, Mojca
Ornik
Čas
Število učencev
7.20 – 8.20
50
Preglednica 16: Jutranje varstvo vozačev
3.3.5 ZGODNJE UČENJE TUJIH JEZIKOV
Učencem je od 1. do 3. razreda omogočen pouk angleščine eno uro na teden in nemščine v 5.
in 6. razredu dve uri tedensko v obliki fakultativnega pouka. Sredstva za zgodnje poučevanje
tujih jezikov zagotavlja lokalna skupnost. Prispevek staršev bo v tem šolskem letu 1 EUR
mesečno po učencu in bo namenjen pokrivanju materialnih stroškov.
4 ORGANIZIRANOST UČENCEV
Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti. Za uveljavljanje širših interesov se oddelčne
skupnosti povezujejo v Skupnost učencev. Ta je sestavljena iz predsedstva ter iz predstavnikov
oddelčnih skupnost (po dva predstavnika iz oddelka). Predsednika volijo predstavniki šolske
skupnosti. Naloga šolske skupnosti je ustvariti pozitivno delovno klimo v šoli med vsemi
26
udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa, skrb za dobre medsebojne odnose,
soustvarjanje kulturnega in športnega utripa šole, ustvariti skupnost, ki se bo sposobna
pogovoriti in prepoznati ter reševati probleme in oblikovati skupnost, v kateri se vsi dobro
počutimo.
Šolska skupnost se sestane nekajkrat letno in izvaja naslednje naloge:
 informira učence o šolskem planu dela;
 informira vodstvo o zadovoljstvu ter željah učencev;
 sodeluje pri sprejemu učencev v šolsko skupnost;
 zbira mnenja in predloge oddelčnih skupnosti, ki se nanašajo na program pouka, dneve
dejavnosti, ekskurzije itn.;
 spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev in opozarja na kršitve le-teh;
 sodeluje pri organiziranju šolskih prireditev, šolskem plesu, pri šolskem radiu, časopisu,
ipd.;
 načrtuje in organizira skupne akcije;
 predlaga izboljšave bivalnega okolja;
 oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem;
 opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.
Mentorica šolske skupnosti je Dragica Kosi. V okviru šolske skupnosti deluje tudi šolski
parlament. Otroški parlamenti so ena od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih
mnenj o vprašanjih, ki jih izberejo sami. Tema letošnjega šolskega parlamenta je:
IZOBRAŽEVANJE IN POKLICNA ORIENTACIJA.
V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem
parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo
interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v
Sloveniji.
5 ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO
5.1 STRATEGIJA UREJANJA ŠOLSKEGA PROSTORA
V tem šolskem letu želimo urediti notranjost naših učilnic, hodnikov in jedilnice. Potrebno je
prepleskati stene. V starem delu šole bi želeli znižati strope in v nekaterih učilnicah zbrusiti
parket. Obnovitvena dela se bodo izvajala glede na finančne zmožnosti.
5.2 STRATEGIJA OPREMLJENOSTI ŠOLE
Del sredstev za sprotno najnujnejšo opremo bomo v okviru možnosti zagotavljali iz materialnih
sredstev, pri tem pa računamo tudi na pomoč lokalne skupnosti. Nabaviti bi želeli predvsem
nova učila in učne pripomočke, ki bi nadomestili dotrajane, in nekaj izobraževalnokomunikacijske tehnologije (računalniki, interaktivne table).
27
5.3 STRATEGIJA KADROVSKEGA IZPOPOLNJEVANJA
Posebno skrb in pregled bomo vodili na področju permanentnega izobraževanja in vnašanja
novih znanj v pedagoško učno in vzgojno delo. Strokovni delavci so seznanjeni s ponudbo
izobraževanj. Izobražujejo se lahko v okviru finančnih možnosti.
5.4 STRATEGIJA ORGANIZACIJE DELA
Šola ima enoizmenski pouk. Delo na šoli se prične ob 6.15 uri in traja do 16.15 ure. Čas kosila
bo v letošnjem šolskem letu ob 12.55 ure do 13.30 ure. Malica je organizirana v treh skupinah.
5.5 MATERIALNO–FINANČNI POGOJI DELA
Dejavnosti šole se bodo financirale:
 iz državnega proračuna;
 iz občinskega proračuna;
 s strani staršev – šolska prehrana, šola v naravi, kulturni, naravoslovni, tehnični in
športni dnevi, plavalni tečaji, nadstandardne dejavnosti, za katere šola ne prejme
sredstev od drugod;
 s prispevki iz Šolskega sklada.
5.6 ŠOLSKI SKLAD
V Šolskem skladu se bodo zbirali prispevki na različne načine in za različne namene. Načrt dela
za šolsko leto 2014/15 bodo sprejeli imenovani člani Upravnega odbora šolskega sklada
Osnovne šole Hajdina na svoji prvi seji.
28
6 KADRI
6.1 ZAPOSLENI DELAVCI IN ZUNANJI SODELAVCI
V šoli je v letošnjem šolskem letu zaposlenih skupaj 33 delavcev, od tega 25 strokovnih in 8
tehničnih delavcev. Od strokovnih delavcev je eden zaposlen za določen čas, ker opravlja svoje
delo v okviru projektov. Rok Marinič je zaposlen v okviru projekta Zdrav življenjski slog in v
okviru Dvig socialnega in kulturnega kapitala, ki poteka preko Šole za ravnatelje. Za določen
čas je zaposlena tudi učiteljica angleščine Mateja Kelenc, ki nadomešča učiteljico Urško
Medved, ki je trenutno na porodniškem dopustu. V OŠ Breg je polovično zaposlena učiteljica
likovne umetnosti. Svetovalna delavka in učitelj tehnike in fizike dopolnjujeta svojo delovno
obvezo na OŠ Žetale.
Zaradi vključevanja otrok s posebnimi potrebami vključujemo v delo mobilni specialni
pedagoginji z OŠ Ljudevita Pivka Ptuj. Enkrat tedensko je za eno pedagoško uro vključena
mobilna defektologinja iz Centra za korekcijo sluha in govora iz Maribora in mobilna
logopedinja za otroke z OŠ Ljudevita Pivka Ptuj.
Vsi pedagoški in ostali delavci imajo predpisano strokovno izobrazbo in so zaposleni za
nedoločen čas. V vrtcu dopolnjuje delovno obveznost pedagoginja Mateja Kelenc. Svojo
delovno obveznost v vrtcu dopolnjujejo še računovodkinja Klaudija Kolarič, poslovna
sekretarka Natalija Glažar in hišnik Franc Murko.
1.
2.
3.
4.
Učitelji, strokovni
delavci
Dragica Kosi
Mojca Ornik
Mojca Purg
Tatjana Habjanič
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
Dragica Rozman
Karmen Jerenko
Maja Majcen
Nataša Štumberger
Jožica Novak
Andreja Novak
Majda Korošec
Irena Mušič Goznik
Mateja Kelenc
Mateja Draškovič
16.
17.
18.
19.
20.
Branka Gaiser
Tatjana Pačnik
Marija Meklav
Tatjana Lukovnjak
Silva Hajšek
21.
Romana Kiseljak
Razrednik/
sorazrednik
Predmet, zadolžitev
razredni pouk
razredni pouk
OPB
razredni pouk, vodja aktiva
razredne stopnje, OPB
JV, vzg. 1. a, b, OPB
razredni pouk, OPB
razredni pouk, OPB
razredni pouk
razredni pouk, ID
MAT, UBE, ROID, ID
SLJ
ZGO, GEO, DKE, TVZ
TJA
NAR, BIO, KEM, laborant, vodja
aktiva predmetne stopnje, POK
SLJ, NPH, SPH, ŠMK, N2N, NE2
ŠPO, IŠP, ŠSP, ŠZZ
GUM, MPZ, OPZ, GOS, OPB, ID
TJA, HI1
šolska in strok. knjižnica, fakult.
NEM 5. a, 6.a, NE2 9. a
LUM, JV,ID
29
1. a
1. b
1. a, b
2. a
3. a
3. b
4. a
5. a
6. a
sor. 6. a
sor. 7. a
7. a
8. a
8. b
9. a
sor. 9. a
22.
23.
24.
25.
26.
Kristina Žuran
Damjan Kobale
Irena Vodušek
Patricija Kikl
Rok Marinič
MAT
TIT , FIZ , laborant, RVT
svetovalna delavka
pripravnica za ZGO in GEO
Projekt Zdrav življenjski slog, Dvig
socialnega in kulturnega kapitala
OPB
1. - 9.
Preglednica 17: Strokovni delavci
Ime in priimek
1.
2.
3.
4.
Zadolžitve
Majda Ber
Katja Tement
Irena Varžič
Tina Cestnik
pedagoško-mobilno delo, z OŠ Ljudevita Pivka
pedagoško-mobilno delo z OŠ Ljudevita Pivka
defektologinja - s Centra za sluh in govor MB
logopedinja z OŠ Ljudevita Pivka Ptuj
Preglednica 18: Zunanji strokovni delavci
Ime in priimek
Zadolžitve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Klaudija Kolarič
Natalija Glažar
Matevž Hojski
Mateja Zupanič
Franc Murko
Helena Žunko
računovodkinja
poslovna sekretarka
kuhar
pomivalka, kuharica, čistilka
hišnik
čistilka
7.
8.
Slavica Vidovič
Tatjana Verdenik
čistilka
čistilka
Preglednica 19: Strokovno-tehnični delavci
6.2 SPREMLJANJE DELA STROKOVNIH DELAVCEV - HOSPITACIJE
Redne hospitacije:
Pri opazovanju pedagoškega dela v oddelkih bodo spremljani različni elementi pouka na
različnih stopnjah glede na to, kaj bi bilo še potrebno izboljšati glede na nova pedagoška
dognanja.
Cilji spremljanja dela strokovnih delavcev bodo:
 sprotno pregledovanje pedagoške dokumentacije in spremljanje realizacije učnih
načrtov;
 spremljanje pouka in ugotavljanje, kako posamezni strokovni delavec uresničuje cilje,
zastavljene v predpisanih učnih načrtih;
 spremljanje, kako poteka uporaba bralno-učnih strategij pri pouku;
 spremljanje, kako poteka delo z nadarjenimi znotraj pouka;
 spremljanje, kako poteka diferenciacija znotraj pouka;
 preverjanje, kako strokovni delavci pri pouku uporabljajo sodobno učno tehnologijo;
Poudarek bo dan tudi na vzgojni komponenti pouka:
30
 ali učitelj učinkovito komunicira z učenci, razvija pozitivno skupinsko ozračje ter dobre
odnose z učenci in med njimi samimi;
 ali oblikuje varno in spodbudno učno okolje, v katerem se učenci počutijo sprejete, se
ceni različnost in spodbuja samostojnost in odgovornost;
 ali uporablja ustrezne strategije za soočanje z neprimernim vedenjem, agresivnostjo in
konflikti.
Pri vsaki hospitaciji sledi razgovor in evalvacija učne ure z učiteljem.
Delavec uskladi datum in uro ter predmet z ravnateljico. Pri hospitaciji učitelj predloži učne
priprave za predmet. V tem šolskem letu bomo izvajali medsebojne hospitacije, v katere bodo
vključeni vsi strokovni delavci.
Nenapovedane hospitacije:
Nenapovedane hospitacije se bodo izvajale v primeru pritožb s strani staršev ali učencev zaradi
potrebe po preverjanju dela v oddelku.
6.3 IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH
Ena od pomembnih nalog šole je tudi skrb za profesionalni razvoj zaposlenih. Omogočali ga
bomo z naslednjimi dejavnostmi:
 nadaljnje izobraževanje in usposabljanje (seminarji, posveti, konference),
 delo v strokovnih aktivih in timih,
 srečanja študijskih skupin,
 posluževanje svetovalnih storitev Zavoda RS za šolstvo,
 medrazredno in medpredmetno sodelovanje učiteljev, svetovalne delavke, specialnih
pedagoginj in knjižničarke.
Na rednih mesečnih konferencah se bomo seznanili s poročili s strokovnih seminarjev.
Izbrali smo naslednja prednostna področja na ravni šole:
 izpopolnjevanje pri uporabi e-dnevnika,
 delo v spletnih učilnicah,
 medsebojne hospitacije in
 usposabljanje za delo z nadarjenimi.
Na osnovi prednostnih nalog je pripravljen akcijski načrt, ki je priloga Letnega delovnega
načrta.
31
7 ORGANIZACIJA DELA
7.1 ŠOLSKI KOLEDAR
Šolsko leto se je začelo 1. septembra in se konča 31. avgusta. Pouk v šolskem letu traja največ
38 tednov po 5 dni v tednu, izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako
določeno v Letnem delovnem načrtu šole.
DAN
PON
PON - ČET
PET
SOB
SRE
ČET
PET
PON - SRE
ČET
PET
PET
PET
NED
PET
SOB
PON - PET
PON
PON
TOR - ČET
PET
SOB
SOB
PON
DATUM
1. 9. 2014
27. – 30. 10. 2014
31. 10. 2014
1. 11. 2014
24. 12. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2014
29. – 31. 12. 2014
1. 1. 2015
2. 1. 2015
30. 1. 2015
6. 2. 2015
8. 2. 2015
13. 2. 2015
14. 2. 2015
16. 2. - 20. 2. 2015
6. 4. 2015
27. 4.2015
28. – 30. 4. 2015
1. 5. 2015
2. 5. 2015
16. 5. 2015
15. 6. 2015
SRE
24. 6. 2015
ČET
25. 6. 2015
16. 6. do 30. 6. 2015
26. 6. do 9. 7. 2015
18. 8. do 31.8. 2015
DOGODEK
ZAČETEK POUKA
JESENSKE POČITNICE
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
NOVOLETNE POČITNICE
NOVO LETO
POUKA PROST DAN, NADOMEŠČANJE 16. 5. 2015
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
POUK IN PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V SŠ
INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V SŠ
ZIMSKE POČITNICE
VELIKONOČNI PONEDELJEK
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
PRVOMAJSKE POČITNICE
PRAZNIK DELA
PRAZNIK DELA
ŠOLSKI DAN – DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ - POHOD
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA,
RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8.
RAZREDA, RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL; POUK IN PROSLAVA
PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
DAN DRŽAVNOSTI
ROKI ZA PREDMETNE, RAZREDNE IN POPRAVNE IZPITE ZA UČENCE 9.
RAZREDA
ROKI ZA PREDMETNE, RAZREDNE IN POPRAVNE IZPITE ZA UČENCE OD
1. DO 8. RAZREDA
ROKI ZA PREDMETNE, RAZREDNE IN POPRAVNE IZPITE ZA UČENCE OD
1. DO 9. RAZREDA
Preglednica 20: Šolski koledar
7.2 OCENJEVALNI OBDOBJI
 ocenjevalno obdobje: 1. 9. 2014 – 30. 1. 2015
 ocenjevalno obdobje: 1. 2. 2015 – 24. 6. 2015, 1. 2. 2014 – 15. 6. 2015 (za 9. razred)
32
7.3 OCENJEVALNE KONFERENCE
 ocenjevalna konferenca: 30. 1. 2015
 ocenjevalna konferenca: 18. 6. 2015, 10. 6. 2015 (za 9. razred)
7.4 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
NPZ se bo izvajalo samo v enem roku za 6. in 9. razred. Nacionalno preverjanje znanja je
obvezno za učence 6. in 9. razreda. Preverja se znanje slovenščine in matematike (v 6. in 9.
razredu), angleščine (v 6. razredu) ter tretjega predmeta (v 9. razredu), ki ga je minister s
sklepom objavil 1. septembra 2014 za posamezno šolo. Za našo šolo je bil kot 3. predmet
izbran tuji jezik angleščina.
PREDMET / RAZRED
MATEMATIKA
SLOVENŠČINA
TUJI JEZIK - ANGLEŠČINA
IZBRANI PREDMET – ANGLEŠČINA
6. RAZRED
5. maj 2015
7. maj 2015
11. maj 2015
9. RAZRED
5. maj 2015
7. maj 2015
/
11. maj 2015
Preglednica 21: Čas opravljanja nacionalnih preizkusov znanja
Nacionalni preizkus znanja se opravlja pisno 60 minut, za učence s posebnimi potrebami je čas
lahko podaljšan. Opravlja se v času pouka po datumih, ki jih določi Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Z nacionalnimi preizkusi znanja učenci, starši in učitelji
pridobijo povratno informacijo. Strokovni delavci na osnovi evalvacije načrtujejo delo za
naslednja šolska leta.
7.5 UČNE URE, ODMORI
URA
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ČAS
615 – 815
730 – 815
815 – 820
820 – 905
905 – 925
925 – 1010
950 – 1010
1010 – 1030
1030 – 1115
1115 – 1120
1120 – 1205
1205 – 1210
1210 – 1255
1255 – 1315
1315 – 1345
1315 – 1400
1400 – 1405
1405 – 1450
1450 - 14 55
1455 - 15 40
JUTRANJE VARSTVO
ODMOR
MALICA 4. – 6. r., ODMOR
MALICA 1. , 2. in 3. r.
MALICA 7. – 9. r., ODMOR
ODMOR
ODMOR
KOSILO, ODMOR
KOSILO ZA UČENCE 1. IN 2. RAZREDA, KI SO V OPB
ODMOR
ODMOR
Preglednica 22: Učne ure, odmori
Opomba: Učenci od 6. do 9. razreda imajo kosilo ob 13.45 uri. 6. ura se za njih prične ob 13. uri.
33
7.6 PODALJŠANO BIVANJE IN JUTRANJE VARSTVO
ČAS TRAJANJA
6.15 – 8.15
7.15– 8.15
12.05 – 16.15
Jutranje varstvo
Jutranje varstvo vozačev
Podaljšano bivanje
1. URA 12. 05 – 12.55
2. URA 12. 55 – 13.45
3. URA 13.45 – 14. 35
4. URA 14. 35 – 15.25
5. URA 15.25 – 16.15
Preglednica 23: Podaljšano bivanje in jutranje varstvo
7.7 AVTOBUSNI PREVOZ
Za učence je organiziran avtobusni prevoz do šole in domov. Vozni red je usklajen z zaključkom
pouka.
PRIHOD V ŠOLO
RELACIJA VOŽNJE IN ČAS
1. KROG
2. KROG
3. KROG
OŠ HAJDINA
6:40
7:20
7:55
SP. HAJDINA-ZUPANIČ
DRAŽENCI 1
6:43
6:48
7:23
7:28
DRAŽENCI 2
6:50
7:30
ZG. HAJDINA – AP
6:51
7:33
ZG. HAJDINA 16
6:53
7:35
ZG. HAJDINA – OBČINA
6:56
7:37
ZG. HAJDINA 68
6:57
7:38
GEREČJA VAS – OBRAČALIŠČE
7:00
7:42
GEREČJA VAS – KRIŽ
7:03
7:45
GEREČJA VAS TOMANIČ
7:05
7:47
GEREČJA VAS – GD
7:07
7:49
HAJDOŠE ŽERAK
7:08
SLOVENJA VAS – AP
7:10
SLOVENJA VAS 6B
7:12
SLOVENJA VAS – GD
7:14
HAJDOŠE RONDO
7:16
HAJDOŠE 70
7:17
HAJDOŠE AP
7:18
SKORBA – AP
7:19
7:57
HAJDOŠE AP
7:59
HAJDOŠE ŽERAK
8:00
SLOVENJA VAS AP
8:02
SLOVENJA VAS 6 B
8:04
SLOVENJA VAS GD
8:06
HAJDOŠE RONDO
8:08
HAJDOŠE 70
8:09
HAJDOŠE AP
8:12
OŠ HAJDINA
7:20
7:55
34
8:14
ODHOD IZPRED ŠOLE
RELACIJA VOŽNJE IN ČAS
OŠ HAJDINA
SPODNJA HAJDINA
SKORBA – AP
HAJDOŠE – AP
HAJDOŠE – ŽERAK
SLOVENJA VAS – AP
SLOVENJA VAS 6B
SLOVENJA VAS – GD
HAJDOŠE RONDO
HAJDOŠE 70
GEREČJA VAS – GD
GEREČJA VAS TOMANIČ
GEREČJA VAS – KRIŽ
GEREČJA
VAS
–
OBRAČALIŠČE
ZG. HAJDINA 68
ZG. HAJDINA – OBČINA
DRAŽENCI 1
DRAŽENCI 2
ZG. HAJDINA AP
ZG. HAJDINA 16
OŠ HAJDINA
4. KROG
13:20
13:23
13:26
13:27
13:28
13:30
13:32
13:34
13:36
13:37
13:45
13:47
13:49
13.51
13:54
13:56
14:00
14:02
14:06
14:08
14.10
5. KROG
14:10
14:13
14:16
14:17
14:18
14:20
14:22
14:24
14:26
14:27
14:32
6. KROG
14:35
14:38
14:40
14:42
7. KROG
15:05
15:08
15:11
15:12
15:13
15:15
15:17
15:19
15:21
15:22
15:30
15:32
15:34
14:44
14:47
14:49
14:53
14:55
14:59
15:01
15:03
15:36
15:39
15:41
15:45
15:47
15:51
15:53
15:55
Preglednica 24: Vozni red šolskega avtobusa
8 PROMETNA VARNOST
V tem šolskem letu se bomo vključili v naslednje preventivne akcije:
 Pasavček – 1. triada,
 Bodi preViden,  Usposabljanje za vožnjo kolesa,
 Varno kolo,
 Bistro glavo varuje čelada,
 Kaj veš o prometu - šolsko in medobčinsko tekmovanje,
 Prometna kača,
 Varno na avtobusu,
 Otroška varnostna olimpijada in
 Policist Leon svetuje.
Sodelovali bomo s SPVCP Hajdina.
Zagotovljen je avtobusni prevoz za učence, katerih šolska pot ima nevarne točke, in za učence,
ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre. Glede na prisotnost magistralnih cest so upravičeni
do šolskega prevoza skoraj vsi naši učenci.
Prevoze učencev naše šole izvaja avtobusno podjetje BMC - STORITVE d. o. o. Beričevo 53,
1262 Dol pri Ljubljani. Stroške prevoza pokriva ustanoviteljica - Občina Hajdina. Mentorica za
prometno varnost na šoli je Karmen Jerenko.
35
9 ZDRAVSTVENO VARSTVO
Sistematske zdravstvene preglede izvaja pristojna zdravstvena služba Zdravstvenega doma iz
Ptuja, zobozdravstvene pa Zobna ambulanta Hajdina.
Sistematske zdravniške preglede ter cepljenje po programu zdravstvenega varstva otrok
opravijo učenci v 1., 3., 6. in v 8. razredu.
Za zdravje zob in preventivo skrbi z rednimi obiski in pregledi učencev medicinska sestra iz
Zobozdravstvenega doma Ptuj.
10 STROKOVNI ORGANI ZAVODA IN NJIHOVE NALOGE
10.1 RAVNATELJICA
Kot pedagoški vodja in poslovni organ vodi in usmerja šolo v skladu z zakoni, ustanovitvenim
aktom ter drugimi predpisi.
10.2 UČITELJSKI ZBOR ŠOLE
Sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole. Učiteljski zbor šole odloča o najpomembnejših
strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom v šoli. Njegove naloge so
naslednje:
 daje mnenje o Letnem delovnem načrtu,
 predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
 odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja ter njihovi izvedbi
skladno s predpisi,
 daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih
ravnateljice,
 odloča o vzgojnih ukrepih,
 opravlja druge naloge skladno z zakonom.

10.3 ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR
Sestavljajo ga učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Če je
potrebno, sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni
delavci. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o
vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge skladno z zakonom. O delu razrednih učiteljskih
zborov se vodijo zapisniki.
Znotraj razredne in predmetne stopnje bodo delovali razredni učiteljski zbori.
V šolskem letu 2014/15 sta vodji:
 Tatjana Habjanič - vodja aktiva razredne stopnje,
36
 Mateja Draškovič - vodja aktiva predmetne stopnje.
Vodja triade je odgovorna, da se izdela vsebinski načrt dela.
10.4 STROKOVNI AKTIVI
Sestavljajo ga učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij. Strokovni aktiv šole obravnava
problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje znanja,
daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava
pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z Letnim delovnim
načrtom.
V šolskem letu 2014/15 so vodje posameznih strokovnih aktivov:
 Kristina Žuran – vodja aktiva za matematiko in računalništvo,
 Majda Korošec – vodja aktiva za slovenščino,
 Tatjana Lukovnjak – vodja aktiva za angleščino in nemščino,
 Irena M. Goznik – vodja aktiva za družboslovje,
 Mateja Draškovič – vodja aktiva za naravoslovje,
 Tatjana Pačnik – vodja aktiva za šport,
 Marija Meklav – vodja aktiva za glasbeno umetnost,
 Romana Kiseljak – vodja aktiva za likovno umetnost,
 Mojca Purg – vodja aktiva za podaljšano bivanje.
Strokovni aktivi se sklicujejo najmanj enkrat v ocenjevalnem obdobju. Po potrebi aktiv lahko
skliče tudi ravnateljica. Naloge strokovnega aktiva so načrtovanje dela, preverjanja in
ocenjevanja znanja, oblikovanje kriterijev preverjanja in ocenjevanja znanja, medsebojne
hospitacije ter analiza in evalvacija opravljenega dela.
Strokovni aktivi bodo posebno pozornost posvetili povezovanju po vertikali, analizi rezultatov
nacionalnih preverjanj znanj, individualizaciji pri pouku, notranji in zunanji diferenciaciji,
medpredmetnemu povezovanju in sodobnim oblikam in metodam dela.
Delo vodje aktiva:
 sklicuje sestanke,
 skrbi za usklajevanje programov, metod in oblik dela,
 obvešča učitelje o novostih,
 pripravi program dela,
 pripravi zapisnik posameznega srečanja in en izvod odda v pisni obliki,
 poda zaključno poročilo o delu aktiva in
 opravlja druge naloge.
10.5 RAZREDNIK
Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za
reševanje vzgojnih in učnih težav posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno
službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
37
10.6 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šola organizira skladno z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje učencem in
staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji
razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicnega svetovanja.
Svetovalna delavka je prisotna v ponedeljek in torek od 7. do 14. ure, vsak drugi torek v času
govorilnih ur do 18. ure in vsak petek v mesecu od 7. do 14. ure.
Pri strokovnem delu sodeluje z učenci, starši, učitelji in strokovnimi delavci zunanjih inštitucij.
Program dela svetovalne delavke je priloga Letnega delovnega načrta.
10.7 ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica skrbi za zbiranje in strokovno obdelavo knjižničnega gradiva, ga hrani,
predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo na šoli.
S svojo dejavnostjo se vključuje v vzgojno-izobraževalni proces in druge dejavnosti na šoli. Za
reševanje in poglabljanje znanja učencev v okviru učnega načrta ter usposabljanje učencev za
samostojno delo se izvajajo knjižnične in bibliopedagoške ure.
Namenjena je učencem in delavcem šole. Učiteljem nudi sodobno gradivo za dopolnitev in
popestritev učnih ur, učence pa vzgaja v samostojne bralce in uporabnike informacij in tako
sodeluje pri izobraževanju celotne učenčeve osebnosti.
Program dela knjižničarke je priloga Letnega delovnega načrta.
10.8 ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE
Pri šolski prehrani bomo dali poudarek zdravi prehrani in pestrosti jedilnikov. Vključevali bomo
več polnozrnatih izdelkov ter sadja in zelenjave, vsak mesec bomo pripravili vsaj nekaj
brezmesnih menijev.
Vsi učenci malicajo v šoli, štirje učenci pa dobivajo dietno hrano (celiakija). Kosilo ima dnevno
naročenih okrog 140 učencev.
21. 11. 2014 se bomo priključili ostalim šolam in vrtcem v slovenskem projektu Tradicionalni
slovenski zajtrk. Učencem bomo razdelili zdrav zajtrk domačih pridelovalcev.
Tudi to šolsko leto smo se priključili evropskemu projektu Shema šolskega sadja, kjer s
finančno pomočjo EU učencem razdeljujemo sadje in zelenjavo in sicer kot dodatek k jedilniku.
Program dela organizatorja šolske prehrane je priloga Letnega delovnega načrta.
10.9 ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI
Naloge dela organizatorja informacijskih dejavnosti so:
 delo z učenci pri izvajanju učno-vzgojnega procesa z uporabo računalnika,
 sodelovanje pri izvedbi učno-vzgojnega procesa pri tistih predmetih, kjer učitelji
predmeta še ne zmorejo sami izvajati pouka s pomočjo računalnika,
38
 sodelovanje s servisno službo,
 skrb za programsko opremo, strojno opremo, za omrežje šole in vrtca,
 pomoč učencem in učiteljem pri samostojnem delu.
Program dela organizatorja informacijskih dejavnosti je priloga Letnega delovnega načrta.
11 SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI
Pravica in dolžnost vsakega starša je, da spremlja vzgojno-izobraževalni napredek svojega
otroka ter življenje in delo šole. Redno sodelovanje staršev s šolo pripomore k pravočasni
obveščenosti o otrokovem šolskem delu in uspehu ter pravočasnemu reševanju učnih,
vedenjskih in drugih težav. To dosežemo z različnimi oblikami medsebojnega sodelovanja.
Sodelovanje s starši bo potekalo preko roditeljskih sestankov, govorilnih ur, pogovornih ur,
dnevov dejavnosti, družabnih srečanj in sestankov Sveta staršev.
Možno je tudi sodelovanje v e-skupnosti staršev, ki omogoča prejemanje obvestil o vseh
dogodkih na šoli na e-naslov ter sodelovanje v forumih, kjer starši lahko sodelujejo med seboj
in z učitelji na daljavo.
11.1 RODITELJSKI SESTANKI
Organizirani bodo trije do štirje roditeljski sestanki. Razredniki bodo pripravili najmanj tri
razredne roditeljska sestanke med šolskim letom.
Organizirali bomo tudi predavanje za starše glede na finančne zmožnosti.
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
Mesec
september
november
Teme
Uvodni sestanek
Predopismenjevalne zmožnosti, začetno
branje
Opisna ocena
Zaključni sestanek (evalvacija)
Uvodni sestanek
Branje in kako do boljšega branja pri
drugošolcih
Medsebojni odnosi, tabor
Zaključni sestanek (evalvacija)
Uvodni sestanek
Številčno ocenjevanje, plavalni tečaj
Tabor, varnost otrok, evidentiranje
nadarjenih
Zaključni sestanek (evalvacija)
Uvodni sestanek
Učenje učenja
Medsebojni odnosi
Zaključni sestanek (evalvacija)
Uvodni sestanek
Po šoli v naravi, kolesarski izpit
februar
maj
september
november
april
maj
september
oktober
april
maj
september
november
februar
maj
september
oktober
39
april
maj
september
oktober
april
maj
september
november
april
maj
september
november
marec
maj
september
oktober
december
maj
6.
7.
8.
9.
Varna raba interneta
Zaključni sestanek (evalvacija)
Uvodni sestanek
NPZ, zimska šola v naravi, učenje učenja
Varna raba interneta
Zaključni sestanek (evalvacija)
Uvodni sestanek
Učenje učenja
Varna raba interneta
Zaključni sestanek (evalvacija)
Uvodni sestanek
Učenje učenja
Karierna orientacija
Zaključni sestanek (evalvacija)
Uvodni sestanek
Karierna orientacija, NPZ
Valeta
Zaključni sestanek (evalvacija)
Preglednica 25: Seznam roditeljskih sestankov
11.2 GOVORILNE URE
Izvajale se bodo vsak drugi torek v mesecu od 16.00 do 18.00 ure oziroma do zaključka
skupnega dela s starši.
Skupne govorilne ure v popoldanskem času bodo potekale vsak drugi torek v mesecu:
 od 1600 do 1700 ure za učence od 1. do 3. razreda,
 od 1630 do 1730 ure za učence 4. in 5. razreda in
 od 1700 do 1800 ure za učence od 6. do 9. razreda.
Občasno se lahko od termina tudi odstopi z razlogom. V teh primerih spremembo pisno
najavimo staršem.
Mesec
SEPT.
OKT.
Datum
govorilne
ure
NOV.
16. 9.
2014
14. 10. 18. 11.
2014
2014
DEC.
JAN.
FEB
MAR.
APRIL
MAJ
JUNIJ
9. 12.
2014
13. 1. 10. 2. 10. 3. 14. 4. 12. 5. 9. 6.
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Preglednica 26: Govorilne ure v letu 2014/15
V mesecu januarju bomo imeli skupne govorilne ure od 6. do 9. razreda, kjer bodo imeli starši
možnost na enem mestu obiskati vse učitelje, ki njihovega otroka poučujejo.
40
11.3 POGOVORNE URE
Individualne pogovorne ure za starše izvajajo učitelji tudi v dopoldanskem času. Starši v
dopoldanskem času lahko pridejo tudi k svetovalni delavki in ravnateljici.
ČAS
URA
PON
TOR
SRE
ČET
PET
Mateja
Draškovič
Irena Vodušek
7.30-8.15
0.
8.20-9.05
1.
Mojca Purg
9.25-10.10
2.
Branka Gaiser
10.30-11.15
3.
11.20-12.05
4.
12.10-12.55
5.
13.15 – 14.00
6.
Irena M.
Goznik
Silva Hajšek
Jožica Novak
Damjan
Kobale
Andreja Novak
Marija Meklav
Tatjana
Lukovnjak
Mateja Kelenc
Majda Ber
Tatjana Pačnik
Kristina Žuran
Romana
Kiseljak
Majda Korošec
Karmen
Jerenko
Dragica
Rozman
Nataša
Štumberger
Tatjana
Habjanič
Dragica Kosi
Mojca Ornik
Maja Majcen
Preglednica 27: Pogovorne ure s strokovnimi delavci
11.4 SVET STARŠEV
Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje Svet staršev. Posamezni člani, izvoljeni
na razrednih roditeljskih sestankih, prenašajo predloge, pobude in ideje na skupni posvet. Svet
se sestaja obvezno na začetku šolskega leta, po redovalnih konferencah in ob koncu šolskega
leta.
Naloge Sveta staršev so naslednje:
 predlaga nadstandardne programe,
 daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega
načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
 daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
41
 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
 lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno
okolje,
 v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
12 SVET ZAVODA
Najvišji organ, ki spremlja in tudi ocenjuje šolsko delo, je Svet zavoda. Svet zavoda šteje enajst
članov - od tega pet delavcev zavoda, tri predstavnike staršev in tri predstavnike ustanovitelja.
Svet vodi predsednik, sestaja pa se vsaj trikrat letno, obvezno ob začetku šolskega leta, ob
potrditvi poslovnega poročila in potrditvi poročila o realizaciji letnega delovnega načrta.
Njegove naloge so naslednje:
 imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole,
 sprejema program razvoja šole, Letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
 odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 odloča o pritožbah,
 opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
13 SODELOVANJE Z ZAVODI, USTANOVAMI IN
ORGANIZACIJAMI
Šola bo sodelovala z zunanjimi ustanovami, zavodi, organizacijami, društvi … na vseh
področjih, ki prispevajo h kvalitetnejšemu, varnemu in pestremu delu na šoli.
ZAVODI, USTANOVE, ORGANIZACIJE
Center interesnih dejavnosti
Center za socialno delo Ptuj
Centri šolskih in obšolskih dejavnosti
Center za sluh in govor Maribor
Fakultete
Glasbena šola
Gledališča in kina
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Občina Hajdina
Mestna občina Ptuj
CILJI
otroški parlament, prostočasne dejavnosti za učence
strokovno sodelovanje pri reševanju družinskih težav,
predavanja za starše, delavnice za učence
izvajanje šol v naravi, taborov
izvajanje dodatne strokovne pomoči
študentska praksa, izobraževanje, strokovno
sodelovanje
prireditve, vpisi
gledališka vzgoja, filmska vzgoja
knjižnična vzgoja
financiranje, sodelovanje v občinskih dejavnostih, Svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
organizacija javnih prireditev, delovne akcije,
sodelovanje v kulturnem in športnem življenju kraja
sodelovanje na kulturnem in športnem področju
42
ZAVODI, USTANOVE, ORGANIZACIJE
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost
in šport
Muzeji
Osnovne šole
Policijska postaja Ptuj
Republiški izpitni center
Republiški zavod za zaposlovanje, Urad za
delo Ptuj
Srednje šole
Šola za ravnatelje
Športni klubi
Plavalni klub Ptuj
Smučarski klub Ptuj
Ustanove za nadaljnje izpopolnjevanje
Vrtec Ptuj
Zavod RS za šolstvo
Zavod za šport Ptuj
Zdravstveni zavod Ptuj
Rdeči križ
Zunanji strokovnjaki
Druga društva, organizacije, zavodi, klubi,
zveze
Turistično društvo Mitra, Turistično
društvo Ptuj
Društvo žena in deklet občine Hajdina
Zveza kulturnih društev Občine Hajdina
Športna zveza Občine Hajdina
Folklorno društvo sv. Martina
Župnijska Karitas Hajdina
Gasilska društva v občini Hajdina,
Planinsko društvo Ptuj in
Planinsko društvo Hajdina
CILJI
financiranje, strokovna pomoč
ogledi, vzgoja
strokovno sodelovanje med učitelji v okviru aktivov,
študijskih skupin, sodelovanje na tekmovanjih in
prireditvah
preventivno delo na področju prometne in druge
varnosti z učenci in starši, kolesarski izpiti
nacionalni preizkusi znanja
nove in nadomestne zaposlitve, program javnih del
poklicno svetovanje, vpis učencev, dijaška praksa,
projekti, strokovni aktivi
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, projekti
tekmovanja učencev, zunanji mentorji
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
strokovno sodelovanje, prireditve
strokovna pomoč, izobraževanje, svetovanje
športna tekmovanja, uporaba športnih objektov
preventivni zdravstveni in zobozdravstveni pregledi za
učence in delavce, preventivne učne ure z učenci,
predavanja za starše
pomoč, predavanja, organizacija tečajev prve pomoči
predavanja za starše, učitelje, učence
sodelovanje in povezovanje
Preglednica 28: Zavodi, ustanove, organizacije in cilji sodelovanja
43
14 PRIPRAVA PROGRAMOV DELA PEDAGOŠKIH
DELAVCEV
Vsi pedagoški delavci pripravijo vsebinski letni delovni načrt in ga oddajo ravnateljici v e-obliki.
Vsebovati mora:
 letne priprave za posamezne predmete in pouk v OPB,
 letni delovni načrt razrednika (ure oddelčne skupnosti, roditeljski sestanki),
 letni program interesnih dejavnosti in skupnosti učencev - mentorji,
 okvirni program za dopolnilni in dodatni pouk
 program za dodatno strokovno pomoč za učence s posebnimi potrebami – izvajalci (odda
se svetovalni delavki),
 program individualne in skupinske pomoči (za nadarjene in učence s težavami) - izvajalci,
 program športnih, kulturnih, tehniških in naravoslovnih dni – priprava znotraj aktiva,
 program ekskurzij – razredniki v sodelovanju z geografinjo,
 program raziskovalnega dela - izvajalci,
 program projektnega dela – nosilci projektov,
 program šole v naravi in tabora – razrednik, učitelji, ki v oddelku poučujejo.
15 SPREMLJANJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
Letni načrt spremljajo in ga obravnavajo ter vodijo koordinacijo dela:
 stalno: ravnateljica,
 mesečno: učiteljski zbor,
 enkrat letno: Svet zavoda in Svet staršev.
Tim za pripravo letnega delovnega načrta: Urška Medved – vodja tima, Irena Vodušek –
svetovalna delavka, Tatjana Habjanič, Nataša Štumberger, Mateja Draškovič.
44
16 PRILOGE K LETNEMU DELOVNEMU NAČRTU









Akcijski načrt izobraževalno-vzgojnega dela in pedagoškega izpopolnjevanja
Prometno-varnostni načrt (mentorica za prometno vzgojo)
Program dela šolske svetovalne službe (svetovalna delavka)
Program dela knjižnične dejavnosti (knjižničarka)
Program dela organizatorja informacijskih dejavnosti (računalničarka)
Program dela organizatorja šolske prehrane (vodja prehrane)
Program dela skupnosti učencev (mentor šolske skupnosti)
Program dela aktiva razredne in predmetne stopnje (vodji aktivov)
Program dela strokovnih aktivov (vodje aktivov)
Ravnateljica: Vesna Mesarič Lorber
Hajdina, september 2014
ŽIG ŠOLE
Letni delovni načrt je bil potrjen dne, 29. 9. 2014 na seji Sveta zavoda.
Predsednica Sveta zavoda:
Tatjana Habjanič
45

Similar documents