Program - Bernardin Group

Comments

Transcription

Program - Bernardin Group
Vikend preobrazbe s terapevtskimi eteričnimi olji Young Living
v hotelu Salinera v Strunjanu
19.-21.9.2014, 24.-26.10.2014, 21.-23.11.2014 ter 12.-14.12.2014
Namen Wellness masaž in terapij, ki jih izvajamo v programu preobrazbe s terapevtskimi eteričnimi olji
Young Living v Hotelu Salinera v Strunjanu, je omogočiti posameznikom, da dosežejo ter vzpostavijo
harmonijo telesa in duha. Različne masaže in energijske terapije, ki jih v programu izvajamo, vključujejo
in zagotavljajo celovit pristop do posameznika in so namenjene izboljšanju počutja na fizični, čustveni in
duhovni ravni. Popoln Wellness je le tisti, ki zaobjame in omogoča doseči vsa tri področja - telo, um in
duha.
Uporaba eteričnih olj terapevtskega značaja podjetja Young Living predstavlja pomemben del našega
dela, saj jih pri energijskem delu uporabljamo z namenom, da se pri posamezniku odpravijo blokade
tako na fizični, čustveni, mentalni kot tudi na duhovni ravni. S pomočjo terapevtskih eteričnih olj Young
Living zagotavljamo celovit pristop do človeka, ker mu nudimo popoln W ellness za njegovo telo, um in
dušo. S tem nudimo podporo, da se pri posamezniku okrepi imunski sistem, odpravi vsakdanji stres ter
transformirajo omejitve. Tako se sprostijo nastale blokade v energijskem telesu, odpravijo se omejeni
miselni vzorci ter dvigne osebna energija posameznika.
Wellness v Hotelu Salinera v Strunjanu je namenjen prav vsem, ki hrepenijo po spremembi na vseh
ravneh, tako na fizični kot na duhovni ravni. Young Living eterična olja dodajamo k vsaki naši aktivnosti,
naj bo to masaža ali energijsko zdravljenje, s čimer nadgrajujemo kakovost našega dela. Učinki so vidni
takoj, kar zagotavlja kakovost terapevtskih eteričnih olj Young Living.
Privoščite si in dovolite se razvajati v popolnem Wellnesu za regeneracijo duše in telesa v Hotelu
Salinera v Strunjanu.
Srčno vabljeni!
Ajda, Franci, Matteus
Program Young Living:
Petek
17.00-18.00 Prihod in namestitev udeležencev
18.00-19.30 Pozdrav udeležencev v energijskem parku, aktiviranje in povezava skupine, izvaja Matteus
19.30-20.30 Večerja
20.30-21.30 Transformacija z gongi
Sobota
7.00-7.45 Jutranja joga s ponovno povezavo, izvaja Ajda
7.30-10.00 Zajtrk
9.00-13.00 Individualne terapije: Cultural Body work masaža, izvaja Franci; razstrupljanje telesa preko las in
lasišča z aktivnimi mikroorganizmi ali zdravljenje s ponovno povez avo ali GAIA energijsko zdravljenje, iz vaja
Ajda; individualno svetovanje za uporabo eteričnih olj Young Living, izvaja Matteus
13.00-14.00 Kosilo
14.00-15.00 Počitek
15.00-19.00 Individualne terapije: Cultural Body work masaža, iz vaja Franci; razstrupljanje telesa prek o las in
lasišča z aktivnimi mikroorganizmi ali zdravljenje s ponovno povez avo ali GAIA energijsko zdravljenje, iz vaja
Ajda; individualno svetovanje za uporabo eteričnih olj Young Living, izvaja Matteus
19.00-20.00 Večerja
20.00-22.00 Skupinsko zdravljenje s terapevtskimi eteričnimi olji Young Living, izvaja Matteus
Nedelja
7.00-7.45 Jutranja joga s ponovno povezavo, izvaja Ajda
7.30-10.00 Zajtrk
9.00-13.00 Individualne terapije: Cultural Body work masaža, izvaja Franci; razstrupljanje telesa preko las in
lasišča z aktivnimi mikroorganizmi ali zdravljenje s ponovno po vez avo ali GAIA energijsko zdravljenje, iz vaja
Ajda; individualno svetovanje za uporabo eteričnih olj Young Living, izvaja Matteus
13.00-14.00 Kosilo
14.00-15.00 Zaključek energijskega potovanja, izvaja Matteus
Promocijska cena za otvoritev programa Young Living je 185 EUR in vključuje:
- Cultural Bodywork masažo z eteričnimi olji Young Living, (60 min), izvaja Franci
- Po izbiri: Hair resource terapijo raz strupljanja telesa preko las in lasi šča (120 min) ali zdravljenje s
ponovno povezavo (30 min) ali GAIA energijsko zdravljenje (60 min), izvaja Ajda
- Individualno svetovanje uporabe eteričnih olj Young Living, izvaja Matteus
- Skupinsko zdravljenje s terapevtskimi eteričnimi olji Young Living (120 min), izvaja Matteus
- Dvakratno jutranjo vadbo joge s ponovno povezavo (2x 45 min), izvaja Ajda
- Transformacijo z gongi (60 min).
Kontakti za prijave in informacije:
Ajda Potokar
[email protected]
041 66 11 59
Franci Marič
[email protected]
051 606 940
Matteus Mavrica
041 679 480
[email protected]
www.esenca-zivljenja.si
Mesto na programu si zagotovite s plačilom akontacije 60 EUR na TRR: SI56 0444 4011 3842 508
(NOVA KBM d.d.), Matteus Mavrica s.p., Miren 27, 5291 Miren
Prijave zbiramo najkasneje tri dni pred izvajanjem programa.
Minimalno 6 udeležencev, maksimalno 10 udeležencev.
Cena nočitve za navedeni program v hotelu Salinera v Strunjanu je 114 EUR na osebo za
septembrski termin in 99 EUR na osebo za oktobrski, novembrski in decembrski termin in
vključuje:
-namestitev v dvoposteljni sobi ***
-bogat samopostrežni zajtrk
-samopostrežno k osilo in večerjo (lahk a vegansk a hrana),
-naravni čaj za razstrupljanje (med obrok i)
-1x vstop v savno,
-1x pijača za dobrodošlico,
-uporabo notranjega bazena z ogrevano morsk o vodo,
-vstop na hotelsk o plažo (v poletnem času),
-vstop v energijsk i park ,
-vstop v Casino Bernardin,
-park irni prostor.
Več o programu in rezervacija hotela Salinera za naš program je v rubrik i Izvir moči:
http://www.bernardingroup.si/si/izvir-moci-v-salineri
Rezervacijo namestitve opravite neposredno v Hotelu Salinera preko navedene internetne strani
[email protected] ali po brezplačnem telefonu 080 22 80 (pogoj za rezervacijo zgoraj
navedene ponudbe Hotela Salinera je prijava na program Vikend preobrazbe z eteričnimi olji Young
living).
Kratka predstavitev izvajalcev programa
Franci Marič je maser in učitelj Cultural Bodywork masaže ter maser reflek sne masaže stopal. Svoje znanje
Cultural Bodywork masaže je Franci pridobival pri Stormie Louis, Avstralk i maorsk ega rodu. Cultural
Bodywork masaža je celovita obdelava telesa, k i deluje globok o na fizični, psihični in duhovni ravni. Izvira iz
dežel Oceanije ter združuje modrost in izročilo havajsk ih zdravit eljev, moč in prizemljenost Maorov ter
duhovno občutljivost avstralsk ih domorodcev. Ljudje, k i so izk usili masažo Cultural Bodywork , jo opisujejo
k ot posebno doživetje, k i nas popelje v globok o sprostitev, k i povrne novo občutenje lastnega t elesa. Je k ot
pogostitev za telo in dušo.
Ajda Potokar je izvajalk a energijsk ega zdravljenja GAIA Izvorna luč (GAIA Eternal Light®), zdravljenja s
ponovno povezavo (Reconnective healing®) ter razstrupljanja telesa prek o las in lasišča z ak tivnimi
mik roorganizmi. Že vrsto let se uk varja z jogo, v k atero vk ljučuje elemente zdravljenja s ponovno povezavo.
Hair resource terapija razstrupljanja t elesa prek o las in lasišča z ak tivnimi mik roorganizmi omogoč a, da se iz
telesa po naravni poti na 100% organsk i način izločijo toksini in težk e k ovine, k i se k opičijo v laseh in v
telesu. Hair resource pripravk i delujejo celostno, očiščujejo telo in ga hk rati prehranjujejo tak o na fizični, k ot
tudi na bolj subtilnih ravneh k ot sta čustvena in mentalna raven. Z GAIA izvorno lučjo (GAIA-Eternallight®) je
omogočeno energijsk o zdravljenje zavednih, predvsem pa nezavednih vzorc ev, k i nam na naši življenjsk i
poti ne k oristijo več. Zavedno in prizemljeno te vzorce in programe t ransformiramo s pomočjo z dravilnih
energij v vzorce, k i nas podpirajo in nam povrnejo moč za lahk otnejše k reiranje naši h srčnih želja.
Zdravljenje s ponovno povezavo (The Reconnective healing®) je zdravljenje z novimi frek vencami in potek a
prek o rok . V naše življenje vnaša več svetlobe, zdravilnih informacij in ravnovesja. S pomočjo zdravljenja s
ponovno povezavo se lahk o izboljšajo tudi večja neravnovesja v telesu.
Matteus Mavrica je na pot duhovnosti stopil pred mnogimi leti, k o je isk al resnico o obstoju Boga, o Življenju
in o Sebi. Ta pot mu je prinesla mnoge blagoslove ter darove, k i jih je ozavestil in doživel v Sebi. Pot v
notranjost je prehodil z namenom, da si je odprl duhovni k anal, k ot se temu reče, po k aterem dobiva vse
potrebne informacije za razvoj duše in duha. Razodeli so se mu duhovni vidik i samega Sebe in od tistega
trenutk a naprej je zavestno voden iz nivoja zavesti SEM, k i SEM.
Meditacijo vodi z nivoja Enosti in se udejanja za vsak ega posameznik a tista izk ušnja, za k atero se je odločila
njegova duša, da se prebudi, ozavesti in prepozna Sebe v Ljubezni tej.
Srčno vabljeni!