finančne posledice določitve območij pomembnega vpliva

Comments

Transcription

finančne posledice določitve območij pomembnega vpliva
PROGRAM STROKOVNIH NALOG
ZA MINISTRSTVO (MOP) 2011
SKLOP II:
UREJANJE VODA
PROJEKT II/2:
PRIPRAVA STROKOVNIH STALIŠČ, PODLAG, DOKUMENTOV,
ŠTUDIJ IN ZASNOV UREDITEV
Naloga: II/2.2:
Strokovna mnenja, preverbe, analize in usmeritve za potrebe urejanja
voda - Izdelava drugih strokovnih podlag po dogovoru z MOP
FINANČNE POSLEDICE DOLOČITVE OBMOČIJ
POMEMBNEGA VPLIVA POPLAV
Odgovorna nosilka naloge:
Dr. Lidija Globevnik
Nosilec sklopa:
Igor Kovačič, vodja sektorja za celinske vode.
Direktor:
Dr. Mitja Bricelj
Ljubljana, 30.12.2011
1
FINANČNE POSLEDICE DOLOČITVE
OBMOČIJ POMEMBNEGA VPLIVA POPLAV
PROGRAM STROKOVNIH NALOG ZA
MINISTRSTVO (MOP) 2011
SKLOP II: UREJANJE VODA
Projekt II/2: Priprava strokovnih stališč, podlag,
dokumentov, študij in zasnov ureditev
Naloga: II/2.2 (Strokovna mnenja, preverbe,
analize in usmeritve za potrebe urejanja voda Izdelava drugih strokovnih podlag po dogovoru z
MOP)
Nosilec sklopa: Igor Kovačič, univ. dipl. inž. grad.
Izdelali:
dr. Lidija Globevnik, univ. dipl. inž. grad.
Dunja Zupan Vrenko, univ. dipl. inž. geod.
Katarina Zore, univ.dipl. oec.
Odgovorna:
dr. Lidija Globevnik, univ. dipl. inž. grad.
Direktor: dr. Mitja Bricelj
Ljubljana, 30. december 2011
2
POVZETEK
V nalogi »Predhodna ocena poplavne ogroženosti« (IzVRS, 2011) so bila določena
in po pomembnosti razvrščena območja potencialne poplavne ogroženosti. Metoda
razvrstitve območij poplavne ogroženosti upošteva podatke o nevarnostnem (tip,
obseg, verjetnost, jakost in trajanje poplavnih dogodkov) in škodnem potencialu
(razsežnost, vrednost, ranljivost in izpostavljenost ljudi, okolja, kulturne dediščine in
gospodarskih dejavnosti). Poplavno ogrožena območja so bila razvrščena glede na
stopnjo ogroženosti po metodi kvantilov. Glede na izbrano število razredov v
posameznih tipih kvantilov so v nalogi izdelani trije predlogi območij pomembnega
vpliva poplav. Med pomembna območja vpliva poplav po predlogu 1 bi bilo uvrščenih
89 območij. Med pomembna območja vpliva poplav po predlogu št. 2 bi bilo
uvrščenih 99 območij (oziroma 119 lokacij za posamezne kriterijih, ki pa se lahko
tudi prekrivajo). Predlog št. 3 izhaja iz predloga št. 2. Vanj niso zajeti kriterji po
potencialu na škodo za okolje, med ostalimi pa je izbrana kombinacija tako, da je
končni rezultat tretjega predloga 24 območij.
»24«ih območjih vpliva leži na 22ih vodnih telesih, katerih skupna površina je 5320
km2. Na njih živi 597000 prebivalcev, velikost vseh poplavnih površine na njih je
3730800 ha (373.08 km2 ). Na vseh poplavnih površinah teh vodnih teles stalno živi
43818 ljudi. Gorvodno od vodnih teles, kjer leži teh 24 območij poplav, živi 22523
ljudi, velikost poplavnih površin na posameznem gorvodnem vodnem telesu je 99830
ha (99.83 km2 ).
Največ prebivalcev, ki živijo na poplavnih območji ima vodno telo »VT Savinja Letuš
– Celje«, kjer leži mesto Celje (14226), polovica manj na vodnem telesu, »VT
Ljubljanica povirje – Ljubljana« kjer je Črna vas (6976). Tretji po vrsti je vodno telo
»VT Mali Graben z Gradaščico« z jugozahodnim delom Ljubljane (5999).
Največje število gospodarskih objektov na poplavnih površinah največjega vpliva
poplav (predlog 2 po IzVRS, »24« območij) ima območje Ljubljane, občutljivih pa
območje Grosupljega.
Predlaganih 119 lokacij v študiji IzVRS (2011) leži v 65ih naseljih. Skupno število
prebivalcev, ki živijo v teh naseljih je 483940, od tega jih na poplavnih površinah živi
41509. Na »24«ih območjih, ki so predlagane kot območja pomembenga vpliva
poplav po predlogu 3 (IzVRS, 2011) se nahaja 62 lokacij izmed vseh 119. Ostalih 57
lokacij se nahaja na 43 območjih, vse pa se nahajajo na skupno 42ih vodnih telesih.
Za reševanje poplavne problematike v Sloveniji je torej potrebno obravnavati 42
površinskih vodnih teles.
Na vseh poplavnih površinah v Sloveniji živi 89845 ljudi. Od tega jih skoraj 35% živi
na porečju Ljubljanice (30625 ljudi), sledi porečje Savinje (22.2% ali skoraj 20000
ljudi). Skoraj desetino vseh ljudi na poplavnih površinah v Sloveniji živi na porečju
Ljubljanske Save (8832 ljudi; hidrografsko območje št. 13, prispevna površina reke
Save pod vtokom Sore in porečje Kamniške Bistrice) in porečju Krke (8456 ljudi ali
9.41% od 89845 ljudi).
Škode, ki so jih po poplavah leta 2010 poročale občine na Upravo za zaščito so
presegle 70 mio € Škode so bile največje v Ljubljanski regiji (15.2 mio € ),
3
gospodarska škoda je bila 3.7 mio €. Druga po vrsti je bila Zahodno Štajerska regija,
ki je imela skoraj 16 mio €. Gospodarskih škode je imela za 3.36 mio €. Več kot 10
mio € škod so imele tudi Zasavska in Posavska regija. Skoraj polovica škode je
nastala v 15ih občinah od skupno 117 občin, ki so sporočile škodo.
Škode na vodni infrastrukturi, ki so jo v letih 2007-2010 popisali na MOP ARSO so
bile 266.5 mio €, kar pomeni 130 €/prebivalca Slovenije. V letu 2007 so škode
dosegle 127.7 mio €, leta 2009 43.2 mio € , leta pa 2010 136.1 mio €.
Glede na prikazane stroške investicij v poglavju 2.2 lahko zaključimo, da je strošek
urejanja srednje velikega nižinskega vodotoka izven urbanega naselja 450 €/m
(Ledava), strošek investicije za ureditev razmer na manjšem vodotoku, ki poteka v
urbaniziranem območju, pa 965 €/m (Grosupeljščica).
Strošek investicije na srednjem velikem vodotoku z alpskim značajem v
urbaniziranem okolju (cesta v dolini, naselje) je za zahtevna urejevalna dela
(poglobitev in utrditev in ureditev ostalih vodnih objektov) 1300 €/m, za manj
zahtevna urejevalna dela 830 €/m (Sora v Železnikih).
Povprečni stroški urejanja vodotokov v okviru gradnje prometne infrastrukture so pri
zahtevnih ureditvah (npr. prečkanja) 1240 €/m, pri enostavnih ureditvah (npr.
regulacije izven prometnice) pa 180 €/m.
Povprečen strošek urejanja vodotoka je 830 €/ m (dolžinski) oziroma 1200 €/m za
zahtevne ureditve in 600 €/m za manj zahtevne ureditve.
V vseh primerih je treba zgraditi tudi gor-vodno ležeč zadrževalnik. Povprečni
strošek ureditve vodotoka za poplavno varnost z upoštevanjem stroškov
zadrževalnika (pregrade) je 1940 € na dolžinski meter ustrezne ureditve.
Strošek gradnje pregrade in drugih potrebnih objektov in naprav na njej za
zadrževanje vode je za enoto prostornine zadrževalnika 5.1 €/m3, na enoto višine
pregrade pa 671300 €/m. Ostali stroški (urejanje struge vodotokov pod ali nad
pregradami ter objektov za njihovo delovanje) so povprečno 7.8 €/m3. Povprečen
strošek za znižane visokovodnih konic poplavnih valov s pomočjo zadrževanja
voda za pregradami in s pomočjo povečanja pretočnosti strug dolvodno, je 13
€ za vsak m3 zadržane vode. Pri tem so upoštevani stroški povečanja
pretočnosti struge dolvodno.
Projektov, po katerih bi lahko izračunali stroške negradbenih ukrepov v Slovenji za
zmanjševanje ogroženosti pred poplavami ni. Negradbeni ukrepi so: 1) informiranje
in obveščanje; 2) spremljanje in napovedvanje poplavnih dogodkov; 3) stroški
intervencij ob dogodkih; 4) stroški postavitve premičnih zapor za peprečevanje
poplavljanja (vreče, pesek, mivka, stene, podpore, ransportna vozila, …); 5) stroški
ureditve razlivnih površin (ne zadrževalnikov) in stroški odškodnin; 6) stroški
preselitve objektov z velikim škodnim potencialom iz območij poplav; 7) stroški
zavarovanja; 8) stroški opreme za delovanje ob izrednih dogodkih (škornji, čolni,
zaloge hrane, zaloge pitne vode, črpalke, cevi, gorivo…); 9) stroški dežurnih služb
itd..
4
Prva ocena stroškov investicij v zmanjšanje poplavne ogroženosti oziroma finančnih
posledic določitve območij pomembnega vpliva poplav se je izdelala za štiri
kombinacije območij in za vsa območja poplav v Slovenji, na katerih živijo ljudje.
Izbrali smo dva scenarija ukrepanja, scenarij najnižjih stroškov in scenarij najvišjih
stroškov.
Po scenariju najmanjših stroškov bi bili stroški za »24« predlaganih območij v
študiji IzVRS (2011) 178.2 mio €, po scenariju največjih stroškov pa 193.6 mio €.
Podobni stroški (193.5) bi bili potrebni po scenariju najmanjših stroškov tudi za
gradbene ukrepe vseh 119 predlaganih lokacij v študiji IzVRS (2011).
Če bi z gradbenimi ukrepi reševali le 10 območij z največjim številom
prebivalcev na poplavnih površinah, bi bili stroški med 119.8 mio € in 151.7
mio €. Če bi z gradbenimi ukrepi reševali vsa območja s poplavami, kjer živijo
ljudje, bi bili stroški med 362.5 do 483.3 mio €.
Stroški negradbenih ukrepov so ocenjeni na 26.7 mio €.
Za vzdrževanje že dosežene stopnje manjše ogroženosti oziroma večje varnosti, je
pomembno tudi redno vzdrževanje vodne infrastrukture. Če bi želeli zagotavljati
njeno redno vzdrževanje, stroški narastejo za 10 do 15 mio €.
5
VSEBINA
1.
UVOD ................................................................................................................ 10
1.1
Izhodišča in namen naloge......................................................................... 10
1.2
Opis metode za določitev območij potencialne poplavne ogroženosti in
razvrstitev po pomembnosti (IzVRS, 2011)........................................................... 11
2.
OPIS POPLAVNIH OBMOČIJ ........................................................................... 16
2.1
Območja največjega vpliva poplav (»24« območij)..................................... 16
2.2
Gospodarske dejavnosti, občutljiva območja in IPP zavezanci na vodnih
telesih največjega vpliva poplav (»24« območij) .................................................. 18
2.3
3.
Opis vseh območij vpliva poplav v Sloveniji ............................................... 20
PREGLED ŠKOD ZARADI POPLAV................................................................. 31
3.1
ŠKODE OB POPLAVAH LETA 2010 PO OBČINAH – POROČILA V
SISTEMU AJDA .................................................................................................... 31
3.2
ŠKODE NA VODNI INFRASTRUKTURI .................................................... 33
4. PREGLED STROŠKOV INVESTICIJ ZA POVEČANJE POPLAVNE VARNOSTI
IN ZMANJŠEVANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI ................................................ 39
4.1
IZVEDENE INVESTICIJE 2000 - 2010....................................................... 39
4.1.1
Zadrževalnik Drtijščica in dovodni tunel .............................................. 39
4.1.2
Zadrževalnik Bičje ............................................................................... 41
4.1.3
Vodna infrastruktura ob avtocestah..................................................... 43
4.2
NAČRTOVANE INVESTICIJE.................................................................... 47
4.2.1
Zadrževalnik Veliki potok in ureditev Grosupeljščice........................... 47
4.2.2
Ureditev Selške Sore za zagotavljanje poplavne varnosti širšega
območja Železnikov........................................................................................... 50
4.2.3
Ureditev poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane ................. 52
4.2.4
Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje .............................. 53
4.2.5
Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave ..................................... 57
4.2.6
Zagotovitev poplavne varnosti območja Podna v Škofji Loki............... 61
4.2.7
Rekonstrukcija visokovodnega nasipa na levem bregu Mure.............. 62
4.2.8
Ureditev Ledave na odseku Radmožanci - Murska Sobota................. 64
4.2.9
Program investicijskega vzdrževanja vodne infrastrukture 2011-2014 65
4.3
ENOTE STROŠKOV INVESTICIJ ZA ZMANJŠENJE POPLAVNE
OGROŽENOSTI.................................................................................................... 70
4.3.1
Strošek na enoto urejanja vodotoka – gradbeni ukrepi ....................... 70
4.3.2
Strošek za enoto prostornine zadrževalnika in enoto pregradne višine –
gradbeni ukrepi.................................................................................................. 71
6
4.3.3
Strošek negradbenih ukrepov za zmanjševanju ogroženosti pred
poplavami .......................................................................................................... 72
4.4
STROŠKI INVESTICIJ ZA ZMANJŠANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI V
SLOVENIJI............................................................................................................ 74
5.
ZAKLJUČEK...................................................................................................... 83
Viri…………………………………………………………………………………...……….84
PRILOGA 1: Spisek objektov in vrednosti gradbenih del za program investicijskega
vzdrževanja vodne infrastrukture - predlog za obdobje 2010-2014 ……………..…...87
Seznam slik:
Slika 1: Kopija preglednic s številom območij pomembnega vpliva poplav za tri
variante – predloge (IzVRS, 2011)............................................................... 12
Slika 2: Prikaz v barvno lestvico desetih razredov razvršečenih naselij, ki ležijo na
poplavnih površinah in prikaz območij IPPC zavezancev na isti karti.
(območje Celja in sotočja Save s Savinjo) (vir GIS podatkov: IzVRS, 2011).
..................................................................................................................... 14
Slika 3: Predlagana območja pomembnega vpliva poplav na območju Celja in
sotočja Save s Savinjo) (vir GIS podatkov: IzVRS, 2011)............................ 15
Slika 4: 24 območij vpliva poplav, kjer obstaja največja ogroženost......................... 16
Slika 5: Lokacije 119ih območij vpliva poplav, IZVRS (2011). Osnova slike so
poplavna območja (opozorilna karta poplav, 2011) in meje prispevnih površin
površinskih vodnih teles. .............................................................................. 30
Slika 6: Velikostni razredi škod ob nesreči 2010 po občinah (škoda poročana v sistem
AJDA, škoda na vodni infrastrukturi ni zajeta).............................................. 32
Slika 7: Škoda na vodni infrastrukturi (€) zaradi poplavnih dogodkov v letih 20072010 po izbranih velikostnih razredih za nivo občin. .................................... 38
Slika 8: Lokacije objektov vodne infrastrukture in območja upravljanja voda (ARSO
OE). ............................................................................................................. 65
Slika 9: Ocena vrednosti gradbenih del za programirano investicijsko vzdrževanje
vodne infrastrukture obdobje 2010 -2014 glede na občine (brez podatkov za
ARSO OE Celje in podatkov za obnovo dveh jezu na Selški Sori v občini
Železniki – ti so vključeni v stroške DPN Železniki). .................................... 67
Seznam preglednic:
Preglednica 1: Seznam 24ih območij največjega vpliva poplav s šiframi vodnih teles,
številom prebivalcev in velikostjo poplavnih površin. ............................... 17
Preglednica 2: Razporeditev 24ih območij največjega vpliva poplav glede na velikost
poplavnih površin in števila prebivalcev, ki živi na njih............................. 18
7
Preglednica 3: Število objektov gospodarskih dejavnosti, občutljivih objektov in število
objektov IPPC na vodnih telesih največjega vpliva območij za poplave
(»24« območij) in na vodnih telesih gorvodno od njih. ............................. 19
Preglednica 4: Število predlaganih območij vpliva poplav po IzVRS (2011) po
površinskih vodnih telesih ........................................................................ 21
Preglednica 5: Seznam vseh območij vpliva poplav, določenih po različnih kriterijih in
stopnji ogroženosti (vir: narejeno iz GIS baze prejekta IzVRS(2011)). .... 22
Preglednica 6: Število prebivalcev na poplavnih površinah v Sloveniji glede na vodna
telesa. ...................................................................................................... 25
Preglednica 7: Število prebivalcev, ki živijo na poplavnih površinah glede na
hidrografska območja in glede na območja upravljanja voda (ARSO OE).
................................................................................................................. 29
Preglednica 8: Škoda na vodni infrastrukturi (»VI«), ki so nastale ob poplavnih
dogodki v letih 2007, 2009, 2010 – evidenca za nivo občin ..................... 33
Preglednica 9: Vrednost izvršenih del za zadrževalnik Drtijščica ............................. 40
Preglednica 10: Stopnje letne inflacije (Vir: Statistični urad RS (http://www.stat.si/)) 40
Preglednica 11: Vrednosti pogodbenih in dejanskih stroškov za izgradnjo
zadrževalnika Bičje (BIRO LOG inženiring, 2009 in revalorizacija stroškov
po indeksu rasti cen Statistični urad) ....................................................... 42
Preglednica 12: Spisek odsekov avtocest in pododsekov z vodno infrastrukturo in
vrednosti vodne infratrukture v sedanjem ali načrtovanem upravljanju MOP
ARSO (Vir: MOP ARSO).......................................................................... 43
Preglednica 13: Vrednosti enot objektov (dolžinski meter regulacije, število križanj…)
predstavljene kot potencialne investicijske vrednosti (vrednost ob izgradnji
revalorizirana na dec 2011, stalne cene) ................................................. 45
Preglednica 14: Štiri variante urejanja Grosupeljščice (IzVRS, 2008) ...................... 47
Preglednica 15: Vrednost nameravane investicije za ureditev razmer v Grosupljem v
stalnih cenah (DRI, 2009, revidirano 2011).............................................. 48
Preglednica 16: Vrednost nameravane investicije za urejanje poplavne varnosti
širšega območja Železnikov v stalnih cenah (Vir: projektantski predračun
za gradbena dela z DDV, IZVO (2009); Revalorizacija stroškov po indeksu
rasti cen Statistični urad).......................................................................... 51
Preglednica 17: Vrednosti investicije uerjanja poplavne varnosti jugozahodenga dela
Ljubljane (vir: DRI, 2011). ........................................................................ 52
Preglednica 18: Investicijske vrednost projekta za zagotavljanje poplavne varnosti na
porečju Savinje v stalnih cenah (april 2010) (Sl Consult, 2010, 2011) in
cenah revaloriziranih na stanje december 2011 (izračun po gibanju
indeksa cen: http://www.stat.si/indikatorji_preracun_reval.asp)............... 54
Preglednica 19: Investicijske vrednost projekta za zagotavljanje poplavne varnosti
porečja Drave v stalnih cenah (maj 2010) (DIIP Porečje Drave, Sl Consult,
2011) in cenah revaloriziranih na stanje december 2011 (izračun po
gibanju indeksa cen: http://www.stat.si/indikatorji_preracun_reval.asp). . 59
8
Preglednica 20: Stroški invsticije za ureditev poplavnih razmer na območju Podna v
Škofji Loki (DIIP Škofja Loka, Tempus-Babnik, 2011). ............................ 61
Preglednica 21: Stroški investicije rekonstrukcije Murskega nasipa ......................... 62
Preglednica 22: Stroški investicije obnove reke Ledave na dolžini 16.57 km (vir: VGI,
2002; revalorizacija)................................................................................ 64
Preglednica 23: Dolžine vodotokov in cest, katerih osi so oddaljene manj kot 50
oziroma 100 m. Prikaz na območne enote upravljanja voda.................... 66
Preglednica 24: Ocena vrednosti potrebnega investicijskega vzdrževanja objektov
vodne infrastrukture in ureditve priobalnih zemljišč za obdobje 2010 –
2014 (vir: ARSO, 2011)............................................................................ 67
Preglednica 25: Spisek 30ih občin, kjer je vrednost projektov investicijskega
vzdrževanja vodne infrastrukture za obdobje 2010-2014 večja od 0.5 mio
€............................................................................................................... 68
Preglednica 26: Stroški zadrževalnikov preračunani na dolžinsko enoto načrtovane
ureditve vodotoka. ................................................................................... 70
Preglednica 27: Povprečni strošek na enoto prostornine zadrževalnika in višine
pregrade .................................................................................................. 71
Preglednica 28: Nabor možnih negradbneih ukrepov in ocena stroškov za nacionalni
nivo za obdobje 5ih let. ............................................................................ 72
Preglednica 29: Stroški investicij za dva scenarija in 119 lokacij, ki so predlagane kot
lokacije vpliva poplav na zdravje ljudi, gospodarske objekte, občutljive
objekte, kulturno dediščino in okolje (IzVRS, 2011)................................. 77
Preglednica 30: Deset območij z največjim številom prebivalstva, ki živi na poplavnih
območjih in stroški investicije gradbenih ukrepov za zmanjšanja poplavne
ogroženosti (varianta 4) ........................................................................... 81
Preglednica 31: Stroški zmanjševanja ogroženosti zaradi poplav z gradbenimi ukrepi
za pet variant izbranih območij in dva scenarija....................................... 82
9
1.
UVOD
1.1
Izhodišča in namen naloge
V septembru 2011 je bila izdelana predhodna ocena poplavne ogroženosti (IzVRS,
2011), v kateri so se določila in po pomembnosti v državnem merilu razvrstila
območja potencialne poplavne ogroženosti. Predhodna ocena poplavne ogroženosti
je namenjena določitvi območij pomembnega vpliva poplav, za katera je predvidena
priprava kart poplavne nevarnosti in ogroženosti in določitev ciljev za zmanjševanje
ogroženosti.
Namen te naloge je pripraviti prvo oceno finančnih posledic določitve območij
pomembnega vpliva poplav. V nalogi IzVRS (2011) so dani trije predlogi kombinacij
območij pomembnih vplivov poplav, ki so osnovani na izbrani metodologiji
»kvantilov«. Metoda dela je kratko opisana v nadaljevanju. Najmanjše število
predlaganih območij v nalogi IzVRS (2011) je 24, največje 99. V teh se nahaja 119
lokacij, ki ustrezajo vsaj enemu izbranemu kriteriju. Možnih kombinacije je torej
veliko, vsaka pa ima lahko tudi različne scenarije oziroma tehnične rešitve zniževanja
ogroženosti pred poplavami.
Izbira in končna odločitev glede pomembnosti območij vpliva poplav je odvisna ne le
od velikosti ogroženosti pred poplavami, temveč tudi od časovno, finančno in
tehnično možnih načinov zmanjševanja ogroženosti pred poplavami reševanja, to je
ukrepanja.
Prvi korak za pripravo ocene je analiza stroškov investicij v zmanjševanje
ogroženosti, ki so že pripravljene. Drugi korak je izdelava kataloga cen investicij po
enotah ali objektih, s katerimi rešujemo poplavne problematike. Tretji korak je predlog
možnih ukrepov in hipotetičnih stroškov za zmanjševanje ogroženosti na vseh
območjih, ki so potencialno pomembna območja poplav. Četrti korak je določitev
hipotetičnih stroškov investicij za predlog različnih kombinacij lokacij oziroma
območjih pomembnega vpliva poplav. Lokacije, ki so del istih poplavnih območij, istih
vodnih teles ali ki ležijo v funkcioanlno povezanih poplavnih območjih se obravnava
povezano. V sklopu te naloge smo izbrali dva scenarija ukrepanja, scenarij najnižjih
stroškov in scenarij najvišjih stroškov. Na osnovi statistik območij smo izdelali oceno
hipotetičnih stroškov za pet kombinacij lokacij oziroma poplavnih območij.
V nalogo smo vključili tudi informacije o škodah zaradi poplav v letih 2007-2010, saj
menimo, da so to dodatno pomembni odločitveni kriteriji za odločanje glede
pomembnosti vplivov in izbiri scenarijev zniževanja stopnje ogroženosti pred
poplavami. Enako pomembno je, da se pri reševanju poplavne problematike v
prihodnosti upošteva tudi stroške vzdrževanja objektov in naprav. V tej nalogi smo
obravnavali le predvidene stroške investicijskega vzdrževanja.
10
Za vzdrževanje že dosežene stopnje manjše ogroženosti oziroma večje varnosti, je
pomembno tudi redno vzdrževanje vodne infrastrukture. Če bi želeli zagotavljati
njeno redno vzdrževanje bi na leto potrebovali še dodatno 17 do 20 mio €.
1.2
Opis metode za določitev območij potencialne poplavne ogroženosti
in razvrstitev po pomembnosti (IzVRS, 2011)
V nalogi »Predhodna ocena poplavne ogroženosti« (IzVRS, 2011) so bila določena
in po pomembnosti razvrščena območja potencialne poplavne ogroženosti. Metoda
razvrstitve območij poplavne ogroženosti upošteva podatke o nevarnostnem (tip,
obseg, verjetnost, jakost in trajanje poplavnih dogodkov) in škodnem potencialu
(razsežnost, vrednost, ranljivost in izpostavljenost ljudi, okolja, kulturne dediščine in
gospodarskih dejavnosti).
Predhodna ocena poplavne ogroženosti upošteva poplavno nevarnost in oceno
morebitnih škodljivih posledic prihodnjih poplav zaradi:
1. poseljenosti (število stalnih in začasnih prebivalcev)
2. gospodarske dejavnosti (razsežnost, ranljivost in vrednost poslovnih subjektov)
3. kulturne dediščine (ranljivost in vrednost enot nepremične kulturne dediščine)
4. naravnega okolja (območja Natura2000, vodovarstvena območja in kopalne
vode, ki jih ob poplavi lahko onesnažijo IPPC in SEVESO zavezanci)
5. občutljivih objektov (šole, vrtci; bolnišnice, zdravilišča, domovi za ostarele; arhivi,
muzeji, knjižnice, službe za posredovanje ob nesrečah - nujna medicinska pomoč,
gasilci, civilna zaščita, gorska reševalna služb).
Za določitev nevarnostnega potenciala se je uporabila obstoječa opozorilna karta
poplav (Atlas Okolja), ki podaja obseg območij poplavljanja glede na pogostost
pojava (pogoste, redke in zelo redke poplave).Upoštevana je ovojnica (unija) vseh
poplavnih poligonov opozorilne karte poplav katerim je bil dodan ocenjen poplavni
poligon zaradi verjetnega prestopa visokovodnih nasipov reke Mure. Za analitično
prostorsko enoto je bila izbrana kvadratna mrežna celica dimenzije 75 m x 75 m,
znotraj katerih se določila vrednost indeksa škodnosti za vsako vrsto škodnega
potenciala (poseljenost, gospodarske dejavnosti, kulturna dediščina, okolje in
občutljivi objekti).
Poplavno ogrožena območja so razvrščena glede na stopnjo ogroženosti po metodi
kvantilov. Metoda »kvantilnih rangov« je ena izmed dveh metod (druga metoda je
metoda »rangov«) za določanja položaja (mesta, pozicije) statistične enote v množici
glede na vrednost spremenljivke.Najpogostejši kvantili so "mediana" (množico
razdeli na dva enaka dela), "kvartili" (množico razdeli na štiri enake dele) in "decili"
(množico razdelijo na 10 enaki delov).
Glede na izbrano število razredov v posameznih tipih kvantilov so v nalogi izdelani
trije predlogi območij pomembnega vpliva poplav (Slika 1, kopija preglednic iz
poročila IzVRS, September 2011).
11
Slika 1: Kopija preglednic s številom območij pomembnega vpliva poplav za tri variante –
predloge (IzVRS, 2011).
Po prvem predlogu je škodni potencial glede na zdravje ljudi razdeljen na šest
razredov, glede na škodni potencial na okolju na tri razrede, glede na škodni
potencial na kulturno dediščino, gospodarsko dejavnost in na občutljive objekte pa
na deset razredov. Med pomembna območja vpliva poplav po predlogu 1 bi bilo
uvršečnih 89 območij. Zaradi zdravja ljudi so se na seznam uvrstila tri območja,
Ljubljana Vič, Črna vas, Celje. Zaradi občutljivih objektov je bilo na seznam uvrščenih
9 območij (Celje severno od Savinje in južno od mestne vpadnice v centru mesta
vzhodna stran, Rožna dolina pri Novi Gorici ob Vrtojbici, Železniki ob Selški Sori,
Krško ob Savi, Slovenske Konjice ob Dravinji, Ljubljana Vič ob Malem grabnu, Celje
center mesta zahodna stran, Domžale ob Kamniški Bistrici). Zaradi ogroženosti
kulturne dediščine je na seznam uvrščenih 12 območij (2: Vipava ob izviru Vipave, 4:
Železniki, 11: Gornji grad ob Dreti, 9: Mozirje ob Dreti, 10:Vransko ob pritoku
Motniščice, 6: Vojnik ob Hudinji, 0: Celje center mesta ob Savinji, 7: Radeče ob Savi
in Sopoti, 3: Rogatec ob pritoku Sotle, 5: Krško ob Savi, 8: Novo mesto ob Krki, 1:
Kobilje ob Kobiljskem potoku,
Po drugem predlogu je škodni potencial glede na zdravje ljudi razdeljen na deset
razredov, glede na škodni potencial na okolju na tri razrede, glede na škodni
12
potencial na kulturno dediščino, gospodarsko dejavnost in na občutljive objekte na
deset razredov. Med pomembna območja vpliva poplav po predlogu št. 2 bi bilo
uvrščenih 99 območij (oziroma 119 lokacij za posamezne kriterijih, ki pa se
lahko tudi prekrivajo).
Predlog št. 3 izhaja iz predloga št. 2. Vanj niso zajeti kriterji po potencialu na škodo
za okolje, med ostalimi pa je izbrana kombinacija tako, da je končni rezultat tretjega
predloga 24 območij.
Slika 2 prikazuje izsek karte reliefne podobe območja mesta Celje in sotočja Savinje
in Save. Vrisani so vodotoki, linije razdelilnic prispevnih površin vodnih teles in
poplavna območja (opozorilna karta poplav). Različno obarvane manjše površine (od
temno violične, oranžne, roza in svetolo roza) predstavljajo površine naselij, ki se
nahajajo na območju poplav (deli naselij deagregirani na kvadratke velikosti 75 m x
75 m). V spodnjem levem kotu slike je dana barvna lestvica za deset razredov
razvrščanja naselij (kriterij »zdravje ljudi«): temno violična barva predstavlja
naseljena območja na poplavnih površinah, ki so po kriteriju »zdravje ljudi« uvrščena
v prve tri razrede od desetih. Oranžna barva predstavlja dele naselij, ki so uvršečna v
četrti in peti razred. Ob reki Savi pred sotočjem s savinjo pa so s svetlo modrimi
barvami označeni kvadratki, ki predstavljajo zavezance IPPC na vodovarstvneih
območjih. Predlagana območja pomembnega vpliva poplav na isti kartni osnovi so
prikazana na sliki 3.
13
Slika 2: Prikaz v barvno lestvico desetih razredov razvršečenih naselij, ki ležijo na poplavnih
površinah in prikaz območij IPPC zavezancev na isti karti. (območje Celja in sotočja Save s
Savinjo) (vir GIS podatkov: IzVRS, 2011).
14
Slika 3: Predlagana območja pomembnega vpliva poplav na območju Celja in sotočja Save
s Savinjo) (vir GIS podatkov: IzVRS, 2011).
Velika rdeča pika predstavlja na Slika 2 temno violično obarvano območje Celja, ki se
nahaja na območju poplav in po Poplavni uredbi dosega kriterije pomembnega
območja vpliva poplav (> 500 prebivalcev /km2 in skupna površina > 1.25 km2 ), se
pa v območje pomembnega vpliva poplav uvršča tudi zaraid pomembnih
gospodarskih dejavnosti, kulturne dediščine in občutljviih objektov. Takih območij je v
Sloveniji kot rečeno 24. Zeleni kvadratki in krogec predstavljajo pomembna območja
poplav po kriteriju gospodarskih dejavnosti, kulturne dediščine in občutljivih objektov.
Roza liki so območja pomembnega vpliva poplav zaradi okolja (IPPC in SEVESO
zavezanci). Oranžen krogec ob Dreti (zahodni del karte) je območje naselja Prebold,
ki je pomembno območje poplav po kriteriju zdravje ljudi (>500 prebivalcev na km2).
15
2.
OPIS POPLAVNIH OBMOČIJ
2.1
Območja največjega vpliva poplav (»24« območij)
V Sloveniji je 24 območij vpliva poplav, kjer obstaja največja ogroženost za zdravje
ljudi (500 prebivalcev na km2 in 1.25 km2 skupne površine pod poplavami), in kjer so
po pomembnosti najbolj občutljivi objekti in gospodarske dejavnosti. Območja so
prikazana na Slika 4. Pripadajo 22im vodnim telesom, katerih skupna površina je
5320 km2 (Preglednica 1: Seznam 24ih območij največjega vpliva poplav s šiframi
vodnih teles, številom prebivalcev in velikostjo poplavnih površin.. Na njih živi skoraj
597000 prebivalcev (596983). Skupna velikost vseh poplavnih površine na njih je
3730800 ha (373.08 km2 ), na njih stalno živi 43818 ljudi. Gorvodno od teh vodnih
teles, živi 22523 ljudi, velikost poplavnih površin na posameznem gorvodnem
vodnem telesu je 99830 ha (99.83 km2 ).
Največ prebivalcev, ki živijo na poplavnih območji ima vodno telo »VT Savinja Letuš
– Celje«, kjer leži mesto Celje (14226), polovica manj na vodnem telesu, »VT
Ljubljanica povirje – Ljubljana« kjer je Črna vas (6976). Tretji po vrsti je vodno telo
»VT Mali Graben z Gradaščico« z jugozahodnim delom Ljubljane (5999). Skoraj
3000 ljudi je poplavno ogroženih na vodnem telesu »VT Krka povirje – Soteska«, kjer
leži Grosuplje, nekaj več kot 2000 pa na »VT Pšata«, kjer je naselje Trzin
(Preglednica 2). Največ poplavnih površin izmed izbranih 24 ima vodno telo »VT
Ljubljanica povirje – Ljubljana«, kjer leži Črna vasi (72 km2), sledi »VT Ledava
zadrževalnik Ledavsko jezero – sotočje z Veliko«, kjer leži območje poplav Gaberje.
Slika 4: 24 območij vpliva poplav, kjer obstaja največja ogroženost
16
Preglednica 1: Seznam 24ih območij največjega vpliva poplav s šiframi vodnih teles, številom
prebivalcev in velikostjo poplavnih površin.
številka
območja
Ime
obmocja
Povodje/
ARSO
Porečje (reka) OE
Sifra
Velikost
Število
Velikost
VT, ki mu prispevneg preb. na poplav na
pripada a območja prispevnem prispevnem
tega VT območju območju
tega VT
tega VT
[km2]
1
2
3
4
5
6
7
8
Puštal (Škofja
Loka)
Železniki
SAVA (Zg.
Sava)
SAVA (Zg.
Sava)
Zgornje Bitnje SAVA (Zg.
Sava)
Trzin
SAVA
(Kamniška
Bistrica)
Domžale - Vir
SAVA
(Kamniška
Bistrica)
Ljubljana
SAVA
(LjubljanicaGradaščica)
Črna vas
SAVA (Lju.
Barje)
Vransko
SAVA (Savinja)
[km2]
Število
Velikost
Število
preb. na poplav na preb. na
poplavnih prispevnem poplavnih
območjih območju območjih
tega VT gorvodnega gorvodnega
VT
VT
[km2]
KR
SI121VT
329.08
17232
3.83
404
KR
SI122VT
224.27
15964
2.03
817
KR
SI123VT
94.49
25874
4.22
825
LJ
SI1326VT
147.93
28241
10.8
2197
LJ
SI132VT5
136.64
42754
2.89
1988
0.14
75
LJ
SI148VT5
71.03
13025
9.63
6312
2.16
138
LJ
SI14VT77
367.3
50995
72.2
11086
CE
SI164VT3
104.95
3765
1.56
380
6.55
1659
9
Mozirje
SAVA (Savinja)
CE
SI16VT17
407.8
12556
6.55
1659
10
Celje
SAVA (Savinja)
CE
SI16VT70
242.22
64638
25.3
14226
11
Grosuplje
SAVA (Krka)
LJ
SI18VT31
1105.35
60045
33
5826
12
Novo mesto
SAVA (Krka)
NM
SI18VT77
293.34
40442
2.72
329
33
5826
13
Krško
NM
SI1VT913
197.74
25997
34.6
1181
3.17
140
14
Sp. Duplek
SAVA (Sp.
Sava)
DRAVA
MB
SI3VT5171
108.91
74740
13.9
605
0
0
15
Veržej
MURA
MS
SI43VT30
122.36
15688
32.1
100
5.73
570
16
Dokležovje
MURA
MS
SI43VT30
122.36
15688
32.1
100
5.73
17
Bakovci
MURA
MS
SI43VT30
122.36
15688
32.1
100
5.73
18
Sr. Bistrica
MURA
MS
SI43VT50
47.29
3996
18
34
32.1
100
19
MURA
MS
SI442VT91
456.47
53506
56.9
867
0.52
0
20
Gaberje Lendava
Koper
KP
SI5VT3
73.08
37102
3.09
556
21
Idrija
JADRANSKE
REKE (Rižana)
SOČA (Idrijca)
NG
SI62VT70
276.77
15224
0.05
204
0.05
0
22
Nova Gorica
SOČA (Soča)
NG
SI6354VT
8.79
16835
2.71
739
2.39
190
23
Vipava
SOČA (Vipava)
NG
SI64VT57
259.6
13670
7.9
604
0.39
0
24
Vrtojba
SOČA
(Vrtojbica)
SKUPAJ:
NG
SI64VT90
231.13
27553
10.9
1002
7.9
604
5306,54
659842
354.88
51941
94.1
9302
17
Preglednica 2: Razporeditev 24ih območij največjega vpliva poplav glede na velikost
poplavnih površin in števila prebivalcev, ki živi na njih.
Razporeditev območij Velikost poplav Število preb. na
glede na velikost
na prispevnem poplavnih območjih
poplavnih območij
območju tega
tega VT
VT
Razporeditev območij glede Velikost poplav Število preb. na
na število prebivalcev na VT na prispevnem poplavnih
območju tega območjih tega
VT
VT
[km2]
[km2]
Črna vas (SI14VT77)
72.20
6976
Celje (SI16VT70)
25.30
14226
Gaberje (SI442VT91)
56.90
867
Črna vas (SI14VT77)
72.20
6976
Krško (SI1VT913)
34.60
1108
Ljubljana (SI148VT5)
9.63
5999
Grosuplje (SI18VT31)
33.00
2971
Grosuplje (SI18VT31)
33.00
2971
Veržej (SI43VT30)
32.10
100
Trzin (SI1326VT)
10.80
2197
Dokležovje (SI43VT30)
32.10
100
Domžale – Vir( SI132VT5)
2.89
1988
Bakovci (SI43VT30)
32.10
100
Mozirje (SI16VT17)
6.55
1663
Celje (SI16VT70)
25.30
14226
Krško (SI1VT913)
34.60
1108
Sr. Bistrica (SI43VT50)
18.00
34
Vrtojba (SI64VT90)
10.90
1002
Sp. Duplek (SI3VT5171)
13.90
605
Gaberje (SI442VT91)
56.90
867
Vrtojba (SI64VT90)
10.90
1002
Zgornje Bitnje (SI123VT)
4.22
825
Trzin (SI1326VT)
10.80
2197
Železniki (SI122VT)
2.03
817
Ljubljana (SI148VT5)
9.63
5999
Nova Gorica (SI6354VT)
2.71
739
Vipava (SI64VT57)
7.90
604
Sp. Duplek (SI3VT5171)
13.90
605
Mozirje (SI16VT17)
6.55
1663
Vipava (SI64VT57)
7.90
604
Zgornje Bitnje (SI123VT)
Puštal Škofja Loka
(SI121VT)
Koper (SI5VT3)
Domžale – Vir
(SI132VT5)
Novo mesto (SI18VT77)
4.22
825
Koper (SI5VT3)
3.09
556
3.83
404
Puštal Škofja Loka (SI121VT)
3.83
404
3.09
556
Vransko (SI164VT3)
1.56
380
2.89
1988
Idrija (SI62VT70)
0.05
204
2.72
58
Veržej (SI43VT30)
32.10
100
Nova Gorica (SI6354VT)
2.71
739
Dokležovje (SI43VT30)
32.10
100
Železniki (SI122VT)
2.03
817
Bakovci (SI43VT30)
32.10
100
Vransko (SI164VT3)
1.56
380
Novo mesto (SI18VT77)
2.72
58
Idrija (SI62VT70)
0.05
204
Sr. Bistrica (SI43VT50)
18.00
34
2.2
Gospodarske dejavnosti, občutljiva območja in IPP zavezanci na
vodnih telesih največjega vpliva poplav (»24« območij)
Največje število gospodarskih objektov na poplavnih površinah največjega vpliva
poplav (predlog 2 po IzVRS, »24« območij) ima območje Ljubljane, občutljivih pa
območje Grosupljega. Več statistik podaja Preglednica 3.
18
Preglednica 3: Število objektov gospodarskih dejavnosti, občutljivih objektov in število
objektov IPPC na vodnih telesih največjega vpliva območij za poplave (»24« območij) in na
vodnih telesih gorvodno od njih.
šifra VT
(vseh)
ime VT (vseh)
SI16VT70
SI14VT77
SI148VT5
SI18VT31
SI1326VT
SI132VT5
SI16VT17
SI1VT913
SI64VT90
SI442VT91
VT Savinja Letuš – Celje
VT Ljubljanica povirje – Ljubljana
VT Mali Graben z Gradaščico
VT Krka povirje – Soteska
VT Pšata
VT Kamniška Bistrica Stahovica – Študa
VT Savinja povirje – Letuš
VT Sava Krško – Vrbina
VT Vipava Brje – Miren
VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero –
sotočje z Veliko
VT Sora
VT Selška Sora
VT Koren
kMPVT Drava Maribor – Ptuj
VT Vipava povirje – Brje
VT Mura Ceršak – Petanjci
kMPVT Morje Koprski zaliv
VT Poljanska Sora
VT Bolska Trojane – Kapla
VT Idrijca Podroteja – sotočje z Bačo
kMPVT Soške elektrarne
VT Sava Boštanj – Krško
VT Gradaščica z Veliko Božno
VT Kučnica Mura Petanjci – Gibina
VT Kamniška Bistrica povirje – Stahovica
VT Krka Soteska – Otočec
VT Mura Gibina – Podturen
kMPVT Drava Dravograd – Maribor
VT Hubelj
VT Idrijca povirje – Podroteja
kMPVT zadrževalnik Ledavsko jezero
SI123VT
SI122VT
SI6354VT
SI3VT5171
SI64VT57
SI43VT10
SI5VT3
SI121VT
SI164VT3
SI62VT70
SI6VT330
SI1VT739
SI148VT3
SI43VT30
SI132VT1
SI18VT77
SI43VT50
SI3VT359
SI644VT
SI62VT13
SI442VT12
stevilo
prebivalc
ev na
poplavah
število število število
objekto občutljii objektov
v GD v vh
IPPC
sloju objektov zavezanc
GD na v sloju ev na
območj OO na območju
u
območju poplav
poplav poplav
14226
11086
6312
5826
2197
1988
1659
1181
1002
867
38
52
25
24
18
17
20
14
29
19
15
12
11
16
4
7
4
7
5
11
825
817
739
605
604
570
556
404
380
204
190
140
138
100
75
329
34
0
0
0
0
9
14
4
12
9
5
5
15
1
13
6
4
1
5
1
12
0
0
3
0
0
4
5
3
3
3
3
6
6
3
8
4
1
1
0
0
4
2
0
1
0
1
število površina gostota
objekto poplav na prebivalcev
v
prispevne na
kulturne m
poplavnih
dedišči območju površinah
ne na VT [km2] posamezne
območj
ga VT
u
poplav
0
37
25.30
562
0
39
72.20
154
0
20
9.63
655
0
73
33.00
177
0
32
10.80
203
3
25
2.89
688
0
25
6.55
253
0
20
34.60
34
1
27
10.90
92
0
27
56.90
15
0
2
1
0
1
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
9
3
9
15
2
3
21
11
23
24
10
7
10
4
16
1
0
1
2
0
4.22
2.03
2.71
13.90
7.90
5.73
3.09
3.83
1.56
0.05
2.39
3.17
2.16
32.10
0.14
2.72
18.00
0.00
0.39
0.05
0.52
195
402
273
44
76
99
180
105
244
4080
79
44
64
3
536
121
2
0
0
0
0
19
2.3
Opis vseh območij vpliva poplav v Sloveniji
Glede na različne vplive poplav, je bilo v projektu IzVRS (2011) določenih 119
območij oziroma lokacij. Na istem (zaključenem) območju lahko nastanejo vplivi
poplav na zdravje ljudi, gospodarske dejavnosti, na kulturno dediščino, na občutljive
objekte in na okolje. Največ teh območij je na vodnem telesu Sava Litija – Zidani
most (11), sledi jih Kućnica Mura Petanjci – Gibina (8) in vodno telo Kamniška
Bistrica Stahovica – Študa (7). Šest lokacij leži na vodnem telesu Savinja Letuš –
Celje in Voglajna zadrževalnik Slivniško jezero - Celje. Na vodnem telesu Hudinja
Nova Cerkev - sotočje z Voglajno in Selški Sori je po pet lokacij. Mali Graben z
Gradaščico, Mura Ceršak – Petanjci, Vipava Brje - Miren imajo po štiri lokacije
(Preglednica 4).
Predlaganih 119 lokacij leži v 65ih naseljih. Skupno število prebivalcev, ki živijo v teh
naseljih je 483940 (vir: Centralni register prebivalstva, 2011; baza na IzVRS,
pridobljena od MZZ za GIS analize na IzVRS), od tega jih na poplavnih površinah živi
41509. Centroide lokacij, število prebivalcev na poplavnih površinah kjer se nahajajo
in število vseh prebivalcev naselij podaja preglednica 5. V stolpcu »Tip« so vpisani
kriteriji po katerih so območja določena kot območja vpliva poplave. »ZL« pomeni
»zdravje ljudi«; »GD« gospodarske dejavnosti; »KD« pomeni kulturna dediščina;
»OK_IPPC« predstavlja kriterij okolja - IPPC zavezanca; »OB« pa kriterij
občutljivega objekta). Številke v nadaljevanju oznake pod kategorijo »Tip« pomenijo
število lokacij v prvem, drugem ali tretjem kvartilu (glej slika 1, Predlog 2).
Število vseh prebivalcev, ki živi na poplavnih površinah v Sloveniji prikazuje
preglednica 6. Razdelitev je narejena glede na površinska vodna telesa, hidrografska
območja II. ravni in glede na območne enote ARSO (OE). Na poplavnih površinah
živi 89845 ljudi. Od tega jih skoraj 35% živi na porečju Ljubljanice (30625 ljudi), sledi
porečje Savinje (22.2% ali skoraj 20000 ljudi). Skoraj desetino vseh ljudi na
poplavnih površinah v Sloveniji živi na porečju Ljubljanske Save (8832 ljudi;
hidrografsko območje št. 13, prispevna površina reke Save pod vtokom Sore in
porečje Kamniške Bistrice) in porečju Krke (8456 ljudi ali 9.41% od 89845 ljudi).
Preglednica 7 podaja število prebivalcev, ki živi na poplavnih območjih glede na
hidrografska območja in glede na vodo - upravljavska območja (ARSO OE).
Zaradi poplav je ogroženih v Sloveniji skoraj 5% ljudi. Velikost poplavnih površin je
1539 km2, kar predstavlja 7.6% površine Slovenije. Največ prebivalcev, ki živi na
poplavnih površinah, je na območju upravljanja voda ARSO OE Ljubljana (51.1%
vseh ), sledi mu ARSO OE Celje (22.7%). Na poplavnih površinah območjih 119ih
lokacij poplav, ki so predlagane v študiji IzVRS (2011), živi 41509 ljudi (preglednica
5), torej skoraj polovica vseh na poplavah živečih. Na 24ih območjih, ki so v tej študiji
predlagane kot območja največjega vpliva poplav (»24« območja), se nahaja 62
lokacij izmed vseh predlaganih. Ostalih 57 lokacij se nahaja na 43 različnih območjih
(Preglednica 5), vse pa se nahajajo na skupno 42ih vodnih telesih. Za reševanje
poplavne problematike v Sloveniji je torej potrebno obravnavati 42 površinskih vodnih
teles (Preglednica 4). Slika vseh območij je prikazana na sliki 5.
20
Preglednica 4: Število predlaganih območij vpliva poplav po IzVRS (2011) po površinskih
vodnih telesih
HGO_II
15
43
13
16
16
16
12
14
43
64
14
51
36
62
63
17
64
16
16
13
18
18
14
32
36
13
11
16
16
35
17
16
44
18
44
14
43
12
13
12
19
0
Ime hidrografskega
območja II.ravni
Litijska Sava
Spodnja Mura
Ljubljanska Sava
Savinja
Savinja
Savinja
Sora
Ljubljanica
Spodnja Mura
Vipava
Ljubljanica
Slovenska Obala
Dravinja
Idrijca
Srednja Soča
Krška Sava
Vipava
Savinja
Savinja
Ljubljanska Sava
Krka
Krka
Ljubljanica
Meža
Dravinja
Ljubljanska Sava
Zgornja Sava
Savinja
Savinja
Ptujska Drava
Krška Sava
Savinja
Velika Krka z Lendavo
Krka
Velika Krka z Lendavo
Ljubljanica
Spodnja Mura
Sora
Ljubljanska Sava
Sora
Spodnja Sava
število območij
poplav,
predlaganih v
IzVRS, 2011
Ime vodnega telesa
(skupaj 119)
VT Sava Litija – Zidani Most
11
VT Kučnica Mura Petanjci – Gibina
8
VT Kamniška Bistrica Stahovica – Študa
7
VT Savinja Letuš – Celje
6
VT Voglajna zadrževalnik Slivniško jezero – Celje
6
VT Hudinja Nova Cerkev - sotočje z Voglajno
5
VT Selška Sora
5
VT Mali Graben z Gradaščico
4
VT Mura Ceršak – Petanjci
4
VT Vipava Brje – Miren
4
kMPVT Mestna Ljubljanica
3
kMPVT Morje Koprski zaliv
3
VT Dravinja Zreče – Videm
3
VT Idrijca Podroteja – sotočje z Bačo
3
VT Koren
3
VT Sava Krško – Vrbina
3
VT Vipava povirje – Brje
3
VT Bolska Trojane – Kapla
2
VT Dreta
2
VT Kamniška Bistrica Študa – Dol
2
VT Krka povirje – Soteska
2
VT Krka Soteska – Otočec
2
VT Ljubljanica povirje – Ljubljana
2
VT Mislinja Slovenj Gradec – Otiški vrh
2
VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec
2
VT Pšata
2
VT Sava HE Moste – Podbrezje
2
VT Savinja Celje – Zidani Most
2
VT Savinja povirje – Letuš
2
kMPVT Drava Maribor – Ptuj
1
kMPVT Sava Vrhovo – Boštanj
1
VT Bolska Kapla – Latkova vas
1
VT Kobiljanski potok povirje – državna meja
1
VT Krka Otočec – Brežice
1
VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero – sotočje z Veliko
1
VT Ljubljanica Moste – Podgrad
1
VT Mura Gibina – Podturen
1
VT Poljanska Sora
1
VT Sava Medvode – Podgrad
1
VT Sora
1
VT Sotla Dobovec – Podčetrtek
1
VT Morje Žusterna - Portorož
1
Skupaj predlaganih lokacij (na 42ih vodnih telesih):
119
21
Preglednica 5: Seznam vseh območij vpliva poplav, določenih po različnih kriterijih in stopnji
ogroženosti (vir: narejeno iz GIS baze prejekta IzVRS(2011)).
Gauss Gauss Tip
Y
X
(ZL: zdravje ljudi; GD:
587963
578888
521438
522038
522638
520575
520163
520575
520613
520237
520163
521100
551513
461775
461700
552638
504465
504752
589800
507000
416588
gospodarske dejavnosti; KD:
kulturna dediščina; OK_IPPC:
kriterij okolje IPPC
zavezanec; Ob: občutljiv
objekt)
ZLMETODA_significant_2_1_10,
164213 ZLur_GD_KD_OB_significant_24
Mura
Boračevski
potok
166913 OK_IPPC_significant_30
121425 GD_significant_1_2_4_6
Hudinja
121688 OK_IPPC_significant_30
Hudinja
121463 OK_IPPC_significant_30
Ložnica
120825 OB_significant_1_8
Savinja
121463 OB_significant_1_8
Savinja
120825 KD_significant_3_9
Savinja
120862 GD_significant_1_2_4_6
Savinja
120975 ZLMETODA_significant_2_1_10
Savinja
120975 ZLur_GD_KD_OB_significant_24
Savinja
120300 OK_SEVESO_N2k_significant_2
Voglajna
173738 OK_IPPC_significant_30
Mura
96225 ZLMETODA_significant_2_1_10
Farjevec
96300 ZLur_GD_KD_OB_significant_24
Farjevec
83963 OK_IPPC_significant_30
Šica
OK_SEVESO_VVOobcina_significa
108836 nt_4
Sava
OK_SEVESO_VVOobcina_significa
108769 nt_4
Sava
162713 ZLur_GD_KD_OB_significant_24
Stara Mura
121763 ZLMETODA_significant_2_1_10
Bolska
81038 OK_IPPC_significant_30
469575 110475 OB_significant_1_8
469650
469575
608475
485513
474113
474113
507945
507878
507938
507863
Ime
Šifra VT
vodotoka
111038
110925
157050
128100
ZLMETODA_significant_2_1_10
ZLur_GD_KD_OB_significant_24
ZLur_GD_KD_OB_significant_24
KD_significant_3_9
90375 ZLMETODA_significant_2_1_10
90337 ZLur_GD_KD_OB_significant_24
OK_SEVESO_VVOobcina_significa
108636 nt_4
OK_SEVESO_VVOobcina_significa
108613 nt_4
OK_SEVESO_significant_7,
108263 OK_IPPC_significant_30
OK_SEVESO_VVOzajetja_significan
108563 t_2,
Ime naselja
Število
preb. na
poplavnih
(preglednica površinah
1)
st.
območja
»24«,
Število
preb. v
naselju
1560
SI43VT30
BAKOVCI
SI43VT30
SI16VT70
SI16VT70
SI16VT70
SI16VT70
SI168VT9
SI16VT70
SI168VT9
SI1688VT2
SI1688VT2
SI16VT70
SI43VT10
SI14VT77
SI14VT77
SI192VT5
BORAČEVA
17
0
402
CELJE
CELJE
CELJE
CELJE
CELJE
CELJE
10
10
10
10
10
10
37322
1165
CELJE
CELJE
0
11679
10
28
CELJE
CELJE
1
669
733
603
DOBOVA
31
712
181
SI1VT557
DOBOVEC
0
SI1VT557
SI43VT30
SI164VT7
DOBOVEC
CERŠAK
ČRNA VAS
ČRNA VAS
DOKLEŽOVJE
7
7
16
Vipava
Kamniška
Bistrica
Kamniška
Bistrica
Mlinščica
Mura
Dreta
Grosupeljšči
ca
Grosupeljšči
ca
SI64VT57
DOLENJA VAS
DOLGA
POLJANA
SI132VT5
DOMŽALE
5
SI132VT5
SI132VT5
SI442VT91
SI1616VT
DOMŽALE
5
5
19
SI18VT31
GROSUPLJE
11
SI18VT31
GROSUPLJE
11
Sava
SI1VT557
HRASTNIK
Sava
SI1VT557
HRASTNIK
Sava
SI1VT557
HRASTNIK
Sava
SI1VT557
HRASTNIK
13
29
0
979
520
308
11615
DOMŽALE
GABERJE
GORNJI GRAD
893
0
0
604
969
6207
1461
5846
16
22
OK_IPPC_VVOzajetja_significant
SI62VT70
SI62VT70
SI132VT7
IDRIJA
IHAN
21
21
5
SI132VT7
SI5VT4
SI43VT30
SI43VT30
IHAN
5
SI132VT5
KAMNIK
SI132VT5
KAMNIK
SI132VT5
KAMNIK
SI132VT5
KAMNIK
607013 172162 KD_significant_3_9
401663 43800 GD_significant_1_2_4_6
401813 43763 ZLur_GD_KD_OB_significant_24
401138 43988 OK_IPPC_significant_30
Idrijca
Idrijca
Mlinščica
Kamniška
Bistrica
morje
Mura
Stara Mura
Kamniška
Bistrica
Kamniška
Bistrica
Kamniška
Bistrica
Kamniška
Bistrica
Kobiljski
potok
Badaševica
Badaševica
Badaševica
SI4426VT1
SI5VT3
SI5VT3
SI5VT3
KOBILJE
533100
Krka
SI18VT97
Mura
Stara Mura
Sava
Sava
Sava
Savinja
Mali Graben
Mali Graben
Mali Graben
Mali Graben
Mali Graben
Mali Graben
Mali Graben
Ljubljanica
Sava
Savinja
Savinja
Trnava
Dreta
Koren
Koren
Krka
Krka
Sava
Lešnica
Lešnica
Trojšnjica
SI43VT10
SI43VT30
SI1VT913
SI1VT913
SI1VT913
SI16VT97
SI14VT93
SI14VT93
SI148VT5
SI148VT5
SI14VT97
SI148VT5
SI14VT93
SI1VT310
SI148VT5
SI16VT97
SI16VT17
SI16VT17
SI1616VT
SI6354VT
SI6354VT
SI18VT77
SI18VT77
SI1VT557
SI1VT137
SI1VT137
SI368VT9
425138 96000 GD_significant_1_2_4_6
425175 95850 ZLur_GD_KD_OB_significant_24
470663 107738 OK_IPPC_significant_30
470588 108113 OK_IPPC_significant_30
397036 45372 OK_IPPC_KV_significant
591863 161888 OK_IPPC_significant_30
593236 159497 OK_IPPC_N2k_significant
469913 118838 GD_significant_1_2_4_6
469613 118463 OK_IPPC_significant_30
469763 118688 OK_IPPC_significant_30
469838 118763 OK_IPPC_significant_30
551888
592690
538013
537900
537975
518738
460050
460838
458850
460275
461475
459675
461288
467213
464438
516038
498075
497475
496463
394688
394688
513488
513450
507488
443138
443138
553216
78788 GD_significant_1_2_4_6
173513
159319
90975
91650
91238
111788
99300
99263
98850
99038
98850
99525
98850
100988
104513
110588
132525
132788
130425
90825
90788
73087
73012
108563
128063
128063
137288
OK_IPPC_VVOzajetja_significant
OK_IPPC_VVOobcina_significant_1
OB_significant_1_8
KD_significant_3_9
ZLur_GD_KD_OB_significant_24
OK_IPPC_significant_30
OB_significant_1_8
OB_significant_1_8
GD_significant_1_2_4_6
GD_significant_1_2_4_6
ZLMETODA_significant_2_1_10
ZLMETODA_significant_2_1_10
ZLur_GD_KD_OB_significant_24
GD_significant_1_2_4_6
ZLMETODA_significant_2_1_10
OK_IPPC_significant_30
ZLur_GD_KD_OB_significant_24
KD_significant_3_9
GD_significant_1_2_4_6
ZLMETODA_significant_2_1_10
ZLur_GD_KD_OB_significant_24
KD_significant_3_9
ZLur_GD_KD_OB_significant_24
OK_IPPC_significant_30
OK_SEVESO_significant_7
OK_SEVESO_significant_7
OK_IPPC_VVOdrzava_significant_1
IDRIJA
IZOLA
IŽAKOVCI
IŽAKOVCI
16
15
126
5708
169
711
0
0
10248
858
12225
83
636
KOPER
KOPER
KOPER
KOSTANJEVIC
A NA KRKI
KOZJAK PRI
CERŠAKU
KRAPJE
KRŠ KO
KRŠKO
KRŠKO
20
20
20
349
15
13
13
13
LAŠKO
LJUBLJANA
LJUBLJANA
LJUBLJANA
LJUBLJANA
LJUBLJANA
LJUBLJANA
LJUBLJANA
6
6
6
6
6
6
6
LJUBLJANA
LJUBLJANA
MODRIČ
MOZIRJE
MOZIRJE
NAZARJE
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVO MESTO
NOVO MESTO
PODKRAJ
PODNART
0
532
9
9
9
22
22
12
12
0
0
735
175
334
6673
202
611
5999
6568
3425
252049
2085
856
0
518
23
2040
0
717
909
12839
16
21591
6
174
400
346
346
132
PODNART
PONGRCE
23000
15
23
SI368VT9
SI36VT90
PRAGERSKO
447038 113138 ZLur_GD_KD_OB_significant_24
514463 102638 KD_significant_3_9
554250 120788 KD_significant_3_9
Polskava
Dravinja
Poljanska
Sora
Sopota
Draganja
SI121VT
SI1VT713
SI192VT1
PUŠTAL
394875 89588 OB_significant_1_8
556650 172875 GD_significant_1_2_4_6
556613 172913 OK_IPPC_significant_30
Vrtojbica
Mura
Mura
SI64VT90
SI43VT10
SI43VT10
506063 151688 OK_SEVESO_significant_7
Homšnica
SI322VT7
506250 151800 GD_significant_1_2_4_6
Suhodolnica SI322VT7
533175 132900 OB_significant_1_8
Dravinja
SI36VT90
533587 132863 ZLMETODA_significant_2_1_10
394838 92213 OK_IPPC_significant_30
Dravinja
Soča
SI36VT90
SI6354VT
424313
Idrijca
Završki
potok
SI62VT70
Mura
Voglajna
Voglajna
Voglajna
Voglajna
Prapreški
graben
SI43VT50
SI168VT9
SI168VT9
SI168VT9
SI168VT9
551438 137888 OK_IPPC_significant_30
535088 132713 OK_IPPC_significant_30
99413 OK_IPPC_significant_30
557625 151462 ZLur_GD_KD_OB_significant_24
598125
525113
525113
523613
523838
157275
119813
119663
120038
120113
ZLur_GD_KD_OB_significant_24
GD_significant_1_2_4_6
OK_SEVESO_significant_7
OK_IPPC_significant_30
OK_IPPC_significant_30
PREŽIGAL
ROGATEC
ROŽNA
DOLINA
SLADKI VRH
SLOVENJ
GRADEC
SLOVENJ
GRADEC
SLOVENSKE
KONJICE
SLOVENSKE
KONJICE
SOLKAN
SPODNJA
KANOMLJA
SPODNJI
SI3VT5171 DUPLEK
SREDNJA
BISTRICA
102
32
191
67
542
SLADKI VRH
172
1224
22
22
4
1173
27
625
2298
1580
1099
867
7734
4795
3209
265
1220
14
471
18
0
61
1800
0
246
Š TORE
499
Š TORE
TEHARJE
TEHARJE
15710
SI1VT557
TRBOVLJE
SI1VT557
SI1VT557
TRBOVLJE
522413 122063 OK_IPPC_significant_30
Hudinja
SI1688VT2
522713
466538
466538
581711
589463
446438
419588
419775
523688
Ložnica
Kanal Pšata
Kanal Pšata
Mura
Mura
Selška Sora
Bela
Vipava
Hudinja
SI1688VT2
SI1326VT
SI1326VT
SI43VT30
SI43VT30
SI122VT
SI64VT57
SI64VT57
SI1688VT2
397688 84938 OK_IPPC_significant_30
496650 122325 KD_significant_3_9
496650 122362 ZLur_GD_KD_OB_significant_24
394275 85950 ZLMETODA_significant_2_1_10
394538 86325 ZLur_GD_KD_OB_significant_24
512475 105112 OK_SEVESO_N2k_significant_2
Lijak
Merinščica
Merinščica
Vrtojbica
Vrtojbica
Sava
SI64VT90
SI164VT3
SI164VT3
SI64VT90
SI64VT90
SI1VT557
449100 119775 ZLur_GD_KD_OB_significant_24
435338 120000 OB_significant_1_8
SI123VT
Žabnica
Selška Sora SI122VT
OK_SEVESO_significant_7
ZLMETODA_significant_2_1_10
ZLur_GD_KD_OB_significant_24
OK_IPPC_VVOvrelci_significant_1
ZLur_GD_KD_OB_significant_24
OK_IPPC_significant_30
ZLur_GD_KD_OB_significant_24
KD_significant_3_9
KD_significant_3_9
1
RADEČE
505088 109088 OK_IPPC_significant_30
OK_SEVESO_VVOzajetja_significan
504788 108938 t_2
Sava
504638 109163 OK_SEVESO_significant_7
Sava
121838
110475
110438
165413
160650
113963
78600
78375
127762
17
28
13
TRBOVLJE
TRNOVLJE
PRI CELJU
TRNOVLJE
PRI CELJU
TRZIN
TRZIN
111
4
4
TURJANCI
VERŽEJ
15
VINCARJE
VIPAVA
VIPAVA
23
23
VOJNIK
VOLČJA
DRAGA
VRANSKO
VRANSKO
VRTOJBA
VRTOJBA
ZAVRATE
ZGORNJE
BITNJE
ŽELEZNIKI
8
8
24
24
3
2
1159
998
3592
0
0
31
543
116
966
156
1559
187
2116
692
67
334
745
242
2415
0
25
1259
418
621
24
3107
435225 119850 KD_significant_3_9
Selška Sora SI122VT
ŽELEZNIKI
2
436013 120263 OK_IPPC_significant_30
435188 119850 ZLur_GD_KD_OB_significant_24
Selška Sora SI122VT
Selška Sora SI122VT
ŽELEZNIKI
2
2
ŽELEZNIKI
Skupno število prebivalcev na poplavnih
površinha predlaganih lokacij in v naseljih
predlaganih lokacij vpliva poplav, IzVRS (2011)
483940
41509
Preglednica 6: Število prebivalcev na poplavnih površinah v Sloveniji glede na vodna telesa.
območna enota
ARSO
šifra
HGO
ime HGO - II
- II
šifra VT
ime VT
število
prebivalcev
na poplavnih
površinah
Kranj
11 Zgornja Sava
SI1118VT
VT Radovna
0
Kranj
11 Zgornja Sava
SI111VT5
VT Sava izvir – Hrušica
35
Kranj
11 Zgornja Sava
SI111VT7
kMPVT Sava Dolinka HE Moste
19
Kranj
11 Zgornja Sava
SI1128VT
VTJ Blejsko jezero
0
Kranj
11 Zgornja Sava
SI112VT3
VTJ Bohinjsko jezero
0
Kranj
11 Zgornja Sava
SI112VT7
VT Sava Sveti Janez – Jezernica
Kranj
11 Zgornja Sava
SI112VT9
VT Sava Jezernica – sotočje s Savo Dolinko
0
Kranj
11 Zgornja Sava
SI114VT3
6
Kranj
11 Zgornja Sava
SI114VT9
VT Tržiška Bistrica povirje – sotočje z Lomščico
VT Tržiška Bistrica sotočje z Lomščico –
Podbrezje
Kranj
11 Zgornja Sava
SI116VT5
VT Kokra Jezersko – Preddvor
Kranj
11 Zgornja Sava
SI116VT7
VT Kokra Preddvor – Kranj
353
Kranj
11 Zgornja Sava
SI1VT137
VT Sava HE Moste – Podbrezje
174
Kranj
11 Zgornja Sava
SI1VT150
VT Sava Podbrezje – Kranj
Kranj
11 Zgornja Sava
SI1VT170
kMPVT Sava Mavčiče – Medvode
Nova Gorica
12 Sora
SI121VT
VT Poljanska Sora
404
Kranj
12 Sora
SI122VT
VT Selška Sora
817
Kranj
12 Sora
SI123VT
VT Sora
825
Ljubljana
13 Ljubljanska Sava
SI1324VT
VT Rača z Radomljo
987
Ljubljana
13 Ljubljanska Sava
SI1326VT
VT Pšata
Ljubljana
13 Ljubljanska Sava
SI132VT1
VT Kamniška Bistrica povirje – Stahovica
75
Ljubljana
13 Ljubljanska Sava
SI132VT5
VT Kamniška Bistrica Stahovica – Študa
1988
Ljubljana
13 Ljubljanska Sava
SI132VT7
VT Kamniška Bistrica Študa – Dol
Ljubljana
13 Ljubljanska Sava
SI1VT310
VT Sava Medvode – Podgrad
Ljubljana
14 Ljubljanica
SI14102VT
VT Cerkniščica
602
Ljubljana
14 Ljubljanica
SI141VT1
VT Jezerski Obrh
653
Ljubljana
14 Ljubljanica
SI141VT2
VTJ Cerkniško jezero
Ljubljana
14 Ljubljanica
SI143VT
VT Rak
Koper
14 Ljubljanica
SI144VT1
VT Pivka povirje – Prestranek
26
Ljubljana
14 Ljubljanica
SI144VT2
VT Pivka Prestranek – Postojnska jama
45
Nova Gorica
14 Ljubljanica
SI145VT
VT Unica
233
Nova Gorica
14 Ljubljanica
SI146VT
VT Logaščica
746
34
34
0
0
0
2197
269
3316
2108
0
25
Ljubljana
14 Ljubljanica
SI1476VT
VT Iščica
999
Ljubljana
14 Ljubljanica
SI148VT3
VT Gradaščica z Veliko Božno
138
Ljubljana
14 Ljubljanica
SI148VT5
VT Mali Graben z Gradaščico
6312
Ljubljana
14 Ljubljanica
SI14912VT
UVT Gruberjev prekop
Ljubljana
14 Ljubljanica
SI14VT77
VT Ljubljanica povirje – Ljubljana
Ljubljana
14 Ljubljanica
SI14VT93
kMPVT Mestna Ljubljanica
6568
Ljubljana
14 Ljubljanica
SI14VT97
VT Ljubljanica Moste – Podgrad
1109
Ljubljana
15 Litijska Sava
SI1VT519
VT Sava Podgrad – Litija
1500
Celje
15 Litijska Sava
SI1VT557
VT Sava Litija – Zidani Most
Ljubljana
16 Savinja
SI1616VT
VT Dreta
0
Celje
16 Savinja
SI1624VT
UVT Velenjsko jezero
0
Celje
16 Savinja
SI162VT3
VT Paka povirje – Velenje
0
Celje
16 Savinja
SI162VT7
VT Paka Velenje – Skorno
29
Celje
16 Savinja
SI162VT9
VT Paka Skorno – Šmartno
8
Celje
16 Savinja
SI164VT3
VT Bolska Trojane – Kapla
380
Celje
16 Savinja
SI164VT7
VT Bolska Kapla – Latkova vas
Celje
16 Savinja
SI1668VT
kMPVT zadrževalnik Šmartinsko jezero
0
Celje
16 Savinja
SI1688VT1
VT Hudinja povirje - Nova Cerkev
0
Celje
16 Savinja
SI1688VT2
VT Hudinja Nova Cerkev - sotočje z Voglajno
Celje
16 Savinja
SI168VT3
Celje
16 Savinja
SI168VT9
kMPVT zadrževalnik Slivniško jezero
VT Voglajna zadrževalnik Slivniško jezero –
Celje
Celje
16 Savinja
SI1696VT
VT Gračnica
Celje
16 Savinja
SI16VT17
VT Savinja povirje – Letuš
1659
Celje
16 Savinja
SI16VT70
VT Savinja Letuš – Celje
14226
Celje
16 Savinja
SI16VT97
VT Savinja Celje – Zidani Most
777
Novo mesto
17 Krška Sava
SI172VT
VT Mirna
113
Novo mesto
17 Krška Sava
SI1VT713
kMPVT Sava Vrhovo – Boštanj
Novo mesto
17 Krška Sava
SI1VT739
VT Sava Boštanj – Krško
140
Novo mesto
17 Krška Sava
SI1VT913
VT Sava Krško – Vrbina
1181
Novo mesto
18 Krka
SI184VT1
VT Črmošnjičica
Novo mesto
18 Krka
SI184VT2
VT Radeščica
57
Novo mesto
18 Krka
SI186VT3
VT Temenica I
121
Novo mesto
18 Krka
SI186VT5
VT Temenica II
206
Novo mesto
18 Krka
SI186VT7
VT Prečna
Novo mesto
18 Krka
SI188VT5
VT Radulja povirje – Klevevž
Novo mesto
18 Krka
SI188VT7
VT Radulja Klevevž – Dobrava pri Škocjanu
Ljubljana
18 Krka
SI18VT31
VT Krka povirje – Soteska
5826
Novo mesto
18 Krka
SI18VT77
VT Krka Soteska – Otočec
329
Novo mesto
18 Krka
SI18VT97
VT Krka Otočec – Brežice
1696
Celje
19 Spodnja Sava
SI1922VT
VT Mestinjščica
Celje
19 Spodnja Sava
SI1924VT1
VT Bistrica povirje – Lesično
0
Celje
19 Spodnja Sava
SI1924VT2
VT Bistrica Lesično – Polje
9
Celje
19 Spodnja Sava
SI192VT1
VT Sotla Dobovec – Podčetrtek
0
11086
230
1149
408
0
1311
1
39
0
64
0
157
32
192
26
Novo mesto
19 Spodnja Sava
SI192VT5
VT Sotla Podčetrtek – Ključ
345
Novo mesto
19 Spodnja Sava
SI1VT930
VT Sava mejni odsek
0
Ljubljana
21 Kolpa
SI2112VT
VT Čabranka
0
Ljubljana
21 Kolpa
SI21332VT
VT Rinža
127
Novo mesto
21 Kolpa
SI21602VT
VT Krupa
0
Novo mesto
21 Kolpa
SI216VT
VT Lahinja
0
Ljubljana
21 Kolpa
SI21VT13
VT Kolpa Osilnica - Petrina
20
Novo mesto
21 Kolpa
SI21VT50
VT Kolpa Petrina - Primostek
27
Novo mesto
21 Kolpa
SI21VT70
VT Kolpa Primostek – Kamanje
5
Maribor
31 Mejna Drava
SI3VT197
kMPVT Drava mejni odsek z Avstrijo
0
Maribor
31 Mejna Drava
SI3VT359
kMPVT Drava Dravograd – Maribor
0
Maribor
32 Meža
SI322VT3
VT Mislinja povirje – Slovenj Gradec
151
Maribor
32 Meža
SI322VT7
VT Mislinja Slovenj Gradec – Otiški vrh
424
Maribor
32 Meža
SI32VT11
VT Meža povirje – Črna na Koroškem
0
Maribor
32 Meža
SI32VT30
VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd
0
Maribor
33 Zgornja Drava
SI332VT1
VT Mutska Bistrica mejni odsek z Avstrijo
0
Maribor
33 Zgornja Drava
SI332VT3
VT Mutska Bistrica
0
Maribor
35 Ptujska Drava
SI35172VT
UVT Kanal HE Zlatoličje
Maribor
35 Ptujska Drava
SI3VT5171
kMPVT Drava Maribor – Ptuj
Maribor
35 Ptujska Drava
SI3VT5172
kMPVT zadrževalnik Ptujsko jezero
Maribor
36 Dravinja
SI364VT1
VT Ložnica povirje – Slovenska Bistrica
43
Maribor
36 Dravinja
SI364VT7
VT Ložnica Slovenska Bistrica – Pečke
369
Maribor
36 Dravinja
SI368VT5
VT Polskava povirje – Zgornja Polskava
0
Murska Sobota
36 Dravinja
SI368VT9
VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec
Maribor
36 Dravinja
SI36VT15
VT Dravinja povirje – Zreče
0
Maribor
36 Dravinja
SI36VT90
VT Dravinja Zreče – Videm
3209
Maribor
37 Goriška Drava
SI378VT
Maribor
38 Pesnica
SI38VT33
UVT Kanal HE Formin
VT Pesnica državna meja – zadrževalnik
Perniško jezero
Maribor
38 Pesnica
SI38VT34
Maribor
38 Pesnica
SI38VT90
Koper
39 Ormoška Drava
SI3VT930
Maribor
39 Ormoška Drava
SI3VT970
Murska Sobota
43 Spodnja Mura
SI432VT
Murska Sobota
43 Spodnja Mura
SI434VT51
Murska Sobota
43 Spodnja Mura
SI434VT52
Murska Sobota
43 Spodnja Mura
SI434VT9
kMPVT zadrževalnik Gajševsko jezero
VT Ščavnica zadrževalnik Gajševsko jezero –
Gibina
Maribor
43 Spodnja Mura
SI43VT10
VT Mura Ceršak – Petanjci
570
Murska Sobota
43 Spodnja Mura
SI43VT30
VT Kučnica Mura Petanjci – Gibina
100
Murska Sobota
43 Spodnja Mura
SI43VT50
VT Mura Gibina – Podturen
34
Murska Sobota
44 Velika Krka z Lendavo SI441VT
VT Velika Krka povirje – državna meja
33
Murska Sobota
44 Velika Krka z Lendavo SI4426VT1
VT Kobiljanski potok povirje – državna meja
57
605
0
1316
68
886
kMPVT Perniško jezero
VT Pesnica zadrževalnik Perniško jezero –
Ormož
32
1068
kMPVT Drava Ptuj – Ormož
kMPVT Drava zadrževalnik Ormoško jezero –
Središče ob Dr
126
VT Kučnica
VT Ščavnica povirje – zadrževalnik Gajševsko
jezero
0
122
185
0
0
0
27
Murska Sobota
44 Velika Krka z Lendavo SI4426VT2
Murska Sobota
44 Velika Krka z Lendavo SI442VT11
Murska Sobota
44 Velika Krka z Lendavo SI442VT12
Murska Sobota
44 Velika Krka z Lendavo SI442VT91
kMPVT zadrževalnik Ledavsko jezero
VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero –
sotočje z Veliko
Koper
51 Slovenska Obala
SI512VT11
VT Dragonja povirje – Topolovec
0
Koper
51 Slovenska Obala
SI512VT12
VT Dragonja Topolovec – Brič
0
Koper
51 Slovenska Obala
SI512VT3
VT Dragonja Brič – Krkavče
0
Koper
51 Slovenska Obala
SI512VT51
VT Dragonja Krkavče – Podkaštel
Koper
51 Slovenska Obala
SI512VT52
VT Dragovnja Podkaštel – izliv
Koper
51 Slovenska Obala
SI518VT3
VT Rižana povirje – izliv
Koper
51 Slovenska Obala
SI5VT2
VT Morje Lazaret - Ankaran
0
Koper
51 Slovenska Obala
SI5VT3
kMPVT Morje Koprski zaliv
556
Maribor
51 Slovenska Obala
SI5VT4
VT Morje Žusterna - Piran
Koper
51 Slovenska Obala
SI5VT5
VT Morje – Piranski zaliv
Koper
52 Timav
SI5212VT1
kMPVT zadrževalnik Klivnik
0
Koper
52 Timav
SI5212VT2
VT Klivnik
0
Koper
52 Timav
SI5212VT3
kMPVT zadrževalnik Mola
0
Koper
52 Timav
SI5212VT4
VT Molja
2
Koper
52 Timav
SI52VT11
VT Reka mejni odsek - Koseze
8
Koper
52 Timav
SI52VT15
VT Reka Koseze – Bridovec
Koper
52 Timav
SI52VT19
VT Reka Bridovec – Škocjanske jame
1
Nova Gorica
61 Zgornja Soča
SI6VT119
VT Soča povirje – Bovec
0
Nova Gorica
61 Zgornja Soča
SI6VT157
VT Soča Bovec – Tolmin
31
Nova Gorica
62 Idrijca
SI626VT
VT Trebuščica
Nova Gorica
62 Idrijca
SI628VT
VT Bača
Nova Gorica
62 Idrijca
SI62VT13
VT Idrijca povirje – Podroteja
Nova Gorica
62 Idrijca
SI62VT70
VT Idrijca Podroteja – sotočje z Bačo
204
Nova Gorica
63 Srednja Soča
SI6354VT
VT Koren
739
Nova Gorica
63 Srednja Soča
SI6VT330
kMPVT Soške elektrarne
190
Nova Gorica
64 Vipava
SI644VT
VT Hubelj
0
Nova Gorica
64 Vipava
SI64804VT
kMPVT zadrževalnik Vogršček
0
Nova Gorica
64 Vipava
SI64VT57
VT Vipava povirje – Brje
604
Nova Gorica
64 Vipava
SI64VT90
VT Vipava Brje – Miren
1002
Nova Gorica
66 Nadiža
SI66VT102
VT Nadiža mejni odsek – Robič
Nova Gorica
68 Idrija
SI681VT
VT Idrija
0
VT Kobiljanski potok državna meja – Ledava
VT Ledava državna meja – zadrževalnik
Ledavsko jezero
382
62
0
867
15
0
62
9
305
632
0
37
0
15
5
ostalo
197
89845
28
Preglednica 7: Število prebivalcev, ki živijo na poplavnih površinah glede na hidrografska
območja in glede na območja upravljanja voda (ARSO OE).
šifra HGO - II
število prebivalcev na poplavnih Delež števila prebivalcev
površinah
na poplavnih površinah
Ime HGO – II
14 Ljubljanica
30625
34.09%
16 Savinja
19948
22.20%
13 Ljubljanska Sava
8832
9.83%
18 Krka
8456
9.41%
36 Dravinja
4937
5.50%
12 Sora
2046
2.28%
38 Pesnica
1986
2.21%
15 Litijska Sava
1730
1.93%
64 Vipava
1606
1.79%
17 Krška Sava
1473
1.64%
44 Velika Krka z Lendavo
1344
1.50%
51 Slovenska Obala
947
1.05%
63 Srednja Soča
929
1.03%
43 Spodnja Mura
889
0.99%
35 Ptujska Drava
662
0.74%
11 Zgornja Sava
655
0.73%
52 Timav
643
0.72%
19 Spodnja Sava
578
0.64%
32 Meža
575
0.64%
39 Ormoška Drava
248
0.28%
62 Idrijca
241
0.27%
21 Kolpa
179
0.20%
37 Goriška Drava
68
0.08%
61 Zgornja Soča
31
0.03%
66 Nadiža
15
0.02%
68 Idrija
5
0.01%
31 Mejna Drava
0
0.00%
33 Zgornja Drava
0
0.00%
197
0.22%
Ostalo: Koper Žusterna
Skupaj: 89845
Območje ARSO
delež površine
Kranj
10.3%
2297
2.6%
Ljubljana
19.6%
45925
51.1%
Novo mesto
14.6%
4480
5.0%
Celje
11.0%
20411
22.7%
Maribor
16.3%
7613
8.5%
Murska Sobota
6.8%
2979
3.3%
Nova Gorica
11.4%
4210
4.7%
Koper
9.9%
1930
2.1%
Skupaj: 89845
29
Slika 5: Lokacije 119ih območij vpliva poplav, IZVRS (2011). Osnova slike so poplavna
območja (opozorilna karta poplav, 2011) in meje prispevnih površin površinskih vodnih teles.
30
3.
PREGLED ŠKOD ZARADI POPLAV
3.1
ŠKODE OB POPLAVAH LETA 2010 PO OBČINAH – POROČILA V
SISTEMU AJDA
Škode, ki so jih po poplavah leta 2010 poročale občine na Upravo za zaščito (obrazci
1-6 in obrazec za gospodarske škode; škoda na vodni infrastrukturi ni vključena!) so
presegle 70 mio € (točno: 70,118,015 € ). Graf 1 prikazuje razporeditev škode po
regijah, Graf 2 pa število občin v izbranih velikostnih razredih škod.
Škoda se je prijavila v 117 občinah. Ljubljanska regija je imela 15.2 mio € škod na
stanovanjskih objektih, na poslovnih objektih, občinski infrastrukturi in na področju
kmetijstva in gozdrastva (obrazci 1-6), gospodarska škoda je bila 3.7 mio €. Druga
po vrsti je bila Zahodno Štajerska regija, ki je imela skoraj 16 mio €. Gospodarskih
škode je imela za 3.36 mio €. Več kot 10 mio € škod so imele tudi Zasavska in
Posavska regija.
Skoraj polovica škode je nastala v 15ih občinah (graf 2). Na sliki 6 so prikazani
velikostni razredi škod ob nesreči 2010 po občinah.
20,000,000 €
18,000,000 €
gospodarska
škoda
obr 1 do 6
16,000,000 €
14,000,000 €
12,000,000 €
10,000,000 €
8,000,000 €
6,000,000 €
4,000,000 €
Vzhodno
Štajerska regija
Notranjska regija
Koroška regija
Gorenjska regija
Podravska regija
Dolenjska regija
Obalna regija
Severno
P rimorska regija
Posavska regija
Zasavska regja
Zahodno
Štajerska regija
0€
Ljubljanska regija
2,000,000 €
Graf 1: Škode ob nesreči »poplave 2010« po regijah, poročane v sistem AJDA Ministrstva
za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje (Vir: MO UZR, 2011).
31
število občin
škode v Eurih (mio)
32.42
47
40
8.51
7.59
15
11
1.90
0.00
1
>1 mio
0.5 - 1.0 mio
0.1-0.5 mio
0-0.1 mio
0
Graf 2: Število občin za izbrane velikostne razrede škode ob nesreči "Poplave 2011"
in skupna škoda po razredih.
Slika 6: Velikostni razredi škod ob nesreči 2010 po občinah (škoda poročana v sistem AJDA,
škoda na vodni infrastrukturi ni zajeta).
32
3.2
ŠKODE NA VODNI INFRASTRUKTURI
Škode na vodni infrastrukturi, ki so jo v letih 2007-2010 popisali na MOP ARSO
Območnih pisarnah so prikazane glede na očino v Preglednica 8. Za vsako občino je
podano tudi število prebivalcev (leto 2011).
V obdobju 2007-2010 je bilo pet poplavnih dogodkov. Škoda na vodni infrastrukturi je
nastala v 159 občinah. Največja škoda, to je več kot 22 mio €, je nastala v občini
Železniki leta 2007. Druga po vrsti je Občina Bohinj, kjer je bila skupna skoraj 13 mio
€, škodo na vodni infrastrukturi pa povzročile tudi poplave leta 2009. Sledijo
Ljubljana in Kamnik s 10 mio € škode in območja občin Tolmin, Radovljica, Cerkno,
Ajdovščina, Bled, Nova Gorica, Vojnik, Dol pri Ljubljani, Žalec, Tržič z več kot 5 mio €
škode. Med 4 in 5 mio € škode je bilo na območju občin Brežice, Laško, Dobrova Polhov Gradec, Miren - Kostanjevica, Celje in Škofja Loka.
Na Graf 3 so prikazane skupne škode na vodnogospodarski infrastrukturi za občine,
kjer je bila le ta večja od 5 mio €. Občine, kjer je na vodni infrastrukturi nastala škoda
med 2 in 5 mio € so prikazane na Graf 4.
Skupne škode na vodni infrastrukturi so bile 266.5 mio €, kar pomeni 130€/prebivalca
Slovenije. V letu 2007 so škode dosegle 127.7 mio €, leta 2009 43.2 mio € , leta pa
2010 136.1 mio €. Slika 7 prikazuje škodo na vodni infrastrukturi v letih 2007-2010
po izbranih velikostnih razredih za nivo občin.
Preglednica 8: Škoda na vodni infrastrukturi (»VI«), ki so nastale ob poplavnih dogodki v letih
2007, 2009, 2010 – evidenca za nivo občin
OB_
ID
Ime občine
Število
prebivalcev
SKODE na VI SKODE na VI SKODE na VI SKODE na VI SKODE na VI
sept 2010
avg 2010
dec 2009
jul 2009
2007
Skupaj skode
na VI 20072010
skoda na VI
2007-2010 na
prebiv
[€]
146 Železniki
6781
2,526,960.00
19,987,110.0
0
22,514,070.00
3,320.20
4 Bohinj
5223
6,200,580.00
6,702,085.00
12,902,665.00
2,470.40
254,331.00
149,245.00
10,000,306.10
35.7
4,287,586.60
9,781,108.20
337
3,919,308.00
8,629,075.00
742.2
6,274,229.00
8,060,423.00
425.8
4,705,979.90
7,393,864.10
1,545.50
6,453,359.80
340.8
6,096,870.00
748.9
5,974,557.10
186.8
5,077,265.40
5,689,768.80
672
61 Ljubljana
279898
9,596,730.10
43 Kamnik
29027
5,204,789.60
128 Tolmin
11626
1,718,185.00
2,991,582.00
102 Radovljica
18932
130,650.00
1,649,544.00
4784
1,877,985.00
809,899.20
18938
6,171,685.00
281,674.80
14 Cerkno
1 Ajdovščina
3 Bled
84 Nova Gorica
139 Vojnik
22 Dol pri Ljubljani
0
8141
288,732.00
4,670,065.00
8467
612,503.40
4,623,450.00
1,304,492.10
5516
5,190,100.00
21503
2,124,664.40
131 Tržič
15196
93,350.00
1,162,200.00
24354
3,762,865.00
1,027,560.00
13526
2,803,504.00
7402
4,565,590.00
57 Laško
Dobrova - Polhov
21 Gradec
6,000.00
1,473,420.00
31992
190 Žalec
9 Brežice
0
0
195,360.00
0
0
5,385,460.00
976.3
3,094,246.90
5,218,911.20
242.7
3,815,084.00
5,070,634.00
333.7
4,790,425.00
196.7
4,707,056.30
348
4,669,519.00
630.8
1,903,552.30
103,929.00
33
75 Miren - Kostanjevica
11 Celje
4848
3,597,389.00
48556
2,261,007.60
647,824.30
122 Škofja Loka
22778
133,800.00
1,533,012.00
142 Zagorje ob Savi
17013
3,758,744.00
36,336.00
1,810,353.60
36 Idrija
11968
1,555,358.00
62 Ljubno
2669
1,190,767.90
53 Kranjska Gora
5316
403,800.00
592,800.00
60 Litija
14923
3,253,920.00
136 Vipava
5520
2,424,675.00
126 Šoštanj
8744
243,926.00
151 Braslovče
4,649,013.30
959
2,360,924.10
4,621,931.70
95.2
2,773,290.00
4,440,102.00
194.9
3,795,080.00
223.1
3,365,711.60
281.2
2,091,155.10
3,281,923.00
1,229.60
2,667,600.00
3,260,400.00
613.3
3,253,920.00
218
815,439.20
2,468,351.50
3,240,114.20
587
450,318.50
3,162,596.00
361.7
5352
1,725,159.30
1,400,996.90
3,126,156.20
584.1
81 Muta
3512
1,264,720.40
1,632,577.30
2,897,297.70
825
2,655,524.00
103.1
54 Krško
25761
2,616,524.00
189 Vransko
2603
1,106,594.10
196 Cirkulane
2294
1,107,158.90
23 Domžale
34195
2,220,000.00
83 Nazarje
2601
493,409.00
4285
1,797,750.00
201 Renče - Vogrsko
39,000.00
1,399,115.40
1,327,697.90
38,520.00
2,505,709.60
962.6
2,434,856.80
1,061.40
89,151.00
2,347,671.00
68.7
1,761,791.00
2,255,200.00
867.1
2,217,082.30
517.4
2,075,580.00
3,144.80
2,075,197.50
380.5
419,332.30
163 Jezersko
660
68 Lukovica
5454
1,854,550.00
2,075,580.00
46 Kobarid
4172
335,000.00
1,930,875.20
462.8
25 Dravograd
9046
537,798.90
1,349,688.60
1,887,487.50
208.7
32 Grosuplje
19333
287,500.00
1,587,568.20
1,875,068.20
97
71 Medvode
220,647.50
1,595,875.20
15650
1,760,500.00
1,760,500.00
112.5
110 Sevnica
17560
1,746,020.00
1,746,020.00
99.4
120 Šentjur
18889
1,742,774.60
1,742,774.60
92.3
4791
1,734,499.40
55 Kungota
52 Kranj
209 Rečica ob Savinji
55271
1,466,478.00
1,734,499.40
362
243,932.00
1,710,410.00
30.9
1,102,996.20
1,572,558.20
685.2
461,825.00
1,563,771.00
219.6
1,562,220.00
319.1
2295
469,562.00
7122
1,088,350.00
13,596.00
147 Žiri
4895
301,350.00
1,260,870.00
173 Polzela
5971
286,513.20
1,267,319.10
1,553,832.30
260.2
8632
634,123.80
915,533.50
1,549,657.30
179.5
Bovec
3213
1,047,730.00
100,500.00
1,473,608.90
458.6
58 Lenart
8175
1,408,639.00
1,021.50
1,409,660.50
172.4
1431
1,397,437.40
1,397,437.40
976.5
34 Hrastnik
9959
992,200.00
1,302,583.00
130.8
95 Preddvor
3545
1,269,450.00
358.1
51 Kozje
3239
1,000,836.90
1,246,158.90
384.7
184 Tabor
1601
931,468.40
191,402.90
1,122,871.30
701.4
137 Vitanje
2287
299,755.50
771,248.10
1,071,003.60
468.3
32834
206,512.90
855,072.80
1,061,585.70
32.3
2102
1,004,799.90
1,004,799.90
478
18 Destrnik
2647
972,566.30
972,566.30
367.4
140 Vrhnika
16412
950,000.00
950,000.00
57.9
2815
431,775.00
932,885.50
331.4
917,500.00
53.5
910,330.00
133
12 Cerklje na Gorenjskem
29 Gornja Radgona
149 Bistrica ob Sotli
133 Velenje
Sveta Trojica v Slov.
181 Goricah
170 Mirna Peč
129 Trbovlje
325,378.90
282,888.00
27,495.00
1,269,450.00
17134
917,500.00
37 Ig
6847
884,500.00
28 Gorišnica
245,322.00
501,110.40
25,830.00
4032
908,940.50
908,940.50
225.4
174 Prebold
5041
327,487.10
561,523.80
889,010.90
176.4
125 Šmartno ob Paki
3167
350,974.40
525,899.90
876,874.20
276.9
34
13 Cerknica
11310
409,100.00
50 Koper/Capodistria
52811
828,809.80
119 Šentjernej
6863
635,675.00
134 Velike Lašče
4190
729,650.00
3995
712,710.00
70 Maribor
5 Borovnica
111170
615,564.30
26 Duplek
6704
89 Pesnica
114 Slovenske Konjice
456,454.50
161,880.00
865,554.50
76.5
828,809.80
15.7
797,555.00
116.2
729,650.00
174.1
712,710.00
178.4
46,566.20
708,696.60
6.4
691,200.00
691,200.00
103.1
90.7
7544
683,496.20
884.3
684,380.50
14468
117,996.60
561,286.90
679,283.50
47
668,460.00
229.6
207 Gorje
2911
194 Šmartno pri Litiji
5472
665,900.00
665,900.00
121.7
193 Žužemberk
4559
663,600.00
663,600.00
145.6
67 Luče
1541
656,677.70
656,677.70
426.1
24 Dornava
2953
441,301.40
656,185.20
222.2
651,300.00
77.2
649,880.80
165.5
637,350.00
87.6
628,286.30
189
620,157.00
95.9
618,135.00
46.5
603,043.40
47.8
580,750.00
37.2
544,532.90
21.7
527,000.00
809.5
117 Šenčur
668,460.00
8433
3927
177,300.00
27 Gorenja vas - Poljane
7279
231,750.00
92 Podčetrtek
3325
628,286.30
6467
150,461.40
208 Logatec
13291
612,000.00
87 Ormož
12603
448,117.80
39 Ivančna Gorica
15624
580,750.00
25043
16,293.40
113 Slovenska Bistrica
165 Kostel
452.3
651,300.00
20 Dobrepolje
144 Zreče
214,431.50
651
527,000.00
96 Ptuj
23693
446,952.20
127 Štore
4261
516,382.20
472,580.80
405,600.00
469,695.60
6,135.00
101,520.00
53,405.60
528,239.40
28,575.80
44,677.40
520,205.40
22
516,382.20
121.2
513,861.00
114.9
507,157.60
231.9
215.7
99 Radeče
4471
513,861.00
155 Dobrna
2187
280,695.90
179 Sodražica
2164
466,800.00
466,800.00
93 Podvelka
2543
443,035.70
443,035.70
174.2
88 Osilnica
399
433,925.00
433,925.00
1,087.50
205 Sveti Tomaž
2113
413,236.40
115 Starše
4178
164 Komenda
5607
346,000.00
101 Radlje ob Dravi
6295
372,147.10
197 Kostanjevica na Krki
2411
200,875.00
7 Brda
2358
41 Jesenice
21566
78 Moravske Toplice
13,634.90
419,332.30
5747
42 Juršinci
226,461.70
27,079.00
162,000.00
346,579.20
313,434.90
21,493.10
328,458.00
426,871.30
202
419,332.30
100.4
373,079.00
66.5
372,147.10
59.1
362,875.00
150.5
346,579.20
60.3
334,928.10
142
328,458.00
15.2
5970
310,471.00
310,471.00
52
48 Kočevje
16499
309,250.00
309,250.00
18.7
104 Ribnica
9363
308,850.00
308,850.00
33
72 Mengeš
7402
293,600.00
293,600.00
39.7
130 Trebnje
14624
289,500.00
289,500.00
19.8
162 Horjul
2873
284,400.00
284,400.00
99
8 Brezovica
11246
275,400.00
275,400.00
24.5
211 Šentrupert
2827
272,256.00
272,256.00
96.3
202 Središče ob Dravi
112 Slovenj Gradec
141 Vuzenica
106 Rogaška Slatina
2133
265,719.40
265,719.40
124.6
16893
258,843.70
258,843.70
15.3
2711
176,560.20
248,310.80
91.6
11031
225,119.20
225,119.20
20.4
71,750.70
35
153 Cerkvenjak
2005
44 Kanal
5710
212,955.20
82 Naklo
5284
208,000.00
154 Dobje
973
202,644.60
108 Ruše
7284
197,360.30
171 Oplotnica
3969
185 Trnovska vas
1341
189,021.00
12959
19313
111 Sežana
80 Murska Sobota
103 Ravne na Koroškem
123 Škofljica
212,955.20
106.2
210,434.40
210,434.40
36.9
1,950.00
209,950.00
39.7
202,644.60
208.3
197,360.30
27.1
197,323.00
197,323.00
49.7
491.3
189,512.30
141.3
157,980.80
157,980.80
12.2
147,000.00
147,000.00
7.6
11586
143,600.70
143,600.70
12.4
9280
142,000.00
142,000.00
15.3
124 Šmarje pri Jelšah
10214
140,626.80
140,626.80
13.8
64 Log - Dragomer
3628
140,400.00
140,400.00
38.7
6829
115,717.40
130,571.20
19.1
1969
121,500.00
121,500.00
61.7
36245
110,000.00
110,000.00
3
1195
105,098.40
105,491.40
88.3
3908
101,100.00
101,100.00
25.9
3841
83,650.00
83,650.00
21.8
83,408.50
22.8
74,328.40
13.3
67,436.00
21
175 Prevalje
66 Loški Potok
85 Novo mesto
Sveti Andraž v Slov.
182 goricah
65 Loška dolina
186 Trzin
3660
83,408.50
135 Videm
74 Mežica
5605
5,425.30
121 Škocjan
3205
67,436.00
167 Lovrenc na Pohorju
3121
65,481.80
98 Rače - Fram
6908
160 Hoče - Slivnica
10900
14,853.70
393
68,903.10
65,481.80
21
55,642.50
55,642.50
8.1
55,029.00
55,029.00
5
1580
54,400.00
54,400.00
34.4
49 Komen
3547
53,227.30
53,227.30
15
200 Poljčane
4554
53,080.00
53,080.00
11.7
45 Kidričevo
6662
46,542.10
46,542.10
7
150 Bloke
90 Piran/Pirano
206 Šmarješke Toplice
38 Ilirska Bistrica
177 Ribnica na Pohorju
19 Divača
178 Selnica ob Dravi
198 Makole
17687
44,965.60
44,965.60
2.5
3164
38,825.00
38,825.00
12.3
13939
31,711.20
31,711.20
2.3
1219
29,056.50
29,056.50
23.8
3889
23,693.40
23,693.40
6.1
22,342.30
22,342.30
4.9
21,349.40
21,349.40
10.3
11,202.70
0.7
10,325.10
2.5
1.7
4537
2076
40 Izola/Isola
15906
69 Majšperk
4057
91 Pivka
94 Postojna
11,202.70
10,325.10
5958
10,003.10
10,003.10
15724
5,306.80
5,306.80
skupaj: 159 občin 1852596 127.68
mio
skupaj: 210 občin 2052496
4.04
mio
38.65
mio
44.59
mio
91.48
mio
266.48
mio
0.3
144
€/preb
130
€/preb
36
25,000,000 €
SKODE na vodni infrastrukturi SEPT 2010
SKODE na vodni infrastrukturi DEC 2009
20,000,000 €
SKODE na vodni infrastrukturi JUL 2009
SKODE na vodni infrastrukturi SEPT 2007
15,000,000 €
10,000,000 €
Tržič
Žalec
Dol pri Ljubljani
Vojnik
Bled
Ajdovščina
Cerkno
Radovljica
Tolmin
Kamnik
Ljubljana
Bohinj
Železniki
0€
Nova Gorica
5,000,000 €
Graf 3: Največje skupne škode na vodni infrastrukturi po občinah, kjer je bilo škode na vodni
infrastrukturi več kot 5 mio €.
6,000,000 €
SKODE na vodni infrastrukturi SEPT 2010
SKODE na vodni infrastrukturi AVG 2010
5,000,000 €
SKODE na vodni infrastrukturi DEC 2009
SKODE na vodni infrastrukturi JUL 2009
4,000,000 €
SKODE na vodni infrastrukturi SEPT 2007
3,000,000 €
2,000,000 €
Lukovica
Jezersko
Renče - Vogrsko
Nazarje
Domžale
Cirkulane
Vransko
Krško
Muta
Braslovče
Šoštanj
Vipava
Litija
Kranjska Gora
Ljubno
Idrija
Zagorje ob Savi
Škofja Loka
Celje
Miren - Kostanjevica
Laško
Brežice
0€
Dobrova - Polhov Gradec
1,000,000 €
Graf 4: Škode na vodni infrastrukturi po občinah, kjer so bile škode velike med 2 in 5 mio €.
37
Slika 7: Škoda na vodni infrastrukturi (€) zaradi poplavnih dogodkov v letih 2007-2010 po
izbranih velikostnih razredih za nivo občin.
38
4.
PREGLED STROŠKOV INVESTICIJ ZA POVEČANJE
POPLAVNE VARNOSTI IN ZMANJŠEVANJE POPLAVNE
OGROŽENOSTI
4.1
IZVEDENE INVESTICIJE 2000 - 2010
4.1.1 Zadrževalnik Drtijščica in dovodni tunel
Zadrževalnik Drtijščica je bil zgrajen leta 2002 za upravljanje z visokimi vodami
Radomlje, kjer se je zgradil avtocestni odsek Blagovica-Šentjakob, pododsek Krtina.
Ker so se zaradi avtoceste in regualcije Radomlje zmanjšale zadrževalne
sposobnosti doline Radomlje, se je povečala poplavna nevarnost oziroma poplavna
ogroženost dolvodnih območij. Nove, »nadomestne« zadrževalne površine
(prostornine) so se pridobile v zadrževalniku pregrade Drtijščica (sosednja dolina).
Ministrstvo za okolje in prostor je dne 22.09.2003 izdalo uporabno dovoljenje za
zadrževalnik Drtijščica v obsegu: pregrada; objekti na pregradi–talni izpust s
podslapjem, zapornični objekt, vtok v talni izpust, injekcijska zavesa, odvzem vode za
namakanje močvirnega habitata, preliv za visoke vode; dovod vode Radomlje v
zadrževalnik Drtijščica–vtočni objekt, vhodni rov Drtijščica, iztok iz rova; ureditev
Drtijščice gorvodno od stalne ojezeritve–most 1 v km 1+416 poljske poti, most 2 v km
4+671 Drtijščice; ureditev ob stalni ojezeritvi–pot okoli jezera, prepusti; dostopna
cesta do zadrževalnika Drtijščica–cesta 2 od P30 do P54 (Vir: Obisk ARSO pisarne
dne 3.11.2011 in pregled dokumentacije z mag. Vesno Sušec-Šuker).
Objekti akumulacije mokrega zadrževalnika Drtijščica (Gradiško jezero) so bili s
protokolom o kvalitetnem pregledu izvedenih del ter o prevzemu in predaji izvedenih
del št. 402-1403-HM/vodni rov, z dne 31.03.2004, s strani investitorja DARS d.d.,
predani MOP, Agenciji RS za okolje v upravljanje.
Lastnosti vodnega zadrževalnika Drtijščica:
 Višina pregrade: 18.2 m,
 Dolžina pregrade: 256 m,
 Širina pregrade na vrhu: 6 m,
 Naklon brežine na vodni strani 1 : 3 z vmesnimi bermami,
3
 Prostornina vode pri maksimalni gladini: 5.9 mio m ,
 površina ojezeritve: 29 ha,
3
 Prostornina stalne ojezeritve vode: 0.83 milijona m ,
3
 Prostornina pregrade: 242 800 m .
Vrednost izvršenih del za zadrževalnik Drtijščica podaja preglednica 9. Pri izračunu
vrednosti izvršenih del se upošteva, da je 1 EUR enak 239,640 SIT. Inflacija za
obdobje marec 2003 - oktober 2011 je 28,0 %. Inflacija po letih je podana v
preglednici 10.
39
Preglednica 9: Vrednost izvršenih del za zadrževalnik Drtijščica
Pregrada
Objekti na pregradi
- Talni izpust
- Zapornični objekt
- Vtok v talni izpust
- Injekcijska zavesa
- Odvzem vode za namakanje
močvirskega habitata
- Preliv za visoke vode
Hidromehanska oprema
zadrževalnika Drtijščica
vrednosti
(v SIT)
5.3.2003
827.078.518,30
vrednosti
(v EUR)
5.3.2003
3.451.337,50
vrednosti (v EUR) z
upoštevano inflacijo
december 2011
4.417.712,00
143.909.045,80
62.924.810,09
38.750.517,57
56.572.582,17
600.521,81
262.580,58
161.703,04
236.073,20
768.667,91
336.103,14
206.979,90
302.173,70
4.406.514,13
88.940.610,08
18.388,06
371.142,59
23.536,71
475.062,51
142.406.957,79
594.253,70
Skupaj pregrada, objekti na
pregradi in hidromehanska
oprema:
760.644,74
Dovod vode Radomlje v zadrževalnik
Drtijščica
- Vtočni objekt
113.122.950,34
- Vodni rov Drtijščica
857.617.649,00
- Iztok iz vodnega rova
31.097.688,50
Ureditev Drtijščice gorvodno od
stalne ojezitve
86.827.527,49
Zadrževalnik Drtijščica skupaj
2.453.655.371,41
7,290,661€
472.053,71
3.578.775,03
129.768,35
604.228,74
4.580.832,04
166.103,49
362.324,85
10,238,922.43
463.775,81
13,105,820.71
Preglednica 10: Stopnje letne inflacije (Vir: Statistični urad RS (http://www.stat.si/))
Letna
Leto
inflacija*
2003
5,60%
2004
2,20%
2005
2,10%
2006
2,80%
2007
5,60%
2008
2,10%
2009
1,80%
2010
1,90%
2011**
1,50%
2003-2011
28,0%
** upoštevano obdobje od 1.1. do 30.11.2011
Letno vzdrževanje za vodni zadrževalnik Drtijščica za leto 2010 je znašalo:
61.730,96 EUR z DDV (oz. 51.442,47 EUR brez DDV).
40
4.1.2 Zadrževalnik Bičje
Z izgradnjo zadrževalnika Bičje se je pred visokimi vodami zavaroval del
urbaniziranega območja mesta Grosuplje (BIRO LOG, 2009). Obstoječe korito
potoka Bičje v območju na novo urbaniziranega dela Grosuplje ne omogoča odtokov
visokih voda, z izgradnjo zadrževalnika pa so se visoke vode v prerezu struge ob
cesti Grosuplje – Brezje zmanjšale iz Q100 = 45 m3/s na pretok Q = 15 m3/s.
Lastnosti vodnega zadrževalnika Bičje so:





Višina pregrade: 4 m,
Dolžina pregrade: 322 m,
Širina pregrade na vrhu: 6 m,
Prostornina vode pri maksimalni gladini: 1.38 mio m3,
Prostornina pregrade: 18700 m3.
Nasip je v bližini naselja Sela pri Šmarju. Zapornični objekt sestoji iz prepusta pod
nasipom dimenzij 5.0 * 3.0 m, osrednjega zaporničnega objekta z zapornico, objekta
za upravljanje zapornic in podslapja. Izgrajen je varnostni preliv za visoke vode,
narejen je prepust fi 60 na obrobnem jarku (levem boku pregrade). Zgrajena je
dostopna pot do objekta za čas gradnje in za vzdrževanje objekta (dolžina 480 m).
Narejen je dovod električne energije do objekta in dve merski mesti za spremljanje
dogajanja.
Zadrževalnik je bil izgrajen leta 2009. V stroških izgradnje so upoštevane geodetske
meritve po končani gradnji in geoemehanske raziskave materiala za vgradnjo v
nasip. Vrednost izvršenih del podaja preglednica 11. Preračun vrednosti del na
stanje december 2011 je narejen z revalorizacijo denarnih vrednosti (upoštevanje
indeksov rasti cene za obdobje marec 2009 – november 2011;
http://www.stat.si/indikatorji_preracun_reval.asp)
Realizirani stroški so bili za 7% večji od predvidenih.
41
Preglednica 11: Vrednosti pogodbenih in dejanskih stroškov za izgradnjo zadrževalnika
Bičje (BIRO LOG inženiring, 2009 in revalorizacija stroškov po indeksu rasti cen Statistični
urad)
zadrževalnik
BIČJE
objekti
podobjekti
Pogodbene
količine
Po projektni
dokumentaciji
Dejanske
količine
Dejanski stroški
Po izgradnji
Po objektih
Pregradni nasip
Pregradni nasip
123,892.82 €
125,055.27 €
125,055.27 €
Varnostni preliv
Ureditev potoka
Bičje
ureditev jarkov n
zračni strani
nasipa
Varnostni preliv
21,324.27 €
21,312.86 €
21,312.86 €
Ureditev potoka Bičje
jarek 1
jarek 2
jarek 3
gradbeni del
objekt za upravljanje
8,602.04 €
14,193.58 €
6,317.78 €
7,547.92 €
137,507.57 €
8,836.98 €
8,644.79 €
14,244.59 €
6,297.44 €
6,856.85 €
138,488.55 €
8,903.97 €
8,644.79 €
prepust fi 60 cm pod
nasipom gradbeni del
do nasipa
15,638.21 €
25,348.09 €
17,291.85 €
75,734.06 €
6,102.80 €
6,102.80 €
29,176.20 €
11,497.20 €
93,334.06 €
4,163.09 €
83,600.40 €
4,270.53 €
83,600.40 €
4,270.53 €
2,565.00 €
13,986.00 €
2,565.00 €
13,986.00 €
86,165.40 €
mersko mesto RTU1
7,830.00 €
7,830.00 €
21,816.00 €
dovod električne
energije
7,629.60 €
7,629.60 €
7,629.60 €
622.95 €
593.29 €
2,457.95 €
3,820.03 €
2,457.95 €
3,820.03 €
3,051.24 €
2,552.40 €
2,552.40 €
6,372.43 €
6,300.00 €
540,015.68 €
108,003.14 €
648,018.82 €
6,300.00 €
6,300.00 €
576,035.43 €
115,207.09 €
691,242.52 €
691,242.52 €
zapornični objekt
prepust fi 60 cm
pod nasipom
gradbeni del
dostopna cesta
mersko mesto
RTU 1 gradbeni
del
hidromehanska
oprema
avtomatika
upravljanja
dovod električne
energije
priklop
zadrževalnika
Bičje na NN el.
omrežje
obstoječa pot utrditev
obstoječa cesta utrditev
in asfaltiranje
mersko mesto RTU 1
gradbeni del
zapornični objekt
prepust fi 60 pod
nasipom
lokalni center vodena
zemeljska dela
krajinska ureditev
montažna dela
preddela
zemeljska dela in
sajenje
izdelava tehnične
dokumentacije
izdelava tehnične
dokumentacije
DDV 20%
SKUPAJ
marec 2009
december
2011
20,542.03 €
6,856.85 €
147,392.52 €
17,291.85 €
732,717.07 €
42
4.1.3 Vodna infrastruktura ob avtocestah
Ob gradnji avtocest med leti 2000-2010 so bili zgrajeni tudi številni objekti vodne
infrastrukture. V upravljanje so bili predani MOP ARSO. V preglednici 12. Preglednica
12 je iz evidence MOP ARSO povzet spisek odsekov avtocest in pododsekov, za
katere je podpisana pogoda o upravljanju oziroma za katere se pogodba pripravlja. V
evidenci so tudi podatki o vrednosti objekta, ki predstavljajo vrednost objekta ob
izgradnji. Vrednostim, ki so zapisane v tolarski enotah smo dodali vrednost v eurih
(faktor 1/ 239.64).
Ker nam podatkov služijo za oblikovanje stroškov novogradnje za enoto objekta, smo
te vrednosti revalorizirali na stanje 2011. Dobili smo današjo vrednost objekta brez
amortizacije in s stalnimi cenami. Iz virov (DARS http, Uredbe) smo pridobili tehnične
podatke objektov in v preglednici 13 prikazali današnje vrednosti enot objektov
(dolžinski meter regulacije, število križanj…). Te interpretiramo kot sedanje
investicijske vrednosti.
Preglednica 12: Spisek odsekov avtocest in pododsekov z vodno infrastrukturo in vrednosti
vodne infratrukture v sedanjem ali načrtovanem upravljanju MOP ARSO (Vir: MOP ARSO)
Oddelek
ODSEK
PODODSEK
ARSO
MS
VREDNOST
[SIT] ob
izgradnji
VREDNOST
[€] ob
izgradnji
VREDNOST
v [€] v letu
2011 brez
amortizacije*
Opis
BELTINCI PINCE
HOČE ARJA VAS
BELTINCI - PINCE
146,491,622
611,299
732,458 Od km 17.4 do 13.7
SLOV. BISTRICA SLOV. KONJICE
42,407,870
176,965
MB
HAJDINA ORMOŽ
OBVOZNICA
MESTA ORMOŽ
4,931,362
20,578
212,039 Hoče-Arja vas: 2,3 km
regulacij večjih potokov in 2,6
km odvodnikov;
24,657
MB
HOČE ARJA VAS
HOČE ARJA VAS
HOČE - SLOV.
BISTRICA
SLOV. KONJICE DRAMLJE
22,598,796
94,303
12,479,821
52,077
62,399
SL.
BISTRICA HAJDINA
HOČE SLOV.
BISTRICA
SLIVNICA PESNICA
SLIVNICA PESNICA
FRAM SLIVNICA BDC
FRAM SLIVNICA BDC
ŠENTILJ GORICA
VRANSKO BLAGOVICA
SL. BISTRICAPRAGERSKO
11,613,275
48,461
58,066
SL. BISTRICA sever
18,386,500
76,726
91,933
priključek PESNICA
41,844,187
174,613
209,221
PTUJSKA cesta
115,449,785
481,763
577,249
FRAM - SLIVNICA
98,045,357
409,136
490,227
SLIVNICA - BDC
272,248,884
1,136,074
1,361,244
ŠENTILJ - PESNICA
323,803,450
1,351,208
1,619,017
VRANSKO TROJANE
509,412,849
2,125,742
2,547,064 dolžine 8,6 km; Za AC
Vransko-Blagovica:
regulirana Bolska in
Radomlja; potoki, hudou: 15
km.
ARJA VAS -
ARJA VAS -
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
CE
CE
112,994 Hoče-Arja vas: 4.9 km
regulacij
43
CE
CE
CE
NM
NM
NM
LJ
LJ
KR
KR
NG
NG
KR
KR
NG
VRANSKO
VRANSKO
HOČE ARJA VAS
HOČE ARJA VAS
HOČE ARJA VAS
KRŠKA VAS
- OBREŽJE
SMEDNIK KRŠKA VAS
DOBRUŠKA
VAS SMEDNIK
VIŠNJA
GORA - BIČ
BLAGOVICA
ŠENTJAKOB
PLETOVARJE DRAMLJE
DRAMLJE - CELJE
PODTABOR
- NAKLO
PODTABOR
- NAKLO
SELO ŠEMPETER
VIPAVA SELO
PODTABOR
- NAKLO
HRUŠICA VRBA
RAZDRTO SELO
PODTABOR NAKLO
PODTABOR NAKLO
SELO - ŠEMPETER
NG
RAZDRTO SELO
NG
RAZDRTO SELO
NG
RAZDRTO SELO
NG
RAZDRTO SELO
KP
KLANEC ANKARAN
ARJA VAS VRANSKO
SL.
BISTRICA HAJDINA
ŠENTVID KOSEZE
BLAGOVICA
- TROJANE
CE
MB
LJ
LJ
74,200**
74,200**
CELJE - ARJA VAS
74,200**
SMEDNIK DRNOVO;
646,383,815
2,697,312
84,042,582
350,703
3,231,919
VIŠNJA GORA - BIĆ
ŠENTJAKOB KRTINA
10,238,922
12,268,277
5,337,339
22,272
26,687
18,448,125
76,983
92,241
VIPAVA - SELO
63,329,618
264,270
316,648
PODTABOR NAKLO
HRUŠICA - VRBA
381,748,761
1,593,009
1,908,744
HC Razdrtopriključek Vipava in
priključek Vipavapriključek
Ajdovščina: od km
12+200 do km
15+633,7
HC Vipava-Selo: od
km 15+760 do km
27+280 v dolžini
11,520km
HC Selo-Šempeter:
od km 29+640 do
km 41+890 v dolžini
12,250
HC Razdrto-Vipava;
etapa VipavaPodnanos
HC Razdrto-Vipava;
etapa PodnanosRazdrto
KLANEC ANKARAN
ARJA VAS VRANSKO
obvoznica
PRAGERSKO
Regulacija 7-02, 702a
Vse regulacije
2,453,655,37
1
420,213 80 regulacij v skupni dolžini
27 km;Drtijščica (Vv=5,9 mio
m3, Vp=0.243m3, H=18 m)
550,631
583,669
247,196
262,028
615,596
652,532
984,052
1,043,095
173,164
183,554
/
/
/
/
18 prečkanj in 5.320 km
ureditev
602,809
638,977
16 križanj
1,228,222
1,301,916
83,421
88,426
Regulirana je bila reka Hubelj
in štirinajst drugih potokov (15
skupaj v 6.175 km)
20 regulacij vodotokov v
dolžini 3,8 km
8,2 km;
44
MB
AK PERNICA
NM
HRASTJEKRONOVO
NM
SMEDNIK KRŠKA VAS
NM
Mednarodni
mejni prehod
Obrežje,
regulacija 715
AC odsek LešnicaKronovo, od km
7,770 do km 13,215;
regulacije
AC odsek Dobruška
vas-Smednik km
0,000 do km 3.480,
regulacije
volumen vode 2.3 mio m3;
600000 m2 površine; 5m
visoka
tri regulacije v dolžini 760 m
10,739,986
11,384,385
294,176
311,827
16 ureditev vodotokov v
dolžini 2.629 km
41,433
43,919
v dolžini 270 m cevni prepust
140 cm in 1539 m regulacijejarka
*za vrednosti v SIT upoštevan revalorizacijska faktor 2002 - 2011; za vrednosti v € upoštevan
revalorizacijski faktor 2009-2011; **: skupna vrednost razdeljena na tri enake dele
Preglednica 13: Vrednosti enot objektov (dolžinski meter regulacije, število križanj…)
predstavljene kot potencialne investicijske vrednosti (vrednost ob izgradnji revalorizirana na
dec 2011, stalne cene)
Odd
elek
ARS
O
ODSEK
MS
BELTINCI PINCE
MB
MB
MB
CE
CE
CE
CE
CE
LJ
PODODSEK
BELTINCI PINCE
SLOV.
HOČE BISTRICA ARJA VAS
SLOV.
KONJICE
HOČE HOČE SLOV.
ARJA VAS
BISTRICA
SLOV.
HOČE KONJICE ARJA VAS
DRAMLJE
VRANSKO - VRANSKO BLAGOVICA
TROJANE
ARJA VAS - ARJA VAS VRANSKO
VRANSKO
PLETOVARJ
HOČE EARJA VAS
DRAMLJE
HOČE DRAMLJE ARJA VAS
CELJE
HOČE CELJE ARJA VAS
ARJA VAS
BLAGOVICA
ŠENTJAKO
ŠENTJAKO
B - KRTINA
B
KR
PODTABOR
- NAKLO
PODTABOR
- NAKLO
KR
HRUŠICA VRBA
NG
RAZDRTO SELO
NG
RAZDRTO SELO
HRUŠICA VRBA
HC Razdrtopriključek
Vipava in
priključek
Ajdovščina:
HC VipavaSelo dolžini
11,520km
INVESTICIJ
SKA
VREDNOST
[€, 2011]
dolžina
AC /HC
odseka
[km]
732,458
31.1
dolžina
regualacije
[km]
Število
križanj
dolžina
regualaci
je [km]
€ na km
AC/HC
€ na eno
križanje
in
ureditev
vodotoka
€ na km
ureditve
vodotoka
23,552
212,039
112,994
62,399
2,547,064
8.6
15.0
15.0
296,170
74,200*
47.0
4.9
4.9
12,268,277
20
27.0
583,669
4.3
135,737
262,028
13.5
19,409
652,532
3.434
190,021
1,043,095
11.52
169,804
74,200*
74,200*
6.175
80
15
27.0
6.175
124,496*
607,340
90,546
153,354
454,381
69,540
168,922
45
NG
KP
CE
RAZDRTO SELO
HC SeloŠempeter:
KLANEC ANKARAN
ARJA VAS VRANSKO
KLANEC ANKARAN
ARJA VAS VRANSKO
AC odsek
LešnicaKronovo, od
km 7,770 do
km 13,215;
regulacije
AC odsek
Dobruška
vas-Smednik
km 0,000 do
km 3.480,
regulacije
NM
HRASTJEKRONOVO
NM
SMEDNIK KRŠKA VAS
NM
Mednarodni
mejni prehod
Obrežje,
regulacija 715
183,554
12.25
3.8
20
3.8
14,984
9,178
48,304
638,977
14.9
5.32
18
5.32
42,884.4
35,498.7
120,108.5
0
1,301,916
20.9
62,293
81,370
311,827
5.515
0.76
0.76
56,542
410,298
43,919
3.48
2.629
2.629
12,620
16,706
1.809
1.809
392,777
16
Vrednost investicije v vodno infrastrukturo pri gardnji avtocest/hitrih cest
217,124
€ na km
AC/HC
povrečje (min in maks vrednosti izvzete, zaokroženo) [€]
86,000
€ na eno
križanje
in
ureditev
vodotoka
62,000
Za 50m
ureditve:
1240€/ m
*upštevana skupna vrednost investicije AC HOČE – ARJA VAS
Stroški ureditve vodotokov v okviru gradnje prometne infrastrukture so pri zahtevnih
ureditvah (npr prečkanja) 1240 €/ m, pri enostavnih ureditvah (npr. izven cestnega
telesa) pa 180 €/ m.
46
€ na m
ureditve
vodotoka
180
€/ m
4.2
NAČRTOVANE INVESTICIJE
4.2.1 Zadrževalnik Veliki potok in ureditev Grosupeljščice
Ureditev poplavnih razmer na območju Grosupljega, to je odprava sedanjih poplav s
stoletno povratno dobo na pozidanih površinah in na površinah predvidenih za
pozidavo, je možna z izgradnjo zadrževalnika Veliki potok (pritok Grosupeljščice nad
AC) in ureditvijo odtočnih razmer Grosupeljščice (IzVRS, 2005). Opis tehničnih
rešitev za zadrževalnik je dan v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za
Veliki potok (Biro Log, Inženiring, 2001). Opis rešitev in tehnična obdelava
Grosupeljščice je dana v idejnem projektu ureditve Grosupeljščice (IzVRS, 2008),
kjer so podane štiri variante reštiev (preglednica 14).
Preglednica 14: Štiri variante urejanja Grosupeljščice (IzVRS, 2008)
VARIANTA I:
VARIANTA II:
VARIANTA III:
VARIANTA IV:
povečanje prepusta, prestavitev mostu, odstranitev brvi, nov most; izravnava
nivelete; čiščenje zarasti
povečanje prepusta, prestavitev mostu, odstranitev brvi, nov most; izravnava
nivelete; enostranska razširitev korita; ohranitev obstoječe zarasti na vseh brežinah
kjer ni predvidena razširitev; upoštevana je načrtovana pozidava.
povečanje prepusta, prestavitev mostu, odstranitev brvi, nov most; izravnava
nivelete; enostranska razširitev korita; čiščenje zarasti na obeh brežinah;
upoštevana je načrtovana pozidava:
povečanje prepusta, prestavitev mostu, odstranitev brvi, nov most; izravnava
nivelete; enostranska razširitev korita; povečanje železniških mostnih odprtin.
Kot najugodnejša je bila izbrana varianta II (DRI upravljanje investicij, 2009).
Predvidena je izravnava nivelete (poglobitev struge) in enostranska razširitev korita.
Predvidene so povečave prepustovov, prestavitev mostu, odstranitev brvi, narejen bo
nov most. Skupaj bo treba narediti 7 novih premostitev, izpod 4ih mostov bo
potrebno odstraniti usedline. Premostitvene konstrukcije niso predmet
vodnogospodarskih ureditev in niso vključene v obravnavano investicijo (DRI
upravljanje investicij, 2009).
Predvideni objekti za zadrežvalnik Veliki potok so:
 pregrada
 objekti na pregradi: talni izpust, objekt za upravljanje na vrhu zaporničnega
objekta; podslapje talnega izpusta; vtok v talni izpust z grobimi grabljami;
varnostni preliv za visoke vode in podslapje preliva za visoke vode;
 ostali ukrepi: prestavitev ceste v območju pregrade; dovod vode do vtoka v
talni izpust; izradnja poti preko pregrade; druga manjša dela;
Predvidene lastnosti vodnega zadrževalnika Veliki potok so:




Višina pregrade: 13.7 m,
Dolžina pregrade: 200 m,
Širina pregrade na vrhu: 4 m,
Prostornina vode (koristna): 520000 m3
47

Prostornina pregrade: 82000 m3.
Predvidena prostornina zadržvealnika omogoča zmanjšanje visokovodne konice vala
od Q100 = 49 m3/s na 10m3/s (Biro Log, 2001). Prispevna površina Velikega potoka
do pregradnega prereza je 12.1 km2. Sedaj Grosupeljščice prevaja 25-letno visoko
vodo (Q25), ponekod pa le nekaj letno.
Dolžina urejanja Grosupeljščice je 3032 m. Sedanja visoka voda Q100 na
Grosupeljščici je 62 m3/s, po izgradnji zadrževalnika in ureditvi Grosupeljščice bo 40
m3/s
V primeru nastopa večjih poplav bi lahko nastala poplavna škoda, ki je
ocenjena na cca 30.8 mio Eurov (vir: 269-INVP/2009). V občini živi 17964
prebivalcev.
V preglednici 15. je podana vrednost nameravane investicije za ureditev razmer v
Grosupljem v stalnih cenah (DRI, 2009, revidirano 2011).
Preglednica 15: Vrednost nameravane investicije za ureditev razmer v Grosupljem v stalnih
cenah (DRI, 2009, revidirano 2011).
nepredvidena dela: 5% od gradbenih del (jun 2009)
SKUPAJ GRADBENA DELA:
ostali stroški: projekti 5% od gradbenih del:
ostali stroški: nadzor: 3.5% od gradbenih del
ostali stroški: zemljišča
SKUPAJ ureditev Grosupeljščice
stroški
investicije
stroški investicije
brez DDV
z DDV po stalnih
(junij 2009)
cenah junij 2009
5682
6818
58958
70750
172423
206908
58642
70370
98809
118571
44218
53062
196537
235844
62208
74650
169918
203902
163607
196328
364473
437368
69445
83334
100939
121127
179617
215540
174548
209457
1920024
2304028
87274
104729
67201
80641
430058
430058
2,504,556 €
2,919,456 €
zadrževalnik VELIKI POTOK
pregrada
talni izpust
zapornični objekt
stroški
investicije
stroški investicije
brez DDV
z DDV po stalnih
(junij 2009)
cenah junij 2009
2062539
2475046.8
201944
242332.8
76051
91261.2
Ureditev Grosupeljščice (ureditve mostnih
konstrukcij niso upoštevane)
Gradbena dela:
odseki:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
48
podslapje talnega izpusta
preliv visoke vode
gorvodni priključek Velikega potoka in talni izpust
dolvodni priključek na obstoječe korito
jarek 1
jarek 2
nadvišanje ceste
izdelava nadomestne poti na levem potoku
hidromehanska oprema
opazovanje pregrade
elektroinstalacije
prestavaitev telefonskega kabla
nepredvidena dela: 10% od gradbenih del (jun
2009)
SKUPAJ GRADBENA DELA IN NAPRAVE:
ostali stroški: projekti 5% od gradbenih del:
ostali stroški: nadzor: 3.5% od gradbenih del
ostali stroški: zemljišča in odškodnine:
SKUPAJ zadrževalnik Veliki potok
skupaj investicija, strošek junij 2009:
skupaj strošek investicije, dec 2011:
13230
89589
16250
10489
20987
10385
99820
34322
72351
48786
47430
24620
15876
107506.8
19500
12586.8
25184.4
12462
119784
41186.4
86821.2
58543.2
56916
29544
282879
3111672
155584
108909
401952
3,778,116 €
339455
3734007
186700
130690
401952
4,453,349 €
7,372,805 €
7,741,445 €
Skupna vrednost dosedanje in načrtovane investicije za poplavno varnost
Grosupljega je skoraj 8.5 mio € (8,474,162.00 €). Cena stroškov investicije za
ureditev razmer na Grosupeljščici, manjšem vodotoku, ki poteka v
urbaniziranem območju, je 965 €/m.
49
4.2.2 Ureditev Selške Sore za zagotavljanje poplavne varnosti širšega
območja Železnikov
Način zagotavljanja poplavne varnosti širšega območja Železnikov je predstavljen
projektu IZVO (2009). Predvidena je gradnja zadrževalnika na dveh možnih profilih
(oznaka Z5 in Z5b), enkrat s predlogom poglobitve reke Sore skozi Železnike, drugič
brez poglobitve. V obeh primerih bi bilo treba prestaviti Dermotov jez in urediti kritične
mostne prepuste. Lokacija Z5 (Zadrževalnik Jesenovec) se nahaja nad votlino Votla
peč, lokacija Z5b (Zadrževalnik Pod Sušo), se nahaja nad novim mostom.
Pri poglobitvi reke Sore bi bilo treba nad naseljem Železniki dodatno zadržati 0.75
mio m3 vode (za zagotavljanje stoletne poplavne varnosti), v primeru ohranitve
sedanjega pretočnega profila pa 1.5 mio m3. Načrtovna je prestavitev ceste.
Predvidene lastnosti vodnega zadrževalnika Železniki, prerez 5 (IZVO, 2009)
3
3
 Višina pregrade od Sore: 20 m (0.75 mio m ) oziroma 26 m (1.5 mio m )
3
 Višina pregrade od ceste: 17 m (0.75 mio m )
3
3
 Dolžina krone pregrade: 74 m (0.75 mio m ) oziroma 90 m (1.5 mio m
 Širina doline na dnu pregrade: 30 m,
3
3
 Prostornina vode: 750000 m oziroma 1500000 m
V državnem prostorskem načrtu za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 PodroštČešnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrstrukture za zagotavljanje poplavne
varnosti Železnikov (DPN Železniki, 2010) so predstavljene dve rešitvi (varianti)
urejanja struge reke Sore:
Rešitev S1 (poglobitev struge Sore in zadrževalnik s prostornino 0.75 mio m3)
− sanacija jezu pri Alplesu,
− dvig zidov in terena med Alplesom in Domelom,
− izenačitev prevodnosti struge,
− poglobitev dna Sore na območju Račovnika in Plavža,
− rekonstrukcija kanalizacije v strugi Sore,
− prestavitev Dermotovega jezu,
− rekonstrukcija mostu na Trnju,
− zamenjava mostu v Ovčjo vas,
− izvedba dveh zadrževalnikov plavin s preureditvijo Dolenčevega jezu,
− utrditev brežin Sore nad Železniki z izvedbo uvajalnega nasipa.
Rešitev 2 (potreben tudi zadrževalnik s prostornino 1.5 mio m3)
− sanacija jezu pri Alplesu,
− dvig zidov in terena med Alplesom in Domelom,
− izenačitev prevodnosti struge,
− prestavitev Dermotovega jezu,
− rekonstrukcija mostu na Trnju,
− zamenjava mostu v Ovčjo vas,
− izvedba dveh zadrževalnikov plavin s preureditvijo Dolenčevega jezu,
− utrditev brežin Sore nad Železniki z izvedbo uvajalnega nasipa,
− Nabor navedenih ukrepov zagotavlja prevodnost Q = 150 m3/s (v prerezu
vodomerne postaje).
50
V preglednici 16 so predstavljeni projektantski stroški gradbenih del iz projekta IZVO
(2009), dodani so nepredvideni stroški (10% gradbenih stroškov po projektantskem
predračuni), stroški vodenja projekta in nadzora (3.5%) in stroški priprave
dokumentacije.
Preglednica 16: Vrednost nameravane investicije za urejanje poplavne varnosti širšega
območja Železnikov v stalnih cenah (Vir: projektantski predračun za gradbena dela z DDV,
IZVO (2009); Revalorizacija stroškov po indeksu rasti cen Statistični urad)
Oznaka
opis odseka
strošek z
DDV
(IZVO,
2009)
[€]
(S1)
poglobljena
Sora in
zadrževalnik
0.75 mio m3
(S2)
nepoglobljena
Sora in
zadrževalnik
1.5 mio m3
(S1)
poglobljena
Sora in
zadrževalnik
0.75 mio m3
(S2)
nepoglobljena
Sora in i
zadrževalnik
1.5 mio m3
Profil Z5
Profil Z5
Profil Z5b
Profil Z5b
Alples-Domel:
Alplesov jez
sanacija
1
209611
209611
Alples-Domel var S1
2
1600001
1600001
Alples-Domel var S2
Domel-Dermotov jez
var S1
Domel-Dermotov jez
var S1
Odstranitev
Dermotovega jezu
3
1211868
4
2927990
2927990
2927990
5
1115234
1115234
1115234
6
267514
267514
7
2180146
2180146
8
2614550
9
331816
Dermotov jezDol.jez LB podporna
konst
Dermotov jezDol.jez LB naravna
brežina
Dolenčev jez
oblikovanje brežine
Dolenčev jezpregrada (lovilne
jame, nasipi)
10 1560649
Pregrada - Davča
(lovilne jame, str.)
11 1435196
Pregrada S1/Z5
4536682
Pregrada S2/Z5
7081238
Pregrada S1/Z5b
4434632
Pregrada S2/Z5b
4041240
november 2009 [€]
Gradbena dela [€]
Nepredvideni stroški 10%
gradbenih del [€]
december
8.5% od grad. del za
2011
vodenje, nadzor in
izdelavo dokumentacije
SKUPAJ [€]
209611
209611
209611
1600001
1211868
267514
1211868
267514
267514
2180146
2614550
2614550
331816
331816
331816
331816
1560649
1560649
1560649
1560649
1435196
4536682
1435196
1435196
1435196
7081238
4434632
16,164,839.00
16,973,080.95
14,712,442.00
15,448,064.10
16,062,789.00
16,865,928.45
4041240
11,672,444.00
12,256,066.20
1,697,308.10
1,544,806.41
1,686,592.85
1,225,606.62
1,442,711.881
20,113,101
1,313,085.449
18,305,956
1,433,603.918
19,986,125
1,041,765.627
14,523,439
Skupna vrednost investicije za varnost Železnikov je cca 20 mio € ob
upoštevanju zadrževalnika v profilu Z5.
51
4.2.3 Ureditev poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane
Tehnične elemente in vrednosti investicije podajata dva dokumenta, »Zagotavljanje
poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane, strokovne podlage za pripravo DPN
Idejna zasnova dodatno optimizirane variante po 1. javni razgrnitvi« (IZVO, 2010 z
dopolnitvijo 2011) in Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane (DRI, 2011).
V preglednici 17. so podane vrednosti investicije za dve varianti, ki so navedene v
elaboratu DIIP. Upoštevan je nivo cen v maju 2011, preračunanih s faktorjem rasti
cen življenjskih potrebščin (izhodiščne cene v letu 2010). Prva varianta je izbrana
»varianta 2«, ki je bila predstavljena na javni obravnavi, druga je »varianta 3«, ki
predstavlja dopolnjeno (spremenjeno) varianto »varianta 2« po javni obravnavi.
Preglednica 17: Vrednosti investicije uerjanja poplavne varnosti jugozahodenga dela
Ljubljane (vir: DRI, 2011).
cene maj 2011
ureditev Malega grabna
Razbremenilnik
A
A
A
A
A
B
Razori
C
Brezje
kamnolom
Polhov Gradec
D
E
F
Odsek izliv - AC
Odsek AC - Dolgi most
Odsek Dolgi most - Bokalci
jez Bokalci
Mali graben skupaj:
Razbremenilnik 6a
zadrževalnik Razori
(+Horjulka+Gradaščica+Ostrožnik)
Zadrževalnik Brezje
(+Horjulka+Šujica)
Ureditev kamnoloma
Polhov Gradec+ povirje
monitoring
komun infrastr
stroški investitorja
G
H
I
vodomerne postaje, krajevne
ureditve
ureditev komunalne infrastrukture
stroški investitorja
ureditev Malega grabna
nepredvideno
K
»varianta 2«
(javna
obravnava)
dodatna
optimizacija
»varianta 3«
2,767,492 €
6,705,646 €
843,936 €
2,665,336 €
555,763 €
3,945,208 €
324,195 €
665,596 €
4,491,385 € 13,981,786 €
1,543,785 € 2,315,677 €
11,817,159 €
9,181,214 €
3,499,246 €
514,595 €
1,029,190 €
0€
0€
1,132,109 €
411,676 €
0€
0€
571,594 €
891,412 €
463,135 €
SKUPAJ INVESTICIJA od A do I
brez DDV
23,307,035 € 28,536,928 €
SKUPAJ INVESTICIJA od A do I
z DDV (20%)
27,968,442 € 34,244,313 €
nepredvidena dela (10% od
skupne investicije brez DDV)
SKUPAJ INVESTICIJA
2,330,704 € 2,853,693 €
30,299,146 € 37,098,006 €
Skupna vrednost investicije za varnost jugozahodnega dela Ljubljane je cca 37
mio € (37,098,006.00 €).
52
4.2.4 Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje
Glavne tehnične rešitve za urejanje ogroženosti pred poplavami v zgornji Savinjski
dolini so predstavljene v dveh državnih prostorskih načrtih, za območje Luč in za
območje Savinje od Letuša (sotočje Savinja - Pake) do Ločice (nad Dobrteško vasjo
v Občini Žalec) (DPN Luče, 2010; DPN Savinja od Ločice do Letuša, 2011).
Ogroženost pred poplavami ob Bolski v občini Polzela in ob Savinji v občini Žalec so
predstavaljene v Državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti v
spodnji Savinjski dolini (Osnutek DPN spodnja Savinjska dolina, april 2011). V
dokumentu identifikacije investicijskega dokumenta (DIIP Porečje Savinje, 2010) in
študiji izvedljivosti zagotavlajnja poplavne varnosti na porečju Savinje (Sl Consult,
2011) so podane vrednosti investicije in pričakovane koristi vseh predvidenih
projektov.
Na območju Luč je predvidena ureditev Savinje pod sotočjem z Lučnico, ureditev
sotočja Savinje in Lučnice, ureditev jezu, sanacija nasipa in brežine na desnem
bregu, čiščenje dna, sanacija jezbic in zavarovanje cestnega nasipa. Uredi se tudi
izlivni odsek Lučnice (dvig zidov, odstranitev zaplavka, prestavitev vodovoda) (DPN
dop osnutek, 2008; DPN Luče, 2010)
Predlagane rešitve za zagotovitev poplavne varnosti urbaniziranih območij Savinje
med Ločico ob Savinji in Letušem zajemajo sanacijo in izgradnjo protipoplavnih
nasipov, izvedbo nizkih pragov in obnovo Polzelskega in Podvinskega jezu ter
različne ureditve v rečni strugi. Kjer prostor dopušča, je predvidena širitev profila
struge. Predvidena je sanacija obstoječih nasipov in izvedba novih, kjer je struga
Savinje premalo globoka. Na odsekih povečane globinske erozije se bodo izvedli
nizki pragovi. Za preprečevanje obrežne erozije se bodo izvedli objekti za
preusmerjanje tokov (jezbice iz lesenih kašt, polnjenih s skalami). Profil Savinje se
bo povečal na odsekih, kjer to dopušča prostor. Predvidena je sanacija
razbremenilnika Ložnice in regulacija reke Pake. Na sotočju Savinje in Pake se no
zgradil usmerjevalni polotok (DPN Savinja od Ločice do Letuša, januar 2011).
Za zagotavljanje poplavne varnosti mesta Celje in Laško ter naselij v spodnji
Savinjski dolini se načrtuje izvedba urejenih retenzije za zadrževanje visokih voda.
Poplavna varnost bo zagotovljena z naslednjimi objekti in ureditve (Osnutek DPN
Spodnja Savinjska dolina, oktober 2011):







8 zadrževalnikov ob Savinji ( Levec, Petrovče, Dobriša vas, Roje, Šempeter 1,
Šempeter 2, Dobrteša vas in Latkova vas);
2 zadrževalnika ob Bolski (Kaplja vas in Trnava);
nasip Vrbje;
ureditev struge in brežin Savinje od Medloga do Grobeljskega mostu;
nasip Gomilsko in ureditev struge in brežin Bolske pri Gomilskem;
ureditev in sanacija 4 odvzemnih mest materiala (Griže, Pordor-Virte, PondorBlate in Pondor-glinokop);
preureditev in prilagoditev javne gospodarske infrastrukture.
Za ureditev razmer v Mestni občini Celje so načrtuje gradnja (Sl Consult, 2010):
53








5 suhih zadrževalnikov (Sušnica jug, Zadrževalnik na potoku s Tomaža,
Začret in Ljubečna)
ureditev savinje (trije odseki),
ureditev Ložnice (4 odseki)
ureditev Sušice, Črne mlake, Podsevčnice
ureditev Voglajne (5 odsekov)
ureditev Hudinje (4 odseki) in Dajnice
ureditev Vzhodne Ložnice (3 odseki) in
visokovodni nasipi ob Koprivnici, na Ostrožnem in Lavi.
Na območju pod Laškim se bo preuredil Marijagraški ovinek in izlivni odsek
Lahomnice (od izliva do železniškega prepusta), ovinek v Udmatu in Lahomnica od
železniškega prepusta forvodno do cestnega mostu.
Z izvedbo projekta zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje je predvideno
zmanjšanje poplavno ogroženih površin za 1835 ha (18,350,000 m2) . Od tega naj bi
imelo koristi 15206 ljudi. V preglednici 18 so podane investicijske vrednosti
projektov, določene aprila 2010. Z upoštevanjem indeksa gibanja cen podajam
vrednost investicije na stanje decembra 2011.
Preglednica 18: Investicijske vrednost projekta za zagotavljanje poplavne varnosti na porečju
Savinje v stalnih cenah (april 2010) (Sl Consult, 2010, 2011) in cenah revaloriziranih na
stanje december 2011 (izračun po gibanju indeksa cen:
http://www.stat.si/indikatorji_preracun_reval.asp).
April 2010
Ureditev poplavne varnosti na območju Luč
1. Savinja pod sotočjem od pr. 11 do pr. 23
2. Sotočje Savinje in Lučnice od pr. 23 do pr. 28
3. Jez v pr. 28 (Podbetoniranje zidov od pr. 23 do pr. 31)
4. Sanacija nasipa in brežine na d.b. od pr. 31 do pr. 38
5. Odsek nad pr. 38 (čiščenje dna, sanacija jezbic,
zavarovanje cestnega nasipa)
6. Izlivni odsek Lučnice (dvig zidov, odstranitev zaplavka,
prestavitev vodovoda)
7. Krajinske ureditve
Skupaj vrednost projekta brez davka
DDV (20%)
Skupaj vrednost projekta na območju Luč:
145,591.00 €
208,016.00 €
17,985.00 €
1,452,946.00 €
290,589.20 €
1,743,535.20 €
April 2010
Ureditev poplavne varnosti na območju Ločica - Letuš
1. Izvedba protipoplavnih ukrepov na Paki
2. Izvedba protipoplavnih ukrepov na Savinji
3. Izvedba protipoplavnih ukrepov z razbremenilnikom
Ložnice
Skupaj vrednost projekta brez davka
DDV (20%)
Davek na promet z nepremičninami (2%)
Skupaj vrednost projekta na območju Ločica-Letuš:
December 2011
€
207,872.00 €
389,340.00 €
195,355.00 €
288,687.00 €
1,795,841 €
December 2011
€
736,259.00 €
17,870,392.00 €
596,180.00 €
19,202,831.00 €
3,754,556.20 €
8,601.00 €
22,965,988.20 €
23,654,968 €
54
April 2010
Ureditev suhih zadrževalnikov na območju spodnje
Savinjske doline in drugih ureditev ob zadrževalnikih
1. Zadrževalnik Levec in Petrovče
Zadrževalnik Levec
Zadrževalnik Petrovče
2. Zadrževalnik Dobriša vas
3. Zadrževalnik Vrbje in Roje
Zadrževalnik Vrbje
Zadrževalnik Roje
4. Zadrževalnik Šempeter, Dobrteša vas in Latkova vas
Šempeter
Dobrteša vas
Latkova vas
5. Zadrževalnik Kaplja vas in Trnava
Kaplja vas
Trnava
6. Izvedba protipoplavnih ukrepov izven območja
zadrževalnikov
Skupaj vrednost projekta brez davka
DDV (20%)
Davek na promet z nepremičninami (2%)
Skupaj vrednost projekta zadrževalniki spodnja
Savinjska dolina in druge ureditve ob zadrževalnikih:
3,200,358.87 €
3,368,744.78 €
4,855,157.74 €
3,163,820.73 €
3,094,495.91 €
4,086,463.03 €
2,256,251.04 €
4,355,472.79 €
3,584,536.39 €
5,705,555.83 €
11,027,207.48 €
48,698,064.60 €
8,729,209.40 €
101,040.35 €
57,528,314.35 €
April 2010
Ureditev poplavne varnosti na območju MO Celje
1. Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Savinji
1.1. Savinja odsek 1
1.2. Savinja odsek 2
1.3. Savinja odsek 3
1.4. Polulski potok na odseku 1
2. Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Ložnici
2.1. Ložnica odsek 1
2.2. Ložnica odsek 2
2.3 Ložnica odsek 3
2.4. Ložnica odsek 4
3. Visokovodni nasipi ob Koprivnici, na Ostrožnem in Lavi
4. Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Sušici
4.1. Sušica odsek 1
4.2. Sušica odsek 2
4.3. Sušica odsek 3
4.4. Črna mlaka
4.5. Zadrževalnik Sušnica jug
5. Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Podsevčnici
5.1. Protipoplavni ukrepi
5.2. Suhi zadrževalnik Podsevčnica
6. Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Voglajni
December 2011
59,254,164 €
December 2011
3,863,875.43 €
1,308,210.81 €
1,859,999.50 €
573,248.61 €
122,416.51 €
1,457,703.18 €
419,758.23 €
484,476.88 €
319,491.72 €
233,976.35 €
744,532.98 €
2,173,683.85 €
321,475.14 €
336,527.62 €
185,596.55 €
220,245.27 €
1,109,839.27 €
1,960,490.54 €
744,788.02 €
1,215,702.52 €
7,347,344.92 €
55
6.1. Voglajna odsek 1
6.2. Voglajna odsek 2
6.3. Voglajna odsek 3
6.4. Voglajna odsek 4
6.5. Voglajna odsek nad Godčevim mostom
7. Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Hudinji
7.1. Hudinja odsek 1
7.2. Hudinja odsek 2
7.3. Hudinja odsek 3
7.4. Hudinja odsek 4
7.5 Dajnica
7.6. Suhi zadrževalnik na potoku s Tomaža
8. Zagotavljanje poplavne varnosti ob Vzhodni Ložnici
8.1. Vzhodna Ložnica odsek 1
8.2. Vzhodna Ložnica odsek 2
8.3. Vzhodna ložnica odsek 3
8.4. Potok XII
8.5. Zaledne vode
8.6. Suhi zadrževalnik Začret
8.7. Suhi zadrževalnik Ljubečna
Skupaj vrednost projekta brez davka
DDV (20%)
Davek na promet z nepremičninami (2%)
Skupaj vrednost projekta na območju MO Celje
678,062.84 €
850,790.87 €
930,606.02 €
1,728,937.34 €
3,158,947.85 €
10,856,717.27 €
773,910.64 €
580,444.59 €
2,324,833.98 €
3,439,425.92 €
1,902,607.14 €
1,835,495.00 €
9,505,791.75 €
2,501,747.70 €
453,867.93 €
895,451.90 €
38,969.31 €
821,579.50 €
3,103,224.23 €
1,690,951.18 €
37,910,139.92 €
7,056,757.74 €
52,527.02 €
45,019,424.68 €
April 2010
Ureditev poplavne varnosti na območju pod Laškim
Prva etapa: Marijagraški ovinek in izlivni odsek Lahomnice
od železniškega mostu do izliva
Prva etapa: Ureditev levega in desnega brega Savinje
Druga etapa protipoplavnih ukrepov
Tretja etapa, ovinek v Udmatu
Tretja etapa, Lahomnica od železniškega prepusta do
cestnega mostu
Skupaj vrednost projekta brez davka
DDV (20%)
Davek na promet z nepremičninami (2%)
Skupaj vrednost projekta
46,370,007 €
December 2011
1,867,392 €
231,914 €
2,624,562 €
1,538,649 €
125,779 €
6,388,295 €
1,261,985 €
1,567 €
7,651,848 €
7,881,403 €
Skupna vrednost investicije je skoraj 139 mio€ (138,956,383.00 €).
56
4.2.5 Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave
V dokumentu identifikacije investicijskega projekta za zagotavljenje poplavne varnosti
porečja Drave (DIIP Porečje Drave, Sl Consult, 2010) so na strani 37 opisani razlogi
za investicijsko namero. Ker je realno pričakovati, da se bodo slej ko prej podobne
poplave kot so bile leta 1990 in 1998 na porečju Drave spet zgodile, obstoječe stanje
ureditev pa ni v zadovoljivem stanju, se načrtuje izvedba celovitih ureditev porečja
Drave z upoštevanjem naslednjih pogojev:
 zagotovitev poplavne varnosti urbaniziranih in kmetijskih območij porečja
Drave;
 zmanjšanje ali omejitev erozisjkih procesov v strugah porečja;
 izvedba ukrepov, ki se nanašanjo na usmerjanje visokih voda na poplavna
območja in zmanjšanje visokovodnih konic z upočasnjenim tokom po
poplavnih območjih ter zadrževanje voda na poplavnih območjih;
 ohranjanje oziroma aktiviranje novih razlivnih površin, kjer je to možno glede
na rabo prostora;
 stabilizacija strug oziroma upočasnitev ali zaustavitev globinske erozije;
 sanacija erodiranih brežin;
 zniževanje stroškov vzdrževanja;
 varovanje okolja;
 varovanje premoženja državljanov.
Za doseganje cilja in z upoštevanjem zgoraj naštetih pogojev ja ze vse vodotoke
porečja Drave podan opis ureditve. Ureditve so kolikor je to mogoče sonaravne,
Predlagane so enostransk razširitve, na krajših odsekih poglobitve. Predlagana je
gradnja tehničnih in biotehničnih protierozijskih objektov in zaščit v strugah in
ustalitvenih objektov v zaledijih vodotokov. Ponekod je predviden selektivni posek
zarasti in dreves v strugah in odstranitev štorov in podrtih dreves, ki ovirajo pretok
visokih voda.
Na Meži so predvidene rekonstrukcije obstoječih zidov, postavitev odbojnih in
zaščitnih ograj, izdelava zavarovanj pet in brežin. Na Leškem potoku je predvidena
tudi izdelava šestih stabilizacisjkih talnih pragov. Uredilo se bo povirje Meže.
Predvidena je poglobitev in enostranska razširitev Suhadolnice s Homščico v Slovenj
Gradcu, zaradi česar se bo zgradilo tudi talne pragove. Predvidena je gradnja
suhega zadrževalnika na Homščici. Uredil se bo hudournik Blažovnica in Plavžnica
(zaplavni objekti in ustalitveni pragovi z zaključnimi pragovi, ureditve dostopnih poti
preko pregrad in gradnja mostu).
V Občini Ruše bodo urejeni in preusmerejni pritoki Drave (potok ob Bezenski poti,
hudournik izpod Lorbekovega vrha, potok pod Žampom, potok pod Šarhom, potok
pod Kovšetom). Podobno bodo urejeni potoki v Občini Selnica ob Dravi (Logarjev
potok, Šturmov potok: ustalitveni pragovi, odstranitev naplavin in lesenih zaplavkov,
sanacije erodiranih brežin).
Na območju spodnje Drave se z nasipom ščiti odsek od Vurbeka do Zgornjega
Dupleka (zgrajeni bodo tudi rampe in mostovi ter premostitve drugih infrastrukturnih
vodovo). Urejena bo reka Drava od Dogoš do jezu v Melju. Pred poplavami bodo
57
varovana naselja Malečnik in Celestrina (levi breg) in Zrkovci (desni breg).
Struga reke Drave bo sonaravno preurejena (protierozijske zaščite brežin, ohranjanje
nizkovodnih razmer, nadomestni habitati in odvodi zalednih voda). Na območju
Dogoš je predviden gradnja visokovodnega nasipa in zidu.
Urejeni bodo severovzhodni pohorski potoki, Razvanjski in Mrzli potok. Ureditve
bodo zagotavljale varnost pred poplavami naselja Radvanje. Ureditve se morajo
prilagoditi trasi južne obvoznice v Mariboru. Zgrajen bo razbremenilnik
Rožnodolskega potoka, uredila se bosta Rožnodolski potok in Pekrski potok, zgrajeni
bodo pripadajoči razdelilni objekti in prodna pregrada. Ureditve so namenjene
varnosti pred poplavami naselja Rožna dolina.
Urejala se bo poplavna varnost Ptuja (reka Drava in Rogoznica).
Na porečju Pesnice se bo rekonstruirala akumulacija Pristava, saj so njeni objekti v
slabem stanju, nasipi poškodovani, vodne razmere po izgradnji avtoceste
spremenjenej. Urejena bo nova struga Sejanskega potoka med Trgoviščem in
Mihovci, da se bo s tem zaščitil vodni vir Občine Ormož (voda v Sejanskem potoku je
močno obremenjena zaradi kmetijskih dejavnosti in s tem ogroža vodni vir).
Predvidena je rekonstrukcija hdiromelioracijskega sistema Pesnice (poglobitev strug
Tibolski potok v dolžini 700 m, Zgornja Brnca 2200 m, Trnovski poto 800 m,
Prestavitev Drvanje in vkop struge v dolžini 3550 m). Potrebno bo rekonstruirati 8
mostov. Predvideno je tudi vkopavanje struge Pesnice ali njenih pritokov v dolžini 15
km (Pesnica od Moškanjcev do Dornave, Sp. Brnca…).
Na porečju Dravinje s Polskavo bo urejena odvodnja visokih voda Hotinjskega
vodnega vozlišča (ureditev ponikovalnikov, nova struga Hotinjščka), s čimer se bo
uredila poplavna varnost naselij Brezula in Podova. Na dolžini 910 m bo sonaravno
urejen Rančki potok, zgrajen bo suh zadrževalnik. Urejen bo Framski potok z
razbremenilnikom, s čimer se bo povečala poplavna varnost naselij Stražgojnica,
Pongrce, Šikole, Jablane in Fram.
Za bogatitev nizkovodnoh razmer in ohranjanje voonih in obvodnih habitatov na
območju zadrževalnika Medvedce se bo razširil odvodni kanal Devina, naredi preliv z
zapornico na Devini, zgradila se bo prelivna pregrada med dovodnim kanalom
Devino in akumulacijo, zgradil se bo dovodni kanal Devina in razbremenilnik
Polskava z razdelilnim objektom (Razbremeneilnik Polskave bo 40% visokih voda
preko Devine preusmeril v zadrževalnik Medvedce).
Predvidene so tudi ureditve reke Dravinje na območju Zbelovo – Loče, odseka
Stogovci – Koritno (visokovodni nasip) in Oplotnice, kjer se zgradi tudi akumulacijo
Perovec. Z njo se uredijo poplavne razmere naselij Loče in Zbelovo.
Na območju Loške gore se zgradi prodno pregrado s slapiščem, uredi se cesto,
zapornice in razgledan ploščad z ograjo. Z ureditvijo se poveča poplavna vnarnost
ceste Zreče - Skomarje. Prodne pregrade, zaplavne bazene, ustalitvene pragove in
druge rekonstrukcije vodne infrastrukture se bodo zgradile tudi na ustreznih povirnih
predelih reke Dravinje.
58
V preglednici 19 so podane investicijske vrednosti projekta za urejanje poplavne
problematike porečja Drave (DIIP Porečje Drave, Sl Consult, 2011). Ekonomska
upravičenost projekta se bo ocenila na podlagi ocene potencialne škode, višina
koristi bo ocenjene v predinvesticijski zasnovi ter v vlogi za potrditev pomoč in v
študiji izvedljivosti.
Preglednica 19: Investicijske vrednost projekta za zagotavljanje poplavne varnosti porečja
Drave v stalnih cenah (maj 2010) (DIIP Porečje Drave, Sl Consult, 2011) in cenah
revaloriziranih na stanje december 2011 (izračun po gibanju indeksa cen:
http://www.stat.si/indikatorji_preracun_reval.asp).
Investicijska vrednost - območje Meže in Mislinje
Ureditev povirja Meže
Meža v Prevaljah (pri TRO in leški potok)
Izboljšanje poplavne varnosti in stabilnosti struge v
Ravnah
Ureditev Mislinje v Otiškem vrhu
Ureditev Suhadolnice in Suhi zadrževalnik Homščica
Ureditev povirja Mislinje
Skupaj
DDV (20%)
Davek na promet z nepremičninami (2%)
Skupaj z DDV
Investicijska vrednost - območje Zgornje in Spodnje
Drave
Zgornja Drava
Ureditev povirja Drave
Trbonjska Reka
Bistrica (Muta)
cervenica
Plavžnica
Vuhreščica
Velka
Čermenica
Josipdolski potok
Črni, Samčev, Robnik
Drava v Naselju Ruše
Drava na območju Selnica ob Dravi
Logarjev potok
Šturmov potok
Spodnja Drava
Območje Ptuja
Drava med Ptujem in Ormožem
Poplavna varnost Ptuja-Grajen, Rogoznica
Območje Maribora
Razvanski potok
Radvanjski in Mrzli potok
Rožnodolski potok
Drava na območju Malečnika in visokovodni nasispi v
Dogošah
Območje Malečnika
Maj 2010
1,710,901.00 €
1,673,511.00 €
8,707,197.00 €
1,750,000.00 €
1,326,991.00 €
4,062,115.00 €
19,230,715.00 €
3,826,143.00 €
2,000.00 €
23,058,858.00 €
Maj 2010
2,046,955.00 €
1,119,219.00 €
187,782.00 €
166,917.00 €
200,300.00 €
63,468.00 €
187,782.00 €
83,459.00 €
41,729.00 €
125,188.00 €
62,594.00 €
820,319.00 €
107,417.00 €
45,167.00 €
62,250.00 €
12,226,828.00 €
2,093,817.00 €
417,293.00 €
1,676,524.00 €
10,133,011.00 €
308,646.00 €
600,000.00 €
500,000.00 €
Območje Meže z
Mislinijo december
2011
23,750,624 €
Območje Drave
december 2011
3,868,472.00 €
1,186,482.00 €
59
Visokovodni nasipi v Dogošah
Drava na odseku od Vurberka do Zg. Dupleka
Skupaj
DDV (20%)
Davek na promet z nepremičninami (2%)
Skupaj z DDV
Investicijska vrednost - območje Pesnice
Pesnica - rekonsrukcija AK Pristava
Sejanski potok
Ureditev Pesnice
Skupaj
DDV (20%)
Davek na promet z nepremičninami (2%)
Skupaj z DDV
INVESTICIJSKA VREDNOST - OBMOČJE Dravinje s
Polskavo
Hotinjsko vodno vozlišče
Ureditev odvodnje visokih vod
Sanacija ponikovalnikov
Ureditev Framskega potoka
Razbremenilnik
Prodni zadrževalnik
Ureditev skozi Fram
Akumulacija Medvedce na povodju Polskave
Zadrževalnik Medvedce na povodju Polskave
Razbremenilnik Polskave
Dovodni kanal Devina
Prelivna pregrada
Preliv z zapornico
Odvodni kanal Devina
Ureditev Zbelovo - Loče
Ureditev na odseku Strogovci - Koritno
Prodna preglrada v Loški gori - Sopočnica
Ureditev povirja Dravinje
Skupaj
DDV (20%)
Davek na promet z nepremičninami (2%)
Skupaj z DDV
2,681,990.00 €
4,855,893.00 €
14,273,783.00 €
2,429,444.00 €
42,531.00 €
16,745,758.00 €
17,248,131 €
Območje Pesnice,
december 2011
1,058,908.00 €
350,000.00 €
12,952,763.00 €
14,361,671.00 €
2,842,334.00 €
3,000.00 €
17,207,005.00 €
17,723,215 €
Območje Dravinje s
Polskavo, december
2011
5,360,304.00 €
2,399,718.00 €
2,960,586.00 €
1,531,818.00 €
1,001,605.00 €
312,622.00 €
218,591.00 €
3,023,287.00 €
2,057,372.00 €
149,953.00 €
431,101.00 €
162,602.00 €
202,119.00 €
20,140.00 €
2,951,000.00 €
713,261.00 €
150,672.00 €
5,549,991.00 €
19,280,335.00 €
3,723,261.00 €
13,281.00 €
23,016,877.00 €
23,707,383 €
Skupna vrednost investicije za varnost naselij pred poplavami na porečju
Drave in za celovito ureditev odtočnih razmer (zmanjševanje škod na
kmetijskih pridelkih in infrastrukturi) je skoraj 59 mio € (58,721,970.00 €).
60
4.2.6 Zagotovitev poplavne varnosti območja Podna v Škofji Loki
Za ureditev poplav območja Podna v Škofji Loki je predvidena ureditve struge Sore
(poglobitev struge, odstranitev Krevsovega jezu), gradnja visokovodnega nasipa in
zidov na levem bregu in podaljšanje struge Farškega potoka (IZVO, 2011). Z
investicijo bo območje varno pred poplavami s povratno dobo 100 let. V preglednici
20 so podani stroški celotne investicije, računani na stanje maj 2011 (DIIP Škofja
Loka, Tempus-Babnik, 2011).
Preglednica 20: Stroški invsticije za ureditev poplavnih razmer na območju Podna v Škofji
Loki (DIIP Škofja Loka, Tempus-Babnik, 2011).
Ureditev razmer - Podna v Škofji Loki (Krevsov
jez)
I. Etapa
II. Nepredvidena dela
III. Izvedba II.etapa
strošek investicije
maj 2011
45849
4585
336225
IV. Nepredvidena dela (10% gradbenih del)
33623
V. Ostala potrebna vlaganja:
inž. in nadzor nad predhodnimi deli
3200
inž. in nadzor nad gradbenimi deli
10507
projektna in investicijska dokumentacije
odkupi, odškodnine
21500
35000
skupaj investicija brez DDV (I.-V.)
DDV:
490489
98098
skupaj investicija z DDV (maj 2011):
588,587.00 €
61
4.2.7 Rekonstrukcija visokovodnega nasipa na levem bregu Mure
Poplavna varnost naselij ob reki Muri se je tradicionalno reševala z regulacijskimi deli
na reki Muri. Struga je bila v zadnjih 100 letih na mejnem odseku z Avstrijo in na
odseku pred Hrvaško mejo zožana, poglobljena, brežine utrjene. Poplavni prostor o
reki Muri se je ohranjal tako, da so se v dovolj veliki oddaljenosti od reke zgradili
visokovodni nasipi. V zadnjem desetletju prejšnjega stoletja se je izkazalo, da višina
nasipov ni več zagotavljala stotetne polavne varnosti (višanje konic zaradi poselitve
in regualcij gorvodno), ob dlje trajajočih poplavah pa je bila ogrožena tudi stabilnost
nasipov (namočena zamljina in nevarnost splazitev delov nasipa). Med leti 2005 in
2010 so se na nekaterih delih nasipi tudi dogradili, večinoma pa nadvišali in utrdili.
Situacija okoli nasipov še ni dokončno rešena, saj še vedno manjkajo deli nasipa.
Stroške za rekonstrukcijo več kot 15 km dolgega Murskega nasipa povzemamo iz
projekta o rekonstrukciji nasipa med Kučnico in Dokležovjem na Prekmurski strani
(Vodnogospodarski inštitut, 2003). Za izračun celotne invsticije, ki so prikazani v
preglednici 21, smo dodali nepredvidene stroške gradbenih del glede na
projektantski predračun, stroške vodenja in nadzora projekta in stroške priprave
dokumentacije. Faktor preračuna iz podanega zneska v SIT je 1/183.914, ki je
dobljen z revalorizacijo denarnih zneskov v obdobju 2003-2011 (po gibanjuindeksa
cen, http://www.stat.si/indikatorji_preracun_reval.asp).
Preglednica 21: Stroški investicije rekonstrukcije Murskega nasipa
april 2003*
*Vodnogospodarski
inštitut (2003)
Odseki, navedene v
projektu*
Nadvišanje nasipov reke Mure med
Kučnico in Dokležovjem
SIT
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
Od železnice do ceste MSLjutomer
od ceste MS-Ljutmoer do
km 36+874
od km 36+874 do km
37+042
od km 37+042 do P16
od P16 do P21
od P21 do km 37+831.49
od km 37+831.49 do P34
od P34 do P37
od P37 do P43
od P43 do P47
od P47 do P50
od P50 do razbremenilnika
Ledava
od razbremenilnika Ledava
do P62
od P62 do P68
od P68 do P109
od P109 do p127
od P127 do P144
december 2011
Euro (faktor
preračuna: znesek v
SIT/183.914)
21,266,520 SIT
20,812,115 SIT
7,925,820 SIT
13,279,640 SIT
8,571,950 SIT
14,793,315 SIT
7,766,280 SIT
4,701,630 SIT
32,910,080 SIT
4,920,100 SIT
3,802,520 SIT
4,614,070 SIT
11,937,610 SIT
30,214,040 SIT
50,892,530 SIT
18,048,490 SIT
24,430,160 SIT
62
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
dodano za preračun
investicije
C
D
E
10% nepredvidena dela
SKUPAJ gradbena dela
brez DDV
5% od gradbenih del za
pripravo projektov
3.5% od gradbenih del za
vodenje in nadzor del
krajinska ureditev
odkup zemljišč
od A do
E
SKUPAJ brez DDV in
davkov
A
dodano za preračun
investicije
dodano za preračun
investicije
navedeno v projektu
navedeno v projektu
dolžina nadvišanja
nasipa [m]:
od P144 do P150
od P150 do P308
od P308 do P315
od P315 do P341
od P341do P349
od P350 do cesta GR -MS
do P367
od P367 do P384
od P384 do P390
od P390 do P394
B
15,823
SKUPAJ z DDV (20%) in
davkom na promet z
nepremičninami (2%)
7,725,490 SIT
204,007,500 SIT
10,961,510 SIT
33,073,110 SIT
26,148,480 SIT
28,408,660 SIT
33,047,060 SIT
8,190,700 SIT
5,362,430 SIT
637,811,810 SIT
3,467,989 €
63,781,181 SIT
346,799 €
701,592,991 SIT
3,814,788 €
35,079,650 SIT
190,739 €
24,555,755 SIT
9,210,000 SIT
118,644,479 SIT
133,518 €
50,078 €
645,108 €
889,082,874 SIT
4,834,232 €
5,684,958 €
strošek investicije za 1
km nadvišanja:
359 €
Skupna vrednost investicije nadvišanja 15 kilometrov nasipa je skoraj 5.7 mio
€ (5,684,958.00 €). Strošek nadvišanja in utrjevanja nasipa je bil 360 €/m.
63
4.2.8 Ureditev Ledave na odseku Radmožanci - Murska Sobota
Za predstavitev urejanja poplavnih razmer na nižinskih vodotokih smo povzeli po
projektu ureditve 165670 m dolgega odseka Ledave med Mursko Soboto in suhim
zadrževalnikom Radmožanci. Projekt je bil izdelan za povečanje poplavne varnosti
območja pod Mursko Soboto, kjer se je zgradila avtocesta (Vodnogospodarski
inštitut, 2002). Ureditev obsega izkop materiala, formiranje nasipov, humuziranje
površin, izvedba talnih pragov na razdalji 200 m s kamnom fi 80 cm, vtok v
zadrževalnik Radmonžanci, zapornica na odcepu Mala Ledava in tesnitev
obstoječega nasipa na dolžini 6 km.
Za izračun celotne invsticije, ki so prikazani v preglednica 22, smo dodali stroške
vodenja in nadzora projekta, stroške priprave dokumentacije in stroške investitorja
(odškodnine, zemljišča). Faktor preračuna iz podanega zneska v SIT je 0.0057, ki je
dobljen z revalorizacijo denarnih zneskov v obdobju 2002 - 2011 (po gibanju indeksa
cen, http://www.stat.si/indikatorji_preracun_reval.asp).
Preglednica 22: Stroški investicije obnove reke Ledave na dolžini 16.57 km (vir: VGI, 2002;
revalorizacija).
december 2011 [€]
100 SIT (april 2002)
Ureditev Ledave v dolžini 16570 m med Mursko Soboto
= 0.57 Eurov (dec
in suhim zadrževalnikom Radmožanci
april 2002 (SIT)
2011)
Ureditev obsega izkop materiala,
formiranje nasipov, humuziranje
površin, izvedba talnih pragov na
razdalji 200 m s kamnom fi 80 cm,
vtok v zadrževalnik Radmonžanci,
zapornica na odcepu Mala Ledava in
tesnitev obstoječega nasipa na dolžini
v projektu:
6 km.
924,019,440 SIT
5,266,911 €
Vodnogospodarski nepredvidena dela 10% od
inštitut (2002)
predvidenih
92,401,944 SIT
526,691 €
5% od gradbenih del za pripravo
dodano
50,821,069 SIT
289,680 €
dokumantacije
3.5% od gradbenih del za nadzor pri
dodano
35,574,748 SIT
202,776 €
izvajanju
ostali stroški investitorja (zemljišča,
dodano
10,164,214 SIT
57,936 €
odškodnine) (1% od gradbenih del)
skupni stroški investicije (upoštevan
DDV 20% in 2% davka na ostale
7,544,428 €
stroške)
1,323,583,926 SIT
strošek za m ureditve reke in utrditve obstoječih nasipov:
455 €
Skupna vrednost investicije ureditve odtočnih razmer na 16,6 km dolgem
nižinskem vodotoku, v območju katerega je pomembna prometna
infrastruktura in ležijo številna naselja (primer Ledave) je cca 7.5 mio €,
oziroma 455 €/m.
64
4.2.9 Program investicijskega vzdrževanja vodne infrastrukture 20112014
Na vodotokih v Sloveniji je več kot 9300 objektov in ureditev, ki jih označujemo za
vodno infrastrukturo. Njihove lokacije so prikazane na sliki 8.
Slika 8: Lokacije objektov vodne infrastrukture in območja upravljanja voda (ARSO OE).
Z objekti vodne infratrukture nadzorujemo dominantne smeri in količine površinskega
odtoka in toka voda ter plavin v vodotokih. Na ta način se varuje prometno,
energetsko, komunikacijsko in komunalno infrastrukturo ter druge grajene objekte ob
vodotokih. V preglednici 23 so po ARSO območnih enotah (slika 8) podane osnovne
statistike dolžin cest in vodotokov, katerih osi so oddaljene manj kot 50 oziroma 100
m. Skoraj desetina avtocestnega omrežja v Sloveniji poteka v manj kot 100 metrski
oddaljenosti od vodotokov s prispevno površino več kot 10 km2. Več kot desetina
(857 km od 7456 km) magistralnih in državnih cest in polovica ostalih cest poteka pa
v manj kot 50 metrski oddaljenosti od vodotokov s prispevno površino več kot 10
km2. To pomeni, da so osi 70% vodotokov v Sloveniji od osi cest oddaljene manj kot
50 oziroma 100 metrov. Ureditve na vodotokih so torej v veliki meri pogojevane
predvsem s cestnim omrežjem in naselji med njimi. Največje prepletanje cest in
vodotokov je na območju Kranja in Celja (več kot 0.9 km ceste na 1 km vodotoka),
najmanjše na območju Kopra (0.3 km ceste na 1 km vodotoka).
V prilogi 1 je podan spisek iz programa potrebnega investicijskega vzdrževanja
objektov vodne infrastrukture in ureditev priobalnih zemljišč za obdobje 2010 – 2014
(vir: ARSO, Urad za upravljanje z vodami, oktober 2011). V spisek niso vključene
potrebne investicije na Selški Sori v Železnikih in na porečju reke Savinje (OE Celje).
65
Vseh občin (izvzete so občine porečja Savinje) na spisku v prilogi 1 je 83,
predvidenih posegov pa 204. Povprečno je za vsako od 83 občin ocenjeno, da je za
investicijsko vzdrževanje potrebno vložiti 0.55 mio €.
Preglednica 24 podaja skupni seštevek ocenjene vrednosti gradbenih del in ocena
vrednosti investicije, kjer so upoštevani stroški priprave dokumentacije (5% vrednosti
gradbenih del), vodenja projekta in nadzora gradnje (3.5%). Stroški nepredvidenih
del niso dodani, ker domnevamo, da so vključeni v oceno vrednosti gradbenih del.
Povprečni vložek za vsako izmed 6ih območnih enot upravljanja z vodami (brez
ARSO Maribor in Celje) je 5.4 mio € . V območni enoti Maribor bi bile potrebne
investicije v vodno infrastrukturo 18.1 mio €. Pregled investicij po občinah, kjer bi bile
potrebne investicije višje od 0.5 mio €, podaja preglednica 25. Teh občin je 30,
prikazane pa so tudi na sliki 9.
Preglednica 23: Dolžine vodotokov in cest, katerih osi so oddaljene manj kot 50 oziroma 100 m. Prikaz
na območne enote upravljanja voda.
ARSO OE
površina dolžina
dolžina
dolžina dolžina dolžina
dolžina osi
osi mag osi
vode I.
vode >100 vode
avtocest cest cest avtocest in
ostale
reda
km2
10-100
magistraln ostale
e in vode državnih ceste in
km2
e in
pod 100 cest in vode
državne
m
vode
pod 50
pod 50 m
m
km2
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
CE
2227
172.7
162.0
450.2
140.1
951.2
3004.1
18.8
186.15
205.4
KP
2017
93.5
76.8
157.0
187.3
696.0
1644.2
2.5
16.3
31.9
KR
2093
340.8
197.2
281.1
112.1
620.3
1947.1
11.7
132.2
123.5
LJ
3983
148.2
242.0
540.1
323.1
1460.1
5897.0
54.8
134.7
245.6
MB
3295
399.2
333.6
566.8
178.7
1217.7
5226.0
12.4
161.7
240.1
MS
1383
192.3
141.5
290.8
90.0
540.2
1758.5
3.9
26.4
69.9
NG
2319
225.3
179.4
275.4
0.0
871.6
1361.4
0.0
111.5
84.3
NM
2956
456.8
277.2
429.2
148.0
1098.7
3570.8
12.4
88.4
130.2
20273
2029
1610
2990
1179
7456
24409
117
857
1131
66
Preglednica 24: Ocena vrednosti potrebnega investicijskega vzdrževanja objektov vodne
infrastrukture in ureditve priobalnih zemljišč za obdobje 2010 – 2014 (vir: ARSO, 2011).
ARSO OE
ocena stroškov
gradbenih del (po
Prilogi 1)
8.50% od stroškov Skupaj investicijsko vzdrževanje vodne
gradbenih del infrastrrukture
KP
5,525,000 €
469,625.000 €
5,994,625 €
KR
5,355,000 €
455,175.000 €
5,810,175 €
LJ
6,095,000 €
518,075.000 €
6,613,075 €
MB
16,703,396 €
1,419,788.680 €
18,123,185 €
MS
1,420,000 €
120,700.000 €
1,540,700 €
NG
6,376,543 €
542,006.155 €
6,918,549 €
NM
3,906,450 €
332,048.250 €
4,238,498 €
45,381,389 €
3,857,418.085 €
49,238,807 €
Slika 9: Ocena vrednosti gradbenih del za programirano investicijsko vzdrževanje vodne
infrastrukture obdobje 2010 -2014 glede na občine (brez podatkov za ARSO OE Celje in
podatkov za obnovo dveh jezu na Selški Sori v občini Železniki – ti so vključeni v stroške
DPN Železniki).
67
Preglednica 25: Spisek 30ih občin, kjer je vrednost projektov investicijskega vzdrževanja
vodne infrastrukture za obdobje 2010-2014 večja od 0.5 mio €.
ARSO Šifra
OE
občine Ime občine in opis posega
MB
KP
103
90
MB
175
KR
53
KP
38
LJ
61
NM
17
NG
6
NG
46
MB
58
LJ
43
NM
9
MB
16
NG
NG
136
84
RAVNE NA KOROŠKEM
(Meža: izboljšanje visokovodnih razmer v Ravnah sanacija zavarovanja in zidov)
PIRAN (Strunjanska rečica in Strunjanske soline)
PREVALJE (Meža: izboljšanje visokovodnih razmer v
Prevaljah in Leškem potoku (sanacija zavarovanja in
zidov) ter ureditev Farnega potoka skozi Prevalje.
Izgradnja ustalitveno zaplavnega objekta na
Šentanelski reki.)
KRANJSKA GORA (Sanacija pragov in pregrad
(Suhelj); kinete in prečni objektov levega pritoka
Trebiže; sistem objektov na Pišnici pod Rusko
kapelico; ustalitveno zaplavne pregrade na pritoku
Dovškega potoka)
ILIRSKA BISTRICA (Reka Reka od Kosez do izliva
Mole, odsek Topolc-Novakov jez; izliv potoka Brejšček
in Sušaški potok v Novokračinah; Reka od Bridovca do
Premskega mostu)
LJUBLJANA (Sanacija praga in brežin na Savi pod AC
mostom, Gameljščice skozi Gameljne, Ljubljanica pri
Vevčah, v Mostah od sotočja do Fužin, sanacija
Gruberjevega prekopa od zapornice do sotočja,
Ljubljanice skozi Ljubljano, zapornice na Ambroževem
trgu na Ljubljanici in vzpostavitev monitoringa;
Sanacija Rakovniškega potoka)
ČRNOMELJ (Popravilo jezu na Kolpi v Žuničih,
Srednje Zilje, v Radencih, v Kotu, v Vukovcih)
BOVEC (Sanacija pregrad v Matevževem in
Martinovem grabnu v Trenti, hudournika Potočič v Kal
Koritnica, Lepenica na povirju v Koncu in ureditev
sotočja Soče z Učjo)
KOBARID (Sanacija pregrad na hudournikih
Šjak,Prekopi, pritoku Bele pri Žagi, Rbišnik, Crkovnik,
Stanoviščnik, pri vasi Kreda in na Šjaku)
LENART (AK Pristava-Pesnica, AK Radehova obnova talnega izpusta in sanacija posedkov nasipov
Pesnica)
KAMNIK (Sanacija Kamniške Bistrice od mostu v
Godiču do Ribjeka, pragov vzdolž Smodnišnice in
pragov od Volčjega potoka do Kamnika)
BREŽICE (Popravilo visokovodnega nasipa in
vzdolžnega zavarovanja Save v Brežicah in prečnih
zgradb v Podgračenem ter zavarovanja brežine Krke v
Račji vasi)
ČRNA NA KOROŠKEM (Meža-Sanacija pregrad v
Dolini smrti in nizkih ustalitvenih pragov)
VIPAVA (Sanacije objektov na Vipavi, poškodbe na
Močilniku Lože, Podnanos; sanacija brežin Bele v
Vipavi in Sanaborju; brežine Pasji rep)
NOVA GORICA (Sanacija obrežnih zavarovanj Branice
Ocena gradbenih
del
Ocena vrednosti
projektov
investicijskega
vzdrževanja
vodne
infrastrukture *
[€]
[€]
7973900
2700000
8651664
2929500
1973500
2141260
1860000
2018100
1750000
1898750
1630000
1768550
1380000
1497300
1302700
1413430
1134700
1231150
1122000
1217361
970000
1052450
877200
951762
870000
943950
821394
777516
891212
843605
68
LJ
23
LJ
21
KR
131
MB
70
NM
119
KR
207
MS
152
LJ
34
NG
201
MB
76
MB
KP
160
94
MB
112
MB
55
NG
36
v Spodnji Branici, dolvodno od mostu na Dornberškem
polju, nad vtokom v Vipavo in Širokega potoka in nad
mostom za Komen; sanacija desnih pritokov Branice)
DOMŽALE (Sanacija pragov na Kamniški Bistrici na
odseku Homec - Vir, nad čistilno napravo Domžale in
Ureditev Hudskega potoka gorvodno od Radomelj)
DOBROVA-POLHOV GRADEC (Sanacija pregrad na
Mačkovem grabnu in zavarovanj na Gradaščici)
TRŽIČ (Ureditev Tržiške Bistrice v Retnjah (jezovi) in
nad sotočjem z Mošenikom)
MARIBOR (Blažovnica (Drava): Ureditev povirnega
dela in izgradnja ustalitvenih pragov)
ŠENTJERNEJ (Krka v Drami, Gorenji Gomili;
Pendirjevka - obnova prodnih pregrad in skozi Cerov
Log; Kobila na izlivu v Krko do Šentjerneja)
GORJE (Ureditev hudournika Buden Krnico, jez v
Vintgarju in v Krnici na Radovni)
CANKOVA (AK LEDAVSKO JEZERO; Obnova bet.
površin in servis na hidromehanski opremi na AK
Ledavsko jezero)
HRASTNIK (Sanacija Bobna od muzeja do izliva v
Savo, Ureditev Bevščice s hudourniškim pritokom)
RENČE-VOGRSKO (Sanacija brežin reke Vipave v
Renčah pod jezom, pri vtoku Lijaka in potoka
Bazaršček v Bazari)
MISLINJA (Sanacija obstoječe ureditve na Mislinji
skozi Mislinjo)
HOČE-SLIVNICA (Rekonstrukcija obrežnih zidov na
Hočkem potoku in hidromehanska oprema na objektu
Hotinjšček)
POSTOJNA (Unica dolvodno od Planinske jame)
SLOVENJ GRADEC (Ureditev Suhadolnice od
sotočja do mostu v Kotlje, ureditev izliva Selčnica)
KUNGOTA (AC-ureditev Dobrenjskega potoka in
sanacija obrežnih zidov na Pesnici)
IDRIJA (Sanacija Idrijce v Idriji pri Bači, Kanomljice v
Gorenji Kanomlji in Ljubevščice)
* dodano 8.5% za projektno
750000
813750
735000
797475
735000
797475
680000
737800
636450
690548
560000
607600
550000
596750
540000
585900
523000
567455
500000
542500
500000
500000
542500
542500
492700
534592
480000
520800
465000
504525
dokumentacijo, vodenje in nadzor
69
4.3
ENOTE STROŠKOV INVESTICIJ ZA ZMANJŠENJE POPLAVNE
OGROŽENOSTI
4.3.1 Strošek na enoto urejanja vodotoka – gradbeni ukrepi
Glede na prikazane stroške investicij v poglavju 2.2 lahko zaključimo, da je strošek
urejanja srednje velikega nižinskega vodotoka izven urbanega naselja 450 €/m
(Ledava), strošek investicije za ureditev razmer na manjšem vodotoku, ki poteka v
urbaniziranem območju, pa 965 €/m (Grosupeljščica).
Strošek investicije na srednjem velikem vodotoku z alpskim značajem v
urbaniziranem okolju (cesta v dolini, naselje) je za zahtevna urejevalna dela
(poglobitev in utrditev in ureditev ostalih vodnih objektov) 1300 €/m, za manj
zahtevna urejevalna dela 830 €/m (Sora v Železnikih).
Povprečni stroški urejanja vodotokov v okviru gradnje prometne infrastrukture so pri
zahtevnih ureditvah (npr. prečkanja) 1240 €/m, pri enostavnih ureditvah (npr.
regulacije izven prometnice) pa 180 €/m.
Povprečen strošek urejanja vodotoka je 830 €/ m (dolžinski) oziroma 1200 €/m
za zahtevne ureditve in 600 €/m za manj zahtevne ureditve.
V vseh primerih je treba zgraditi tudi gor-vodno ležeč zadrževalnik. V preglednici 23
so podani stroški zadrževalnikov na Sori (dve varianti) in povprečen strošek
zadrževalnika Veliki potok in Razori na Gradaščici na dolžinsko enoto načrtovane
ureditve Grosupeljščice oziroma Gradaščice in Malega grabna.
Preglednica 26: Stroški zadrževalnikov preračunani na dolžinsko enoto načrtovane ureditve
vodotoka.
Dolžina ureditve
Strošek zadrževalnik
4,676,017
Grosupeljščica
3032 m
Sora
7780 m
4,536,682
Sora
7780 m
7,081,238
Gradaščica
5500 m
12,120,000
Povprečje - strošek zadrževalnika na dolžino ureditve vodotoka:
POVPREČNI STROŠEK UREDITVE VODOTOKA ZA POPLAVNO VARNOST Z
UPOŠTEVANJEM STROŠKOV ZADRŽEVALNIKA (PREGRADE):
Povprečen strošek na
dolžinsko enoto
(strošek
zadrževalnika/dolžino
ureditve)
1542 €/m
583 €/m
910 €/m
1203 €/m
1060 €/m
1940 €/m
Povprečni strošek ureditve vodotoka za poplavno varnost z upoštevanjem
stroškov zadrževalnika (pregrade) je 1940 € na dolžinski meter ustrezne
ureditve.
70
4.3.2 Strošek za enoto prostornine zadrževalnika in enoto pregradne
višine – gradbeni ukrepi
Iz lastnosti zadrževalnikov in pregrad opisanih v poglavju 2.2 smo izračunali strošek
na enoto prostornine zadrževalnika in enoto pregradne višine. Rezultati so podani v
preglednici 24. Strošek gradnje pregrade in drugih potrebnih objektov in naprav na
njej za zadrževanje vode je za enoto prostornine zadrževalnika 5.1 €/m3, na enoto
višine pregrade pa 671300 €/m. Ostali stroški (urejanje struge vodotokov pod ali nad
pregradami ter objektov za njihovo delovanje) so povprečno 7.8 €/m3. Povprečen
strošek za znižane visokovodnih konic poplavnih valov s pomočjo zadrževanja
voda za pregradami in s pomočjo povečanja pretočnosti strug dolvodno, je 13
€ za vsak m3 zadržane vode. Pri tem so upoštevani stroški povečanja
pretočnosti struge dolvodno.
Preglednica 27: Povprečni strošek na enoto prostornine zadrževalnika in višine pregrade
volumen
pregrade
3
mio m
Alpski prostor
(Železniki)
Alpski prostor
(Železniki)
Kraški prostor
(Bičje)
Kraški prostor
(Veliki potok)
Predalpski
prostor
(Drtijščica)
Razori
(Gradaščica)
Levec
(Savinja)
Petrovče
(Savinja)
Dobriša vas
(Savinja)
Roje
(Savinja)
Šempeter
(Savinja)
Dobrteša vas
(Savinja)
Latkova vas
(Savinja)
Kaplja vas
(Bolska)
Trnava
(Bolska)
dolžina
krone
m
višina
strošek
pregrad pregrade z
e
opremo
m
€
strošek
pregrade
3
na m
zadržane
ostali stroški vode
3
€
€/m
strošek
pregrade na
višinski
meter
€/m
ostali
strošek na
3
m
zadržane
vode
3
€/m
0. 75
74
20
4,536,682
10,028,156
6.05
226,834
13.37
1.50
90
26
7,081,238
6,419,336
4.72
272,355
4.28
1.30
322
4
732,717
0.53
183,179
0.52
200
13.7
4,676,017
3,065,429
8.99 €
341,315
5.90
5.90
256
18.2
7,290,661
5,814,940
1.24
400,586
0.99
1.20
1480
4
12,120,000*
24,978,006
10.10
3,030,000
20.82
0. 826
1504
4.6
3,662,602
4.43
796,218
1.762
4085
4.6
3,961,523
2.25
861,201
0.746
3808
4.5
5,689,558
7.62
1,264,346
0.729
2000
4.2
3,596,621
4.94
856,338
2.105
2372
10.9
4,753,642
2.26
436,114
0.418
1670
4.7
2,668,594
6.39
567,786
1.047
2661
5
5,159,205
4.93
1,031,841
1.486
1563
5.2
4,224,831
2.84
812,467
0.245
3100
6.8
6,724,985
27.44
988,968
6.3
803,640
POVPREČNI STROŠEK NA ENOTO PROSTORNINE ZADRŽEVALNIKA in
3
€/m
€/m
ENOTO VIŠINE PREGRADE (Upoštevani vsi podatki):
5.1
681,300
POVPREČNI STROŠEK NA ENOTO PROSTORNINE ZADRŽEVALNIKA in
€/m3
€/m
ENOTO VIŠINE PREGRADE (Največji in najmanjši strošek ni upoštevan):
*povzeto po preglednici 7 (strošek v vrsti »C«, dodano 10% nepredvidenih del in 20% DDV)
7.8
3
€/m
71
4.3.3 Strošek negradbenih ukrepov za zmanjševanju ogroženosti pred
poplavami
Projektov, po katerih bi lahko izračunali stroške negradbenih ukrepov v Slovenji za
zmanjševanje ogroženosti pred poplavami ni. Negradbeni ukrepi so:
1) informiranje in obveščanje
2) spremljanje in napovedvanje poplavnih dogodkov
3) stroški intervencij ob dogodkih
4) stroški postavitve premičnih zapor za peprečevanje poplavljanja (vreče, pesek,
mivka, stene, podpore, ransportna vozila, …)
5) stroški ureditve razlivnih površin (ne zadrževalnikov) in stroški odškodnin
6) stroški preselitve objektov z velikim škodnim potencialom iz območij poplav
7) stroški zavarovanja
8) stroški opreme za delovanje ob izrednih dogodkih (škornji, čolni, zaloge hrane,
zaloge pitne vode, črpalke, cevi, gorivo…)
9) stroški dežurnih služb itd..
V preglednici 25 je podan nabor možnih negradbneih ukrepov in ocena stroškov
izvedbe. Stroške informiranja in osveščanja so povzeti po podobnih stroških
projektov varstva narave v Sloveniji (npr. Biomura). Stroški so ocenjeni za obdobje
5ih let.
Preglednica 28: Nabor možnih negradbneih ukrepov in ocena stroškov za nacionalni nivo za
obdobje 5ih let.
informiranje in obveščanje:
- stroški produkcije zgibank in drugih
informativnih tiskovin: stroški oblikovanja,
priprave za tisk, stroški tiskanja in
dostave;
- stroški izdelave in postavitve oglasnih
desk in razlasnih tabel
- stroški novinarskih koferenc;
- stroški seminarjev, konferenc, okroglih
miz in podobnih dogodkov: stroški za
vabljene govorce, stroški priprave, stroški
najema dvoran, ozvočenja, zapisovanja,
snemanja, arhiviranja, priprave za objave
na spletnih straneh in drugih medijih;
tonski zapisi in prepisi;
- stroški predavateljev, priprave
materialov in vsebin
- stroški produkcije avdio-vizualnih
sporočil in informacij: stroški razvoja
ideje, ciljev in vebine sporočila, stroški
oblikovanja oglasov, objav, naznanil,
stroški zakupa medijskega prostora
Stroški na
enoto
Število enot za
obdobje 5ih let za
eno značilno
območje poplav (za
Slovenijo, 112 enot)
Skupaj v
Sloveniji
4000
2, v Sloveniji 112*2)
900,000
3000
1* 112 (za vsa
predlagana območja
poplav, IzVRS, okt
2011)* 3
5, v Sloveniji 112*5
1 * 210 (v vsaki
občin)* 5 (enkrat
letno)
1,008,000
1000
1* 210 (občine)* 5
1,050,000
8000
2* 210 (občine)
3,250,000
800
4000
448,000
4,200,000
72
- stroški prirejanja natečajev na izbrane
12000
vsebine, stroški izbora in podeljevanja
nagrad in denarnih vzpodbud;
- Priprava in predvajanje daljših
10000
dokumentarno informativnih oddaj za
televizijo in radio;
- stroški javnih objav.
700
spremljanje in napovedvanje poplavnih dogodkov:
- stroški nacionalne služba za
5 oseb/leto
meteorološki monitoring
- stroški nacionalne služba za hidrološki
10 oseb na leto
monitoring
- stroški nacionalne službe za
10 oseb na leto
modeliranje in analiziranje poplavnih
dogodkov
- stroški terenske službe za opazovanje
16 oseb na leto
in zapisovanje izrednih dogodkov
- stroški priprave poročil in arhiviranje
- materialni stroški nakupa programskih
40000
orodij in opreme za podporo
ostalo
stroški nabave premičnih zapor za
20000
peprečevanje poplavljanja (vreče, pesek,
mivka, stene, podpore, transportna
vozila, …)
stroški ureditve razlivnih površin (ne
100
zadrževalnikov)
stroški opreme za delovanje ob izrednih
3000
dogodkih (škornji, čolni, zaloge hrane,
zaloge pitne vode, črpalke, cevi,
gorivo…)
SKUPAJ:
5*8 (ARSO OE)*5
2,400,000
4 (na leto)* 5 (let)*3
(trije mediji)
600,000
8 (na leto)* 5 (let)
28,000
40000 (letna bruto
bruto plača) *5*5
40000 (letna bruto
bruto plača) *10*5
40000 (letna bruto
bruto plača) *10*5
1,000,000
30000 (letna bruto
bruto plača) *16*5
2,400,000
8 (paketov)
320,000
112 (za vsa
predlagana območja
poplav, izVRS, okt
2011)
50000 ha novih
površin (ocena)
3000*210 (vse
občine)*20
(kompletov)
2,240,000
2,000,000
2,000,000
2,240,000
630,000
26,714,000 €
73
4.4
STROŠKI INVESTICIJ ZA ZMANJŠANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI V
SLOVENIJI
Stroški investicij za 119 lokacij, ki so predlagane kot lokacije vpliva poplav na zdravje
ljudi, gospodarske objekte, občutljive objekte, kulturno dediščino in okolje (IzVRS,
2011) so ocenjeni za dva scenarija. Prvi scenarij je scenarij najnižjih stroškov, drugi
najvišjih stroškov.
Stroški so povzeti iz že pripravljenih investicijskih projektov (DIIP), državnih
prostorskih načrtov (DPN), iz predvidenega investicijskega vzdrževanja vodne
infrastrukture ali pa ocenjeni iz predpostavljenih tehničnih rešitev. Območij, za katere
smo imeli na razpolago podatke o stroških oziroma smo izbrali tehnične elemente ter
povzeli stroške za enote urejanja (poglavje 4.3), je 18.
Za 40 ostalih območij oziroma lokacij ni na razpolago podatkov o stroških urejanja
oziroma zanje nismo določili okvirne tehnične elemene urejanja. Za njih smo privzeli
stroške glede na število prebivalcev, ki živijo na poplavnih površinah oziroma glede
na število prebivalcev v naselju. Cena investicije na število prebivalcev, ki živijo na
poplavnih površinah oziroma v tangiranih naseljih, je določena iz znanih stroškov
18ih območij.
Po scenariju najnižjih stroškov je cena investicije na prebivalca, ki živi na poplavnih
površinah 7500 €, po scenariju najvišjih strošov pa 10000 €. Rezultati so podani v
preglednici 29. Število prebivalcev na poplavnih površinah oziroma v naseljih podaja
preglednica 5.
Izbrali smo pet variant zmanjševanja ogroženosti zaradi poplav z gradbenimi ukrepi
za dva scenarija. Prva je varianta »119 lokacij izVRS (2011)«, druga je varianta »24
območij največjega vpliva poplav IzVRS (2011)«, tretja je varianta »24 območij
največjega vpliva poplav in druga območja IzVRS (2011) razen vpliva na okolje«.
Četrta je varianta »10 območij z največjim številom prebivalstva na poplavnih
površinah«.
Peta varianta je varianta, ko z gradbenimi ukrepi rešujemo vsa območja poplav.
Zaključki so podani v nadaljevanju in v preglednici 31.
(1) Za reševanje poplavne ogroženosti 119 predlaganih lokacijh z gradbenimi
ukrepi bi po:
-
scenariju najnižjih stroškov bilo potrebno investirati:
scenariju najvišjih stroškov:
193,5 mio € , po
252,7 mio €.
S temi stroški bi poplavno ogroženost zmanjšali na površinah, kjer:
- živi 41509 ljudi (46% vseh, ki živijo na poplavnih površinah) oziroma,
- kjer je s poplavami tangiranih 486940 ljudi (število prebivalcev v naseljih, kje
so poplave; 24% vseh v Sloveniji).
74
Rešili bi tudi problematiko vpliva poplav na:
- 13 območjih, kjer obstaja ogroženost gospodarskih dejavnosti, na
- 12 območij ogroženosti kulturne dediščine,
- 9 območij ogroženosti občutljivih objektov in
- 49 območij, kjer obstaja potencialna ogroženost okolja zaradi poplav
(območja poplav, kjer IPPC in SEVESO zavezanci lahko ogrozijo okolje).
(2) Za reševanje poplavne ogroženosti »24« območjih največjega vpliva poplav
z gradbenimi ukrepi bi po:
scenariju najnižjih stroškov bilo potrebno investirati:
scenariju najvišjih stroškov:
-
150,4 mio € , po
193,6 mio €.
S temi stroški bi poplavno ogroženost zmanjšali na površinah, kjer:
- živi 35362 ljudi (40% vseh, ki živijo na poplavnih površinah) oziroma,
- kjer je s poplavami tangiranih 404066 ljudi (število prebivalcev v naseljih, kje
so poplave; 20% vseh v Sloveniji).
Rešili bi tudi problematiko vpliva poplav na:
-
6ih območjih, kjer obstaja ogroženost gospodarskih dejavnosti, na
7ih območjih ogroženosti kulturne dediščine,
7ih območjih ogroženosti občutljivih objektov in
10 območij, kjer obstaja potencialna ogroženost okolja zaradi poplav
(3) Za reševanje poplavne ogroženosti »24« območjih največjega vpliva poplav
in ostalih območij ogroženosti razen ogroženosti okolja bi za gradbene ukrepe
potrebovali po:
-
scenariju najnižjih stroškov:
scenariju najvišjih stroškov:
178,24 mio € , po
232.22 mio €.
S temi stroški bi poplavno ogroženost zmanjšali na površinah, kjer:
- živi 40212 ljudi (40% vseh, ki živijo na poplavnih površinah) oziroma,
- kjer je s poplavami tangiranih 433952 ljudi (število prebivalcev v naseljih, kje
so poplave; 20% vseh v Sloveniji).
Rešili bi tudi problematiko vpliva poplav na:
- 6ih območjih, kjer obstaja ogroženost gospodarskih dejavnosti, na
- 7ih območjih ogroženosti kulturne dediščine,
- 7ih območjih ogroženosti občutljivih objektov.
75
(4) Za reševanje poplavne ogroženosti 10ih območij z največjim številom
prebivalstva, ki živijo na poplavnih površinah, bi za gradbenimi ukrepi
potrebovali po:
-
scenariju najnižjih stroškov:
scenariju najvišjih stroškov:
119,8 mio € , po
151,7 mio €.
S temi stroški bi poplavno ogroženost zmanjšali na površinah, kjer:
- živi 36593 ljudi (41% vseh, ki živijo na poplavnih površinah) oziroma,
- kjer je s poplavami tangiranih 332966 ljudi (število prebivalcev v naseljih, kje
so poplave; 17 % vseh v Sloveniji).
Rešili bi tudi problematiko vpliva poplav na:
- 2 območjih, kjer obstaja ogroženost gospodarskih dejavnosti, na
- 7ih območjih ogroženosti občutljivih objektov.
Spisek teh območij je v preglednici 30.
(5) Za reševanje poplavne ogroženosti vseh območjih predlaganih v študiji
IzVRS (2011) in drugih poplavnih območij, kjer živijo ljudje (preglednica 6) bi za
gradbenimi ukrepi potrebovali po:
-
scenariju najnižjih stroškov:
scenariju najvišjih stroškov:
362,5 mio € , po
483,3 mio €.
S temi stroški bi poplavno ogroženost zmanjšali na površinah, kjer:
- živi 89845 ljudi (100% vseh, ki živijo na poplavnih površinah) oziroma,
- kjer je s poplavami tangiranih 332966 ljudi (število prebivalcev v naseljih, kje
so poplave; 45 % vseh v Sloveniji).
(6) Strošek negradbenih ukrepov, s katerimi bi nadzorovali poplavno
ogroženost zaradi dogodkov manjše verjetnosti od 1% oziroma s katerimi bi
ponekod dopolnili, če ne nadomestili gradbene ukrepe, bi bil 26.7 mio €.
Povzetek petih predlaganih variant je prikazan tudi v preglednici 31.
76
Preglednica 29: Stroški investicij za dva scenarija in 119 lokacij, ki so predlagane kot lokacije
vpliva poplav na zdravje ljudi, gospodarske objekte, občutljive objekte, kulturno dediščino in
okolje (IzVRS, 2011).
Y
Gauss
K.
X
Gauss
K.
Ime
vodotoka
Ime naselja
st. območja
»24«,
(preglednica
1)
Scenarij
»najnižji
strošek«
Scenarij
»najvišji
strošek«
opomba, viri
PUŠTAL
1
765,000
1,020,000
*
ŽELEZNIKI
14,523,000
20,113,100
DPN, 2011
447038
113138
435338
120000
Poljanska
Sora
Selška Sora
435225
119850
Selška Sora
ŽELEZNIKI
2
2
436013
120263
Selška Sora
ŽELEZNIKI
2
435188
119850
Selška Sora
ŽELEZNIKI
2
449100
119775
Žabnica
3
3,135,000
4,180,000
*
466538
110475
Kanal Pšata
ZGORNJE
BITNJE
TRZIN
4
6,500,000
7,760,000
466538
110438
Kanal Pšata
TRZIN
4
469575
110475
DOMŽALE
5
10,500,000
13,750,000
469650
111038
DOMŽALE
5
469575
110925
Kamniška
Bistrica
Kamniška
Bistrica
Mlinščica
DOMŽALE
5
470663
107738
Mlinščica
IHAN
5
scenarij a) cena ureditve
struge z zadrževanjem:
ureditev 4 km struge Pšate
(1940 Eurov/1 m
struge..poglavje 4.3.1;
scenarij b) strošek
zadrževalnika 0.5 mio m3
(13 Eurov/m3 )…poglavje
4.3.2
Investicijsko vzdrževanje
(0.75 mio E) in akumulacija
na porečju Rače-Radomlje :
scenarij a: 0.75 mio m3
Scenarij b: 1.0 mio mio m3
(13 Eurov/m3)
470588
108113
5
460050
99300
Kamniška
Bistrica
Mali Graben
IHAN
LJUBLJANA
37,098,000
DPN, 2010-2011
99263
Mali Graben
LJUBLJANA
6
6
30,299,200
460838
458850
98850
Mali Graben
LJUBLJANA
6
460275
99038
Mali Graben
LJUBLJANA
6
461475
98850
Mali Graben
LJUBLJANA
459675
99525
Mali Graben
LJUBLJANA
6
6
461288
98850
Mali Graben
LJUBLJANA
6
461775
96225
Farjevec
ČRNA VAS
7
5,017,500
6,690,000
*
461700
96300
Farjevec
ČRNA VAS
496650
122325
Merinščica
VRANSKO
7
8
3,900,000
5,820,000
496650
122362
Merinščica
VRANSKO
8
scenarij a) ureditev 3 km
Merinščice z
zadrževanjem: ...poglavje
4.3.1
b) zadrževalnik 0.3 mio
m3….poglavje 4.3.2
77
498075
132525
Savinja
MOZIRJE
9
497475
132788
Trnava
MOZIRJE
496463
130425
Dreta
NAZARJE
9
9
521438
121425
Hudinja
CELJE
10
522038
121688
Hudinja
CELJE
10
522638
121463
Ložnica
CELJE
10
520575
120825
Savinja
CELJE
520163
121463
Savinja
CELJE
10
10
520575
120825
Savinja
CELJE
10
520237
120975
Savinja
CELJE
10
520613
120862
Savinja
CELJE
520163
120975
Savinja
CELJE
521100
120300
Voglajna
CELJE
474113
90375
Grosupeljščica GROSUPLJE
474113
90337
Grosupeljščica GROSUPLJE
513488
73087
Krka
513450
73012
538013
9,750,000
13,580,000
Območje ni del DIIP
Savinje; predpostavimo
scenarij a) cena ureditve
struge z zadreževanjem:
ureditev 4 km struge Drete
pred izlivom v Savinjo in 3
km Savinje med Nazarji in
Mozirjem..poglavje 4.3.1;
Scanarij b) strošek
zadrževalnika 0.75 mio
3.poglavje 4.3.2
DIIP Savinje MO Celje
(scenarij 2: po DIIP);
scenarij 1: 80% stroška DIIP
30,328,080
37,910,100
11
11
6,193,200
7,741,500
DIIP Veliki Potok (scenarij
2: po DIIP); scenarij 1: 80%
stroška DIIP
NOVO MESTO
12
1,000,000
1,500,000
Krka
NOVO MESTO
12
500 Eurov/m: ureditev
2000 oziroma 3000 m
struge
90975
Sava
KRŠ KO
13
750,000
1,000,000
537900
91650
Sava
KRŠKO
537975
91238
Sava
KRŠKO
13
13
500 Eurov/m: ureditev
1500 m oziroma 2000 m
struge
557625
151462
Završki potok
SPODNJI
DUPLEK
14
3,884,720
4,855,900
593236
159497
Stara Mura
IŽAKOVCI
15
1,800,000
2,437,500
592690
159319
Stara Mura
KRAPJE
589463
160650
Mura
VERŽEJ
15
15
589800
162713
Stara Mura
DOKLEŽOVJE
591863
161888
Mura
IŽAKOVCI
DIIP Drave (scenarij 2: po
DIIP); scenarij 1: 80%
stroška DIIP
Projekti nadvišanja nasipov
ob reki Muri,
predpostavljena dolžina
ureditve scenarij a):
nadvišanje 5000 m nasipov
(pregledcnia 21)...; scenarij
b) nov nasip v skupni
dolžini 1500 m
(preglednica 27):
812500 eurov za 1 m višine
nasipa v dolžini 1500 m (po
16
16
78
587963
164213
Mura
BAKOVCI
17
598125
157275
Mura
SREDNJA
BISTRICA
18
710,000
923,000
608475
157050
Mura
GABERJE
19
4,530,000
6,040,000
stroških podobne
akumulacije, ak. Kaplja
vas, Celje)
Investicijsko vzdrževanje
vodne infrastrukture (280
m: 110000 Euorv) in 300 m
novega nasipa (200000
Eurov/m
višine..preglednica 27);
scenarij 2: za 30% večji
strošek
*
401663
43800
Badaševica
KOPER
20
3,990,000
5,320,000
*
401813
43763
Badaševica
KOPER
401138
43988
Badaševica
KOPER
20
20
425138
96000
Idrijca
IDRIJA
21
945,000
1,260,000
*
425175
95850
Idrijca
IDRIJA
21
394688
90825
Koren
NOVA GORICA
22
5,820,000
6,500,000
394688
90788
Koren
NOVA GORICA
22
a) cena ureditve struge z
zadrževanjem: ureditev 3
km struge in zadrževanje
vode gorvodno..poglavje
4.3.1; b) strošek
zadrževalnika 0.5 mio
m3….poglavje 4.3.2
394838
92213
Soča
SOLKAN
22
165,000
220,000
419588
78600
Bela
VIPAVA
23
4,072,500
5,430,000
419775
78375
Vipava
VIPAVA
23
Investicijsko vzdrževanje
vodne infrastrukture
394275
85950
Vrtojbica
VRTOJBA
1,815,000
2,420,000
*
394538
86325
Vrtojbica
VRTOJBA
24
24
578888
166913
BORAČEVA
343,900
470,600
**
551513
173738
Boračevski
potok
Mura
CERŠAK
7,500
10,000
*
552638
83963
Šica
DOBOVA
504465
108836
Sava
DOBOVEC
232,500
343,900
310,000
470,600
*
**
504752
108769
Sava
DOBOVEC
507000
121763
Bolska
DOLENJA VAS
217,500
290,000
*
416588
81038
Vipava
DOLGA
POLJANA
585,200
800,800
**
485513
128100
Dreta
GORNJI GRAD
1,841,100
2,519,400
**
507945
108636
Sava
HRASTNIK
120,000
160,000
*
507878
108613
Sava
HRASTNIK
507938
108263
Sava
HRASTNIK
507863
108563
Sava
HRASTNIK
397036
45372
morje
IZOLA
1,500,000
2,000,000
stroški urejanja morskih
obal
79
622,500
830,000
*
KOBILJE
1,208,400
1,653,600
**
Krka
KOSTANJEVICA
NA KRKI
2,617,500
3,490,000
*
173513
Mura
KOZJAK PRI
CERŠAKU
518738
111788
Savinja
LAŠKO
467213
100988
Ljubljanica
LJUBLJANA
4,582,500
1,470,000
6,110,000
1,911,000
*
scenarij 1: Investicijsko
vzdrževanje (preglednica
25, odšteta ureditev
Gameljišice, glej prilogo 1);
scenarij 2: investijsko
vzdrževanje +30%
464438
104513
Sava
LJUBLJANA
516038
110588
Savinja
MODRIČ
43,700
59,800
**
507488
108563
Sava
PODKRAJ
443138
128063
Lešnica
PODNART
760,000
1,305,000
1,040,000
1,740,000
**
*
443138
128063
Lešnica
PODNART
553216
137288
Trojšnjica
PONGRCE
112,500
150,000
*
551438
137888
Polskava
PRAGERSKO
535088
132713
Dravinja
PREŽIGAL
127,500
210,000
170,000
280,000
*
*
514463
102638
Sopota
RADEČE
240,000
320,000
*
554250
120788
Draganja
ROGATEC
1,432,500
1,910,000
*
394875
89588
Vrtojbica
ROŽNA DOLINA
2,088,100
2,857,400
**
556650
172875
Mura
SLADKI VRH
1,647,300
2,254,200
**
556613
172913
Mura
SLADKI VRH
506063
151688
Homšnica
SLOVENJ
GRADEC
1,327,000
1,725,100
506250
151800
Suhodolnica
SLOVENJ
GRADEC
DIIP Drave (scenarij 1: suhi
zadrževalnik Homščica in
poglobitev Suhadolnice;
sceanrij 2: 30% večji
stroški)
533175
132900
Dravinja
SLOVENSKE
KONJICE
9,180,000
12,240,000
*
533587
132863
Dravinja
SLOVENSKE
KONJICE
424313
99413
Idrijca
SPODNJA
KANOMLJA
503,500
689,000
**
469913
118838
469613
118463
469763
118688
469838
118763
607013
172162
533100
Kamniška
Bistrica
Kamniška
Bistrica
Kamniška
Bistrica
Kamniška
Bistrica
Kobiljski potok
KAMNIK
78788
551888
KAMNIK
KAMNIK
KAMNIK
80
3,880,000
6,500,000
scenarij 1: ureditev 3000 m
Voglajne z zadrževanjem;
scenarij 2: zadrževalnik 0.5
mio m3 gorvodno, manjši
stroški ureditve struge
Voglajne
97,500
130,000
*
832,500
1,110,000
*
220,400
232,500
301,600
310,000
**
*
VOJNIK
1,402,500
1,870,000
*
Lijak
VOLČJA
DRAGA
1,314,800
1,799,200
**
Sava
ZAVRATE
525113
119813
Voglajna
Š TORE
525113
119663
Voglajna
Š TORE
523613
120038
Voglajna
TEHARJE
523838
120113
Voglajna
TEHARJE
505088
109088
TRBOVLJE
504788
108938
Prapreški
graben
Sava
504638
109163
Sava
TRBOVLJE
522413
122063
Hudinja
TRNOVLJE PRI
CELJU
522713
121838
Ložnica
TRNOVLJE PRI
CELJU
581711
165413
Mura
TURJANCI
446438
113963
Selška Sora
VINCARJE
523688
127762
Hudinja
397688
84938
512475
105112
TRBOVLJE
47,500
65,000
193,510,400 252,691,000
**
*določeno glede na število prebivalcev, ki živijo na poplavnih površinah (7500 oz. 10000 Eurov na prebivalca
**določeno glede na število prebivalcev v naselju (1900 oz. 2600 Eurov na prebivalca)
Preglednica 30: Deset območij z največjim številom prebivalstva, ki živi na poplavnih
območjih in stroški investicije gradbenih ukrepov za zmanjšanja poplavne ogroženosti
(varianta 4)
Y
X
Ime vodotoka Šifra VT Ime naselja
st.
Gauss Gauss
območja
K.
K.
»24«,
(pregledni
ca 1)
460050 99300
521438 121425
467213 100988
474113 90375
533175 132900
469575 110475
466538 110475
394688 90825
461775 96225
435338 120000
Mali Graben
Hudinja
Ljubljanica
Grosupeljščica
Dravinja
Kamniška
Bistrica
Kanal Pšata
Koren
Ljubljanica s
pritoki (Farjevec)
Selška Sora
SI14VT93 LJUBLJANA
SI16VT70
CELJE
SI1VT310 LJUBLJANA
SI18VT31 GROSUPLJE
SI36VT90
6
10
11
SLOVENSKE
KONJICE
Število
preb. na
poplavnih
površinah
Število
preb.v
naselju
[€]
37,098,000
37,910,100
1,911,000
7,741,500
13423
12872
3546
1461
252049
37322
9,180,000
12,240,000
1224
4795
Scenarij
»najnižji
stroški«
Sceenarij
»najvišji
stroški«
[€]
30,299,200
30,328,080
1,470,000
6,193,200
6207
SI132VT5 DOMŽALE
SI1326VT
TRZIN
SI6354VT NOVA GORICA
5
4
22
10,500,000
6,500,000
5,820,000
13,750,000
7,760,000
6,500,000
1062
998
717
12386
3592
12839
SI14VT77
SI122VT
7
2
5,017,500
6,690,000
14,523,000 20,113,100
119,830,980 151,713,700
669
621
36593
669
3107
332966
ČRNA VAS
ŽELEZNIKI
81
Preglednica 31: Stroški zmanjševanja ogroženosti zaradi poplav z gradbenimi ukrepi za pet
variant izbranih območij in dva scenarija.
Varianta 1
119 lokacij
IzVRS (2011)
Varianta 2
»24« območij
IzVRS (2011)
Varianta 3
»24« območij
in druga
območja od
119ih razen
območij
vpliva na
okolje
Varianta 4
10 območij z
največjim
številom
prebivalstva
na poplavnih
območjih
Varianta 5
vsa območja
poplav s
prebivalci
Scanarij
»najmanjši
stroški«
193.5 mio
150.4 mio
178.2 mio
119.8 mio
362.5 mio
Scanarij
»največji
stroški«
252.7 mio
193.6 mio
232.2 mio
151.7 mio
483.3 mio
89845
Stroški
negradbenih
ukrepov (se
izvajajo na
vseh obmčjih)
26.7 mio
Št. prebivalcev
na poplavnih
površinah
41509
35362
40212
36593
Št. prebivalcev
v tangiranih
naseljih
486940
404066
433952
332966
Št. lokacij GD
13
6
6
2
Št. lokacij OO
9
7
7
7
Št. lokacij KD
12
7
7
0
Št. lokacij
vpliva na
okolje
49
10
0
0
82
5.
ZAKLJUČEK
V septembru 2011 je bila izdelana predhodna ocena poplavne ogroženosti (IzVRS,
2011), ki je namenjena določitvi območij pomembnega vpliva poplav. Za te je
predvidena priprava kart poplavne nevarnosti in ogroženosti, zanje se bo določilo
cilje za zmanjševanje ogroženosti in pripravilo načrte zmanjševanja poplavne
ogroženosti.
V tej nalogi se je izdelala prva oceno stroškov investicij v zmanjšanje poplavne
ogroženosti oziroma finančnih posledic določitve območij pomembnega vpliva
poplav. Najprej so se analizirali stroški investicij v zmanjševanje ogroženosti, ki so na
razpolago v investicijski dokumentaciji, prostorskih načrtih, že izvedenih projektih ali
predvideni v programih investicijskega vzdrževanja vodne infrastrukture. Nato se je
izdelal katalog cen investicij po enotah ali objektih, s katerimi se rešuje poplavno
problematiko. V tretjem koraku sta se za predlagana območja oziroma 119 lokacij
(IzVRS, 2011) predpostavila dva scenarija možnih ukrepov in ocenili stroški
zmanjševanja njihove ogroženosti. Za štiri različne kombinacije območij in za vsa
območja poplav v Slovenji, na katerih živijo ljudje, so se določili hipotetični stroški
investicij v gradbene ukrepe. Lokacije, ki so del istih poplavnih območij, istih vodnih
teles ali ki ležijo v funkcionalno povezanih poplavnih območjih, se je obravnavalo
skupaj.
Izbrali smo dva scenarija ukrepanja, scenarij najnižjih stroškov in scenarij najvišjih
stroškov. Po scenariju najmanjših stroškov bi bili stroški za »24« predlaganih območij
v študiji IzVRS (2011) 178.2 mio €, po scenariju največjih stroškov pa 193.6 mio €.
Taki stroški bi bili potrebni po scenariju najmanjših stroškov za gradbene ukrepe vseh
119 predlaganih lokacij v študiji IzVRS (2011).
Če bi z gradbenimi ukrepi reševali le 10 območij z največjim številom prebivalcev na
poplavnih površinah, bi bili stroški med 119.8 mio € in 151.7 mio €. Če bi z
gradbenimi ukrepi reševali vsa območja s poplavami, kjer živijo ljudje, bi bili stroški
med 362.5 do 483.3 mio €.
Stroški negradbenih ukrepov so ocenjeni na 26.7 mio €.
Za vzdrževanje že dosežene stopnje manjše ogroženosti oziroma večje varnosti, je
pomembno tudi redno vzdrževanje vodne infrastrukture. Če bi želeli zagotavljati
njeno redno vzdrževanje, stroški narastejo za 10 do 15 mio €.
83
Viri:
ARSO. MOP ARSO Urad za upravljanje z vodami. Podatkovna baza Urada. oktober
2011.
ARSO OE Ljubljana. Ustne informacije in različna dokumentacija predstavljena ob
obisku 3.11.2011 (Vesna Sušec Šuker in Katarina Zore).
ARSO OE Ljubljana. Protokol o kvalitetnem pregledu izvedenih del ter o prevzemu in
predaji izvedenih del na odseku AC Blagovica – Šentjakob pododsek Šentjakob –
Krtina. Vpogled v dokumentacijo: november 2011.
Biro Log, inženiring, d.o.o. Zadrževalnik Veliki potok. Projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD). Št. projekta B 24071. Naročnik: RS MOP Uprava za
varstvo narave Ljubljana in Občina Grosuplje. Ljubljana. maj 2001.
Biro Log, inženiring, d.o.o. Zadrževalnik Bičje. Projekt izvedenih del (PID). Št.
projekta B - 2076/3. Investitor: Občina Grosuplje. Ljubljana, marec 2009.
(DARS http)
http://www.dars.si/Dokumenti/O_avtocestah/Nacionalni_program_izgradnje_avtocest/
O_avtocestah/Obstojece_AC_in_HC/A1_sentilj_-_Srmin_124.aspx
http://www.dars.si/Dokumenti/O_avtocestah/Nacionalni_program_izgradnje_avtocest/
O_avtocestah/Obstojece_AC_in_HC/H4_Razdrto_-_Vrtojba_159.aspx
(DPN Savinja od Ločice do Letuša). Državni prostorski načrt za zagotavljanje
poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice do Letuša ob Savinji. Sprejeti
dokument. Pobudnik in investitor: Ministrstvo za okolje in prostor. Pripravljalec:
Ministrstvo za okolje in prostor. Direktorat za prostor. Izdelovalec: Razvojni center
PLANIRANJE d.o.o. Celje Celje, Januar 2011.
(DPN osnutek Spodnja Savinjska dolina) Državni prostorski načrt za zagotavljanje
poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini. Osnutek DPN. Povzetek za javnost.
Pobudnik in investitor: Ministrstvo za okolje in prostor. Pripravljalec: Ministrstvo za
okolje in prostor. Direktorat za prostor. Izdelovalec: Razvojni center PLANIRANJE
d.o.o. Celje Celje, Oktober 2011.
(DPN Luče) Državni prostorski načrt za ureditev regionalne ceste R2-428/1249
Radmirje - Luče in zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče. Št. projekta
417/2008. Sprejela: Vlada Republike Slovenije. Datum sprejema:14. oktober 2010.
Uradni list RS št. 81/10 z dne 15. oktober 2010. Razvojni center PLANIRANJE d.o.o.
CELJE.
(DPN Luče dop osnutek) Državni prostorski načrt za ureditev regionalne ceste R2428/1249 Radmirje - Luče in zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče.
Dopolnjeni osnutek DPN. Povzetek za javnost. Pripravljavec: MOP Direktorat za
prostor. Pobudnik: MP in MOP. Investitor: MP Direkcija RS za ceste, MOP.
Izdelovalec: Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje. Februar 2008.
84
(DIIP Porečje Savinje, Sl Consult, 2010). Zagotovitev poplavne varnosti na porečju
Savinje. Dokument identifikacije investicijskega projekta. Naročnik: Ministrstvo za
okolje in prostor. SL Consult d.o.o. April 2010.
(DIIP Porečje Drave, Sl Consult, 2010) Zagotavljanje poplavne varnosti porečja
Drave. Dokument identifikacije investicijskega projekta za porečje Savinje. Sl
Consult, d.o.o. Naročnik Ministrstvo za okolje in prostor. Maj 2010
(DIIP Škofja Loka, Tempus-Babnik, 2011). Dokument idenetifikacije investicijskega
projekta za projekt "Ureditev SOre v območju Krevsovega jezu". Tempus - Babnik,
d.o.o.. Naročnik: Občina Škofja Loka. Ljubljana, maj 2011.
DRI upravljanje investicij, d.o.o. Dokument identifikacije investicijskega projekta za
zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane. Naročnik: MOP.
Ljubljana, junij 2011.
DRI upravljanje investicij, d.o.o. (269-INVP/2009). Investicijski program (INV-P) za
ureditev Grosupeljščice za zagotavljanje poplavne varnosti Grosuplja in izgradnjo
zadrževalnika Veliki potok (po recenziji). Št. investicijskega elaborata: 269INVP/2009. Junij 2009/dopolnjeno po recenziji november 2011. Naročnik: RS
Ministrstvo za okolje in prostor. November 2011.
(DPN Železniki) Državni prostorski načrt za preložitev regionalne ceste R2-403/1075
Podrošt- Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrstrukture za zagotavljanje
poplavne varnosti Železnikov. Študija variant s predlogom najprimernejše variantne
rešitve. Povzetek za javnost. Pripravljalec MOP, Direktorat za prostor. Pobudnik:
Ministrstvo za promet in in Ministrstvo za okolje in prostor. Junij 2010.
http://www.slocold.si/glasilo/glasilo_2003.pdf (stran 6-7)
http://www.mop.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/12118/7785/
IzVRS (Inštitut za vode Reublike Slovenije). Idejna zasnova zadrževalnik Veliki potok
- analiza stanja Grosupeljščica v Grosupljem. C-1253/3. junij 2005.
IzVRS (Inštitut za vode Reublike Slovenije). Ureditev Grosupeljščice skozi Grosuplje
- od železniške proge do AC. Št. projekta C-1330. februar 2008.
IzVRS (Inštitut za vode Reublike Slovenije). Predhodna ocena poplavne ogroženosti
(2010-2011). Verzija 1. 9September 2011.
(IZVO, 2009) Inženiring za vode, d.o.o. Ureditev Selške Sore za zagotavljanje
poplavne varnosti širšega območja Železnikov. Strokovne podlage za pripravo DPN.
Zadrževalnik 5. IDZ. Inženiring za vode, d.o.o. Št. projekta 853-FR/08. Naročnik: RS
MOP. Ljubljana, november 2009.
(IZVO, 2010 in dopolnitev 2011) Inženiring za vode, d.o.o. Zagotavljanje poplavne
varnosti jugozahodnega dela Ljubljane, strokovne podlage za pripravo DPN. Idejna
85
zasnova dodatno optimizirane variante po 1. javni razgrnitvi. Inženiring za vode d.o.o.
Ljubljana. Št. projekta. C33-FR/10, oktober 2010, dopolnitev februar 2011.
(IZVO, 2011). Ureditev Sore na območju Krevsovega jezu. PGD. Št. proj.: C17FR/10, Ljubljana, februar 2011.
Ravnikar, M.T., Logar, J. 2004. Analiza obnašanja zemeljske pregrade Drtijščica. 6.
posvetovanje SLOCOLD. Aktualne teme v pregradnem inženirstvu - uporaba
računalniških orodij pri načtovanju in upravljanju velikih pregrad. Zbornik prispevkov.
(Urednika: Kryžanowski A. in Sedej A). 61-73. Ljubljana. April 2004.
SL Consult d.o.o. Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - Zgorrnja in
Spodnja Savinja. Študija izvedljivosti. Naročnik: MOP. Januar 2011.
Statistični urad RS (http://www.stat.si/)
Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Klanec-Srmin
(http://www.uradni-list.si/1/index?edition=199951)
Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Vransko–Blagovica
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Lešnica – Kronovo
(http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200522)
Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška vas–Obrežje
(http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200134)
Vodnogospodarski inštitut. Ureditev Ledave na odseku Radmožanci - Murska
Sobota. Idejna zasnova. C-1147. April 2002.
Vodnogospodarski inštitut. Rekonstrukcija visokovodnega nasipa na levem bregu
Mure (odsek Dokležovje - Kučnica) od km 35+965 do km 51+790. Idejni projekt.
Zvezek 1. Št. projekta C-1216/1. April 2003.
86
PRILOGA 1: Spisek objektov in vrednosti gradbenih del za program investicijskega
vzdrževanja vodne infrastrukture - predlog za obdobje 2010-2014 (Vir: podatkovna
baza MOP ARSO Urad za upravljanje z vodami, oktober 2011)
ARSO
OE
IdObjekt
Občine
Vrednost
(z DDV) ocena
v€
MS
152
AK LEDAVSKO JEZERO; Obnova bet. površin in servis na hidromehanski opremi na AK
Ledavsko jezero (izvajanje del v več fazah)
550,000
MS
156
AK BUKOVNIŠKO JEZERO; Izvedba tesnitve pregradnega nasipa akumulacije Bukovniško
jezero v dolžini 40 m z zagatnicami Larsen dolžine 6,00 m
230,000
MS
105
Ledava; Vzpostavitev pretočnega profila razbremenilnika Ledave v sotini od km 2 + 500 do km 3
+ 450, v dolžini 650 m
75,000
MS
15
MURA; Obnova poškodovanega obrežnega zavarovanja na reki Muri v Dolnji Bistrici v dolžini 280
m
95,000
MS
63
Potok Kozarica; vzpostavitev pretočnega profila od vtoka Sirotke pa do Babinec
55,000
MS
63
Potok Sirotka; Vzpostavitev pretočnega profila od vtoka v Kozarico pa do Grlave
65,000
MS
59
Črnec; Vzpostavitev pretočnega profila, odstranitev naplavin, ter prečnih ovir, izvedba v več fazah
70,000
MS
187
Črnec; Vzpostavitev pretočnega profila, odstranitev naplavin, ter prečnih ovir, izvedba v več fazah
70,000
MS
15
Črnec; Vzpostavitev pretočnega profila, odstranitev naplavin, ter prečnih ovir, izvedba v več fazah
70,000
MS
86
Črnec; Vzpostavitev pretočnega profila, odstranitev naplavin, ter prečnih ovir, izvedba v več fazah
70,000
MS
2
Črnec; vv pretočnega profila, odstranitev naplavin, ter prečnih ovir, izvedba v več fazah
70,000
NM
9
Popravilo visokovodnega levobrežnega nasipa
150,000
NM
9
Popravilo desnobrežnih prečnih zgradb v Podgračenem
154,500
NM
9
Popravilo vzdolžnega zavarovanja leve brežine Save v Brežicah
463,500
NM
9
Popravilo zavarovanja brežine Krke v Račji vasi
109,200
NM
17
Popravilo jezu na Kolpi v Žuničih
320,000
NM
17
Popravilo jezu na Kolpi, Srednje Zilje
320,000
NM
17
Popravilo jezu na Kolpi v Radencih
320,000
NM
17
Popravilo jezu na Kolpi v Kotu
320,000
NM
17
Popravilo brežine na Kolpi v Vukovcih
100,000
NM
54
Popravilo obstoječega zavarovanja, Brestanica, odsek Anže- Veliki Kamen
80,000
NM
110
Popravilo obstoječih delnih regulacij na Sevnični (nadaljevanje del iz leta 2010
150,000
NM
110
Impoljski potok, popravilo obstoječega zavarovanja, odsek ob cesti za Zavratec
103,000
NM
110
Hinja, odsek Krmelj-Šentjanž
154,500
NM
119
Popravilo vzdolžnega zavarovanja desne brežine Krke v Drami
78,750
NM
119
Popravilo zavarovanja brežine Krke v Gorenji Gomili
78,750
NM
119
Pendirjevka, obnova obstoječih prodnih pregrad
206,000
NM
119
Pendirjevka, obnova obstoječega zavarovanja skozi Cerov Log
206,000
NM
119
Kobila, popravilo obstoječega zavarovanja na odseku izliv v Krko do Šentjerneja
66,950
NM
130
Popravilo zavarovanja brežine Mirne na odseku Pijavica-Terus
164,800
NM
130
Popravilo zavarovanja brežine Bistrice na odseku od izliva v Mirno do naselja Bistrica
103,000
NM
211
Bistrica, popravilo obstoječega pretočnega profila skozi Šentrupert
100,000
NM
MB
85
16
Popravilo zavarovanja brežine Krke na Otočcu
Meža: izboljšanje visokovodnih razmer v Črni - odsek Meža v Žerjavu
157,500
530,000
MB
16
Meža-Igrčev potok III. Faza
80,000
Skupna
vrednost gradbenih
del po ARSO OE
1,420,000.00
3,906,450.00
87
MB
16
Meža-Sanacija pregrad v Dolini smrti; projekt obstaja
200,000
MB
16
Meža-sanacija 2 nizkih ustalitvenih pragov
60,000
MB
18
Pesnica - sanacija posedkov nasipov
100,000
MB
24
AK Savci - sanacija erodiranih nasipov-Pesnica
125,000
MB
25
Otiški vrh - sotočje Mislinje z Mežo
230,000
MB
25
Meža- Prepreč. glob. in boč. erozije Trbonjska reka
60,000
MB
55
AC-ureditev Dobrenjskega potoka od km 3+500 do km 7+000
180,000
MB
55
Morski jarek - sanacija obrežni zidov- Pesnica
300,000
MB
58
AK Pristava-Pesnica
771,991
MB
58
AK Radehova - obnova talnega izpusta
250,000
MB
58
Pesnica - sanacija posedkov nasipov
100,000
MB
70
Blažovnica (Drava): Ureditev povirnega dela in izgradnja ustalitvenih pragov
180,000
MB
70
Drava - stabilizacija nivelete - MB-Ptuj
500,000
MB
74
Mežica-Sanacija ust.-zapl. pregrade na Šumcu
60,000
MB
76
Mislinja - sanacija obstoječe ureditve skozi Mislinjo
500,000
MB
96
Pesnica - sanacija posedkov nasipov
100,000
MB
96
D(rava)Rogoznica - izboljšanje visokovodnih razmer v Budini
250,000
MB
101
Vuhreščica - čiščenje zaplavka pregrade
100,000
MB
103
Meža: izboljšanje visokovodnih razmer v Ravnah - sanacija zavarovanja in zidov
MB
103
(Meža) Hudournik iz Janeč - sanacija kinete
30,000
MB
103
Strojnska reka - sanacija praga pri Slanikovi bajti in ureditev struge
60,000
MB
103
(Meža) Levi pritok Strojnske reke pri Brigiti - sanacija kinete
40,000
MB
108
(Meža) Ruški potok - sanacija obstoječe betonske kinete
300,000
MB
112
Suhadolnica: Ureditev Suhadolnice od sotočja do mostu v Kotlje (2. faza)
392,711
MB
112
Selčnica - sanacija ureditve na izlivnem odseku
100,000
MB
113
Polskava - ureditev vodotoka v območju Partizanske ceste v Zg. Polskavi
241,299
MB
141
Ebjenkov jarek - sanacija kaštne pregrade (Drava Vuzenica)
80,000
MB
141
Cerkvenica - sanacija obrežnega zavarovanja (Drava -Vuzenica)
50,000
MB
160
Drava -Hoče-Južna veja Hočkega potoka - rekonstrukcija obrežnih zidov
300,000
MB
160
Hotinjšček - namestitev hidromehanske opreme na delilnem objektu
200,000
MB
175
Meža: izboljšanje visokovodnih razmer v Prevaljah - sanacija zavarovanja in zidov
MB
175
Meža v Prevaljah-sanacija zidov pna Leškem potoku
MB
175
Šentanelska reka - izgradnja ustalitveno zaplavnega objekta
80,000
MB
175
Meža-Prevalje- ed. Farnega p. skozi naselje
100,000
MB
182
Pesnica - sanacija posedkov nasipov
100,000
MB
198
Dravinja: Novaki (mHE) - sanacija jezu
90,000
MB
204
Pesnica - sanacija posedkov nasipov
100,000
MB
205
AK Savci - sanacija erodiranih nasipov-Pesnica
125,000
LJ
5
Sanacija pregrad na Šumniku - Brezovica pri Borovnici
90,000
LJ
13
Sanacija jezu na Cerkniščici v Cerknici
30,000
LJ
13
Sanacija obrežnih zavarovanj in jezov na Cerknščici v Dolenji vasi
140,000
LJ
23
Sanacija pragov na Kamniški Bistrici na odseku Homec - Vir
220,000
LJ
23
Sanacija pragov na Kamniški Bistrici nad čistilno napravo Domžale
330,000
LJ
23
Ureditev Hudskega potoka gorvodno od Radomelj
200,000
LJ
34
Sanacija Bobna od muzeja do izliva v Savo
290,000
LJ
34
Ureditev Bevščice s hudourniškim pritokom
250,000
LJ
39
Sanacija Višnjic v Višnji Gori
140,000
LJ
43
Sanacija Kamniške Bistrice - od mostu v Godiču do Ribjeka
170,000
LJ
43
Sanacija pragov na Kamniški Bistrici vzdolž Smodnišnice
300,000
7,843,884
16,703,396
1,673,511
120,000
88
LJ
43
Sanacija pragov na Kamniški Bistrici od Volčjega potoka do Kamnika
500,000
LJ
48
Sanacija pregrade na jezeru v Kočevski reki
180,000
LJ
61
Sanacija praga in brežin na Savi pod AC mosta
260,000
LJ
61
Sanacija Gamljščice skozi Gameljne
160,000
LJ
61
Sanacija desne brežine Ljubljanice pri Godbenem domu v Vevčah
60,000
LJ
61
Ljubljanica v Mostah od sotočja do Fužin - ureditev brežin
80,000
LJ
61
Sanacija Gruberjevega prekopa od zapornice do sotočja
250,000
LJ
61
Sanacija podvodnih delov zidov Ljubljanice skozi Ljubljano
400,000
LJ
61
Sanacija zapornice na Ambroževem trgu na Ljubljanici in vzpostavitev monitoringa
340,000
LJ
61
Sanacija Rakovniškega potoka
80,000
LJ
208
Sanacija Malenščica v Dragomerju
60,000
LJ
65
Sanacija požiralnika Globina
90,000
LJ
71
Sanacija praga na Savi v Mednem
180,000
LJ
77
Jez na Drtijščici v Negastrnu
40,000
LJ
21
Sanacija pregrad na Mačkovem grabnu
180,000
LJ
21
Sanacija poškodovanih zavarovanj na Gradaščici
555,000
LJ
129
Sanacija Jugovega grabna v Trbovljah
170,000
LJ
140
Sanacija desnega brega Ljubljanice pri Sinji gorici - II faza
80,000
LJ
140
Sanacija leve brežine Ljubljanice na Vrhniki nad mostom
80,000
LJ
140
Sanacija Hribskega potoka na Vrhniki
90,000
LJ
KR
140
3
Sanacija Podlipščice od km 90.95 do km 95.25
Sanacija objektov vodne infrastrukture na Savi Bohinjki pod kaolinskim plazom - Bled
100,000
120,000
KR
4
Sanacija hudourniških objektov na Ribnici
150,000
KR
4
stabilizacija struge Ribnice od km 0,46
300,000
KR
27
Sanacija obrežnih zidov na Ločivnici skozi Poljane
80,000
KR
27
Sanacija Demšarjevega jezu na Poljanski Sori
150,000
KR
41
Ureditev struge Hrušice na odseku od km 0,46 - 0,55
100,000
KR
41
Ureditev pritoka Jeseniščice pri Žerjavcu - sistem pragov
110,000
KR
41
Sanacija pragov na Beli na Koroški Beli od km 0,46 - 0,88
130,000
KR
53
Sanacija pragov in pregrad na vodotoku Suhelj
500,000
KR
53
Sanacija kinete in prečnih objektov levega pritoka Trebiže
190,000
KR
53
Sanacija sistema objektov na Pišnici pod Rusko kapelico od km 7.26 - 7.65
500,000
53
Sanacija sistema ustalitveno zaplavnih pregrad na pritoku Dovškega potoka od km 0.90 - 1.00
170,000
KR
53
Sanacija pregrade na Pišnici v Krnici
200,000
KR
53
dopolnitev regulacije v Zg. Radovni
300,000
KR
95
Sanacija podslapja Hajnriharjevega jezu na Kokri
80,000
KR
102
Ureditev vodotoka Zgoša od mostu na cesti Radovljica - Mošnje do iztoka v Savo
220,000
KR
102
Sanacija pragu na Savi Dolinki na Šobcu
140,000
KR
122
Sanacija Petruzzovega jezu na Poljanski Sori
80,000
122
Sanacija zavarovanja desne brežine Poljanske Sore na odseku od km 8+400 do km 8+500
50,000
KR
131
Sanacija stopnje in brežin v območju jezu Retnje II
275,000
KR
131
Ureditev Tržiške Bistrice pri akvaduktu (stopnja Retnje I) v Retnjah
250,000
131
Rekonstrukcija poškodovanega lesenega jezu na Tržiški Bistrici pod akvaduktom (gorvodno
sotočja za Mošenikom)
210,000
KR
146
Ureditev struge Nidrarske grape (železniki)
240,000
KR
147
Obnova Poljanškovega jezu na Poljanski Sori na Selu pri Žireh
160,000
KR
147
Sanacija pragov in zajed na Poljanski Sori na Ledinicah - Žiri
90,000
6,095,000
KR
KR
KR
5,355,000
89
KR
207
Ureditev hudournika Buden skozi Krnico - nadaljevanje gorvodno
150,000
KR
207
Sanacija jezu Vintgar na Radovni
280,000
KR
207
Sanacija jezu v Krnici na Radovni
130,000
NG
1
Sanacija poškodovanih brežin Branice pod vtokom Gabrščka - Mlake (Branica 3)
69,810
NG
1
Sanacija poškodovanega obreženga zavarovanja pod čistilno napravo Ajdovščina (Hubelj 1)
63,000
NG
1
Sanacija struge Vrnivca pri Malih Žabljah
70,200
NG
1
55,000
NG
1
NG
1
Sanacija erodiranih brežin potoka Izarca v Lokavcu
Sanacija poškodbe leve brežine in podslapja stabilizacijskega pragu gorvodno od vtoka Skrivška
(Vipava 8)
Sanacija obrežnih zavarovanj in podslapij Hublja nad mostom skozi Ajdovščino ter tik nad
msotom obvoznice
NG
6
Sanacija pregrad v Matevževem grabnu v Trenti Mat 02,03,04,05
81,900
NG
6
Sanacija pregrad v Martinovem grabnu v Trenti Mar 13,14,15,16
189,900
NG
6
Sanacija Hudournika Potočič v Kal Koritnica
107,900
NG
6
Ureditev hudournika Lepenica na povirju v Koncu (Kašci)
434,200
NG
6
Ureditev sotočja Soče z Učjo
488,800
NG
14
Sanacija struge Idrijce v Stopniku
65,000
NG
14
Sanacija struge Govškarca v Sp. Kanomlji
72,000
NG
14
Sanacija struge Zapoške v Mastaniji
80,000
NG
36
Sanacija struge Idrijce v Idriji pri Bači
310,000
NG
36
Sanacija struge LP Kanomljice v Gorenji Kanomlji
91,000
NG
36
Sanacija struge Ljubevščice
64,000
NG
46
Sanacija pregrad na Šjaku -Šij 24 in nasipi
54,600
NG
46
Sanacija pregrade na Prekopi (11)
54,600
NG
46
Sanacija pregrad na Prekopi Pre 12,14
108,000
NG
46
Sanacija pregrad na Prekopi Pre 20
55,000
NG
46
Sanacija pregrad na Prekopi Pre24
94,900
NG
46
Sanacija pregrad na levem pritoku Bele pri Žagi ZAG 7
87,700
NG
46
Sanacija pregrad na hudourniku Rbišnik Ribi 9,10,11
81,900
NG
46
Sanacija pregrad na hudourniku Crkovnik Crk 2,10,11,12
169,000
NG
46
Sanacija pregrad na hudourniku Stanoviščnik Sta 5,6,7,8,9
81,900
NG
46
Sanacija pragov in pregrad na hudourniku Stanoviščnik Sta 11,12,17
65,000
NG
46
Sanacija pregrad na hudourniku Stanoviščnik Sta 19,20,21
42,900
NG
46
Sanacija pregrad na hudourniku pri vasi Kred Kred 8,10
49,400
NG
46
Ustalitveno zaplavna pregrada na Šjaku Šij 26, 27
189,800
NG
75
Sanacija erozijske zajede reke Vipave pod hišo Miren 157D (Vipava 1)
62,400
NG
75
Sanacija leve brežine reke Vipave pod podjetjem AFIT (Vipava 3)
207,583
NG
75
Sanacija desne brežine reke Vipave v Lokah pod Orehovljami (Vipava 4)
42,000
NG
75
Sanacija poškodbe kamnitobetonskega jezu v Biljah (Vipava 13)
97,440
NG
84
Sanacija obrežnih zavarovanj Branice v Spodnji Branici
174,200
NG
84
Sanacija desnih pritokov Branice
169,000
NG
84
Sanacija lokalno poškodovanih brežin dolvodno od mostu na Dornberškem polju (Vipava 7)
166,836
NG
84
49,680
NG
84
Sanacija lokalno poškodovanih brežin na reki Branici nad vtokom v Vipavo (Branica 8)
Sanacija erozijske zajede desne brežine reke Branice cca. 250m nad vtokom Širokega potoka
(Branica 6)
NG
84
Sanacija poškodovanih brežin Branice cca. 350,0m nad mostom za Komen
148,800
NG
201
Sanacija struge Bazarščka med Ultrapack-om in Martex-om (pri Poligalantu)
110,500
NG
201
Sanacija brežin reke Vipave v Renčah pod jezom (Vipava 5)
254,000
NG
201
Sanacija leve brežine reke Vipave pri vtoku Lijaka (Vipava 12)
58,500
NG
201
Sanacija potoka Bazaršček v Bazari
100,000
NG
128
Bača 16 - sanacija obrežnega zavarovanja (levo in desno obrežno)
210,000
40,800
45,000
69,000
6,376,543
90
NG
128
Sanacija struge Kostanjevca v Slapu ob Idrijci
80,000
NG
128
Sanacija struge Trebuščice v Gorenji Trebuši
92,000
NG
136
Sanacija poškodbe stabilizacijskega pragu na reki Vipavi pod vtokom v Malo Vipavo (Vipava 10)
39,600
NG
136
Sanacija poškodbe desne brežine Močilnika pod naseljem Lože (Močilnik 1)
44,550
NG
136
Sanacija poškodbe leve brežine Močilnika pred Lozicami (Močilnik 4)
44,352
NG
136
Sanacija sotočja in obrežnih zavarovanj na Močilniku v Podnanosu
117,000
NG
136
Sanacija erodiranega podslapja in poškodovanih brežin Bele nad mostom skozi Vipavo (Bela 3)
26,268
NG
136
Sanacija poškodbe desne brežine Bele v Sanaborju (Bela 5)
47,124
NG
136
Sanacija desne brežine na Pasjem repu v Podnanosu
171,600
NG
136
Sanacija struge Pasjega repa nad starim mostom v Podnanosu (Pasji rep 1)
59,200
NG
KP
136
19
Sanacija struge Pasjega repa od Orehovice do Podnanosa
Potok Močilnik v vasi Otošče
271,700
100,000
KP
38
Potoka Bistrica in Sušec
300,000
KP
38
Reka Reka od izliva Mole do izliva Bistrice
200,000
38
Pregrada Klivnik- sanacija visokovodnega preliva in podslapja ter povečanje pretočne
sposobnosti odtočnega kanala do mostu pri domačiji Brida
200,000
KP
38
Reka Reka od Kosez do izliva Mole - II. Faza
150,000
KP
38
Reka Reka - odsek Topolc-Novakov jez-izliv potoka Brejšček
400,000
KP
38
Sušaški potok v Novokračinah
300,000
KP
38
Reka Reka od Bridovca do Premskega mostu
200,000
KP
49
Branica na območju vasi Kodreti in Dolanci
75,000
KP
90
Strunjanska rečica na območju Strunjanskih solin
2,500,000
KP
90
Strunjanska rečica gorvodno od Strunjanskih solin
200,000
KP
91
Pritok potoka Farjevec v Zgornji Košani
150,000
KP
91
Potok Curek v vasi Stara Sušica
100,000
KP
94
Unica dolvodno od Planinske jame
500,000
KP
111
Reka Raša
150,000
CE
62
Savinja nad Trbižem obnova lesenih kaštnih jezbic na levem bregu ob cesti Ljubno-Luče
CE
62
Marčinkov jez - obnova (Savinja)
CE
209
Savinja, Grušoveljska gmajna – popravilo poškodovanih jezbic na levi brežini (Savinja)
CE
79
Mozirski prag - obnova (Savinja)
CE
11
Sanacija mehkih jezov v Celju (Savinja)
CE
190
Artišnica s pritoki - celovite ureditve po neurju 2005 (Savinja)
CE
11
Pečovniški potok - sanacija pragov in obrežnih zidov (Savinja)
CE
57
Savinja v Debrem - sanacija poškodovane desne brežine na območju regulacije
CE
57
Lahomnica s pritoki - celovite ureditve po neurju 2005
CE
57
Rečica s pritoki - celovite ureditve po neurju 2005
CE
57
Mulenica - obnova prodnih pregrad (Savinja)
CE
57
Gračnica v Lokavcu - sanacija Zimškovega jezu
CE
57
Gračnica s pritoki - celovite ureditve po neurju 2005
KP
CE
CE
5,525,000
Paka s pritoki - zadrževanje plavin na hudourniških pritokih
11
Hudinja v Arclinu - visokovodni nasipi
CE
11
Sanacija regulacije od železniškega mostu do sotočja z Vzhodno Ložnico (Hudinja)
CE
190
Pirešica - sanacija razbremenilnikov (Ložnica)
CE
190
Trnavca - ureditev na odseku skozi Podlog (pri RTP)
CE
11
Črna mlaka - protipoplavni ukrepi za zaščito Babnega (Ložnica)
CE
43
Motnišnica od izliva do Špitaliča - sanacija lokalnih poškodb
CE
189
Merinščica s Podgrajščico - protipoplavni ukrepi za zaščito Vranskega
CE
184
Konjščica - sanacija Cukalovega jezu
91
CE
92
sanacija zgornjega Pečnikovega jezu (Sotla)
CE
92
sanacija spodnjega Pečnikovega jezu (Sotla)
CE
92
Buča - celovite ureditve po neurju 2005
CE
92
pregrada Vonarje - sanacija betonov in hidromehanske opreme
CE
120
Balonov jez v Črnolici - obnova (Voglajna)
CE
120
Kozarica - sanacija prodnih pregrad (Voglajna)
CE
11
Voglajna v območju ZN Štore II (Voglajna)
CE
11
Voglajna od Pocajtovega mlina do Topra - protipoplavni ukrepi
CE
149
Sušica - sanacija poškodovane regulacije (Bistrica)
92

Similar documents