SLOVENŠČINA 1. RAZRED – 1. dvomesečje TEMELJNE OSNOVE

Comments

Transcription

SLOVENŠČINA 1. RAZRED – 1. dvomesečje TEMELJNE OSNOVE
SLOVENŠČINA
1. RAZRED – 1. dvomesečje
TEMELJNE OSNOVE
Poslušanje in ustno izražanje
Branje
Pokazatelji znanja,
spretnosti,vedenja,
prečnih zmožnosti
DESKRIPTORJI
- Učenec sodeluje v pogovoru
s smiselnimi vprašanji in
odgovori o temah, ki so mu
znane iz neposredne prakse.
- Razume teme in glavne
informacije, o katerih se
govori v razredu.
- S poslušanjem ali branjem
sledi pripovedim in dojame
njihov splošni pomen.
Učenci se navajajo na zbrano
poslušanje in razumejo
navodila.
- Učenec bere krajše besede.
Učenci spoznajo glasove in
črke. Jih prepoznajo v besedah.
Učenci se navajajo na pravila
pri razgovoru.
Učenci spoznavajo, da so
besede sestavljene iz zlogov in
črk.
Pisanje
- Zapisuje enostavne besede
Učenci se učijo pravilno
zapisovati črke po prepisu ali
sličnem zaznavanju.
Učenci znajo zapisovati besede.
- Širi
Razmišljanje o jeziku
besedišče in uporablja
nove izraze
Učenci spoznajo glasove in
črke.
Učenci poznajo predelane
velike tiskane črke.
Medpredmetna
VSEBINE/DEJAVNOSTI povezava
-Govorna vaja: počitniška
doživetja.
-Poslušanje branih besedil,
navodil in razlag.
-Glas, črka, beseda, slike in
besede.
-Prvi glas v besedi.
-Branje začetnih glasov ob
slikah.
-Predvaje za pisanje (po potrebi)
-Preslikanje črk in besed.
-Pisanje velikih tiskanih črk in
zlogov.
-Razlika glas – črka – beseda.
-Jasna in ustrezna izgovorjava
glasov.
-Velike tiskane črke.
-Kratke in dolge besede.
-Poslušanje sporočil sošolcev in
drugih oseb in ob tem
upoštevanje sogovornika.
-Povezovanje črk v zloge in
besede.
-Povezovanje besed in slike.
-Pisanje besed z znanimi črkami.
-Zapisovanje besed ob slikah.
-Dopolnjevanje besed.
-Prepis z dopolnjevanjem.
-Določanje položaja glasov.
-Ritmizacija besed na zloge.
-Velike tiskane črke.
Italijanski jezik
Angleški jezik
Antropološko področje
Umetnost in
upodabljanje
Glasbena vzgoja
Tehnika in informatika
1. RAZRED – 2. dvomesečje
TEMELJNE OSNOVE
Pokazatelji znanja, …
DESKRIPTORJI
Poslušanje in ustno izražanje
- Učenec sodeluje v pogovoru Učenci radi poslušajo in
s smiselnimi vprašanji in memorirajo različna besedila.
odgovori o temah, ki so mu
Učenci znajo ustno
znane iz neposredne prakse.
pripovedovati poslušano
- Razume teme in glavne besedilo s pomočjo vprašanj.
informacije, o katerih se
govori v razredu.
- S poslušanjem ali branjem
sledi pripovedim in dojame
njihov splošni pomen.
VSEBINE/DEJAVNOSTI Medpredmetna pov.
Poslušajo razna umetnostna
besedila ( izštevanke, pesmi,
uganke) in jih memorirajo.
Italijanski jezik
Angleški jezik
Branje kratkih sestavkov z
velikimi tiskankami.
Spoznavanje in prepoznavanje
malih tiskanih črk.
Antropološko področje
Naravoslovje
Umetnost in upodabljanje
Utrjevanje veklikih tiskanih črk.
Glasbena vzgoja
Spoznavanje malih tiskanih črk.
Tehnika in informatika
- Učenec bere krajše sestavke.
Učenci berejo sestavke z
malimi tiskankami.
Učenci berejo sestavke z
malimi tiskankami.
Branje
- Zapisuje enostavne povedi.
Pisanje
Utrjevanje velikih tiskanih črk.
Poročajo o poslušanem besedilu
( umetnostna in neumetnostna
besedila).
Prepoznavanje besed in kratkih
povedi z malimi tiskankami.
Učenci spoznajo male
tiskane črke.
Pisanje besed in kratkih povedi z
malimi tiskanimi črkami ( s
pomočjo raznega gradiva).
Učenci znajo sestaviti kratko
poved v pravilnem vrstnem
redu.
Smiselno urejanje besed v
enostavčne povedi.
Utrjevanje rabe malih tiskanih
črk.
- Širi
Razmišljanje o jeziku
besedišče in uporablja
nove izraze
Učenci spoznajo male
tiskane črke.
Učenci znajo sestaviti kratko
poved v pravilnem vrstnem
redu.
Spoznavanje pravilnega vrstnega
reda v povedi.
1. RAZRED – 3. dvomesečje
TEMELJNE OSNOVE
Poslušanje in ustno izražanje
Branje
Pisanje
Razmišljanje o jeziku
Pokazatelji znanja,
spretnosti,vedenja,
prečnih zmožnosti
DESKRIPTORJI
- Učenec sodeluje v pogovoru Učenci poslušajo in razumejo
s smiselnimi vprašanji in ustna sporočila.
odgovori o temah, ki so mu
Učenci znajo odgovarjati na
znane iz neposredne prakse.
postavljena vprašanja.
- Razume teme in glavne
informacije, o katerih se
govori v razredu.
- S poslušanjem ali branjem
sledi pripovedim in dojame
njihov splošni pomen.
- Učenec bere krajše besede.
- Zapisuje enostavne besede
- Širi
besedišče in uporablja
nove izraze
Medpredmetna
VSEBINE/DEJAVNOSTI povezava
Poslušanje branih besedil.
Italijanski jezik
Branje besed in krajših povedi.
Angleški jezik
Pisanje besed na dano črko.
Pisanje besed po nareku.
Naravoslovje
Sestavljanje besed z danimi
črkami in zlogi.
Umetnost in upodabljanje
Pisanje voščilnic.
Glasbena vzgoja
Sestavljanje kratkih povedi.
Tehnika in informatika
Učenci znajo brati besede, ...
Po poslušanju odgovarjajo na
postavljena vprašanja.
Učenci vzljubijo njim
primerne knjige.
Berejo besedne zveze in povedi.
Učenci znajo zapisovati po
prepisu in nareku besede in
krajše povedi.
Antropološko področje
Berejo njim primerne tekste in
knjige za BZ.
Urejanje pomešanih črk v
besede.
Učenci znajo pravilno
zapisovati besede in različne
vrste povedi.
Pisanje besednih zvez in povedi.
Učenci spoznajo pravilno rabo
končnih ločil.
Spoznavanje različnih vrst
povedi.
Pisanje besed in povedi po
nareku.
Pravilna raba končnih ločil pri
različnih vrstah povedi.
1. RAZRED – 4. dvomesečje
TEMELJNE OSNOVE
Poslušanje in ustno izražanje
Branje
Pokazatelji znanja,
spretnosti,vedenja,
prečnih zmožnosti
- Učenec sodeluje v pogovoru
s smiselnimi vprašanji in
odgovori o temah, ki so mu
znane iz neposredne prakse.
- Razume teme in glavne
informacije, o katerih se
govori v razredu.
- S poslušanjem ali branjem
sledi pripovedim in dojame
njihov splošni pomen.
- Učenec bere krajše sestavke.
DESKRIPTORJI
Medpretmetna
VSEBINE/DEJAVNOSTI povezava
Učenci razumejo primerna
besedila.
Poslušanje in razumevanje
daljših besedil.
Učenci so sposobni izraziti
svoje mnenje, upoštevajoč
sogovornika.
- Zapisuje enostavne povedi.
Učenci so sposobni ob dani
sliki napisati poved .
Učenci znajo uporabljati
veliko začetnico.
Učenci skušajo oblikovati
kratke povedi, upoštevajoč
pravopisne težkoče.
Razmišljanje o jeziku
- Širi
besedišče in uporablja
nove izraze
Glasno branje krajših sestavkov
z velikimi in malimi tiskankami.
Raba velike začetnice.
Učenci so v glavnem osvojili
tehniko branja.
Pisanje
Angleški jezik
Prepis povedi k slikam.
Učenci so sposobni glasnega
branja.
Učenci skušajo oblikovati
kratke povedi, upoštevajoč
pravopisne težkoče.
Italijanski jezik
Na podlagi poslušanega
posredujejo svoje mnenje z
upoštevanjem sogovornikov.
Branje različnih besedil in
izvajanje naloge v zvezi z le –
temi.
Spoznajo pravilno intonacijo v
stavku.
Oblikujejo krajši sestavek
Pisno odgovarjajo na vprašanja
v zvezi s krajšimi besedili.
Antropološko področje
Naravoslovje
Umetnost in upodabljanje
Glasbena vzgoja
Tehnika in informatika
Cilji razvijanja veščin ob koncu osnovne šole
Učenec se sporazumeva s sošolci in učitelji (pogovor, debata, pisemsko dopisovanje…), njegova sporočila so enostavna, jasna in prikladno
oblikovana glede na situacijo.
Razume sestavke različnih vsebin (uporabne, zabavne, poučne), prepozna njihov splošni pomen in/ali glavne informacije, uporablja
funkcionalne strategije branja.
Bere raznovrstna književna dela s področja otroške literature, bodisi na glas, s smiselnim poudarkom, bodisi potihoma in sam zase. Zna
oblikovati enostavno osebno mnenje o čtivu.
V sklopu šolskega dela sestavlja spise (domišljijske, v zvezi z učno snovjo, sporočanjske) ter predeluje, dopolnjuje in preoblikuje berila
(parafraza, spremenjena obnova).
Kompetence ob koncu šolskega leta:
Učenci znajo zbrano poslušati, razumejo navodila, si zapomnijo dogodke in dejstva, dojamejo zveze in odnose med njimi, se navajajo na strpnost pri
poslušanju.
Učenci si razvijajo govorne spretnosti in sporočanjske sposobnosti, znajo sproščeno pripovedovati in nastopati pred sošolci, se znajo ustrezno
vključevati v razgovor.
Učenci znajo pisati obravnavane črke tiskane abecede, se ukvarjajo s tehniko branja, prepoznavajo in berejo zloge, besede in besedne zveze ter
enostavne pripovedi.
Učenci razumejo zveze in odnose med glasom, črko, besedo in povedjo, vedo, da je beseda sestavljena iz črk in zlogov, vedo, da z nekaj znaki lahko
sestavimo mnogo besed, spoznajo, da s temi besedami lahko mnogo povemo in napišemo tudi s pomočjo slikovnega gradiva.
Učenci znajo enostavno besedilo (daljše rimano besedilo) memorirati z razumevanjem.
Znajo ustno in pisno opisati sliko.