Senčila - Zagreb vrata doo

Comments

Transcription

Senčila - Zagreb vrata doo
Senčila
Na 1.500 m2 naših razstavnih prostorov lahko najdete
vse STABIL izdelke.
Več oken,
več možnosti.
S TA B I L s e j e n a Š t a j e r s k e m r a z v i l v e n e g a n a j v e č j i h
p r o i z v a j a l c e v o k e n i n v r a t v Av s t r i j i . R a z e n P V C ,
lesenih in aluminijastih oken za stanovanjske prostore, izdelujejo tudi kletna okna in vrata ter jih
dobavljajo v številne evropske države.
I z Av s t r i j e z a E v r o p o.
Vsebina
A luminijast a polk na
Lesena polk na
R olete z a novogradnjo
N adokenske rolete
Predometne rolete
Komarnik i
U pravljanje in izbira lamel
Zunanje ž aluzije
N otranje ž aluzije
R af fstore S K Y T8 0, V Z 70 & V Z 9 0
R af fstore S K Y Multi
Preizkušena in certificirana kvaliteta.
2
CE-podatke in tehnične informacije najdete na www.stabil.at/ce
Ausgezeichnet durch das
Land Steiermark
w w w.
-okna.com
06
stran 0 8
stran 16
stran 18
stran 20
stran 2 2
stran 24
stran 28
stran 3 0
stran 32
stran 3 4
stran
3
Polkna
Ko je vreme zunaj neprija zno, se lahko resni čno sprostite. S TA B I L polk na optimalno
š čitijo pred vetrom in vremenom in dodatno nudijo posebej u činkovito z a š čito pred
svetlobo, pogledi in vlomom. izbirate lahko
iz bogatega asor timent a, v k aterem vsak
model odlikujejo pr vovr stna izdelava, st abilnost in videz. S anjajte nek aj lepega.
4
w w w.
-okna.com
w w w.
-okna.com
5
A luminija s t a polk na
Aluminijasta polkna.
Zaščita pred vetrom
in vremenom.
Vs a aluminijast a polk na so pra š no
bar vana in z agot avljajo dolgo ž ivljenjsko dobo. B ogat izbor dodatkov, š tevilne polnit ve v vseh R A L
bar vah z a va š osebni stil.
Aluminijasta lamelna polkna s fiksnimi lamelami.
Prerez alu polkna
6
Kombinirana polkna, 1/3
polnitve s karo oblikami
88 mm, 25 mm okvir iz
okrasnih letvic, 2/3 fiksne
rustikalne lamele.
w w w.
-okna.com
Kombinirana polkna, 1/3
okvir iz okrasnih letvic v
obliki kara 120 mm, 2/3
fiksne lamele.
Kombinirana polkna, 1/3
polnitve z rombi 70/125 mm,
25 mm okvir iz okrasnih
letvic, 2/3 odmična polkna,
fiksne lamele.
Kombinirana polkna, 1/ 3
polnitve z rombi 125/70 mm,
25 mm okvir iz okrasnih letvic,
2/3 žaluzijske lamele.
Polna polkna, vodoravno
razdeljena in z utori 45°.
Kombinirana polkna z ukrivljenimi segmenti, 1/3 polnitve s
karo oblikami 88 mm z okvirjem iz okrasnih letvic, zgoraj in
spodaj utori 45°.
w w w.
-okna.com
7
L esena polk na
Lesena polkna.
Občutek varnosti.
Polkna dajo vaši hiši
v i d ez in h k r a t i š č i t ij o
p re d vet rom in v reme n o m. L a h k o s o l a m e l na, z ok rask i ali č is to
gladk a. K akor želite in
v vseh bar vah.
Vesena polkna z vertikalnimi
utori
Rustikalna lamelna polkna
Lamelna polkna
Kombinirana polkna z
odmičnim sistemom
Polna polkna z navpičnimi
utori.
Kombinirana polkna z
gladko polnitvijo, zgoraj s
pritrjeno karo 120 mm.
Kombinirana polkna z
45° utori.
Za zaščito
okolja
uporabljamo
izključno
domači les.
8
w w w.
-okna.com
Kombinirana polkna, 2/3 lamelna, 1/3 gladka.
w w w.
-okna.com
9
Tehnologija
2-krilno ALUBLEND okno v izvedbi brez pokončnika, 26 mm notranja letvica v zgornji
tretjini, z aluminijastimi kombiniranimi polkni, 1/3 gladka polnitev s karo 80 mm, po
celotnem obodu 25 mm beli okvir iz okrasnih letvic, 2/3 premične lamele.
Vsa polkna so standardno opremljena
s prijemalcem za polkna (avtomatskim
ali fasadnim).
Centralno, enoročno zapiranje za
optimalno varnost.
Odlično izdelana do
zadnjega detajla.
Montažni okvirji za kasnejšo montažo
polken ali ob uporabi integriranih
komarnikov.
V s a S TA B I L p o l k n a s o p r v o v r s t n o
izd e la n a in z ag o t av lja j o d o l g o f un kcio naln o s t . Š tev ilni te s t i in nat a n č na
kontrola vam z agot avljajo nakup k ako vo s tnega izdelk a.
Premične lamele za dostop svetlobe in zraka.
10
w w w.
Opcijsko: Polkna z monocomando.
-okna.com
w w w.
-okna.com
11
Tehnologija
Domišljen sistem okovja ščiti pred vlomom.
Zračenje z lamelami doseže ohlajen prostor.
Idealna zaščita pred pogledi.
Polkna ščitijo pred vetrom in mrazom.
Drsna polkna iz aluminija.
Različni tipi polken (1-, 2-, 3- ali 4-krilni
elementi)
Po želji tudi z okraski.
12
w w w.
-okna.com
w w w.
-okna.com
13
Rolete
Z a š čitite va š prostor pred zunanjimi v plivi kot so vreme, pogledi ali nepovabljeni
gosti ter uporabite š tevilne prednosti, k i
jih vam in va ši dru ž ini ponujajo S TA B I Love rolete. N ajboljš a tehnologija, super
videz ter mož nost k roženja zrak a skozi
lamelne reže. U ž ivajte ž ivljenje.
14
w w w.
-okna.com
w w w.
-okna.com
15
Rolete z a novogr adnjo
Rolete za novogradnje z integriranim rolo komarnikom.
Rolete za
novogradnjo.
R obustne S TA B I L rolete z a no vogradnjo, k i jih ni potrebno
v zdr ževati, je mož no dobiti z a
vs ak tip ok na, z a najbolj po goste debeline sten 24, 3 0 in
3 6 cm. Z vrhunsko toplotno in
z vo čno izolacijo (42 d B ) sk r bijo
z a mirne no či, š čitijo pred radovednimi pogledi, nepovablje nimi gosti in pred nadlež nimi
insek ti.
Dobijo se s tremi različnimi velikostmi škatlice (244 x 250, 300 x 300
in 365 x 300 mm), ...
STABIL rolete za
novogradnjo se
dvigujejo otročje
lahko.
... z integriranim rolo komarnikom.
16
w w w.
-okna.com
w w w.
-okna.com
17
Nadookenske r olete
Nadokenske rolete s skrito ali
vidno oblogo, dobavljivi dve
velikosti škatle: 280 x 167 mm,
280 x 206 mm.
Mini nadokenske rolete s podometno masko oziroma alu masko (za Stabil Alublend Program).
N a d o ke n s ke r o l e t e .
Za celoten vtis.
Z a vsak tip hišnih oken. S TA B I L
nadometne rolete se upo š tevajo
že pri planiranju ter se vgrajujejo
kot celot a v enem koraku. D obiti
jih je mož no v mnogih bar vah in
s komarnik i. N udijo z a š čito pred
hrupom in vremenom k akor tudi
pred radovednimi pogledi.
18
w w w.
STABIL nadookenske rolete se na okna
vgrajujejo kot kompletna celota.
-okna.com
Visoko kakovostna vodila za brezhibno
delovanje.
w w w.
-okna.com
19
Predokenske r olete
Z velikostjo škatlice 138 x 138 mm,
168 x 168 mm in 180 x 180 mm.
2-krilno ALUBLEND M-STYLE 90 okno, brez pokončnika, od zunaj, predokenske rolete z integriranim
komarnikom in PVC masko
Po želji z integriranim komarnikom.
P r e d o ke n s ke r o l e t e .
Za novogradnje in
n a k n a d n o vg r a d n j o .
V š tevilnih bar vah in z inte griranim komarnikom. C e lotni element se vgradi zelo
hitro in brez dodatne ro čne
„ko ordinacije”.
Predokenske rolete Exklusiv.
Predokenske podometne rolete.
20
w w w.
-okna.com
w w w.
-okna.com
21
Komar nik i
Komarniki.
Nobene možnosti za
nepovabljene goste.
P u s t i te n adle ž n e in s e k te z un aj in k lju b temu u ž i vaj te s ve ž ve č e r ni
z r a k . Z a v s a k t ip o k n a in di v id u a ln o d o b i te p r i S TA B I L „ p o me r i n areje n o b r a mb ni sis tem“. Vsi t ip i ko ma r nikov s e la h ko m o n t ir aj o n a
o k n a , ko mb inir aj o s p o lk ni a li s o la h ko in te gr ir a ni v r o l o.
Fixni komaniki – hitro in enostavno za montažo na
okvirje, možni za vsa okna in vrata.
Rolo komarniki se uporabijo po želji. Preostali čas so zaščiteni in skriti v škatlici.
Krilni okvirji z magnetnim trakom za okna in balkonska vrata, ki se odpirajo pogosto.
Les/alu balkonska vrata z aluminijastimi polkni in komarniki z drsnimi okvirji.
22
w w w.
-okna.com
w w w.
-okna.com
23
Upr avljanje
in izbor lamel
E n o s t av n o u p r av l j a n j e
pri najboljši kakovosti.
S TA B I L profili z a rolete so narejeni iz
visoko k akovostnega P VC ali aluminija. R a zen z vo čne in toplotne izolacije
jih odlikuje visok a st abilnost. Vodila bar vno ustrez ajo vs akemu ok nu in
lamele dr sijo skoraj nesli š no.
STABIL barve
Hellgrau 122
PVC-lamele
P 37 + P 52
x
Edelstahloptik 140
Beige 330
Nadometni navijalec
Podometni navijalec
x
Alu-lamele
T 37 + T 52
x (T 37)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Holz Eiche 402
Holz Nuss 404
Dunkelbraun 417
Hellbeige 432
Moosgrün 490
Naturell 500
Sand 510
Chromgelb 519
Azurblau 521
Purpurrot 522
Bronze 600
Reinweiss 666
Elfenbein 670
Anthrazitgrau 716
Reinweiss 800
Grau 900
Serijsko so možna z nadometnim ali podometnim navijalom.
24
Upravljalna palica je ustrezna za upravljanje
velikih roletnih površin.
w w w.
Eklektično upravljanje je komfortna rešitev,
z možnostjo daljinskega krmiljenja.
-okna.com
x
x
x (T 37)
x
x
T 37 + T 52
Standardne barve lamel.
w w w.
-okna.com
P 37 + P 52
25
Žaluzije
Š čitijo pred svetlobo in radovednimi pogledi.
S S TA B I L ž aluzijami lahko resni čno u ž ivate
ž ivljenje med va šimi š tirimi stenami. N o tranje ali zunanje – v vs akem primeru so
že montirane na ok na. Š tevilne mož nosti
bar v dajejo ž aluzijam individualni k arak ter,
k i ga želite. N aredite z ase nek aj dobrega.
26
w w w.
-okna.com
w w w.
-okna.com
27
Zunanje žaluzije.
Ščitijo pred svetlobo, toploto
in radovednimi pogledi.
S TA B I L zunanje ž aluzije so
fik sno montirane na ok na.
Š čitijo pred svetlobo, toplo to, nepovabljenimi pogledi
in hk rati ponujajo optimalno
zrač enje.
Belo
Svetlo beige
Vse žaluzije dobite v različnih RAL barvah ali kovinski barvi.
Rjavo
Zunanje žaluzije z belo ali rjavo vrvico, po želji s palico ali z motornim upravljanjem.
Srebrno
Zunanje žaluzije z vidno masko, standardno
v barvah: bela, svetla bež, rjava in srebrna,
opcijsko tudi v ostalih RAL barvah.
28
w w w.
-okna.com
w w w.
-okna.com
29
Not r anje ž aluzije
Notranje žaluzije.
N e t v e g a j t e n o b e n i h p o g l e d o v.
Bele JC 001
Svetlo rjave RAL 1011 G
S TA B I L notranje ž aluzije so prav t ako
dokon čno pritrjene na notranjo stran
okenskega k rila že v tovarni. I S O D E S I G N ž aluzije so nat an čno prilago jene S TA B I L D E S I G N ok nom in so z ak lju č ene z z astek lit veno let vico.
Srebrne RAL 9006
Beige RAL 1001 G
Temno rjava (sepia rjava) RAL 8014 G
Standardne barve notranjih
žaluzij.
PVC-okno z ISO-DESIGN notranjimi žaluzijami.
Vse žaluzije dobite v
različnih barvah glede
na kolekcijo.
STABIL ima v svojem programu tudi notranje
žaluzije, ki ustrezajo DESIGN oknom in se
optimalno prilegajo na za steklitvene letvice.
30
w w w.
-okna.com
Neskončna vrvica v beli, srebrni, temno rjavi, svetlo
rjavi in beige barvi za enostavno upravljanje notranjih
žaluzij.
w w w.
-okna.com
31
Raf fstore SK Y T80, VZ70 & VZ90.
Premišljena tehnologija s
per fek tnim oblikovanjem.
Zunanje ž aluzije R af fstore z vodili in tremi lamelnimi geometrijami. Vodila so montirana na ok na
s pomo čjo dist an čnikov. Integriran je lahko vsak tip komarnikov.
Dunkelbraun VSR 071
Moosgrün VSR 220
Purpurrot VSR 330
Azurblau VSR 440
Chromgelb VSR 720
Bronze VSR 780
Enostavno
upravljanje s
pomočjo ročice
in elektromotorja.
Hellbeige VSR 240
Grau VSR 130
Graualuminium VSR 907
Raffstore z vidno masko.
SKY VZ70/VZ90, zunanje žaluzije Raffstore z vodili.
Značilnost zunanjih žaluzij SKY Raffstore je, da so lamele
med sabo povezane, kar povzroči še večjo stabilnost. Na
lamelni profil navita vrvica skrbi za optimalno zatemnitev
in zvočno izolacijo.
SKY T80, zunanje žaluzije Raffstore z vodili.
Zunanje žaluzije Raffstore s T-lamelami. Zaradi te posebne
oblike lamel je dosežena najmanjša višina paketa in visoko
dvigovanje.
Weiß VSR 010
Anthrazitgrau VSR 7016
Standardne barve Raffstore.
32
w w w.
-okna.com
w w w.
-okna.com
33
SK Y Multi Raf f s tore
SKY Multi obloga – Raffstore žaluzije za
montažo maske. Montaža Raffstore žaluzij
se vrši s pomočjo vodil direktno na okvir
okna. Maksimalna višina obloge znaša 400
mm. Barva maske se lahko izbere ločeno in
neodvisno od Raffstore žaluzije.
SK Y Multi Raf fstore žaluzije.
E n o s t av n a m o n t a ž a
prihrani čas.
R af fstore ž aluzije pomeni R af fsto re element, k i ga odlikuje enost avna in hitra mont a ž a, enako kot pri
rolet ah. M ont a ž a R af fstore ž aluzij
se vr ši z vodili direk tno na ok vir
ok na.
2-krilno DESIGN 80 ALUBLEND M-STYLE okno v izvedbi brez pokončnika s SKY Multi škatlo.
Velika izbira barv za
“Raffstore” lamele.
SKY Multi omet – Raffstore žaluzije za
montažo na omet. Raffstore element skupaj
s pred-vgrajeno oblogo na ometu in fasadno
oblogo (stirodur plošča). Ometna obloga je
izdelana iz večplastne, pocinkane jeklene
pločevine, debeline 1,5 mm. Maksimalna
višina obloge je 400 mm.
Enostavno upravljanje in vzdrževanje odlikuje SKY Multi Raffstore T80 zunanje žaluzije. Dobavljive so tudi kot „Verbund
Raffstore“ SKY VZ90 in SKY VZ70.
Rolo komarnik ima lastna vodila med lamelami in okvirjem okna. Komfortno
enoročno upravljanje.
34
w w w.
-okna.com
w w w.
-okna.com
35
C elo tni S TA BIL program
Lesena ok na
P VC ok na
S en čila
V hodna vrat a
Preizkušena in certificirana kvaliteta.
Ausgezeichnet durch das
Land Steiermark
Zaradi tehničnih razlogov so možna odstopanja med barvami, ki so predstavljene v katalogu in originalnim izdelkom. Pri STABIL
zastopniku poglejte originalne vzorce barv - lahko se eventualno spremeni izvedba ali mere. Vse fotografije so simbolne in ne
predstavljajo nujno standardne izvedbe. Lahko pride do tehničnih sprememb, sprememb v videzu in izvedbi. Ker se v različnih
državah gradbena zakonodaja razlikuje, je pred naročilom potrebno s strani kupca razčistiti, katere tehnične izvedbe so potrebne.
CE-podatke in tehnične informacije najdete na www.stabil.at/ce
STABIL Bauelemente GmbH, A-8424 Gabersdorf
Tel.: +43/(0)3452/9003-0
Fax: +43/(0)3452/9003-3235
[email protected], www.stabil-okna.com
EWD 012011/V01/R02, Art. Nr.: STABILSOSCH0111
Photos: Werner Krug; istockphoto, photocase
Concept and Design: Faschingbauer & Schaar, Graz / Austria

Similar documents