Publikacija - OŠ Milke Šobar Nataše

Comments

Transcription

Publikacija - OŠ Milke Šobar Nataše
Publikacija OŠ Milke Šobar - Nataše
Šolsko leto 2014/2015
S pozitivno energijo, spoštovanjem in strokovnim delom
premagajmo ovire in težave na poti do "sončnega" cilja celovitega razvoja na vseh področjih otrokovega
funkcioniranja.
Ime in priimek:
Razred:
Naslov:
Telefon:
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Osnovna šola Milke Šobar - Nataše
Kurirska steza 8
8340 Črnomelj
Kontaktni podatki
Telefon: 30 61 740 (tajništvo)
Fax: 30 61 747
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: http://www.osmsn.si
Facebook: https://www.facebook.com/osmsn.crnomelj
Transakcijski račun: 01217-6030688873
Davčna številka: 15995615
Matična številka: 5083729000
Ustanovitelj šole
Ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Milke Šobar
- Nataše je občina Črnomelj, soustanoviteljici pa občini Metlika in
Semič.
Šolski okoliš
Šolski okoliš obsega področje Bele krajine.
Stran 1
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
PROGRAMI, KI JIH IZVAJA ŠOLA
Osnovna šola Milke Šobar - Nataše Črnomelj je namenjena
izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju.
Šola izvaja naslednje programe:
 devetletni prilagojeni izobraževalni program z nižjim
izobrazbenim standardom,

posebni program vzgoje in izobraževanja.
Poleg svojih rednih programov pa šola nudi tudi:
 dodatno strokovno pomoč na osnovnih šolah v Beli krajini.
UPRAVNI IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Pedagoški vodja in poslovodni organ šole
Ravnatelj šole je Matjaž Barič, prof. defektologije DPO-FIBO.
Svet zavoda
Sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja šole (Milena Katarina
Henigman, Vika Lozar, Anica Šterk), predstavniki delavcev šole
(Darinka Jerman, Janez Jerman, Maja Rakar, Tadeja Malnarič Miketič,
Monika Mihelič) in predstavniki staršev (Branka Joh, Leopold Perko,
Dušan Rozman).
Člani Sveta šole so izvoljeni za štiri leta in največ dvakrat zaporedoma.
Svet staršev
Vsak oddelek na šoli ima v svetu staršev enega predstavnika, ki ga
starši volijo na roditeljskem sestanku oddelka v začetku šolskega leta.
Stran 2
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Šolska svetovalna služba
Delo šolske svetovalne službe je usmerjeno na področje učenja, na
vzgojo ter na čustveni in socialni razvoj učenca. Učencem pomaga pri
poklicnem svetovanju in pri razreševanju socialno-ekonomskih stisk.
Šolsko svetovalno službo vodi socialna delavka Darinka Jerman.
Telefonska številka: 30 61 748
Šolska knjižnica in učbeniški sklad
Šolska knjižnica je prostor, ki je namenjen učencem in strokovnim
delavcem za izposojo knjižničnega gradiva. V njej so organizirane
razstave, bralne urice, pravljična srečanja, tudi sodelovanje v bralnih
projektih šole. Odprta je vsak dan, urnik je na vratih knjižnice.
V šolski knjižnici je tudi šolski učbeniški sklad, v katerem so uradno
potrjeni učbeniki za izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom. Izposojevalnino učbenikov krije Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Na koncu šolskega leta mora učenec
učbenik vrniti nepoškodovan. Če je učbenik uničen ali izgubljen, starši
plačajo vrednost novega učbenika.
Knjižnico in šolski sklad vodi Mateja Medvešek Rjavec.
Telefonska številka: 30 61 745
Logopedska služba
Logopedinja dela z učenci šole, ki potrebujejo logopedsko terapijo:
odpravlja govorno-jezikovne motnje, motnje ritma in tempa govora,
širi besedni zaklad, ohranja govorno-jezikovni status, dela z
naglušnimi otroki, uvaja nadomestno komunikacijo pri otrocih z
nerazvitim govorom. Nudi tudi dodatno strokovno pomoč otrokom in
mladostnikom z govorno-jezikovnimi težavami s področja Bele
krajine.
Logopedsko službo izvaja Vlasta Lah.
Telefonska številka: 30 61 749
E-pošta: [email protected]
Stran 3
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Dodatna strokovna pomoč
Dodatno strokovno pomoč izvajamo v rednih osnovnih šolah (OŠ
Belokranjskega odreda Semič, OŠ Podzemelj, OŠ Mirana Jarca, OŠ
Loka, OŠ Metlika, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, OŠ Vinica, OŠ
Stari trg ob Kolpi) in vrtcih v Beli krajini.
Namenjena je učencem s posebnimi potrebami (primanjkljaji na
posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni, govorno-jezikovne
težave, čustvene in vedenjske težave, motnje avtističnega spektra …).
Učitelji za vsakega učenca pripravijo individualiziran program.
Mobilni specialni pedagog pomaga pri premagovanju ovir, učnih
težavah in razvija učenčeva močna področja. Otrok s težavami
potrebuje veliko spodbud in podpore ter dosledno delo tudi doma,
zato je potrebno stalno sodelovanje med starši in šolo. Redno svetuje
učiteljem in staršem.
Dodatno strokovno pomoč izvajajo specialni pedagogi, socialni
pedagogi in logoped.
Drugi delavci šole in tehniški delavci
Računovodja in poslovna sekretarka: Tanja Starašinič
Hišnik: Janez Jerman
Čistilka: Mira Draganjac
Voznik: Andrej Mežnar
Stran 4
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Šolska prehrana
S 1. 9. 2014 se je začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev (ZUPJS-C), ki prinaša poenostavitev uveljavljanja
subvencionirane prehrane v šoli.
Staršem pred novim šolskim letom ni treba več oddajati vlog za
uveljavljanje subvencije malice in kosila na pristojnem centru za
socialno delo. Upravičenost do subvencije izhaja iz uvrstitve v
dohodkovni razred, ki je ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem
dodatku. V primeru, če družina na dan 1. 9. 2014 nima veljavne
odločbe o otroškem dodatku, odda vlogo na pristojni center za socialno
delo.
Višina subvencije malice in kosila ostaja enaka, kot je določena s
trenutno zakonodajo:
 subvencija malice pripada tistim učencem, pri katerih povprečni
mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS;
 subvencija kosila pripada tistim učencem, pri katerih povprečni
mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS.
Subvencionirana malica za učence v šolskem letu znaša 0,80 evra,
kosilo pa 1,70 evra.
Obroke morajo starši pravočasno odjaviti na telefonski številki 30 61
740 ali 30 61 748 do 9.00 tekočega dne oz. za naslednji dan. Odjava za
nazaj ni mogoča.
Na šoli sta organizirana hladna malica in kosilo. Obroke pripravljajo v
kuhinji OŠ Mirana Jarca Črnomelj.
Zdravstveno in zobozdravstveno varstvo
Za učence so organizirani sistematski zdravniški in zobozdravniški
pregledi v Zdravstvenem domu Črnomelj. Ta bo tudi to šolsko leto
izvajal zobozdravstveno preventivno vzgojno akcijo za ohranitev
zdravih zob.
Stran 5
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Zavarovanje učencev
Priporočamo, da zavarujete vašega otroka pri zavarovalnici po vašem
izboru. Šola poskrbi za zavarovanje učencev le v primeru udeležbe na
tekmovanjih.
Šolski prevozi
Učenci črnomaljske občine se vozijo v šolo s šolskimi avtobusi. Za
učence, ki niso samostojni, šola organizira prevoz s šolskim kombijem
ob prisotnosti varuhinje. V letošnjem šolskem letu šolski kombi vozi
učence v smeri Vinica, Vranoviči, Stari trg in Semič.
Iz smeri metliške občine je organiziran prevoz s strani občine Metlika.
Varstvo učencev med počitnicami
Varstvo bo organizirano v času jesenskih, zimskih in letnih šolskih
počitnic med 7.30 in 15.00:
 od 27. do 30. oktobra 2014
 od 16. do 20. februarja 2015
 od 29. junija do 15. julija 2015 in
 od 17. do 28. avgusta 2015
Starši morajo predhodno prijaviti svojega otroka k varstvu šolski
svetovalni delavki Darinki Jerman.
Stran 6
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Šola v naravi
Udeležba v šoli v naravi ni obvezna, jo pa priporočamo vsem učencem.
Analiza dela šol v naravi je pokazala, da te posebne oblike druženja,
izobraževanja, vključevanja v drugo okolje dobro in pozitivno vplivajo
na učence.
Od 15. do 18. septembra jo bomo izvedli za učence NIS prvega triletja
in PPVI nižje stopnje na Debelem rtiču.
Od 29. septembra do 3. oktobra jo bomo izvedli za učence NIS drugega
in tretjega triletja v adrenalinskem kampu Menina.
Spomladi jo bomo izvedli za učence PPVI višje stopnje v Dolenjskih
Toplicah.
Oddelek podaljšanega bivanja
Podaljšano bivanje je namenjeno vsem učencem, ki to obliko varstva
potrebujejo. Traja od 12.00 do 15.30 oziroma do odhoda učenca domov.
Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učitelj OPB otroku
dovoli predčasen odhod iz šole le s pisnim dovoljenjem staršev.
Stran 7
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
ŠOLSKI KOLEDAR
Trajanje pouka
Pričetek pouka
Zaključek pouka
Učenci 9. razreda
1. september 2014
24. junij 2015
15. junij 2015
Ocenjevalni obdobji
1. 9. 2014 – 30. 1. 2015
1. 2. 2015 – 24. 6. 2015
(9. razred do 15. 6. 2015)
Prvo ocenjevalno obdobje
Drugo ocenjevalno obdobje
Počitnice
Jesenske počitnice
Novoletne počitnice
Zimske počitnice
Prvomajske počitnice
Letne počitnice
27. 10. 2014 – 30. 10. 2014
29. 12. 2014 – 31. 12. 2014
16. 2. 2015 – 20. 2. 2015
28. 4. 2015 – 30. 4. 2015
26. 6. 2015 – 28. 8. 2015
Prosti dnevi
Dan reformacije
Dan spomina na mrtve
Božič
Dan samostojnosti in enotnosti
Novo leto
Prešernov dan
Velikonočni ponedeljek
Dan upora proti okupatorju
Praznik dela
Dan državnosti
31. 10. 2014
1. 11. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2014
1., 2. 1. 2015
8. 2. 2015
6. 4. 2015
27. 4. 2015
1.–2. 5. 2015
25. 6. 2015
Stran 8
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Delovna sobota

11. april 2015 (nadomeščanje prostega dne 2. 1. 2015)
Razdelitev spričeval


15. junij 2015 – za učence 9. razreda
24. junij 2015
Popravni in predmetni izpiti



16. 6. 2015 – 30. 6. 2015 za učence 9. razreda
26. 6. 2015 – 9. 7. 2015 za učence 1.– 8. razreda
18. 8. 2015 – 31. 8. 2015 za učence 1.– 9. razreda (drugi rok)
Informativni dan v srednjih šolah za učence 9. razreda

13. in 14. februar 2015
Stran 9
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
SODELOVANJE S STARŠI
Govorilne ure:
Redne govorilne ure so ob četrtkih ob 16.30:






9. 10. 2014
27. 11. 2014
29. 1. 2015
5. 3. 2015
7. 5. 2015
4. 6. 2015
Po dogovoru z učitelji se starši lahko dogovorijo za individualne
govorilne ure.
Ravnatelj in poslovna sekretarka sta na voljo vsak dan med 8.00 in
14.00.
Roditeljski sestanki:





september 2014: predstavitev vzgojno-izobraževalnega dela
šole
20. november 2014: nacionalno preverjanje znanja (6. in 9.
razred)
29. januar 2015: poklicno svetovanje staršem (9. razred)
marec 2015: predavanje za starše, dr. Tanja Ravnjak, uni. dipl.
psihologinje
junij 2015: piknik, pregled dela v šolskem letu 2014/2015
Stran 10
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM
Število ur na
teden
Predmeti
Slovenski jezik
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
6. r.
7. r.
8. r.
9. r.
6
7
7
5
5
5
4
4
4
2
2
2
Tuji jezik
Likovna umetnost
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Glasbena umetnost
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Matematika
4
4
5
5
4
4
4
4
4
Tehnika in tehnologija
2
3
4
4
4
Gospodinjstvo
2
2
2
2
2
3
2
2
2
4
3
2,5
2,5
2,5
4
2
3
Naravoslovje
Spoznavanje okolja
3
3
3
Družboslovje
Šport
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
Izbirni predmet
Oddelčna skupnost
Računalniško
opismenjevanje
Socialno učenje
1
1
1
1
1
1
20,5
21,5
22,5
25
26
27
29,5
30
30
Dopolnilni pouk
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Dodatni pouk
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kulturni dnevi
4
4
4
3
3
3
3
2
3
Naravoslovni dnevi
3
3
3
3
3
3
3
3
2
Tehniški dnevi
3
3
3
4
4
4
4
10
10
Športni dnevi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Skupaj ur
Stran 11
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Razredniki
1., 2., 3. razred: Dijana Crnić
4. razred: Monika Mihelič
5. razred: Sanela Majstorović
6. razred: Maja Rakar
8. razred: Mateja Medvešek Rjavec
7., 9. razred: Katarina Konda
Ostali učitelji
Zvonka Cerjanec, Marko Šikonja, Peter Mravinec, Tina Črnič, Sanela
Gračan, Helena Konda, Ajda Skrbinšek, Marko Šikonja, Jože Hudelja,
Antonija Papež, Janez Pašič, Saša Schweiger in Nejc Adlešič
Dopolnilni pouk in dodatni pouk
Organiziran je za učence, ki imajo težave pri določenem predmetu oz.
si želijo pridobiti več znanja.
Izbirni predmeti
V programu devetletne osnovne šole si učenec izbere vsaj en izbirni
predmet. V šolskem letu 2014/2015 se bodo izvajali: računalniška
omrežja, šport za sprostitev, obdelava gradiv in sodobno kmetijstvo.
Stran 12
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Urnik
predura
7.30–8.15
1. ura
8.20–9.05
2. ura
9.10–9.55
malica
25 minut
3. ura
10.20–11.05
4. ura
11.10–11.55
5. ura
12.00–12.45
6. ura
12.50–13.35
7. ura
13.40–14.25
Preverjanje in ocenjevanje znanja
Preverjanje in ocenjevanje znanja učencev poteka v skladu s
pravilnikom, predpisanim s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport.
V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, tj. od 1. do vključno 3.
razreda, se znanje ocenjuje z opisnimi ocenami.
V drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, tj. od 4. do
vključno 9. razreda, se znanje ocenjuje s številčnimi ocenami.
Učenčevo znanje se ocenjuje skozi vse ocenjevalno obdobje pri vseh
predmetih.
Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri
tedensko, se znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri
čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri
tedensko, se znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri
čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
Stran 13
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Učenci lahko pišejo izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ
dvakrat v tednu in enkrat na dan, lahko pa tudi trikrat na teden, če bo
tretje pisanje namenjeno ponovitvi. V tem primeru učenci ne smejo
pisati pisnih izdelkov tri dni zaporedoma.
O datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti učenci seznanjeni vsaj
pet delovnih dni prej. Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco
pa učenci ne pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru, da bodo pisni
izdelek ponavljali.
Nacionalno preverjanje znanja
Ob koncu drugega (6. razred) in tretjega obdobja (9. razred) se znanje
učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanja, ki pa niso obvezni.
Učenci se za preverjanje odločajo prostovoljno s pisnim soglasjem
staršev.
Učenci pišejo teste iz matematike, slovenščine, tretji predmet določi
šolski minister tekom šolskega leta.
Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o
znanju učenca. Nacionalno preverjanje znanja se praviloma izvede v
mesecu maju.
V šolskem letu 2014/15 se bo nacionalno preverjanje znanja izvajalo
5., 7. in 11. maja 2015.
Stran 14
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Področja / leto šolanja
1. stopnja
2. stopnja
3. stopnja
4. stopnja
5. stopnja
1
4
7
1
0
1
3
2
3
5
6
8
9
1
1
1
2
1
4
Razvijanje samostojnosti
8
7
5
4
4
Splošna poučenost
5
7
7
5
5
Gibanje in športna vzgoja
3
4
5
5
5
Glasbena vzgoja
2
3
3
2
2
Likovna vzgoja
2
2
4
3
3
Delovna vzgoja
2
3
6
9
9
2
2
30
30
Izbirne vsebine
Število ur na teden
22
26
30
Kulturni dnevi
4
3
3
2
3
3
3
Naravoslovni dnevi
3
3
3
3
2
3
3
Športni dnevi
5
5
5
5
5
Delovni dnevi
3
4
8
6
6
6. stopnja - Usposabljanje za življenje in delo:
- splošna poučenost (5 ur)
- razvijanje in ohranjanje samostojnosti (6 ur)
- kreativna znanja (8 ur)
- rekreacija in šport (3 ure)
- aktivno preživljanje prostega časa (3 ure)
- razvijanje aktivnega državljanstva (2 uri)
- intimno življenje in odnosi med spoloma (3 ure)
- delovne in zaposlitvene tehnike (10 ur)
Stran 15
1
5
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Razredniki
1. in 2. stopnja: Romana Andrejka Kavčič
2. in 3. stopnja: Jana Vranešič
3. in 4. stopnja: Bjanka Bogovac
4., 5. in 6. stopnja: Sanela Gračan
Ostali učitelji
Zvonka Cerjanec, Marko Šikonja, Peter Mravinec, Helena Konda,
Merima Salihović, Ajda Skrbinšek, Tina Črnič, Saša Schweiger in Nejc
Adlešič
Varuhi
Renata Šujica, Janja Brunskole, Klavdija Žalec, Janez Jerman
Ocenjevanje
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja je ocenjevanje na vseh
stopnjah izključno opisno. Učenci so razporejeni v pet stopenj glede na
leto šolanja.
Opisujejo se dosežki v smislu napredovanja po operativnih ciljih iz
individualiziranega programa vsakega učenca. Ob koncu šolskega leta
se izda potrdilo z opisno oceno napredka učenca po posameznih
področjih.
Šolske ure
1. ura
8.05–9.05
2. ura
9.05–10.05
3. ura
10.05–11.05
4. ura
11.05–12.05
5. ura
12.05–13.05
6. ura
13.05–14.05
Stran 16
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
DNEVI DEJAVNOSTI
Športni dnevi
 Orientacijski pohod, izvedba oktobra, vodja Katarina Konda
 Atletika, izvedba marca, vodja Marko Šikonja
 Sankanje in smučanje, izvedba januarja/februarja, vodja Marko
Šikonja
 Plavanje, izvedba spomladi, vodja Sanela Majstorović
 Športne igre, izvedba spomladi (adrenalinski park, raft), vodja
Zvonka Cerjanec
Tehniški dnevi
 Kreativne delavnice, izvedba oktobra, vodja Ajda Skrbinšek
 Praznične delavnice, izvedba novembra, vodja Ajda Skrbinšek
 Zaključni izlet v Piran, izvedba junija, vodja Monika Mihelič oz.
Dan v Črnomlju
 4.-9. raz: Poklici v moji okolici, izvedba novembra, vodja Sanela
Gračan
8., 9. razred:
 Dnevi kruha v Karlovcu, izvedba oktober, vodja Mateja
Medvešek Rjavec
 Center biotehnike Grm, izvedba oktober, vodja Darinka Jerman
 Hiša eksperimentov, ogled glasbene oddaje na TV Slovenija,
izvedba marec, vodji Mateja Medvešek Rjavec in Helena Konda
 Prirodoslovni muzej, Martin Krpan, 24. 3. 2015, vodji Mateja
Medvešek Rjavec in Helena Konda
 Tehniški muzej Bistra, izvedba april, vodja Peter Mravinec
 Grad Bogenšperk, izvedba junij, vodja Katarina Konda
Stran 17
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Naravoslovni dnevi
 Tradicionalni slovenski zajtrk, izvedba novembra, vodja Katarina
Konda
 Gozd in jesenski plodovi, izvedba oktobra, vodja Katarina Konda
 Zdravstvena vzgoja, od 7. do 9. razreda, izvedba skozi šolsko leto,
vodja Katarina Konda
Kulturni dnevi
KC Janeza Trdine, Novo mesto, izvedba spomladi, vodja Mateja
Medvešek Rjavec oz. Gledališče v šoli
 Zimski kolaž, izvedba decembra, vodja Ajda Skrbinšek
 Dan odprtih vrat, glasbene urice, izvedba maja, vodji Vlasta Lah in
Helena Konda
 1., 2., 3. razred: Pravljični dan, izvedba junij, vodja Dijana Crnić

Delovni dnevi – PPVI
 Kreativne delavnice, izvedba oktobra, vodja Ajda Skrbinšek
 Praznične delavnice, izvedba novembra, vodja Ajda Skrbinšek
 Zaključni izlet v Piran, izvedba junija, vodja Monika Mihelič oz.
Dan v Črnomlju
 PPVI II, III, IV, V, VI: Poklici v moji okolici, izvedba novembra,
vodja Sanela Gračan
 PPVI III, IV, V, VI: VDC Delovni dan v VDC-ju v Vinici, izvedba
februarja, vodja Bjanka Bogovac
 PPVI III, IV, V, VI: Delovni dan v VDC-ju v Črnomlju, izvedba
novembra, vodja Bjanka Bogovac
 PPVI III: Urejanje šole in okolice, izvedba marec, vodja Jana
Vranešič
 PPVI III: Delovni dan v VDC-ju v Črnomlju, izvedba april, vodja
Jana Vranešič
Stran 18
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Interesne dejavnosti
Na šoli v šolskem letu 2014/2015 načrtujemo naslednje interesne
dejavnosti:
 Gorniški krožek, mentor Janez Jermen
 Likovni krožek za mlajše učence, mentorica Monika Mihelič
 Likovni krožek za starejše učence, mentorica Ajda Skrbinšek
 Računalniški krožek, PPVI, mentorica Tina Črnič
 Računanje je igra, mentorica Tina Črnič
 Pevski zbor, mentorica Helena Konda
 Kolesarski krožek, mentor Peter Mravinec
 Badminton, mentor Marko Šikonja
 Bralna značka, mentorica Mateja Medvešek Rjavec
 Novinarski krožek, mentorica Sanela Gračan
 Gledališko-recitatorski, mentorica Mateja Medvešek Rjavec
 Vrtnarski krožek, mentorici Katarina Konda in Darinka Jerman
 Socialne veščine, mentorica Darinka Jerman
 Modelarski krožek, mentor Peter Mravinec
 Plesne urice, mentorica Sanela Majstorović
 Vesela šola, mentorica Katarina Konda
 Instrumentalna igra, mentorica Helena Konda
Projekti
V šolskem letu 2014/2015 bomo na šoli sodelovali v naslednjih
projektih:




Preventivni projekt Policist Leon svetuje
Bralni projekt Pravljični potujoči kovček
Bralni projekt Rastem s knjigo
Bralni projekt za otroke in mladino s posebnimi potrebami
Drugačne pravljice
 Varna raba interneta
 Shema šolskega sadja
 Tradicionalni slovenski zajtrk
Stran 19
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
 Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj
enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti
 Šolski projekti:
o Prostovoljno delo
o Glasbena terapija
o Košček slovenščine
o Vodne radosti
o Zvočna knjižnica
o Akcija zbiranja »odrabljenih tonerjev, kartuš in trakov«
o Zbiranje zamaškov, starega papirja, aluminija in odpadnih
baterij
Tekmovanja in ostala dogajanja na šoli
Na šoli organiziramo v šolskem letu 2014/15 naslednji tekmovanji:
 13. novembra 2014 državno prvenstvo v badmintonu
 področno prvenstvo v atletiki OŠPP, spomladi
Udeležili se bomo naslednjih tekmovanj:
 Extempore Bela krajina
 Kiparska kolonija mladih
 Likovno srečanje osnovnih šol s prilagojenim programom
 Tekmovanje v tehniki in tehnologiji
 Revija pevskih zborov – Zaigrajmo in zapojmo
 Republiško srečanje gledaliških skupin OŠPP
 Računalniško tekmovanje
 Računanje je igra
 Vesela šola
 Za zdrave in čiste zobe
 Športna tekmovanja (atletika, badminton, nogomet, plavanje,
smučanje, športno plezanje, kros, namizni tenis, med dvema
ognjema OŠPP)
Stran 20
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
AKTIVNOSTI IN UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE
VARNOSTI UČENCEV
Za varnost učencev je poskrbljeno z upoštevanjem predpisanih
standardov in normativov, s pravili hišnega reda, pravili šolskega
reda, nadzorom strokovnih delavcev šole nad učenci pred poukom,
med poukom, po pouku in dežurstvi med odmori.
Za varstvo učencev je, upoštevaje standarde in normative, poskrbljeno
tudi na izletih, ekskurzijah, tehniških, naravoslovnih, športnih,
kulturnih dnevih itd.
Dežurstvo in nadzor strokovnih delavcev
Dežurstvo opravljajo učitelji po vnaprej določenem razporedu, ki je
objavljen na oglasni deski v zbornici. Dežurni učitelj spremlja
upoštevanje šolskega reda na hodnikih ter v učilnicah v času odmorov
in malice.
Za nadzor na hodnikih in učilnicah poleg dežurnih učiteljev poskrbijo
tudi drugi učitelji, če je potrebno.
Prihajanje v šolo in odhajanje iz nje
Učenci prihajajo v šolo 5–10 minut pred začetkom pouka ali drugih
dejavnosti.
Po zaključku pouka učenci zapustijo šolo in se ne zadržujejo v bližini
šole.
Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, takoj po pouku v
spremstvu učiteljev odidejo v učilnico, ki je za to namenjena.
Stran 21
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Odmori
Učenci se med odmori sprostijo in pripravijo za naslednjo uro. Med
odmori morajo spoštovati navodila dežurnih učiteljev, razrednikov in
ostalih delavcev šole. Med odmorom ne zapuščajo šolskih prostorov.
Prehrana
Učenci malicajo v učilnicah. Po malico hodijo dežurni učenci. Učitelj v
razredu skrbi za nadzor učencev med malico. Po jedi dežurni učenci
pospravijo in odnesejo rabljeno posodo in ostanke hrane v kuhinjo.
Na kosilo hodijo učenci na OŠ Mirana Jarca Črnomelj v spremstvu
učiteljev.
Pomembno za učence
V šoli morajo učenci imeti šolske copate.
V šolo naj učenci ne nosijo večjih zneskov denarja, mobilnih naprav in
vrednejših predmetov.
V primeru, da učenca sošolec izsiljuje, ga trpinči, nagovarja k
prepovedanim dejanjem, naj se takoj obrne po pomoč k razredniku ali
šolski svetovalni službi.
Nasveti za varno pot v šolo
Učenci, ki se vozite v šolo z avtobusom, bodite posebej previdni pri
čakanju nanj, še posebej pri vstopanju in izstopanju.
Pred vstopom v prevozno sredstvo se ne prerivamo, vstopamo drug
za drugim, tako tudi izstopamo. Med vožnjo se primerno obnašamo
(se ne prerivamo, ne kričimo …).
Stran 22
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
VZGOJNI NAČRT ŠOLE, PRAVILA ŠOLSKE
PREHRANE, PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
IN HIŠNI RED
Dokumenti so objavljeni na šolski spletni strani, na naslovu
http://www.osmsn.si.
POSEBNI DOSEŽKI UČENCEV
V ŠOLSKEM LETU 2013/14
Športna tekmovanja
1. mesto
2. mesto
državno
področno
2. mesto
3. mesto
področno
državno
Maribor
Novo
mesto
Sevnica
Ljubljana
kros
Med dvema
ognjema
nogomet
atletika
Škofja Loka
računalništvo
Doris Koca
Doris Koca
Računalništvo
4. mesto
državno
Aleš Erčulj
Vesela šola
srebrno priznanje
državno
Črnomelj
Nina Starašinič
Republiško srečanje gledaliških skupin OŠPP
Zvezdica Zaspanka
državno
Domžale
Učenci 7. razreda
POSEBEN DOSEŽEK ŠOLE
Za uspešno zaključen projekt Mobilne aplikacije za nadomestno
komunikacijo Moj komunikator smo prejeli občinsko diplomo Občine
Črnomelj.
Stran 23