OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj

Comments

Transcription

OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Publikacija OŠ Milke Šobar - Nataše
Šolsko leto 2013/2014
S pozitivno energijo, spoštovanjem in strokovnim delom
premagajmo ovire in težave na poti do "sončnega" cilja celovitega razvoja na vseh področjih otrokovega
funkcioniranja.
Ime in priimek:
Razred:
Naslov:
Telefon:
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Osnovna šola Milke Šobar - Nataše
Kurirska steza 8
8340 Črnomelj
Kontaktni podatki
Telefon: 30 61 740
Fax: 30 61 747
E-pošta: [email protected]
Internet: http://www.osmsn.si
Transakcijski račun: 01217 6030688873
Davčna številka: 15995615
Matična številka: 5083729000
Ustanovitelj šole
Ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Milke
Šobar - Nataše je občina Črnomelj, soustanoviteljici pa občini Metlika
in Semič.
Šolski okoliš
Šolski okoliš obsega področje Bele krajine.
Stran 2
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
PROGRAMI, KI JIH IZVAJA ŠOLA
Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj je namenjena
izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem
razvoju. Šola izvaja naslednje programe:
 devetletni prilagojeni izobraževalni program z nižjim
izobrazbenim standardom,
 posebni program vzgoje in izobraževanja.
Poleg svojih rednih programov šola nudi tudi:
 dodatno strokovno pomoč na osnovnih šolah v Beli krajini.
Na podlagi odločbe o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo se učenca s
posebnimi potrebami vključi v ustrezni program šole.
Strokovna skupina, ki jo sestavljajo učitelji, ki poučujejo učenca,
svetovalna delavka, po potrebi tudi drugi strokovnjaki v tridesetih
dneh po vpisu učenca v program izdelajo zanj individualiziran
program.
Učenci v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom zaključijo osnovnošolsko obveznost z
devetim razredom. Šolanje nadaljujejo v programih nižjega
poklicnega izobraževanja.
V kolikor učenec v devetih letih ni končal programa šolanja, lahko
nadaljuje s šolanjem največ dve leti in obdrži status učenca. Učenec,
ki izpolni osnovnošolsko obveznost, a ne bo nadaljeval z
izobraževanjem v nižjem poklicnem izobraževanju, lahko nadaljuje z
izobraževanjem na šoli še tri leta in obdrži status učenca.
Stran 3
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Učenci posebnega programa lahko zaključijo izobraževanje s šolskim
letom, ko zaključijo tri stopenjski obvezni del, pri čemer vsak traja tri
leta. Večina učencev nadaljuje šolanje na 4. stopnji, ki se imenuje
obvezni del z možnostjo podaljšanja. Pri 18-letih dobijo status
invalida.
Lahko pa nadaljujejo z izobraževanjem še tri leta na peti stopnji, v t.
i. nadaljevalnem – neobveznem delu. S spremembo Zakona o osnovni
šoli učenci posebnega programa po obveznem devetletnem šolanju
ostanejo na šoli še enajst let, največ do 26. leta.
Po zaključnem šolanju se vključijo v varstveno delovne centre,
posamezniki pa ostanejo doma.
UPRAVNI IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Svet zavoda
Sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja šole (Milena Katarina
Henigman, Vika Lozar, Anica Šterk), predstavniki delavcev šole
(Darinka Jerman, Janez Jerman, Maja Rakar, Tadeja Malnarič Miketič,
Monika Mihelič) in predstavniki staršev (Branka Joh, Leopold Perko,
Dušan Rozman).
Člani Sveta šole so izvoljeni za štiri leta in največ dvakrat
zaporedoma.
Pedagoški vodja in poslovodni organ šole
Ravnatelj šole je Matjaž Barič, prof. defektologije DPO-FIBO.
Stran 4
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Svet staršev
Vsak oddelek na šoli ima v svetu staršev enega predstavnika, ki ga
starši volijo na roditeljskem sestanku oddelka v začetku šolskega leta.
Šolska svetovalna služba
Delo šolske svetovalne službe je usmerjeno na področje učenja, na
vzgojo ter na čustveni in socialni razvoj učenca. Učencem pomaga pri
poklicnem svetovanju in pri razreševanju socialno-ekonomskih stisk.
Šolsko svetovalno službo vodi socialna delavka Darinka Jerman.
Telefonska številka: 30 61 748
Šolska knjižnica in učbeniški sklad
Šolska knjižnica je prostor, ki je namenjen učencem in strokovnim
delavcem za izposojo knjižničnega gradiva. V njej so organizirane ure
knjižnično informacijskega znanja, pravljična srečanja, spodbuja
učence k sodelovanju v bralnih projektih šole. Odprta je vsak dan,
urnik je na vratih knjižnice.
V šolski knjižnici je tudi šolski učbeniški sklad, v katerem so uradno
potrjeni učbeniki za izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom. Nakup učbenikov krije Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport. Na koncu šolskega leta mora učenec učbenik vrniti
nepoškodovan. Če je učbenik uničen ali izgubljen, starši plačajo
vrednost novega učbenika.
Knjižnico in šolski sklad vodi Mateja Medvešek Rjavec.
Telefonska številka: 30 61 745
Stran 5
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Logopedska služba
Logopedinja dela z učenci šole, ki potrebujejo logopedsko terapijo:
odpravlja govorno-jezikovne motnje, motnje ritma in tempa govora,
širi besedni zaklad, ohranja govorno-jezikovni status, dela z
naglušnimi otroki, uvaja nadomestno komunikacijo pri otrocih z
nerazvitim govorom. Nudi tudi dodatno strokovno pomoč otrokom
in mladostnikom z govorno-jezikovnimi težavami s področja Bele
krajine.
Logopedsko službo izvaja Vlasta Lah.
Telefonska številka: 30 61 749
Dodatna strokovna pomoč
Dodatno strokovno pomoč izvajamo v rednih osnovnih šolah (OŠ
Metlika, OŠ Belokranjskega odreda Semič, OŠ Podzemelj, OŠ Mirana
Jarca, OŠ Loka, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, OŠ Vinica, OŠ
Stari trg ob Kolpi). Namenjena je učencem s posebnimi potrebami
(primanjkljaji na posameznih področjih učenja, govorno-jezikovne
težave, čustvene in vedenjske težave …). Učitelji za vsakega učenca
pripravijo individualiziran program.
Dodatno strokovno delo izvajajo specialni pedagogi, socialni
pedagog in logoped.
Stran 6
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
PROJEKTNO DELO
V šolskem letu 2013/2014 bomo na šoli sodelovali v naslednjih
projektih:








Preventivni projekt Policist Leon svetuje
Bralni projekt Pravljični potujoči kovček
Bralni projekt Rastem s knjigo
Bralni projekt za otroke in mladino s posebnimi potrebami
Drugačne pravljice
Zbiranje izrabljenih tonerjev, kartuš in trakov
Ozaveščanje mladih o pomenu samooskrbe s hrano
Varna raba interneta
Tradicionalni slovenski zajtrk
Šolski projekti:
 Prostovoljno delo
 Glasbena terapija
 Igrajmo se s slovenščino
 Sodelovanje z gostujočimi EVS prostovoljci MC BIT-a Črnomelj in
RIC-a Črnomelj
 Sodelovanje s Centrom i obrazovanje djece i mladeži Karlovac
Tekmovanja in ostala dogajanja na šoli
V šolskem letu 2013/14 organiziramo:
 14. novembra 2013 državno prvenstvo v badmintonu
Udeležili se bomo naslednjih tekmovanj:
 Ex-tempore mladih likovnikov Bele krajine
 Abilimpijada
 Mednarodna kiparska kolonija mladih
 Likovno srečanje šol s prilagojenim programom
Stran 7
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj









Revija pevskih zborov
Računanje je igra
Vesela šola
Športna igra »Med dvema ognjema«
Nogomet
Atletika
Badminton
Z računalniki skozi okna
Za zdrave in čiste zobe
Šolska prehrana
Subvencionirana malica za učence v šolskem letu znaša 0,80 evra. Za
prejemnika subvencije je malica brezplačna. Upravičenci do
subvencije za malico oz. kosilo so tisti učenci, ki so prijavljeni na
malico in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, priznana pravica do subvencije. Prijava se odda v šoli, vloga
za subvencijo pa na pristojnem Centru za socialno delo. Veljati začne
naslednji dan od oddane vloge.
Obroke morajo starši pravočasno odjaviti (30 61 748, 30 61 740), do 9.
ure za naslednji dan. Odjava za nazaj ni mogoča.
V letošnjem šolskem letu sta na naši šoli organizirana hladna malica
in kosilo. Obroke pripravljajo v kuhinji OŠ Mirana Jarca Črnomelj.
Zdravstveno in zobozdravstveno varstvo
Za učence so organizirani sistematski zdravniški in zobozdravniški
pregledi v Zdravstvenem domu Črnomelj. Ta bo tudi to šolsko leto
izvajal zobozdravstveno preventivno vzgojno akcijo Za čiste in zdrave
zobe.
Stran 8
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Zavarovanje učencev
Priporočamo, da zavarujete vašega otroka pri zavarovalnici po vašem
izboru.
Šolski prevozi
Učenci črnomaljske občine se vozijo v šolo s šolskimi avtobusi. Za
učence, ki niso samostojni, šola organizira prevoz s šolskim kombijem
ob prisotnosti varuhinje. V letošnjem šolskem letu šolski kombi vozi
učence v smeri Vinica, Stari trg in Semič.
Iz smeri metliške občine je organiziran prevoz s strani občine Metlika.
Varstvo učencev med počitnicami
Varstvo bo organizirano v času jesenskih, zimskih in poletnih šolskih
počitnic med 7. in 14. uro:
 od 28. do 30. oktobra 2013,
 od 24. do 28. februarja 2014,
 od 30. junija do 11. julija 2014 in
 od 18. do 29. avgusta 2014.
Starši morajo predhodno prijaviti svojega otroka k svetovalni delavki
Darinki Jerman.
Šola v naravi
Udeležba v šoli v naravi ni obvezna, jo pa priporočamo vsem
učencem. Analiza dela šol v naravi je pokazala, da te posebne oblike
druženja, izobraževanja, vključevanja v drugo okolje dobro in
pozitivno vplivajo na učence.
Stran 9
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Šola v naravi poteka na Debelem rtiču, ki je zelo primeren za naše
otroke, saj je poskrbljeno za dobro počutje in varnost otrok (notranji
in zunanji bazeni, medicinska služba …). Šola v naravi vključuje tudi
tečaj plavanja. Letošnje šolsko leto jo bomo izvedli od 30. 9. 2013 do
3. 10. 2013.
Oddelek podaljšanega bivanja
Podaljšano bivanje je namenjeno vsem učencem, ki to obliko varstva
potrebujejo. Traja od 12.00 do 15.30. Zaradi varnosti otrok in
odgovornosti šole lahko učitelj OPB otroku dovoli predčasen odhod
iz šole le s pisnim dovoljenjem staršev.
Učitelji podaljšanega bivanja so: Miroslava Stegne, Mojca Kambič,
Peter Mravinec, Nadja Videtič, Marko Šikonja in Špela Vraničar.
Stran 10
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
ŠOLSKI KOLEDAR
Trajanje pouka
Pričetek pouka
Zaključek pouka
Učenci 9. razreda
2. september 2013
24. junij 2014
13. junij 2014
Ocenjevalni obdobji
2. 9. 2013–31. 1. 2014
1. 2. 2014–24. 6. 2014
(9. razred do 13. junija 2014)
Prvo ocenjevalno obdobje
Drugo ocenjevalno obdobje
Počitnice
Jesenske počitnice
Novoletne počitnice
Zimske počitnice
Prvomajske počitnice
Letne počitnice
28. 10. 2013–30. 10. 2013
27. 12. 2013–31. 12. 2013
24. 2. 2014–28. 2. 2014
28. 4. 2014–30. 4. 2014
26. 6. 2014–29. 8. 2014
Prosti dnevi
Dan reformacije
Dan spomina na mrtve
Božič
Dan samostojnosti in enotnosti
Novo leto
Prešernov dan
Velikonočni ponedeljek
Praznik dela
Dan državnosti
31. 10. 2013
1. 11. 2013
25. 12. 2013
26. 12. 2013
1. 1. 2014
8. 2. 2014
21. 4. 2014
1.–2. 5. 2014
25. 6. 2014
Stran 11
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Razdelitev spričeval


13. junij 2014 – za učence 9. razreda
24. junij 2014
Popravni in predmetni izpiti



16. 6. 2014–30. 6. 2014 za učence 9. razreda.
26. 6. 2014–9. 7. 2014 za učence 1.–8. razreda.
18. 8. 2014–29. 8. 2014 za učence 1.–9. razreda (drugi rok).
Informativni dan v srednjih šolah za učence 9. razreda

14. in 15. februar 2014
Stran 12
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
SODELOVANJE S STARŠI
Govorilne ure:
Redne govorilne ure so ob četrtkih ob 16.30:






26. 9. 2013,
28. 11. 2013,
30. 1. 2014,
6. 3. 2014,
8. 5. 2014,
5. 6. 2014.
Po dogovoru z učitelji se starši lahko dogovorijo za individualne
govorilne ure.
Ravnatelj in poslovna sekretarka sta na voljo vsak dan med 8. in 14.
uro.
Roditeljski sestanki:
 2. september 2013: predstavitev vzgojno-izobraževalnega dela
šole
 28. november 2013: nacionalno preverjanje znanja (6. in 9. razred)
 30. januar 2014: poklicno svetovanje staršem (9. razred)
 marec 2014: predavanje za starše
 junij 2014: piknik, pregled dela v šolskem letu 2013/2014
Stran 13
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM
Število ur na
teden
Predmeti
Slovenski jezik
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
6. r.
7. r.
8. r.
9. r.
6
7
7
5
5
5
4
4
4
2
2
2
Tuji jezik
Likovna umetnost
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Glasbena umetnost
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Matematika
4
4
5
5
4
4
4
4
4
Tehnika in tehnologija
2
3
4
4
4
Gospodinjstvo
2
2
2
2
2
3
2
2
2
4
3
2,5
2,5
2,5
4
2
3
Naravoslovje
Spoznavanje okolja
3
3
3
Družboslovje
Šport
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
Izbirni predmet
Oddelčna skupnost
Računalniško
opismenjevanje
Socialno učenje
1
1
1
1
1
1
20,5
21,5
22,5
25
26
26
29,5
30
30
Dopolnilni pouk
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Dodatni pouk
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kulturni dnevi
4
4
4
3
3
3
3
2
3
Naravoslovni dnevi
3
3
3
3
3
3
3
3
2
Tehniški dnevi
3
3
3
4
4
4
4
10
10
Športni dnevi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Skupaj ur
Stran 14
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Razredniki
1. in 2. razred: Nina Aupič
3. razred: Monika Mihelič
4. in 6. razred: Sanela Majstorović
5. razred: Judita Rupnik
7. razred: Mateja Medvešek Rjavec
8. in 9. razred: Tina Črnič
Ostali učitelji
Zvonka Cerjanec, Katarina Konda, Marko Šikonja, Nadja Videtič,
Špela Vraničar, Peter Mravinec, Mojca Kambič, Maja Rakar, Jože
Hudelja, Antonija Papež in Janez Pašič
Dopolnilni pouk in dodatni pouk
Organiziran je za učence, ki imajo težave pri določenem predmetu oz.
si želijo pridobiti več znanja.
Izbirna predmeta
V programu devetletne osnovne šole si učenec izbere vsaj en izbirni
predmet. V tekočem šolskem letu so si učenci 7., 8. in 9. razreda
izbrali dva izbirna predmeta: računalništvo in šport za zdravje.
Stran 15
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Šolske ure
predura
7.30–8.15
1. ura
8.20–9.05
2. ura
9.10–9.55
malica
25 minut
3. ura
10.20–11.05
4. ura
11.10–11.55
5. ura
12.00–12.45
6. ura
12.50–13.35
7. ura
13.40–14.25
Interesne dejavnosti
V šolskem letu 2013/2014 načrtujemo naslednje interesne dejavnosti:
 Gorniški krožek (v okviru le-tega je izpeljana dvodnevna
planinska šola za učence 8., 9. razreda in PPVI 4, 5), mentor
Janez Jerman
 Likovni krožek za mlajše učence, mentorica Mojca Kambič
 Likovni krožek za starejše učence, mentorica Špela Vraničar
 Računalniški krožek, mentorica Tina Črnič
 Pevski zbor, mentorici Nina Aupič, Monika Mihelič
 Kolesarski krožek, mentorica Tadeja Malnarič Miketič
 Športni krožek, mentor Marko Šikonja
 Badminton, mentor Marko Šikonja
 Bralna značka, mentorica Mateja Medvešek Rjavec
Stran 16
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj











Novinarski krožek, mentorici Mateja Medvešek Rjavec, Nadja
Videtič
Knjižničarski krožek, mentorica Mateja Medvešek Rjavec
Recitatorski krožek, mentorica Mateja Medvešek Rjavec
Vrtnarski krožek, mentorici Darinka Jerman, Katarina Konda
Socialne veščine, mentorica Darinka Jerman
Modelarski krožek, mentor Peter Mravinec
Med dvema ognjema, mentorica Sanela Majstorović
Namizni tenis, mentorica Tadeja Malnarič Miketič
Plesne urice, mentorici Judita Rupnik, Mojca Kambič
Prva pomoč, mentorica Katarina Konda
Vesela šola, mentorica Mojca Kambič
Preverjanje in ocenjevanje znanja
Preverjanje in ocenjevanje znanja učencev poteka v skladu s
pravilnikom, predpisanim s strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport.
V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, tj. od 1. do vključno 3.
razreda, se znanje ocenjuje z opisnimi ocenami.
V drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, tj. od 4. do
vključno 9. razreda, se znanje ocenjuje s številčnimi ocenami.
Stran 17
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Učenčevo znanje se ocenjuje skozi vse ocenjevalno obdobje pri vseh
predmetih.
Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri
tedensko, se znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri
čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri
tedensko, se znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri
čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
Učenci lahko pišejo izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ
dvakrat v tednu in enkrat na dan, lahko pa tudi trikrat na teden, če bo
tretje pisanje namenjeno ponovitvi. V tem primeru učenci ne smejo
pisati pisnih izdelkov tri dni zaporedoma.
O datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti učenci seznanjeni vsaj
pet delovnih dni prej. Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco
pa učenci ne pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru, da bodo pisni
izdelek ponavljali.
Nacionalno preverjanje znanja
Ob koncu drugega (6. razred) in tretjega vzgojno-izobraževalnega
obdobja (9. razred) se znanje učencev preverja z nacionalnimi
preizkusi znanja, ki pa niso obvezni. Učenci se za preverjanje odločajo
prostovoljno s pisnim soglasjem staršev.
Učenci pišejo teste iz matematike, slovenščine, kot tretji predmet je v
tem šolskem letu izbran predmet naravoslovje.
Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o
znanju učenca.
V šolskem letu 2013/14 se bo nacionalno preverjanje znanja izvajalo
6., 8. in 12. maja 2014.
Stran 18
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Področja/ leto šolanja
1. stopnja
2. stopnja
3. stopnja
1
4
7
2
3
5
6
8
9
4. stopnja
10
11
12
5. stopnja
13
14
Razvijanje samostojnosti
8
7
5
4
4
Splošna poučenost
5
7
7
5
5
Gibanje in športna vzgoja
3
4
5
5
5
Glasbena vzgoja
2
3
3
2
2
Likovna vzgoja
2
2
4
3
3
Delovna vzgoja
2
3
6
9
9
2
2
Izbirne vsebine
15
22
26
30
30
30
1. stopnja
2. stopnja
3. stopnja
4. stopnja
5. stopnja
Kulturni dnevi
4
3
3
2
3
3
3
Naravoslovni dnevi
3
3
3
3
2
3
3
Športni dnevi
5
5
5
5
5
Delovni dnevi
3
4
8
6
6
Število ur na teden
Dnevi dejavnost
Stran 19
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Razredniki
1. in 2. stopnja: Tadeja Malnarič Miketič
2. stopnja: Bjanka Bogovac
3. in 4. stopnja: Romana Andrejka Kavčič
4. in 5. stopnja: Nadja Videtič
Ostali učitelji
Zvonka Cerjanec, Marko Šikonja, Peter Mravinec, Špela Vraničar,
Mojca Kambič, Tina Črnič, Miroslava Stegne
Varuhi
Renata Šujica, Mateja Stariha, Janja Brunskole, Janez Jerman
Ocenjevanje
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja je ocenjevanje na vseh
stopnjah izključno opisno. Učenci so razporejeni v pet stopenj glede
na leto šolanja.
Opisujejo se dosežki v smislu napredovanja po operativnih ciljih iz
individualiziranega programa vsakega učenca. Ob koncu šolskega
leta se izda potrdilo z opisno oceno napredka učenca po posameznih
področjih.
Stran 20
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Šolske ure
1. ura
8.05–9.05
2. ura
9.05–10.05
3. ura
10.05–11.05
4. ura
11.05–12.05
5. ura
12.05–13.05
6. ura
13.05–14.05
DNEVI DEJAVNOSTI
Športni dnevi





Orientacijski pohod, vodja Janez Jerman
Športne igre, vodja Marko Šikonja
Sankanje in smučanje, vodja Marko Šikonja
Atletika, vodji Marko Šikonja in Antonija Papež
Plavanje, vodja Marko Šikonja
Tehniški dnevi
 Adventni venčki, vodja Špela Vraničar
 Obisk kmetije Štrucelj v Gribljah in družine Raztresen v Rimu,
vodja Katarina Konda
 Dan odprtih vrat, vodja Nina Aupič
 4. – 9. razred: Urejanje šole in okolice, vodje razredniki
 8. in 9. razred: Prikaz žaganja lesa, vodja Nadja Videtič
 8. in 9. razred: Dnevi kruha v Karlovcu, vodja Nadja Videtič
Stran 21
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
 8. in 9. razred: Izrezovanje buč, vodja Špela Vraničar
 8. in 9. razred: Obisk CENTRA BIOTEHNIKE IN TURIZMA, Grm
v Novem mestu, vodja Darinka Jerman
 8. in 9. razred: Obisk adrenalinski parka na Otočcu, vodja Tina
Črnič
 8. in 9. razred: Kreativne delavnice, vodja Špela Vraničar
Naravoslovni dnevi
 Tradicionalni slovenski zajtrk, vodja Katarina Konda
 Nabiranje in peka kostanja, vodja Janez Jerman
 Zdravstvena vzgoja, vodje razredniki
Kulturni dnevi
 Pikin festival v Velenju, vodja Mateja Medvešek Rjavec
 Zimski kolaž, vodja Nina Aupič
 Beri naprej, za nas ni mej, zaključek bralne značke, vodja Mateja
Medvešek Rjavec
 1., 2. in 3. razred, PPVI I: Kulturne urice (razstave, predstave,
gostovanja), vodje razredniki
Delovni dnevi – PPVI




Urejanje šole in okolice, vodje razredniki
Adventni venčki, vodja Špela Vraničar
Dan odprtih vrat, vodja Nina Aupič
PPVI II, III, IV, V, VI: Obisk kmetije Štrucelj v Gribljah in družine
Raztresen v Rimu, vodja Katarina Konda
 PPVI III, IV, V, VI: Delovni dan v VDC-ju v Črnomlju, vodja Nadja
Videtič
 PPVI III, IV, V, VI: Prikaz žaganja lesa, vodja Nadja Videtič
Stran 22
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
 PPVI III: Delovni dan v VDC-ju na Vinici, vodja Romana Andrejka
Kavčič
 PPVI III: Kreativne delavnice, vodja Špela Vraničar
AKTIVNOSTI IN UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE
VARNOSTI UČENCEV
Za varnost učencev je poskrbljeno z upoštevanjem predpisanih
standardov in normativov, s pravili hišnega reda, pravili šolskega
reda, nadzorom strokovnih delavcev šole nad učenci pred poukom,
med poukom, po pouku in dežurstvi med odmori.
Za varstvo učencev je, upoštevaje standarde in normative,
poskrbljeno tudi na izletih, ekskurzijah, tehniških, naravoslovnih,
športnih, kulturnih dnevih itd.
Dežurstvo in nadzor strokovnih delavcev
Dežurstvo opravljajo učitelji po vnaprej določenem razporedu, ki je
objavljen na oglasni deski v zbornici. Dežurni učitelj spremlja
upoštevanje šolskega reda po hodnikih ter v učilnicah v času
odmorov in malice.
Za nadzor na hodnikih in učilnicah poleg dežurnih učiteljev
poskrbijo tudi drugi učitelji, če je potrebno.
Prihajanje v šolo in odhajanje iz nje
Učenci prihajajo v šolo 5–10 minut pred začetkom pouka ali drugih
dejavnosti.
Stran 23
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Po zaključku pouka učenci zapustijo šolo in se ne zadržujejo v okolici
šole.
Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, takoj po pouku v
spremstvu učiteljev odidejo v učilnico, ki je za to namenjena.
Odmori
Učenci se med odmori sprostijo in pripravijo za naslednjo uro. Med
odmori morajo spoštovati navodila dežurnih učiteljev, razrednikov in
ostalih delavcev šole. Med odmorom ne zapuščajo šolskih prostorov.
Prehrana
Učenci malicajo v učilnicah. Po malico hodijo dežurni učenci. Učitelj v
razredu skrbi za nadzor učencev med malico. Po jedi dežurni učenci
pospravijo in odnesejo rabljeno posodo in ostanke hrane v kuhinjo.
Na kosilo hodijo učenci v OŠ Mirana Jarca Črnomelj. Spremlja jih
učitelj podaljšanega bivanja.
Pomembno za učence
V šoli morajo učenci imeti šolske copate.
V šolo naj učenci ne nosijo večjih zneskov denarja in vrednejših
predmetov (mobilnih telefonov, tabličnih računalnikov …).
V primeru, da učenca sošolec izsiljuje, ga trpinči, nagovarja k
prepovedanim dejanjem, naj se takoj obrne po pomoč k razredniku
ali socialni delavki.
Stran 24
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Nasveti za varno pot v šolo
Učenci, ki se vozite v šolo z avtobusom, bodite posebej previdni pri
čakanju nanj, še posebej pri vstopanju in izstopanju.
Pred vstopom v prevozno sredstvo se ne prerivamo, vstopamo drug
za drugim, tako tudi izstopamo. Med vožnjo se primerno obnašamo
(se ne prerivamo, ne kričimo …).
VZGOJNI NAČRT ŠOLE, PRAVILA ŠOLSKE
PREHRANE, PRAVILA ŠOLSKEGA REDA IN HIŠNI
RED
Dokumenti so objavljeni na šolski spletni strani, na naslovu
http://www.osmsn.si.
Stran 25
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
POSEBNI DOSEŽKI UČENCEV V ŠOLSKEM LETU
2012/13
Športna tekmovanja
2. mesto
državno
Rogla
veleslalom
Primož Žagar
tehnika
Mateja Žagar
Tekmovanje v tehniki
1. mesto
državno
Ljubljana
Računanje je igra, računalništvo
4. mesto
7. mesto
Škofja Loka
Jesenice
državno
državno
računalništvo
matematika
državno
državno
državno
splošna poučenost
splošna poučenost
splošna poučenost
Nina Starašinič
Nina Starašinič
Vesela šola, Dragatuš:
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
Miha Šuklje
Jaka Bohte
Robi Brajdič
Natečaji, srečanja
sodelovanje
Krško
sodelovanje
Črnomelj
sodelovanje
Semič
sodelovanje
Karlovac
nastop
Črnomelj
sodelovanje
Trebnje
likovni natečaj
Evropa v šoli
6. mednarodna
kiparska kolonija
mladih
31. mednarodni
slikarski Extempore
mednarodno
likovno srečanje
»Vršnjaci i
pomagači«
45. let Sožitja
predizbor
Župančičeve
frulice
slikanje
Aleš Erčulj
kiparstvo
Miha Šuklje,
Primož Žagar
slikanje
Mateja Žagar
Nina Starašinič
Aleš Erčulj
Izidor Katkič
Ana Hutar
Žana Makovec
Jaka Bohte
1., 2. razred
PPVI 1, 2, 3
Jaka Bohte
quilling
plesni
nastop
recitiranje
Stran 26
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
nastop
Črnomelj
nastop
Metlika
REDUPRE
mednarodni
projekt
Evropa v šoli,
zaključna reg.
prireditev
pevskoplesni
nastop
plesni,
instrum.
nastop
Romski učenci
šole
3., 4., 5. razred in
romski učenci od
6.-9. razreda.
Dopuščamo možnost, da zaradi okoliščin šola spremeni katero
od navedenih dejavnosti v publikaciji.
Stran 27
Publikacija OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
URNIKI
PON
TOR
SRE
ČET
PET
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PON
TOR
SRE
ČET
PET
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stran 28