Poročilo o realizaciji LDN vrtca 2012/13

Comments

Transcription

Poročilo o realizaciji LDN vrtca 2012/13
OŠ Prebold
Organizacijska enota VRTEC
POROČILO O REALIZACIJI
LETNEGA DELOVNEGA
NAČRTAVRTCA
za šolsko leto 2012/2013
Poročilo o realizaciji LDN vrtca
Šolski leto 2012/2013
Kazalo
1 URESNIČEVANJE VIZIJE S POSLANSTVOM IN VREDNOTAMI............................................ 3 2 REALIZACIJA RAZVOJNEGA PROGRAMA VRTCA ................................................................ 3 3 PREDSTAVITEV VRTCA Z ORGANIZACIJO DELA .................................................................. 4 3.1 Strokovni delavci ........................................................................................................................................ 4 3.2 Tehnični delavci ......................................................................................................................................... 5 4 POSLOVNI ČAS VRTCA ................................................................................................................. 6 5 DNEVNI RED ................................................................................................................................... 6 6 PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE ............................................................................................ 6 6.1 Dodatni program v okviru izvedbenega kurikula ....................................................................................... 7 6.2 Dodatni program po poslovnem času vrtca (popoldanske interesne dejavnosti) ....................................... 9 6.3 Projekti ....................................................................................................................................................... 9 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA ................................................................................................. 11 ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM IN PREHRANA .............................................................. 11 PRIREDITVE IN PRAZNOVANJA ............................................................................................... 11 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE DELAVCE ....................................................................... 12 SODELOVANJE S STARŠI .......................................................................................................... 16 SODELOVANJE VRTCA Z OKOLJEM ....................................................................................... 16 PROGRAM MEDIJSKEGA JAVLJANJA .................................................................................... 17 ŠOLSKI SKLAD – ENOTA VRTEC ............................................................................................. 17 ZAKLJUČEK .................................................................................................................................. 17 Osnovna šola Prebold OE VRTEC
2
Poročilo o realizaciji LDN vrtca
1
Šolski leto 2012/2013
URESNIČEVANJE VIZIJE S POSLANSTVOM IN VREDNOTAMI
V prizadevanju, da bi se otroci v vrtcu Prebold počutili varne in sprejete in da bi preživljali
prijetno otroštvo v družbi vrstnikov, smo otrokom ponudili veliko možnosti za igro in različne
dejavnosti, ki so jim omogočale izražanje in razvijanje njihovih kompetenc.
V šolskem letu 2012/2013 smo na nivoju vrtca sledili ciljema: razvijanje jezikovnih
kompetenc za sobivanje v družbi, skupnosti, s poudarkom na procesu porajajoče se
pismenosti ter razvijanje otrokove samostojnosti pri vsakodnevnih opravilih.
Prednostne vsebine vzgojno izobraževalnega dela so temeljile na raziskovanju, opazovanju,
spremljanju in izvajanju.
Sledili smo smernicam – spoštovanje narave in življenje v zdravem ter urejenem okolju. Uspešno
smo realizirali vse predvidene aktivnosti na področju ekologije in programa »Zdravje v vrtcu«, ki
ga vodi Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana.
Ob viziji vrtca »Vrtec – hiša veselja, igre, varnosti in znanja« in sprejetih vrednotah (glej LDN vrtca
2012/2013 in publikacijo vrtca) so vzgojiteljice z izvajanjem vzgojnih dejavnosti oblikovale
samostojnost in socializacijo otrok. Pri delu z njimi so spodbujale jezikovne kompetence (s
poudarkom na procesu porajajoče se pismenosti) za sobivanje v družbi.
2
REALIZACIJA RAZVOJNEGA PROGRAMA VRTCA
Po strateško zasnovanem razvojnem načrtu vrtca smo v tem letu naše delo usmerili v doseganje
naslednjih ciljev:
Zagotoviti višjo kakovost storitev na ravni programov predšolske vzgoje z izvajanjem
kurikuluma na strukturni, posredni in procesni ravni kazalnikov kakovosti.
● Strukturna raven
Investicije:
Povzetek dopisa Občine Prebold z dne 19. 8. 2013, župan g. Vinko Debelak.
V pomladnih mesecih letošnjega leta (2013) se je zaključil niz projektov, s katerimi so proračun
Občine Prebold ter OŠ Prebold OE vrtec zaključili investicije na področju vzgoje in izobraževanja z
dograditvijo manjkajočih prostorov ter prenove in obnove obstoječih prostorov.
»Vsi napori pri zagotavljanju financiranja izvedenih investicij in delo delavcev vzgoje in
izobraževanja v oteženih in utesnjenih pogojih so bili izpeljani z enim samim ciljem, da se tudi v
bodoče zagotavlja vse potrebne prostore ter kvalitetne pogoje in sredstva za delo vseh otrok in
zaposlenih v Preboldu.« konec citata
Razpoložljiva finančna sredstva so nam omogočala, da smo imeli ustrezna kvalitetna sredstva za delo
v vseh oddelkih. Poleg nabave potrošnega materiala (raznobarvni papir različnih formatov, lepilo,
barvniki, glina…) smo nabavili didaktična sredstva za vse oddelke in manjše športne rekvizite (žoge,
obroči, trakovi, rutice).
● Posredna raven
Glede na potrebe delavcev smo organizirali oblike stalnega strokovnega izpopolnjevanja in nudili
mentorstvo dijakom in študentom predšolske vzgoje pri obveznem praktičnem delu ter nadaljevali z
realizacijo cilja: »Izboljšati sodelovanje med zaposlenimi – timsko delo in sodelovanje med vrtcem in
družino«.
● Procesna raven
Uspešno je potekalo načrtovanje, izvajanje in evalviranje kurikula. Z načrtovanim delom smo
uresničili zastavljene naloge in cilje, tako v posameznih oddelkih, kot tudi na nivoju celotnega vrtca.
Osnovna šola Prebold OE VRTEC
3
Poročilo o realizaciji LDN vrtca
3
Šolski leto 2012/2013
PREDSTAVITEV VRTCA Z ORGANIZACIJO DELA
V šolskem letu 2012/2013 je izvajanje predšolske vzgoje v vrtcu Prebold potekalo:
v septembru in oktobru v 14-ih oddelkih, od novembra do februarja v 13-ih oddelkih in od
marca 2013, zopet v 14-ih oddelkih.
V novembru 2012 smo zaradi zmanjšanega števila otrok vključenih v vrtec in razporejanja
kadra zaradi daljših bolniških odsotnosti ter zaradi načrtovanih del pri obnovi vrtca, 9 otrok I.
starostnega obdobja (iz oddelka 5), prerazporedili na razpoložljiva prosta mesta (v obstoječe 3
oddelke I. starostnega obdobja) in sicer v vsak oddelek 3 otroke.
14. oddelek smo ponovno odprli v marcu 2013, ko se je povečalo število vključenih otrok in
so bila v obstoječih oddelkih zasedena vsa razpoložljiva prosta mesta.
3.1
Strokovni delavci
ZAP.ŠT.
PRIIMEK IN IME
DELOVNO MESTO
VODSTVO VRTCA
1. Oton Račečič
2. Ljudmila Podgoršek
RAVNATELJ
POM. RAVNATELJA
STROKOVNI DELAVCI
3. Cukjati Barbara
4. Češarek Rebeka
5. Daničič Katarina
6. Doler Ksenija
7. Glušič Marijana
8. Goričanec Karin
9. Hrboka Sirše Inge
10. Končina Matejka
11. Korun Tjaša
12. Kukovec Simona
13. Kupec Milojka
14. Matko Mateja
15. Mernik Alenka
16. Mlakar Barbara
17. Motoh Bernarda
18. Napotnik Cvetka
19. Ocepek Platovšek Mateja
20. Ofentavšek Tjaša
21. Pepelnik Tanja
22. Plaskan Darinka
23. Plesec Tadeja
24. Rajh Majda
25. Rukav Nevenka
26. Selič Lidija
27. Stergar Jolanda
28. Škrabl Mojca
29. Šmigl Urška
30. Štorman Metka
31. Maja Švab
32. Tratnik Janja
33. Vogrinc Valentina
POM. VZG
VZG
POM. VZG
VZG
VZG
POM. VZG
VZG
POM. VZG
VZG
VZG
VZG
VZG
VZG
POM. VZG
VZG
POM. VZG
VZG
VZG
POM. VZG
POM. VZG
VZG
VZG
POM. VZG
VZG
VZG
POM. VZG
POM. VZG
POM. VZG
VZG
POM. VZG
POM. VZG
Osnovna šola Prebold OE VRTEC
OPOMBA
nad. Majdo Rajh
porodniški dopust
porodniški dopust
nad. Tjašo Korun
nad. Ksenijo Doler
4
Poročilo o realizaciji LDN vrtca
Šolski leto 2012/2013
Krajše in tudi daljše bolniške izostanke smo nadomeščali z notranjo organizacijo oziroma s
prerazporeditvijo delavcev. Zaradi daljše bolniške odsotnosti dveh strokovnih delavk smo za
nadomeščanje zaposlili pomočnico vzgojiteljice Majo Sirše in vzgojiteljico Rebeko Češarek.
3.2
Tehnični delavci
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
PRIIMEK IN IME
GOLIČ Jana
CVERLE Boštjan
ŽLAK Romana
KITAK Metka
ANICA Jurić
KRANJEC Cvetka
VIVOD Elizabeta
JUKO Ljuba
ŠVIGELJ Sabina
KUPEC Jana
ARH Slavica
DELO, KI GA OPRAVLJA
knjigovodkinja
hišnik, vzdr.
kuharica
kuharica
pom. kuharice (4 ure)
pom. kuharica, perica
perica, čistilka (4ure)
čistilka
čistilka (v bolniškem staležu)
čistilka
čistilka (nad. čistilko v bol.st.)
● Pregled števila vključenih otrok po oddelkih, starostnih skupinah in mesecih
ODD.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
SK
otrok
STAR.
SKUP.
- let
1-2
1-2
1-2
2-3
1-3
2-3
2-4
2-4
2-4
3-5
3-5
4-5
4-6
5-6
SEP.
OKT.
NOV.
DEC.
JAN.
FEB.
MAR.
APR.
MAJ
JUNIJ
10
10
9, 8
14
10
12
18
19
19
21
21
24
20
21
228
227
10
11
9, 10
14
10
12
18
19
19
21
21
24
20
21
229
230
14
14
13
14
/
11
18
19
19
20
21
23
20
21
227
14
14
14
14
/
13
18
19
19
19
21
23
20
21
229
14
14
14
14
/
14
18
19
19
19
21
23
20
21
230
14
14
14
14
/
14
18
19
19
19
21
22
20
21
229
14
14
14
14
2
14
18
19
19
19
21
22
20
21
231
14
14
14
14
5, 7
13, 14
18
19
19
20
21
22
20
21
235
236
14
13
14
14
9
14
18
19
19
20
21
22
20
22
239
14
14
14
14
12
14
19
19
19
21
21
23
20
22
246
Povprečno število vključenih otrok v vrtec v šolskem letu 2012/2013 je bilo 232 otrok.
● Pregled prisotnosti otrok – obisk po mesecih:
MESEC
september
oktober
november
december
januar
februar
marec
april
maj
junij
OBISK %
83,3
76,0
77,7
66,7
68,0
60,0
81,4
72,3
76,1
71,8
Povprečni obisk otrok v šolskem letu 2012/2013 je bil 73,3 %.
Osnovna šola Prebold OE VRTEC
5
Poročilo o realizaciji LDN vrtca
Šolski leto 2012/2013
Obisk otrok v juliju in avgustu 2012:
JULIJ
Povprečno število otrok
76
AVGUST
Povprečno število otrok
72
Zaradi odhoda otrok v OŠ je bilo v juliju in avgustu izpisanih 30 otrok.
Počitniško delo v vrtcu so opravljali dijaki in študentje občine Prebold (9 kandidatov, vsak kandidat 10
dni). Na delo so jih razporejali določeni mentorji glede na potrebe neposrednega dela z otroki v
oddelku (urejanje prostorov, igrač, didaktičnih sredstev, zunanjih površin vrtca, delo v kuhinji,
pralnici).
4
POSLOVNI ČAS VRTCA
Poslovni čas vrtca je bil določen na osnovi podatkov iz prijavnic in ugotovljenih dejanskih potreb
staršev. Tako je vrtec posloval od 5.15 do 16.30.
Od 5.15 do 5.30 in od 15.45 do 16.30 je bilo organizirano dežurstvo. Dežurstvo je bilo zagotovljeno
samo za otroke staršev, pri katerih je bila upoštevana njihova specifičnost pri zaposlitvi in s tem
povezana časovna nuja po zelo zgodnjem ali zelo poznem dnevnem varstvu (različni delovni čas, kraj
zaposlitve, prometne zveze).
5
DNEVNI RED
Upoštevali smo dnevni red vrtca, ki smo ga opredelili v LDN vrtca. S časovnim zamikom je bilo
staršem tudi omogočeno, da so po predhodnem dogovoru pripeljali otroka tudi kasneje, otroku pa je
bil zagotovljen zajtrk.
6
PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE
Programi po trajanju:
Izvajali smo dva osnovna programa po trajanju.
● Dnevni program (DP)
- od 6 do 9 ur za otroke od 1. do 6. leta, s tremi obroki prehrane in napitkom.
● Poldnevni program (PP)
- od 4 do 6 ur za otroke od 1. do 6. leta z dvema obrokoma prehrane in napitkom.
Večina otrok je bila vključena v dnevni program.
Vsebinski program:
V vrtcu smo izvajali dejavnosti, ki so temeljile na javno veljavnem vsebinskem programu –
Kurikulumu za vrtce – z upoštevanjem razvojnih zakonitosti posameznega obdobja in bile prilagojene
starostni stopnji otrok.
Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela oz. izvedbenega kurikula je potekalo v tandemu – vzgojiteljica
in pomočnica vzgojiteljice – z uresničevanjem:
- smotrov, načel, področij dejavnosti iz Kurikuluma za vrtec,
- programa dela iz LDN oddelka in LDN vrtca,
- načrtovanega izvedbenega kurikula po vsebinsko razdeljenih obdobjih, ki zaznamujejo časovno in
krajevno aktualnost našega okolja (z upoštevanjem otrokovih potreb in interesov),
- vsakodnevno načrtovanih dejavnosti,
- dodatnih programov, projektov vrtca in skupnih nalog.
Osnovna šola Prebold OE VRTEC
6
Poročilo o realizaciji LDN vrtca
Šolski leto 2012/2013
Prednostni cilji vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2012/2013 so na nivoju
vrtca temeljili na:
● razvijanju jezikovnih kompetenc za sobivanje v družbi, skupnosti, oddelku s poudarkom na procesu porajajoče
se pismenosti (s smiselno uporabo IKT v izvedbenem kurikulu);
● razvijanju otrokove samostojnosti pri vsakodnevnih opravilih (higiensko prehranjevalne navade, osebna
urejenost, prostorska urejenost…)
● povečanju vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu;
(Priloga: Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2012/2013)
6.1
Dodatni program v okviru izvedbenega kurikula
Dodatni program izvedbenega kurikula je zajemal:
Obogatitveni program, ki so ga izvajale strokovne delavke v dopoldanskem času in je bil namenjen
vsem otrokom. Otroci so imeli bogato izbiro vsebin, z možnostjo vključevanja na izražene interese.
● Vrtčevski otroški pevski zbor
V pevski zbor so bili vključeni starejši predšolski otroci. Otroci so prepevali otroške pesmi (ljudske in
sodobne) in se uvajali v zborovsko petje. Interes za petje v zboru je bil zelo velik, saj se ga je udeležilo
kar 33 otrok. Otroci so se naučili 12 otroških pesmi, s katerimi so se uspešno predstavili ob zaključku
šolskega leta.
● Mladi gasilci
Dejavnost je bila namenjena vsem otrokom in je temeljila na začetnih aktivnostih gasilstva.
Največ aktivnosti se je odvijalo v mesecu oktobru (mesec požarne varnosti).
Program dela je obsegal:
- malo šolo gasilstva – spoznavanje gasilskih aktivnosti in opreme,
- izvedbo iger gasilsko športnih disciplin, pogojenih na letni čas, prostor in starost udeležencev,
- ustvarjalne delavnice (izdelava gasilskih vozil, trganke…).
Na letošnjem gasilskem občinskem tekmovanju so otroci iz vrtca pod vodstvom mentorice ge.
Darinke Plaskan prejeli dva pokala.
● Vrtec poje in pleše
Tudi v letošnjem šolskem letu so prihajali v vrtec Ljudski pevci in skupaj z otroki prepevali ljudske
pesmi. Skupno sodelovanje z uresničevanjem projekta »Ljudska pesem nas združuje« je potekalo tudi
na prireditvi:
- koncert: »Z ljudsko pesmijo in glasbo v novo leto«, realiziran 19.1.2013.
Prav tako je okviru obogatitvenega programa potekalo sodelovanje z ljudskimi pevci v Domu
upokojencev Prebold. Otroci so pod vodstvom vzgojiteljic s petjem, igranjem na male ritmične
instrumente in plesom razveseljevali starejše občane.
● Ustvarjalne delavnice
Otroci so imeli možnost ustvarjanja iz odpadnega materiala, papirja, gline in naravnega materiala.
Uporabljali so različne tehnike za risanje, slikanje, lepljenje in modeliranje. Likovno so upodabljali
živali, rastline, predmete, sadje, prevozna sredstva ter pravljična bitja. Pogosto so se otroci pogovarjali
o svojih likovnih delih, jih primerjali in si na ta način razvijali osnove za vrednotenje likovnih
stvaritev. Na ustvarjalne delavnice (v dopoldanskem času) so bili v veselem decembru in v času
odprtih vrat v mesecu aprilu vabljeni tudi preboldski otroci, ki niso vključeni v Vrtec Prebold.
● Mali raziskovalci
Otrokom so bila ponujena različna opazovanja, raziskovanja bodisi v neposrednem stiku z naravo in
posredno. IKT metode (svetovni splet, videoposnetki) in različna slikovna gradiva iz informativnopoljudnoznanstvene literature so bila zelo ugodna za otrokovo spoznavanje, predvsem vulkanov,
njihovega izbruha na kopnem in v morju. Izvajali so preproste in zanimive poizkuse (raziskovanje
vlažnih tal, kjer domujejo deževniki, moč zraka v napihnjenih balonih, ali bo žarnica zasvetila, igra z
Osnovna šola Prebold OE VRTEC
7
Poročilo o realizaciji LDN vrtca
Šolski leto 2012/2013
magnetki…). Velik pomen in poudarek je bil na skrbi in odnosu do narave. Otroci so imeli možnost,
da so pridobili veliko zanimivih, tudi neobičajnih informacij.
● Živi kotiček narave (akvarij, terarij)
Med letom smo živi kotiček (akvarij) zaradi objektivnih okoliščin premestili v prostor, kjer je bil
otrokom težje dosegljiv, zato so strokovne delavke po oddelkih namestile še terarije s paličnjaki in
orjaškimi polži ter akvaterarije za žabe.
Posebno doživetje pa je bilo spremljanje rasti in razvoja orjaških polžev in žab (od mresta so žabe).
Razvoj in rast so spremljali z beleženjem v tabele v obliki grafičnega prikaza.
● Gledališče v vrtcu
Načrtovane lutkovne in igrane predstave so izvajale strokovne delavke ob tednu otroka, v prazničnem
decembru, ob dnevu odprtih vrat, svetovnih dnevih, državnih praznikih (vsebina se je nanašala na
praznovanja in aktualne dogodke).
● Cvetlične gredice
Zaradi izrednih okoliščin (gradnja, obnova vrtca) smo v letošnjem šolskem letu dejavnost prilagodili
dani situaciji. Otroci so sejali zelišča, zelenjavo in cvetlice v cvetlične lončke in korita v igralnici in na
terasi. Otroci so osvojili nove pojme (seme, čebulica, sadika…), spremljali rast z opazovanjem in
beleženjem ter spoznavali, kaj rastlina potrebuje za rast. Sadike so odnesli domov in jih skupaj s starši
presadili v domače okolje.
● Knjižnica
Tudi v tem šolskem letu je knjižnica delovala v vrtčevski pisarni in se je precej zmanjšal obisk otrok in
staršev zaradi obiskov v novi knjižnice, ki je v prizidku vrtca. V mesecu aprilu smo zato prenehali z
izvajanjem programa. Občasno so se knjižnice posluževale strokovne delavke, ki so izposojeno
knjižno gradivo uporabljale pri izvedbenem kurikulu oddelka oziroma za obogatitev knjižnih kotičkov.
Nabavljeno leposlovno in strokovno gradivo je izvajalka programa redno vnašala v inventurno knjigo
in skrbela za urejenost knjižnih polic. Želimo si, da bi naša knjižnica z novim šolskim letom ponovno
delovala v prostorih vrtca, da bo zanimanje otrok in staršev za izposojo knjig večje, saj naša knjižnica
premore ogromno kvalitativnega otroškega in strokovnega gradiva.
● Interesne – dodatne nadstandardne dejavnosti v okviru izvedbenega kurikula so bile
namenjene otrokom glede na njihove interese in jih je ustanoviteljica Občina Prebold dodatno
financirala, del stroškov (za gledališki abonma) pa so prispevali tudi starši.
● Gledališki abonma za otroke od 3. leta
Otroci so si ogledali pet predstav. Vsebine predstav so bile premišljeno izbrane iz vsakdanjega
življenja otrok in odraslih, pravljičnega sveta in povezane z aktualnimi vsebinami oddelkov.
Gledališki abonma vrtca je izvajala skupina »Teater za vse« iz Jesenic.
Št.
1.
2.
3.
4.
Predstava
Igrana predstava
Lutkovna predstava
Lutkovno – igrana predstava
Lutkovna predstava
Naslov predstave
Medvedka na potepu
Deklica Lastovica
Kresna noč
Jagoda
Izvedba
29.11.2012
31.01.2013
04.04.2013
03.06.2013
● Plavalni tečaj za starejše predšolske otroke je bil uspešno realiziran v mesecu marcu
(od 12.3. do 16.3.2012) v bazenu Golovec. Udeležilo se ga je 24 otrok.
● V povezavi s športnim društvom Partizan Prebold je bil uspešno realiziran tudi plavalni tečaj (za vse
starejše pred. otroke) v bazenu Prebold prvi teden v mesecu juliju 2013. Udeležilo se ga je 20 otrok.
Osnovna šola Prebold OE VRTEC
8
Poročilo o realizaciji LDN vrtca
Šolski leto 2012/2013
● V povezavi s športnim društvom Prebold (ŠDPP) je bila izvedena tudi dejavnost CICI-TRIMČEK.
Interesna dejavnost je temeljila na športnih aktivnostih z elementi planinske vzgoje. Udeležilo se jo je
19 otrok.
● Vrtec v naravi v Mariji Reki za starejše predšolske otroke smo izvedli v mesecu maju
(od 22. do 24. maja 2011). Udeležilo se ga je 24 otrok.
● Smučarski tečaj ni bil realiziran, zaradi premajhnega števila prijavljenih otrok.
6.2
Dodatni program po poslovnem času vrtca (popoldanske interesne dejavnosti)
so bile namenjene otrokom od 2 – 6 leta, izvajajo se po poslovnem času vrtca in so jih starši plačali po ceniku
izvajalca.
Program
Gibalna vadba za otroke
Za otroke
od 2. leta
Izvajalec
Društvo Felicytas
Gibalno -športni
program:
»MIGEC- STRIGEC«
Plesne vaje za
predšolske otroke
od 3. leta
OŠ Prebold OE vrtec
Gregor Cestnik, Tanja
Pepelnik
Plesna šola: Plesni
mojster
Angleščina za najmlajše
od 3. leta
od 4. leta
C3-center, Gotovlje
Čas
vsak ponedeljek
od 16.00 – 17.00 in
četrtek od 17.00 do
18.00
vsak ponedeljek
od 17.00 – 18.30
Prostor
športna
dvorana OŠ
Vsak torek
16.15 – 17.00
športna
dvorana OŠ
vsak torek
od 15.15- 16.15
igralnica 13
OŠ Prebold
športna
dvorana OŠ
Gibalno športni program »MIGEC STRIGEC« sta izvajala strokovna delavca vrtca Prebold, Gregor
Cestnik in Tanja Pepelnik. V program je bilo vključenih 43 otrok.
6.3
Projekti
Vsebine in aktivnosti načrtovanih projektov vrtca in oddelkov smo uresničevali v določenem
časovnem obdobju in jih spremljali skozi celo šolsko leto.
● Zdrav vrtec
Otroci so preko vsakodnevnega prehranjevanja:
- spoznavali različno prehrano in pridobivali navade zdravega in raznolikega prehranjevanja,
- spoznavali so, da uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo ohranjati zdravje.
Otroci so z izvajanjem gibanja v prostoru in na prostem:
- doživljali ugodje v gibanju in si razvijali gibalne sposobnosti ter spoznavali pomen sodelovanja ter
spoštovanja in upoštevanja različnosti.
Otroci so preko različnih aktivnostih (v neposredni bližini) spoznavali pomen varnosti:
- spoznavali so, kako se lahko varujejo pred nezgodami oz. poškodbami, boleznimi in škodljivimi
snovmi.
Otroci so preko različnih aktivnosti spoznavali pomen dobrih medsebojnih odnosov:
- spoznavali so, da vsi odrasli in otroci pripadajo družbi in so pomembni, da morajo vsi ljudje v
določeni družbi pomagati in sodelovati, če hočemo ustvariti prijetno vzdušje in prijateljske odnose ter
se učili prevzemati odgovornosti zase in druge (sodelovanje v skupnosti – sobivanje).
V sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje smo uspešno realizirali projekt »Varno s
soncem« (zaščita pred škodljivimi posledicami sončnih žarkov), v katerega so bili vključeni otroci
stari od 1 do 6 let. Sodelovali smo tudi v programu »Zdravje v vrtcu«, ki ga vodi Zavod za
zdravstveno varstvo Ljubljana.
Osnovna šola Prebold OE VRTEC
9
Poročilo o realizaciji LDN vrtca
Šolski leto 2012/2013
● EKO-vrtec kot način življenja
Otroci so se s spoznavanjem, odkrivanjem in sodelovanjem:
- učili spoštljivega odnosa do narave,
- odkrivali, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo,
- pridobivali izkušnje, kako sami in odrasli ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispevajo
k varovanju in ohranjanju naravnega okolja,
- spoznavali, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam,
- razvijali predstavo o nastajanju odpadkov, zmanjševanju in ločevanju odpadkov in
- aktivno posegali v ohranjanje in urejanje prijaznejšega, lepšega in bolj zdravega okolja.
Realizirani podprojekti EKOPROJEKTA: Želimo živeti v zdravem in urejenem okolju
Oddelek
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Naslovi podprojektov
Želim biti zdrav in močan
Rad sem lep in čist
Rad sem lep in čist
Smetojed
Postal bom velik in močan
Skrbim za čisto okolje
Prehrambena piramida
Zdravo jem, zdravo živim
Okušam, vonjam tipam
Naš zeleni gozd
Zeleni gozd – spremljamo spremembe (snemamo,
fotografiramo)
Zeleni gozd – spremljamo spremembe (snemamo,
fotografiramo)
Ekološki poskusi
Ekološki poskusi
Realizirani projekti NA NIVOJU ODDELKOV (vrednote: samostojnost, strpnost,
spoštovanje)
Oddelek
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Naslovi projektov
Čeprav majhen – želim biti samostojen
Kaj vse že znamo sami?
Majhni koraki k samostojnosti
Počasi se daleč pride
To zmorem sam
Zmorem sam
Poklici naših staršev
Ko bom velik…
Lutka moja prijateljica
Pojte, pojte, drobne ptice (v sodelovanjem z oddelkoma 11, 12)
Pojte, pojte drobne ptice (v sodelovanju z oddelkoma 10, 12)
Pojte, pojte, drobne ptice (v sodelovanju z oddelkoma 10, 11)
Medgeneracijsko sodelovanje (ljudski pevci, varovanci doma starejših)
Medgeneracijsko sodelovanje (ljudski pevci, varovanci doma starejših)
● Kibernetična metoda v predšolskem obdobju
- Projekt v okviru Zavoda za šolstvo RS
V projekt sta bila vključena dva oddelka (otroci stari 5-6 let in 4-6 let), ostali oddelki II. starostnega
obdobja pa so v načrtovane dejavnosti (v povezavi z različnimi področji dejavnosti) vključevali
posamezne elemente dejavnosti kibernetične metode.
Osnovna šola Prebold OE VRTEC
10
Poročilo o realizaciji LDN vrtca
Šolski leto 2012/2013
V letošnjem šolskem letu smo utrjevali oz. nadgrajevali raznolike aktivnosti, kjer so otroci imeli
možnost razvijati in izpopolnjevati grafo-motorične sposobnosti in spretnosti, s poudarkom na
razvijanju fino-motoričnih spretnosti in sposobnosti. V sodelovanju z elementarkami OŠ Prebold so
bili izvedeni predstavitveni nastopi strokovnih delavk.
● Mali sonček (projekt Športna značka v vrtcu)
Izvajal se je v petih oddelkih II. starostnega obdobja. Posamezni elementi po programu »Malega
sončka« so se izvajali tudi v ostalih oddelkih II. in I. starostnega obdobja.
7
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA
V preventivni zobozdravstveni program so bili vključeni otroci stari od 5. do 6. leta. Delo je potekalo
po programu v sodelovanju z Javnim zavodom zdravstvenega doma Žalec in koordinatorko za
izvajanje predšolske in šolske zobozdravstvene vzgoje in višjo medicinsko sestro gospo Nado
Cilenšek.
8
ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM IN PREHRANA
Dosledno smo izvajali HACCP sistem v kuhinjskem obratu in pri tem upoštevali smernice dobre
higienske prakse za kuhinje vrtcev (Smernice dobre higienske prakse za kuhinje vrtcev, Skupnost
vrtcev Slovenije, 2009) in smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah
(Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah – od prvega leta starosti
naprej, Ministrstvo za zdravje RS, Ljubljana 2005).
Kljub oteženim okoliščinam zaradi gradnje in obnove vrtca, ko smo se znašli v situaciji, da je bilo
potrebno uporabiti kuhinjo v šoli, smo poslovali nemoteno.
9
PRIREDITVE IN PRAZNOVANJA
Tudi v tem šolskem letu so potekale številne prireditve in praznovanja, ki so bila vezana na
praznovanje v oddelku ali na nivoju vrtca. Pri pripravah na praznovanje smo spodbujali otrokovo
kreativnost, ki ne zajema le obeleževanja prazničnih vsebin, temveč kaže na posameznikov pristop do
širšega socialnega okolja in do samega sebe.
Vsa praznovanja so bila uspešno realizirana.
PRIREDITVE INPRAZ.
Rojstni dnevi otrok
VSEBINE
- Praznovanje brez slaščic (namenili smo vsakemu otroku
pozornost in mu omogočili doživetje slovesnosti dogodka).
- Petje, plesanje, izdelava albuma…
REALIZACIJA
celo šolsko leto
Teden otroka
Geslo:
»Radosti in stiske
odraščanja«
- Odprta vrata igralnic – igralni dan
1.-5.10.2012
- Mladi glasbeniki – predstavijo se otroci in strokovne delavke
(petje, igranje na male ritmične in melodične instrumente, igranje
na kitaro, flavto, harmoniko, klavir)
- Telovadimo skupaj (otroci in strokovne delavci)
- V bližnjo okolico in gozd po darove jeseni (nabiranje kostanja,
želoda…)
- Medvedkov dan (ples z medvedki)
- Družabne športne igre s kostanjevim piknikom na šolskem
10.10.2012
igrišču (z otroki in starši)
Teden požarne varnosti
- Gasilci na obisku v vrtcu
- Mokra vaja (demonstracija in sodelovanje pri vaji)
Osnovna šola Prebold OE VRTEC
22.- 26.10.2012
11
Poročilo o realizaciji LDN vrtca
Praznični december
Mesec kulture
Valentinovo
»Dan prijateljstva«
Pustovanje
Šolski leto 2012/2013
- Praznična krasitev vrtca (praznične ustvarjalne delavnice po
oddelkih v okviru izvedbenega kurikula in delavnice s starši in
otroki v popoldanskem času)
- Predstava: Mišek Matiček (pripravile in igrale so jo delavke
vrtca)
- Prihod dedka Mraza in obdaritev vrtčevskih in zunanjih
predšolskih preboldskih otrok
»Kulturni dnevi v februarju«
- Ureditev bralno-pisalnih kotičkov
(tiskanje besed s črkami, oblikovanje iz časopisnih izrezkov, igre
s črkami in besedami, izdelovanje slikanic)
- Obiski vrtčevske in občinske matične knjižnice
- Likovne ustvarjalne delavnice
- SLAVNOSTNA PRIREDITEV S KULTURNIM
PROGRAMOM: PLESNA DRAMATIZACIJA: POVODNI
MOŽ (izvedli so jo otroci iz oddelka 14; mentorice: Lidija Selič,
Metka Štorman in Urška Škrabe)
- Kdo je prijatelj?
Prijatelji so si podobni in različni
(pogovori, beleženje odgovorov otrok na plakat – drevo
prijatelstva)
- Izmenjava srčkov med oddelki
- Maskiranje, oblačenje
- Zabavno šaljive igre
- Pustno rajanje
- Pustni sprehodi po naselju
3.- 31.12.2012
20.12.2012
21.12.2012
februar 2013
7.2.2012
14.2.2013
12.2.2013
Družinsko obarvan
mesec marec
(dan žena, materinski
dan)
- Prireditev (v športni dvorani OŠ Prebold): »Naj bo lepo, kot je 27.3.2013
včasih bilo« za starše, stare starše in občane Občine Prebold
Zaključek šolskega leta
OTVORITEV VRTCA
- Razstava: Vrtec skozi čas (izdali zgibanko: Iz življenja in dela našega vrtca v času
rekonstrukcije in dozidave vrtca)
- Kulturni program, pogostitev gostov
● V načrtovane dejavnosti izvedbenega kurikula smo vključevali tudi državne praznike in svetovne
dneve.
10 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE DELAVCE
Na načrtovana izobraževanja - seminarje (načrtovano v LDN vrtca za šolsko leto 2012/13) smo
prijavili posamezne strokovne delavce. Seminarji so bili izvedeni oz. realizirani delno. Koordinatorji
programov strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev za predšolsko vzgojo so nam sporočili,
da nekateri seminarji ne bodo izvedeni zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov.
ŠT.
TEMA
IZVAJALEC
VSEBINA
REALIZACIJA
1.
Seminar: Vzgojitelj za
avtonomen in uspešen vrtec
Dedalus – Center za
razvoj vodilnih
osebnosti in skupin
d.o.o. Ljubljana
- Retorika v vrtcu
- Sodobna vzgojiteljica
- Potrebe vzgojitelja
26.9.2012
Kraj: Ljubljana
Udeleženka:
Mateja Matko
Seminar: Mala zborovska
šola
Zavod RS za šolstvo
- Vokalna tehnika
- Sproščanje telesa z jogo
- Zveneče pesmi za predšolske
otroke
- Dirigiranje in vrtčevski zbori
19. – 20.10.2012
Kraj: Maribor
Udeleženka:
Marijana Glušič
2.
Osnovna šola Prebold OE VRTEC
12
Poročilo o realizaciji LDN vrtca
Šolski leto 2012/2013
3.
Seminar: Program: Zdravje
v vrtcu
Zavod za zdravstveno
varstvo Ljubljana
- Nalezljive bolezni
- Osebna higiena
- Predstavitev lutkovnega filma:
Čiste roke
- Primeri dobre prakse
4.
V. Strokovni posvet
organizatorjev prehrane in
zdravstveno higienskega
režima Slovenije
Razvijanje otrokove zavesti o
zdravem načinu življenja
Inštitut za sanitarno
inženirstvo
Zbornica sanitarnih
inženirjev Slovenije
Skupnost vrtcev
Slovenije
- Zdravje za prihodnost (vloga
vrtcev in osnovnih šol za
ohranjanje zdravja otrok in
mladostnikov)
- Uradni nadzor nad alergeni
- Zagotavljanje zdrave prehrane v
vrtcih in šolah
- Samooskrba v praksi (problemi
logistike in javnega naročanja)
- Čiščenje v vrtcih in šolah
4.
Seminar:Predopismenjevalne Pedagoški inštitut
veščine kot pogoj za razvoj
Razvojno-raziskovalni
pismenosti
center pedagoških
iniciativ Ljubljana
5.
Seminar:
Učenje in poučevanje
globalnih vsebin
Zavod RS za šolstvo
Ljubljana
(SLOGA)
6.
Seminar:
Začetni seminar brajlice
Zavod za slepo in
slabovidno mladino
Ljubljana
7.
Seminar:
Program: Zdravje v vrtcu
Zavod za zdravstveno
varstvo Ljubljana
8.
Seminar:
Poslovni bonton in retorika
Združenje ravnateljev
OŠ in GŠ (organizator
Oton Račečič)
9.
Seminar: Igrajmo se
gledališče – gledališke igrice
v vrtcu
Univerza v Mariboru,
Pedagoška fakulteta
Osnovna šola Prebold OE VRTEC
- Soboben koncept pismenosti,
rezultati mednarodnih raziskav
- Pomen zgodnjega obdobja za
razvoj pismenosti
- Vpliv sociokulturnega okolja na
razvoj pismenosti,
komunikacijskih veščin v
predšolskem obdobju
- Strategije komunikacijskih
veščin
- Strategije spremljanja
predopismenjevalnih veščin
- Pomen procesne kontinuitete
razvoja pismenosti v vrtcu in šoli
- Kdo določa pravila – drugačen
pogled na razvoj
- Tudi jaz vplivam na podnebne
spremembe
- Stereotipi in rasizem
- Večplastni kurikulum
- Primeri prakse
- Kaj je brajlica?
- Predvaje za branje in pisanje
brajlice
- Praktično učenje brajlice
- Pisanje, branje, posebni zapisi
- Sodobne smernice v skrbi za
ustno zdravje
- Mala šola zdrave hrbtenice
- Primeri dobre prakse
- Poslovni bonton in retorika
(izvajalec: Bonton, d.o.o)
20.11.2012
Kraj: Ljubljana
Udeleženke:
Lidija Selič,
Marija Petrovec
Mojca Škrabl
22. – 23.11.2013
Kraj: Zreče
Udeleženka:
Ljudmila
Podgoršek
7.12. in
12.12.2012
Kraj: Ljubljana
Udeleženki:
Mateja Matko,
Marijana Glušič
18.- 19. januar
2013
Kraj: Ljubljana
Udeleženka:
Mojca Škrabl
18.4.2013
Kraj: Ljubljana
Udeleženka:
Urška Škrabe
26.3.2013
Kraj. Ljubljana
Udeleženki:
Alenka Mernik,
Darinka Plaskan
22.4.2013
Kraj: Garnisport
hotel Prebold
Udeleženci: O.
Račečič, L.
Podgoršek
16.4.2013
Kraj: Maribor
Udeleženka:
Mateja Ocepek
13
Poročilo o realizaciji LDN vrtca
10.
Seminar: Varno s soncem
11.
Svetovalna storitev:
Spodbujanje ustvarjalnega
mišljenja v vrtcu
12.
ŠTUDIJSKE SKUPINE V
MMV
13.
NOTRANJE STROKOVNO
IZOBRAŽEVANJE
Šolski leto 2012/2013
Zavod za zdravstveno
varstvo Celje
- Epidemiološki podatki s
področja kožnih obolenj
- Pedagoška priporočila o načinu
izvajanja programa Varno s
soncem
Univ. dipl. psih. Ana
- Izsledki raziskav ustvarjalnega
Miletič
mišljenja predšolskih in osnovnošolskih otrok
- Ustvarjalno mišljenje
predšolskega otroka
- Delavnice
ZRS za šolstvo
- Pojmovni okvir področja
Svetovalka ZRSŠ:
Zgodnja pismenost
Tamara Maleševič
- Kriteriji kakovostne slikanice
- Medijska pismenost
- Uporaba kakovostnega
animiranega filma za spodbujanje
zgodnje pismenosti
OŠ Prebold OE Vrtec - Sodobni metodični pristopi
Dipl. vzg.: Lidija Selič učenja predšolski otrok
- Primeri dobre prakse
- Delavnice
14.5.2013
Kraj: Celje
Udeleženki:
Marija Petrovec,
Matejka Končina
3.1.2013
Kraj: Vrtec
Prebold
Udeleženci:
Vsi strokovni
delavci vrtca
26.11.,27.11.,
28.11.,
29.11.2012
Kraj: Braslovče
Udeleženke: vse
strokovne delavke
vrtca
4.4.2013
Kraj: Vrtec
Prebold
Udeleženke: vse
strokovne delavke
Strokovno izpopolnjevanje v vrtcu je potekalo tudiv okviru dela vzgojiteljskih zborov in strokovnih
aktivov.
Št.
1.
DELO STROKOVNIH
ORGANOV
STROKOVNI AKTIV
- vodje timov
VSEBINA
REALIZACIJA
- Teden otroka
10.9.2012
- Oblikovanje meril za merjenje doseganja ciljev s
področja JEZIKA (predopismenjevanje) in področje
DNEVNE RUTINE (samostojnost) za I. in II.
starostno obdobje
- Predstavitev programa Mali sonček (Marjan
16.10.2012
Plavčak, prof. športne vzgoje)
- Strokovna razprava – samoevalvacija izvedbenega
kurikula za obdobje: september, oktober
- Načrtovanje za določeno časovno obdobje
(november)
- Strokovna razprava – samoevalvacija izvedbenega 26.11.2012
kurikula za obdobje: november 2012
- Vsebinske in organizacijske priprave na praznični
december 2012
2.
STROKOVNI AKTIV
- po starostno vodenih timih
3.
STROKOVNI AKTIV
- po starostno vodenih timih
4.
STROKOVNI AKTIV
- Aktualna pedagoška problematika
29.1.2013
- Mnenje strokovnih delavcev vrtca k oceni delovne
uspešnosti delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za
napredovanje (v naziv mentor in naziv svetovalec)
5.
STROKOVNI AKTIV
- Organizacija življenja in dela v vrtcu (ravnatelj,
Oton Račečič)
- Poročila vodij timov o delovanju timov na
Osnovna šola Prebold OE VRTEC
11.2.2013
14
Poročilo o realizaciji LDN vrtca
6.
ZBOR DELAVCEV IN
STROKOVNI AKTIV
7.
ZBOR DELAVCEV IN
STROKOVNI AKTIV
8.
STROKOVNI AKTIV
9.
ZBOR DELAVCEV IN
VZGOJITELJSKI ZBOR
Šolski leto 2012/2013
področju načrtovanja in evalviranja izvedbenega
kurikula
- Medsebojne kolegialne hospitacije (plan
hospitacij)
- Mesec družine – priprava na prireditev (T. Plesec,
M. Matko)
- Vrtec – prostor življenja in dela v Občini Prebold
(župan Vinko Debelak)
- Aktualna pedagoška problematika
- Organizacija življenja in dela vrtca (v novem oz.
obnovljenem vrtcu); ravnatelj, Oton Račečič
- Vertikalna povezava (vrtec – šola, oblikovanje
strokovnega aktiva: vzgojiteljice starejših pred.
otrok in učiteljice prve triade); ravnatelj, Oton
Račečič
- Vrtec v naravi, izobraževanje…; Ljudmila P.
- Medsebojne kolegialne hospitacije (poročilo o
izvedenih predstavitvenih nastopih)
- Program: Varno s soncem
- Aktualna pedagoška problematika
- Otvoritev vrtca (priprave na otvoritevorganizacijske in vsebinske usmeritve); ravnatelj,
Oton Račečič
- Vrtec prostor življenja in dela v šolskem letu
2012/13 (posebnosti); vodje oddelkov
- Organizacija in vsebina dela v poletnih mesecih
L. Podgoršek)
14.3.2013
16.4.2013
13.5.2013
20.6.2013
Delovna srečanja v tandemu (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) so potekala tedensko ali
mesečno glede na realizacijo načrtovanih in izvedenih projektov ter tematskih sklopov v oddelku.
Mentorstvo
Omogočili smo praktično izobraževanje dijakinjam, ki se izobražujejo za program »predšolska
vzgoja« in praktično izobraževanje odraslih, ki se izobražujejo za pridobitev naziva »pomočnik
vzgojitelja«.
I.
Pedagoška praksa dijakinj srednje strokovne šole – Predšolska vzgoja, Gimnazija Celje
Center:
Št.
Dijakinja
Letnik
Prakso opravljala
Mentorica
1.
2.
3.
4.
Brinar Mojca
Cukjati Zala
Lešer Karin
Podbregar Katja
1. razred
1. razred
1. razred
2. razred
11. -15.2.2013
11. -15.2.2013
11. -15.2.2013
22.- 26.4.2013
Milojka Kupec
Mateja Ocepek
Lidija Selič
Lidija Selič
5.
Krk Janja
3. razred
ob petkih (14.12. – 14.6.2013)
6.
Nikolič Petra
4. razred
7.
Ribič Klementina
4. razred
ob ponedeljkih (8.10.2012 –
13.5.2013)
ob ponedeljkih (8.10.2012 –
13.5.2013)
Magda Bernarda
Motoh
Majda Rajh
II.
Praktično izobraževanje odraslih kandidatov
prekvalifikacija za pomočnika vzgojitelja:
programa
Mateja Matko
Predšolska
vzgoja,
Št.
Kandidat/ka
Prakso opravljala
Mentorica
1.
Humer Sabina
oktober 2012 (120 urno praktično ped. delo)
Inge Hrboka Sirše
2.
Otavnik Metka
januar 2013 (120 urno praktično ped. delo)
Magda Bernarda Motoh
Osnovna šola Prebold OE VRTEC
15
Poročilo o realizaciji LDN vrtca
Šolski leto 2012/2013
3.
Krk Maja
februar 2013(120 urno praktično ped. delo)
Marijana Glušič
4.
Jelen Nataša
januar/februar 2013(120 urno praktično ped.
delo)
Mateja Matko
Hospitacije
Izvedene so bile medsebojne kolegialne hospitacije v vseh 14-ih oddelkih (15.4.- 10.5.2013).
Strokovni delavci so spoznavali in ozavestili pomen porajajoče se pismenosti kot izhodišče pismenosti
v predšolskem obdobju. Ob primerih dobre prakse smo analizirali dejavnosti kolegov (konstruktivna
kritika) in si pridobivali praktične izkušnje za delo z otroki.
11 SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje s starši je potekalo po LDN vrtca preko formalnih in neformalnih oblik. Izvedli smo dva
roditeljska sestanka, dve srečanji s starši na nivoju oddelkov, dve srečanji na nivoju vrtca, mesečne
pogovorne ure in različne oblike sodelovanja na prireditvah in praznovanjih. Organizirali smo tudi
izobraževanje za starše na temo »Razvojne značilnosti predšolskega otroka« (univ. dipl. psih. Ana
Miletič).
Sodelovanje je potekalo tudi preko Sveta Staršev, ki se je v tem šolskem letu sestal dvakrat in enkrat
na daljavo (dopisna seja).
12 SODELOVANJE VRTCA Z OKOLJEM
Sodelovali smo z ustanoviteljico Občino Prebold na različnih področjih življenja in dela:
- realizacija projekta Rekonstrukcija in dozidava vrtca Prebold,
- financiranje dodatnih programov (plavalni tečaj, vrtec v naravi),
- sestanek komisije za sprejem otrok v vrtec,
- srečanje z novorojenci Občine Prebold….
Z Osnovno šolo Prebold pri načrtovanju in realizaciji določenih nalog:
- koriščenje učilnic (poslovanje4. oddelkov v šoli),
- koriščenje telovadnice in naravoslovne učilnice,
- šolsko kuhinjo (koriščenje šolske kuhinje),
- izmenjava gledaliških predstav otrok (otroci iz prve triade in starejši pred. otroci),
- izmenjava obiskov z vključevanjem otrok v neposredno vzgojno izobraževalno delo v vrtcu ali šoli
(starejši pred. otroci),
- izmenjava dobre prakse projekta Kibernetična metoda, z učiteljicami prve triade,
- strokovno srečanje vzgojiteljic (v skupini otrok pred vstopom v šolo) in učiteljic prvih razredov 9letne OŠ,
Sodelovanje je potekalo tudi z društvi v kraju:
- z ljudskimi pevci iz Šešč »Prijatelji 6 ŠE«,
- z Domom upokojencev Prebold (otroci nastopajo varovancem doma upokojencev)
- z gasilskimi društvi Občine Prebold (v mesecu požarne varnosti),
- ŠDP Prebold,
- Lovsko družino Prebold (pogovori in sprehodi z lovcem),
- Čebelarskim društvom Prebold (sodelovanje v vsesplošni slovenski akciji »En dan za zajtrk med
slovenskih čebelarjev v naših vrtcih«, nastop pevskega zbora ob dnevu čebelarjev Občine Prebold,
obisk čebelarja,pogovori s čebelarjem in ogled čebelnjaka),
- s podjetjem SAPS d.o.o. (strokovne delavke so pripravile in izvedle igrano predstavo: Mišek
Matiček),
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS, sodelovanje v mednarodnem projektu:
Pasavček (spodbujanje uporabe varnostnega pasa in otroških varnostnih sedežev),
- z društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS (spodbujanje družinskega branja, kjer otroci nosijo
knjige iz vrtca domov),
- z občinsko matično knjižnico (obiski knjižnice, pravljične ure),
- Družinskim centrom Prebold (šola za starše, predavanje za strokovne delavce) ga. Ana Miletič,
- z JZ ZD Žalec (zdravstvena in zobna preventiva) z obiski višje med. sestre, pri negi zob,
Osnovna šola Prebold OE VRTEC
16
Poročilo o realizaciji LDN vrtca
Šolski leto 2012/2013
- z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Zavodom za šolstvo RS v okviru
strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev (projekti, seminarji, izobraževanja v MMV),
- z vzgojno izobraževalnimi ustanovami, ki izobražujejo za potrebe vzgoje in izobraževanja
predšolskih otrok – Gimnazijo Celje Center, Delavsko Univerzo Celje, Žalec, Velenje,
- z izvajalci projekta: »Rekonstrukcija in dozidava vrtca in knjižnice Prebold«
13 PROGRAM MEDIJSKEGA JAVLJANJA
Uspešno smo realizirali tudi program medijskega javljanja.
- Objavljeni so bili članki v glasilu Utrip, Novi tednik, strokovni reviji Vzgojiteljica,
- objavljene so bile risbice otrok v reviji Cicido,
- na spletni strani »Mali znanstvenik«, so objavljeni prispevki: Odkrivamo svet in
- na spletni strani OŠ Prebold–VRTEC smo objavljali aktualne dogodke na nivoju vrtca.
14 ŠOLSKI SKLAD – ENOTA VRTEC
Tudi v letošnjem šolskem letu so člani upravnega odbora delovali uspešno. Zbrana finančna sredstva
so nam omogočila nakup lutk in didaktičnih sredstev.
15 ZAKLJUČEK
S svojim trudom, voljo in ustvarjalnostjo smo prispevali k bogastvu opravljenih dejavnosti v vrtcu.
Z dobro organizacijo dela, fleksibilnostjo, samoiniacitivnostjo in lastno angažiranostjo smo uspešno
reševali izzive tako v zvezi s projektom »Rekonstrukcija in dozidava vrtca«, kot tudi na področju
sprememb v javnem sektorju oz. sprememb na področju vzgoje in izobraževanja. Veseli nas, da smo
šolsko leto (27. junija 2013) zaključili z otvoritvijo vrtca in s tem dobili še boljše pogoje za
kakovostno izvajanje programa predšolske vzgoje.
Zahvaljujemo se ustanoviteljici Občini Prebold, ki je kljub vsesplošni finančni krizi naklonjena
programu predšolske vzgoje in nam zagotavlja ustrezne pogoje za kakovostno izvajanje načrtovanih
dejavnosti. Prav tako velja zahvala tudi staršem za uspešno konstruktivno sodelovanje na vseh
področjih delovanja vrtca.
Vsi zaposleni se bomo trudili, da bomo tudi v prihodnje opravljali svoje delo z vsem svojim
strokovnim znanjem in z veliko mero dobre volje, posluha ter v skladu z našo vizijo: »Vrtec – hiša
veselja, igre, varnosti in znanja!«
Pripravila: Ljudmila Podgoršek
POM. RAVNATELJA ZA VRTEC
Oton Račečič
RAVNATELJ
Prebold, 31. 08. 2013
Osnovna šola Prebold OE VRTEC
17