Raid past za mravlje 1. Identifikacija snovi/zmesi in - ARC

Comments

Transcription

Raid past za mravlje 1. Identifikacija snovi/zmesi in - ARC
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
(REACH)
Natisnjeno
21.11.2011
Revizija
21.02.2011
Raid past za mravlje
1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
Identifikator izdelka
Ime izdelka
Raid past za mravlje
Proizvajalec
W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal
Telefon 05155/624-0 (centrala), faks 05155/6010
E-pošta [email protected]
Splet: www.neudorff.de
Uvoznik in distributer za Slovenijo
ARC-Kranj d.o.o.
Hrastje 52k
4000 Kranj
Telefon: (04)20 13 775
Nasvet
Vodstvo / laboratorij
Telefon 05155/624-0
E-pošta (odgovorna oseba): [email protected]
Priporočena predvidena uporaba
Biocid, PT 18: Insekticidi, akaricidi in pripravki za nadzor drugih
členonožcev.
Past za mravlje z insekticidno vabo.
Telefonska številka za nujne primere:
Center za obveščanje, tel. 112
2. Ugotovitev nevarnosti
Biocid ni razvrščen kot nevaren.
2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi
2.2. Elementi etikete Označevanje v skladu z direktivo 67/548/EGS ali 1999/45/ES
Opombe o označevanju
Izdelek ne potrebuje opozorilne nalepke o nevarnosti v skladu z Direktivami ES/zadevnimi nacionalnimi zakoni.
Oznake nevarnosti:
Niso potrebne
Opozorilni stavki:
Niso potrebni.
Obvestilni stavki:
S2
S45
Hraniti izven dosega otrok.
Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati
etiketo.
Informacije glede posebnih nevarnosti za ljudi in okolje
Ni znanih tveganj, če se uporablja v skladu z navodili.
Stran 1/5
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
(REACH)
Natisnjeno
21.11.2011
Revizija
21.02.2011
Raid past za mravlje
3. Sestava/podatki o sestavinah
Opis
Vaba z insekticidom proti mravljam.
Učinkovina spinosad je sestavljena iz mešanice izomera, ki vsebuje spinosin A (CAS 131929-60-7) in
spinosin D (CAS 131929-63-0).
Nevarne sestavine
Kemijsko ime
Spinosad,
zmes
g/L
0,15
1.EC št.
2.CAS št.
1. 434-300-1
2. 168316-95-8
Razvrstite
v Dir.
67/548/EC
Razvrstitev Reg.
1272/2008
Stavki o
nevarnosti
N
R 50/53
Akutno za
vodno okolje 1;
Kronično za
vodno okolje 1
H400
H410
Piktogrami
Pozor
4. Ukrepi za prvo pomoč
Pri vdihavanju
Prizadeto osebo čim prej umakniti iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro zračen prostor. V
primeru težav poklicati zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo.
Pri stiku s kožo
Takoj odstraniti kontaminirano obleko in obutev. Kožo temeljito umiti z vodo in milom. Če je potrebno, se posvetovati z
zdravnikom.
Pri stiku z očmi
S čistim palcem in kazalcem razpreti veki prizadetega očesa in oči vsaj 15 minut spirati s počasnim curkom čiste vode. V
primeru draženja se posvetovati z zdravnikom.
Pri zaužitju
Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.
Zdravnikovi napotki / možni simptomi
Ni znanih simptomov, specifičnih za izdelek.
Zdravljenje (nasvet za zdravnika)
Zdravljenje je simptomatično. Pokazati varnostni list ali etiketo.
5. Protipožarni ukrepi
Sredstva za gašenje
Prah za gašenje, vodna megla, pena, CO2.
Neustrezna sredstva za gašenje
Niso znana.
Dodatne informacije
Ostanke požara in kontaminirano gasilno vodo je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Potrebno je preprečiti
odtekanje gasilne vode v podtalne in druge vode.
6. Ukrepi ob nenamernih izpustih
Osebni varnostni ukrepi
Uporabljajte osebno zaščitno opremo.
Okoljevarstveni ukrepi
Ne izlivajte v površinske vode/podtalnico.
Metode čiščenja
Odstranite z vpojnim materialom (kot npr. pesek, žagovina, vezivo za splošno uporabo). Poškodovano embalažo in
sredstvo zberite v ustrezne večje in posebej označene posode s pokrovom. Posode oddajte pri pooblaščenem podjetju za
uničevanje industrijskih odpadkov. Tla in ostale umazane predmete očistite z vodo in detergentom. Odpadne vode ne
zlivajte v odtočne kanale.
Stran 2/5
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
(REACH)
Natisnjeno
21.11.2011
Revizija
21.02.2011
Raid past za mravlje
7. Ravnanje in skladiščenje
Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Pri pravilni uporabi posebni ukrepi niso potrebni.
Nasveti za zaščito pred požarom in eksplozijo
Posebni ukrepi niso potrebni.
Zahteve za skladiščne prostore in posode
Hranite samo v originalnem vsebniku, v hladnem in suhem prostoru, zaščitenem pred vlago in neposredno sončno
svetlobo in ločeno od živil, krmil in pijač.
Nasveti o združljivosti
Ne hraniti skupaj s krmo za živali. Ne hraniti skupaj s hrano.
Druge informacije o pogojih skladiščenja
Hraniti zaklenjeno, izven dosega otrok.
Priporočena temperatura skladiščenja: 20 °C.
Skladiščna skupina:
12
8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
Zaščita dihal
Ni potrebna.
Zaščita rok
Ni potrebna.
Zaščita za oči
Ni potrebna.
Zaščita kože
Ni potrebna.
Splošni zaščitni ukrepi
Preprečite dolg in intenziven stik s kožo.
Higienski ukrepi
Na delu ne jesti, piti, kaditi ali zaužiti zdravil.
Hraniti ločeno od hrane in pijače.
9. Fizikalne in kemijske lastnosti
Oblika
tekoča
Barva
modra
Vonj
značilen
Pomembni zdravstveni, varnostni in okoljski podatki
pH-vrednost v stanju
Vrednost
Temperatura
pribl. 4
20,0 °C
pri
Način
Opomba
mikroprocesor s pH-merilnikom
dobave
Vrelišče
pribl. 100 °C
Stran 3/5
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
(REACH)
Natisnjeno
21.11.2011
Revizija
21.02.2011
Raid past za mravlje
Vrednost
Vnetišče
Vnetljiva trda snov
> 100 °C (AbelPensky)
Ni uporabno
Gorljivost (plin)
Ni uporabno
Ignition temperature
Ni določeno
Samovžig
Ni uporabno
Parni tlak
Ni potrebno
Gostota
pribl. 1,12 g/cm3
pri 20oC
Topnost v vodi
Popolnoma
topno v vodi
Oksidacijske lastnosti
Izdelek ni oksidativen.
Eksplozivne lastnosti:
Izdelek ni eksploziven.
Dodatne informacije
Podatki se nanašajo na tekočo vabo.
10. Obstojnost in reaktivnost
Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Ni znanih nevarnih reakcij.
Nevarni produkti razkroja
Niso znani.
Dodatne informacije
Stabilno pri normalni sobni temperaturi.
11. Toksikološki podatki
Akutna
toksičnost/draženje/preobčutljivost
Vrednost/potrditev
LD50 akutno
oralno
Draženje kože
> 2000 mg/kg
(podgana, izračun)
Draženje oči
Ne draži
Ne draži
Izkušnje iz prakse
Doslej ni znanih strupenih učinkov.
Stran 4/5
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
(REACH)
Natisnjeno
21.11.2011
Revizija
21.02.2011
Raid past za mravlje
12. Ekološki podatki
Obstojnost in razgradljivost:
Biološka razgradljivost
Razgradljiv
Splošna uredba
Preprečite nenadzorovano iztekanje izdelka v okolje.
13. Odstranjevanje
Ostanki snovi/zmesi
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti,
pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje
ravnanja z odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
Kontaminirana embalaža
Popolnoma izpraznjeno embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in
odpadno embalažo.
Priporočeno čistilo
Voda
Splošne informacije
Upoštevajte navodila za uporabo!
Predpisi
V skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
14. Podatki o prevozu
Transport/druge informacije
Ni razvrščen kot nevarno blago.
15. Zakonsko predpisani podatki
Nacionalne uredbe
V skladu s predpisi o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi oz. pripravkov.
Razred nevarnosti za vodo
1
lastna razvrstitev
16. Drugi podatki
Nadaljnji podatki
Podatki v tem varnostnem listu so pripravljeni v dobri veri in so bili veljavni v času izdaje varnostnega lista.
Informacije bodo posodobljene, kot in ko bo potrebno. Varnostni list ni specifikacija izdelka in ne navaja uporabe
izdelka.
Besedilo stavkov R/H iz 3. poglavja (ni razvrstitev izdelka!)
R 50 Zelo strupeno za vodne organizme.
R 53 Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
Stran 5/5