tukaj - Občina Brezovica

Comments

Transcription

tukaj - Občina Brezovica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
JP‐1
JP‐2
JP‐3
JP‐4
JP‐5
JP‐6
PARC.ŠT.
1029/4
2796
829/1, 829/2
1344/9
303/2‐del
846‐del
K.O.
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
BREZOVICA
drugo
ohranitev obstoječega stanja NRP ‐ stavbno zemljišče (izdelana projektna dokumentacija ‐ idejna zasnova)
KAMNIK
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
gradnja stanovanjskega objekta (parcela komunalno opremljena)
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
opis pripombe z inf.javne razgrnitve: gradnja dveh enostanovanjskih stavb (površina spremembe: 829/1 ‐ 700m2, 829/2 ‐ 700 m2) v sklopu kmetije Žitko
Pripombi se ugodi in se upošteva predlog.
Kamnik
KAMNIK
BREZOVICA
KAMNIK
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
Pripomba se upošteva in uskladi z dejanskim stanjem.
DA
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ v neposredni bližini je razmeroma veliko nepozidanih stavbnih zemljišč, kar pomeni, da sprememba ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica (usmerjanje poselitve na obstoječa stavbna zemljišča).
NE
DA
gradnja stanovanjskega objekta
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ v neposredni bližini so še nepozidana stavbna zemljišča, kar pomeni, da sprememba ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica (usmerjanje poselitve na obstoječa stavbna zemljišča).
NE
gradnja stanovanjskega objekta
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ v bližini so še nepozidana stavbna zemljišča, kar pomeni, da sprememba ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica (usmerjanje poselitve na obstoječa stavbna zemljišča). Čez predlagano območje za spremembo poteka potok, kar je prav tako omejitveni faktor za spremembo in potencialno gradnjo.
NE
gradnja stanovanjskega objekta
Pripombo se upošteva ‐ del zemljišča je že v območju stavbnih zemljišč se razširi, tako da je omogočena gradnja objekta. Sprememba je sprejemljiva, saj predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč na robu strnjenega naselja Kamnik pod Krimom ob javno dostopni poti.
1
DA
OPOMBE 1
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐108
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐121
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐8
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐84
OPOMBE 2
posvet z izdelovalcem OP
ZAP_ST
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
7.
8.
9.
10.
JP‐7
JP‐8
JP‐9
JP‐10
PARC.ŠT.
3005/4
946
K.O.
BREZOVICA
RAKITNA
332/1,332/2,332/5,
332/6,332/7,336/3,
336/4
BREZOVICA
1582/3
BREZOVICA
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
gradnja stanovanjskega objekta
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ širitev stavbnih zemljišč na vzhodno stran obstoječe ceste Podplešvica ‐ Log pri Brezovici ni v skladu z ohranjanjem tipologije obstoječe poselitve in identitete zaselka Bliše (strnjena gruča objektov na blagi vzpetini na zahodni strani ceste). Predlagana sprememba tako ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica. Prav tako sprememba ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica, ki določajo usmerjanje poselitve na obstoječa stavbna zemljišča. Poleg tega predmetno zemljišče ureja več varstvenih režimov (registrirana kulturna dediščina ‐ arheološki najdišči in kulturna krajina, območje krajinskega parka Ljubljansko barje, območje Nature 2000, ekološko pomembno območje), boniteta zemljišča znaša 67, kar poleg navedenih strateških usmeritev prostorskega razvoja občine dodatno zmanjša verjetnost spremembe namenske rabe prostora za namen gradnje.
NE
DRUGO
ohranitev veljavne namenske rabe prostora (stavbno zemljišče) (konkretna pripomba: do sedaj je bilo zazdiljivo, v novem predlogu OPN pa ni več)
Pripomba se upošteva ‐ stavbna zemljišča, ki so bila izvzeta na podlagi zahtev okoljskega poročila (april 2013) zaradi naravovarstvenega statusa, se ponovno opredelijo kot stavbna zemljišča.
opredelitev podrobnješe namenske rabe prostora CDo za predmetne parcele
Pripombo se delno upošteva ‐ zemljiščem 332/2, 332/7, 336/3, 336/4, vsa k.o. Brezovica, in ostalim zemljiščem v EUP se opredeli namenska raba prostora CU glede na obstoječe poslovne dejavnosti. Zemljišče 332/1 ima že v javno razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPN opredeljeno podrobnejšo namensko rabo prostora CDo in je že del EUP BR_27. Zemljišči 332/5 in 332/6, obe k.o. Brezovica, se nahajata na južni strani avtoceste in ju ni mogoče priključiti EUP BR_27.
(DA)
gradnja stanovanjskih objektov (za potrebe otrok)
Pripombo se delno upošteva ‐ del zemljišča je že stavbno zemljišče (približne površine 390m2), kar ne zadošča za gradnjo stanovanjskega objekta. Za zagotovitev zadostne površine za gradnjo objekta se tako delno ugodi pripombi, da se stavbni del zemljišča poveča za približno 340m2. Boniteta zemljišča je 32. Takšna zaokrožitev naselja je še v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica in morfologijo poselitve naselja Zanoga.
DELNO
DRUGO
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
2
DA
OPOMBE 1
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐22
Ni opredeljena raba Cdo, temveč CU.
OPOMBE 2
posvet z izdelovalcem OP
ZAP_ST
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
11.
12.
13.
14.
15.
JP‐11
JP‐12
JP‐13
JP‐14
JP‐15
PARC.ŠT.
K.O.
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
967
BREZOVICA
DRUGO
sprememba načina urejanja (iz OPPN v urejanje s PIP)
Pripomba se upošteva.
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ širitev stavbnih zemljišč razpršene poselitve ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja občine in zakonskimi določili, ki opredeljujejo načrtovanje prostorskih ureditev in posegov gradnja stanovanjskega objekta zaradi vrnitve iz zunaj območij naselij, prav tako pa se zemljišče nahaja v območju Nature 2000.
tujine (sprememba vsaj za en objekt)
2784/35,2784/36,2
784/38,2784/40
BREZOVICA
2123/4, 2123/5
3024/2
300/5
BREZOVICA
BREZOVICA
BREZOVICA
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
DRUGO
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
DA
NE
GRADNJA ZARADI OBRTI ‐ ELEKTORNIKA
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ širitev stavbnih zemljišč, ki predstavljajo novo jedro razpršene gradnje (negativen pojav v prostoru) ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja občine in zakonskimi določili, ki opredeljujejo načrtovanje prostorskih ureditev in posegov zunaj območij naselij, prav tako pa se zemljišče nahaja v območju Nature 2000 in v zavarovanem območju Krajinskega parka Ljubljansko barje. NE
NR NAJ SE SPREMENI ZA NAMEN STANOVANJSKO‐POSLOVNE DEJAVNOSTI
Pripombo se upošteva‐ opredeli se podrobnejša namenska raba SKs, ki omogoča poleg poslovne dejavnosti vrtnarije tudi stanovanjsko gradnjo; predmetna sprememba predstavlja razširitev podrobnejše namenske rabe prostora, ki je opredeljena na sosednjih zemljiščih
DA
ZA STANOVANJSKI OBJEKT (ŽE IMA GD)
Pripombo se upošteva ‐ predmetna sprememba predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč za obstoječi objekt z gradb. dovoljenjem na robu strnjene gradnje naselja Brezovica (del zemljišča je že v območju stavbnih zemljišč)
DA
3
OPOMBE 1
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐27
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐112
OPOMBE 2
17.
18.
19.
20.
JP‐16
JP‐17
JP‐18
JP‐19
JP‐20
362/166
1110/2, 1111/3
846
829
950/2
K.O.
JEZERO
RAKITNA
RAKITNA
RAKITNA
RAKITNA
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
DRUGO
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
IZ STAVBNEGA V NESTAVBNO
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
DRUGO
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
NE STRINJAJO SE Z IZVZEMOM IZ STAVBNIH ZEMLJIŠČ ‐ ŽE PRIDOBIVAJO GD
Pripombo se upošteva ‐ predmetno zemljišče (vključno z deloma zemljišč 362/168 in 362/60) predstavlja rob obstoječe strnjene gradnje naselja Podpeč, ki je hkrati tudi robno območje predlaganega izvzema stavbnih zemljišč zaradi poplavne ogroženosti, zato je ponovna vključitev v območje stavbnih zemljišč na podlagi pridobivanja gradbenega dovoljenja mogoča. Ker se zemljišče nahaja v območju majhne poplavne nevarnosti, je gradnja možna ob izvedbi ustreznih omilitvenih in izravnalnih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti.
DA
(gradnja stanovanjskega objekta)
Pripombo se upošteva za del predlaganega območja ‐ del predmetnega zemljišča 1111/3 je že stavbno zemljišče na robu strnjene poselitve zaselka Žotov Grič; zaokrožitev stavbnih zemljišč na robu strnjene poselitve je sprejemljiva ob ureditvi javnega dostopa (ureditev služnosti).
DELNO
(izvzem iz območja stavbnih zemljišč)
Pripombo se upošteva za večji del predlaganega območja ‐ sprejemljiv izvzem nepozidanih stavbnih zemljišč na robu zaselka Podgora (rakitniška planota); SV del zemljišča, ki je pozidan ostane stavbno zemljišče.
DELNO
ZA DEL ZEMLJIŠČA (širitev stavbnih zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje)
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ širitev stavbnih zemljišč v območje naravne vrednote št. 4031 ‐ Rakitna ‐ kraško polje s ponikvami ni sprejemljivo. Prav tako sprememba ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja občine Brezovica, da se ohranja zelene cezure (kmetijska zemljišča) med posameznimi sklopi strnjene pozidave in s tem identiteta naselij.
NE
OHRANITEV OBSTOJEČE NAMENSKE RABE (ZA GRADNJO STANOVANJSKIH OBJEKTOV)
Pripomba se upošteva ‐ stavbna zemljišča, ki so bila izvzeta na podlagi zahtev okoljskega poročila (april 2013) zaradi naravovarstvenega statusa, se ponovno opredelijo kot stavbna zemljišča.
4
DA
OPOMBE 1
OPOMBE 2
pridobljeno mnenje KS Rakitna za sprejemljiv del predlagane spremembe iz leta 2001
posvet z izdelovalcem OP
16.
PARC.ŠT.
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
22.
23.
24.
JP‐21
JP‐22
JP‐23
JP‐24
923
378/2
524/23
287/5
K.O.
RAKITNA
BREZOVICA
BREZOVICA
JEZERO
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
(gradnja štirih stanovanjskih objetkov)
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ Predlagana sprememba ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica, ki določajo usmerjanje poselitve na obstoječa stavbna zemljišča. Poleg tega predmetno zemljišče ureja več varstvenih režimov (registrirana kulturna dediščina ‐ arheološke najdišče in kulturna krajina, območje krajinskega parka Ljubljansko barje, območje Nature 2000, ekološko pomembno območje), kar poleg navedenih strateških usmeritev prostorskega razvoja občine dodatno zmanjša verjetnost spremembe namenske rabe prostora za namen gradnje.
NE
(širitev stavbnih zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje)
Pripombo se delno upošteva ‐ v stavbna zemljišča se spremeni manjši del kmetijskega zemljišča z boniteto 38 (ob že stavbnem delu zemljišča), ki predstavlja zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč naselja Brezovica in omogoča gradnjo na predmetnem zemljišču. Ostali del predlagane spremembe ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica, ki določajo usmerjanje poselitve na obstoječa stavbna zemljišča. Prav tako je ostali del predlaganega območja nesprejemljiv, ker gre za zemljišča z naravovarstvenim statusom (Natura 2000, ekološko pomembno območje). DELNO
(širitev stavbnih zemljišč za za potrebe opredelitve funkcionalnega zemljišča k obstoječemu stanovanjskemu objektu)
Pripombo se upošteva ‐ manjša širitev stavbnih zemljišč (del zemljišča je že v območju stavbnih zemljišč) na robu strnejne poselitve naselja Vnanjih Goric je sprejemljiva z namenom zagotavljanja funkcionalnih površin ob obstoječem stanovanjskem objektu na zemljišču 524/16 k.o. Brezovica. Širitev na S robu naselja ne poslabšuje stanja v prostoru, saj na Z strani zemljišča rob obstoječe pozidave sovpada s predlagano širitvijo.
DA
(širitev stavbnih zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje)
Pripombo se delno upošteva ‐ v stavbna zemljišča se spremeni del kmetijskega zemljišča z boniteto 58 (ob že stavbnem delu zemljišča), ki predstavlja zaokrožitev na SV robu stavbnih zemljišč naselja Jezero in omogoča gradnjo na predmetnem zemljišču. Ostali del predlagane spremembe ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica, ki določajo usmerjanje poselitve izven varovanih območij (arheološko najdišče, kulturna krajina, Natura 2000, ekološko pomembno območje).
DELNO
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
5
OPOMBE 1
OPOMBE 2
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐5
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐14
arheološko najdišče sv. Lovrenc; na zemljišču 287/7 k.o. Jezero so v fazi pridobivanja gradb. Dovoljenja in že imajo pridobljeno kulturnovarstveno soglasje
21.
PARC.ŠT.
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
JP‐25
287/4
K.O.
JEZERO
BREZOVICA
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
NA ZEMLJIŠČIH JE ŽE POSTAVLJENA ŠKARPA, ZEMLJIŠČI Z MAJHNO POVRŠINO
STRATEŠKI DEL, DRUGO
redefinicija opredelitve podrobnejše namenske rabe prostora "PC‐površine cest"
Pripombo se upošteva v grafičnem delu OPN Brezovica.
1349/7, 1349/8
27.
JP‐27
VSA OBMOČJA PC IN PO
VSE K.O.
29.
30.
31.
32.
JP‐29
JP‐30
JP‐31
JP‐32
326/3, 326/6
3119/2
607/27
2557/4
346/12
Pripombo se delno upošteva ‐ v stavbna zemljišča se spremeni del kmetijskega zemljišča z boniteto 58 (ob že stavbnem delu zemljišča), ki predstavlja zaokrožitev na SV robu stavbnih zemljišč naselja Jezero in omogoča gradnjo na predmetnem zemljišču. Ostali del predlagane spremembe ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica, ki določajo usmerjanje poselitve izven varovanih območij (arheološko najdišče, kulturna krajina, Natura 2000, ekološko pomembno območje).
DELNO
Pripombo se upošteva ‐ sprejemljiva manjša zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč za obstoječe objekte (podporni zid, pomožni objekti)
DA
(širitev stavbnih zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje)
JP‐26
JP‐28
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
26.
28.
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
PRESERJE
KAMNIK
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
DA
OPOMBE 1
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐14
pripomba ni grafično opredeljena
ZA DEL ZEMLJIŠČ (širitev stavbnih zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje)
Pripombo se upošteva ‐ v stavbna zemljišča se spremeni del kmetijskih zemljišč z boniteto 58 in 66 (ob že stavbnem delu obeh zemljišč), ki predstavlja zaokrožitev na S robu stavbnih zemljišč naselja Preserje in omogoča gradnjo na predmetnih zemljiščih. DA
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐11
ZA DEL ZEMLJIŠČA (legalizacija obstoječega objekta za spravilo strojev in sadja)
Pripombo se upošteva ‐ sprejemljiva zapolnitev na robu stavbnih zemljišč naselja Preserje (evidentiranje obstoječega objekta za spravilo strojev in sadja)
DA
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐4
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ sprememba iz kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča s podrobnejšo namensko rabo prostora "ZS ‐ zelene površine za šport in rekreacijo" je dolgoročna rezervacija prostora v naselju Brezovica za NE STRINJAJO SE S PREDLAGANO SPREMEMBO namen razvoja športnih in rekreacijskih dejavnosti v neposredni bližini že obstoječih in v bližni šole. Ker gre za NAMENSKE RABE (iz kmetijskih zemljišč v strateško rezervacijo, bo kmetijska raba zemljišča mogoča še stavbno zemljišče z rabo ZS), ker zemljišče razmeroma dolgo obdobje.
uporabljajo v kmetijske namene
NE
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ ustvarjanje vrzeli na robu stavbnih zemljišče ni sprejemljivo, saj onemogoča oblikovanje grajenega roba strnjenega naselja Notranje (izvzem iz območja stavbnih zemljišč zaradi Gorice.
neprimerne oblike zemljišča za gradnjo)
NE
BREZOVICA
DRUGO
BREZOVICA
IZ STAVBNEGA V NESTAVBNO
PRESERJE
PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL OPN (uskladitev določil 59. , 105., 106. in 107. člena odloka glede gradnje enostanovanjskih oz. dvostanovanjskih DRUGE SPREMEMBE stavb)
Pripombo se upošteva.
6
DA
OPOMBE 2
arheološko najdišče sv. Lovrenc; na zemljišču 287/7 k.o. Jezero so v fazi pridobivanja gradb. Dovoljenja in že imajo pridobljeno kulturnovarstveno soglasje
25.
PARC.ŠT.
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
33.
34.
35.
36.
37.
PARC.ŠT.
K.O.
JP‐33
699/8, 699/7
BREZOVICA
JP‐34
362/94, 362/92, 362/13
JEZERO
JP‐35
JP‐36
JP‐37
234/3
3023/1
936
BREZOVICA
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
ZA GRADNJO DVEH STANOVANJSKIH HIŠ
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ zemljišči se nahajata v območju srednje poplavne nevarnosti.
NE
Pripombo se delno upošteva ‐ del stavbnih zemljišč, kjer je bila v dop. osnutku OPN spremenjena podrobnejša namenska raba prostora (v nadaljvanju: PNRP) v zelene MEJA ZAZIDLJIVOSTI NAJ SE POSTAVI NA 20M površine, se ponovno opredeli s PNRP za namen OD REKE LJUBLJANICE (zmanjšanje opredelitve stanovanjske gradnje. Manjši del predlaganega območja je zelenih površin zaradi načrtovane gradnje nesprejmljiv zaradi oblikovanja grajenega roba naselja Podpeč. DRUGE SPREMEMBE stanovnskih objektov)
DELNO
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
Pripombo se upošteva ‐ sprejemljiva manjša zaokrožitev na ŠIRITEV STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DEL ZEMLJIŠČA, robu stavbnih zemljišč naselja Brezovica (na bližnjih zemljiščih 235/4 in 215/1, obe k.o. Brezovica, istega lastnika V ZAMENJAVO ZA IZVZEM ZA ZEMLJIŠČI PARC.ŠT. 235/4, 215/1 K.O. BREZOVICA
izvzeta stavbna zemljišča).
DA
BREZOVICA
DRUGO
RAKITNA
IZ STAVBNEGA V NESTAVBNO
Pripombo se upošteva ‐ Del stavbnih zemljišč na parceli 3023/1 k.o. Brezovica, ki je bil v javno razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPN Brezovica izvzet in opredljen kot kmetijsko zemljišče zaradi srednje poplavne nevarnosti (poplavna nevarnost opredeljena v Hidrološko‐hidravlični študiji, Urbikom, maj2013), se ponovno oprdeli kot stavbno zemljišče s PNRP "površine podeželskega naselja ‐ SKs". Ob tem pa je potrebno opozoriti, da je gradnja na zemljiščih, ki se nahajajo v srednjem razredu poplavne nevarnosti mogoča le ob predhodno izvedenih omilitvenih in izravnalnih ukrepih, ki jih predvidi podrobnejša hidrološko‐hidravlična študija za predmetno območje. Dodatna ovira predvideni OHRANITEV OBSTOJEČEGA PLANA (izvzem iz območja stavbnih zemljišča, ki je bil opredeljen gradnji je lahko tudi na predmetnem zemljišču obstoječi zaradi srednje poplavne nevarnosti, naj se varstveni režim kulturne dediščine (arheološki najdišči umakne in ponovno opredeli stavbno zemljišče Podplešivica ‐ Arheološko najdišče Roje‐Zamedvedica‐Bluše za gradnjo stanjskih objektov) in Ljubljana ‐ Arheološko območje Ljubljansko barje).
DA
Pripombo se delno upošteva ‐ sprejemljiv izvzem nepozidanega dela zemljišča na robu stavbnih zemljišč zaselka Novaki, ki ima tudi naravovarstveni status (območje naravne vrednote Rakitna ‐ kraško polje s ponikvami; na zemljišču je prisoten izvir). Preostali del, ki je predlagan za izvzem iz območja stavbnih zemljišč predstavlja pozidan del ZEMLJIŠČE NAJ OSTANE TAKO KOT DO SEDAJ: zemljišča in zato neprimeren za tovrstno spremembo VRSTA RABE TRAVNIK (KMETIJSKO ZEMLJIŠČE) namenske rabe prostora.
DELNO
7
OPOMBE 1
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐1
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐ 58
OPOMBE 2
38.
39.
40.
41.
JP‐38
JP‐39
JP‐40
JP‐41
PARC.ŠT.
323/11
85
3013/1
3013/3
K.O.
KAMNIK
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ širitev stavbnih zemljišč, ki predstavljajo novo jedro razpršene gradnje (negativen pojav v prostoru) ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja občine in zakonskimi določili, ki opredeljujejo načrtovanje prostorskih ureditev in posegov zunaj območij naselij, prav tako pa se zemljišče nahaja v območju, kjer velja več varstvenih režimov (Natura 2000, ekološko pomembno območje, zavarovano območje Krajinskega parka Ljubljansko barje, arheološko najdišče Ljubljansko barje).
NE
stavbna zemljišča naj se opredelijo na J delu zemljišča RAKITNA
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
V VELIKOSTI POVRŠINE, KI JE POTREBNA ZA POSTAVITEV STANOVANJSKE HIŠE
BREZOVICA
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
NAJ BI ŽE BILA ZAZIDLJIVA V SKLOPU "37"
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ sprememba dela kmetijskega zemljišča z boniteto 50 v stavbno zemljišče ni s prejemljiva, saj so v naselju še nepozidana stavbna zemljišča, kar pomeni, da širitev ni v skladu strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica. Zemljišče nima javnega dostopa. Poleg tega širitev predstavlja poseg v odprti prostor, izven obstoječega roba pozidave naselja Rakitna, kar ni v skladu z obstoječo morfologijo pozidave in ohranjanjem identitete naselja. Na zemljišču velja več varstvenih režimov (Natura 2000, ekološko pomembno območje, 3. vodovarstveno območje).
NE
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ širitev stavbnih zemljišč na ostali del parcele (del je že stavbno zemljišče, ki z delom parcele 3013/3 k.o. Brezovica zadostuje za gradnjo 1 objekta) ni sprejemljiva, ker sprememba ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica (usmerjanje poselitve na obstoječa stavbna zemljišča). Prav tako na območju velja več varstvenih režimov, ki onemogočajo spremembo in gradnjo ‐ območje srednje poplavne nevarnosti, Arheološko najdišče Roje‐Zamedvedica‐
Bluše, Natura 2000, neposredna bližina vodotoka Veliki graben.
NE
PROSIJO ZA IZDELAVO SKUPNEGA OPPN‐JA ZA PARCELO 3013/3
Pripomba ni jasno podana ‐ za del parcel 3013/1 in del parcele 3013/3 je že v javno razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPN Brezovica predvidena izdelava skupnega OPPN. (DA)
BREZOVICA
PRIPOMBA NA STRATEŠKI DEL OPN
8
OPOMBE 1
OPOMBE 2
42.
43.
44.
45.
46.
47.
JP‐42‐1
JP‐42‐2
JP‐42‐3
JP‐43
JP‐44
JP‐45
PARC.ŠT.
K.O.
746/4,746/1,746/3,
746/2
BREZOVICA
745/1,745/2
1034/1
2917/1
199/1
206/4, 206/1
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
DRUGO
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
zemljišča naj ostanejo stavbna zemljišča (opomba izdelovavca OPN: za stanovanjsko gradnjo?)
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
OPOMBE 1
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ V kolikor se pripomba nanaša na spremembo podrobnejše namenske rabe prostora iz površin cest (PC) v stanovanjske površine (SSs), pripombi ni mogoče ugoditi, saj je bila namenska raba prostora površine cest (PC) opredeljena na podlagi idejne zasnove za obvozno cesto Vnanje Gorice ‐Notranje Gorice, ki pa ima zaradi kategorije (regionalna cesta) določene zahtevane radije priključevanja na obstoječe cestno omrežje. Del zemljišča 746/2 ostaja stavbno zemljišče namenjeno gradnji stavb
NE
Pripombi ni mogoče ugoditi Namenska raba prostora že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐53
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐54
BREZOVICA
PRIPOMBA NA STRATEŠKI DEL OPN
BREZOVICA
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
površine cest (PC) je bila opredeljena na podlagi idejne zasnove za obvozno cesto Vnanje Gorice ‐Notranje Gorice, ki pa ima zaradi kategorije (regionalna cesta) določene zahtevane radije priključevanja na predvideno cestno omrežje (državni prostorski načrt za avtocestni priključek) potek predvidene ceste naj gre po robu predmetnih kmetijskih zemljišč in ne tako kot je .Zemljišče 745/2 ne predstavlja površin predvidene obvozne zarisano v namenski rabi prostora
ceste.
NE
zaključena enota stavbnih zemljišč, infrastruktura na ali v neposredni bližini Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ zemljišče v naravi predstavlja zemljišča
varovalni gozd.
NE
KAMNIK
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐125
BREZOVICA
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
DOGOVOR Z OBČINSKIM KOMUNALNIM ODDELKOM ZARADI ŠIRITVE CESTE
širitev stavbnih zemljišč za potrebe izgradnje dovozne ceste in platoja za dostavo ter parkiranje za parceli 199/5 in 199/2 k.o. Brezovica
Pripombo se upošteva ‐ sprejemljiva manjša zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč naselja Kamnik pod Krimom za potrebe zagotovitve zadostnih površin za gradnjo manjšega objekta (del zemljišča je že stavbno zemljišče). Sprememba vključuje tudi manjši del zemljišča 3318 k.o. Kamnik v lasti Občine Brezovica ‐ cesta na J strani predmetnega zemljišča. DA
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ za dostop do gozda niso potrebna stavbna zemljišča.
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐107
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
Pripombo se delno upošteva ‐ sprememba je sprejemljiva za del predlaganega območja, saj predstavlja zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč za zagotovitev zadostne površine za postavitev 1 stanovanjskega objekta skupaj z zemljiščem 206/3 k.o. Brezovica, ki je v lasti vlagatelja pipombe in ne širitev stavbnih zemljišč za potrebe opredelitve zadošča za gradnjo objekta. Del predlagane spremembe je sprejemljiv ob rešitvi problema javnega dostopa in funkcionalnega zemljišča (dvorišče, dovoz) k komunalnega opremljanja. Boniteta zemljišča 206/4 je 58 in objektu predvidenem na parceli 206/3 k.o. zemljišča 206/1 pa 64.
Brezovica
DELNO
BREZOVICA
9
NE
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐47
OPOMBE 2
49.
50.
51.
52.
53.
54.
JP‐46
JP‐47
JP‐48
JP‐49
2873
300/3
1074/1
1004/5
JP‐50
691/9
JP‐51
914/62, 914/61, 202/1, 3343/2, 202/3
JP‐52
607/38
K.O.
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
BREZOVICA
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
ZA 1000 M2; evidentiranje obstoječega pomožnega objekta, ureditev gradnje objekta
BREZOVICA
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
LEGALIZACIJA STANOVANJSKEGA OBJEKTA (HIŠA)
Pripombo se delno upošteva ‐ sprememba za namen ureditve obstoječih objektov je delno sprejemljiva, saj se nahaja na robu stavbnih zemljišč razpršene poselitve. Boniteta zemljišča je 58.
DELNO
Pripombo se upošteva ‐ predlagana sprememba je sprejemljiva, saj predstavlja zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč strnjenega naselja Brezovica za območje obstoječega objekta (legalizacija na robu stavbnih zemljišč). Boniteta zemljišča je 20.
DA
IZ STAVBNEGA V NESTAVBNO
ŽELIJO DA JE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE (izvzem iz območja stavbnih zemljišč)
Pripombi ni mogoče ugoditi v delu stavbnih zemljišč ‐ izvzem iz območja stavbnih zemljišč ni mogoče, saj je zemljišče pozidano oz. se nahaja znotraj strnjenga sklopa stavbnih zemljišč. Del zemljišča, ki je opredeljen z namensko rabo prostora gozdna zemljišča ‐ G se lahko opredeli kot kmetijsko zemljišče. V tem delu se pripomba upošteva.
DELNO
DRUGO
Pripombo se delno upošteva ‐ za območje parkirišča, ki pripada gostinskemu objektu (z uporabnim dovoljenjem) čez cesto se pripomba upošteva ‐ potek predvidenega priključka predvidene obvoznice na obstoječe prometno omrežje v NE STRINJAJO SE Z NAMERAVANIM POSEGOM V naselju Žabnica se umakne z območja obstoječega parkirišča; ZEMLJIŠČE ‐ TU JE PARKIRIŠČE ZA GOSTINSKI za spremenjeno območje ob železnici pripombi ni mogoče ugoditi, saj je tak potek predvidene obvoznice optimalen, ker OBJEKT Z UPORABNIM DOVOLJENJEM (pripomba na potek predvidene obvozne ceste poteka vzporedno s koridorjem železniške proge in tako minialno posega v ostala območja kmetijskih in stavbnih Vnanje Gorice ‐ Notranje Gorice v naselju zemljišč.
Žabnica)
DELNO
RAKITNA
BREZOVICA
RAKITNA
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
KAMNIK
SPREMEMBA NAMENSKE RABE ‐ DRUGO
BREZOVICA
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
(širitev stavbnih zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje)
SEDANJI ZARIS ZEMLJIŠČA NE NUDI FUNKCIONALNOSTI PODJETJU, ZATO NAJ SE OBMOČJE SMISELNO ZAKLJUČI V CELOTO (pripomba za povečanje gospodarske cone v Kamniku pod Krimom)
10
OPOMBE 2
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐79
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐13
Pripombo se delno upošteva ‐ sprejemljiva zapolnitev vrzeli na robu stavbnih zemljišč zaselka Boršt na rakitniški planoti za del kmetijskega zemljišča z boniteto 43.
DELNO
Pripombi se deloma ugodi‐ opredelitev stavbnega zemljišča do konca nasipa.
DELNO
Pripombi ni mogoče ugoditi za namen stanovanjske gradnje. Na zemljišču je predlagana sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskih v stavbna zemljišča za namen športa in rekreacije. Gre za dolgoročno rezervacijo prostora za ta namen neposredno ob že obstoječih tovrstnih površinah ob šoli. Boniteta zemljišča je 75.
(NE)
(širitev stavbnih zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje)
OPOMBE 1
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐85
posvet z izdelovalcem OP
48.
PARC.ŠT.
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
JP‐53
JP‐54
2148/8, 2148/4
924/1
K.O.
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
LEGALIZACIJA OBSTOJEČE VRSTNE HIŠE *pripomba na starem obrazcu
DA NE BI BILO POTREBNO IZDELATI OPPN
BREZOVICA
BREZOVICA
DRUGO
DRUGO
Pripomba je brezpredmetna ‐ manjši odmik je omogočen že v javno razgrnjenem dopolnjenem osnutku s soglasjem mejaša.
(DA)
Pripombo se upošteva.
57.
JP‐55
1221/4, 1221/9
BREZOVICA
PREDLOG, DA SE NA OMENJENIH ZEMLJIŠČIH DOVOLI LEGALIZACIJA IN REKONSTRUKCIJA Z MANJŠIM MEDSEBOJNIM RAZMIKOM KOT 4M PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL OPN (2,5M)…
58.
JP‐56
1221/4, 1221/9
BREZOVICA
PRIPOMBA NA PREDLOG, DA SE DODA NAJVEČJA DOVOLJENA TEKSTUALNI DEL OPN ETAŽNOST P+1+M…
59.
60.
Pripombi se ugodi in se zapiše v prostorsko izvedbene pogoje.
Pripomba se upošteva.
JP‐57
607/5, 604/9, 607/37
JP‐58
378/3,376/1,376/3,
376/2,375/7,375/5,
375/12,375/11,375
/13,375/14
BREZOVICA
BREZOVICA
IZ STAVBNEGA V NESTAVBNO, PRIPOMBA NA STRATEŠKI DEL OPN
ZAMENJAVA ZA ZAZIDLJIVOST OB PODPEŠKI CESTI (AVTOBUSNA POSTAJA) ‐ PARCELA NIMA DOSTOPA PO JAVNI POTI (PROBLEMI S STARO VRHNIŠKO PROGO) (pripomba na širitev stavbnih zemljišč za namen gospodarske cone na J strani avtoceste, namesto te predlagana širitev stavbnih zemljišč na V strani Podpeške ceste ‐ območje Komarije ‐ glej pripombo JP‐58)
DA
DA
DA
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ predmetno območje je del širšega območja predvidene širitve za potrebe obrtno ‐ proizvodnih dejavnosti, ki predstavlja strateško rezervacijo prostora za tovrstne dejavnosti v bližini avtoceste in na robu naselja
NE
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO, PRIPOMBA ŠIRITEV STAVBNIH ZEMLJIŠČ OD UREJENI NA STRATEŠKI DEL KOMUNALNI INFRASTRUKTURI, DOLGOROČNI Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ nadomestni habitati za OPN
PLAN: SREDIŠČE OBČINE? OZ. KRAJA BREZOVICE razvrednotenje teh zemljišč
11
OPOMBE 1
NE
OPOMBE 2
legalizacija kot prizidek?
55.
56.
PARC.ŠT.
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
lastnik vseh razen parcel 375/7, 375/5
61.
62.
63.
64.
PARC.ŠT.
K.O.
JP‐59
1008,1018,1064/1,
1067
RAKITNA
JP‐60
527,550,566,568, 575,1029
JP‐61
JP‐62‐1
51/18
1208/317, 1208/115
RAKITNA
JEZERO
RAKITNA
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
Pripombo se delno upošteva ‐ sprejemljiva zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč (na zemljišču 1064/1) za zagotovitev zadostnih površin za gradnjo stanovanjskega objekta (del zemljišča je že stavbno zemljišče, ki zaradi oblike stavbnega dela ne omogoča gradnje). Pripombam na drugih zemljiščih (1008, 1018, 1067) ni mogoče ugoditi, saj predlagana širitev stavbnih zemljišč ni v skladu z ohranjanjem tipologije obstoječe poselitve in identitete zaselka. Predlagana sprememba tako ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica. Prav tako sprememba ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica, ki določajo usmerjanje poselitve na obstoječa stavbna zemljišča. Posegi izven strnjenega naselja predstavljajo nova jedra razpršene gradnje (negativen pojav v prostoru) in so zato nesprejmljivi.
DELNO
(širitev stavbnih zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje)
PAŠNIK NE MORE BITI GOZD; OBSTOJEČE STANJE PO DOLGOROČNEM PLANU JE USTREZNO, DRUGE SPREMEMBE SPREMEMBE PA NE ODOBRAVA (pripomba na Pripombo se upošteva ‐ sprejemljiva sprememba nazaj v NAMENSKE RABE
razmejitev gozdnih in kmetijskih zemljišč)
kmetijska zemljišča v skladu z dejansko rabo zemljišč
DA
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
Pripombo se upošteva ‐ sprejemljiva manjša zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč za potrebe prizidave k stanovanjski gradnji na robu strnjenega naselja Jezero, na zemljišču z boniteto 20. Zemljišče 51/18 je po veljavni namenski rabi prostora v celoti gozdno zemljišče. Do napake v evidenci GURS je prišlo zaradi avtomatiziranega preseka podatka o veljavni namenski rabi prostora (risana na digitalni katastrski načrt z letnico 2001 ‐ takrat je bilo zemljišče 51/18 še del zemljišča 51/1, ki bilo v celoti gozdno zemljišče) s podatkom o zemljiškem katastru z datumom junij 2014. Ob primerjavi obeh zemljiških katastrov iz leta 2001 in 2014 je evidentno, OHRANI NAJ SE 126 m2 STAVBNIH ZEMLJIŠČ, KI da so meje zamaknjene, vendar je edina veljavna podlaga za SO STAVBNA PO OBSTOJEČEM PLANU + določitev statusa zemljišča zemljiški kataster, na katerega je DODATNA ŠIRITEV (širitev za potrebe prizidave k bil plan risan, v tem primeru torej digitalni katastrski načrt z obstoječemu stanovanjskemu objektu)
letnico 2001.
DA
IZ STAVBNEGA V NESTAVBNO
Pripombo se delno upošteva ‐ sprejemljiv izvzem na robu stavbnih zemljišč naselja Rakitna ‐ Jezero in sprememba v gozdna zemljišča v skladu z dejansko rabo za večino zemljišč sprememba iz stavbnega v gozdno zemljišče kot 1208/115 in 1208/317. SZ del zemljišča 1208/317 je obdan s je po dejanski rabi (zemljišči v naravi stavbnimi zemljišči in je zato neprimeren za izvzem, po S predstavljata zaključek 2 gozdnih vlak in delu obeh zemljišč 1208/115 in 1208/317 pa poteka javna nakladalno rampo za spravilo lesa)
pot, zato izvzem stavbnih zemljišč na tem delu ni možen.
DELNO
12
OPOMBE 1
OPOMBE 2
PARC.ŠT.
65.
JP‐62‐2
1208/317, 1208/115, 1208/117, 1208/114, 1208/267
66.
JP‐62‐3
1208/164
67.
68.
69.
70.
JP‐63
JP‐64
JP‐65
JP‐66
829/1‐DEL, 829/2‐
DEL
810/3
378/8
265/15
K.O.
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
RAKITNA
DRUGO
RAKITNA
DRUGO
Pripombi v postopku priprave OPN ni mogoče ugoditi, saj gre v tem primeru za vprašanje ponovne parcelacije UREDITEV KATASTRSKEGA POTEKA CESTE GLEDE kategorizirane ceste, ki ga ureja komunalni oddelek Občine Brezovica.
NE
NA DEJANSKO STANJE
UREDITEV PRAVNEGA STATUSA/KATEGORIZACIJE ZEMLJIŠČA, KI JE V Pripombi v postopku priprave OPN ni mogoče ugoditi, saj je NARAVI DOSTOPNA POT ZA ZEMLJIŠČI 1209/3 IN vprašanje kategorizacije dostopne poti zadeva ločenega 1208/108 K.O. RAKITNA
postopka in odloka.
NE
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
Pripombi se ugodi, saj je pobudnik pridobil pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe. Prav tako je pripomba skladna s razširitev spremembe namenske rabe prostora sklepom Občinskega sveta Občine Brezovica, da je širitev sopustna v korist kmetije.
DA
iz kmetijskih v stavbna zemljišča
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
(širitev stavbnih zemljišč za potrebe gradnje manjšega počitniškega objekta)
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ Predlagana sprememba kmetijskega zemljišča z boniteto 49 v stavbno zemljišče ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica, ki določajo usmerjanje poselitve na obstoječa stavbna zemljišča. V neposredni bližini je takih zemljišč še razmeroma veliko.
NE
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
širitev staavbnih zemljjišč na sosednje parcele oz. UKINITEV NAČINA UREJANJA Z OPPN (postopek OPPN za tako majhno območje je po mnenju vlagateljice pripombe finančno nevzdržen)
Pripomba se delno upošteva ‐ način urejanja z OPPN se nadomesti z urejanjem s prostorsko izvedbenimi pogoji. Širitev stavbnih zemljišč na predlagana območja ni sprejemljiva zaradi naravovarstvenega režima Natura 2000 in posledičnega vzpostavljanja nadomestnih habitatov ob graditvi objektov na teh površinah.
DELNO
SPREMEMBA IZ GOZDNEGA ZEMLJIŠČA V TRAVNIK (CCA. 2/3 ZEMLJIŠČA)
Pripombo se upošteva ‐ sprejemljiva sprememba iz gozdnih v kmetijska zemljišča na robu naselja Brezovica v skladu z dejansko rabo in digitalnim ortofoto posnetkom (z letnico 2010).
DA
KAMNIK
RAKITNA
BREZOVICA
BREZOVICA
DRUGO
13
OPOMBE 1
OPOMBE 2
1005/12, 1005/13
BREZOVICA
72.
JP‐68
766/3
BREZOVICA
73.
JP‐69
2280/7
BREZOVICA
74.
75.
JP‐70
JP‐71
199, 198, 194, 193 KAMNIK
1332/1, 777‐DEL
RAKITNA
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
DRUGO
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
PRIPOMBA NA TRASO OBVOZNICE SKOZI ŽABNICO, KER GRE ČEZ NJIHOV OBJEKT (ŽABNICA 62E)
pripomba na opredelitev PNRP SKs na območju Vnanjih Goric; pripomba na opredelitev podrobnejše namenske rabe prostora "PC‐
površine cest" za dovozne ceste; pripomba na okoljsko poročilo glede ustrezne obravnave DRUGE SPREMEMBE umestitve predvidene obvozne ceste in varstva mejnih stanovanjskih območij pred hrupom
NAMENSKE RABE
širitev stavbnih zemljišč za potrebe IZ NESTAVBNEGA V SKLADIŠČNEGA PROSTORA ZA MATERIAL, UREDITVE OKOLICE POSLOPJA
STAVBNO
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
14
OPOMBE 2
Pripombo se delno upošteva ‐ območje namenske rabe prostora "PC ‐ površine cest" se zmanjša do meje obstoječih objektov. Večji del zemljišča 1005/13 ni mogoče spremeniti v namensko rabo prostora SSs, saj je razpoložljiv prostor za predvideno obvoznico zelo omejen (na zemljišču je predvidena ureditev brežine ob obvozni cesti).
DELNO
Pripombo se upošteva‐ opredeli se podrobnejša namenska raba SSs glede na prevladujoče dejansko stanje v prostoru. Nameska raba prostora "PC‐ površine cest" bo v predlogu OPN opredeljena samo do nivoja lokalnih cest, javne poti ne bodo imele več opredeljene te namenske rabe prostora. V primeru enote urejanja VG_12 bodo imele opredeljeno namensko rabo prostora SSs.
DA
Pripombo se upošteva‐ sprejemljiva zaokrožitev stavbnih zemljišč na robu strnjenega naselja Žabnica za potrebe razvoja obstoječe poslovne dejavnosti.
DA
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ Predlagana sprememba se PREDLOG, DA SE OBMOČJE ČIMBOLJ ZAOKROŽI nahaja v območju srednje in visoke poplavne nevarnosti.
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO, PRIPOMBA NA STRATEŠKI DEL ZA DEL ZEMLJIŠČA (širitev stavbnih zemljišč za OPN
potrebe stanovanjske gradnje ‐ 2 objekta)
OPOMBE 1
Pripombi na zemjišču 777 k.o. Rakitna ni mogoče ugoditi ‐ zemljišče nima javnega dotopa in se nahaja neposredno ob vodotoku ter v območj naravne vrednote. Pripombi na zemljišču 1332/1 ni mogoče ugoditi, saj predlagana sprememba ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica, ki določajo usmerjanje poselitve na obstoječa nepozidana stavbna zemljišča. NE
NE
pripomba tudi na okoljsko poročilo
za zemljišče 199 k.o. Kamnik že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐19
posvet z izdelovalcem OP
JP‐67
K.O.
posvet z izdelovalcem OP
71.
PARC.ŠT.
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
76.
77.
78.
JP‐72
JP‐73
JP‐74
PARC.ŠT.
556/2
K.O.
BREZOVICA
1391/10, 1391/27, 1376/1, 1376/2
RAKITNA
301/2, 301/1, 300/14, 300/13
BREZOVICA
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
(širitev stavbnih zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje)
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ gradnja na predmetnih zemljiščih, ki posegajo v sklenjena najboljša kmetijska zemljišča, bi predstavljala novo jedro razpršene gradnje (po prostorski zakonodaji je le‐ta opredeljena kot negativen pojav v prostoru). Sprememba prav tako ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica, ki določajo usmerjanje poselitve na obstoječa stavbna zemljišča in zakonskimi določili, ki opredeljujejo načrtovanje prostorskih ureditev in posegov zunaj območij naselij. Poleg tega predmetno zemljišče ureja več varstvenih režimov (registrirana kulturna dediščina ‐ arheološko najdišče in kulturna krajina, območje krajinskega parka Ljubljansko barje, območje Nature 2000, ekološko pomembno območje), boniteta zemljišča znaša 58, kar poleg navedenih strateških usmeritev prostorskega razvoja občine dodatno zmanjša verjetnost spremembe namenske rabe prostora za namen gradnje. Poleg tega bila gradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture, ki sta strošek Občine Brezovica, do predlagane razpršene gradnje ekonomsko nesmotrna.
NE
PRIPOMBA NA STRATEŠKI DEL OPN (dejansko se pripomba nanaša na namensko rabo prostora)
opredelitev PNRP "PC ‐ površine cest" za zemljišči 1391/10 in 1391/27; zemljišči 1376/1 in 1376/2 naj se opredeli ONRP ‐ kmetijska zemljišča, del pa za elektro traso
Pripombo za zemljišči 1376/1, 1376/2 k.o. Rakitna se upošteva. Pripombi na zemljiščih 1391/10 in 1391/27, k.o. Rakitna v postopku priprave OPN ni mogoče ugoditi, saj gre v tem primeru za vprašanje kategorizacije ceste, ki ga v ločenem postopku ureja komunalni oddelek Občine Brezovica. Namenska raba postora "PC‐površine cest" bo v predlogu OPN opredeljena samo do nivoja lokalnih cest., javne poti ne bodo opredljene z namensko rabo prostora "PC".
DELNO
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
PRIPOMBA: UPOŠTEVAJO NAJ SE PRILOGE IZ PRIPOMBE, DANE NA INFO. JAVNI RAZGRNITVI 23.12.2013 (širitev stavbnih zemljišč za območje obstoječega objekta z gradbenim dovoljenjem)
Pripombo se upošteva ‐ sprejemljiva širitev na robu strnjenega naselja Brezovica za potrebe evidentiranja obstoječega objekta z gradbenim dovoljenjem in pomožnih objektov ob njem.
DA
15
OPOMBE 1
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐95
OPOMBE 2
79.
80.
81.
JP‐75
PARC.ŠT.
2198/2, 2198/3, 2198/4
JP‐76
JP‐77
2805‐DEL, 2806‐
DEL,2807/1‐
DEL,2807/2‐
DEL,2797/2‐DEL
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
K.O.
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
BREZOVICA
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ Novogradnja na predmetnih zemljiščih bi še vedno predstavljala razpršeno gradnjo, ki je po prostorski zakonodaji negativen pojav, prav zato na teh območjih stavbna zemljišča niso opredeljena, saj novogradnje niso zaželene. Predlagana sprememba ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica, ki določajo usmerjanje poselitve na obstoječa stavbna zemljišča in zakonskimi določili, ki opredeljujejo načrtovanje prostorskih ureditev in posegov zunaj območij naselij. Poleg tega gre za območje srednje poplavne nevarnosti, v katerem po predpisih s področja zaščite pred predlagan je popravek integralne karte razredov poplavami in z njimi povezane erozije voda gradnja ni poplavne nevarnosti hidrološko ‐ hidravlične dopustna. Za popravek integralne karte razredov poplavne študije za območje občine; pripomba na nevarnosti hidrološko ‐ hidravlične študije za območje opredelitev obstoječega objekta kot razpršene občine je potrebno pripraviti novelacijo celotne študije, za gradnje v strateškem delu ‐ dopolnitev kar pa Občina Brezovica trenutno nima sredstev. Veljavni dokumenta Usmeritve za razvoj poselitve in izvedbeni prostorski akt, to je Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje celovito
prenovo, s prikazom okvirnih o!Jmočij naselij in Gorice, Notranje Gorice (PUP‐UPB‐1, Ur.l. RS št. 94/2013), v razpršene poselitve in razpršene gradnje; deveti alineji prvega odstavka 23. člena omogoča DRUGE PRIPOMBE predlagana je dopolnitev občinskega nadomestno gradnjo dotrajanih legalnih objektov tudi na NAMENSKE RABE, prostorskega načrta občine Brezovica in
kmetijskih zemljiščih. Popravek strateškega dela ni mogoč, PRIPOMBA NA STRATEŠKI DEL OPN, podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev po saj objekt kljub datumu izgradnje (1940) predstavlja posameznih enotah urejanja prostora tako, da le razpršeno gradnjo in ne razpršene poselitve, ki je kvaliteta PIRPOMBA NA TEKSTUALNI DEL OPN ta omogoča nadomestno gradnjo objekta
v prostoru.
NE
RAKITNA
Pripombo se delno upošteva ‐izvzem rabe ZS in opredelitev kmetijskih zemljišč že upoštevan in javno razgrnjen; predlaga se, da a se v enoti urejanja prostora BT_2, ki obsega območje MKZ Rakitna, spremeni sprememba SB v CU ni sprejemljiva saj ne gre za centralno vrsto
območje naselja, prav tako pa so v rabi SB dopustne tudi namenske rabe prostora iz SB v CU. Poleg te naj centralne dejavnosti. Popravljena bo navedba 1. odstavka ostaneta tudi PC in ZS; ukinitev PNRP ZS med 108. člena dopolnjenega osnutka OPN glede osnovne dejavnosti, kjer bo namesto trenutne opredelitve osnovne stavbami MKZ in
dejavnosti "So namenjena bivanju za posebne namene in lokalno cesto, kjer ima MKZ Rakitna trenutno ograde za konje in smučarsko vlečnico, v kolikor sicer za bivanje v domu starostnikov, oskrbovanih stanovanjih." zapisano samo "So namenjena bivanju za DRUGE SPREMEMBE namenska raba K1 omogočga postavitev vlečnice za smučanje
posebne namene".
DELNO
NAMENSKE RABE
BREZOVICA
SPREMEMBA IZ KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA V ZEMLJIŠČE, ZAZIDLJIVO ZA KMETIJSKI NAMEN DRUGE SPREMEMBE (PRESELITEV KMETIJE IZ VASI NA OBROBJE TER MOŽNOST NJENE ŠIRITVE)
NAMENSKE RABE
16
Pripombi se ugodi, saj je pobudnik pridobil pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe. Prav tako je pripomba skladna s sklepom Občinskega sveta Občine Brezovica, da je širitev sopustna v korist kmetije.
DA
OPOMBE 1
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐114
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐81
OPOMBE 2
82.
83.
84.
85.
86.
JP‐78
JP‐79
PARC.ŠT.
2784/31
2784/32
K.O.
BREZOVICA
BREZOVICA
JP‐80
1305/1
JP‐81
1526/9‐
DEL,1526/11,1526/
12,1526/17,1526/1
5,1526/16,1526/13
,1526/14
BREZOVICA
JP‐82
1443/7
RAKITNA
BREZOVICA
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
ZA GRADNJO STANOVANJSKIH OBJEKTOV
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ širitev stavbnih zemljišč razpršene poselitve ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja občine in zakonskimi določili, ki opredeljujejo načrtovanje prostorskih ureditev in posegov zunaj območij naselij, prav tako pa se zemljišče nahaja v območju Nature 2000.
ZA GRADNJO STANOVANJSKIH OBJEKTOV
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ širitev stavbnih zemljišč razpršene poselitve ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja občine in zakonskimi določili, ki opredeljujejo načrtovanje prostorskih ureditev in posegov zunaj območij naselij, prav tako pa se zemljišče nahaja v območju Nature 2000.
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
širitev stavbnih zemljišč za potrebe gradnje stanovanjskega objekta
širitev stavbnih zemljišč za potrebe gradnje stanovanjskih objektov
ZA DEL ZEMLJIŠČA ‐ manjša širitev stavbnih zemljišč kot opredelitev funkcionalnega zemljišča k objektu z gradbenim dovoljenjem
17
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
OPOMBE 1
NE
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐59
NE
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐92
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ sosednja stavbna zemljišča so opredeljena s podrobnejšo namensko rabo prostora SP‐
površine počitniškega naselja, za katere stanovanjska gradnja za stalno prebivanje ni predvidena, prav tako pa je prisoten problem javnega dostopa do zemljišča in komunalnega opremljanja predvidenega objekta. Prav tako predlagana sprememba ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica, ki določajo usmerjanje poselitve na obstoječa stavbna zemljišča. NE
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ nesprejemljivo poseganje v sklenjena najboljša kmetijska zemljišča (boniteta parcele 75) in območja Nature 2000. Predlagana sprememba ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica, ki določajo usmerjanje poselitve na obstoječa stavbna zemljišča. NE
Pripombo se upošteva, saj gre za sprejemljivo zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč strnjenega naselja Vnanje Gorice za del območja, kjer že stoji stanovanjski objekt z gradbenim dovoljenjem (evidentiranje obstoječega stanja).
DA
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐65
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐119
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐118; sprememba za del zemljišča z objektom, ki ima pridobljeno GD
OPOMBE 2
87.
88.
89.
90.
91.
92.
JP‐83
JP‐84‐1
JP‐84‐2
JP‐84‐3
JP‐84‐4
JP‐85
PARC.ŠT.
K.O.
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
589/11,593/14,589
/12,593/28,594/3,5
93/36,593/35,593/
34,593/33,593/30,
593/13,593/17,593
/18,593/19,593/20,
593/21,593/22,593
/24,586/1,586/6
BREZOVICA
DRUGE PRIPOMBE NAMENSKE RABE, PRIPOMBA NA STRATEŠKI DEL OPN, PIRPOMBA NA TEKSTUALNI DEL OPN GLEJ PRILOGO ŠT. 1
932,933
IZ STAVBNEGA V NESTAVNO, PRIPOMBA NA STRATEŠKI DEL OPN, izvzem iz območja stavbnih zemljišč ob ekološki Pripombi na predmetnih zemljiščih ni mogoče ugoditi, saj PRIPOMBA NA OP
kmetiji
vlagatelj pripombe ni lastnik zemljišča.
1064/1, 1064/8
1208/39 946, 1064/10
1552,1551
RAKITNA
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐109‐1, P‐109‐2 in P‐109‐3
Pripomba se upošteva. V predlogu ne bodo prikazani izrisi javnih poti.
NE
RAKITNA
IZ STAVBNEGA V NESTAVNO, PRIPOMBA NA STRATEŠKI DEL OPN, PRIPOMBA NA OP
izvzem iz območja stavbnih zemljišč 1064/1 k.o. Rakitna ‐ pripombi ni mogoče ugoditi, saj je bilo ugodeno pripombi za razširitev stavbnega zemljišča za potrebe gradnje 1 objekta (pripomba solastnika zemljišča JP‐
59). Zemljišče se ne nahaja neposredno ob kmetiji Rakitna 5 (ne gre za neposredno razvojno območje kmetije) in del je že stavbno zemljišče. 1064/8 k.o. Rakitna ‐ pripombi za izvzem iz območja stavbnih zemljišč ni mogoče ugoditi, saj zemljišče v naravi predstavlja dostopno pot za več objektov (del strnjene poselitve)
NE
RAKITNA
IZ STAVBNEGA V NESTAVNO, PRIPOMBA NA STRATEŠKI DEL OPN, PRIPOMBA NA OP
ohranjanje nepozidanih površin
Pripomba je že upoštevana v dopolnjenem osnutku OPN Brezovica oz. je brezpredmetna, saj je zemljišče opredeljeno z namensko rabo prostora "območja zelenih površin: ZS ‐ površine za oddih, rekreacijo in šport".
DA
RAKITNA
IZ STAVBNEGA V NESTAVNO, PRIPOMBA NA STRATEŠKI DEL OPN, PRIPOMBA NA OP
izvzem iz območja stavbnih zemljišč 946 in 1064/10 k.o. Rakitna ‐ pripombi na predmetnih zemljiščih ni mogoče ugoditi, saj vlagatelj pripombe ni lastnik zemljišča.
NE
PRESERJE
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
Pripombo se upošteva ‐ sprejemljiva redefinicija stavbnih PRESTAVITEV STAVBNEGA DELA ZEMLJIŠČA NA zemljišč razpršene poselitve glede na parcelno situacijo in SOSEDNJE ZEMLJIŠČE (OBSTOJEČI STAVBNI DEL dejansko stanje v prostoru. Del stavbnega dela zemljišča JE MANJ PRIMEREN ZA GRADNJO ZARADI TEŽKE 1549‐del k.o. Preserje in 1552‐del se prenese ob na jug 1552‐
del, na del zemljišča *85 (stavbišče) in na del 1551, vsa k.o. DOSTOPNOSTI IN REALNE POPLAVNE OGROŽENOSTI)
Preserje ob dostopno pot.
DA
18
OPOMBE 1
OPOMBE 2
93.
94.
95.
JP‐86
JP‐87
JP‐88
PARC.ŠT.
1143, 1144/4
2903/1
3013/2
K.O.
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ širitev stavbnih zemljišč na predlagano območje ni v skladu z ohranjanjem tipologije obstoječe poselitve in identitete naselja Vnanje Gorice in predstavlja odpiranje novih jeder poselitve vzdolž. Predlagana sprememba tako ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica. Poleg tega predmetno zemljišče ureja več varstvenih režimov (registrirana kulturna dediščina ‐ arheološko najdišče in kulturna krajina, območje krajinskega parka Ljubljansko barje, območje Nature 2000, ekološko pomembno območje), boniteta zemljišča 1143 je 50 (za zemljišče 1144/4 je 32), kar poleg navedenih strateških usmeritev prostorskega razvoja občine dodatno zmanjša verjetnost spremembe namenske rabe prostora za namen gradnje. UPOŠTEVA NAJ SE PREDLOG, KI JE ŽE BIL DAN Obstoječe degradirano zemljišče na sosednjih parcelah z NA OBČINO NA INFO. JAVNI RAZGRNITVI ‐ širitev objekti, ki imajo GD in jim je bilo v dopolnjenem osnutku stavbnih zemljišča za potrebe stanovanjske OPN opredeljeno stavbno zemljišče, zadostuje po površini stavbe ob obstoječih kmetijsko‐gospodarskih tudi za stanovanjski objekt (1,7 ha). Predlaga se lociranje objektih z GD (na zemljišču 1146 k.o. Brezovica) stanovanjskega objekta na zemljišče 1146, k.o. Brezovica.
NE
BREZOVICA
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
BREZOVICA
Pripomba se upošteva ‐ sprejemljiva širitev stavbnih zemljišč razpršene poselitve pod naseljem Plešivica na delu zemljišč IZ NESTAVBNEGA V širitev stavbnih zemljišč obstoječega območja 2903/1 in 2903/4 za območje obstoječega stanovanjskega STAVBNO, PRIPOMBA razpršene poselitve, tako da bo območje objekta (del zemljišča 2903/1 in 2903/4 že stavbno NA STRATEŠKI DEL vključevalo obstoječ stanovanjski objekt v celoti zemljišče). Boniteta zemljišča 2903/1 je 30, zemljišča 2903/4 OPN
(namen: legalizacija tega objekta)
pa 40.
DA
BREZOVICA
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ širitev stavbnih zemljišč na predmetno parcelo ni sprejemljiva, ker sprememba ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica (usmerjanje poselitve na obstoječa stavbna zemljišča). Prav tako na območju velja več varstvenih režimov, ki onemogočajo spremembo in gradnjo ‐ del parcele je v območju srednje poplavne nevarnosti, zemljišče se nahaja na območju arheoloških najdišč Roje‐Zamedvedica‐
Bluše in Ljubljansko barje, prav tako se nahaja v območju Nature 2000, ekološko pomembnem območju in v krajinskem parku Ljubljansko barje.
NE
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
(širitev stavbnih zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje)
19
OPOMBE 1
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐38
OPOMBE 2
96.
97.
98.
99.
JP‐89
JP‐90
JP‐91
JP‐92
PARC.ŠT.
522/2
1659
K.O.
BREZOVICA
RAKITNA
165/1,165/2,163,1
66,157/1,167
RAKITNA
2350/10
BREZOVICA
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
DRUGO
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
NE STRINJATA SE, DA SE S CESTO POSEGA NA NJUNO ZEMLJIŠČE; GLEJ PRIPOBMO IZ INFO. JAVNE RAZGRNITVE
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
Pripomba se delno upošteva ‐ namenska raba prostora se spremeni iz "PC ‐ površine cest" nazaj v "SSs ‐ stanovanjske površine" na območju javne poti, ki poteka po vzhodnem robu parcele in delno na južni strani parcele na območju lokalne ceste. Del parcele na južni strani ostaja opredeljen z rabo "PC ‐ površine cest" za potrebe ureditve hodnika za pešce.
DELNO
NAJ OSTANE TRAVNIK (uskladitev razmejitve namenske rabe prostora med kmetijskim in gozdnimi zemljišči ‐ opredelitev kmetijskih DRUGE SPREMEMBE zemljišč po veljavni namenski rabi prostora)
Pripombo se upošteva ‐ sprejemljiva sprememba iz gozdnih zemljišč opredeljenih v dopolnjenem osnutku OPN Brezovica nazaj v kmetijska zemljišča po veljavni namenski rabi prostora zaradi potrebe kmetije po vzpostavljanju pašniških površin (zemljišče po dejanski rabi gozd).
DA
IZ STAVBNEGA V NESTAVBNO
izvzem iz območja stavbnih zemljišč
Pripombo se delno upošteva ‐ sprejemljiv izvzem za del stavbnih zemljišč na robu naselja Rakitna ‐ zemljišča se uporabljajo za kmetijske namene (pridelava vrtnin ob kmetiji). Izvzem je nesprejemljiv za pozidano območje in območje ob regionalni cesti, ki ob potencialni gradnji omogoča strnjenost naselja.
širitev stavbnih zemljišč za potrebe enostanovanjske stavbe
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ sprememba ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica, ki določajo usmerjanje poselitve na obstoječa stavbna zemljišča. Poleg tega predmetno zemljišče ureja več varstvenih režimov (območje naravne vrednote Plešivica, ekološko pomembno območje, območje krajinskega parka Ljubljansko barje, območja kulturne dediščine ‐ arheološko najdišče in kulturna krajina Ljubljansko barje) kar poleg navedenih strateških usmeritev prostorskega razvoja občine dodatno zmanjša verjetnost spremembe namenske rabe prostora za namen gradnje.
NE
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
20
DELNO
OPOMBE 1
28.8.2014 usklajeno z Oddelkom za komunalo Občine Bezovica (Stane Knap); že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐100
OPOMBE 2
100.
101.
102.
103.
JP‐93
JP‐94
JP‐95
JP‐96‐A1
PARC.ŠT.
378/9
576/2
2377/14, 2377/15
K.O.
BREZOVICA
BREZOVICA
BREZOVICA
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ način urejanja z OPPN je bil opredeljen z z zadnjimi spremembami dologoročnega plana in namenske rabe prostora (Ur. l. RS št. 70/2009), v katere je bilo vključeno tudi predmetno zemljišče. Zaradi enakih meril za vsa takrat spremenjena območja namenske rabe prostora (nekateri OPPN so bili od uveljavitve plana že izdelani), je Občina Brezovica sklenila, da se urejanje z OPPN za območja širitev staavbnih zemljjišč na sosednje parcele sprememb iz dologoročnega plana (Ur. l. RS št. 70/2009) oz. UKINITEV NAČINA UREJANJA Z OPPN prenesejo v OPN. Širitev stavbnih zemljišč na predlagana (postopek OPPN za tako majhno območje je po območja ni sprejemljiva zaradi naravovarstvenega režima mnenju vlagateljice pripombe finančno Natura 2000 in posledičnega vzpostavljanja nadomestnih nevzdržen)
habitatov ob graditvi objektov na teh površinah.
NE
(izvzem iz območja stavbnih zemljišč in sprememba v kmetijska zemljišča)
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ Predlagana sprememba ni sprejemljiva, saj se zemljišče nahaja sredi sklenjenega območja stavbnih zemljišč in razmeroma strnjene poselitve naselja Brezovica.
NE
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
(širitev stavbnih zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje)
Pripombo se delno upošteva ‐ Predlagana sprememba je sprejemljiva za del parcele 2377/15 k.o. Brezovica (boniteta 53), saj predstavlja zaokrožitev delno že stavbnega zemljišča na robu strnjenega naselja Plešivica za zagotovitev zadostnih površin za gradnjo stanovanjskega objekta. Širitev stavbnih zemljišč na kmetijsko zemljišče 2377/14 k.o. Brezovica ni sprejemljiva, saj ni v skladu s strateškimi cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica, ki določajo usmerjanje poselitve na obstoječa stavbna zemljišča. Poleg tega predmetno zemljišče ureja več varstvenih režimov (območje naravne vrednote Plešivica, ekološko pomembno območje, območje krajinskega parka Ljubljansko barje, območja kulturne dediščine ‐ arheološko najdišče in kulturna krajina Ljubljansko barje) boniteta zemljišča znaša 58, kar poleg navedenih strateških usmeritev prostorskega razvoja občine dodatno zmanjša verjetnost spremembe namenske rabe prostora za namen gradnje.
DELNO
PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL
KS predlaga, da se med razvojne potrebe v 6. čl. doda razvoj optičnega omrežja in ureditev
Pripombo se upošteva ‐ dopolni se dopolnjen osnutek javnega lastništva kategoriziranih javnih cest.
odloka OPN Brezovica.
IZ STAVBNEGA V NESTAVBNO
21
DA
OPOMBE 1
OPOMBE 2
PARC.ŠT.
K.O.
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
JP‐96‐A2
PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL
105.
JP‐96‐A3
PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL
106.
JP‐96‐A4
104.
107.
JP‐96‐A5
108.
JP‐96‐A6
109.
110.
111.
JP‐96‐A7
JP‐96‐A8
JP‐96‐A9
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
KS predlaga, da se med zunanja igrišča pri šolah v 8. točki 8. čl. doda igrišče pri šoli v
Pripombo se upošteva ‐ dopolni se dopolnjen osnutek Rakitni.
odloka OPN Brezovica.
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
DA
Pripombo se upošteva ‐ dopolni se dopolnjen osnutek odloka OPN Brezovica.
DA
PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL
KS predlaga, da se na seznam manjkajoče komunalne infrastrukture, ki jo je treba
dograditi, v 9. točki 8. čl. doda optično omrežje.
KS predlaga, da se v 4. točki 16. čl. navede podatek, da je upravljavec lokalnega kabelskega sistema v
Rakitni Sistem TV.
Pripombo se upošteva ‐ dopolni se dopolnjen osnutek odloka OPN Brezovica.
DA
PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL
PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL
V 6. točki 29. čl. naj se med turistične kapacitete v Rakitni dopiše Rakitniško jezero z
okolico. Predlagamo, da se sem doda tudi ureditev prostorov s potrebno inli'astrukturo za
piknike na območju jezera ter ureditev informacijske točke za naravno in kulturno dediščino
in ostalo turistično ponudbo v Rakitni.
V 1. točki 37. čl. je treba popraviti ime pritoka Zale: pravilno je »Tračce«.
Pripombo se upošteva ‐ dopolni se dopolnjen osnutek odloka OPN Brezovica.
Pripombo se upošteva ‐ dopolni se dopolnjen osnutek odloka OPN Brezovica.
PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL
V 43. čl. naj se doda cilj kakovostne predstavitve in popularizacije kulturne in naravne
dediščine. Poleg sedaj poudarjene nepremičnc dediščine
naj se izpostavi tudi nesnovna/živa dediščina.
Pripombo se delno upošteva ‐ dopolni se dopolnjen osnutek odloka OPN Brezovica.
DELNO
PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL
Pripomba k 2. točki 43. čl.: s Pravilnikom o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih
usmeritvah so se zvrsti dediščine leta 2010 nekoliko spremenile.
Pripombo se upošteva ‐ dopolni se dopolnjen osnutek odloka OPN Brezovica.
PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL
v 11. točki 48. čl. KS Rakitna predlaga, da se strožje določi definicijo javne dostopnosti
parcele kot pogoja za širitev stavbnih zemljišč oz. za prekvalifikacijo nestavbnih v stavbna
zemljišča. Namesto dikcije »javna prometna dostopnost (sosednja parcela)« predlaga tole:
»stik s cestno parcelo v javni lasti«.
Pripombi se upošteva in v besedilnem delu občinskega prostorskega načrta opredeli, da je obvezni pogoj priključitev na cesto, ki je v lasti občine ali države.
DA
22
DA
DA
DA
OPOMBE 1
OPOMBE 2
112.
113.
114.
115.
PARC.ŠT.
JP‐96‐A10
K.O.
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL
2. točka 68. čl. še vedno predpisuje obveznost priklopa na javno kanalizacijo po formuli
minimalna oddaljenost 1m / 0,02 PE. Predlagamo spremembo te formulacije tako, da bo
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ takšna zahteva je upravljavca usklajena z 8. točko 79. čl.
kanalizacijskega omrežja na vašem področju VO‐KA
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
NE
PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL
KS predlaga razširitev zemljišč na katerih je dopustno
obnoviti kmetijsko rabo z izkrčenjem gozda, na vsa tista zemljišča, ki so bila v dosedanjem
Odloku o PUP opredeljena kot kmetijska
Pripombo se upošteva na podlagi 2. odstavka 75. člena Uredbe o Prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in v skladu s splošnimi smernicami Ministrstva za kmetijstvo in okolje (št. 350‐24/2013/8, z dne 29. 4. 2014).
DA
OBMOČJE KS JP‐96‐A12 RAKITNA
PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL
Iz členov v poglavju »III.4 Posebni prostorski izvedbeni pogo.ji«, kjer kot kritična za Rakitno ocenjujemo prcdvsem člena 109 in 110, so v primeljavi z verzijo OPN (1) izločene rubrike »2 Velikost in zmogljivost objektov«,» 4 Raba energije« in »5 Velikost in oblika zemljišča, namenjenega za gradnjo«. Vsebino rubrike 4 urejajo državni predpisi, zato njena izpustitev ni škodljiva, čeprav bi bilo zaradi preglednosti ob izdaji lokacijskih informacij bolje, če bi ostala vključena v Odlok o OPN. Izključitev rubrik 2 in 5, ki predpisujeta maksimalno dovoljeno velikost stavb tcr etažnost in minimalno dovoljeno velikost zazidljivih zemljišč, pa je nesprejemljiva. Predlagamo vrnitev teh rubrik. Za območja namenskih rab SKs in SP predlagamo, da (vsaj za območje Rakitne) 5. rubrika predpiše minimalno velikost parcele 600 m2 na eno stanovanjsko oz. počitniško stavbo, tako kot velja doslej. Odlok naj natančno opredeli dopustne izjeme, in siccr na podlagi objektivnih terenskih okoliščin. V gradi naj tudi institucionalno varovalko: k izjemam po predpisanih kriterij mora podati soglasje Pripombi se ugodi in vstavi v ustrezne člene v besedilnem KS.
delu predlagane zahteve.
DA
JP‐96‐A13
PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL
KS predlaga, da se v obeh točkah 115. čl. (ZS in ZP) med izključujoče dejavnosti navede
tudi »občasno bivanje za počitek«.
DA
JP‐96‐A11
23
Pripombo se upošteva.
OPOMBE 1
pripomba ni grafično opredeljena
OPOMBE 2
116.
117.
118.
119.
120.
JP‐96‐A14
JP‐96‐B1
PARC.ŠT.
K.O.
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL
V 120. čl. so med dopustnimi začasnimi objekti na vseh območjih »K1 ‐ najboljša
kmetijska zemljišča« v občini navedeni tudi tile ubjekti: odprti sezonski gostinski vrl, šotor z napihljivo konstrukcijo, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor, cirkus in začasna tribuna. KS predlaga izločitev teh objektov s seznama dopustnih objektov na območjih K1.
PRIPOMBA NA PRILOGO 1
Pripombo se delno upošteva ‐ sprememba SB v CU ni sprejemljiva saj ne gre za centralno območje naselja, prav tako pa so v rabi SB dopustne tudi centralne dejavnosti. Popravljena bo navedba 1. odstavka 108. člena dopolnjenega osnutka OPN glede osnovne dejavnosti, kjer KS Rakitna predlaga, da se v enoti urejanja prostora BT_2, ki obsega območje Mladinskega bo namesto trenutne opredelitve osnovne dejavnosti "So namenjena bivanju za posebne namene in sicer za bivanje v klimatskega zdravilišča, spremeni vrsto namenske rabe prostora iz SB v CU. Poleg te naj domu starostnikov, oskrbovanih stanovanjih." zapisano ostaneta tudi PC in ZS.
samo "So namenjena bivanju za posebne namene".
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
Določitev posegov na kmetijska zemljišča opredeljujejo splošne smernice z področja načrtovanja kmetijskih zemljišč, ki jih minister pristojen za kmetijska zemljišča posodablja vsako leto. Ob sprejemu občinskega prostorskega načrta bodo zapisana takšna določila, kot jih bo predpisal minister. DA
JP‐96‐B2
PRIPOMBA NA PRILOGO 1
JP‐96‐B3
PRIPOMBA NA PRILOGO 1
KS predlaga, da se način urejanja v enotah RA_1 in RA_3 določi z OPPN in ne s PIP.
Obenem predlagamo, da se popravi razmejitev med enotama RA_1 in RA_5, tako da se parcele št. 12017, 120/8, 120/9 in 120/10 prestavi v enoto RA_5, ki je namenjena za stanovanjsko in kmetijsko rabo.Alternativa spremembi načina urejanja z OPPN pa je izrecna opredelitev v PPIP, da sta enoti RA_1 in RA_3 namenjeni izključno za gradnjo javnih stavb. V tem primeru je treba Pripombo se upošteva ‐ iz enote urejanja prostora RA_1 se iz enote RA_1 izključiti obstoječo stanovanjsko izključi obstoječo stanovanjsko hišo na vzhodnji strani in hišo.
enoti RA_1 in RA_3 nameni izključno za gradnjo javnih stavb. DA
KS predlaga vzpostavitev
dodatne enote RA_, na parceli št. 1368 z rabo O Pripombo se upošteva ‐ opredeli se nova enota urejanja za potrebe izgradnje vodne vrtine.
prostora s PNRP "O‐območje okoljske infrastrukture".
DA
PRIPOMBA NA PRILOGO 1
KS predlaga popravek PIP oz. usmeritve za izdelavo OPPN na severnem delu enote RJ_10. KS predlaga naj se na celoti parcel št. 1208/43, 1208/44, 1208/136, 1208/137 in 1208/138 predvidi parkirno površino, in se ne odredi renaturacije in ohranjanje mokrišča.
JP‐96‐B4
24
OPOMBE 1
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ sprememba ni sprejemljiva, saj gre za ukrep določen z okoljskim poročilom. Območje je bilo v okviru priprave okoljskega poročila spremenjeno v PNRP "ZP" zaradi naravovarstvenega statusa Nature 2000 in podan omilitveni ukrep, da je potrebno ohranjati območje skupine dreves ob parkirišču, kjer je izvir in mrestišče za dvoživke
NE
pripomba ni grafično opredeljena
pripomba ni grafično opredeljena
pripomba ni grafično opredeljena
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐124; pripomba ni grafično opredeljena
OPOMBE 2
121.
122.
123.
124.
JP‐96‐C1
JP‐96‐C2
JP‐96‐C3
JP‐96‐C4
PARC.ŠT.
K.O.
EUP RA_1 in RA_5
1368
1208/43, 1208/44, 1208/136, 1208/137, 1208/138
RAKITNA
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
OPOMBE 1
PRIPOMBA NA KARTOGRAFSKI DEL OPN
Parcele št. 12017, 120/8, 120/9 in 120110 naj se iz enote RA_1 in rabe CU prestavi v enoto RA_5 in rabo SKs. V primeru, da se enoti RA_1 in RA_3 skladno z našo pripombo B.2.)izrecno nameni izključno za gradnjo javnih stavb, je treba iz enote RA_1 izključiti obstoječo stanovanjsko hišo.
Pripombo se upošteva.
DA
PRIPOMBA NA KARTOGRAFSKI DEL OPN
KS predlga, da se na delu parcele št. 1368 na mestu, kjer se srečata tlačni vodovod in kategorizirana javna pot, vzpostavi posebno enoto urejanja prostora z rabo O. Gre za zemljišče, za katerega sta Občina Brezovica in tedanji lastnik leta 2011 podpisala dogovor o soglasju za poskusno izvedbo vodne vrtine in o Pripombo se upošteva ‐ opredeli se nova enota urejanja pogojih kasnejšega odkupa.
prostora s PNRP "O‐območje okoljske infrastrukture".
DA
PRIPOMBA NA KARTOGRAFSKI DEL OPN
KS predlaga popravek PIP oz. usmeritve za izdelavo OPPN na severnem delu enote RJ_10. KS predlaga naj se na celoti parcel št. 1208/43, 1208/44, 1208/136, 1208/137 in 1208/138 predvidi parkirno površino, in se ne odredi renaturacije in ohranjanje mokrišča.
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ sprememba ni sprejemljiva, saj gre za ukrep določen z okoljskim poročilom. Območje je bilo v okviru priprave okoljskega poročila spremenjeno v PNRP "ZP" zaradi naravovarstvenega statusa Nature 2000 in podan omilitveni ukrep, da je potrebno ohranjati območje skupine dreves ob parkirišču, kjer je izvir in mrestišče za dvoživke.
NE
že podana pripomba na inf.javni razgrnitvi z ozn. P‐124
KS predlaga vključitev vseh obstoječih cest, ki omogočajo dostop do več stanovanjskih
stavb, v rabo PC, četudi trenutno niso kategorizirane kot občinske ceste.
Pripombi ni mogoče ugoditi ‐ odločitev uprave Občine Brezovica, ki je zadolžena za področje komunale, je sledeča: z namensko rabo prostora "PC‐površine cest" se opredeli kategorizirane ceste do nivoja lokalnih cest. Javne poti se tako ne opredeljujejo več z namnesko rabo "PC". NE
pripomba ni grafično opredeljena
PRIPOMBA NA KARTOGRAFSKI DEL OPN
25
OPOMBE 2
125.
PARC.ŠT.
JP‐96‐C5
JP‐97
565/1
127.
JP‐98
EUP JE_4
JP‐99
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
PRIPOMBA NA KARTOGRAFSKI DEL OPN
126.
128.
K.O.
območja namenske rabe ZP‐parki
PRESERJE
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
Skladno s pripombami krajanov na javni obravnavi 13. 6. 2014 KS Rakitna predlaga, da se rabo zemljišč na pasu, po katerem poteka 400 kV daljnovod prilagodi rabi, ki jo omogoča teren. Zemljišča, nad katerimi daljnovod poteka dovolj visoko, da pod njim lahko uspeva trajni gozd naj se kvalificira kot gozdna. Zemljišča, kjer daljnovod poteka nizko in zato upravljavec na nekaj let poseka vse grmovno in drevesno rastje, hkrati pa so prestrma, da bi jih usposobili za travnike, naj se opredeli kot nerodovitna. Kot kmetijska naj ostanejo opredeljena le tista Pripombo se delno upošteva ‐ namenska raba prostora v zemljišča, na katerih dejansko obstajajo travniki območju 400 kV daljnovoda se bo uskladila z evidenco o dejanski rabi prostora (vir: MKO, julij 2014) in v skladu s ali pa jih je zaradi položnega naklona mogoče zmulčati in usposobiti kot travnike. Dejansko in splošnimi smernicami Ministrstva za kmetijstvo in okolje (št. možno rabo naj se preveri z ogledom na terenu. 350‐24/2013/8, z dne 29. 4. 2014).
DELNO
PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL
Pripombo se upošteva ‐ sprememba je sprejemljiva, saj gre za sprejemljiv izvzem nepozidanega dela zemljišča na robu (izvzem iz območja stavbnih zemljišč in stavbnih zemljišč naselja Preserje. DA
sprememba v kmetijska zemljišča)
Pripombo se upošteva. Predlaga se vpis sklepa sestanka 9.4.2014 KPLB, ZRSVN in Občine Brezovica v Prilogo 1 OPN Brezovica: v samo brežino Podpeškega jezera se ne posega z novimi ureditvami. Uredijo se samo trije stari dostopi pripomba na nesprejemljivost omilitvenega (pomoli), novih se ne umešča več. Na parceli 599 k.o. Jezero ukrepa iz okoljskega poročila (»Dodatne se uredi krožna pot (na
pozidave znotraj zavarovanega območja Jezero lesenih kolih in z lesenim podestom ‐ s tem omejimo hojo niso
izven poti in ohranimo
dopustne.«)
značilni mokrotni travnik).
DA
PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL
občina Brezovica se ne strinja z opredelitvijo dovoljenih objektov znotraj območij s
podrobnejšo namensko rabo »ZP ‐ parki« in njihovo kategorizacijo v dovoljene zahtevne, manj
zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte
IZ STAVBNEGA V NESTAVBNO
OPOMBE 1
26
Pripombo se upošteva. DA
Dopolniti je potrebno tudi okoljsko poročilo.
OPOMBE 2
129.
130.
131.
K.O.
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
JEZERO
Občina Brezovica zaradi potreb razvoja turistične dejavnosti podaja pripombo, da naj se v Prilogi 1 Odloka o OPN pri EUP BO_63 navaja, da se na zemljiščih parc.št. 506 in 505 k.o. Jezero, na vrhu vzpetine Sv. Ana, dovoljuje postavitev objektov za potrebe turistične in gostinske dejavnosti (za usmerjanje obiska ter interpretacijo naravne in kulturne dediščine). V kolikor postavitev omenjenih objektov na predlagani namenski rabi ni mogoča, naj se PRIPOMBA NA namenska raba na delu zemljišč opredeli tako, PRILOGO 1 OZ. NA KARTOGRAFSKI DEL da se bo želeni objekt lahko umestilo v prostor Pripombo se upošteva ‐ opredeli se namenska raba "BT‐
IN NAMENSKO RABO in zanj
pridobilo dovoljenja.
površine za turizem" in nova enota urejanja prostora.
PROSTORA
DA
JP‐101
PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL‐ območja namenske rabe ZS
Občina Brezovica se ne strinja z opredelitvijo dovoljenih nezahtevnih in enostavnih objektov znotraj območji s podrobnejšo namensko rabo »ZS ‐ površine za oddih, rekreacijo in šport«.
Kategorizacija naj bo skladna z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost Pripombo se upošteva ‐ prostorsko izvedbene pogoje za gradnje.
namensko rabo prostora ZS se ustrezno dopolni.
DA
JP‐102
PRIPOMBA NA TEKSTUALNI DEL/NAMENSKO RABO PROSTORA/NAČIN UREJANJA
Občina predlaga, da se poplavno ogroženost na območju vodotoka Radna rešuje na drug
način in ne z urejanjem visokovodnega zadrževalnika, saj ureditev le‐tega ni bila zahtevana iz
strani Agencije RS za okolje .
JP‐100
PARC.ŠT.
505, 506
OBMOČJE OPPN ‐ ZADRŽEVALNIK RADNA (EUP BR_32)
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
27
Pripomba se upošteva in sicer tako, da podrobna namenska raba ostane takšna kot je po sedanjem veljavnem prostorskem aktu, v prilogo 1 besedilnega dela odloka pa se zapišejo opozorila o poplavni ogroženosti.
DA
OPOMBE 1
OPOMBE 2
132.
133.
134.
PARC.ŠT.
K.O.
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
JP‐103
OBMOČJA POSAMEZNIH PREDLAGANIH OPPN
Občina Brezovica se ne strinja z naslednjimi prelaganimi območji OPPN, saj opredelitev območja urejanja z OPPN na posameznih predelih ni smotrno: ‐OPPN na območju EŠD Vnanje Gorice‐Obcestna Pripomba se delno upošteva ‐ Območje OPPN za naselbinsko vas (EŠD 11439). OPPN je začrtan na prevelikem jedro Vnanjih Goric se zmanjša na podlagi sklepa sestanka z območju, saj so posamezni stanovanjski predeli ZVKDS (4.7.2014) in dopolnjenih smernic MK za predmetno nastali šele v zadnjih dveh desetletjih in imajo območje. Območje OPPN za naselbinsko jedro naselja Jezero sodobno arhitekturno zasnovo
je možno zmanjšati na Z strani v primeru konkretno lociranih ‐Preverti možnost krčitve OPPN na območju EŠD posegov, ki so v interesu občine. Območje naselja Goričica Jezero‐Vaško jedro (EŠD 11495)
pod Krimom se v predlogu OPN Brezovica ne bo več urejala z ‐OPPN na območju Goričice pod Krimom (ne OPPN (kot je bilo to zahtevano v prilogi dop. smernic MK št. zahtevajo ga nobene smernice NUP)
3501‐98/2012/11, z dne 18.4.2013), v skladu z dogovorom Na ZVKDS naj se preveri, ali je na območjih na sestanku z ZVKDS OE Ljubljana. Sklep istega sestanka je bil predlaganih OPPN na območjih EŠD potrebna tudi, da na območjih predlaganih OPPN na območjih EŠD , ki izdelava konservatorskega načrta in če bi lahko se jih sedaj zmanjšuje oz. ukinja, ne bo več potrebna izdelava konservatorskega načrta in bo lahko zadoščala že zadoščala že podrobnejša opredelitev podrobnejših izvedbenih pogojev. Preveri naj se podrobnejša opredelitev podrobnejših izvedbenih pogojev. tudi, ali je potrebno z OPPN urejati območje MK je bilo zaprošeno za dopolnilne smernice, v katerih se jezera na Rakitni ter območja sakralnih pričakuje tudi povzete sklepe usklajevalnega sestanka. OPPN‐
ki se opredeljujejo zaradi možnosti pridobivanja zemljišč objektov s pokopališči in izobraževalnih potrebnih za gradnjo, v kolikor pa to ni potrebno potem se PRIPOMBA NA NAČIN ustanov (vrtci, šole), kot je predlagano v tudi ukine način urejanja z OPPN‐ji.
UREJANJA Z OPPN
dopolnjenem osnutku OPN.
DA
JP‐104
celotno območje Občine
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
Namenska raba zemljišč naj bo usklajena z robovi zemljišč, kjer zaradi zamika zemljiškega katastra prihaja do minimalnih odstopanj.
pripomba na tekstualni del OPN
Preverijo naj se členi poglavja III.3.2 Merila in pogoji za graditev objektov v
dopolnjenem osnutku Odloka o OPN, saj glede na predlagano vsebino legalizacija
objektov ne bo mogoča, novogradnje pa bi se po arhitekturni zasnovi bistveno
razlikovale od obstoječih objektov. V Prilogi 1 je v podrobnejših izvedbenih pogoji za posamezne EUP‐je navedeno, da dodatne pozidave znotraj EUP niso dovoljene. Občina predlaga, da se ne onemogoča pozidave, kjer to ni nujno potrebno, Pripomba se upošteva in sicer tako, da se dopolni besedilni določi pa se lahko zahtevnejše PIP‐e.
del izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta.
JP‐105
28
Pripomba bo upoštevana ob podanih konkretnih lokacijah takih odstopanj in določitvi, kaj se še smatra za minimalno odstopanje.
DA
OPOMBE 1
pripomba ni grafično opredeljena
pripomba ni grafično opredeljena
pripomba ni grafično opredeljena
OPOMBE 2
135.
136.
PARC.ŠT.
JP‐106
EUP BO_29
JP‐107
OBMOČJ CELOTNE OBČINE: Območja z namensko rabo »0 ‐ Okoljska
infrastruktura«
137.
JP‐108
138.
JP‐109
17/1, 17/3
K.O.
RAKITNA
PREDLOG SPREMEMBE NAMEN
VREDNOTENJE (Urbania d.o.o., avgust 2014)
upoštevanje pripombe (Urbania d.o.o., avgust 2014)
ZAP_ST
OZNAKA PRIPOMBE
SEZNAM OPREDELITVE DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE OPN BREZOVICA 29.5.‐29.6.2014 (september 2014)
DRUGO
Občina Brezovica zaradi potreb prometne ureditve območja ob Podpeškem jezeru podaja pripombo, da se preveri možnost dovolitve ureditve začasnega parkirišča znotraj dela EUP BO_29.
Pripomba se zapiše v EUP_29.
PRIPOMBA NA NAMENSKO RABO PROSTORA
Območja z namensko rabo »0 ‐ Okoljska infrastruktura« je potrebno uskladiti z dejanskim stanjem in planiranimi posegi (vakuumska Pripomba bo upoštevana po posredovanju konkretnih postaja Vnanje Gorice, čistilna naprava na grafičnih podlog z opredeljenimi obstoječimi in načrtovanimi Rakitni, črpališče pod MKZ‐jem na Rakitni etc.) objekti okoljske infrastrukture.
DA
IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO
PRIPOMBE NA TEKSTUALNI DEL
DA
širitev stavbnih zemljišč za potrebe širitve pokopališča na Rakitni
Pripomba se upošteva ‐ sprememba je sprejemljiva, saj gre za strateško širitev obstoječega pokopališča na Rakitni za zagotavljanje dologoročnih površin za ta namen.
DA
pripombe na PIP v odloku OPN
Pripombe se upošteva.
DA
29
OPOMBE 1
pripomba ni grafično opredeljena
pripomba ni grafično opredeljena
OPOMBE 2