Obrazec predmeta (pdf)

Comments

Transcription

Obrazec predmeta (pdf)
Predmet:
Course Title:
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 2014/2015
METODE RAZISKOVANJA TRŢIŠČA
Študijski program
Study programme
VS – Poslovna ekonomija
Business Administration
Študijska smer
Study field
MA
PO, TU
Letnik
Year
2.
3.
Semester
Semester
3.
5.
Obvezni / izbirni
Vrsta predmeta / Course type:
Univerzitetna koda predmeta / University subject code:
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
45
Lab. vaje
Labor work
Teren. vaje
Field work
Samost. delo
Individ. work
ECTS
105
6
30
Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki: S/A
Languages: S/E
Sem. vaje
Tutorial
prof. dr. Dušan Radonjič
Predavanja / Lecture:
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Študent mora obvladati osnove marketinga.
Prerequisits:
Vsebina:
1. Marketing kot koncept, proces in sistem v organizaciji
ter vloga raziskovanja trga.
2. Proces odločanja v marketingu , raziskovanje trga in
raziskovanje marketinga.
3. Razseţnosti raziskovanja marketinga (vsebinske in
procesne).
4. Proces raziskovanja marketinga.
5. Metode zbiranja podatkov.
6. Metode analize podatkov.
7. Metode organiziranja zbiranja podatkov.
8. Trţno merjenje in predvidevanje.
9. Posamezna specifična vsebinska področja
raziskovanja marketinga.
Content (Syllabus outline):
1. Marketing as a concept, process and system in the
company and the role of market research.
2. Decision-making process in marketing, marketing
research and market research.
3. The scope of marketing research (its content and
process).
4. The process of marketing research.
5. Methods of collecting data.
6. Methods of analysing data.
7. Organisational methods in the process of collecting
data.
8. Market measurement and forecasting.
9. Some specific areas of application of marketing
research in the company.
The student has to understand the basic concepts of
marketing.
Temeljni literatura in viri / Textbooks:
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks):
Radonjič, D., Iršič, M. (2006). Raziskovanje marketinga (učbenik). Ljubljana. GV Zaloţba.
Dodatna študijska literatura (Additonal textbooks):
Aaker, D.A., Kumar, V., Day, G.S., Leone, R.P. (2011). Marketing Research; 10th. International student version;
Hoboken (N.J): John Wiley.
Cilji in kompetence:
Študenti pri tem predmetu:
1. Utrdijo in nadgradijo znanja na področju
marketinga.
2. Se naučijo uporabljati teoretična znanja
v konkretnih praktičnih situacijah trţnih
raziskav.
3. Osvojijo celovit model postopka raziskovanja
trţišča po principu faznega pristopa.
4. Osvojijo potrebna izhodišča za uporabo trţnih
informacij pri odločanju v marketingu in tudi
širše.
Objectives and competences:
In this course students:
1. Enhance their theoretical knowledge in the field
of marketing (research) and are able to apply it.
2. Gain the ability to apply their theoretical
knowledge in practice in the marketing research
field.
3. Acquire model and process approach to analysis
of marketing.
4. Acquire advanced knowledge of basic theoretical
approaches in the field of marketing decision
making process.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje
Študenti:
1. Obvladajo specifična znanja s področja trţnih
raziskav.
2. Pridobijo poglobljena znanja na področju
raziskovalnih metod.
3. Se naučijo prepoznavati medsebojne povezave
raziskovalnih kategorij na področju marketinga.
4. Razvijejo sposobnost interpretacije rezultatov
raziskovanja.
5. Se naučijo analizirati pojave na trgu in jih
sintetizirati v skupne ugotovotive.
6. Se usposobijo za nadaljnje proučevanje na
področju marketinga.
7. Se usposobijo za spremljanje in nadziranje
doseganja trţnih ciljev.
8. Se zavedajo širših etičnih druţbenih in okoljskih
vprašanj na področju trţnih raziskav.
Intended learning outcomes:
Development of knowledge and understanding
Students:
1. Acquire specific knowledge in the field of marketing
research.
2. Have a detailed knowledge of theories in the field of
marketing research methods.
3. Learn to recognise the sense of interconnections in
the field of marketing.
4. Develop the skills to interpret the gained results in the
field of marketing research.
5. Learn how to analyse and synthesise different
approaches in the field of marketing research.
6. Are able to pursue further analysis regarding
marketing and marketing research.
7. Are qualified to control and supervise the marketing
goals.
8. Can demonstrate awareness of wider social and
environmental ethical issues in areas of marketing
research.
Kognitivne/Intelektualne veščine
Študenti
1. Pridobijo razumevanje in uporabo kritične analize
in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju
konkretnih strokovnih problemov, ob upoštevanju
osnovnih usmeritev.
2. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze novih
informacij s področja nabavnega in prodajnega
trţišča v literaturi in praksi.
3. Se naučijo povezovanja različnih znanj in
postopkov ter pomena uporabe strokovne literature.
4. So sposobni izbrati ustrezno metodo za rešitev
problema ter znajo presoditi o pomenu in
značilnosti zbranih podatkov.
5. Znajo identificirati problem iz različnih zornih
kotov.
Cognitive/Intellectual skills:
Students:
1. Understand and apply critical analysis and theory
development and their usability in solving real
professional problems, with minimum guidance.
2. Get the ability to search for and synthesize new
information from the field of marketing research in
literature and praxis.
3. Synthesize different knowledge and procedures and
are aware of importance of use of professional
literature from marketing research field.
4. Can select appropriate techniques for problem solving
and are able to evaluate the importance and
significance of data (primary and secondary).
5. Can identify key aspects of problem from different
viewpoints.
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti
Študenti:
1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi
znanja na svojem konkretnem strokovnem
delovnem področju.
2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja.
3. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske
tehnologije.
4. Nadgrajujejo sposobnost in spretnost dela v
Key/Transferable skills
Students:
1. Further develop skills and expertise in the use of
knowledge in a specific working area.
2. Upgrade the ability to become an autonomous
learner.
3. Upgrade the ability to apply information technology.
4. Upgrade the ability to work in pairs and groups.
5. Further develop their communication skills in an
5.
parih in skupinah.
Razvijajo komunikacijske sposobnosti za
učinkovito strokovno komuniciranje.
effective manner to effectively and professionally
communicate.
Praktične veščine:
Študent:
1.
Pridobi praktične izkušnje na področju
raziskovanja trţišča.
2.
Lahko deluje dokaj samostojno, ob podanih
navodilih in delnem nadzoru
Practical skills:
Students:
1. Get practical experience in the field of marketing
research.
2. Are able to act autonomously with defined
guidelines and certain level of supervision.
Metode poučevanja in učenja:
- klasično predavanje,
- študijski primeri,
- delo na terenu,
- aktivno skupinsko delo,
- reševanje praktičnih nalog.
Learning and teaching methods:
- lectures,
- case studies,
- field work,
- active team work,
- work on practical excercises.
Delež (v %) /
Načini ocenjevanja:
Weight (in %):
Pisni izpit
70%
Seminarsko delo
30%
Pozitivna ocena izpita je predpogoj za
upoštevanje 30% ocene iz seminarskega dela.
Assessment:
Written exam
Seminar work
A mark from seminar work (30% of total final
mark) will be take into account not earlier than a
student passed the written part of the exam with a
positive mark.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. RADONJIČ, Dušan, IRŠIČ, Matjaţ. Raziskava marketinga. 1. natis. Ljubljana: GV zaloţba, 2006, 635 str.
ilustr. ISBN 86-7061-439-1. ISBN 978-86-7061-439-0. [COBISS.SI-ID 229856000].
2. RADONJIČ, Dušan, IRŠIČ, Matjaţ. Primerjalna analiza vrednot pri potrošnicah in managerjih v Republiki
Sloveniji. V: GUSEL, Leo (ur.), BOBEK, Samo (ur.). Slovensko gospodarstvo kako – naprej? :
[mednarodno] podiplomsko posvetovanje, Maribor, 11. november 1994. Maribor: Ekonomsko-poslovna
fakulteta, 1994, str. 209-222. [COBISS.SI-ID 6683652]
3. RADONJIČ, Dušan. Proces marketinga in izhodišča za njegovo upravljanje : tema 6. V: RADONJIČ, Dušan.
Udejanjanje koncepta marketinga. Tematsko področje 1, (MBA Mednarodna podiplomska šola za
management, 1993, Marketing management, = Marketing management, modul 3). Ekonomsko-poslovna
fakulteta, MBA, str. 55-59. [COBISS.SI-ID 5972996]
4. RADONJIČ, Dušan, IRŠIČ, Matjaţ. Relation between the market segmentation, assessment of the market
potential and anticipation as a part of strategic marketing planning. V: Conference on Marketing in a Period of
Transition. Abstracts. Budapest: Budapesti közgazdasagtudomanyi egyetem, Marketing tanszek, 1993, str. 40
– Marketing strategy : track 2. [COBISS.IS-ID 4680196]
5. RADONJIČ, Dušan. Raziskava marketinga in trţno obveščanje. V: LORBEK, Franc (ur.), RADONJIČ,
Dušan (ur.). Management komuniciranja, MIS in nabavnega marketinga : (MM-3) : opcijski funkcijski
management, (MBA). Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1977, str. 6-37. [COBISS.SI-ID 3715356]
6. RADONJIČ, Dušan. Funkcioniranje marketinga in izhodišča za njegovo upravljanje. V: RADONJIČ, Dušan
(ur.), LORBEK, Franc (ur.). Temelji marketing managementa : (MM-1) : temelji funkcijskega managementa,
(MBA). Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1997, str. 38-44. [COBISS.SI-ID 3731740]
7. RADONJIČ, Dušan. Povezanost med odločitvami v marketingu in trţnimi informacijami. V: RADONJIČ,
Dušan (ur.), LORBEK, Franc (ur.). Temelji marketing managementa : (MM-1) : temelji funkcijskega
managementa, (MBA). Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1997, str. 193-203. [COBISS.SI-ID
3735068]
8. RADONJIČ, Dušan, IRŠIČ, Matjaţ. Evaluation values in Europe (ACE) : research project, Report for
Slovenia. Phase 1, Results of consumer questionnaire, (Phare – ACE programme of the European Economic
Community). Marbor: School of Business [and] Economics, 1993. 31 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID
4668420]
9. RADONJIČ, Dušan, IRŠIČ, Matjaţ. Evolving values in Europe : research project, Comparative analysis of
women consumer's and manager's questionary analysis for Republic of Slovenia, (ACE programme of the
European Economic Community). Maribor: School of Business and Economics, 1994. 1 zv. (loč. pag.), graf.
prikazi. [COBISS.SI-ID 6009860]