odpri

Comments

Transcription

odpri
LETNI DELOVNI NAČRT
VRTCA MOKRONOŽCI
2014/15
KAZALO
A.
ORGANIZACIJA VZGOJNEGA DELA ............................................................... 3
1.
ODDELKI ...................................................................................................... 3
2.
POSLOVNI ČAS VRTCA .............................................................................. 3
3. PREHRANA ........................................................................................................ 4
4. KADROVSKA ZASEDBA ................................................................................... 4
5. PREDSTAVNIKI STARŠEV ZA SVET STARŠEV.............................................. 6
6. PREDSTAVNIK STARŠEV ZA SVET ZAVODA ................................................ 6
7. DELOVNI ČAS STROKOVNIH DELAVK ........................................................... 6
8. DEJAVNOSTI V VRTCU .................................................................................... 7
9. INTERESNE DEJAVNOSTI ................................................................................ 8
10. PROJEKTI ........................................................................................................ 9
11. MEDNARODNI PROJEKT EKOVRTEC......................................................... 10
12. PRIREDITVE .................................................................................................. 11
13. BIVANJE V NARAVI ...................................................................................... 12
14. DODATNE DEJAVNOSTI .............................................................................. 12
15. RAZPISI, NATEČAJI, SEJMI ......................................................................... 13
B. PREDNOSTNA NALOGA ................................................................................... 14
1.
PREDNOSTNA NALOGA VRTCA.............................................................. 14
2.
PREDNOSTNE NALOGE POSAMEZNIH SKUPIN .................................... 14
C. DELOVNA OBVEZNOST .................................................................................... 15

Opis del vzgojitelja ................................................................................... 15

Opis del pomočnice vzgojiteljice .............................................................. 15

Opis del pomočnice ravnateljice za vrtec ................................................. 15

Opis del svetovalnega delavca ................................................................ 16
D. DOKUMENTACIJA V VRTCU ............................................................................. 18
E. SODELOVANJE S STARŠI ................................................................................. 19
F. SODELOVANJE NA RAVNI VRTCA ................................................................... 22
G. SODELOVANJE S ŠOLO ................................................................................... 23
H. SODELOVANJE Z OKOLJEM ............................................................................ 24
I. IGRAČE, DIDAKTIČNA IN OSNOVNA SREDSTVA ............................................ 26
J. HOSPITACIJE ...................................................................................................... 27
K. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ....................................................................... 29
2
A. ORGANIZACIJA VZGOJNEGA DELA
1. ODDELKI
V Vrtcu Mokronžci je v šolskem letu 2014/15 v celodnevno bivanje (od 6–11 ur) vključenih
133 otrok, ki so razporejeni v sedem oddelkov. Štirje oddelki se nahajajo v prostorih vrtca
Mokronožci v Mokronogu, od tega sta dva oddelka starejše skupine v prostorih Osnovne šole
Mokronog in en oddelek, ki ima svoje prostore na Podružnični šoli Trebelno.
 Homogeni oddelek ( od 11 mesecev do 2 let)
JASLI I – RIBICE – 14 otrok
 Homogeni oddelek (2–3)
JASLI II. – MIŠKE – 14 otrok
 Kombinirani oddelek I. (2–4)
RAČKE – 19 otrok
 Kombinirani oddelek II. (2 –4)
KLOBUČKI – 17 otrok (v skupini je otrok s posebnimi potrebami in spremljevalcem)
 Homogeni oddelek (4–5)
SREDNJA SKUPINA – ZMAJČKI – 24 otrok
 Homogeni oddelek (5 let do vstopa v šolo)
STAREJŠA SKUPINA – PLANETI – 24 otrok
 Heterogeni oddelek Trebelno (3–6)
SLONČKI – 21 otrok (v skupini je otrok s posebnimi potrebami)
2. POSLOVNI ČAS VRTCA
Poslovni čas vrtca Mokronožci je od 5.30 do 16.30 v vrtcu Mokronog in v oddelku na
Trebelnem.
Zjutraj, ko se otroci zbirajo (od 5.30 do 6.30 oz. 7. ure) so skupine združene, združevati pa se
začnejo spet od 15. ure dalje, ko otroci odhajajo domov.
JUTRANJE ZDRUŽEVANJE SKUPIN
5.30 – 6.30
Ena skupina:
– zbiranje otrok v
igralnici Klobučkov
6.30 – 7.00
7.00 – 7.30
7.30
Delitev na dve skupini:
– skupina Klobučkov
(oddelki 2. starostnega
obdobja)
– skupina Ribice (jasli
I. in jasli II.)
Delitev na tri skupine:
– skupina Ribice (jasli
I. in jasli II.)
– skupina Klobučki
(kombinirana skupina
I., II.)
– skupina Zmajčki
(srednja skupina in
starejša skupina)
Delitev na šest skupin:
– vsaka skupina v
svoji igralnici
3
POPOLDANSKO ZDRUŽEVANJE SKUPIN
15.00–15.30
Štiri skupine:
– skupini Ribic in Mišk v
skupini Mišk
– skupina Klobučkov in Račk
v skupini Račke
– skupina Zmajčki in skupina
Planeti v skupini Zmajčki
15.30–16.00
Dve skupini:
– jaslični skupini v skupini
Miške
– skupine 2. starostnega
obdobja v skupini Račke
16.00–16.30
– vse skupine so združene v
skupini Miške
3. PREHRANA
Prehrana se pripravlja v šolski kuhinji. Imamo štiri obroke in sicer :
 zajtrk
od 7.30–8.00
 malica
od 9.0–9.15
 kosilo za jasli I in jasli II.
od 11.0–11.30
 kosilo za ostale oddelke, oddelek na Trebelnem
od 11.30–12.00
 popoldanska malica
od 14.3–14.45
Vsem otrokom, ki imajo dieto z zdravniškim potrdilom, pripravimo dietne obroke.
Jedilniki so obešeni na oglasnih deskah in so na vpogled staršem.
4. KADROVSKA ZASEDBA
ODDELEK
Jasli I.,
HOMOGENI ODDELEK –
IME IN PRIIMEK
JANJA BRCAR
vzgojiteljica
URŠKA JANEŽIČ
pomočnica
vzgojiteljice
MATEJA JEREB (del del. časa)
pomočnica
vzgojiteljice
vzgojiteljica
RIBICE
Jasli II.,
HOMOGENI ODDELEK
POLONCA BARTOLJ
VLASTA PRPAR
pomočnica
vzgojiteljice
MATEJA JEREB (del del. časa)
pomočnica
vzgojiteljice
vzgojiteljica
MIŠKE
KOMBINIRANI ODDELEK I. –
RAČKE
DELA IN
NALOGE
BARBARA DOLENC
ANDREJA OŠTIR
4
pomočnica
vzgojiteljice
KOMBINIRANI ODDELEK II. – PETRA ROZMAN
KLOBUČKI
Srednja skupina
HOMOGENI ODDELEK –
MANJA TIŠLAR
pomočnica
vzgojiteljice
SUZANA RUČMAN
vzgojiteljica
BOJANA GREGORČIČ
pomočnica
vzgojiteljice
MAJA ZIHERL
vzgojiteljica
TANJA ŠKARJA
pomočnica
vzgojiteljice
ZMAJČKI
Starejša skupina
HOMOGENI ODDELEK –
PLANETI
HETEROGENI ODDELEK
TREBELNO –
SLONČKI
GREGOR SINKOVIČ
delavec javnih del
TANJA ZARABEC (nadomešča vzgojiteljica
Jernejo Rojc)
ALENKA SVENŠEK
pomočnica
vzgojiteljice
MATEJA JEREB (del del. časa)
DRUGI STROKOVNI
DELAVCI V ODDELKU
RAVNATELJICA
vzgojiteljica
pomočnica
vzgojiteljice
IME IN PRIIMEK
ZVONIMIRA KOSTREVC
POMOČNICA RAVNATELJICE APOLONIJA KRALJ ZUPANČIČ
ZA VRTEC
SVETOVALNA SLUŽBA
BARBARA JAZBEC
VODJA PREHRANE
IRENA VIŠČEK
DEFEKTOLOGINJA
STANKA BAN VIRANT
5
5. PREDSTAVNIKI STARŠEV ZA SVET STARŠEV
IME IN PRIIMEK
SKUPINA
VANJA ŠENIČAR
jasli I. – RIBICE
MAJA JELENC
jasli II.– MIŠKE
JASMINA ZAGMAJSTER
kombinirana skupina I. – RAČKE
ANITA ZORKO
kombinirana skupina II. – KLOBUČKI
TATJANA NOVAK
srednja skupina – ZMAJČKI
POLONA MIKLIČ
starejša skupina – PLANETI
MANCA ČERNE
oddelek Trebelno, heterogena skupina –
SLONČKI
6. PREDSTAVNIK STARŠEV ZA SVET ZAVODA
IME IN PRIIMEK
SKUPINA
MAJA JELENC
jasli II.– MIŠKE
7. DELOVNI ČAS STROKOVNIH DELAVK
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so v vrtcu prisotne 7,5 ur. V delovni čas je vključen tudi
polurni odmor. Vzgojiteljica ima poleg odmora še enourno prekinitev, ki jo uporabi za dejavnosti,
ki ne vključujejo neposrednega dela z otroki.
STROKOVNI KADER
IME IN PRIIMEK
pomočnica vzgojiteljice
Urška Janežič
vzgojiteljica
7.30–15.00
Janja Brcar
7.30–15.00
Vlasta Prpar
7.30–15.00
Polonca Bartolj
7.30–15.00
Andreja Oštir
8.00–15.30
Barbara Dolenc
7.30–15.00
Manja Tišlar
9.00–16.30
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
DELOVNI ČAS
pomočnica vzgojiteljice
6
vzgojiteljica
Petra Rozman
7.30–14.30
Bojana Gregorčič
7.30–15.00
vzgojiteljica
Suzana Ručman
7.30–15.00
pomočnica vzgojiteljice
Tanja Škarja
6.30–14.00
9.00–16.30
Maja Ziherl
8.00–15.30
Pomočnik vzgojitelja
Gregor Sinkovič
8.00–16.00
pomočnica vzgojiteljice
Alenka Svenšek
vzgojiteljica
Tanja Zarabec
pomočnica vzgojiteljice
Mateja Jereb
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
5.30–13.00
7.30–15.00
12.30–16.00
na Trebelnem
8. DEJAVNOSTI V VRTCU
DEJAVNOST
Ekobranje za ekoživljenje
Praznovanje rojstnih dni
Otrok ob svojem rojstnem dnevu
prinese v vrtec knjigo po svoji izbiri
ter jo podari knjižnici.
Pustovanje
Pustno rajanje v prostorih vrtca.
Igralni dan – prinašanje igrač od
doma – vsak petek
Otrok se bo navajal na skrb in lastno
odgovornost za lastne in tuje igrače,
razvijal komunikacijske spretnosti in
socialne veščine.
Spoznavanje drugačnosti
Premagovanje predsodkov in
spoznavanje sveta okoli nas.
ČAS
ZADOLŽENI
vse leto
Maja Ziherl,Tanja Škarja
Suzana Ručman, Bojana Gregorčič,
Barbara Dolenc, Andreja Oštir
Petra Rozman, Manja Tišlar
vse leto
Barbara Dolenc, Andreja Oštir, Suzana
Ručman, Bojana Gregorčič
Tanja Zarabec, Alenka Svenšek, Janja
Brcar, Polonca Bartolj
Petra Rozman, Manja Tišlar
februar 2015
vse leto
1x tedensko
(vsak petek)
vse leto
7
Barbara Dolenc, Andreja Oštir
Tanja Zarabec, Alenka Svenšek
Petra Rozman, Manja Tišlar
Tanja Zarabec
Alenka Svenšek
Tanja Zarabec
Alenka Svenšek
Gibanje in prehrana za moje
zdravo otroštvo
Otrok bo sodeloval pri različnih
gibalnih dejavnostih ter spoznaval
zdravo prehrano.
vse leto
5 minut za zdravje
Vsakodnevno gibanje v športni
dvorani ali v športnem parku – tek
ter vaje za boljšo gibljivost.
vse leto
Rad se gibam
Vsakodnevno gibanje z uporabo
različnih športnih rekvizitov.
vse leto
Janja Brcar
Urška Janežič
vse leto
V oddelku Račke: Barbara Dolenc,
Andreja Oštir
Prometna varnost
Navajanje otrok na samostojnost v
prometu, prepoznavanje znakov v
prometu, uporabo varnostnih pasov
in sedežev med vožnjo.
Maja Ziherl
Tanja Škarja
(zunanja sodelavka Jerneja Dreža)
Maja Ziherl
Tanja Škarja
9. INTERESNE DEJAVNOSTI
DEJAVNOST
ČAS
ZADOLŽENI
TIBETANČKI
(gibalno-sprostitvene dejavnosti)
MOKRONOŽČEVE ZABAVARIJE
(Oddelek Planeti, Zmajčki)
MOKRONOŽČEVE KUHARIJE
(Oddelek Planeti, Zmajčki)
RAČKE MIGOTAČKE
(gibalno dopoldne s poudarkom na plesnih in
rajalnih otroških igrah)
vsak dan,
priložnostno
vsaka 2. sreda v
mesecu
vsaka 2. sreda v
mesecu
Suzana Ručman, Bojana
Gregorčič
sreda
Barbara Dolenc,
Andreja Oštir
AEROBIKA KLOBUČKOV
petek
Petra Rozman
DOMIŠLJIJSKA POTOVANJA
z gibom in dotikom,
(joga in masaže za otroke skozi različne
zgodbice, pravljice, teme)
vse leto
1x tedensko
PRAVLJIČNA SPROSTITEV
(sprostitvene dejavnosti)
BIBARIJE
MEDSEBOJNA KOMUNIKACIJA Z
LUTKAMI
(razvijanje sposobnosti in načinov za
vzpostavljanje prijateljskih odnosov, uvedba
lutke slonček v skupino)
8
Suzana Ručman, Bojana
Gregorčič
Maja Ziherl, Tanja Škarja
Tanja Zarabec
Alenka Svenšek
večkrat
tedensko,
priložnostno
vsak dan,
priložnostno
Polonca Bartolj
Vlasta Prpar
Janja Brcar
Urška Janežič
vse leto
1x tedensko
Tanja Zarabec
Alenka Svenšek
10. PROJEKTI
DEJAVNOST
ČAS
ZADOLŽENI
EKOVRTEC
TEMATSKI SKLOP IZ ZGODNJEGA
NARAVOSLOVJA –
MOJE VREDNOTE: (pitna voda, svež zrak, zdrava
hrana, uravnovešeni odnosi z naravo, gibanje v
zdravem okolju).
Tematski sklop ODPADKI:
Poudarek na navajanje ločevanja odpadkov, prispevanju
koristne izrabe odpadkov, odlaganje odpadkov na
ekološke otoke, sodelovanje v humanitarnih zbiralnih
akcijah.
vse leto
Koordinatorica:
Petra Rozman in
vse strokovne delavke
posameznih oddelkov
Tematski sklop VODA:
poudarek na različnih aktivnostih in oblikah varčevanja z
vodo.
Sodelovanje v projektu EKOBRANJE ZA
EKOŽIVLJENJE (krepitev ekološke zavesti s pomočjo
ekološke literature).
BRALČEK
vse leto
Maja Ziherl
Tanja Škarja
Suzana Ručman,
Bojana Gregorčič
Petra Rozman
Manja Tišlar
Tanja Zarabec
Alenka Svenšek
Barbara Dolenc
Andreja Oštir
PORAJAJOČA SE PISMENOST
Razvijanje jezikovnih in sporazumevalnih zmožnosti
otrok ter vključevanjem elementov porajajoče se
pismenosti v izvedbeni kurikulum vrtca v povezavi
z ostalimi področji kurikuluma.
Spodbujanje prebralnih in predpisalnih sposobnosti ter
pripovedovanja otrok. Krepitev v fini in grobi motoriki
ter spodbujanje otrok k samostojnem pripovedovanju.
vse leto
Koordinatorica:
Suzana Ručman
in
vse strokovne delavke
posameznih oddelkov
MALI SONČEK
Gibalni/športni program za najmlajše vseh starosti od
2 let dalje.
Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti
vse leto
vse strokovne
delavke, razen jasli I.
Otrok skupaj s starši prebere 4 knjige in jih v vrtcu ob
slikah obnovi. Nauči se 1 pesmico.
V oddelku na Trebelnem otroci skupaj s starši preberejo
toliko knjig kolikor let imajo, predšolski otroci (stari od 5
do 6 let) se naučijo še eno pesmico. Ob vsaki knjigi otroci
narišejo še risbico in vsebino knjige predstavijo
vzgojiteljici v vrtcu.
M
Ø
Ø
Ø
9
Projekt PASAVČEK
Spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih
sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo. V projekt
povabimo tudi policista, ki bo predaval o pomenu
pripenjanja in ustreznih varnostnih avto sedežih.
Zadolžene strokovne
delavke po oddelkih:
Suzana Ručman,
Bojana Gregorčič
Maja Ziherl
Tanja Škarja
Petra Rozman
Manja Tišlar
Barbara Dolenc
Andreja Oštir
vse leto
PROJEKT EKOVRT
Oblikovanje cvetličnega, zeliščnega in zelenjavnega vrta in
njihovo vključevanje v dejavnosti in vzgojo otrok.
Koordinatorica
projekta:
Maja Ziherl
in strokovne delavke
posameznih oddelkov
Maja Ziherl
Tanja Škarja
Mali vrtnarji
VARNO S SONCEM
Cilj: otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne
zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in
vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.
REKONCEPTUALIZACIJA DELOVNEGA ČASA
Projekt je voden s strani Zavoda za šolstvo Ljubljana.
Projektno načrtujemo delovni čas v vrtcih z vidika
obogatitve dejavnosti po kosilu oz. v času počitka in
odhodov domov. Projekt se nadaljuje že drugo leto.
od konca maja
do konca
avgusta 2015
Koordinatorica
projekta:
Alenka Svenšek
in strokovne delavke
posameznih oddelkov
vse leto
Koordinatorica:
Polona Kralj
Zupančič
in vse strokovne
delavke vrtca
11. MEDNARODNI PROJEKT EKOVRTEC
Za pridobitev zelene zastave in potrditev certifikata bomo morali v šolskem letu 2014/15
opraviti:
 izpolniti eko akcijski načrt
 izpolniti poročilo o eko akcijskem načrtu
 plačati pristojbino 2014/15
TEMATSKI SKLOP
ČAS
MOJE VREDNOTE: pitna voda, svež zrak, zdrava vse leto
hrana, uravnovešeni odnosi z naravo
vse strokovne delavke
Aktivnost »ŽIVIM ZDRAVO«
Zbiranje odpadnega papirja
trikrat
letno
10
vse strokovne delavke
Zbiranje kartuš, tonerjev
vse leto
vse strokovne delavke
Ločevanje odpadkov
vse leto
vse strokovne delavke
Voda
vse leto
vse strokovne delavke
Odpadki
vse leto
vse strokovne delavke
Ekobranje za ekoživljenje
vse leto
vse strokovne delavke
12. PRIREDITVE
PRIREDITVE
ČAS
VODJA,
DRUGI ZADOLŽENI
Teden otroka
Prvi teden v oktobru se obeležuje teden otroka. To je
teden, ko je otrok še bolj v središču. Na ravni vrtca in
tudi oddelka se bomo organizirale posebne delavnice
in medskupinska druženja. Letošnje leto pod
sloganom »Za razigrano in ustvarjalno otroštvo«.
od 6. do
10. oktobra
Univerza za tretje življenjsko obdobje
nastop otrok
Nastop otrok na prireditvi v kulturnem domu v
Mokronogu
7. 10. 2014
Maja Ziherl, Barbara Dolenc
oktober
2014
Vodja:
Barbara Dolenc
in druge strokovne delavke
oddelka
Jesensko gibalno popoldne
Kostanjev piknik in druženje otrok, staršev in
strokovnih delavcev vrtca
Tradicionalni slovenski zajtrk
Zajtrk s poudarkom na lokalno pridelani hrani in eko
živilih ter odnos do hrane in odpadkov
21.
november
2014
Praznični sejem
Prodaja izdelkov otrok in strokovnih delavk vrtca ter
zbiranje sredstev za šolski sklad
29.
november
2014
Veseli december
Dejavnosti v veselem decembru
december
2014
Dedek Mraz obišče otroke vrtca
Obisk Dedka Mraza v Vrtcu Mokronožci in
obdaritev skupin z igračami
december
2014
11
Vodja: Polonca Bartolj
in druge strokovne delavke
oddelka
Vodja: Tanja Zarabec
in druge strokovne delavke
vrtca
Vse strokovne delavke oddelka
Vodja: Suzana Ručman
Vodja: Polona Kralj
Zupančič
in druge strokovne delavke
vrtca
Ekozaključek
Skupni eko zaključek za starše , otroke, eko
programski svet in pripadnike društev ter
posameznike, ki so bili vključeni v eko dejavnosti
Vodja: Petra Rozman
maj 2015
in druge strokovne delavke
oddelka
13. BIVANJE V NARAVI
KRAJ
CŠOD Jurček, Kočevje
ČAS
ZADOLŽENI
20. 5.–22. 5. 2015
Maja Ziherl
Tanja Škarja
Alenka Svenšek
14. DODATNE DEJAVNOSTI
DEJAVNOST
PLESNI TEČAJ
Plesni vrtec
ČAS
ZADOLŽENI
ponedeljek,
14.30–15.15
Plesni studio
Novo mesto
CICIBAN PLANINEC
4 izleti
ŠPORTNA VADBA ZA PREDŠOLSKE
OTROKE
(srednja in starejša skupina)
torek,
14.30
sreda,
14.00
TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA
september december,
januar
PEVSKI ZBOR ODDELKA NA
TREBELNEM
skozi celo leto
1 x tedensko
ponedeljek:
10.00–10.20
(Planeti)
Torek:
10.00–10.20
(Zmajčki)
ŠKRATKOV PEVSKI ZBORČEK
(Oddelek Zmajčki in Planeti 1 x na teden)
OBISK ŽIVALSKEGA VRTA V
LJUBLJANI
12
Bojana Gregorčič
Tanja Škarja
učitelj angleškega jezika
(Planeti, Zmajčki,
Slončki)
Tanja Zarabec
Barbara Dolenc
oktober 2014
Suzana Ručman, Bojana
Gregorčič
Tanja Zarabec, Alenka
Svenšek
januar 2015
Suzana Ručman, Bojana
Gregorčič
Tanja Zarabec, Alenka
Svenšek
Voden ogled pod vodstvom biologinje
DRSANJE
Drsanje na ledu in obisk knjižnice
Polona Kralj Zupančič
OBISK PRAVLJIČNEGA GOZDA
Pravljični pohod in iskanje skritega zaklada v
Pravljičnem gozdu v Logarski dolini
junij 2015
Suzana Ručman, Bojana
Gregorčič
Tanja Zarabec, Alenka
Svenšek
OBISK OTROK V VRTCU ČEBELICA
ŠENTRUPERT
Druženje in sklepanje novih prijateljstev
november–december
2014
Suzana Ručman,
Bojana Gregorčič
15. RAZPISI, NATEČAJI, SEJMI
DEJAVNOST
ČAS
ZADOLŽENI
LIKOVNI NATEČAJI PO RAZPISU
vse leto
vse strokovne delavke
13
B. PREDNOSTNA NALOGA
1. PREDNOSTNA NALOGA VRTCA
Z gibanjem do zdravega načina življenja
Solidarnost v odnosu do sovrstnikov in družbe
2. PREDNOSTNE NALOGE POSAMEZNIH SKUPIN
SKUPINA PLANETI:
 navajanje na uspešno reševanje konfliktov
SKUPINA ZMAJČKI
 samostojno reševanje konfliktov
 navajanje na dosledno upoštevanje navodil
SKUPINA RIBICE:
 razvijanje otrokove samostojnosti pri hranjenju, umivanju, oblačenju…
 razvijanje gibalnih sposobnosti in spretnosti ter razvoj čutnega zaznavanja in
zavedanje svojega telesa.
 razvijanje jezikovnih zmožnosti na vseh ravneh izražanja in doživljanja jezika.
SKUPINA MIŠKE
 razvijanje gibalnih spodobnosti in zaupanja v svoje telo.
 čebljaje v svet, razvoj jezikovnih spretnosti in zmožnosti.
SKUPINA RAČKE
 to zmorem sam (razvijanje otrokove samostojnosti).
SKUPINA KLOBUČKI
 razvijanje samostojnosti otrok (hranjenje, umivanje, pospravljanje …),
 navajanje na zdrav način življenja.
SKUPINA SLONČKI
 zmorem sam–razvijanje otrokove samostojnosti pri hranjenju, umivanju, oblačenju,
obuvanju, uporabi stranišč, pri pospravljanju igrač … Pri predšolskih otrocih postopna
priprava na šolo
 življenje v sožitju – oblikovanje skupnih pravil in upoštevanje le–teh
 živim zdravo z naravo – seznanjanje z zdravim načinom življenja in aktivno
sodelovanje v tem procesu učenja;strpnost do drugačnosti –seznanjanje s pojmom
drugačnost, spoznavanje sveta okrog nas (ljudi različnih ras, tujcev, Romov, invalidov …).
14
C. DELOVNA OBVEZNOST
Delovna obveznost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice je 40 ur tedensko. Vzgojiteljica opravi
30 ur neposrednega dela z otroki, pomočnica vzgojiteljice pa 35 ur.
17. člen Zakona v vrtcih predvideva, da sočasnost pomočnika vzgojitelja in vzgojitelja ne poteka
v času počitka otrok.
 Opis del vzgojitelja









izvajanje neposrednega dela z otroki v dnevnem varstvu
oblikovanje letnih, mesečnih in dnevnih priprav na vzgojno delo ter analize
izdelovanje didaktičnih pripomočkov, igrač in drugih izdelkov za neposredno delo
sodelovanje v strokovnih organih in aktivih zavoda
sodelovanje s starši in svetovalno službo
izpolnjevanje predpisane dokumentacije
organizacija in sodelovanje pri organiziranju prireditev, akcij in drugih srečanj
opravljanje mentorstva pripravnikom
opravljanje drugih del po navodilu vodje ali ravnatelja
 Opis del pomočnice vzgojiteljice









pomoč pri izvajanju vzgoje in varstva otrok v dnevnem varstvu
izvajanje varstva v jutranjem in popoldanskem času
soudeležba pri oblikovanju priprav za neposredno delo vzgojiteljice
izdelovanje igral, didaktičnih pripomočkov in drugih izdelkov za neposredno delo
sodelovanje v strokovnih aktivih zavoda
izpolnjevanje predpisane dokumentacije
pomoč vzgojiteljici pri oblikah sodelovanja s starši
skrb za čistočo in urejenost okolice
opravljanje del, ki so nujno potrebna za funkcioniranje skupine (menjava brisač, likanje,
šivanje, aktivno sodelovanje pri razdeljevanju hrane in počitku otrok, izdelava dekoracij
…)
Vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in vodja vrtca se sestajajo na strokovnih aktivih, udeležujejo
se vzgojiteljskih zborov, tematskih konferenc in strokovnih predavanj.
 Opis del pomočnice ravnateljice za vrtec
1. Organizacija življenja in dela vrtca:
 skrb za nemoteno delo vrtca
 sodelovanje v komisiji za sprejem otrok v vrtec
 ugotavljanje števila oddelkov in starostnih skupin
 časovna razporeditev dela strokovnih delavcev
 spremljanje realizacije delovne obveznosti delavcev vrtca
 organiziranje tekočega dela vrtca
 urejanje nadomeščanj odsotnih delavcev
 priprava letnega delovnega načrta vrtca
15

priprava publikacije vrtca
2. Sodelovanje s starši:
 obvestila staršem
 sodelovanje na sestankih sveta staršev
 govorilne ure za starše
 spletna pošta
3. Povezovanje vrtca s šolo in okoljem:
 sodelovanje in usklajevanje programa vrtca s programom šole
 sodelovanje z občino in drugimi dejavniki iz okolja za skupne akcije
4. Pedagoško vodenje vrtca:
 sodelovanje na strokovnih aktivih strokovnih delavcev vrtca
 spremljanje vzgojno-varstvenega dela v oddelkih
 hospitacije v oddelkih
 priprava predlogov za razvoj dejavnosti vrtca
 vodenje dela vzgojiteljskega zbora v dogovoru z ravnateljico
 priprava načrta izobraževanja za delavce vrtca
5. Posvetovanja, izobraževanja:
 sodelovanje na aktivih ravnateljev in pomočnikov ravnateljev vrtcev
 udeležba na posvetovanjih za vodstvene delavce vrtcev
 lasten načrt izobraževanja
 Opis del svetovalnega delavca
Delo svetovalnega delavca v vrtcu bom opravljala 9, 2 uri tedensko in sicer ob četrtkih in petkih.
Delo bo potekalo na dveh lokacijah: v Vrtcu Mokronožci in dislocirani enoti istega vrtca na
Trebelnem.
Urnik prisotnosti svetovalne delavke v vrtcu za šolsko leto 2014/15
PON
/
TOR
/
SRE
/
ČET
7.00–15.00
PET
8.30–9.45
Osnovna področja mojega dela so:
 svetovalno delo z otroki;
 svetovalno delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev;
 svetovalno delo s starši;
 sodelovanje z vodstvom vrtca in zunanjimi ustanovami ter
 strokovno izpopolnjevanje.
Svetovalno delo bom opravljala na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela vrtca:
 na področju igre in poučevanja
 kulture, vzgoje, klime in reda v vrtcu
 telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja
 sprejema in uvajanja otrok v vrtec in prehoda otrok iz vrtca v šolo ter na področju
socialno-ekonomskih stisk
16
Prednostne naloga v tem šolskem letu:
 načrtnejše spremljanje otrok dve leti pred vstopom v šolo
 nadaljevanje svetovalnega dela po modelu »Soustvarjanje podpore in pomoči v vrtcu«
 urejanje kotička za starše ter internetne strani
 izobraževanje na temo gibanje, poudarek na gibanju (uporabi Brain Gym-a, Double
Doodle Play-a…) pri delu z otroki
17
D. DOKUMENTACIJA V VRTCU
1.
Dokumentacija, ki jo vodi pomočnica ravnateljice vrtca:
 kronika
 letni delovni načrt vrtca
 poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta
 samoevalvacijsko poročilo
 pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca
 mapa z vpisnimi listi otrok, vključenih v vrtec
 publikacijo za starše – 1 x letno v obliki zgibanke za že vključene otroke in
obsežnejša publikacija za novince
 evidenco vpisanih in vključenih otrok
 evidence pregledov otroškega igrišča, evidenca čiščenja igrač in prostorov
 prisotnosti na delu
 potrebe po materialu
 ostali načrti dodatnih dejavnosti
 zapisniki roditeljskih sestankov, konferenc, sveta staršev, aktivov, kolegijev ...
2.
Dokumentacija vzgojiteljice:
 imeniki vključenih otrok v oddelek
 dnevnik dela za vsak dan
 letni načrt dela za oddelek
 analizo dela po oddelkih
 osebne mape otrok, ki so vključeni v svetovanje
 vsebinsko pripravo in analizo za določeno časovno obdobje (vsakodnevno)
 zapisniki aktivov, oddelčnih sestankov ...
 evidenca mesečne odsotnosti otrok
3.
Dokumentacija pomočnice vzgojiteljice
 dnevno načrtovanje in analiza
 zapisnik aktiva, kolegija
18
E. SODELOVANJE S STARŠI
SODELOVANJE S STARŠI
SKUPINA
RODITELJSKI SESTANKI
 sestanek za novince
 predstavitev programa dela oddelka
 predavanje policista v okviru projekta Pasavček
 bivanje v naravi
 priprava na šolo in vloga staršev pri tem
DATUM
novinci
vse skupine
september 2014
januar 2015
planeti
maj 2015
planeti
POGOVORNE URE
 vsakodnevna kratka izmenjava informacij pisna
obvestila, anonimne ankete
vse skupine
 pogovorne ure
celo šolsko leto
oktober, december,
februar, april
junij
STROKOVNO PREDAVANJE ZA STARŠE
 Petra Škof: Igra za življenje
vse skupine
6. november 2014
JESENSKO GIBALNO POPOLDNE
 športne igre, igre brez meja, zbiranje starega
papirja(tekmovanje po skupinah), peka kostanja
 oddelek na Trebelnem: nabiranje kostanja
v bližnjem gozdu, peka kostanja, delavnice
in piknik v vrtcu
vse skupine
oktober 2014
SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK
 sodelovanje s čebelarji in občino
 poudariti pomen oskrbe s kakovostno hrano
lokalnih pridelovalcev
 obrok iz črnega kruha, masla, medu mleka in
jabolka
vse skupine
21. november 2014
PRAZNIČNI SEJEM
 prodaja izdelkov na stojnici
 zbiranje prispevkov za šolski sklad
vse skupine
29. november 2014
PREDNOVOLETNO USTVARJANJE
 obisk staršev v oddelku v dopoldanskem času v
oddelku- ustvarjanje dekoracije, voščilni, sladic
ipd.
PRAZNIČNO BRANJE PRAVLJIC PRED
POČITKOM
 pravljico preberejo starši otrok
V mesecu decembru bomo v vrtec povabili starše
otrok, ki bodo otrokom pred spanjem prebrali
19
Planeti
december 2014
Slončki
december 2014
pravljico po lastnem izboru. Igralnico bomo
popestrili z dišečimi svečkami.
ČAJANKA ZA STARŠE
 druženje ob čaju
 ogledom filma
Ribice
Miške
december 2014
Miške
marec 2015
Slončki
vse leto
Planeti
vse leto
Zmajčki
vse leto
Ribice
marec 2015
POHOD Z LUČKAMI
 nočni pohod z lučkami
Zmajčki
december 2014
ZIMSKO GIBALNO POPOLDNE S STARŠI
 igre na snegu
Zmajčki
januar, februar
2015
Zmajčki
november–marec
GIBALNO POPOLDNE Z OČKI
 ustvarjanje očetov in otrok
PREDSTAVITEV HOBIJEV IN POKLICEV
STARŠEV OTROK
 Skozi celo leto bodo starši po njihovi želji
otrokom predstavili njihov poklic ali zanimiv
hobi.
EKO ŠPORTNI NAHRBTNIK
 Posamezni otrok odnese domov nahrbtnik in
skupaj s svojimi starši iz naravnih in odpadnih
materialov izdelajo rekvizite za športne igre. V
spremljevalno mapo napišejo kako so rekvizit
izdelali in kako se z njim igra. Otrok prinese
nahrbtnik nazaj v vrtec in predstavi otrokom.
ZMAJČKOV NAHRBTNIK
 Izdelovanje zmajev po načrtu skupaj s starši
IGRAJMO SE SKUPAJ  ustvarjalna delavnica za starše in otroke
MEDGENERACIJSKO SREČANJE Z BABICAMI
IN DEDKI
 babice in dedki v oddelku (predstavitev starih
običajev, navad, pripovedovanje pravljic)
 dopoldansko druženje z babicami in dedki
Račke
Miške
maj 2015
Zmajčki,
Planeti
april 2015
VODNE IGRARIJE
 različne zabavne igre z vodo
Zmajčki
maj, junij 2015
NASTOP NA POMLADNI PRIREDITVI
Slončki
marec 2015
POHOD S STARŠI
 pohod v okviru projekta Mali sonček
20
PODRUŽNIČNE ŠOLE TREBELNO
 nastop otrok na prireditvi
STARŠI V ODDELKU
 predstavitev poklica, ustvarjalne delavnice,
pripovedovanje pravljic
 predstavitev poklicev in zanimivih hobijev
staršev, praznično branje pravljic v mesecu
decembru.
Zmajčki
Slončki
Račke
po dogovoru, skozi
celo šolsko leto
JESENSKA in SPOMLADANSKA ČISTILNA
AKCIJA
 čiščenje okolice vrtca
 jesensko čiščenje, spomladansko čiščenje igrišča
Zmajčki,
Planeti
Slončki
Račke
oktober 2014,
april 2015
vse skupine
maj 2015
Zmajčki,
Planeti, Slončki
celo šolsko leto
ZAKLJUČNA PRIREDITEV
»EKOVRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA«
 skupen zaključek
 nastop otrok in ustvarjanje
KNJIŽNICA
 izposoja knjig enkrat tedensko
ZBIRANJE SREDSTEV, ODPADNEGA IN
NARAVNEGA MATERIALA
 zbiranje materiala (star papir, baterije, zamaški ,
tonerji , kartuše…)
 prošnje za donacijo
vse skupine
ZAKLJUČNO SREČANJE OB KONCU
ŠOLSKEGA LETA
 skupna druženja po oddelkih
vse skupine
junij 2015
Klobučki
celo leto
SPOZNAVAMO POKLICE
 starši v oddelku predstavijo svoj poklic
21
celo šolsko leto
F. SODELOVANJE NA RAVNI VRTCA
Aktivi strokovnih delavk – vodja Polona Kralj Zupančič
Kolegiji vzgojiteljic
vse leto
1 x tedensko –
ponedeljek ob 13.00
Kolegiji pomočnic vzgojiteljic
1 x na 14 dni –
torek ob 12.30
Sodelovanje v timu (tim za ekovrtec, tim za skupne projekte)
vse leto
Strokovni aktivi 1. starostnega obdobja - Polonca Bartolj
Strokovni aktivi 2. starostnega obdobja – Suzana Ručman
vse leto
Sodelovanje med oddelkoma Račke in Klobučki:
 otroci skupin Račke in Klobučki se igrajo skupaj
Sodelovanje in obiski med oddelki
 otroci skupin Planeti in Zmajčki se igrajo skupaj
22
priložnostno, vse leto
vsak 4. petek v mesecu
G. SODELOVANJE S ŠOLO
TEMA
TERMIN
Sodelovanje s Krožkom RK –
Marica Tratar (skrb za ostarele,
novoletne voščilnice, zdrava
prehrana)
Sodelovanje z učiteljico športa
– Jernejo Dreža (Projekt
Gibanje in prehrana za moje
zdravo otroštvo)
Sodelovanje z Izbirnim
predmetom Sodobno
kmetijstvo – Jernej Mauko
(Projekt Eko vrt – Mali vrtnarji)
Sodelovanje s krožkom Eko vrt
– Maruša Klemenc (Projekt
Eko vrt – Mali vrtnarji)
Sodelovanje s podružnično šolo
Trebelno – na prireditvi
Pozdrav pomladi
Obisk prvošolcev v vrtcu
4 krat v letu
Planeti
vsak mesec 1krat
Planeti
vse leto
Planeti
vse leto
Planeti
marec 2015
Slončki
Obisk starejše skupine v 1.
razredu
SKUPINA
april 2015
Planeti, Slončki
maj 2015
Planeti, Slončki
23
H. SODELOVANJE Z OKOLJEM
INSTITUCIJA
Gasilci
Društvo zmajarjev
DEJAVNOST
(kratek opis)
Predstavitev gasilca, gasilske
opreme, avtomobila
predstavitev njihovega
društva, hobijev, letenja,
zmaja
Sodelovanje s policistom
Policijska postaja Trebnje Janezom Šenico v projektu
Pasavček
Čebelarska zveza
Slovenije
Tradicionalni slovenski zajtrk
Knjižnica Pavla Golie
Trebnje in knjižnica
Mokronog
Različne delavnice
Občina MokronogTrebelno
Sodelovanje na eko zaključku,
tradicionalni slovenski zajtrk, eko
programski svet
Zdravstveni dom Trebnje
Preventivni zobni pregledi –
Bernarda Sever, pravilno
umivanje rok, osebna higiena –
Špela Gašperšič
Srečanje z
Mokronožicami
Sodelovanje z društvom
podeželjskih žena
Tavžentroža
Čebelarji
Peka parkeljnov
Delavnice ob dnevu žena ali
valentinovem
Predstavitev dela čebelarja,
pripomočkov …
24
SKUPINA
DATUM
Zmajčki, Planeti,
Klobučki
Slončki
Račke
oktober 2014
Zmajčki
oktober 2014
Zmajčki, Planeti,
Klobučki
Slončki
Račke
marec 2015,
skupina
Slončki po
dogovoru
Zmajčki, Planeti,
Klobučki,
Slončki,
Račke
znan
naknadno
Zmajčki, Planeti,
Klobučki,
Slončki,
Račke
od oktobra
2014 do junija
2015
vrtec v celoti
skozi vse leto
Zmajčki, Planeti,
Klobučki,
Slončki,
Miške,
Račke
po dogovoru
Zmajčki, Planeti,
Klobučki,
Račke
december
2014
Slončki
februar ali
marec 2015
Zmajčki, Planeti,
Klobučki,
Slončki,
Račke
po dogovoru
Sodelovanje z enoto
reševalnih psov Slovenije
K-9 Novo mesto
Predstavitev nalog reševalnega
psa in njegovega vodnika
Ekokmetija Ziherl
Ogled eko kmetije in dela na
kmetiji. Ogled kmetije in dela na
kmetiji
Kmetija Marn
Prikaz izdelovanja jogurta iz
domačega mleka (navadnega in
sadnega)
Lovska družine
Mokronog
Obisk lovca, spoznavanje
aktivnosti lovcev
Upokojensko društvo
Mokronog, sekcija za
vrtnarjenje
Zmajčki, Planeti,
Ribice,
Miške,
Klobučki,
Račke
Planeti
junij 2015
jesenski čas
Slončki
Po dogovoru
Zmajčki, Planeti
jesenski čas
Sodelovanje članic društva pri
projektu Eko vrt
Planeti
skozi celo
šolsko leto
Rdeči križ Mokronog
Predstavitev dejavnsoti društva,
sodelovanje pri humanitarnih
akcijah
Planeti
celo šolsko
leto
Društvom Sladka
grenčica, Trebelno
Spoznavanje in uporaba
zdravilnih zelišč in začimb
Planeti
maj 2015
OŠ Mokronog
Obisk 1. razreda
Gibalne urice v športni dvorani
Obisk šolske knjižnice
Planeti
po dogovoru
Planinska zveza Slovenije
in Planinska zveza Polet
iz Šentruperta
Sodelovanje pri akciji Ciciban
planinec
Zmajčki
4 izleti
Plesni studio Novo mesto
Plesni tečaj za otroke od 4 – 6 let
prijavljeni v
plesni tečaj
vsak
ponedeljek
Sosednji vrtci in šole Vrtec Čebelice Šentrupert
Priložnostna srečanja in
izmenjave.
Srečanja otrok obeh skupin
Zmajčki
november,
december
Delovne organizacije in
posamezniki v kraju in
izven njega
Zbiranje odpadnega materiala
vse skupine
vse leto
25
I. IGRAČE, DIDAKTIČNA IN OSNOVNA SREDSTVA
V šolskem letu 2014/15 je potrebno nabaviti novo posteljnino, predvsem tople podloge za vse
ležalnike jasličnih oddelkov ter podložene odeje. Prav tako je potrebno nabaviti nove slinčke ter
kahlice, saj se je število otrok 1. starostnega obdobja povečalo.
Nujno moramo v oddelku srednje skupine, ki se nahaja v prostorih šole, nabaviti novo omaro, saj
je stara dotrajana in nevarna tako za otroke kot strokovne delavke vrtca. Dokupiti pa moramo
tudi garderobni element, saj se je število otrok v vrtcu v letu 2014/15 povečalo, zato je
garderobnih omaric premalo.
V vrtcu je zelo slaba računalniška opremljenost, saj so v igralnicah zelo stari računalniki, v
novejših pa niso nameščeni programi, ki bi omogočali uporabo. Prav tako imamo še vedno v
okvari prenosni računalnik.
Vse leto je potrebno nabavljati nove knjige za otroke in strokovno literaturo za vzgojiteljice in
starše.
Od didaktičnega materiala najbolj pogrešamo pripomočke za eksperimentiranje in opazovanje,
zato bomo pri nabavi dali prednost pripomočkom za učenje in vsakodnevno spremljanje.
26
J. HOSPITACIJE
CILJI HOSPITACIJ:
 gibanje otrok kot pomemben dejavnik razvoja
 porajajoča se pismenost, poudarek na jeziku in razvijanju predbralnih in predpisalnih
znanj
 timsko delo
HOSPITACIJE:
 Napovedane hospitacije ravnateljice in vodje vrtca
 Medsebojne hospitacije – kritični prijatelj
 Hospitacije dijakov za poklicno maturo
 Hospitacije po potrebi in željah
HOSPITACIJE DIJAKOV ZA POKLICNO MATURO
DIJAKINJA
Erika Udovč
ŠOLA
Državni izpitni center - strokovni
izpit
NASTOPI
ČAS
5 nastopov
jesen 2014
NAČRT MEDSEBOJNIH HOSPITACIJ – KRITIČNI PRIJATELJ 2014/15
KDO
KOGA
ODDELEK
ČAS
Janja Brcar
Polonco Bartolj
Vlasto Prpar
Miške
maj
Urška Janežič
Suzano Ručman
Bojano Gregorčič
Zmajčki
november
Polonca Bartolj
Barbaro Dolenc
Andrejo Oštir
Račke
februar
Vlasta Prpar
Petro Rozman
Manjo Tišlar
Klobučki
april
Barbara Dolenc
Janjo Brcar
Urško Janežič
Ribice
marec
Andreja Oštir
Petro Rozman
Manjo Tišlar
Klobučki
marec
Petra Rozman
Polonco Bartolj
Vlasto Prpar
Miške
januar
27
Manja Tišlar
Barbaro Dolenc
Andrejo Oštir
Račke
december
Suzana Ručman
Janjo Brcar
Urško Janežič
Ribice
december
Bojana Gregorčič
Barbaro Dolenc
Andrejo Oštir
Račke
november
Maja Ziherl
Janjo Brcar
Urško Janežič
Ribice
januar
Tanja Škarja
Tanjo Zarabec
Alenko Svenšek
Slončki
oktober
Tanja Zarabec
Suzano Ručman,
Bojano Gregorčič
Zmajčki
november
Alenka Svenšek
Tanjo Zarabec
Matejo Jereb
Slončki
oktober
Mateja Jereb
Tanjo Zarabec
Alenko Svenšek
Slončki
november
28
K. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
STROKOVNO
PREDAVANJE
Izza nemira, Jasna Solarovič
Šola za starše:
Igra za življenje, Petra Škof
Porajajoča se pismenost,
ZRSŠ Novo mesto
STROKOVNI
DELAVEC
TERMIN
Suzana Ručman
Tanja Zarabec
10. 10. 2014
vse strokovne delavke
vrtca
6. 11. 2014
Polonca Bartolj, Suzana
Ručman, Petra Rozman
oktober 2014–maj 2015
vse strokovne delavke
27. 10. 2014
8. 12. 2014
vse strokovne delavke
vrtca
po programu
Polona Kralj Zupančič
december 2014–junij 2015
Petra Rozman
29. september 2014
Strokovni posvet pomočnikov
ravnatelja
Polona Kralj Zupančič
marec 2015
Magistrski študij Predšolska
vzgoja na Pedagoška fakulteta
Ljubljana
Suzana Ručman
oktober–junij 2015
Seminar Z gibanjem se razvijam,
Tadeja Rupar
Študijske skupine in mentorske
mreže po programu Zavoda za
šolstvo za šolsko leto 2014/2015
Rekonceptualizacija delovnega
časa, ZRSŠ Ljubljana
Srečanje ekokordinatorjev
Pomočnica ravnateljice vrtca
Polona Kralj Zupančič
Mokronog, september 2014
29