Zapisnik 1. roditeljskega sestanka 2014/15

Comments

Transcription

Zapisnik 1. roditeljskega sestanka 2014/15
Zapisnik 1. skupnega roditeljskega sestanka oddelka Račke in Sončki z dne
8.9.2014 ob 16.uri
Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav ravnateljice ge. Brce Marije; predstavitev oddelkov in
zaposlenih
2. Predstavitev tečaja angleščine
3. Predstavitev LDN-ja
4. Predstavitev dela skozi leto po posameznem oddelku
5. Predlogi starše
6. Razno
Ad1 UVODNI POZDRAV, PREDSTAVITEV ODDELKOV IN ZAPOSLENIH
Vse zbrane je najprej nagovorila ravnateljica ga. Marija Brce in predstavila novo
vodjo vrtca, ki je hkrati tudi vzgojiteljica v oddelku Račke, go. Patricijo Markovšek
dipl. vzg. predšolskih otrok, ki nadomešča Lidijo Martinčič, ki je na porodniškem
dopustu.
Ga. ravnateljica predstavi odgovor občine Sevnica o zavrnitvi podaljšanega
delovnega časa vrtca iz 16.00 na 16.30 uro in nas seznani z višjo ceno vrtca zaradi
manjšega števila vpisanih otrok v novem šolskem letu.
Obnovi in staršem novo vpisanih otrok predstavi pravila obnašanja in vrtčevskega
hišnega reda (prihodi, odhodi, spletna stran vrtca v pripravi, oglasni deski, žepki za
obvestila).
Ad2 PREDSTAVITEV TEČAJA ANGLEŠKEGA JEZIKA
Ga. Ribič Sabina je predstavila tečaj angleškega jezika za predšolske otroke od 4. do
6. leta starosti.
POMEMBNO: PRIJAVNICO ODDATI STROKOVNIM DELAVKAM DO 10.9.2014.
SKLEPI: Ob zadostnem številu udeležencev se bo tečaj izvajal samostojno za
predšolske otroke, v nasprotnem primeru se bodo prijavljeni otroci pridružili učencem
1. triade.
Ad3 in Ad4 PREDSTAVITEV LDN-ja (obe skupini) IN PREDSTAVITEV DELA SKOZI
LETO PO POSAMEZNEM ODDELKU
Vzgojiteljica ga. Patricija Markovšek je predstavila LDN vrtca. Ga. Markovšek
predstavi organizacijo vrtca, zaposlene, oblike sodelovanja s starši in okoljem,
obogatitveni program itd. V okviru organizacije vrtca ga. Markovšek opozori, da otroci
po zakonu v vrtcu ne smejo ostati dlje od 9-ih ur.
LDN bo s strani SVETA ŠOLE potrjen v zakonskem roku, do konca meseca. Starši
se bodo z LDN-jem lahko seznanili. Na oglasni deski bo izobešen skozi vse leto. V
letnem delovnem načrtu vrtca so opredeljeni vizija vrtca, kodeks etičnega ravnanja,
poslanstvo vrtca, načela in cilji delovanja. Starše se seznani tudi z možnostjo
sodelovanja s svetovalno delavko go. Natašo Možic.
V letošnjem letu bo v garderobi zaboj v katerega lahko starši oddajo svoje želje,
predloge, graje, pohvale in pobude, ki se tičejo našega dela z otroki.
PROJEKTI
Projekti v skupini SONČKI in RAČKE:
- MOJA BABICA IN DEDEK MI PRIPOVEDUJETA
Spoznavanje in izvajanje starih gibalnih, rajalnih, elementarnih iger, starih ljudskih
pesmi in pravljic, razstava starih predmetov in spoznavanje starih običajev, obisk
babic in dedkov v decembrskem času).
- NAŠA MALA KNJIŽNICA
* Obisk knjižnice Sevnica predvidoma v februarju.
* Bralni nahrbtnik (1 knjiga za starše, 5 knjig za otroke, lutka, zvezek za vtise)
obe skupini.
* Ostržkova bralna značka za otroke skupine Sončki in palček Bralček za
otroke skupine Račke (izmed 5 obveznosti naj bo vsaj ena ljudska).
* Otroci iz skupine Sončki naj večkrat prinesejo knjige, ki jih bodo strokovne
delavke otrokom prebrale.
* V skupini Račk bo vsako sredo PRAVLJIČNA SREDA, ko bodo strokovne
delavke otrokom brale knjige, ki jih otroci prinesejo od doma in jih isti dan tudi
odnesejo.
- EKO VRTEC (zbiranje starega papirja za končni izlet na Veliko planino za otroke
obeh skupin, zbiranje odpadnih baterij, tonerjev, kartuš).
- MALI SONČEK ( dvodnevni plavalni tečaj v Hrastniku za 4., 5. in 6. letnike
predvideno v mesecu maju ali juniju).
- CICIGASILEC (tekmovanje v mesecu maju, razglasitev v mesecu juniju – otroke naj
spremljajo starši).
- RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE (Miškina mala šola).
- CICIPLANINEC (8 predvidenih pohodov, 2 skupaj s starši. Predlog staršev: skupni
končni izlet in orientacijski pohod).
- CICI VESELA ŠOLA (tekmovanje v mesecu marcu).
- ZDRAV VRTEC (zdrava prehrana, osebna higiena, bivanje na svežem zraku).
OBOGATITVENI PROGRAM ZA SKUPINI RAČKE IN SONČKI
- Praznovanje rojstnih dni
- Pižama party
- Kostanjev piknik
- Praznični december
- Pustovanje
- Ogled lutkovne in gledališke predstave v Krmelju in Šentjanžu (v mesecu
marcu)
NADSTANDARDNI PROGRAM ZA SKUPINI RAČKE IN SONČKI
- Plesna šola Lukec
- Tečaj angleškega jezika
Vzgojiteljica ga. Tatjana Zupan predstavi delo skozi leto v oddelku Sončki.
V mesecu septembru je predvidena tema TETKA JESEN. V okviru teme bodo otroci
iz skupine Sončki z vzgojiteljicami pripravili bučni aranžma, pripravljali bodo sadne,
zelenjavne in sadno-zelenjavne smoothie-je, zato bodo otroci od doma po dogovoru
prinesli sadje, bučke in zelenjavo.
Prednostne naloge v letošnjem šolskem letu so na področju gibanja in jezika, v okviru
katerih sta tudi projekta Moja babica in dedek pripovedujeta in Naša mala knjižnica.
Otroci naj v vrtec prihajajo primerno oblečeni in obuti za gibanje v telovadnici in na
prostem v vseh vremenskih pogojih.
Starši dajo soglasje za pregledovanje otroških glav v izogib epidemijam uši.
Pogovorne ure: vsak zadnji ponedeljek v mesecu. V tednu pred pogovornimi urami
bo na oglasni deski visel list na katerega se starši lahko vpišejo.
Vzgojiteljica ga. Patricija Markovšek predstavi delo skozi leto v oddelku Račke.
Dnevne dejavnosti lahko starši spremljajo na oglasni deski skupine Račke.
Igralni dan je petek. Takrat otroci lahko prinesejo katerokoli igračo od doma, sicer
lahko ostale dni prinesejo le mehke igrače za spanje. Za poškodbe igrač strokovne
delavke ne odgovarjajo.
Staršem ponudi naročilnice za reviji Cicido in Zmajček. Naročilnice starši oddajo v
vrtcu.
V mesecu oktobru bo v tednu otroka organizirana lutkovna predstava Družinskega
gledališča Kolenc za predšolske otroke v dopoldanskem času, ki jo v celoti donira
podjetje SORTIMOSI Slovenija.
V prihodnje ga. Markovšek naproša starše, da se tudi sami angažirajo in poiščejo
morebitne donatorje za vrtec, saj bi bila s tem marsikatera vrtčevska dejavnost ali
izlet cenejša ali celo brezplačna.
Sodelovanje s starši: v sklopu 2. roditeljskega sestanka bo v mesecu januarju 2015
organizirano predavanje za starše.
Rojstni dnevi: kar ima otrok rad, priporočljivo sadje, vse v zmernih količinah, starši naj
praznovanje napovejo 1 dan prej.
Plenice in vlažilni robčki ter morebitne kreme: V vrtcu naj bo en paket, ko plenic ali
vlažilnih robčkov zmanjka bo v »žepku« obvestilo naj jih znova prinesejo.
Papirnati robčki: Vsak otrok naj v vrtec prinese en paket robčkov.
Za izdelavo portfolie naj otroci prinesejo svoje podpisane mape v katerih je 20
prozornih map.
Starši v podpis dobijo soglasje za fotografiranje in razstavljanje izdelkov, higieno in
preventivo zobkov (opravlja jo ga. Nina Dernač iz ZD Sevnica) in tabelo s podatki in
telefonskimi številkami staršev.
Po dogovoru s starši v vrtcu ge. Dernač Nini znova naročimo zobne ščetke Jordan ali
Curaprox za umivanje otroških zob v vrtcu.
V začetku leta naj vsi otroci prinesejo po 5 eur za fotografije.
Pogovorne ure: vsak tretji torek v mesecu. V tednu pred pogovornimi urami bo na
oglasni deski visel list na katerega se starši lahko vpišejo.
Vzgojiteljici opozorita na :
- pravilno pripenjanje in vožnjo otrok v avtomobilskih sedežih,
- prepoved žvečilnih gumijev in bombonov v vrtcu, nevarnost nošenja nakita
(izguba dragocenega nakita, nevarnost poškodb in zadušitve),
- igralni dan za otroke obeh skupin je petek. Takrat otroci lahko prinesejo igrače
od doma.
Ad5 PREDLOGI STARŠEV
Ga. Vozelj je predlagala, da bi vrtec imel telefonsko številko na katero bi lahko starši
v okviru delovnega časa vrtca poklicali ali poslali sporočilo o odsotnosti, bolezni otrok
ali razne zamude. Staršem razložimo, da smo na strokovnem aktivu že govorili o tej
možnosti in jo bomo, če bo le možno čim prej realizirali.
Na zadnjem roditeljskem sestanku je Petra Meserko starše pozvala naj ji pošljejo
predloge za obogatitev dela v vrtcu (predstavitev poklicev, običajev, spretnosti,
umetnosti) in starše seznani, da je prejela le predlog g. Ajniharja, ki v vrtcu in šoli
lahko predstavi poklic vojaka.
Ga. Turk Petra je predlagala, da k sodelovanju povabimo go. Flajs Nevenko, slikarko.
Ga. Turk in ga. Flajs sta se že dogovorili, da Flajsova v vrtcu pripravi delavnico s
predstavitvijo lastnih slikarskih del. Datum njenega obiska v vrtcu bomo pravočasno
objavili na oglasni deski vrtca.
Ga. ravnateljica starše pozove k sodelovanju pri obnovi »čebelnjaka«. Starši so na
sodelovanje pripravljeni, zato se ustanovi gradbeni odbor, ki ga sestavljajo g. Zore
Miloš, g. Gashi Enver, g. Brečko Grega, g. Repše Marko, g. Brečko Toni in ga.
Brečko Sabina.
Uradni del roditeljskega sestanka je bil tako zaključen ob 17.20.
Ad6 RAZNO
Individualni pogovori staršev s strokovnimi delavkami o dnevnem dogajanju in
posebnostih.
Prisotnost:
- ravnateljica Marija Brce
- ga. Ribič Sabina prof. angl. Jezika
- strokovne delavke: Markovšek Patricija, Remih Darja, Zupan Tatjana, Krmelj
Jožica in Meserko Petra
- starši otrok iz skupine Račke: vsi razen starši Anžeta Piklja
- starši otrok iz skupine Sončki: vsi razen starši Lije Skoporec
Zapisala: Meserko Petra
Šentjanž, 9.9.2014