POROČILO O DELU VVE PRI OŠ KUZMA - OŠ Kuzma

Comments

Transcription

POROČILO O DELU VVE PRI OŠ KUZMA - OŠ Kuzma
POROČILO O DELU
VVE PRI OŠ KUZMA
ZA ŠOLSKO LETO
2013-2014
SEPTEMBER 2014
KAZALO
1. SPLOŠNI DEL POROČILA- organizacija………………………….. ……3
1.1. Predstavitev po oddelkih…………………………………………………..3
1.2. Predstavitev kadra……………………………………………………........4
1.3. Počitniška organizacija in povprečna prisotnost otrok…………………5
1.4. Poslovni čas………………………………………………………………...5
2. OBOGATITVENA DEJAVNOST KURIKULA………………………..6
3. DODATNA DEJAVNOST……………………………………………......7
4. PROJEKTI…………………………………………………………………7
5. NATEČAJI…………………………………………………………………8
6. PRIREDITVE IN PRAZNOVANJA V VRTCU………………………...8
7. SODELOVANJE S STARŠI…………………………………………….. 9
8. VKLJUČEVANJE VRTCA VŠIRŠE OKOLJE……………………… 9
9. DELO STROKOVNIH ORGANOV…………………………………. 11
10. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE KADRA………………………. 11
10.1. Mentorstvo dijakom in pripravnikom……………………………….. 12
11. SPREMLJAVA DELA V ODDELKIH………………………………. 12
12. ZDRAVJE IN VARNOST OTROK V VRTCU……………………… 13
13. VARNOST IN ZDRAVJE ZAPOSLENIH…………………………… 13
14. VZDRŽEVANJE IGRAL IN IGRIŠČA………………………………. 13
15. VZDRŽEVALNA DELA V ČASU POLITNIH POČITNIC………… 13
16. NABAVA DROBNEGA INVENTARJA IN OPREME………………14
17. KRATEK POVZETEK DELA VVE PRI OŠ KUZMA V ŠOLSKEM
LETU 2013/14………………………………………………………………..14
18. ZAKLJUČEK……………………………………………………………16
2
1. SPLOŠNI DEL POROČILA -organizacija
Šolsko leto 2013/14 je bilo strokovno bogato in uspešno. Varno in prijetno
bivanje smo zagotavljali 54 vključenim otrokom v treh oddelkih ,vrtec je bil
brez prostih vpisnih mest.
Poslovodno in ravnateljsko delo je vodila Suzana Farič (od 2.9.2013
v.d.ravnatelja).
Organizacijo in vsebino dela v vrtcu je narekovalo uresničevanje temeljnih
ciljev predšolske vzgoje, ki jih narekuje Zakon o vrtcih z vključno našo vizijo in
poslanstvom.
V zaključnem poročilu je prikazan pregled izvedbe LDN vrtca pri OŠ Kuzma v
šolskem letu 2013/14. Prikazano je dogajanje in stanje predvsem na področju
pedagoškega dela, izobraževanja strokovnih delavk, izvajanje obogatitvenih in
dodatnih dejavnosti za otroke, sodelovanje s starši, ter vključevanje vrtca v širše
okolje.
V izvedbenem kurikulumu smo sledili opredeljenim načelom in ciljem iz
predpisanega nacionalnega programa (Kurikulum za vrtce). Pri načrtovanju,
vrednotenju in izvajanju vzgojnega dela smo področja dejavnosti: jezik,
družba,narava,matematika,umetnost in gibanje preko aktivne vloge otroka,
usmerjene vloge odraslega in sodelovalne vloge staršev med seboj smiselno
prepletali in povezovali.
Pri oblikovanju in uresničevanju letnega delovnega načrta se opiramo na
osnovne zakonitosti razvoja otroka v predšolski dobi. V otrokovem razvoju so
obdobja, ki so najbolj primerna, da se otrok spontano uči in si pridobi določene
spretnosti. Skozi šolsko leto smo gradili na razvojnih zmožnostih otrok, jih
vodili skozi nova doživetja, izkušnje in spoznanja.
Postavljali smo smiselne zahteve, probleme, ki pogojujejo otrokovo aktivno
učenje, ter jih čustveno in socialno pritegnejo.
Delo v skupinah je potekalo po zastavljenem programu dela. Strokovne delavke
so delo prilagajale interesom, pobudam in sposobnostim posamezne skupine in
aktualnosti časa.
1.1.VVE pri OŠ Kuzma je v šolskem letu 2013/14 deloval s tremi oddelki:
Vzgojno delo je potekalo v oddelkih, ki so bili oblikovani v skladu s 16. členom
Zakona o vrtcih in Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS,št 75/05 in vse naknadne
spremembe).
V šolskem letu 2013/14 sta bila v dva oddelka vključena otroka, ki ju
opredeljuje 8.člen Zakona o vrtcih. Obema je bila izdana odločba v skladu s
Pravilnikom o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. V skladu z
37. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je bila za oba
otroka imenovana posebna komisija za pripravo individualiziranega programa.
3
SKUPINA
DEČKI
Oddelek prvega
10
starostnega
obdobja 1-2 leta
Oddelek drugega
13
starostnega
obdobja 2-4 leta
Oddelek drugega
8
starostnega
obdobja 4-6 leta
Skupaj
31
DEKLICE
4
SKUPAJ
14
6
19
13
21
23
54
1.2. V šolskem letu 2013/14 so bile zaposlene naslednje delavke:
Število in struktura zaposlenih je bila v šolskem letu v skladu s Pravilnikom o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Ur. l. RS,št 75/05 in vse naknadne spremembe). Med šolskim letom se je
struktura zaposlenih minimalno spreminjala zaradi prihoda in odhoda
posameznih zaposlenih (porodniška, javna dela).
VZGOJITELJICA
Angela Tivold
POMOČNICA
VZGOJITELJICE
Marija Bunderla
Jasmina Kranjec Lepoša-
Andreja Serdt Maučec
JAVNA DELA
(pomoč, spremstvo,..)
Urška Škaper
(2.9.2013-19.9.2013)
Silva Čerpnjak
(20.9.2013)
Andreja
Fartek Urška Škaper
nadomeščanje 2.01.2014 (od 20.9.2013)
(Martino Balek)
Andreja
Fartek
–
vzgojiteljica v Porabju
2.09.2013 -31.12.2013
Delovni čas osebja vrtca je bil prilagojen:
· prihodu in odhodu otrok v vrtec in iz vrtca,
· racionalni organizaciji v jutranjem in popoldanskem času- združevanje
oddelkov,
· zakonski zahtevi o sočasnosti strokovnih delavk (1. starostno obdobje 6
ur, drugo starostno obdobje 4 ure in kombinirani oddelek 5 ur).
4
Izvedbeni program je temeljil na nacionalnem KURIKULUMU.
1.3. Počitniška organizacija in povprečna prisotnost otrok
Zaradi racionalne organizacije dela v jesenskih in prvomajskih počitnic smo
izvedli anketo o prisotnosti otrok v tem času.
V mesecu juliju in avgustu imajo starši možnost izpisa in začasnega izpisa
otroka iz vrtca ( SKLEP občine Kuzma na seji dne 28.8.2013, 4.člen ) in glede
na število prijav smo oblikovali za ta čas dve skupini.
Tabela prikazuje % obisk vrtca po starostnih obdobjih od septembra 2013
do avgusta 2014
MESEC
1-2
2-4
4-6
(v %)
(v % )
(v % )
September
76
93
94
Oktober
77
90
79
November
78
95
87
December
79
89
83
Januar
64
88
78
Februar
67
75
64
Marec
76
90
79
April
82
87
71
Maj
95
93
84
Junij
81
69
77
Julij
79
81
68
Avgust
81
73
0
Povprečno letno
78
85
78
V VVE pri OŠ Kuzma se je v šolskem letu 2013/14 izvajal:
- dnevni program,
- obogatitveni program kurikula,
- dejavnosti izven kurikula- dodatni program: program na željo staršev otrok in z
njihovim popolnim plačilom.
1.4. Poslovni čas
Poslovalni čas vrtca je bil prilagojen potrebam staršev. V šolskem letu 2013/14
je vrtec posloval od 6.00 ure do 16.00 ure.
Vrtcu smo izvajali dnevni program,,ki omogoča dnevno prisotnost otroka v
oddelku največ 9 ur (15.člen Zakon o vrtcih).
Vse leto je vrtec posloval po letnem koledarju, sprejetem na skupnem rod
sestanke avgusta 2013.
5
2. OBOGATITVENA DEJAVNOST KURIKULA
To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in smo jih v vrtcu
izvajali občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od dejavnosti. Načrtovale in
izvajale so jih strokovne delavke vrtca.za doseganje kakovostnih rezultatov smo
v vrtec občasno vključili tudi zunanje izvajalce. Vedno pa so bile nosilke
dejavnosti strokovne delavke vrtca.
Obogatitvene dejavnosti smo izvajali v času bivanja v vrtcu v obliki delavnic,
obiskov predstav, knjižnice, izvajanja različnih projektov,…Namen:
· načelo enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnost,med
otroki ter pravice do izbire drugačnosti,
· kakovostna in pestra izvedba kurikuluma.
Izvajali smo jih v posameznem oddelku in na nivoju celotnega vrtca.
Strokovni delavki sta izvajali interesni dejavnosti:
· Otroška folklora-mentorica Andreja Fartek.
· Otroški pevski zbor-mentorica Andreja Serdt Maučec.
Pri nekaterih dejavnosti so aktivno sodelovali tudi starši.
NASLOV
ČAS
Obiski na domu
Celo leto
Delavnica z očeti
Celo leto
Praznovanje rojstnih dni
Celo leto
otrok
Jesenski piknik
Oktober
Ustvarjalne delavniceCelo leto
otroci-starši
Božično-novoletna
December
praznovanja
Spoznavanje
Celo leto
poklicev,frizer,
medicinska sestra,
čebelar,…
Pustno rajanje
Februar
Obisk kulturnih in drugih
Celo leto
prireditev
Mali sonček
Oktober-junij
Sodelovanje v različnih
Celo leto
natečajih
Plavalni tečaj
Junij
Zaključno druženje- vse
tri skupine
Junij,julij
REALIZACIJA
Da
da
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
37 priznanj
DA
priznanja morskega
konjička
DA
6
3. DODATNA DEJAVNOST
Izvajanje dodatne dejavnosti sodi med storitveno dejavnost. To so bile
dejavnosti, ki smo jih v vrtcu organizirali na željo staršev. Izvajale so se enkrat
tedensko izven dnevnega kurikula. V času od oktobra do junija. cena teh
dejavnosti ni bila vključena v ceno programa vrtca in so jo financirali v celoti
starši sami.. Izvajalec je bil zunanji.
· Plesni tečaj:izvedla plesna šola Urška, 14 otrok, 2 x po 8 ur.
· Tečaj tujega jezika –jezikovna šola PRETEKS
4. PROJEKTI
NASLOV
CICI VESELA
ŠOLA
ZDRAVJE V
VRTECU
PORAJAJOČA SE
PISMENOST
·
·
·
KNJIŽNI
NAHRBTNIK
PALČEK
BRALČEK
POTUJOČA
BIBA
ČAS
OD
OKTOBRA
DO MAJA
OD
OKTOBRA
DO JUNIJA
OD
OKTOBRA
DO JUNIJA
REALIZACIJA
37 POHVAL
DA
DA
ZDRAVE
SKUPNOSTIDNEVNIK
POTOVANJ
OD
SEPTEMBERA
DA
DO JUNIJA
Nagrada:dobili
smo4poganjalce ter
vsak otrok odsevni
brezrokavnik
MODRI JAN
OD
DA
OKTOBRA
DO JUNIJA
MALI SONČEK
CELO LETO
DA
(priznanja)
OTROCI SONCA
MAJ, JUNIJ ,
DA
JULIJ
Nagrada: zaščitne
kreme za sončenje
TRADICIONALNI NOVEMBER
DA
SLOVENSKI
ZAJTRK
7
ŠPORT ŠPAS
PEKA
NEKOČ
DANES
KRUHA
IN
17.05.2014
DA
MAJ -JUNIJ
DA
5. LIKOVNI NATEČAJI
NASLOV
Kdo je razpisal natečaj?
VARNO
V
PROMETU
Podarite
nam
modro srce
JAZ KUHAR
POMAGAJMO
ODPRTIH SRC
Zavod za zdravstveno varstvo M. ZAHVALA
Sobota
Učni sklad Nivea
ZAHVALA
Zavod Zaupanje
Društvo Pomagajmo odprtih src
REALIZACIJA
Nagrada -paštete
ZAHVALA
6. PRIREDITVE IN PRAZNOVANJA V VRTCU
OKTOBER
Teden otroka.
Dan starejših.
Teden požarne
varnosti.
Jesenska delavnica;
-športno dopoldne;
-jesenski sprehodi (sadovnjak, gozd,
nabiranje kostanjev ...);
-kostanjev piknik.
· Obiskali smo vrstnike vrtca na
Gornjem Seniku.
Tradicionalni
NOVEMBER slovenski zajtrk. Komemoracija;
Mesec knjige.
-obiščemo šolsko knjižnico;
Starejši občani. -uredimo stalne knjižne kotičke;
-interesna delavnica (ilustriramo);
-projektni teden o zdravi prehrani,
-obiskali bomo dom starejših v Kuzmi;
- čebelar na obisku,
- predstava za otroke-Rdeča Kapica
-razstava izdelkov;
- srečanje v vrtcu z dedki in babicami.
8
DECEMBER
JANUAR
Praznični
december
Spoznavanje
temeljnih
zakonitosti
naravi
Predstava za otroke;
-pravljične urice;
-interesna delavnica (novoletni okraski,
voščilnice, jelkovanje);
-obiskal nas je Miklavž;
- peka peciva v vrtcu.
Zimske aktivnosti;
-podoživljanje zime v likovni, besedni in
v plesni dejavnosti;
FEBRUAR
Mesec kulture
Pust
Knjiga,pisatelji, ilustratorji;
-pustno rajanje;
MAREC
Dom in družina Praznujemo dan pomladi;
-srečanje z družino;
-z očkom so izdelali izdelek za mamo;
-interesna delavnica (velika noč).
APRIL
Dan zemlje
Dan knjige
Mesec
prijaznega
okolja
MAJ
Srečujemo
živali
Sajenje rož
sadik vrtnin
JUNIJ
Poletje prihaja
Skupno druženje s starši;
-plavalne aktivnosti,
JULIJ
Poletne igrarije
Obisk domačije;
-aktivnosti v bližnji okolici.
Eksperimentiranje;
-naravoslovni dan - kotički narave uredimo si igrišče;
-skrbimo za zdravje in urejeno okolje.
Izleti v naravo;
-rajamo in plešemo;
. -Pisani vrtiljak na OŠ Puconci
-športne aktivnosti.
9
7. SODELOVANJE S STARŠI
Ena od prednostnih nalog vrtca je tudi konstruktivno sodelovanje s starši otrok
in graditev partnerskih odnosov. Podatki v spodnjih tabelah so le zbir podatkov
iz poročil oddelkov. Podrobnejši vsebinski vidik sodelovanja je zapisan v letnih
evalvacijah posameznega oddelka.
Tabela prikazuje sodelovanje s starši na pogovornih urah, rod.sestankih in
srečanjih
Oddelek
Rod.sest.
št.
Oddelek
1-2 leta
Oddelek
2-4 leta
Oddelek
4-6 leta
3
Pop. %
obiska
star.na
rod.sest.
72%
Pop. % Srečanja s
obiska
starši
star.na
št.
pog.uri
14%
10
4
71%
%
14
3
76%
%
10
Svet Staršev
Svoje interese, predloge in kritike so starši lahko urejali preko predstavnikov v
svetu staršev. Zastopali so jih ga. Sergeja Sukič , Doris Bertalanič in ga. Andreja
Gjergjek.
V mesecu maju so starši odgovarjali na anonimni vprašalnik. Vprašalnik je
oddalo 31 staršev. Evalvacija vprašalnika je predstavljena v Samoevalvaciji
vrtca za šolsko leto 2013/14.
8. VKLJUČEVANJE VRTCA V ŠIRŠE OKOLJE
VSEBINA
ŠPORT ŠPASPohod treh generacij
DOBRODELNI
BOŽIČNO-NOVOLETNA
PRIREDITEV
SODELOVANJE Z
DOMOM STAREJŠIH
ČAS
REALIZACIJA
MAJ
17.5.2014
DA
DA
NOVEMBER
CELO LETO
Dan starejših občanov.
Veseli december.
10
SODELOVANJE S
ŠOLSKO SVETOVALNO
SLUŽBO Ga. MARTINA
VEREN
SODELOVANJE Z
ZOBNO AMBULANTO
SODELOVANJE S
ŠOLSKO KNJIŽNICO
POKRAJINSKA
KNJIŽNICA M. SOBOTA
SODELOVANJE GIMNAZIJA FRANCA
MIKLOŠIČA LJUTOMER
SODELOVANJE S
POLICIJSKO UPRAVO
G. PETROVCI
OBISKALI SO NAS
OTROCI IN STARŠI
VRTCA ŠALOVCI
CELO LETO
DA
CELO LETO
DA
CELO LETO
DA
CELO LETO
DA
CELO LETO
DA
CELO LETO
DA
JUNIJ
DA
9. DELO STROKOVNIH ORGANOV
Strokovna organa v vrtcu sta:
- vzgojiteljski zbor – 3 strokovna srečanja
- aktiv strokovnih delavcev – 6 strokovnih srečanj
V skladu z LDN so bile izvedene vsa srečanja strokovnih organov. Kratek
koncept srečanj: tekoče evalviranje skupnih nalog, delovni čas, prireditve,
poročanja
z
izobraževanj,načrtovanje
dejavnosti,
organizacijske
posebnosti,…Vodja aktiva: Jasmina Kranjec Lepoša.
10. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVK
MREŽA VRTCEV
V šol. letu 2013/14 je bilo naše
mentorsko
središče
VVE
Lendava,srečanje je bilo izvedeno v
vrtcu Beltinci
Izvedeni sta bili dve strokovni srečanji
in eno prek spletne učilnice:
Udeležba: Vse strokovne delavke
vrtca.
– Spodbujanje zgodnje pismenosti v
vrtcu v povezavi z medijsko
pismenostjo- vse strokovne delavke
Kraj: Beltinci
Čas:15.10.2013 in 16.10.2013
11
Seminar za sindikalne zaupnike
Izvajalec:SVIZ
Udeležba:Marija Bunderla
Čas:9.1.2014
Kraj: M. Sobota
Izvajalec:Društvo Školjka
Udeležba:Angela Tivold
Kraj: Maribor
Čas:4.12.2013
Izvajalec: ŠR
Kraj: Portorož
Udeležba: Angela Tivold
Čas:7.-8.10.2013
Kraj:OŠ Sveti Jurij
Udeležba:Silva Čerpnjak
Čas:oktober 2013
Izvajalec: Društvo Školjka
Kraj: Maribor
Udeležba:Andreja Fartek
Čas:4.12.2013
Izvajalec: Ministrstvo za šolstvo
Kraj. Ljubljana
Udeleženka:Angela Tivold
Čas:
Avtizem
Strokovno srečanje ravnateljev
Varstvo pri delu
Avtizem
Opolnomočenje romskih otrok
10.1. MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN DIJAKOM NA PEDAGOŠKI
PRAKS
V tem šolskem letu smo nudili mentorstvo v obsegu 20 ur, dijakinji drugega
letnika Srednje zdravstvene šole, Danijeli Ferko.
70 urno usposabljanje v vrtcu in tri nastope je opravila za priprave na
maturitetni izpit dijakinja Anja Žohar (prekvalifikacija predšolska vzgoja).
11. SPREMLJAVA DELA V ODDELKIH
KDO?
v.d. ravnatelja
Suzana Farič
v.d. ravnatelja
Suzana Farič
v.d. ravnatelja
Suzana Farič
v.d. ravnatelja
Suzana Farič
KDAJ?
KJE?
1-2
5.11.2013
7.11.2013
2-4
4-6
6.12.2013
4-6
3.3.2014
Anji
Žohar
12
v.d. ravnatelja
Suzana Farič
v.d. ravnatelja
Suzana Farič
Vida Zrim
Katja Šafer
17.4.2014
4-6
25.4.2014
4-6
1.4.2014
21.3.2014
4-6
4-6
Anji
Žohar
Anji
Žohar
12. ZDRAVJE IN VARNOST OTROK V VRTCU
Zdravje in varnost otrok v vrtcu je področje, ki je v vrtcu vpleteno v vse
segmente dejavnosti. Oddelki s pripadajočim igriščem izpolnjujejo zahteve in
standarde po Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor
in opremo vrtca.
Zdravstveno higienski režim v vrtcu-je zelo kompleksno področje:
· HACCP sistem,
· zdravstveno-higienski režim v vrtcu,
· ažurno odzivanje v primeru posebnih situacij,
· varnost in zdravje otrok in zaposlenih.
13. VARNOST IN ZDRAVJE ZAPOSLENIH
Dejavnosti smo izvajali v skladu z zakonodajo, Zakon o varnosti in zdravju pri
delu ZVD-1(Ur. l. RS,št. 43/11).
Bistvena novost je 32.člen, ki delodajalcu nalaga načrtovanje promocije zdravja
na delovnem mestu. v preteklem šolskem letu so bile načrtovane različne
vsebine:plavanje, pohod in sprostitvena rekreacija v telovadnici.
14. VZDRŽEVANJE IGRAL IN IGRIŠČA
Na področju vzdrževanja igral in igrišča je pripravljen Načrt vzdrževanja in
pregleda igrišča in igral v skladu z 8.a členom omenjenega pravilnika. Rutinske
preglede igrišča vsak delovni dan ob uporabi opravljajo strokovne delavke iz
oddelkov in vsa odstopanja evidentirajo v evidenčne liste.
Periodični pregled opravlja hišnik Jože Škalič. Letne preglede opravlja podjetje
za varnost pri delu Lipovec d.o.o.
15. VZDRŽEVALNA DELA V ČASU POČITNIC
Med poletnimi počitnicami smo opravili naslednja vzdrževalna dela:
-razkuževanje igrač in opreme,
-priprava didaktičnega materiala za novo šolsko leto.
16. IZVEDENE NABAVE IGRAL IN DROBNEGA INVENTARJA
13
Knjižno gradivo, strokovno,
- dokup drobnih pripomočkov za področje glasbe (CD) stalno dopolnjevanje z
likovnimi pripomočki in sredstvi,…
- dopolnitev didaktičnih pripomočkov,
- stroj za razkuževanje igrač .
KRATEK POVZETEK DELOVANJA VVE PRI OŠ KUZMA V
ŠOLSKEM LETU 2013/14
Organizacijo in vsebino dela v vrtcu je narekovalo uresničevanje temeljnih
ciljev predšolske vzgoje, ki jih narekuje Zakon o vrtcih in izvedbeni Kurikulum
za vrtce. Zaposlenih je bilo 6 strokovnih delavk , in delavka preko javnih del.
Izvajal se je dnevni program, vrtec je obratoval dnevno od 6.00 d0 16.00 ure.
Program dela v vrtcu smo popestrili z obogatitvenimi dejavnostmi in projekti.
Pri tem nas je vodila želja, da so dejavnosti lahko deležni vsi otroci, tudi tisti iz
socialno ogroženih družin. Omenjene programe so izvajale strokovne delavke v
dogovoru s starši v oddelku otrok ustrezne starosti.
Projekt Porajajoča se pismenost smo izvajali v vseh treh oddelkih. Skozi leto so
bili pri izvedbi aktivni tudi starši vseh treh skupin. V prvi skupini je potovala
Potujoča biba, v drugi skupini je potoval Knjižni nahrbtnik , v tretji skupini se je
izvajala Bralna značka – Palček Bralček, ki je bila opravljena 100% . Skupina
mamic pa je odigrala obravnavano zgodbico:«Bibito se noče igrati« ,kot
dramsko igro. Na področju porajajoče se pismenosti smo aktivno sodelovali z
Zavodom za šolstvo,na željo svetovalke Zavoda za šolstvo - Predšolska vzgoja,
smo se tudi predstavljali na strokovnih srečanjih s posnetki in drugimi prispevki.
Uspešno je bil opravljena Cicivesela šola. Naloge so opravljali otroci iz druge in
tretje skupine.
Opravljen je bil celoletni projekt Mali sonček. Podeljenih je bilo 37 priznanj.
Otroci so pridobili nove izkušnje, spretnosti in znanja v različnih dejavnostih.
Opravljen je bil tudi plavalni tečaj, ki se ga je udeležilo 13 otrok. Izvajala sta ga
učiteljica Ingrid Pojbič in učitelj Niko Jandl.
Redno smo sproti opravljali naloge , ki so nam jih narekovali v projektu Modri
Jan.
Uspešno smo izvajali projekt Zdrave skupnosti - Dnevnik potovanj. Rezultati
analiz so namreč pokazali, da je bil skupni cilj delno dosežen. S spodbujanjem
otrok in njihovih staršev k aktivnemu prihodu v vrtec in s tem spodbujanju
zdravega življenjskega sloga in mobilnosti so bili zabeleženi dobri rezultati. Za
sodelovanje smo dobili štiri poganjalce, vsak otrok je prejel odsevni
brezrokavnik v trajno last.
Izvajalo smo projekt Otroci sonca v sodelovanju z Dm in prejeli za uporabo v
vrtcu zaščitne kreme.
14
V okviru projekta Zdravje v vrtcu smo praznovali na ustrezen način rojstne
dneve, izvedli projektni teden, ko je bil Slovenski zajtrk, skozi celotno šolsko
leto spoznavali piramido zdrave prehrane in sodelovali z Zdravstvenim zavodom
M. Sobota na področju zobozdravstvene preventive in prehrane.
Veliko je bilo medgeneracijskega sodelovanja, , druženja s starši, obiskov na
domu.
Uspešno smo izvedli vseslovenski projekt Šport Špas.
Skupaj s starši, ki so želeli smo obiskali Lutkovno gledališče Maribor. Otroci so
imeli možnost ogleda vseh kotičkov v gledališču, ogledali pa smo si tudi
lutkovno predstavo Pepelka, ki so jo odigrali samo za nas.
Dobro sta delovala pevski zbor in folklora. Oba krožka so otroci zelo radi
obiskovali.
Poleg vsega omenjenega smo sodelovali tudi na veliko natečajih.
Izvajali sta se tudi dodatni dejavnosti – plesni tečaj v izvedbi plesne šole Urška
in tečaj tujega jezika., izvajala ga je hiša jezikov Preteks.
Opravljeni so bili vsi strokovni aktivi in vzgojiteljski zbori. Strokovne delavke
so dnevno in mesečno sodelovale s starši in spodbujale usklajenost vzgojnih
pristopov med vrtcem in domom. Iz že prej omenjenega je bilo v vrtcu mnogo
različnih oblik sodelovanja s starši od formalnih do neformalnih srečanj. Vse
srečanja so bila pripravljena z namenom povezovanja vrtca in družin.
Opravljene so bile mesečne govorilne ure in načrtovani roditeljski sestanki.
V posameznih primerih so se družine in strokovne delavke zaradi obravnave
specifičnih situacij obrnile na pomoč k socialni pedagoginji.
S pomočjo specialne pedagoginje in socialne pedagoginje smo uspeli uspešno
poskrbeti za razvoj , rast in prilagoditve programa za otroke s posebnimi
potrebami tudi v tem šolskem letu.
Za otrokov razvoj imajo velik pomen socialne izkušnje. Poudarek je torej na
življenjskosti in odprtosti vrtca, tesni povezanosti z okoljem. Zato smo
sodelovali tudi z zunanjimi institucijami, predvsem v okviru lokalne skupnosti.
Zelo pomembno ja sodelovanje z ustanoviteljem,ki ima velik posluh za naše
potrebe.
Delo v vseh treh skupinah je slonelo na izvajanju letnega delovnega načrta.
Poudarek pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela je bil na izvajanju
prednostnih zastavljenih ciljev, dnevne rutine in na čim večjem spodbujanju
samostojnosti otrok. Dejavnosti so temeljile na aktivnem učenju preko igre.
Pri tem smo si prizadevali, da so bili otroci deležni raznovrstnih materialov, da
so z materiali rokovali, ga raziskovali,se z njim igrali, ter imeli možnost izbire.
Otrok se postopno telesno in psihično oblikuje,odkriva različne pojave, razvija
empatije, ustvarja si sliko o sebi in postaja kreativen. Kreativno uro s področja
narave nam je pripravila učiteljica Irena Podpečan. Knjižničarka Brigita
15
Barbarič nam je v tem šolskem letu razkazala šolsko knjižnico in nas uvajala v
pravila vedenja v knjižnici.
Iz vrtca odhaja v prvi razred 14 otrok.
Zaupanja in velike podpore staršev otrok je bil v veliki meri deležen naš vrtec
tudi v tem šolskem letu. To nam kažejo vrnjeni anketni vprašalniki.
ZAKLJUČEK
Po pregledu LDN vrtca in realizaciji v njem zastavljenih ciljev in nalog v
šolskem letu 2013/14,ugotavljam, da se pri izvedbi načrta nismo bistveno
odmikali in smo začrtane naloge izvedli. Med letom smo določene vsebine
tudi dodajali glede na aktualne in spreminjajoče se razmere.
Poročilo predstavljeno in sprejeto na:
-Svet staršev (september 2014)
-Svet Zavoda (september 2014)
-vzgojiteljski zbor (september 2014)
Poročilo pripravila: Angela Tivold
Poročilo pregledal: v.d.ravnatelja SUZANA FARIČ
16