Publikacija 2009_2010 - Osnovna Šola Cvetka Golarja

Comments

Transcription

Publikacija 2009_2010 - Osnovna Šola Cvetka Golarja
PUBLIKACIJA
OŠ CVETKA GOLARJA
ŠKOFJA LOKA
Šolsko leto 2013/2014
September 2013
OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA
Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka
Ravnateljica: mag. Karla Krajnik
Pomočnika ravnateljice: Renata Gantar in Andrej Novljan
Telefon: Tajništvo:
Blagajna:
Psihologinja:
Socialna delavka:
Zbornica PS:
Zbornica RS:
Faks:
Internetni naslov:
Elektronska pošta:
Št. rač. za nakazilo :
Davčna številka:
04/513
04/513
04/513
04/513
04/513
04/513
04/513
0400
0404
0405
0406
0413
0414
0410
www.oscg-info.si
[email protected]
01322-6030682855
72155680
PODRUŽNICA:
Podružnična šola Reteče
Reteče 43, 4220 Škofja Loka
Vodja podružnice:
Majda Ovsenek
Telefon: 04/513 0431
Kuhinja: 04/513 0433
2
USTANOVITELJ
Ustanovitelj šole je OBČINA ŠKOFJA LOKA. (Odlok o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cvetka
Golarja je z dne 29. 5. 2008).
Šolo upravljata RAVNATELJICA, ki je pedagoški in poslovodni organ,
ter SVET ŠOLE.
ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš, iz katerega imajo starši pravico vpisati svoje otroke v
matično šolo, sestavljajo naslednja naselja in ulice: Dorfarje, Draga,
Forme, Frankovo nas., Godešič, Gorenja vas - Reteče, Gosteče,
Grenc brez hišne številke 39, 40, 41 in 42, Hafnerjevo nas., Hosta,
Kidričeva c. od hišne št. 16 naprej, Lipica, Ljubljanska c., Pungert,
Reteče, Suha, Sv. Duh, Trata, Virmaše.
K matični šoli Cvetka Golarja spadajo (za učence od 1. do 5.
razreda) naslednja naselja in ulice: Dorfarje, Draga, Forme,
Frankovo nas., Gosteče, Grenc brez hišne številke 39, 40, 41 in 42,
Hafnerjevo nas., Hosta, Kidričeva c. od hišne št. 16 naprej, Lipica,
Ljubljanska c., Pungert, Suha, Sv. Duh, Trata, Virmaše.
Zavod ima zaradi velikosti šolskega okoliša za izvajanje vzgojnoizobraževalnega programa na drugi lokaciji podružnico.
Podružnična šola Reteče obsega za učence od 1. do 5. razreda
naslednja naselja: Godešič, Gor. vas - Reteče, Reteče.
ŠOLSKI SKLAD
Na osnovi sklepa Sveta šole je bil v šolskem letu 2002/2003
ustanovljen šolski sklad. Zbrana sredstva so se po sklepu upravnega
odbora namenila za nadstandardne programe in za pomoč socialno
ogroženim otrokom (za ekskurzije, dneve dejavnosti, tabore, šole v
naravi …). Šolski sklad upravlja 7-članski upravni odbor, ki ga
sestavljajo trije predstavniki šole in štirje predstavniki staršev. Za
nadzor nad pravilnim delovanjem je imenovan nadzorni odbor, ki ga
sestavljajo predstavnik šole in dva predstavnika staršev.
Prispevek staršev je prostovoljen. Po prvi seji upravnega odbora
Šolskega sklada v šolskem letu 2013/14 bo predsednik starše
obvestil o načinu prispevka staršev v sklad.
Vsem, ki ste v šolski sklad prispevali v letu 2012/2013, se iskreno
zahvaljujemo.
3
ŠTEVILO UČENCEV
RAZRED
M
Ž
SKUPAJ
1. R
45
41
86
2. R
32
42
74
3. R
46
38
84
4. R
42
54
96
5. R
36
42
78
6. R
39
40
79
7. R
45
25
70
8. R
43
47
90
9. R
43
36
79
Skupaj
372
365
736
Na matični šoli je 669 učencev v 28 oddelkih, na Podružnični šoli
Reteče pa 67 učencev v 4 oddelkih.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
UČITELJSKI ZBOR sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Vodi ga
ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ. Šolo upravlja
ravnateljica in Svet šole.
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR sestavljajo učiteljice in učitelji, ki učijo
v posameznem oddelku.
RAZREDNIK skrbi za delo v oddelku, analizira učne in vzgojne
dosežke v oddelku, sodeluje s starši in odloča o vzgojnih ukrepih.
STROKOVNI AKTIVI
Vodje razrednih aktivov
1. razred - Damjana Kotnik
2. razred – Janka Vehar
3. razred – Špela Ferle
4
4. razred – Olga Miklavč
5. razred – Marjanca Trilar
6. razred – Matevž Šifrar
7. razred – Svjetlana Urbančič
8. razred – Petra Kavčič
9. razred – Marinka Frelih
Vodje strokovnih aktivov
slovenščina, glas. in lik. umetnost., knjižnica
matematika
fiz., kem., biol., gosp., teh. in tehnologija
angleški jezik
šport
geografija, zgodovina
podaljšano bivanje
— Nika Lebar
— Marinka Frelih
— Sabina Kaplan
— Zorica Kozelj
— Majda Bertoncelj
— Zdenka Frantar
— Vanja Jordanov
POSVETOVALNI ORGANI ŠOLE
SVET STARŠEV sestavljajo predstavniki staršev vseh oddelkov šole,
ki jih starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku v mesecu
septembru. Seje sklicuje predsednik Sveta staršev.
ŠOLSKO SKUPNOST UČENCEV sestavljajo učenci vseh oddelkov (iz
vsakega oddelka dva učenca). Njihov prvi sestanek skliče
ravnateljica, ostale sestanke pa organizirata učiteljici – mentorici
Marinka Frelih in Petra Cesar.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Kadar otrok ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če
ima težave doma ali sam s seboj, se lahko obrne na PSIHOLOGINJO
Jelko Berce ali SOCIALNO DELAVKO Damjano Dagarin Šmid. Prvi stik
z učenci in njihovimi starši svetovalni delavki navežeta že pri vpisu
v šolo. Zbirata podatke o otrokovi šolski zrelosti in oblikujeta
oddelke prvega razreda. Spremljata njihovo delo in napredek pri
šolskem delu. Psihologinja pomaga učencem in njihovim staršem
pri izbiri poklica. Seznanja jih z vsemi informacijami in novostmi na
področju poklicne orientacije in izvede vpis učencev v srednje šole.
Pripravlja tudi program za nadarjene učence.
V primeru socialnih stisk (npr. pri plačilu šole v naravi in
naravoslovnih taborov) poiščite pomoč pri socialni delavki. Obrazec
prošnje za pomoč pri plačilu dobite tudi na spletni strani šole. Vloge
5
za šole v naravi lahko pošljete priporočeno po pošti ali oddate
osebno socialni delavki šole ali v tajništvu šole.
DENARNE ZADEVE
Vse storitve oziroma dejavnosti, ki so organizirane v okviru Letnega
delovnega načrta šole, se plačujejo s položnicami. Račune lahko
poravnate tudi osebno v blagajni šole.
Denarne zadeve lahko urejate vsak dan med 7.00 in 14.00 uro.
RAČUNOVODKINJA je Ida Bizjak, BLAGAJNIČARKA pa je Marjeta
Pfajfar.
ŠOLSKA PREHRANA
V Osnovni šoli Cvetka Golarja posebno skrb namenjamo zdravemu
in kulturnemu prehranjevanju otrok. Učencem pripravljamo malice
in kosila. Učenci od prvega do petega razreda devetletke imajo v
podaljšanem bivanju tudi malico. Malico učenci použijejo v razredu,
kosilo v jedilnici. Za učence, ki imajo diete, morate starši predložiti
zdravniško potrdilo vodji šolske prehrane.
Cena za šolsko malico je odvisna od rasti cen na trgu in je
naslednja:

od 1. do 9. razreda 0,80 € – cena je enotna po vseh šolah,

popoldanska malica v podaljšanem bivanju je 0,60 €,

kosilo za učence od 1. do 4. razreda je 2,20 €, od 5. do 9.
razreda pa 2,25 €.
Odjave prehrane v primeru bolezni starši sporočate v blagajno,
lahko pa tudi v tajništvo šole ali v šolsko kuhinjo. Odjave
sprejemamo do 8. ure zjutraj za naslednji dan. Odjave so lahko
pisne, ustne ali po elektronski pošti. Starši v Retečah odjavljate
obroke v šolsko kuhinjo Reteče.
Vse informacije glede šolske prehrane lahko starši in učenci dobite
pri vodji šolske prehrane Kristi Jamnik in na šolski spletni strani.
Obroke na matični šoli pripravljajo kuharice Marjeta Triler, Jerica
Oblak, Fata Jusufović in kuhar Alen Selan, na podružnični šoli Reteče
pa Andreja Grobolšek.
Voda iz vseh pip v šoli je pitna, zato starši spodbujajte otroke, naj
pijejo vodo.
6
UREJENOST ŠOLE
Za urejenost šole skrbita HIŠNIKA Peter Novak in Jure Stanonik ter
ČISTILKE Idiana Čekić, Milica Guslov, Ana Kržišnik, Kadira Mehić, Buta
Nikočević, Nada Savić, Esma Majetić, na PŠ Reteče pa Marija Jugovic in
Alenka Hribernik.
KNJIŽNICA
Naša šolska knjižnica je dobro založena s knjigami (skoraj 29 000
enot knjižničnega gradiva) in strokovnimi revijami, ki bi utegnile
zanimati odraščajočo mladino, starše in strokovne delavce šole.
Knjižnica ima tudi avdioteko, video in DVD teko. Izposojeno gradivo
imajo učenci lahko 14 dni, potem ga morajo vrniti ali podaljšati.
Knjižnica je za učence odprta od 7.00 do 15.00. Knjižničarki sta
Nika Lebar in Kristina Šter. Na šoli že 30 let deluje učbeniški sklad.
Omogoča izposojo vseh učbenikov, ki jih uporabljamo. Učenci se na
učbenike naročajo v maju za prihodnje šolsko leto. Ob izteku
šolskega leta učenci učbenike vrnejo v knjižnico. Učbeniški sklad
vodi Zdenka Primožič.
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični
zdravstveni pregledi, za učence 1., 6. in 8. razreda je organizirano
cepljenje, pri učencih 1. in 8. razreda pa se opravi tudi pregled
sluha. Prav tako izvajamo sistematične preglede zob in učenje
pravilnega čiščenja in nege zob.
Šolsko zobno ambulanto lahko obiščete v sredo od 13. do 19. ure,
ostale dni od ponedeljka do petka pa od 7. do 13. ure. V nujnih
primerih otroci lahko obiščejo otroško dežurno ambulanto v
zdravstvenem domu v Škofji Loki.
V zobno ambulanto na šoli lahko pokličete na številko 513 19 74.
7
VARNA POT V ŠOLO
Prvošolci prihajajo v šolo v spremstvu staršev ali oseb, starejših od
10 let. Pokažite jim, kje in kako lahko prečkajo cesto. Učenci prvega
in drugega razreda naj nosijo okoli vratu rumene rutice. Če
prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr.
kresničko.
Prometni režim okrog matične šole je enosmeren. Starše, ki učence
pripeljete v šolo z avtomobilom, prosimo, da učence pripeljete le
do avtobusne postaje pred šolo. Otroci naj tam izstopijo in se po
urejeni poti, preko zelenice in prehoda za pešce, peš odpravijo v
šolo. Tako se bomo izognili prometnim zamaškom predvsem v
jutranjem času, pot pa bo za vse učence še bolj varna.
Glede spremstva prvošolcev in nošenja rumenih rutic velja enako
tudi na podružnični šoli. Starše prosimo, da učence pripeljejo do
parkirišča pred šolo, nato se z njimi peš odpravijo čez prehod za
pešce do šole. S tem se bomo izognili prometnim zastojem, ki so tik
pred začetkom pouka največji.
ŠOLSKI KOLEDAR
V šolskem letu 2013/2014 bomo realizirali 190 dni pouka (deveti
razredi 183 dni).
OBDOBJE
TRAJANJE
prvo
od
do
od
do
drugo
2. septembra
31. januarja
1. februarja
konca pouka
KONFERENCE
30.
31.
11.
19.
20.
januar
januar
junij
junij
junij
razredna stopnja
predmetna stopnja
9. razred
razredna stopnja
predmetna stopnja
S poukom začnemo 2. septembra 2013. Zadnji dan pouka za deveti
razred je 13. junij 2014, za ostale razrede pa se pouk konča 24.
junija 2014.
8
POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI
JESENSKE POČITNICE
28. 10.-1. 11. 2013
NOVOLETNE POČITNICE
25. 12. 2013-1. 1. 2014
ZIMSKE POČITNICE
17. 2.-21. 2. 2014
VELIKONOČNI PONEDELJEK
21. 4. 2014
PRVOMAJSKE POČITNICE
28. 4.-2. 5. 2014
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA
Nacionalno preverjanje znanja poteka ob koncu drugega obdobja v
6. razredu. Za vse učence je obvezno. Preverjanje poteka iz
slovenščine, matematike in tujega jezika.
Nacionalno preverjanje znanja poteka ob koncu tretjega obdobja, v
9. razredu. Za vse učence je obvezno. Preverjanje poteka iz
slovenščine, matematike in tretjega predmeta.
Tretji predmet določi minister v septembru izmed obveznih
predmetov v 8. in 9. razredu. Za letošnje šolsko leto se bo na naši
šoli preverjalo znanje iz fizike.
Datumi za izvedbo nacionalnih preizkusov znanja v šol. l.
2013/2014
Datum
6. razred
9. razred
torek, 6. 5.
NPZ iz matematike
NPZ iz matematike
četrtek, 8. 5.
NPZ iz slovenščine
NPZ iz slovenščine
ponedeljek, 12. 5.
NPZ iz tujega jezika
NPZ iz tretjega predmeta
POPRAVNI IZPITI
Učenci opravljajo razredne, predmetne in popravne izpite v desetih
delovnih dneh po zaključku pouka in v desetih delovnih dneh pred
začetkom novega šolskega leta.
9
ŠOLSKI ZVONEC
Predmetna in razredna stopnja
na matični šoli
Podružnica Reteče
predura
7.308.15
predura
7.308.15
1. ura
8.209.05
1. ura
8.209.05
2. ura
9.109.55
2. ura
9.109.55
malica – učenci
9.5510.15
malica
9.5510.25
3. ura
10.15-11.00
3. ura
10.25-11.10
4. ura
11.1512.00
4. ura
11.1512.00
5. ura
12.0512.50
5. ura
12.0512.50
6. ura
12.5513.40
kosilo
12.50
kosilo
13.4013.55
6. ura
13.0013.45
7. ura
13.5514.40
podaljšano bivanje
12.05-16.30
PREDMETNIK
TEDENSKO ŠTEVILO UR POUKA
Predmet/Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Slovenščina SLJ
Matematika MAT
Tuj jez.: Angleščina TJA
Likovna umetnost LUM
Glas. umetnost GUM
Družba DRU
Geografija GEO
Zgodovina ZGO
Domovinska in
državljanska kultura in
etika DKE
Spoznavanje okolja SPO
Fizika FIZ
Kemija KEM
6
7
7
5
5
5
4
3,5
4,5
4
4
5
5
4
4
4
4
4
2
3
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1,5
1,5
1
1
1
1
2
3
1
2
1,5
2
1
2
2
2
1
1
3
3
3
10
2
2
2
2
Biologija BIO
Naravoslovje NAR
Naravoslovje in teh. NIT
Tehnika in tehnol. TIT
Gospodinjstvo GOS
Šport ŠPO
Oddelčna skupnost RU
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2
Izbirni predmet 3
Skupaj
1,5
3
3
20
3
21
22
3
2
1
2
3
1
3
2
1
1,5
3
3
3
2
2
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28,5
29
29
24
26
26
V 7., 8. in 9. razredu je tedensko število ur za eno uro manjše za tiste
učence, ki so se odločili samo za dva izbirna predmeta oz. le za en izbirni
predmet, če je le-ta tuji jezik ali pa namesto izbirnih predmetov uveljavljajo
obiskovanje glasbene šole.
ŠTEVILO DNI DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2013/14
Dejavnost/Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kulturni dnevi
4
4
4
3
3
3
3
3
3
Naravoslovni dnevi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Tehniški dnevi
3
3
3
4
4
4
4
4
4
Športni dnevi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
POUK IN RAZREDNIŠTVO
RAZREDNA STOPNJA - MATIČNA ŠOLA
Razred
Razrednik
Poučuje še
1. a
Janja Rajšek
Jasna Camlek
1. b
Mojca Zakotnik
Jasna Camlek
1. c
Nina Končan
Damjana Kotnik
2. a
Simona Novak
2. b
Zvonka Stanonik
2. c
Janka Vehar
3. a
Andreja Potisk
3. b
Eda Berginc
3. c
Petra Cesar
Opombe
opisno
ocenjevanje
opisno
ocenjevanje
Špela Gričar – ŠPO
11
4. a
Majda Kosec
Gita Šmid – TJA, Zoran Gričar – ŠPO
4. b
Olga Miklavč
Andreja W. Petrič – TJA, Špela Gričar – ŠPO
4. c
Mateja Mohorič
Andreja W. Petrič – TJA, Zoran Gričar – ŠPO
5. a
Magda Krmelj
Borut Rebič – ŠPO, Zorica Kozelj – TJA,
Majda Hafner – GOS
5. b
Marjanca Trilar
Špela Gričar – ŠPO, Zorica Kozelj – TJA,
Majda Hafner – GOS
5. c
Ana Kosmač
Borut Rebič – ŠPO, Zorica Kozelj – TJA,
Majda Hafner - GOS
PODALJŠANO BIVANJE - MATIČNA ŠOLA
Skupina
Učiteljica/Učitelj
Učilnica
OPB 1
Saša Justin
8
OPB 2
Damjana Kotnik, Janka Vehar
7
OPB 3
Simona Kovač
9
OPB 4
Tanja Novak, Irena Čerin
101
OPB 5
Vanja Jordanov
108
OPB 6
Jasna Camlek, Alenka Gorišek, Jasmina
Vidovič
102
OPB 7
Irena Čerin, Damjana Dagarin Šmid
103
OPB 8
Simon Mlakar
207
OPB 9
Jerneja Bonča
204
Damjana Dagarin Šmid
203
OPB 10
RAZREDNA STOPNJA - PŠ RETEČE
Razred
Razrednik
Poučuje še
Opombe
1.
Branka Sušnik
Mojca Bogataj
2.
Špela Ferle
Mateja Erjavec Mihovec
3.
Špela Ferle
Mateja Erjavec Mihovec
4.
Majda Ovsenek
Gita Šmid – TJA, Majda Bertoncelj – ŠPO
5.
Anka Hafner
Gita Šmid – TJA, Majda Bertoncelj – ŠPO
Majda Hafner – GOS
12
opisno
ocenjevanje
PODALJŠANO BIVANJE – PŠ RETEČE
Skupina
Učiteljica/Učitelj
OPB 1
Mojca Bogataj, Mateja Erjavec Mihovec
OPB 2
Mateja Erjavec Mihovec
OPB 3
Janja Igličar
PREDMETNA STOPNJA
Razred
6. a
113
Razrednik
Matevž Šifrar
TIT
ZGO
LUM
GUM
MAT
TJA
GEO
SLJ
GOS
NAR
ŠPO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Poučujejo še
Zdenka Frantar
Simon Mlakar
Klementina Tominšek
Tina Juričan
Zorica Kozelj
Slavica Peternel
Zdenka Primožič
Majda Hafner
Petra Kavčič
Majda Bertoncelj, Borut Rebič
6. b
122
Zdenka Primožič
SLJ
TJA
ZGO
LUM
GEO
GUM
MAT
NAR
TIT
GOS
ŠPO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Mirjana Jaklič
Jerneja Bonča
Simon Mlakar
Slavica Peternel
Klementina Tominšek
Tina Juričan
Petra Kavčič
Matevž Šifrar
Krista Jamnik
Majda Bertoncelj, Zoran Gričar
6. c
43
Mirjana Jaklič
TJA
SLJ
NAR
LUM
GUM
ZGO
GEO
MAT
GOS
TIT
ŠPO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Marija Mlakar
Petra Kavčič
Simon Mlakar
Klementina Tominšek
Jerneja Bonča
Jerneja Bonča
Tina Juričan
Krista Jamnik
Sabina Kaplan
Majda Bertoncelj, Borut Rebič
13
Razred
7. a
133
Razrednik
Svjetlana Urbančič
SLJ
TJA
LUM
GUM
GEO
DKE
ZGO
NAR
MAT
TIT
ŠPO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Poučujejo še
Alenka Gorišek
Simon Mlakar
Klementina Tominšek
Slavica Peternel
Andreja Vidmar
Zdenka Frantar
Petra Kavčič
Andrej Novljan
Andrej Novljan, Matevž Šifrar
Špela Gričar, Borut Rebič
7. b
118
Sabina Kaplan
MAT
TJA
LUM
GUM
GEO
ZGO
NAR
DKE
SLJ
TIT
ŠPO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Andreja W. Petrič
Simon Mlakar
Klementina Tominšek
Slavica Peternel
Zdenka Frantar
Majda Hafner
Andreja Vidmar
Svjetlana Urbančič
Andrej Novljan, Matevž Šifrar
Špela Gričar, Zoran Gričar
7. c
44
Andreja W. Petrič
TJA
NAR
MAT
GUM
GEO
DKE
ZGO
SLJ
LUM
TIT
ŠPO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Majda Hafner
Sabina Kaplan
Klementina Tominšek
Slavica Peternel
Andreja Vidmar
Zdenka Frantar
Marija Mlakar
Simon Mlakar
Matevž Šifrar, Andrej Novljan
Špela Gričar, Zoran Gričar
14
Razred
8. a
121
Razrednik
Marija Mlakar
SLJ
LUM
GUM
DKE
ZGO
FIZ
KEM
GEO
TIT
ŠPO
BIO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Poučujejo še
Simon Mlakar
Klementina Tominšek
Jerneja Bonča
Zdenka Frantar
Matevž Šifrar
Jasmina Vidovič
Slavica Peternel
Sabina Kaplan, Andrej Novljan
Špela Gričar, Borut Rebič
Petra Kavčič
8. b
127
Jerneja Bonča
DKE, ZGO
GUM
GEO
BIO
FIZ
KEM
LUM
TIT
ŠPO
—
—
—
—
—
—
—
—
Klementina Tominšek
Slavica Peternel
Petra Kavčič
Matevž Šifrar
Jasmina Vidovič
Simon Mlakar
Sabina Kaplan, Andrej Novljan
Majda Bertoncelj, Zoran Gričar
8. c
112
Petra Kavčič
BIO
FIZ
KEM
LUM
GUM
GEO
ZGO
DKE
TIT
ŠPO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Matevž Šifrar
Jasmina Vidovič
Simon Mlakar
Klementina Tominšek
Slavica Peternel
Zdenka Frantar
Jerneja Bonča
Sabina Kaplan, Andrej Novljan
Špela Gričar, Zoran Gričar
8. d
49
Gita Šmid
TJA
FIZ
KEM
LUM
BIO
GUM
GEO
ZGO
DKE
TIT
ŠPO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Matevž Šifrar
Jasmina Vidovič
Simon Mlakar
Petra Kavčič
Klementina Tominšek
Slavica Peternel
Zdenka Frantar
Jerneja Bonča
Sabina Kaplan, Andrej Novljan
Majda Bertoncelj, Zoran Gričar
15
Razred
9. a
79
Razrednik
Marinka Frelih
MAT
LUM
GUM
GEO
ZGO
KEM
BIO
FIZ
ŠPO
—
—
—
—
—
—
—
—
Poučujejo še
Simon Mlakar
Klementina Tominšek
Slavica Peternel
Zdenka Frantar
Jasmina Vidovič
Majda Hafner
Uroš Medar
Majda Bertoncelj, Zoran Gričar
9. b
120
Majda Hafner
BIO
LUM
GUM
ZGO
GEO
KEM
FIZ
ŠPO
—
—
—
—
—
—
—
Simon Mlakar
Klementina Tominšek
Zdenka Frantar
Slavica Peterel
Jasmina Vidovič
Uroš Medar
Borut Rebič, Zoran Gričar
9. c
110
Jasmina Vidovič
KEM
LUM
GUM
ZGO
GEO
BIO
FIZ
ŠPO
—
—
—
—
—
—
—
Simon Mlakar
Klementina Tominšek
Zdenka Frantar
Slavica Peternel
Petra Kavčič
Uroš Medar
Borut Rebič, Zoran Gričar
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNA OBDOBJA
Devetletna osnovna šola je razdeljena na triletja. Vsako triletno
obdobje ima svoje lastnosti oziroma posebnosti. Tvori vsebinsko in
organizacijsko zaključeno enoto.
1. vzgojno-izobraževalno obdobje
od 1. do 3. razreda
2. vzgojno-izobraževalno obdobje
od 4. do 6. razreda
3. vzgojno-izobraževalno obdobje
od 7. do 9. razreda
16
POSEBNOSTI PRVE TRIADE:









delo poteka v okviru matičnega razreda v oblikah notranje
diferenciacije pouka;
delo se prilagaja starosti otrok med 6. in 8. letom starosti (v
1. razredu je precej dela po kotičkih);
pouk poteka s pomočjo didaktičnih iger;
vsebine učnih ur se med seboj prepletajo in povezujejo;
v prvem razredu poučujeta skupaj razredna učiteljica in
vzgojiteljica;
v prvem razredu je omogočena učencem še prosta igra;
za prvi razred je značilen jutranji krog;
velik poudarek je na socializaciji otrok in veliko je vzgojnega
delovanja;
v 1. in 2. razredu poteka pri vseh učnih predmetih opisno
ocenjevanje, v 3. razredu pa številčno.
POSEBNOSTI DRUGE TRIADE:




v tem obdobju lahko poučujejo razredni ali predmetni
učitelji;
znanje učencev se ocenjuje številčno;
v 4. razredu se uvede učenje angleškega jezika;
v 6. razredu se pri slovenščini pouk izvaja v manjših učnih
skupinah v obsegu do največ četrtine ur.
POSEBNOSTI TRETJE TRIADE:


v 7. razredu se pri slovenščini delo z učenci organizira v
manjših učnih skupinah v obsegu največ do četrtine ur;
v 8. in 9. razredu so učenci pri slovenščini, matematiki in
angleščini razporejeni v manjše učne skupine.
17
MANJŠE UČNE SKUPINE V 8. RAZREDU
Skupina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Učitelj
Marinka Frelih (MAT), Gita Šmid (TJA), Marija Mlakar (SLJ)
Uroš Medar (MAT), Gita Šmid (TJA), Marija Mlakar (SLJ)
Marinka Frelih ((MAT), Gita Šmid (TJA), Marija Mlakar (SLJ)
Uroš Medar (MAT), Mirjana Jaklič (TJA), Andreja Vidmar (SLJ)
Uroš Medar (MAT), Mirjana Jaklič (TJA), Kristina Šter (SLJ)
Marinka Frelih (MAT), Mirjana Jaklič (TJA), Andreja Vidmar (SLJ)
MANJŠE UČNE SKUPINE V 9. RAZREDU
Skupina
1.
2.
3.
4.
5.
Učitelj
Marinka Frelih (MAT), Gita Šmid (TJA), Zdenka Primožič (SLJ)
Marinka Frelih (MAT), Zorica Kozelj (TJA), Zdenka Primožič (SLJ)
Sabina Kaplan (MAT), Andreja W. Petrič (TJA), Andreja Vidmar (SLJ)
Renata Gantar (MAT), Zorica Kozelj (TJA), Andreja Vidmar (SLJ)
Renata Gantar (MAT), Andreja W. Petrič (TJA), Svjetlana Urbančič (SLJ)
18
IZBIRNI PREDMETI

Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko
pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Obisk pouka
izbirnih predmetov je obvezen. Pouku izbirnega predmeta je
namenjena ena ura na teden. Izjema je pouk drugega tujega
jezika, ki je na urniku dve uri na teden.
Razred
Učitelj
Predmet
7.
Alenka Gorišek
Nemščina I
7.
Svjetlana Urbančič
Francoščina I
7.
Jerneja Bokal
Računalništvo: Urejanje besedil
7.
Majda Bertoncelj
Plesne dejavnosti: Ples
7.
Krista Jamnik
Prehrana: Sodobna priprava hrane
7.
Zoran Gričar
Šport za sprostitev
7.
Andrej Novljan
Obdelava gradiv: Les
7.
Uroš Medar
Astronomija: Sonce, Luna in Zemlja
7.
Andreja Vidmar
Radio
8.
Alenka Gorišek
Nemščina II
8.
Svjetlana Urbančič
Francoščina II
8.
Jasmina Vidovič
Poskusi v kemiji
8.
Računalništvo: Multimedija
8.
Jerneja Bokal
Majda Hafner
8.
Majda Bertoncelj
Starinski in družabni plesi
8.
8.
Andrej Novljan
Zoran Gričar
Obdelava gradiv: Umetne snovi
Šport za zdravje
8.
Andreja Vidmar
Informacijsko opismenjevanje
8.
Uroš Medar
Astronomija: Daljnogledi in planet
8.
Borut Rebič
Izbrani šport badminton
8.
Petra Kavčič
Raziskovanje organizmov v domači okolici
9.
Svjetlana Urbančič
Francoščina III
9.
Alenka Gorišek
Nemščina III
9.
Borut Rebič
Izbrani šport nogomet
9.
Špela Gričar
Izbrani šport odbojka
9.
Jerneja Bokal
Računalništvo: Računalniška omrežja
9.
Majda Bertoncelj
Plesne dejavnosti: Ljudski plesi
9.
Sabina Kaplan
Obdelava gradiv: Kovine
9.
Matevž Šifrar
Elektronika z robotiko
9.
Jasmina Vidovič
Kemija v življenju
Prehrana: Načini prehranjevanja
19
RAZŠIRJENI PROGRAM
PODALJŠANO BIVANJE
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga
šola organizira po pouku in je namenjen učencem od 1. do 5.
razreda. V PB se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v
okviru pravil, ki jih določa šola.
Cilji PB se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji
pouka. Otrokom želimo za razvoj in izobraževanje zagotoviti
vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje.
V PB se poleg samostojnega učenja izvajajo tudi sprostitvene
dejavnosti, ki so namenjene počitku, obnavljanju psihofizičnih moči
učencev; lahko se odvijajo v učilnici, knjižnici, telovadnici in na
igrišču. Ta čas je namenjen različnim igram, poslušanju glasbe,
branju, pogovoru …
Glavni cilj je organizacija kakovostnega preživljanja prostega časa,
ki ni namenjen zgolj reševanju domačih nalog. PB ne more v celoti
nadomestiti domačega dela, zato prosimo starše, da vsak dan z
otrokom pregledajo domače naloge.
Nujna obvestila starši lahko sporočite na GSM številke OPB:

matična šola (12.00–16.30): 051/617 637

Podružnična šola Reteče (12.00–16.30): 04/513 0430
JUTRANJE VARSTVO
Varstvo se na matični šoli prične ob 5.30, v PŠ Reteče pa ob 6.20.
VARSTVO VOZAČEV
Varstvo vozačev je organizirano pred poukom od 7.30 do 8.15, po
pouku pa od 12.05 do 13.10.
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
Dodatni pouk organiziramo za učence, ki pri posameznih predmetih
presegajo določene standarde znanja. Dopolnilni pouk pa
organiziramo za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju.
20
DODATNA POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI
Učenci, ki so po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
usmerjeni kot otroci s posebnimi potrebami, obiskujejo ure dodatne
strokovne pomoči, ki jim jih z odločbo dodeli Zavod za šolstvo. V
šolskem letu 2013/2014 dodatno strokovno pomoč izvajajo
specialne pedagoginje Petra Vovk, Nena Poljanšek in Mateja Gortnar
ter socialna pedagoginja Irena Čerin, psihologinja Jelka Berce ter
logopedinje Tanja Klemenčič, Katja Raztresen in Mira Fon.
Nekaterim učencem za posamezno predmetno področje dodatno
strokovno pomoč nudijo tudi razredni in predmetni učitelji.
INTERESNE DEJAVNOSTI
Z organiziranjem interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi
čim širše možnosti, da si najdejo ustrezno dejavnost, ki jo bodo
lahko razvili na osnovi lastnih želja. Posamezne interesne dejavnosti
bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci. Obseg je določen
z Letnim delovnim načrtom.
Seznam in urnik interesnih dejavnosti si lahko ogledate na spletni
strani naše šole (http://www.oscg-info.si/).
21
ŠOLA V NARAVI, TABORI
ŠPORTNO-NARAVOSLOVNI TABOR (3 dni) bo organiziran od 14. 4.
do 16. 4. 2014 za učence 4. a in 4. R in od 16. 4. do 18. 4. 2014 za
učence 4. b in 4. c v domu CŠOD Fara (Fara 3, 1336 Kostel).
LETNA ŠOLA V NARAVI (6 dni) je bila za učence 5. razreda od 9. 9.
do 14. 9. 2013 v PINETI - NOVIGRAD.
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI (5 dni) bo za učence 6. razreda od 10. 2.
do 14. 2. 2014 organizirana v Kranjski Gori.
NARAVOSLOVNO-ŠPORTNI TEDEN (5 dni) za učence 7. in 8. razreda
bo organiziran v domovih CŠOD:

7. a in 7. c od 13. 1. do 17. 1. 2014, 7. b pa od 20. 1. do 24. 1.
2014 v CŠOD Škorpijon (Veliki Boč 31a, 2353 Sv. Duh na
Ostrem Vrhu);

8. b in 8. c od 2. 6. do 6. 6. 2014, 8. a in 8. d pa od 9. 6. do 13.
6. 2014 v CŠOD Radenci (Gor. Radenci 1a, 8342 Stari trg ob
Kolpi).
PROJEKTI NA DRŽAVNI OZ.
MEDNARODNI RAVNI

OŠ Cvetka Golarja bo v letošnjem šolskem letu nadaljevala z
izvajanjem programa Zdrav življenjski slog. Program je
namenjen otrokom od 1. do 9. razreda osnovne šole in se
izvaja takoj po končanem pouku in ob pouka prostih dneh
(počitnice, občasno sobote). Program je oblikovan tako, da
zagotovi otrokom 3., 4. in 5. uro vodeno športno vadbo.
Športna vadba je v celoti sofinancirana in za otroke
brezplačna.
22

V letošnjem šolskem letu je naša šola vključena v mrežo
šol, ki sodelujejo v projektu Dvig socialnega in kulturnega
kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti
in spodbujanje socialne vključenosti – SKK. Projekt smo
poimenovali Priložnost za vsakogar!, z njim želimo
učencem ponuditi dodatne možnosti za poglabljanje
svojega znanja, predvsem pa za sproščeno neformalno
druženje z vrstniki znotraj šole.
Projekt je v prvi vrsti namenjen otrokom, ki imajo kakršne
koli težave z branjem, z vrednotenjem prebranega, in vsem
tistim, katerim menite, da bi tovrstno druženje koristilo.

Na OŠ Cvetka Golarja že drugo leto razpisujemo UNESCOV
nacionalni projekt Otroštvo podaja roko modrosti. V
projektu sodelujejo UNESCO šole Slovenije, ki s svojimi
učenci na kakršen koli način sodelujejo s starejšo
generacijo. Vključujejo se vrtci, osnovne in srednje šole.
Prijavijo se na razpis, ki ga pripravimo na šoli, in v mesecu
maju pošljejo poročilo o svojem delu: opis dela, likovna in
literarna dela, fotografije in število sodelujočih. S prispevki
oblikujemo skupno glasilo, ki je objavljeno na spletni strani
šole.
Na naši šoli bo v projekt vključen 4. a razred, ki bo
obiskoval oskrbovance Doma starejših občanov v Škofji
Loki. Z njimi bomo imeli skupne delavnice, jim pripravili
prireditev in se družili z njimi od oktobra do aprila.
V okviru Unesco kluba bomo vzpostavili tudi stike z
Društvom upokojencev Škofja Loka.

Šola že od leta 2002 deluje kot UNESCO ASP net šola.
Učitelji, učenci in starši skrbimo za okolje in naravo,
navajamo se na strpnost in solidarnost.

Šola bo tudi letos vključena v projekt MEPI. Namenjen je
aktivnemu preživljanju prostega časa devetošolcev,
usvajanju novih znanj in veščin s področja preživetja v
naravi in sklepanju novih prijateljstev.
23

Leta 2008 smo bili sprejeti v mrežo Zdravih šol. Program
vključuje učence, učitelje in starše, za katere skozi vse leto
pripravljamo aktivnosti, povezane s tematiko.

V letošnjem šolskem letu bomo učencem 1., 2. in 3. razreda
ponudili možnost vključitve v krožek angleškega jezika v
okviru priprave projekta Zgodnje učenje tujega jezika. Cilj
je uvajanje v jezik, seznanjanje z jezikom, predvsem pa
doživljanje jezika skozi igro, petje pesmi in pripovedovanje
pravljic v angleškem jeziku.

Prijavili se bomo na razpis MIZK za najbolj športno šolo.
Skozi celo leto zbiramo točke na športnih tekmovanjih, z
organizacijo le-teh, s sodelovanjem na množičnih šolskih
prireditvah, s sodelovanjem v projektih Zlati sonček in
Krpan.

Z učenci 4. b in 4. c bomo izvedli projekt Korak k sončku.
Namen projekta je, da učenci spoznavajo delo in življenje
oseb s posebnimi potrebami.

V okviru pouka potekajo še druge aktivnosti: projekta za
vzpodbujanje bralne kulture Berem, berem in Rastem s
knjigo, projekt Zberi pogum in povej, računalniško
opismenjevanje v 4. razredu, športna programa Zlati sonček
in Krpan, sodelovanje z Radiom Sora, Planinskim društvom,
Vrtcem Škofja Loka …
24
STIKI MED ŠOLO IN STARŠI
Razredničarka/razrednik
matična učilnica
6. a
Matevž Šifrar
113
6. b
Zdenka Primožič
122
6. c
Mirjana Jaklič
43
7. a
Svjetlana Urbančič
133
7. b
Sabina Kaplan
118
7. c
Andreja W. Petrič
44
8. a
Marija Mlakar
121
8. b
Jerneja Bonča
127
8. c
Petra Kavčič
112
8. d
Gita Šmid
49
9. a
Marinka Frelih
79
9. b
Majda Hafner
120
9. c
Jasmina Vidovič
110
Za boljši učni uspeh in za boljše počutje učencev je zelo pomembno
sodelovanje med starši, učitelji in učenci. GOVORILNE URE so enkrat
mesečno v popoldanskem času od 17. ure dalje. Datumsko so
določene na šolskem koledarju, ki so ga učenci prejeli.
Pričakujemo, da se boste takrat vsi starši zagotovo odzvali vabilu in
prišli po informacije o svojem otroku. Udeležba na govorilnih urah
25
je izjemno pomembna, saj otroci potrebujejo pohvale, vzpodbude in
pomoč. Sprotno ukrepanje je za uspešno delo otrok v šoli ključnega
pomena. Na naši šoli imamo z obiskom staršev zelo dobre izkušnje.
Poleg skupnih popoldanskih govorilnih ur enkrat mesečno imajo
učitelji vsak teden še govorilno uro v dopoldanskem času.
Zavedamo se, da starši zaradi službenih obveznosti težko pridete v
šolo, zato lahko pridobite določene informacije v času govorilnih ur
tudi po telefonu; če je le mogoče, pa je v primeru kakršnih koli
težav bolj primeren osebni razgovor z učiteljem.
Za razgovor z ravnateljico šole ali s svetovalno delavko se lahko
dogovorite kadar koli. Vsekakor pa je prav, da se o stvareh, ki se
nanašajo na posamezni predmet, najprej pogovorite z določenim
učiteljem oziroma učiteljico in razrednikom. Prepričani smo, da bo
naše sodelovanje uspešno tudi v šolskem letu 2013/14.
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – PS
Učitelji na PS
Dan
Ura
Učilnica
6. a
Matevž Šifrar
torek
11.15-12.00
68
6. b
Zdenka Primožič
ponedeljek
9.10-9.55
122
6. c
Mirjana Jaklič
sreda
10.15-11.00
113
7. a
Svjetlana Urbančič
četrtek
9.10-9.55
49
7. b
Sabina Kaplan
četrtek
9.10-9.55
118
7. c
Andreja W. Petrič
torek
11.15-12.00
44
8. a
Marija Mlakar
torek
9.10-9.55
121
8. b
Jerneja Bonča
četrtek
12.05-12.50
76
8. c
Petra Kavčič
sreda
10.15-11.00
112
8. d
Gita Šmid
ponedeljek
10.15-11.00
49
26
9. a
Marinka Frelih
četrtek
10.15-11.00
79
9. b
Majda Hafner
petek
10.15-11.00
119
9. c
Jasmina Vidovič
petek
11.15-12.00
66
Majda Bertoncelj
ponedeljek
10.15-11.00
kabinet ŠVZ
Jerneja Bokal
sreda
12.05-12.50
kabinet RAČ
Uroš Medar
četrtek
8.20-9.05
113
Zdenka Frantar
ponedeljek
9.10-9.55
45
Renata Gantar
ponedeljek
11.15-12.00
pisarna
Alenka Gorišek
četrtek
11.15-12.00
45
Špela Gričar
ponedeljek
11.15-12.00
kabinet ŠVZ
Zoran Gričar
ponedeljek
10.15-11.00
kabinet ŠVZ
Krista Jamnik
torek
11.15-12.00
pisarna
Tina Juričan
četrtek
11.15-12.00
49
Zorica Kozelj
sreda
9.10-9.55
110
Simon Mlakar
četrtek
10.15-11.00
45
Andrej Novljan
torek
10.15-11.00
pisarna
Slavica Peternel
ponedeljek
10.15-11.00
45
Borut Rebič
četrtek
10.15-11.00
kabinet ŠVZ
27
Kristina Šter
ponedeljek
8.20-9.05
43
Klementina Tominšek
sreda
11.15-12.00
76
Andreja Vidmar
četrtek
10.15-11.00
kabinet SLO
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – PŠ Reteče
Učiteljice v Retečah
Dan
Ura
1. R
Branka Sušnik
torek
7.30-8.15
2. R
Špela Ferle
petek
12.05-12.50
3. R
Špela Ferle
petek
12.05-12.50
4. R
Majda Ovsenek
četrtek
9.10-9.55
5. R
Anka Hafner
sreda
12.05-12.50
28
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – RS
Učiteljice na RS
1. a
1. b
1. c
Janja Rajšek
Jasna Camlek
Mojca Zakotnik
Marta Starman
Nina Končan
Damjana Kotnik
Dan
Ura
Učilnica
četrtek
12.05-12.50
103
petek
12.05-12.50
107
petek
12.05-12.50
103
2. a
Simona Novak
ponedeljek
12.05-12.50
107
2. b
Zvonka Stanonik
ponedeljek
12.05-12.50
106
2. c
Janka Vehar
torek
8.20-9.05
101
3. a
Andreja Potisk
četrtek
12.05-12.50
102
3. b
Eda Berginc
petek
7.30-8.15
107
3. c
Petra Cesar
torek
12.55-13.40
103
4. a
Majda Kosec
sreda
9.10-9.55
207
4. b
Olga Miklavč
sreda
9.10-9.55
204
4. c
Mateja Mohorič
torek
10.15-11.00
209
5. a
Magda Krmelj
torek
11.15-12.00
201
5. b
Marija Trilar
petek
10.15-11.00
203
5. c
Ana Kosmač
četrtek
9.10-9.55
208
RODITELJSKI SESTANKI so v septembru in februarju, lahko pa tudi ob
zaključku šolskega leta oz. pred odhodom na tabore in v šolo v naravi.
29
PREVOZI IN VARNOST OTROK
Učenci imajo zagotovljen brezplačen prevoz v šolo in iz šole. Vozači, ki
čakajo na pouk oziroma na prevoz domov, se lahko zadržujejo v jedilnici
šole ali v knjižnici.
VOZNI RED V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
Smer Reteče
zjutraj
1. vožnja: začetek pouka ob 7.30
OD PONEDELJKA DO PETKA
ura odhoda
vstopna postaja
7.06
Reteče
7.09
Godešič
2. vožnja: začetek pouka ob 8.20
OD PONEDELJKA DO PETKA
ura odhoda
vstopna postaja
7.56
Reteče
7.59
Godešič
opoldne
1. vožnja: zaključek pouka ob 12.50
OD PONEDELJKA DO PETKA
ura odhoda
izstopna postaja
13.00
OŠ Cvetka Golarja
13.06
Godešič
13.09
Reteče
2. vožnja: zaključek pouka ob 14.40
OD PONEDELJKA DO ČETRTKA
ura odhoda
izstopna postaja
14.45
OŠ Cvetka Golarja
14.49
Godešič
14.52
Reteče
zaključek pouka ob 13.40
V PETEK
ura odhoda
izstopna postaja
13.50
OŠ Cvetka Golarja
13.54
Godešič
13.57
Reteče
30
Smer Dorfarje
zjutraj
1. vožnja: začetek pouka 7.30
OD PONEDELJKA DO PETKA
ura odhoda
vstopna postaja
7.10
Dorfarje
7.12
Forme
7.14
Sv. Duh
7.16
Virmaše
2. vožnja: začetek pouka 8.20 (avtobus ustavlja na postajah Dorfarje in
Forme)
OD PONEDELJKA DO PETKA
ura odhoda
vstopna postaja
8.00
Dorfarje
8.02
Forme
/
Sv. Duh
/
Virmaše
3. vožnja: začetek pouka 8.20 (avtobus ustavlja na postajah Sv. Duh in
Virmaše)
OD PONEDELJKA DO PETKA
ura odhoda
vstopna postaja
/
Dorfarje
/
Forme
8.03
Sv. Duh
8.05
Virmaše
opoldne
1. vožnja: zaključek pouka ob 12.00
OD PONEDELJKA DO PETKA
ura odhoda
izstopna postaja
12.10
OŠ Cvetka Golarja
12.13
Virmaše
12.15
Sv. Duh
12.17
Forme
12.18
Dorfarje
2. vožnja: zaključek pouka ob 12.50
OD PONEDELJKA DO PETKA
ura odhoda
izstopna postaja
13.15
OŠ Cvetka Golarja
13.19
Virmaše
13.21
Sv. Duh
13.23
Forme
13.24
Dorfarje
31
3. vožnja: zaključek pouka ob 14.40
OD PONEDELJKA DO ČETRTKA
ura odhoda
izstopna postaja
14.45
OŠ Cvetka Golarja
14.48
Virmaše
14.50
Sv. Duh
14.52
Forme
14.53
Dorfarje
zaključek pouka ob 13.40
V PETEK
ura odhoda
izstopna postaja
13.50
OŠ Cvetka Golarja
13.53
Virmaše
13.55
Sv. Duh
13.57
Forme
13.58
Dorfarje
Smer Draga
zjutraj
1. vožnja: začetek pouka ob 7.30
OD PONEDELJKA DO PETKA
ura odhoda
vstopna postaja
7.00
Hosta
7.02
Pungert
7.04
Gosteče
7.06
Draga
7.11
Lipica (vas)
2. vožnja: začetek pouka ob 8.20
OD PONEDELJKA DO PETKA
ura odhoda
vstopna postaja
7.50
Hosta
7.52
Pungert
7.54
Gosteče
7.56
Draga
8.01
Lipica (vas)
opoldne
1. vožnja: zaključek pouka ob 12.50
OD PONEDELJKA DO PETKA
ura odhoda
izstopna postaja
13.19
OŠ Cvetka Golarja
13.23
Lipica (vas)
13.28
Draga
13.30
Gosteče
13.32
Pungert
13.34
Hosta
32
2. vožnja: zaključek pouka ob 14.40
OD PONEDELJKA DO ČETRTKA
ura odhoda
izstopna postaja
14.45
OŠ Cvetka Golarja
14.49
Trata
14.53
Lipica (vas)
14.58
Draga
15.00
Gosteče
15.02
Pungert
15.04
Hosta
zaključek pouka ob 13.40
V PETEK
ura odhoda
izstopna postaja
13.50
OŠ Cvetka Golarja
13.54
Trata
13.58
Lipica (vas)
14.03
Draga
14.05
Gosteče
14.07
Pungert
14.09
Hosta
ZA PREVOZ S ŠOLSKIMI AVTOBUSI UČENCI POTREBUJETE VOZNE KARTE.
VOZNO KARTO, KI JE BILA IZDANA ZA DOLOČENO RELACIJO, LAHKO
UPORABLJATE TUDI ZA PREVOZ Z REDNIMI AVTOBUSI.
Smer Trata
zjutraj
1. vožnja: začetek pouka 7.30
OD PONEDELJKA DO PETKA
ura odhoda
vstopna postaja
7.15
Trata
2. vožnja: začetek pouka ob 8.20
OD PONEDELJKA DO PETKA
ura odhoda
vstopna postaja
8.10
Trata
opoldne
1. vožnja: zaključek pouka ob 12.50
OD PONEDELJKA DO PETKA
ura odhoda
vstopna postaja
13.10
OŠ Cvetka Golarja
33
2. vožnja: zaključek pouka ob 14.40
OD PONEDELJKA DO ČETRTKA
ura odhoda
vstopna postaja
14.45
OŠ Cvetka Golarja
zaključek pouka ob 13.40
V PETEK
ura odhoda
izstopna postaja
13.50
OŠ Cvetka Golarja
Prevoz učencev na podružnico Reteče
zjutraj
1. vožnja: začetek pouka 7.30
OD PONEDELJKA DO PETKA
ura odhoda
vstopna postaja
7.18
Godešič
7.21
Reteče
2. vožnja: začetek pouka ob 8.20
OD PONEDELJKA DO PETKA
ura odhoda
vstopna postaja
8.02
Godešič
8.05
Reteče
opoldne
1. vožnja: zaključek pouka ob 12.00
OD PONEDELJKA DO PETKA
ura odhoda
vstopna postaja
12.16
Reteče
12.19
Godešič
2. vožnja: zaključek pouka ob 12.50
OD PONEDELJKA DO PETKA
ura odhoda
vstopna postaja
13.09
Reteče
13.12
Godešič
Vozni red in relacija za prevoz učencev na POŠ Reteče ni dokončen. Takoj ko
nam bodo sporočili spremembo, vas bomo prek spletne strani o tem
obvestili.
34
KAM PO POMOČ
Zbrali smo nekaj naslovov ustanov in njihovih telefonskih številk, ki ponujajo
informacije, nasvete in pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo.
TOM - telefon za otroke in mladino. Tel.: 116 111.
Vsak dan od 12. do 20. ure. Namenjen je vsem otrokom, ki imajo težave.
Društvo Samarijan - klic v duševni stiski. Tel.: 116 123 (24 ur na dan).
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja. Tel.: 080 11 55.
Od ponedeljka do petka od 12. do 22. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih
od 18. do 22. ure.
Društvo za nenasilno komunikacijo, Miklošičeva cesta 38, Ljubljana.
Tel.: 01 434 48 22.
Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Masarykova 23, Ljubljana.
Tel.: 080 28 80, 01 431 33 41.
Varna raba interneta: http://www.safe.si/
Mladinski dnevni center Blok – Trata, Frankovo naselje 68, Škofja Loka.
Tel.: 040 326 165.
FAMILIJA, izobraževalni in terapevtski center, Mestni trg 39, Škofja Loka.
Tel.: 040 379 983; uradne ure: od ponedeljka do petka od 10. do 12. ure.
[email protected], www.familia.eu
Dnevni center CSD Škofja Loka, Partizanska cesta 1d, Škofja Loka.
Tel. 04 517 01 27.
Odprt vsak delavnik od 11. do 19. ure.
Zdravstveni dom Škofja Loka – Dispanzer za mentalno zdravje
Tel.: 04 502 00 62.
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
Gotska ulica 18, Ljubljana.
Tel.: 01 583 75 00.
Vsak delavnik od 8. do 12. ure.
35
Pri dejavnostih šole so nam pomagali:
Biotera, d. o. o., Domžale
Prevozi in turizem Pavle Pečelin, s. p., Žiri
Macuka, d. o. o., Grosuplje
Vasco, d. o. o., Šenčur
Barjans, d. o. o., Vrhnika
Konica Minolta Slovenija, d. o. o., Ljubljana
Geaprodukt, d. o. o., Ljubljana
Prijatelj & Prijatelj, d. o. o., Ljubljana
Makom trgovina, d. o. o., Velenje
Agencija Čelik, d. o. o., Škofja Loka
Mercator, d. d., Ljubljana
DSV transport, d. o. o., Kranj
Steklarstvo Puštal Primož Malovrh, s. p.
Alpetour potovalna agencija, d. d., Kranj
Consult commerce, d. o. o., Škofja Loka
Turistična kmetija Podmlačan
Bistra, d. o. o., Škofja Loka
Loška komunala, d. d., Škofja Loka
Elektro Gorenjska, d. d., Kranj
Knauf Insulation, d. o. o., Škofja Loka
Čipke Mojca, Jernej Jemc, s.p.
Izdala in založila:
OŠ Cvetka Golarja,
zanjo ravnateljica mag. Karla Krajnik
Jezikovni pregled:
Marija Mlakar
Zbral in uredil:
Andrej Novljan
Škofja Loka, september 2013
36