Več informacij - Fakulteta za zdravstvene vede

Comments

Transcription

Več informacij - Fakulteta za zdravstvene vede
Splošne informacije
Kontaktne osebe
[email protected]
Helena Blažun
[email protected]
Gregor Prosen
[email protected]
Uroš Zafošnik
Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na teèaju znaša 400 €, z
vštetim DDV. Rok za plaèilo je 5. november 2010 na
transakcijski raèun Fakultete za zdravstvene vede
SI56 0110 0609 0125 827, s sklicem 11/2010.
V kolikor bo plaènik kotizacije pravna oseba, bo
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru,
na podlagi prijave udeleženca, izdala raèun.
Center za nujno medicinsko pomoè Maribor
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Kotizacija zajema: udeležbo na teèaju, okrepèila med
kratkimi odmori, literaturo na teèaju in pridobitev
licenènih toèk za zdravnike. Udeleženci prejmejo po
uspešno zakljuèenem teèaju certifikat s strani
organizacije WINFOCUS.
Fakulteta za zdravstvene vede
Univerze v Mariboru
in
organizirata
3. slovenski teèaj Svetovnega združenja
"WINFOCUS"
Oddaja prijavnic
Na naslov: Fakulteta za zdravstvene vede
Univerze v Mariboru
Žitna ulica 15
2000 Maribor
Ultrazvok v urgentni in intenzivni medicini
ali po faksu: (02) 300 47 47
ali e-pošti: [email protected]
Veè informacij (02) 300 47 01.
Za strokovna vprašanja v zvezi s teèajem:
Uroš Zafošnik
[email protected]
Teèaj bo potekal 10. in 11. novembra 2010
na Fakulteti za zdravstvene vede, Žitna ulica 15
Maribor
Center za nujno medicinsko pomoè Maribor
(Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor) je
zaradi uspešnosti dela in raziskovanja na
podroèju oživljanja dobil priložnost, da organizira
teèaje „Ultrazvok v urgentni in intenzivni
medicini“ pod nadzorom svetovnega združenja
WINFOCUS.
Organizacijo teèajev bomo izvedli v sodelovanju s
Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v
Mariboru ter v sodelovanju z podjetjem NOMEA
(Italija), ki je pooblašèeno za izvedbo in nadzor
teèajev s strani
združenja WINFOCUS
(http://www.winfocus.org/).
STROKOVNI ODBOR
Štefek Grmec
Tatjana Golob Guliè
Mirjana Brvar
Luca Neri
Bred Nelson
Gregor Prosen
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Štefek Grmec
Helena Blažun
Borut Gaber
Gregor Prosen
Darko Èander
Uroš Zafošnik
Program teèaja
Sreda, 10. november 2010
830 - 900
Registracija udeležencev
00
9
Otvoritev in nagovor udeležencem (H.
Blažun, Š. Grmec, D. Lichtenstein)
905
Uvod in predstavitev koncepta
urgentnega ultrazvoka (D. Lichtenstein)
30
9
Osnove ultrazvoka: tehnologija, pozicije,
anatomija, artefakti (M. Brvar)
25
10
A - Oskrba dihalne poti (G. Prosen)
1040
Odmor
00
11
B - Ultrazvok pljuè (D. Lichtenstein)
00
12
C - Ultrazvok srca (T. Guliè)
1300 - 1400 Odmor za kosilo
1400
Z UZ podprti napredni postopki oživljanja
(US-ALS); (G. Prosen)
00
00
15 - 19
Praktiène vaje na modelih (6 skupin; z
odmorom)
Prijavnica za udeležence
Ime in priimek:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:
Organizacija/ustanova:
Naslov plaènika:
udeleženec
organizacija
Poštna številka in kraj:
Èetrtek, 11. november 2010
900
Ultrazvok trebuha: žolènik, ledvica, prosta
tekoèina (M. Brvar)
1000
Ultrazvok velikih žil: AA in GVT (A.
Bergauer)
1040
Odmor
1100
D - Nevrološka ocena in N. opticus (A.
Bergauer)
20
11
Uporaba ultrazvoka pri posegih; mehka
tkiva, kosti (A. Bergauer, M. Brvar)
1200
Transabdominalni ultrazvok v ginekologiji
in porodništvu: CD, IUN, pozicija ploda (F.
Mujezinoviæ)
1230 - 1330 Odmor za kosilo
1330
Povzetek; Z UZ podprt pregled kritièno
bolnega: ABCDE; prikaz primerov (T.
Guliè, A. Bergauer, B. Nelson)
1500 - 1900 Praktiène vaje (6 skupin; ob 1800
simulacije primerov; z odmorom)
Telefonska številka:
Številka faksa:
Davèni zavezanec:
da
Davèna številka:
Datum:
Podpis udeleženca
Podpis in žig odgovorne osebe
ne