1. PDF dokument

Comments

Transcription

1. PDF dokument
a== =
N a slo v — A d dress:
n o v a
d o b a
6117 St. C lair A v*.
C leveland , Ohio.
(T el. R a n d o lp h 3889)
D v a js e t tisoč članov v J.
S. K. Je d n o ti je lepo število,
loda 25,000 bi se slišalo še
le p š e !
(N E ’
U R A D N O G LA SILO J U G O S L O V A N S K E K A T O L IŠ K E J E D N O T E
- J O F F I C I A L ORGAN O F T H E SOUTH S LA V O N IC C A TH O LIC U N IO N
- — j e e r e d As Second C la ss M utter A pril 15th, 1920, at The P o st O ffice at C levelan d , O., U nder The Act o f M arch 3rd, 1870. — Accejj
N0.
23 — ŠTEV. 23
^STI IZ CLEVELANDA I TEDENSKI PREGLED
Slovenska
mln,i;v,„l,a
'enska m
la d in s k a g0Ja g_
• Doma p rire d i v nedeljo 9.
JUmJ’a Piknik n a P i n t a r j e v i h
larmah. P osetn iko m se obeta
* n°go zabav‘Te, poleg t e g a p a bodo i m e l i
zavest, da g m o tn o po­
C L E V E L A N D , OHIO, W E D N E S D A Y ,
NEKAJ 0 POVRATNIH
TERMITIH”
ju n e
led
lo r m ailing at sp ecial ra le o f p o sta g e, provided for in S ection 1103, Act of O ctober 3rd, 1917, A u thorized March
] 1TH 1929
—
V GOZDNlMi SENCAH
VOL. V. --
S R E D A , 5. J U N I J A 1929
NAŠI PARKI
GLASOVI Z RODNE
GRUDE
15th, 1925.
L E T N I K V.
VSAK PO SVOJE
P a rk i so za vsa velika m esta
Ko se spom ladi odenejo d r e ­
P R E D S E D N I K H O O V E R se
L etalski polkovnik C h arles
Silen p o ža r je dne 9. m a j a
vesa s svežim zMenjem, vzbudi n e k a k a pluča in k o t tak i velike­
j e v s v o je m g o v o ru n a S p o m in ­
L
in
d b e rg h in n jeg ova m la d a so-’
Ob tem letnem času je p ris e ­
se v n aših src ih t a jn o h rep ene- ga p o m ena za prebivalstvo. Za izb ruhn il v vasi K očevska R e­
ski d a n o d lo čn o z a v z e m a l za
p
ro
g
a A nica s t a šla v “ l u f t ”
ljen išk a oblast p r e p la v lje n a s
nje, da bi mogj
zm a n jša n o o b o ro žev an je. D e­
iz m estn ega m a la m esteca n a deželi p om en i­ ka, t e r je v n ek a j u r a h uničil p rv o u ro po poroki. P o v p reč n i
p ro š n ja m i za p o v r a tn a dovolje­
zidovja t j a ven [igozdne sence, jo m estni p arki le bolj o k ra s in 13 s ta n o v a n js k ih hiš in 75 go­
j a l je , d a ni d ov olj, d a po to m
novoporočenci s to re to nav ad
n j a (p e rm its to r e e n t e r ) . Teh
d o g o v o ro v o m e j u j e m o o b o r o ž e ­
“ k j e r solnce z ni •akom govori v luksus, za velika m esta pa po­ s p o d a rsk ih poslopij. Zgorelo je
no šele po n ek a j te d n ih .
p ro še n j je p r a v z a p r a v -vedno
N epo sred no k o ris t ali m nogo živeža, sena. g o s p o d a r­
*
li k ^ 0 ^ 0vens^ ‘ m ladinski šo- v a n j e do g o to v ih to č k , p a č p a mnogo — 120.000 do 140.000 tih o tn ih m a j i h / |'lcot je dejal trebo.
pesnik. V n a š i I h o tra n jo s ti se udobnost
’ 1 vrši v resnici plem enito d a j e čas, d a o b o r o ž e v a n j e
velikom estnih
p a r ­ skega o r o d j a in tudi nek a j živi­
Mesec m a j n a s je p ro ti kon­
na leto, ali sedaj j i h je največ.
oglasi d avni človek, k a te r e g a kov uživajo v p rv i vrsti tisti ne. P og o rela je med d ru g im i t u ­
del° v n a s e lb in i.
zm an jšam o.
cu
sv o jeg a te r m i n a v e n d a r oblaV ted n u koncem a p r il a je p r i ­
di hiša, v k a te ri je bil n a s ta n je n
Z V E Z N I S E N A T j e s p r e je l seljen išk a oblast p re je la 4200 bivališče in d<&n je bil gozd. srečneži, ki m orejo v bližini
g
o
d
a ril z j a s n i m solncem in gorSkoro vsi ,s l i š i m ! t a “ klic d i v j i ­ istih s ta n o v ati. Teh srečnežev poštni in b rz o ja v n i ura d . Vsled
* ^ a r iza pošilja n aš sloven- p re d lo g o , ki d o lo č a l j u d s k o
koto,
in ta k o j so p ricveteli s la m ­
v
p ro še n j, k a r z n a ša povprečno
ne,” žal, da se m m o re le m a ­ pa je p r im e r o m a le m a jh n o šte­ te g a je bila p re k in j e n a telefo n ­
‘ -a m e rišk i u m etn ik s lik a r H. š t e t j e z a leto 3 980 in r a z d e l i ­
u. p
niki
in
p rib re n č a li k o m a rji. J a z
700 n a dan. S k o ra j vsak dan
lokateri od n a s .o dzvati za ver vilo, in še tis ti večinom a p rip a ska in b rz o ja v n a zveza, tako, da
GUišek p o zd rave u re d n ik u tev k o n g r e s n ih d is tr ik to v proljub
im
t
a letni čas, k e r se mi
in vsem
p riseljen išk i u ra d v ra č a pov­
ni bilo mogoče klicati na pomoč.
kot za k r a te k izlfct.
d a jo p re m o ž n ejšim slojem.
p rija te lje m v Cleve- p o r c ijo n e ln o po številu p r e b i ­
zdi,
d
a
so
mi odvzete v erig e se­
prečno k a k ih sto teh p ro še n j v
'Hndu.
N e k a te ri m i a j l boljšo srečo,
K ljub te m u p a so ja v n i parki V Kočevje so poslali k olesarja,
v a ls tv a z a leto 1932. A k o še
dem
m
esečne
ječe. N a j p r e j se
s v rh o p o p ra v k a. S tem se čas
z b o r n ic a r e p r e z e n t a n t o v s p r e j ­ zam udi in s t v a r povzroča sitn o ­ da m o rejo namretč. za d a ljš i čas v sak e g a m e s ta la s tn in a vsega ki je obvestil o k a t a s t r o f i ta- odloži težki zim ski plašč, n ato
V
otrest; s čevljev m estni p ra h , in p r e b iv a ls tv a in vsakem u posa­ m o šn je gasilce, ki so n a to od­
m e o m e n j e n o p re d lo g o , bo
Uredništvu
Nove Dobe s ta
— -------see
sti toliko poedincu kolikor p r i ­
brzeli z m o to rn o brizg a ln o na pom ladni p o v ršn ik, potem se
ta
teden oglasila sob ra- p r e d s e d n i k p o o b la š č e n r a z d e ­ seljeniški oblasti. P ris e lje n iš k a če so ti srečneži pri tem še p is a ­ m ezniku n a ra zpo lago za izpret e ž j e zim sko perilo nadom esti
telji. nam m orejo^v svo jih č la n ­ hod in razvedrilo. S k oro vsake pomoč. K m alu so prihiteli na
, *'*'on Glavan, član d r u š t v a liti d is trik te , a k o bi k o n g re s t e ­
z
lažjim in p rire z a n im , končno
i!o’
oblast zato o p o za rja, n aj se
kih in p o vestih "p ričarati pred m u je mogoče, d a se posluži pomoč gasilski oddelki iz ra z ­
t
in I
^ K J v H o m e r City, Pa., g a ne storil.
se
iznebiš telovn ika in po po­
p ro š n je v lag ajo z malo več pažduševne oči zan im iv e slike iz udobnosti, k a t e r e n u d ijo m estni ličnih delov Dolenjske. D o m a­
st j('Vleric Nagode, član d r u š t v a
G O V E R N E R Y O U N G v Catre
b
i še su k n jič a in se veseliš
nje.
narave.
p ark i, ako le hoče. Mnogi to sto ­ čim gasilcem je pogorel tudi
;VI
“ SKJ v P it t s b u r g h u , P a. lifo rn iji bo v k r a t k e m p r e is k a l
goloroke
svobode.
N ajbolj n a v a d n i pogreški, ki
T ak o o p is u je v ap rilski izdaji re, d rugi pa ne. Je pač vse s t v a r gasilski dom, tak o da so rešili
zadevo T. Mooneya, bivšega se p ri tem vršijo, so:
S
m
ilijo
se mi p a n aše flapenekega a m e r iš k e g a m ag azina okusa, včasi pa tud i — lenobe. sam o orodje, ki so g a u p o r a b lj a ­
učni in žen ir je g r a d u ­ d e l a v s k e g a
o r g a n i z a t o r j a , ki
kemiiM
rice,
ki
si
ne m o rejo privoščiti
1.) P rosilec je pozabil pod pi­
p isatelj K. F. L e i | zelo zanim ivo
L judem , ki n im a jo m nogo č a ­ li p ri gasilni akciji, šk o d a sega
Ški . ^ . ^ v e l a n d s k i visoki tehni- je že 13 le t v ječi z a zločin, k a ­
ta
k
e
g
a
užitka,
č e bi odložile še
al
sati svoje ime na obeh f o t o g r a ­
1 š o li
v m ilijon e in je k r i t a le z ne­
SCi 2 ‘„ Case School of Applied t e r e g a ni storil. N o v o / b r a n o fija h , ki jih m o ra priložiti p ro ­ svoje enoletno b iv a n je v g o z d o ­ sa in k a te r im fin a n c e ne dovo­
Mnogi tis to malo, k a r im a jo n avado
vih d rž av e M a in e p o b reki Alla- lju je jo n abavo in v z d r ž a v a n je z n a tn o za v arov aln ino .
sin 'jr6
Frank Kerže ml., g ra d iv o , ki d o k a z u j e , d a M oo­
šnji, ali pa jih je netočno podpi­ gash in številnih | a m k a j š n i h j e ­ avtom obilov, n a d o m e s tu je jo la h ­ t r d n i g o s p o d a r ji so tekom p a r nositi, bi jih zaprli.
0 0 1142 1' ’n Mi’s- Frank Kerže, n e y ni m o gel z a k r iv iti b o m b n e ­
*
sal. Im e m o ra biti n a p is a n o čez zerih. N e k a te ri p r a t k i izčrpki
ko dosegljivi m estni p a r k i d a l j ­ u r postali berači. Ogenj so po­
'otfc
g
a
a
t
e
n
t
a
t
a
p
r
e
d
13
leti,
je
t
a
^itrf aUas ^d- O'1 .1° Prv'i l<eV d rž av i K en tuck y so p o ro t­
sliko, ali ne čez lice. Vzlic j a s ­
o m en jen e g a sp isafbo do ned v o m ­ še izlete v p ro sto n a ra v o . K d o r vzročili m ali otroci, ki so se i g r a ­
C lp „ In^enir med Slovenci v ko p r e p r i č e v a ln o , d a bo governiki
obsodili šestletn eg a dečka
nim navodilom , m nogi p od pisu­
el.andu.
no zanim ali tu d i ijLkšnega naše si ne m o re privoščiti cele p o g a ­ li z vžigalicam i za s k e d n je m po­
n er po preg led u isteg a Moo­
za
15
let v poboljševalnico. N e­
je j o svoje ime na o b ra tn i s t r a ­ g a ro ja k a , ki č u j l spom ladi in če, se zadovolji tu di z d r o b tin i­ s e s tn ik a D u k e rja .
n e y a n e d v o m n o iz p u s til na
k
a
te
r
i
sodijo, da bi bilo tr e b a
ni ali p a sploh ne podpisujejo. poleti “ klic d iv jin e .”
Kočevka R ek a je lepa, 16 ki­
Ljublja
cami, če ni drugače.
i’a„ Se
. '" Jen sk a” p ro slav a , k a t e ­ svobodo.
dečka
zd
rav n išk o p r e is k a ti, če
2.) Mnoge p ro š n je niso p r a ­
Iz F o r t K e n t, na m eji med
N o beneg a dvom a ni, d a je lo m etrov od K očevja o d d a lje n a
P O R O Č E V A L E C za U n ite d
d e r i e .V1^*la v so b o to in v nej
e
p
ri
n
o
rm
a ln i p am eti, m eni se
vilno p o trje n e od ja v n e g a no­
vas, ki im a ok ro g tisoč p re b i­
tneJn° 1 ln 2. j u n i j a in k a te r e n a ­ P ress, P a u l M allon, j e m ed n e ­ t a r j a . T a k a p r o š n j a je “ a f f i d a ­ državo M ain e in Canado, pod a' p r i m e r n a bližina p a r k a k a k š n e ­
valcev in je imela pre d požarom p a zdi, da so p oro tnik i bolj po
Selbi^6
se sl° v ensk a na- k a t e r i m i s e n a t o r j i p ov zro čil v i t ” in prosilec jo m o ra podp i­ se je M r. Lee v $jdružbi enega m u delu m e s ta velika ugodnost.
t re b n i t a k e preiskave.
okoli 120 hiš.
*
Ura(| 'l ^ ° t t i n g h a m - E u c l i d ne- m nogo nevolje, je dal v j a v ­ sati pre d j a v n i m n o t a r j e m ali t o v a riš a z m o to rn im čolnom v T a k e ugodnosti je n a p r i m e r de­
idilične gozdove B g j W k i Alla- ležna slovenska n ase lb in a v Cle­
bi|a ?0 Pr ekrsti v L ju b lja n o , je nost, k a k o so s e n a t o r j i g la s o ­
Zelo resn ič en je t i s ti znani
d ru g im j a v n im u ra d n ik o m , ki
T e dni so objavili b e o g ra js k i
gash. To je bilo zgodaj sp om la­ velandu, vsaj tis ta , ki se r a z p r o ­
Veil8ka ° ^ es*r a ‘n tip ič n o slo- vali n a tajn i- seji, ti k a j o č i se im a p ravico z a p ris e g a ti s t r a n ­
a
m
e rišk i p re g ovo r, ki p ra v i, da
listi poročilo sodišča v Skopi ju
hitei i ^
slavnosti je p r i ­ p o t r d i t v e n e k e g a s o d n ik a . S e­ ke. N o ta r m o ra podpisati in p r i ­ di leta 1927. K o J ^ j o s p e l a na s t i r a m ed St. C lair in S u p e rio r
vskft’pes i m a svoj d an . Z a n im i­
d ih ./0 ^
tisoč Slovencev , iz n a t n i o d s e k za p r a v i l a j e M al- tis n iti svoj pečat. M noge pj-o- p r i m e r e n k r a j v ‘bližini euega
&
po zakonu proti k o ru p c iji. To vo je. da se n e n a n a ša vedno na
u a Clevelanda. -P rem ične lo n a p o k lic a l p r e d s e b e želeč š n je so brez podpisa n o ta r ja . t a m k a j š n i h jezer, s t a n a j p r e j j e n a ra zp olago p rija z e n , p n s t i r m o g a t e p ud eljn e in d a tisi«
p riče la g r a d it i kabino. Lepih lično ozek, p a ja k o dolg park, poročilo je n a j j a s n e jš i dokaz,
po
^voh ,8,avn° sti se bodo kazale v iz v e d e ti od k a t e r e g a s e n a t o r j a
p a sji dnevi niso om ejeni n a praP r i n e k a te rih je n o ta r pozabil r a v n ih s m re k in borovcev je bi­
ki noši t r i im ena, dasi je f a k ti č ­ kako t r h l a u p r a v a je bila zlasti
j e do bil o m e n j e n o poročilo.
Gledališčih.
t
i k a r s k e P a s j e dni.
na pečat.
lo v izobilju, in iz olupljenih no eden. P r i E r i e je ze ru se p r ič ­ v J u ž n i S rb iji in k a k a n e v a r ­
*
M allo n j e . od g o v o ril, d a k o t
3.) V navodilih je ja s n o re ­
lt
n ost je grozila državi, če bi ne
®ti*0v..®° v Clevelandu: J o h n č a s n i k a r ne m o re i z d a t i im e n a čeno, da t r e b a v p ro š n ji n a v e ­ b r u n istih s ta km alu zgradii:- ne G ordon p a rk , ki nevidno p r e ­
V d rž a v i K e n tu c k y je bil ne­
p rišla železna m etla. Po poroči­
udobno
gozdno
kočo,
ki
je
bile
ide
v
R
ockefellerjev
p
ark
,
isti
v4si
Rt a r 55 let, ro je n v oseb, od k a t e r i h j e do bil i n f o r ­
d a v n o z a ra d i p ija n o s ti a r e t i r a n
sti Z A D N J I p rih o d v Z d ružen e 20 čevljev dolga in 18 š iro k a
lu
“
P
o
litik
e”
je
vloženih
p
ri
se pa zopet n a neki n a m išlje n i
[ N i - j l °Čevo Pri Borovnici, V m acije. P o s le d ic a bo, d a bo Države. Mnogi inozemci p a za ­
voznik J . G ra n t, ki je pre v aža l
N
a
s
t
r
a
n
i
,
o
b
rn
jen
i
p
ro
ti
jeze
točki izp rem eni v W a d e p a rk . p rv o sto p n em sodišču v Skopi ju
i«* t 1 -ie bival 35 let. Zapu- s e n a t n a j b r ž e i z p r e m e n i l s v o ja
sod
vode. Bo v se k a k o r p o treb e n
h te v a jo “ p e r m i t ” na podlagi ru, s t a z ra d ila še pre cej p r o s t o r ­
K d or je d o b er pešec, preho di t a doslej že 1792 tožb, ki se n a n a ­
S Y 0^
0- š tiri sinove, t r i p r a v il a in p oslovn i r e d in t a j ­ p r e jš n j i h p rih odo v in s tem le
nov
a m e n d m e n t k že o b sto ječe­
no v eran do. Med delom so ju tro im e n s k i p a r k po dolgem v š ajo na zakon o p o b ija n ju zlo­
^aju 11 štiri sestre, v s ta r e m no st t a j n i h sej po m o ž n o s ti odm
u
o s e m n a js te m u — n a j ga
ko m p lic ira jo re šitev p ro šn je.
opazovale s r n e in gozdne kokoši eni uri. Meni t a p a r k posebno ra b pri iz v rš e v a n ju službenih
S k , S I,n a t e r - — T e r e z i j a Se- n ra v il.
k
ok
lja
brc n e!
4.) D o s tik r a t se “ p e r m i t ” ne in se sk oro brez ' s t r a h u pasle
u g a j a vsled tega, k er g a tako- dolžnosti. Skopsko sodišče jc
J!«
V O L I T V E V A N G L I J I so se
e^> dom a iz vasi šivec,
izda, k e r seznam p o tnikov p a r ­ okoli n ju .
p ris to jn o za ves t e r i t o r i j apelazv
a
n
a
u
m
e
tn
o
s
t
ni
preveč
po­
r ^ e r i k p '1^ na G o re njsk em . V z a k lj u č il e z z m a g o d e la v s k e nika, s k a te r im je prosilec b a ­
V T e x a su je n ek a ž e n sk a ubi­
V j u l ij u je p riš la za p is a te ­ k v arila . človeku se zdi, kot bi c ijsk e g a sodišča v S koplju, na:
Je bivala 13 let. T u za- s t r a n k e in s p o r a z o m k o n s e r ­
la
d ru g o v p r e p ir u z a ra d i neke­
j e prišel, ne izk az u je n jeg o v eg a
k a te r e m je 58 srezov in 24 sreljem v gozd njegova soproga, hodil po p r i j a z n i dolini, k j e r je
„v_s°Prc
j vJkra, š tiri m ladoletne v a tiv ce v . D e la v s k a s t r a n k a bo
foke
g
a
moža. T e x a s je m e n d a edina
im ena. V ta k ih slu č a jih se ne da n a k a r s t a si začela u re je v a ti
n a r a v i u m e tn o s t le t u i n t a m ho­ skih sodišč. Lzmed obtoženih jih
S u , . . n štiri sestre. — F r a n k v n o v em p a r l a m e n t u n a j m o č ­
nič e sa r s to riti. P rosilec je go­
je okrog 100 v zaporu. P o v p re č ­ d r ž a v a n aše U n ija , k j e r so m o ­
i > Š č a \ vdovec s t a r 37 let. n e j š a s t r a n k a , v e n d a r p a ne bo tovo navedel v p ro š n ji, k a r n a j ­ gozdno g o spo darstvo. V čolnih tela nekoliko p o m a g a ti k lepo­
ški še k oliko r toliko cenjeni.
so bile p rip e lja n e tu d i različne ti. Le tako je mogoče, d a se člo­ no p rid e n a v sak srez 14 k o ru p ­
sina, m a t e r in se- im ela a b s o lu tn o v ečine. Po
boljše zna. N a j se p o sv e tu je s po treb ščine, ki so za daljše
cijskih procesov. V večini pri-j
vek v te m p a r k u re s dom ačega
p o ro č ilih im a
H^o.
trn k r a j u pa b r a t a in d o s e d a j došlih
V zveznem s e n a tu je vladalo
p r ija te lji, sopotniki ali n aj po­
m erov g r e za poneverbe držav-j
° H fj
ra n k H ro v a t, s t a r d e l a v s k a s t r a n k a 289 p o s la n ­ gleda v spise, ki jih ima. M no­ udobno b iv a n je v gozdu p o treb počuti. Mnogo je d r e v ja ta m , ki nega d e n a r j a , za p o n a r e j a n j e in ij n eda vn o veliko r a z b u r j e n j e , ker
je bilo na svojih p ro s to rih , ko
f1* Ha n 0^ 9, Xz V elikega Podlo- cev, k o n s e r v a t i v n a 252, lib e ­ g o k r a t se ugotovi, k je je vzrok ne.
i z d a ja n je lažnih d okum entov in je nekdo izdal, k ak o so n a neki
Ko
je
bil
rad
io
a
p
a
r
a
t
p
o
s
ta
v
­
je bil se d a n ji p a r k še divjina ,
r
a
l
n
a
51,
d
r
u
g
e
s
t
r
a
n
k
e
5.
N
a
­
b‘vai
V A m erik i
pogreška.
za p od kup o v an je. Med obtože­ t a j n i seji s e n a to r ji glasovali.
ljen v kabino, žica p a n a p e lja n a nekaj je pozneje
n asa je n eg a.
v
za p u š č a ene- p r e d o v a l a je d e l a v s k a s t r a n k a
gdi°
D
r
u
g
a
s
tv
a
r,
ki
jo
prosilec
med d v e m a visokim a s m r e k a ­ Z avita pota griči, dolinice in m a ­ nim i so u ra d n ik i od n a jn iž je g a Naši m o dri p o stav o d aja lc i bi se
star em k r a j u p a oče- za 125 s e d e ž e v , l i b e r a l n a pa
d
o
s
tik
r
a
t
pozablja,
je,
d
a
t
re
b
a
sesti-<
m a, je bila tak oj v p o s ta v lje n a le soteske, s potokom, ki se vi­ do naj v išjega, s re sk i p oglavarji, m o rd a mogli k a j n a u č iti od t u r ­
za 12. K o n s e r v a tiv c i so i z g u ­
vposlati p ro š n jo n a j m a n j t r i d e ­ zveza
z
z u n a n jim
svetom. je zdaj ob tej, zdaj ob drug i davčni ura dn iki, šefi, finanč- j šk e g a p a r la m e n t a . K a d a r se
bili 136 m a n d a t o v .
set dni pre d odhodom, ako naj V s a k i v e č e r s ta
g o z d o v n i k a s t r a n i lepe avtom obilske ceste, nih u p ra v , p o š ta r ji, b lag ajn ik i o m e n je n a zborn ic a zbere k t a j n i
V W IS C O N S IN U je d r ž a v ­
a k t iv e n
se p e r m i t dobi pra v o časn o . P o ­ d o b ila po z r a k u vse V a žn ejše in k a t e r e g a m a r s i k j e senčijo itd. Med n jim i p a je zelo malo seji, je dovoljen vstop sam o e n e­
n a p r o h i b i c i j s k a p o s t a v a od
izobrazbo. m u slu žab nik u, ki s tre ž e po­
p re j so se ti p e r m iti pošiljali d e ž e l n e in s v e to v n e novice iz velike vrbe, n a p r a v l j a j o k r a j res ljudi s fa k u lte tn o
zii v v Ita liji, ki je
p r a v l j e n a . N e d a v n o se je p re
v"
To
p
a
še
ni
vse.
P
r
i
skopskem slancem s črno kav o in jim p ri­
prosilcu po pošti, tudi, ako je r a d i o o d d a j n e
p o s t a j e v A t ­ p rija z e n in domač.
fi‘ iK.HercuisZaSUl m e s ti Pom b iv a ls tv a d r ž a v e W is c o n s in z
T is ti služabnik
sodišču
se
s
te
k
a
jo
sam
o tožbe, žiga cig a re te .
anum , je zopet za­ v elik o več in o iz r e k l o z a od bilo zaprošeno, za n j i m v s ta r i la n tic C ity.
P o to m ča sop isov
V delu p a r k a , ki m en d a nosi
p
a
je
gluh
in
m
u
ta s t.
t o k žareče lave, p r a v o d o tič n e p o sta v e . K l j u b k r a j. S ed aj je to o d p ravljen o. ali p isem bi p o t r e b o v a l a t a k a R ockefellerjevo ime, se n a h a ja ki s p a d a jo p re d okro žn a sodi­
ov.
*
šča. š e mnogo večje je števile
Pobočji je 40 čevljev p r o t e s t o m in n a p o r o m A n ti P rosilec m o ra sa m osebno iti po p o ro č ila t e d e n dni č a s a .
m estn i r a s tlin ja k , ki služi veči­ obtožb, ki s p a d a jo pod ko m p e­
F r a n c i j a se je o b rn ila na
p
e
r
m
i
t
na
p
ris
e
lje
n
išk
i
u
rad,
to'
iZbv!nuaValci r a z m e r sodi- e a lo o n s k e lige s ta obe z b o rn ic i
S- s r n a m i se je
M rs. Lee nom a za g o jite v lepotičnih r a s t ­
tenco
s
re
sk
ih
p
o
g
la
v
a
rje
v
.
Tu
a
m
e rišk o vlado s p ro š n jo , d a se
naveden
v
p
ro
šn
ji.
P
e
r
m
i
t
se
ne
1 ^ ve{je ‘ ne P r e d s ta v lja no* d r ž a v n e l e g i s l a t u r e
k m a l u s e z n a n i l a , d a so ji z o b a ­ lin, ki se ra b ijo za cvetlične
s p re je li
g
re
zlasti
za
zlorabe
s
a
m
o
u
p
ra
v
ji
p o d a ljš a ' rok za o d p la č a n je
■
’e »evanosti.
p r e d lo g o , d a se d r ž a v n a p r o h i ­ izroča n ik o m u r d r u g e m u kot le k r u š n e o d r e z k e iz rok , in g re d e in m a n jš e um etn e nasaorganov,
občinskih
beležnikov,
dolga.
N a j se ji da odlog za tisoč
b ic ijs k a
postava
r a z v e lja v i. prosilcu sam em u , ko je dokazal p riš le iz g o šča v e n a klic, k o t ! de v različnih delih m esta, to je
uradnik
ov
itd.,
na
k
a
te
r
e
se
svojo iden tite to . Le v izjem nih d o m a č a živina.
let, da bo m ir za n e k a j časa.
C
KI P r e d s e d n i k
V, g o z d u za po d ru g ih p a r k ih , "na Public
G o verner F re d J.
K ohler je
❖
j p ra v ta k o n a n a š a
p ro tik o ru p slučajih
se
p
e
r
m
i
t
pošlje
za
• s6dm
p r e d lo g o p o d p is a l, n a k a r je
k a b i n o j e m rg o le lo d iv ja č in e . S qu are , ob ja v n i h poslopjih itd.
j
cijski
zakon,
k
a
k
o
r
na
d
rž
a
v
n
e
t bi' d«
r e Publike GrčiT rgov ec z rib a m i v nek e m ri­
n jim v s ta r i k r a j , ali v te m s l u - !
postala zakon.
Lisice so lovile zajce in gozdne G o je n ju teh lepotičnih rastlin ! u ra d n ik e . M nogo je celo prime'^ l
l' j llni.ia izvoljen
biškem
r e s o r t u d rž a v e T e n n e s ­
č
a
ju
si
m
o
re
p
ris
k
rb
e
ti
pre
d
----------- o----------kok oši, p o d la s ic e so šv ig a le za služi tud i precej ob širen v r t poKondouriotis.
! rov, da so obtoženi celokupni ob- see je lani p ro d a l 500,000 f u n ­
odhodom o d o b re n je s s t r a n i pri-! s v o jim p len o m ,
m e d v e d j e so1 leg r a s tl i n j a k a . K d o r se zanim a
ZA DOBRO MERO
I činski sveti, n a j m a n j pa po tri- tov rib n e u s p e š n im ribičem , ki
s eljen iškeg a u ra d a , k j e r bi d r u ­ r a z k o p a v a l i t r h l e š t o r e in i s k a ­
za cvetlice in sploh razno lepo- | je člani, o bičajno župan, blagajse niso upali p r i k a z a t i b rez rib
M u ltim ilijo n a r H e n r y F. Sin gače dobil p e rm it.
z R U S IJO
jo vod*1 tj> «t- (ltli so
li m r č e s a , n a j e z e r s k e m b r e g u 1 tičn o ra stlin s tv o , si lahko ka;
nik
in
t
a
j
n
i
k
.
K
a
k
o
r
z
a
t
r
j
u
j
e
b'
Sltlenii
ri!8ke,
s
ov
jetsk
e
obpred obličja svojih boljših po­
>tnifkl P
clair, ki je bil p o slan v ječo za
P o v r a tn i p e r m i t velja n a v a d ­ p a j e bilo
m n o g o k r a t v id e tii d ark o li
ogleda
notran jščin o j “ P o litik a ” , pa število tožb ne
^anie' jjl*
lovic. T e h rib se je d rž alo n a j ­
am°
, 6 tix tnerUkin,-'g0Vske P ° g ° dbe t r i mesece, k e r ni hotel o d g o v a r­ no za šest mesecev, ali se d o sti­ v id re , č a p l j e , divje r a c e in r a z ­" r a s t l i n j a k a in okoliških n a s a ­
|
p
re
s
ta
n
o
n
a
r
a
š
č
a
in
r
a
č
u
n
a
se,
! TfB - ^ * r O
? ^ k a m i . E n a j a t i s e n a tn e m u p reisk ovalnem u k r a t izdaje tu d i za k ra jš o , ali ne d r u g e v o d n e p tice.
m anj
50,000
rib išk ih
laži.
dov.
*r
d a bo v k ra tk e m obtoženih clo U b o g e ribe, če je laž res g re h !
*> S*
Co. in naku- odboru, je dobil n a d a lj n i h šest za daljšo dobo. R azu n t e g a se!
N a m a lo m izico so se z b i r a ­
Slovenci v splošnem precej | 4000 krivcev. Skopsko sodišče
‘Jonov d o l a r j e v . ,
*
mesecev zap o ra. S in c la ir je bil v eljav n o st p e r m i t a m ore ob do-! li k p r o s t e m u kosilcu ra zličn i
'
ra
d
i posečajo t a p a r k , k a r do- 's e je že obrnilo n a m in istra
*
!
svoječasno obsojen n a šest m e­ b re m v te m e lje v a n ju po daljšati. m a li k rila tc i, ki so si p o m a g a li
P o m o ž n a g e n e ra ln a p ra v d n ii k a z u je dejstv o, da sem ta ir p ra v d e s p ro š n jo za dodelitev
secev ječe od v išje g a sodišča v V ta k e m slu čaju t r e b a pred z a ­ z d r o b t i n i c a m i , o lu š č e n im o v '­ j
ca
v zveznem ju s tič n e m d e p a r t ­
m n o g o k ra t slišal slovensko go- i dese tih p re isko valnih sodnikov
p 4 ‘r«» Sog a s n e l u c i
nove vrste klju- D is tr ic t of C olumbia, k e r je p adlostjo iz v irn e g a p e r m i t a p i­ som , p ro s o m , riž e m in p o d o b ­
m e n t ^ M rs. W illeb ra n d t, ki je
' vorico ali srečal te g a ali onegi in p o tre b n e g a števila p i s a r n i ­
b ila n a jb o lj za g riz e n a bojevnica
! tn°..u2a°sr!0|laterAh se a v t°- sk ušal vplivati na p orotn ike, ki sati g e n e ra ln e m u p r is e lje n iš k e ­ nim i p tič jim i d e l i k a t e s a m i , k a ' znanca. M nogo p a je Cleveland
š k eg a osobja, da bi zamoglo čirr za sveto p ro h ib icijsk o s t v a r in
T^e,1° ali prižgejo
pnz
so imeli v ro k a h zadevo znanega mu k o m is a rju v W a s h in g to n u t e r e j im j e tro s ila M rs. Lee.
čanov, in to ne sam o Slovencev p re j re š iti vse te tožbe. \ ju žn
o ljn eg a š k a n d a la . N a j višje zve­ za p o d aljšan je. S to p ro š n jo t r e ­
je s te m sp ra v ila a d m i n i s tr a c i ­
^ zaSll,0 ^tanovaleC zapre
z;
V z r o k o v z a g o z d n o “ k em ' a m p a k tu d i
ta k o z v a n ih
“ ole
S rb iji se najbolj čuti novi duh jo v m a r s i k a t e r o zadrego, je
uč v ključavzno sodišče je zdaj to obsodbo ba poslati t r i d o la rje potom p a n j e ” j e im el p is a te lj Lee več
>
uva
• t i m e r j e v ” , ki ne vedo za “ S ha
n ,S.totak0 ° Ugasnejo luči 'V potrdilo, in taJto bo v e č k ra tn i I n te r n a tio n a l Money O rd e r n a V p rv i vrsti j e h o te l d o b iti do ' k esp e a re -je v v r t ” , k a te r e g a p ri in lju d s tv o vedno bolj s p o zn a v a “ p ro s to v o ljn o ” re s ig n ira la . P o
da ni več izročeno na m ilost ii m ojem m n e n ju je Mr. H oover
' n k n
a ' to m atično se m ilijo n a r, ko p r e s ta n e t r i m e ­ im e: C o m m ission er G eneral of b re f o t o g r a f i j e od v e lik ih čo ' d ejo g le d a t celo t u r i s t i iz d r u
se v r a ta odkl
nem ilo st posam eznim d r ž a v n in ni p rev eč zadrževal. N e k a t e r i
sečno kazen ,m o ra l sedeti še n a ­ Im ig ra tio n . Ako inozemec na- p a s t i h g o z d n i h k o k o š i ( g r o u
in občinskim f u n k c ij o n a r j e m .
.(Dalje na 2. strani)
d a ljn ih šest mesecev.
(Dalje na 5. strd i)
(N a d a lje v a n je iz 5. stran i)
(D a lje na 2. strani)
'N
A
iD
•h
J
i
*& ■
S’#
j-
T - J . .. - .,
■ :
- y .
a
• rt
••
NOVA DOBA, JU N E 5TH 1929
N
e
w
R
A
L
I
P
P
L
E
M
E
N
T
Edited by A nthony L. Garbas.
OFFICE
o f t h e s u p r e m e p r e s id e n t
To the
Members of t h e J S K J :
tions f n° uncement is h e reb y m ade t h a t th e R ules a n d R eg u la­
ble rec01
^ b l e t i c D e p a r tm e n t of th e J S K J , t o g e t h e r w ith
the
° 1Tlrr‘eilckitions of th e S u p re m e P re s id e n t, a s p ublished in
Proved 'vf
u n d er d a te of April 24, 1929, have been apGarbas y, . ^ e S u p re m e B oard 7 to 0. B r o t h e r A n th o n y L.
been a,’ e ° r
t h e E n g lish section of ou r official organ, h a s
c°mmnnP01nted
office
A th le tic C om m issioner, an d all
to him ^a^°ns re ^ a r d i n g said d e p a r t m e n t should be a d d ressed
tions f' ln Care
N ova Doba. C onsequently, all applica!h»»M . J ' r ™ 1, s u p p o rt fro m th e S p o rts F u n d of t h e J S K J
vestigata S° *38 afldressed f i r s t to B r o t h e r G a rb a s w ho will inm e r *t of such applications a n d will th e re u p o n
Pretrg p
m ; to g e t h e r w ith his reco m m en d atio n s, to th e SuXecntive C o m m ittee f o r fin al action._
Athl,etice Rules and R e g u latio n s f o r th e A d m in is tr a tio n of th e
this (‘f\l ^ ePa r t m e n t of t h e J Skjxvti
K J ,y ell
a r et IC'JJIIUICU
re -p rin te d UC1U
below
vv
Slovene tmn anC* ^ *s re c° m m e n d e d t h a t o u r y o u n g A m eric an to tini(j *J1®Serve th e s e rules a s th e y m a y need th e m fro m tim e
the p0g',.
be n oted also t h a t B r o t h e r G a rbas, a c tin g in
th°fjtv t ' ° n °* a t h l e t i c C om m issioner, will hav e pow er a n d au[c°Mplish 0i Pr° m u ls a te ac*ditional rules, a n d th is can be b e s t ac|in Spo;,tse ^y ar>d t h r o u g h t h e cooperation of th o se in te re s te d
I kind 0f S' E v e ry m e m b e r of J S K J , w ho is in te re ste d in a n y
pquest ,a^ e^ Cs perm issible u n d er said rules, is, th e re fo re ,
f s‘°ner jjC/ ° ^o rw ard his s u g g estio n to t h e A th le tic Commiscooperate w ith him in e v e ry respect.
N n l y ef A thletic D e p a r tm e n t of th e J S K J h a s been founded
^ftiber 01
socia l b e n e fit of o u r y o u n g A m erican-Slovene
8P°rta a ’
older m e m b e rs do n o t kn ow m u ch a b o u t such
^nnot S Jase'3ab» baske tb a ll or ten n is, an d f o r t h a t re aso n we
*S’ ther G,Xpec^ m a n y c o n s tru c tiv e s u g g e s tio n s fro m th e m .
It
Fhg Jgj^j0re’ essential t h a t e v e ry A m erican-S lovene m e m b e r of
n,.., ’ take an i n t e r e s t in th is d e p a r t m e n t and e v e ry effort
t° a s s is t and coordinate w ith its com m issioner, in
»de;
1 to hi:*ve a good athletic organization.
Fraternally yours,
A N T O N ZB A Š N IK , S u p rem e P re s id e n t J S K J .
RULES AND REGULATIONS
ADM INISTRATIO N OF TH E ATHLETIC DEENT OF JSKJ A N D THE DISTRIBUTIO N OF ITS
SPORT FU N D
I.
^ ^ S jj*e Sport Fund shall be used to a ssist in th e support
‘
ath letic team s based on the h igh est standards of
2 a*ship.
Th
K. J. shall rperm
it th -e rplaying
o f only those
.................
—^ **•» —
-— —
jft e J- -S.................
k
^h, ijj w^*ch there is not too great a risk for th e loss of
6r|,>i.s a e’ and limb o f its m em bers. Baseball, basketball and
3,
approved sports.
^ W tion 6 Suprem e execu tive C om m ittee shall act as an
I
)0ard in such cases when th e com m issioner is unable
I , 4.
1 reffulate or settle a controversial m atter.
C^ioner 6 Supreme E xecu tive C om m ittee shall elect a com‘^Ovg ° r aclm inistrator who becom es duly responsible to
5. rp^c° ni,n ittee for his actions.
a)
e duties o f th e A th letic Com m issioner shall be:
H 'lg j,(> ‘lct as ad viser for ai! sport groups, constantly proh) f
sP°rtm anship in behalf of our organization.
L <0 'p0 arrange all gam es betw een lodges in the J. S. K. J.
I«e
r|tC0Inmeritl financial assistan ce to all lodges he sees
[
re«..
any regulations made by the E xecu tive Com m itL i ) rj’()llr to such grants.
I
tea n'a^e °fficial reports of the m anagem ent of th e
I
®achS *°
E xecu tive Com m ittee.
| ' K. j ( l°dge m ust agree to abide by th e rules of the
S. i f ^ ^ ^ h i p of our team s shall consist of m em bers of
J- only.
H. j ^ ayer m ay play on tw o or more lodge team s of th e
. *• i*
^ l e , by{1S^er
Players from one lodge to another is perti.
not for ath letic purposes during th e sam e playing
Jo.
\
eir Mic p 0t*Se must present a certified list of players to
l i ^ t i, ° mit,issioner not less than ten (10) days before
th
lj ltl*tliitiuX*>enSeS ^°r
equipm ent shall be kept
,j ' Any 1 , an(l all extravagance avoided,
jjot a 0
found gu ilty of illegitim ate use of the Sport
aut0PUlpos* other than the m aintenance of a team ),
^ttfcj. f^ aticaHy refused any fu rther use of th e fund,
f i c t i o n ! ? . 1then ou in respect to such a lodge ties at
The j ° !
E xecu tive Board.
] j 5 a |0(j ‘ • K. J. comes into possession of all equipment
Hi Irt,Port' °r>. ath,etic group disbands.
Is ^ t bo T 8 ' or hiring of players to represent a lodge
Jj
0 ne jj^Howed.
»nayUn(*re^ dollars is th e m axim um am ount th e com■
1Ct'ommend for any one lodge during th e playing
li .. ^he
t’onal e l'° ^ om m is s ioncr shall have power to issu e
pW ’ ^ at th rU^es as he m ay deem n ecessary, provided
'%s.
ey do not conflict w ith th e foregoing rulfes and
m em bers t a k e
n o t ic e
,N°' 193
I9a°f t.he Comrades well a tte n d e d , b u t lets t r y and
Waukegan, m ak e th e m 1 0 0 % d u r i n g the
tiiegi.
^ 0 attend the th e y ea r.
M a r y P etrovčič, S e c re ta ry .
C u rren t Thought.
OUR
:W RIEFS
GRADUATES
I t is a b o u t th is tim e of th e y e a r t h a t o u r y o u th is ta k i n g life
w ith c o r ru g a te d brow. T h e seriou sn ess of b e in g h an d e d t h e
so u g h t d iplom a is realized when th ey fin d t h a t g e t t i n g o u t of
high school o r college is not com ing into t h e i r in h e rita n c e . While
in school th e individual usually feels free and s t a n d s on his own
feet. On th e o th e r h a n d w h en cut loose t h e newly fledged
a lu m n u s w ith th e “ su m m a cum lau de” still ri n g i n g in h is e a rs
begins to flo und er aro u n d in th e new element, t h e g r e a t chaotic
w orld of business, a n d assails it f o r th e lack of d ire c tio n it gives
him.
M any of o u r y o u th will w onder, “ W h a t ’s a h e a d of m e ? ” It
will be a s h o r t tim e b efo re discovery is m ad e t h a t th e p a t h s to
success will have to be h ew n by m ost of them . M ost of o u r yo uth
u n f o r tu n a te l y will n o t be able to n o nch a la n tly s te p into a posi­
tion like t h e sons and d a u g h t e r s of th e c o u n t r y ’s c a p ta in s of in ­
d u s try . M ost of th e m will h ave to exh ib it t h e “ s tu ff” t h e y ’re
m ade of b efo re a position is opened to them . T h e y will hav e to
m ak e a s m uch o u t of th e education acquired as possible. E d u ­
cation to th e m is only a m ean s to an end. I t is t h e tool w hich
w hen used ad e p tly produ ces w onders.
T h e p u rp o s e of a liberal education is to p r e p a r e o r t r a i n th e
m in d to th e use of its own p o w e rs r a t h e r t h a n to r e ta in all th e
know ledge ac cum ulated by others. T he m ind of t h e S lav which
includes th e Slovene, C roat, S erb, Pole a n d o t h e r s can be as
high ly developed a s t h a t of a n y o th e r class oi peoples.
O u r p a r e n t s should be com m ended f o r t h e i r in te n s e i n te r e s t
in o u r education. T h ey a r e offering us th e o p p o r t u n i t y th e y did
no t enjoy. T h ey h ad to be c o n ten t w ith a v ery m o d est ign oran ce.
T h e i r g r e a t e s t p leasu re is to see us ta k e freely a n d w h o le h e a rte d ­
ly of w h a t th e y w ere refused. I t is really ap p a llin g how m a n y
y oun g Slovene girls and boys a r e fin is h in g h ig h school a n d it is
en ough evidence to show th e b ro a d m in d e d a t t i t u d e ta k e n by o u r
p a r e n ts .
W e w ish to c o n g r a tu la te all th e y o u th s of Jug oslav ic e x ­
tra c tio n fo r t h e i r notable success in ta k in g a d v a n ta g e of t h e e d u ­
cation offered us b y ' o u r p a r e n t s a n d let us p u r s u e f u r t h e r op­
p o rtu n itie s in ed ucation offered us.
SMILING° HEARTS
T h e re a r e golden h e a r t s a n d la u g h in g h e a r ts ,
H e a r t s t h a t ch e er th e w orld along.
H e a r t s like happy , d an cin g su n b ea m s,
H e a r t s like a b lu e b ird ’s song.
H e a r t s t h a t smile fro m b u sy s tre e ts ,
One p a sse s so m a n y on th e way.
H e a r t s t h a t lifts ones so rro w s and cares,
T h a t smile y o u r t e a r s aw ay.
H e a r t s t h a t send to t h e w orld love a n d joy,
H e a r t s t h a t send h a p p in ess a f a r.
H e a r t s t h a t a r e sm iling b rig h tly and gay.
Like God’s own evening s ta r.
C H R IS T IN E TR OYA
—n
..
BROTHER AND SIS-'
TER JUGOSLAVS
J u n e f i f t h o u r b r o t h e r Cze­
choslovaks a r e go in g to p re sen t
an exceptionally fin e pVogram
b efo re th e A m e ric a n public ai
t h e M usic H all of t h e P ublic A u ­
d ito riu m , to w hich th e y especial­
ly in v ite all Ju g o slav s. T h e oc­
casion is th e exh ib itio n of th e
P r a g u e Olym pic te a m t h a t won
t h e w o rld ’s ch a m p io n s h ip in
g y m n a s tic s a t th e la s t Olympic
g am es. In a d d itio n to th e s e So­
kols, th e f o u r local Czech Sokol
o rg a n iz a tio n s will d isplay th e ir
w a re s a s g y m n a s ts . T h e Cleve­
land Sokol O rc h e s tra will p r e s ­
e n t a v a rie d m usical p ro g r a m
t h a t is s u re to s a tis fy all ta s te s .
A r r a n g e m e n ts
hav e
been
m ad e w h e re b y th e adm issio n is
to be no h ig h e r t h a n a dollar,
th u s s e a ts will be available for
even f i f t y cents. In a s m u c h as
th e M usic Hall s e a ts only 3000
person s, a n d a g r e a t d e m a n d f o r
tic k e ts fo r th is single ex h ibition
is expected, we u r g e all th o se
d esiro u s of o b ta in in g good seats
to g e t in tou ch w ith Mr. M iro ­
slav Z e m a n a t t h e g y m n a s iu m of
Sokol Czech-Havlicek a t B r o a d ­
w a y a n d E a s t 49 th St.
F r o m J u n e 12th to J u n e 16th
th e A m e r ic a n Sokols a r e go ing
to h av e a m eet (izlet) in C hi­
cago. Sokols f r o m all o v er th e
U n ite d S ta te s a r e go ing to com ­
pete d u r i n g th ose d ay s a n d will
give th e A m e r ic a n public a n ex­
am p le of Slavic ac co m p lish ­
m ents.
A b o u t t h r e e h u n d re d
Czech Sokols fro m Cleveland
alone a r e go in g th e re . A n u m ­
b e r of J u g o s la v Sokols a r e also
PRESENT ACTIVITY IN
SPORTS IS GOOD SIGN
T he newly created sp h ere of
ath le tic is m in o u r o rganiz atio n
h a s t h u s f a r been p e n e tr a te d
by only tw o of our lodges. A
t h i r d g ro u p is deligently p aving
a s tab le ro u te to w a rd p a r tic ip a ­
tion in spo rts. The fa c t t h a t a
few lodges a r e focussing th e ir
a tte n tio n upon sp o rts is a f a v ­
orable indication of th e pos­
sibilities of s p o rts in o u r o r ­
ganization in t h e f u t u r e .
It
on ly
ta k e s a few ag g res­
sive lodges to s t a r t t h e ball
rolling and fro m t h a n on it
keeps g a t h e r i n g m o m en tu m by
its own m ass.
L e t us apply ourselves a s in ­
tim a te ly a s possible in t h e di­
rection of sp o rts fo r t h e wel­
fa re of each an d every lodge
and t h e o rganiz atio n as a
whole.
to be th e re . E x c u r s io n tick ets
can be secu red fro m M r. Z em an
a t tw elve d o llars p e r person.
You can leave Cleveland e ith e r
on T u esday, J u n e 11th or F r i ­
day. J u n e 14th, leavin g C hicago
on M ond ay J u n e 17th.
T hese r a te s exist w ith a n y of
th e N e w Y o rk C en tral t r a i n s
f o r th e d a te s nam ed.
T h e Czechoslovak Sokols ex­
te n d a special in v ita tio n to all
J u g o s la v s to be t h e i r g u e s ts a t
th e s e tw o p ro g ra m s s, p ro m isin g
all v is ito r s t h e i r m o n ey ’s full
value. T ick e ts f o r e i t h e r of th e
tw o affairs m ay be obtained
f r o m M r. Z em an of t h e Czech
Sokol o r f r o m M r. J o h n M a r in ­
čič of t h e Slovene Sokols.
A b o u t 117 m em b e rs of th e
sen ior class of C hisholm H igh
School of M innesota, a m o n g
whom a r e a g r e a t m a n y Slo­
venes a n d C roatian s, a r e to
leave th e i r A lm a M a te r diplo­
m a in hand.
oOo
F r a n k Kerze, son of th e a u ­
t h o r of “ C as” an d o t h e r pop­
ula r publications, is to g r a d ­
u a te fro m Case School of A p ­
plied Science w h e re he h a s
specialized in chem ical e n g in ­
eering.
We w ish F r a n k suc­
cess w ith w h a te v e r p lan s he
h a s f o r his fu tu re .
oOo
F r a n k Zaletal,
H a r r y Stevich and Jo s e p h in e S tarcovic
a r e to
com plete t h e i r
h ig h
school c a re e rs a t W ilk in sb u rg
H ig h School of P ennsylvan ia.
oOo
We w ish to e x te n d o u r con­
g r a tu la tio n s to t h e m a n y Slo­
venes a n d C ro a tia n s w ho a re
g r a d u a t i n g fro m U nion H igh
School of T u rtle Creek, Pa.
oOo
C om m en cem ent exercises f o r
th e sen ior
class of
E v ele th
H ig h School of M inn eso ta will
be held J u n e 13th, a t th e high
school a u d ito riu m .
A b o u t 20
Slovenes an d C ro a tia n s a re to
bid farew ell to th e ir high
school, ^ome of whom will con­
tin u e
w ith
th eir
education
while m a n y a r e to m ak e use of
t h e i r acqu ired knowledge.
oOo
M rs. M. J. P rebilic of E v e ­
leth, Minn., h a s planned to hold
a n u m b e r of piano recitals in
t h e n e a r f u t u r e a t t h e city a u ­
d ito riu m w h en h e r pupils will
ex h ib it w h a t th e y learned un ­
der h e r tu telag e.
oOo
A n o th e r
Slovene will cap­
ta in th e 1929-30 hockey te a m
of St. M a r y ’s college of E v e ­
leth, Minn. L a s t season u n d e r
Tony P re le s n ik ’s guidance, t h e
hockey te a m won
th e s t a t e
cham pionship.
oOo
Mrs. M a r th a and Mr. Joseph
Filipovich of M cK eesport, Pa.,
r e tu r n e d hom e a f t e r a t r ip to
Cleveland,
Ohio,
w hich
ex­
ten d ed over several days. T h e ir
d a u g h t e r and son w ere also
w ith th em .
oOo
A m is fo rtu n e occurred w hen
th e b o at of O scar C arlson was
capsized
in one
M in n eso ta’s
lakes recently. B oth th e ow ner
and C harles Zgonc an d his son
w ere victim s of drow ning.
JU G O SLA V S TAKE PA R T
IN P O L IS H E X H IB IT
T he Ju g o slav s a r e to ta k e
p a r t a t t h e All-Poland E x h ib i­
tion which
is b eing held a t
P o z n a n ( P o s e n ) . T h e e x h ib i­
tion is to end S e p te m b e r 30.
T he exhibitio n
h a s been a r ­
ra nged on a v e ry
extensive
scale and covers t h e c o u n tr y ’s
activities in a r t, culture, ind u s­
try, com m erce, ag ric u ltu re , so­
cial w elfare, physical cu lture
and sport, a n d em ig ration.
In t h e m usical fe stiv als th e
Ju g o slav s will be re p resen te d
by t h e i r leading a r ti s t s . The
Sokols a r e expected to re p re ­
s en t th e m in t h e ath le tic end
of th e exhibition.
I m p o r t a n t redu ctio n s of fa re
are b eing g r a n te d by th e P o ­
lish ra ilw a y s a n d special facili­
ties a r e b eing given v isito rs to
t h e E xh ib itio n . T o u rs and ex­
cu rsio n s a r e b eing m ade to all
p a r t s of P oland a t v ery m od­
e r a te ra te s .
Hare Fact4:.
F ir s t P resident To H ave An
A uto.
William T a f t was th e
f i r s t P re s id e n t to m ake re g u la r
use of an autom obile while he
w as C hief E x ecu tive.
A m o­
t o r b ro u g h a m w as p u rc h ased
fo r th e W h ite House a t the
b eg in n in g of his a d m in istra tio n
in 1909.
D u rin g th e latter,
y e a rs of
th e preceding
ad­
m in is tra tio n t h e S ecret Service
k ep t
an autom obile
a t th e
W h ite
House, b u t
P re s id e n t
R oosevelt did not ca re much
f o r it an d seldom rode in it.
H a rd in g w as th e f i r s t m an
elected P re s id e n t w ho had d riv ­
en a c a r himself.
L a r g e s t Bell In The World.
T h e la rg e s t bell in th e world
is th e Czar Kolobal w hich is
R u ssia n fo r king of bells. It
is in t h e K rem lin atMoscow
and w as c a s t a b o u t 1735 by o r­
d er of C zarina A nna.
People
an d
com m u nitie s
all
over
t h e em p ire c o n trib u te d m etal
to be used
in c a s tin g
this
m a m o u th bell.
It is several
fe e t in th ickn ess, tw enty-six
fe e t high, s ix ty -s ix fe e t in cir­
c um fe renc e a n d w eighs 400,000
pounds. H is to ry does n ot ex­
plain j u s t w hy th e bell happens
to be w h e re it is. A p p a re n tly
it w as n ever ru n g . Some a u ­
t h o ritie s say it wTas cracked in
the furnace
and w as
hung
m erely a s a c u r i o s i t y ; o th e rs
say th e su p p o rts gav e w ay as
it w as being ra ise d a n d t h a t
th e bell c ra s h e d to t h e g r o u n d ;
still o th e rs say t h a t a few
y e a rs a f t e r it w as h u n g fire
d estro y e d t h e scaffolding which
held t h e h u g e bell an d t h a t w a ­
t e r used to p u t o u t th e fire
cracked t h e m etal. Be t h a t as
it m ay, t h e bell fell a n d a
h u g e f r a g m e n t seven f e e t high
an d eleven tons in w e ig h t was
b rok en fro m t h e side.
For
m o re t h a n a c e n tu ry it was left
h a lf bu ried in th e e a r t h w h e re
it fell, b u t in 1836 Czar N ich ­
olas h ad it raised on a stone
fo un d a tio n as hig h as a m a n ’s
shoulders.
U ntil th e R ussian
Revolution it served as a chapel
t h e b roken side being used as
a door. T he broken o u t ch un k
lies on t h e g ro u n d n e a r by.
A n o th e r fa m o u s bell a t Mos­
cow w as given to St. J o h n ’s
C ath ed ra l by C zar Boris Goduhol and w eighs 256,000 pounds.
Does
Hair
Grow
A fter
D eath?
S cien tists an d m o r ti­
cians differ so m ew h a t on th is
su b ject, b u t th e w e ig h t of a u ­
th o r ity fa v o rs th e view t h a t
h air, including t h e b eard ceases
to grow a t d ea th .
A p p a re n t
g ro w th of t h e h a ir and b eard
a f t e r dea th is explained by th e
s h rin k a g e of t h e so ft tissu e s
aroun d
each individual hair,
w hich is th e n a t u r a l re s u lt of
t h e ev aporatio n of th e liquids
of th e muscles. Those a u t h o r i ­
ties who believe t h e r e a re a u ­
th e n tic cases of th e h a ir ac ­
tually g row ing a f t e r d e a th a d ­
m it t h a t such cases a r e v ery
ra r e and t h a t
g ro w th could
continue b u t a b rie f period
No credence is given by scien­
t is ts to th e m a n y po pular r e ­
po rts t h a t a com plete b ea rd or
s u it of h a i r som etim es gro w s in
a corpse.
W hy Italians A re Called D a­
gos. D agos is believed to be a
c o rru p tio n of Diego, a common
S pan ish C h ris tia n nam e equiv­
a le n t to J a m e s in E ng lish. So
m a n y S p a n ia rd s b ea r th is n a m e
t h a t Diego was a t one tim e a
gene ric n am e in E n g lan d f o r
a n y S p an iard . F o r m ore th a n
a c e n tu r y A m erican a n d E n ­
g lish sailors hav e applied dago
to S panish, P o rtu guese, Ita lia n
a nd o t h e r dark complexioned
people from s o u th e rn E uro pe.
JU G O S L A V E D IT O R
M E R E TO S T U D Y
U . S.
E leven e d ito rs r e p r e s e n t i n g
e ig h t c o u n trie s a r r i v e d in N ew
Y o rk re cen tly a s g u e s ts of t h e
C a rn e g ie E n d o w m e n t f o r I n t e r ­
n ation al Peace, to s tu d y th e U.
S. f o r th e p ro m o tio n of u n d e r ­
s ta n d in g and good will.
Dr.
P a u l B rez n ik of L ju b l ja n a , J u ­
goslavia, will t o u r th e c o u n try
f o r tw o m o n th s to see a t f i r s t
h and th e t h i n g s re p o r te d to th e
p ress of his co u n try .
T he t r i p w a s a r r a n g e d be­
cause of th e belief t h a t o r d i n a r y
t o u r i s t s fail to discover t h e real
pulse of a n a tio n and , in r e t u r n ­
ing to t h e i r n a tiv e lands sp re a d
e rro n e o u s re p o rts .
A m e ric a n
n e w s p a p e r m en w e re se n t to
E u ro p e a y e a r ago to s tu d y con­
d itions th e r e and th e success of
t h a t voyage led to th is one.
R r e p r e s e n ta tiv e s of F ra n c e ,
Greece, Italy, L a tv ia , P o la n d
H u n g a r y an d S p a in a r e also in
co m pany w ith Dr. B reznik.
LIBRARY N E W S
T he lib ra ria n of th e St. Clair
L ib rary ,
Cleveland, Ohio,
is
happy to announce t h e g i f t of
a RAC Radiola to t h e lib ra ry
by
th e C om m u n ity
W e lfare
Club.
Mrs. F r a n k M e r v a r is
p r e s id e n t of t h e club . T h e
c om m ittee consisted of Mrs.
Makovic, Mrs. E. F. P osch an d
Mrs. J o h n B reskv a r.
A fo rm a l p re s e n ta tio n will
tak e
place W edn esd ay, J u n e
12th a t 8 P. M. T h e re will be
speeches an d m usic. M r. J o h n
L. Mihelich, councilman from
this district will preside. E v ­
e ry one is invited. Come and
enjoy y o u r radiola.
In t h e sam e m a n n e r th e y apply
D u tch m an
in d iscrim in a tely to
G e rm an s, N orw eg ian s, Swedes
a n d Danes, as well as to n a tiv es
of th e N e th e rla n d s .
A t the.
p re s e n t tim e dago is applied
specifically
in
the
U nited
S ta te s to t h e lower class of
Italian
lab o re rs and
im m ig ­
ra n ts .
I t is a con tem ptuo us,
s tin g in g
ap p elation
and
is
keenly re s e n te d by th o s e to
whom it is applied.
A P ic tu re Bride.
She is a
w om an w hom t h e bridegroom
h a s not seen befo re m a rr ia g e
and h a s been selected by h er
p ic tu re alone.
T h is t e r m is
p a rtic u la rly assoc ia te d w ith a
p ra ctice,
fo rm e rly
p re v alen t
am o n g t h e J a p a n e s e
in t h e
U n ited S ta te s . B ecause of th e
co m p a ra tiv e s c a rc ity of O rien­
tal wom en fro m whom th e J a p ­
anese could choose wives th o se
w ho desired to m a r r y s e n t to
t h e i r n a tiv e land fo r a collec­
tion of p h o to g ra p h s of m arriag iable wom en w ho w e re will­
ing to come to t h i s c o u n try .
F ro m th e s e p ic tu re s
a m an
m ade a selection an d th e wo­
m an of his choice w as s e n t to
A m eric a as his wife. F o r m e r ­
ly long lines of J a p a n e s e men
could be seen w a itin g a t th e
w h a rv e s
f o r th e a rriv a l
of
t h e i r p ic tu r e brid e fro m t h e
O rient.
O u r g o v e r n m e n t a l­
ways
p ro te s te d
vigorously
a g a in s t th e e n tra n c e of pic­
t u r e brides, a n d g r a n ti n g such
w om en p a s s p o r ts w as discon­
tin u e d by t h e Tokio g o v e rn ­
m ent
in 1920.
Present
im ­
m ig ra tio n
laws h av e largely
put
a sto p
to the p ra ctice
a m o n g t h e Jap a n e s e , a s well as
a m o n g o th e r races an d n a tio n ­
alities.
T h e F e d e ra l D e p a rt­
m e n t of L a b o r will not issue
a n im m ig ra tio n visa to a J a p ­
an ese in b e h a lf of a p ic tu re
b rid e even if the Ja p a n e s e is a
n a t u r a l b orn A m eric an citizen.
NOVA DOBA, JU N E 5TH 1929
OFFICE OF THE SUPREME PRESIDENT
CORRECTION OF ERRORS IN THE B Y-LAW S
To th e m e m b e rs of J. S. K. J . :-
CXXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I X X X I I X T X X X I T T T T X X X X X X X X m
GEORGE KOZJAK
T H R O U G H JU G O S L A V IA
IR E N A K H R A B R A F F
Howie Smith Hurls For
Comrades Victory
“Babe” Divjak hits homer.
Phunology
B O R R O W E D , S T O L E N AND
We leave Slovenia, an d fol­
Slovenian Janissary,
In t h e B y-law s of th e S o u th Slavonic C atholic Union, as
O R IG IN A L JO K E S
lowing t h e course of t h e S ava
On S u n d a y M ay t h e 26th, the
a d o p t e d ' by t h e T h i r t e e n t h R e g u la r C onvention a t Ely, M in­
River, whose b i r t h we have
neso ta, a n d w h ich becam e effective J a n u a r y 1st, 1929, we h ave
seen in t h e m o u n ta in s , we t r a v ­ S. S. C. U. C o m rad es of W a u ­
HEH, HEH!
fo u n d sev eral e rro rs, which a re h e re b y co rrected. T hese e r ­
el e a s tw a rd to w a r d Zagreb, or kegan, 111., easily d efe a te d the
J u n e B rid e:
“ I would Me|
B y JO SE PH JURClC
ro r s a p p e a r in all t h r e e te x ts , Slovene, C ro a tia n an d E n g lis h
A g ra m , th e cap ital of t h e once Royal Blues by a score of 13 tc to buy an easy c h a ir for WJj
t e x t a n d we a r e compelled to place th e re sp o n sib ility f o r th e s e
E nglish V ersion B y John Movern
m ig h ty
C ro a tia n
kingdom , 3. Besides p itc h in g a good h u s b a n d .”
e r r o r s on th e t r a n s l a t o r , B r o t h e r K olander, w ho okeyed t h e
w hich c e n tu rie s ago h ad linked g a m e S m ith also h i t t h r e e s in ­
S a l e s m a n : “ M orris ?”
lx žX X X X X X lX X X X X X X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYXXXT
J u n e B rid e: “ No, Clarence. I
final proofs. We, how ever, c a n n o t hold B r o t h e r K o lan d e r r e ­
its f a t e w ith th e H a p s b u r g d y ­ gles. “ B a b e ” D iv ja k ’s hom e ru n
(C o n tin u ed )
sponsible fo r th e e r r o r s co ntain ed in th e C ro a tia n t e x t of o u r
n a sty , a n d w hose whole life in t h e sev e n th i n n in g cleared
By-laws, a s said e r r o r s ap p e a re d in th e original (Slovene) d r a f t
“ Indeed, m y fr ie n d ,” replied th e la tte r. “ I believe th is is since h a d been s p e n t in a des- t h e leftfie ld wall. B abe is one N O R A N Y O T H E R PLACE j
which w as p re p a re d by B r o t h e r Rogelj.
T h e Slovene an d to be o u r la st d ay on th is e a r t h ; I th in k t h a t a s early a s t o n ig h t p a r a t e losing s tr u g g le f o r in­ of th e lead in g b a t t e r s on the
A f a t w om an elbowed lierI
C ro a tia n t e x t s co n tain e r r o r s only in th e schedule of ra te s , we shall m e e t each o t h e r in th e n e x t world. T his d ay shall dependence a g a in s t A u s tria n C o m rad es team . J a c k S t r a z e r ’s w ay th r o u g h th e crowd, ja"'I
w h e re a s in t h e E n g lis h t e x t we find e r r o r s also in A rticle s b rin g us f o r th d e a th ! May God fo rg iv e me m y sins! — D e a th ! and H u n g a r ia n agg ressio n . Za­ h i t t i n g an d fie ld in g w a s one of b ing f i r s t one person and the" I
gre b is now a m od ern town, t h e f e a t u r e s of th e gam e. Or, a n o th e r. F ina lly she gave ofl6I
X X IX , X X X , X X X V II and X X X V III.
In o rd e r to c o rrec t D e a t h ! D e a t h !”
“ Well, m y d e a r neigh bor, I d o n ’t th in k it will be so! I still s p a rk lin g and alive, w ith im ­ J u n e t h e 2nd th e C o m rad es nine n e a rb y m an an u nusually har f
th e s e m is ta k e s p rop erly and intelligently, we h ave re q u e s te d th e
c o rrec tio n s to be published in all t h r e e lan g u ag e s, Slovene, h av e f a i t h t h a t w ith God’s help we will re pulse th e m ag a in , and pressive s t r e e ts an d buildings, played t h e Royal Blues in a r e ­ t h u m p , an d said:
“ Say, does it m ake any <$']
C ro a tia n a n d E ng lish , as th e y a p p e a r in in t h e i r respective save o u r lives fo r tod ay. T he s e r v a n t s fro m th e cloister, th e busy cafes and crow ded boule­ t u r n melee. S m ith will do the
vards.
B
u
t
one
does
n
o
t
know
M
acerol’s
s
e
r
v
a
n
ts
,
L
o
rd
R
av
b
ar,
t
h
e
people
of
th
e
village
of
feren
c e which c a r I take
te x ts . In o t h e r w ords, t h e e r r o r s co n tain e d in t h e Slovene te x t
h u rlin g , w hile S tr a z e r will do
Zagreb
u
n
til
one
h
a
s
climbed
K
r
k
a
and,
p
erh
ap
s,
som
ebody
else,
will
come
to
o
u
r
rescue.
Greenwood C e m e t e r y ? ”
a r e co rre c te d in t h e Slovene langu age , t h e e r r o r s co ntain ed in
th e receiving.
“ N o t to me, m ad am e ,”
th e C ro a tia n t e x t a r e c o rrec te d in t h e C ro a tia n lan guage , and T h e r e fo r e we m u s t not despair, m y d e a r n e ig h b o r! You o u g h t into th e u p p er city a n d found C o m rad es
A. R. H. E.
t h e e r r o r s a p p e a rin g in th e E n g lis h te x t, a r e co rre c te d in th e n ot to talk like t h a t to a n yon e lese. We will f i g h t till t h e last oneself in a m ediaeval world, D ivjak, cf ................ 6 3
2 2 said.
b re a th . I h av e d e te rm in e d to b a ttle an d d efend m y self so long w h ere every sto ne b r e a t h s of Zupec, 3b .................. 5 0 0
E n g lis h lan guage.
1
T h e following a re c o rrec tio n s of e r r o r s in th e E n g lish t e x t as I can m ove m y small fin g e r on m y left h and . Do you u n d e r­ p ast h isto ry , a n d u ntil one h a s M cK inney, If ........ 5 1 3
0 A M A T T E R OF D IR E C T #
v e n tu re d o u t ea rly in t h e m o rn ­ P in ta v a le , l b ........... 5 1 1 0
s ta n d me, n e i g h b o r ? ” said th e m an who spoke firs t.
W h ite : “Jo n es s ay s his 'v’^*
of th e B y -L aw s ( th e c o rrec tio n s a p p e a r in h ea v y ty p e ) .
ing to see t h e la rg e m a rk e tp la c e S tr a z e r. r f ............... 5 3 3 0 ju m p s w h e n ev er he speaks.’
“
Oh,
f
e
a
r
n
o
t
!
T
his
is
only
o
u
r
p
riv
a
te
co
n
versation.
I
A R T IC L E X X IX , Section 1. should re a d a s follows:
B lack:
“ Yes, she does--$|l|
“ 1. A ny m ale o r fe m a le person of t h e C au casian or w h ite am m erely s t a t i n g to you w h a t I t h i n k a b o u t t h e s itu a tio n . full of p e a s a n t m en an d wom en S tr a z e r, c ................ 4 1 1 0
over
h
im
.”
race, betw een t h e a g e s of 16 to 50 y ea rs, m a y be a d m itte d into N e ith e r would I allow t h e T u rk s to c a p tu r e m e a n d bind me. from th e n e ig h b o rin g villages. K o re n in , 2b ........... 5 1 2
0
t h e m e m b e r s h ip of th e Union. T h e m e m b e r shall reside w ith in H ow ever, I m u s t fr a n k ly s t a t e to you t h a t we shall be dead an d T he eyes f e a s t on t h e g o rg eo us P etrovčič, ss ........... 5 1 2
0
S E R V E D HIM RIGHT
t h e ju ris d ic tio n of t h e Union, be of sound h e a lth and w ith o u t gone befo re t h e n ig h tfall. You will find o u t t h a t t o n i g h t you display of color: th e w h ite of S m ith , p ..........
5 2 3 0
F irs t B arber: “ W hat
a n y p hysical defect. T h e m e m b e rs of t h e J u v en ile D e p a r tm e n t and I shall m eet each o t h e r so m ew h e re else th a n here. W h a t t h e linen d re sse s an d suits, th e
of t h e Union, r e a c h in g th e age of 16 y ea rs, shall be also a d ­ I h av e j u s t told you is t h e voice of m y conscience,” replied th e brilliant red, yellow an d blue
T o tals ................ 40 13 17 3 you so l a t e ? ”
of th e h a n d k e rc h ie fs , v e sts and
Second B a r b e r : “ I w as sha' 1.
m i tt e d into th e U nion w ith ail r i g h t s and du ties. (See t h e By- com rade.
Royal Bluess
A. R. H. E.
T h e com
“ Well, m y d e a r frie n d , we a r e s ta tio n e d r i g h t h ere in th e rich em broid eries.
ing
m yself, and before I rei [
L aw s of th e J u v en ile Dept, of th e U n io n ). All ap p lic a n ts over
H a llad a y , ss ........... 5 0
1 0
b
in
atio
n
of
all
th
is
is
Zagreb.
ce
m
e
tery
so
t
h
a
t
in
case
of
o
u
r
d
e
a
th
th
e
y
will
no
t
h
av
e
to
ized
it I talk ed m yself into *
40 y e a rs of ag e shall no t be in su red f o r m o re t h a n $500.00
Ray, 2b .................... 5 0 0 1
G
erm
an
ized
a
n
d
E
urop
ean
ized
,
c
a
r
r
y
o
u
r
bodies
a
w
ay
to
o
u
r
final
r
e
s
tin
g
places.
W
e
shall
j
u
s
t
h
a
ir
c
u
t and a sham p o o .”
d e a th b e n e fit an d $1.00 p e r d ay sick b ene fit. T h e a p p lica n ts
Dicks, p ..............5..... 3 0 1 0
b
u
t
k
eeping
m
u
ch
of
its
old
fall
and
lie
h
ere
on
t
h
e
sa
m
e
spot.
However,
I
m
u
s
t
sa
y
to
you
o v er 45 y e a rs of ag e shall be in s u re d f o r t h e d e a th b e n e fit of
1 1 0
a n d t r a d i ­ Quigley, c ................ 4
C O N V IN C E D
$250.00 only w i t h o u t a n y sick b ene fit. T h e a g e shall be com ­ t h a t before th e T u rk is h dogs send us on o u r jo u rn e y to t h e n e x t Slavic b ac k g ro u n d
Je
n
k
in
s
,
3b
.............
4
2
1 0
world, t h e r e shall be so m e th in g doing yet. So do no t lose y o u r tion.
P a t M u rp h y w as taking
p u te d acco rd in g to t h e n e a r e s t b i r t h d a y . ”
G ra h a m , If ............. 4
0 0 0
hope.”
F u r t h e r e a s t we tra v e l along
f i r s t f lig h t in an airplane. T|,iI
A R T IC L E X X X , Section 8, should re a d a s follows:
C
ribb,
r
f
..................
4
0
1 0
“
W
h
a
t,
hope!
D
idn
’t
you
h
e
a
r
th
e
te
rr
ib
le
com
m
otion
t
h
e
f
e
rtile
S
ave
valley
once
pilot was ta k i n g him over
“8. T h e h e irs of m e m b e rs w ho c o m m it suicide before
H e rm a n , l b ............. 4
0 0 0
Y o rk City.
W h e n th e y 'vej
th e y hav e been in t h e U nion one year, shall lose t h e r i g h t to upon t h e hill a n d m eadow la s t n i g h t ? All t h e m o n s te rs t h a t d o tte d w ith R o m an s e ttle m e n ts ,
1 1
P aulson, cf ............. 3 0
up a b o u t 3,000 fe e t t h e plf
t h e d e a th ben e fit. F u n e r a l ex pe nses only, n o t exceeding th e h ave been in o u r province cam e to g e t h e r la s t n ig h t a n d s u r ­ p a s t t h e C ro a tia n b o rd e r into
peopled larg e ly
by
suddenly w e n t into a nose
su m of $150.00, shall be paid f o r t h e m e m b e rs c o m m ittin g sui­ ro u n d e d o u r walls. You no do u b t realize w h a t a te rr ib le s t r u g ­ Slavonia
T o tals .....
36
3 6 2
gle
we
h
ad
y
e
s
te
r
a
d
y
w
ith
th
e
e
n
e
m
y
befo
re
we
could
re
p
ulse
S
erbs
w
ho
u
n
d
e
r
t
h
e
T
u
rk
ish
“ Ha, h a ! ” laughed th e P’ ,
cide b efo re th e e x p ira tio n of one y e a r fro m t h e i r adm ission.
J o h n P etrovič,
s h o u tin g to P a t.
“ F if ty H
T h e h e irs of m e m b e rs w ho die of any kind of tu b erc u lo sis w ith in him. I h o nestly believe t h a t to m o rro w t h e r e will be as m a n y re g im e took r e f u g e in th e
C o m rad es No. 193 S. S. C. U. cent, of th e people down the I
H u n g a ria n p rov ­
one y e a r fro m t h e i r ad m ission shall be en title d only to one-half men d re sse d in re d u n ifo rm s a r o u n d h e re as t h e r e a r e g r a s s and n e ig h b o rin g
We a re all e x h a u s te d fro m t h e sev ere inces; d eep er an d deeper into
th o u g h t we w ere fallin g.”
,
of t h e d e a th b e n e fit f o r w hich such m e m b e rs w ere insured. leaves in existence.
b
a
ttle
of
y
e
s
te
rd
a
y
,
a
n
d no one h ad a n y sleep la st n ig h t. T he th e h e a r t of t h e S o u th Slavic
Members of Happy-Go“ B e g o rra ,”
a d m itte d ^
Should a m e m b e r die of co nsum ptio n before he h a s been in th e
Lucky Lodge Notice.
“a n d f i f t y p e r c e n t of the P®
t h e U nion six m onths, th e U nion shall pay only fu n e ra l e x ­ walls a r e cracked, a n d sto n es bro ken off in v ario u s places, and lands, w h e re t h e B y zan tin e and
no
one
of
us
h
a
s
a
n
y
w
a
r
e
q
u
ip
m
e
n
t
w
o
rth
m
ention
ing
.
D
idn’t
T
u
rk
is
h
influences
begin
to
pie
up h ere t h o u g h t so, toopen ses up to $150.00.
M em bers su ffe rin g fro m con su m p tio n
All m e m b e rss of th e H a p p y you speak of help ? W h a t is th e use t a l k i n g ? W h a t can th e p redo m in ate.
T
h
ro
u
g
h
th
e
shall no t be en title d to sick b e n e fits befo re six m o n th s a f t e r
Go-Lucky Lodge No. 195 S. S.
fly do a g a in s t t h e whole hive of b ees? N o th in g . Do you th in k w indows we ca tc h glim pses of
NATU RA L ERROR
ad m is s io n .”
t h a t t h e c lo ister’s s e r v a n ts can come to o u r re s c u e ?
They t h e S lavonian wom en w ith th e i r C. U., B a rb e rto n , O., a r e urged
\
y
i
f
e : “ Well, t h e m a id ’s #
F o u r e r r o r s w e re discovered in a rtic le X X X IV a n d said
could no t come even if th e y would like to, because t h e T u rk s in n u m b e ra b le p ettic o a ts , tig h t to a t t e n d th e n e x t m e e tin g on Said you insu lted h e r over t i
e r r o r s a r e h e re b y c o rrec te d to re a d a s fo llo w s :
a r e no do u b t b esiegin g t h e m o n a s te ry as well. B u t supposing bodices, an d finely em broid ered T u e sd a y ev e n in g J u n e 11th at telephone.”
A R T IC L E X X X IV .
t h e y could com e o u t to hel pus, t h e y a r e n o t so foolish as to w h ite h a n d k e rc h ie f s
on t h e i r 7 :30 s h a r p .
H u b b y : “Too bad— I thoUČ1
R a te s f o r m e m b e rs in s u re d fo r d e a th b e n e fit and b en e fit
W e h a v e quite a fe w i m p o r t ­
leave t h e i r s h e lte r a n d come o u t to be s u re ly killed. T h e y also heads an d shoulders, of Slavon­
I
was
ta lk in g to you.”
fro m th e disab ility fund.
know well t h a t t h e i r a s s is ta n c e would a m o u n t to n o th in g. My ian m en in t h e b a g g y black a n t su b je c ts to discuss a n d w a n t
Age nearest B irthday:
frie n d , a n o t h e r s t r a n g e ev e n t h a s o cc urred too. W e s e n t th r e e t ro u s e rs, t h e b r i g h t s a s h and all m e m b e rs to be pre sen t.
GOOD D E F E N S E
$250 $500 $1000 $1500 $2000
M em b ers a r e also requ ested
m en o u t of h e r e la s t n i g h t to look fo r help. One m an w as to red fez of t h e T u rk is h a ttir e .
“ W a lte r!
W a lte r!
^
21
- .$ 1 .2 6
to p a y u p all dues a s we w a n t
go up to t h e C astle K ozjak. T h e L ord h im s e lf w e n t to th e
A t la s t B e lg rad e—
a re b u rg la r s
in th e
................:....................
-.$ 2.53
26
- .............
tr!l
o u r books c lea r f o r th e sixC astle Macerol. One č f t h e s e r v a n t s w e n t to t h e Cloister. And
T h e y ’re down
in t h e P811'
46
$0.86
(To
be
C
ontinued)
m
o
n
th
re
p
o
rt.
none of th e m h a s r e tu r n e d . W h a t do y.pu suppose h a s happened
e a tin g up m y pies.”
R a te s fo r m e m b e rs in su red fo r d e a th ben efit, benefit, b ene­
o ------------A 100% a tte n d a n c e is desired.
to t h e m ? I ’ll tell you w h a t h a s happened. T h e y e ith e r been
“ Well, w h a t do we care'
f i t fro m th e disability fu n d a n d $2.00 daily sick b e n e fit:
M a r y H iti, T r e a s u r e r .
c a p tu r e d and a re now p ris o n e r s in th e T u r k is h camp, or th ey
C
O
N
C
L
U
S
IV
E
E
V
I
D
E
N
C
E
long
a s t h e y don’t die in
A ge n e a r e s t B i r t h d a y :
-------------- o -------------h av e been killed and t h e i r bodies a r e now lying w h e re th e y will
house?”
$250 $500 $1000
$1500 $2000
rot, some place in an open field. My d e a r n eig hbo r, t h e ”e is no
Colored R ookie: “ I ’d like to
A hypocrite is one who ap­
...................................................._ ......... -...........-....$ 5 .9 0
41 _
one in th e world t h a t could help us, an d I am positive t h a t be­ h av e a new p a ir of shoes, s u h .” pears to be ivhat he isn’t.
WHY BOTHER
A rtic le X X X V co n ta in s one e r r o r and said e r r o r is h ereby
*
fo re n ig h tfa ll you an d I shall be no m o r e ! ”
S erg ean t:
“ A re y o u r shoes
/f
P ro fe s s o r :
“ Can you P
co rre c te d to re ad a s follow s:
“ M ay God help us if i t be H is w ill!” replied t h e o th e r man, w o rn o u t ?”
There is no sense in anticip­ t h a t th e s q u a re of th e r
A R T IC L E X X X V .
s h a k in g h a n d s w ith his neigh bor, and th e n le ft th e place and
“ W orn o u t!
Man, th e b ot­ ating a large membership in
te n u se is equal to th e si111’
W hole L ife Insurance. M o n th ly r a te s f o r M o rtu a r y A s ­
w e n t to t h e o th e r crowd, w h e re t h e m en w e re en g a g ed in sim ­ tom of m a h shoes a r e so th in your lodge if you are going to
th e s q u a re s of t h e two sl
s e s s m e n ts P a y a b le fo r 20 C onsecutive Y e a r s :
ilar conv ersatio n.
A h can s te p on a dim e an d tell forestall any efforts to get neiv
of th is t r i a n g l e ? ”
Age a t e n try :
“ May God’s will be so long a s He be m erc ifu l to o u r souls! w h e th e r i t ’s leads o r t a i l s ! ”
members.
S tu d e n t :
“ I don’t h»ve
$250 $500 $1000
$1500 $2000
The life on th is e a r t h is one co ntin uo us s tru g g le fo r existence,
prove i t ; I a d m it it.”
22
- - ..............
$3.46 an y w ay . T h e life above t h e clouds h e r e a f t e r m ay be b e t t e r !
A R T IC L E X X X V II, Section 1, subdivision “ g ,” should read T h e r e fo r e m ay His will p re v a il!” said t h e m an, a n d th e n took L o rd of th e C astle Macerol w as no longer w ith th em , because
th e T u r k s had c a p tu r e d him t h e previous n ig h t.
SH ILLY-SH ALLV
as follows:
a s e a t on th e g ro u n d beside a sm all fire, a n d th e n a g a in sat
T h e T u r k s f o u g h t like savages. I t w as n o t only th e g re e d i­
“ g ” F o r p e r m a n e n t loss of over 50 p e r cent, of th e use of a b se n tm in d ed ly .
“ Ah h e a rn tell,” s a id ^
ness f o r w e a lth a n d th e hope of c a p tu r in g t h e C h ris tia n s t h a t
one a r m or leg $100.00.”
In th e e a s t t h e daw n w as glowing, and th e n i g h t w as p a s s ­ in sp ired th e m to f i g h t so ferociously, b u t it w as also t h e T u rk is h to Cal, “ d a t you all’s gwi»e
A R T IC L E X X X V III, Section 4, should re ad as follows:
ing aw ay f a s t e r and f a s te r. T he m en in t h e C h ris tia n cam p religion t h a t u rg e d t h e m to r a v a g e t h e C h ris tia n s . T h e T u rk s pay m e d a t dollar you o "'eS
“4. New m e m b e rs shall no t be e n title d to o peratio n bene­ w ere very busy.
LM
How ever, t h e r e w as still m o re life in th e believed t h a t i t w as t h e i r solemn d u ty to f i g h t a g a in s t every Is y o u ? ”
f i t s befo re six m onths a f t e r t h e i r adm issio n into t h e U nion.” T u rk is h camp, a s d u rin g t h e n i g h t t h e T u rk s h a d c o n c en trate d
“ A h a i n ’t s a y in ’ Ah a 1
one w ho was n o t a M oh am m edan.
T h e y also believed t h a t
Since t h e S lovenian *t e x t of t h t B y -L aw s is a u t h o r i t a t i v e all t h e i r small g ro u p s of soldiers s c a tte re d t h r o u g h o u t t h e p ro v ­
said Cal.
th e ir r e w a rd in t h e n e x t world w as to be m u c h g r e a t e r if they
a n d deciding a n d since t h e e r r o r s in said t e x t a r e fo u n d only ince t h e p revio us day. T h ey had t h e idea t h a t g r e a t w ealth
“ A h a i n ’t a s k
you,’ ^
die in t h e w a r w ith t h e e n e m y of t h e i r religion.
in t h e scale of r a te s , t h e c o rrec te d scale h a v in g been a lre ad y a nd m a n y precious t h i n g s w ere sto red in th e m o n a s te ry , and
W ash , “ is you a i n ’t. ^
A y o u n g and tall ja n is s a r y , p a rtic u la rly , w as poun din g the
s e n t to all local lodges, it will not be n e c e s s a ry t o p r i n t e x t r a th e r e f o r e th e y c o n c e n tra te d all t h e i r fo rces a g a in s t th e C h ris ­
you a i n 't you is.”
C
h
ris
tia n s in a m o st ferocious m a n n e r.
W h e re v e r he cam e
copies of th e s e co rrectio ns, b u t t h e officers of local lodges a r e tia n s w ho defen ded th is p a r tic u la r place, so t h a t t h e y m ig h t
h e r e w ith re q u e s te d to re a d th e s e co rre c tio n s a t t h e m e e tin g s conq uer th is neighboi’hood, c a p tu r e t h e m onks, a n d th e n con­ w ith his com rades, th e' fe a r-s tric k e n C h ris tia n s in th e ce m e tery
P R O B L E M IN COA^,
behin d t h e walls w ere compelled to r e tr e a t . M any a m a n who
a n d be guided accordingly.
“ J o h n n y ,” said th e te* ,1
fis c a te th e precious w ealth of t h e m o n a s te ry . T h e re m a y also
p u t up a d efen se a g a in s t t h i s tall ja n is s a i’y fell p r o s tra te , and
F r a te r n a lly ,
“ if coal is $14 a ton a*1
have been a n o t h e r re ason w hy th e T u rk s h ad d e te rm in e d to
n e v e r a g a in h e aw oke alive. T h is y o u n g ja n i s s a r y was alm o st
A N T O N ZB A Š N IK , S u p re m e P re s id e n t SSCU
p ay th e dea le r $65, ho'^
c a p tu r e t h i s place before th e y began to w age t h e i r ca m pa ign
a head ta lle r fro m a n y one of his c o m r a d e s ; he w as a h a n d ­
--------------- o ------------------tons will be b rin g you? ym
f a r t h e r into th e provincce. T h e y m ay have been a f ra id to leave
som e y o u n g m an, b u t fierce in action.
VACATION WRITERS
SLOVAK BOY W INS
“ A little over
three ^
t h e C h ris tia n forces behind th e m unm olested fo r f e a r t h a t th ey
I t w a s G eorge Kozjak,. M a rc u s’ son, th e Slovene ja n is s a ry .
ARCHITECTURAL
Now t h a t v acation is n e a r m i g h t a t t a c k th e m fro m behind an d p e rh a p s block t h e i r way
m a 'a m ,” said J o h n n y Pr
P oor fellow, h e did n o t know t h a t he w as f i g h t i n g a g a in s t his
PRIZE
ing fo r m a n y of o u r y o u th fu l going home. T h e y m a y also hav e been so d e te rm in e d an d a n x i­
b r e th r e n and a g a in s t his n a tiv e land. W ho could have told him l y '
rt
Em il L a ty a k , a Slovak boy m e m b e rs we hope t h a t th e y ous to co nq u e r t h i s place so t h a t th e y m i g h t c a p tu r e m any
“ W hy,
Jo h n n y , th a t *
t h a t ? W h o could h av e in fo rm ed him t h a t t h a t w as t h e land
of Chicago ,won t h e f i r s t prize will h ave lots of tim e a n d w r i t ­ y o u n g a n d h e a lth y people h ere an d ta k e th e m to .slavery in
r i g h t , ” said th e teach#- /1
upon w hich trav e lle d t h e m an w ho was t h e f i r s t who h ad had
in t h e an n u a l a r c h i t e c t u r a l con­ ing m ate ria l, a n d com bine th e T u rk e y .
“ No, m a ’am I know 1 ,>(
T h e ir o bject an d p urpose in inv ading t h e Slovene
pro fo u n d affection and love fo r h i m ! W ho could h ave told him
t e s t s held by th e public h igh tw o w ith th e re s u lt of some province w a s two-fold, nam ely, to rob an d to c a p tu r e y oung
r
i
g
h t , ” said Jo h n n y ,
t h a t he w as f i g h t i n g f o r th e w ro n g p rin cip les? H a d t h e j a n i s ­
schools.
T h is is t h e second p le a s a n t lite fa r y p ro d u c ts for folks. How ever, th is th e y could not accom plish e v e ry w h e re as
all
do it.”
s a r y know n t h a t , he su re ly would h ave t u r n e d his sw ord upon
y e a r t h a t he h a s t h i s d istin c ­ r e a d e r s of t h e N ew E ra .
t h e people t h r o u g h o u t t h e c o u n try h ad been w a rn e d by t h e
his b lo o d th irs ty com ra des!
tio n s. H e s u b m i t t e d a p e r s p e c ­
W hen a m e m b e r g e ts an im ­ b u rn in g piles and blazing co nfla g ratio n , w ere m u ch b e t t e r p ro ­
announcem e^
.
T h e fire did n o t blaze o u t of his eyes a s it did out of th e
tiv e a n d plans f o r a five-room pulse to w rite, t h e b e s t t h i n g te c te d or h ad found re fu g e in t h e woods. B u t t h e T u rk s knew
eyes of h is c o m ra d e s ; nor did he long fo r ro b b e ry and fo r th e
Rock S p r i n t
h o u s e w h ich a n y seasoned a r ­ to do is to g e t a pad a n d th e t h a t in th is p a r tic u la r place th e y could c a p tu r e m a n y young
c a p tu r e of th e C h ris tia n s . He m erely f o u g h t face to face a g a in s t
Mr. A nton Subelj > ^ ^ 1
c h ite c t m i g h t be p roud of.
pen.
Of cou rse it is know n folks a n d ta k e th em to T urk ey .
his enem y, in such f i g h t he w as a fierce w a rrie r.
baritone, will give a co’1
W
h
e
n
th
e
m
o
rn
in
g
was
ap
pro
ach
in
g
,
th
e
T
u
r
k
s
ag
a
in
s
u
r
­
t
h
a
t
f
i
r
s
t
of
all
so
m
e
th
in
g
to
E D I T O R ’S N O T E
I t is und ersto o d t h a t he w as f i g h t i n g fo r t h e w ro n g princi­ th e
Slovenski
Do&’^ e ■
C o rre c tio n s of th e E n glish, w rite ab o u t is necessary. T hen ro un ded th e c h u rch used by th e C h ris tia n s a s t h e i r m ilitary ples.. B u t is it possible t h a t t h e seed sown in his h e a r t by th e
S
p
ring
s,
W
yom
ing,
on pf
Slovenian and C ro a tia n t r a n s l a ­ only a good b eg in n in g a n d con­ c a m p ; a n d now th e b a ttle began to ra g e m o st ferociously. T he good people in his y o u n g d ay s h a d n e v e rth eless re m a in ed in his
n in g of J u n e 15th.
tio n s of t h e by-law s hav e been clusion is needed since it is a p e a s a n ts e x e rte d t h e i r la s t s t r e n g t h . T h ey c o n tin u ed repulsing h e a r t w ith its la s t root. Could t h e T u r k s no t have destroy ed
is cordially invited to
t
h
e
T
u
r
k
s
as
men
do
w
hen
th
e
s
tr
u
g
g
le
b
etw
een
life
and
death,
m a d e a n d a r e pu b lish ed in th is sim ply m a t t e r to fill in w ith
in him his e n tire h u m a n feeling, or, is it possible t h a t all good
Y o u rs v ery tru ly .
(i
w
hen
t
h
e
i
r
last
d
esp
e
ratio
n
gives
th
e
m
th
e
w
o
nderfu
l
s
t
r
e
n
g
t
h
issu e of th e New E ra . I t would t h e s u b je c t if it is n e a r you.
qu alitie s h e h a d ev er learn ed h a d no t y e t been com pletely ob­
✓
f
o
r
1
------------- o------------w hich m a k e s a hero o u t of an o r d in a r y soldier.
be a d v i s a b l e f o r e v e r y m e m b e r
F a n n ie
lite ra te d fro m his m e m o ry ? God only know s!
The greatest affliction of
T h e b ra v e p e a s a n ts m i g h t still have re p u lse d t h e enemy
to e i t h e r sav e th e e n tire copy
T h e p e a s a n ts w ere g e t t i n g e x h a u s te d . T h ey could no longer
R eco rd ing S ecretary . g(l
of t h e p ap e r o r c u t t h e section any lodge is its “ d e a d m e m - successfully h ad th e y had am o n g th e m s e lv e s m en capable of f i g h t s u c c e s s f u l l y nor block t h e h o le s .in th e walls.
a s s is tin g th em and i n s tru c tc in g th e m how to fig h t. B u t th e
S ta rs, Lodge No. 202 *■
bers”
(Jo bo continued).
Referred to o u t of t h e p aper.
Fifteenth Century Story Of The Slovenian
Home-Life.
—
I
NOVA D O B A J JU N E 5TH 1929
ja j o in g a palijo. Žgoče se ga [s to k a iz solz.
“ Tudi omenila ljubeče boža in kliče. Ko dekle ga je zelo težko opazovati. Od
oklepajo
in p re p le ta v a jo
vse sem ji že — ”
naposled o d pre oči, je zbegano s o ln c a j e M e r k u r o d d a l j e n le
n jego ve m isli . . . T ri s in o v e' “ K o m u ? —- K a j ? ” s t r m i P e r ­ in p re s tr a š e n o .
S slabotnim j -°>5 tiseč m ilj in m u o b r a č a v e d
mu je vzela vojna. Č etrti, n a j ­ nač.
glasom d ah n e p a r besedi in zač­ ! no le en o s t r a n , t a k o , d a j e na
m lajši, Jo što v zadnji up, se je
N A JST A R E JSI NEODVISNI
“ M alki,” s e iz trg a Jeri. “ Saj ne jo k ati.
i t i s t i s t r a n i vedno dan, n a naSL O V E N SK I DNEVNIK
bil m alo pred svečnico p o n e s re ­ v e š : ženske im am o za to d r u ­
“ Tiho, tih o ,” tolaži P ern a čk a, | s p r o tn i pa noč. Z v e z d o z n a n c i
V A M ER IK I.
A n glešk o spisal R. L. S T E V E N S O N
čil v gozdu. N a s t r e š j e n a hiši gačn e oči —
“
ne
s
m
eš
tak
o
—
”
so
d
ijo
,
d
a
p
l
a
n
e
t
M
e
r
k
u
r
n
im
a
J e najbolj razširjen
Poslovenil J. M.
je bilo slabo, pa je hotel P ern a č
lis t v A m erik i; don aša vsa*?
J o š t a sp releti zona.
P o te m :
o z r a č j a , in k e r se p ri v ro č in i
še vse pop rav iti, d a bi bilo Lon je sv eto v n e n ovosti, nai*)0!'j
“ J e L o v r e to v ? ”
“ Slišiš, bolna si, J e r a , ” rahlo
6G0 s t o p in j to p i svinec, j e u m ­
izvirn a poročila, iz stare <io®
v re tu laglje, ko bi prevzel go­ prim e ženo za roko. “ Vročina
v in e ; m nogo š a le in prevode1
M alk a p rik im a.
ljivo, d a t a m ni m o g o č e ž i v l j e ­
sp o darstvo . Po drči- s ta s p r a v ­ te k u h a . — P r e u tr u d ila si se —
m anov n ajb o ljših pisateljev.
“ N isem m a ra la delati s ra m o ­ n j e v n a š e m sm islu . P r e d m e t ,
ljala jelove hlode v dolino, ko Malko pokličem, da ti s k u h a t e ,” je p o ja s n je v a la s plahim
(N a d a lje v a n je )
ki t e h t a n a z e m l j i 150 f u n to v ,
ga je zgrabilo.
tav žen trož, kajn e,
Jera?
In glasom , “ne ra jn e m u ne vam, bi t e h t a l n a M e r k u r j u le 40 in
in p ričeli ga bom o pošiljk'
“ Oče!” j e še kriknil in divje j bezgova l is tja ti p rinesem . — pa sem hotela z malim vred za
K o so videli, d a j e v o z ila l a d j a sv o jo p o t d a l j e in se je
pol f u n t a .
V sa p ism a n a slo v ite n>:
v e d n o o d d a l j e v a l a iz slišn e d a l j a v e , j e e d e n iz m e d n jih — obupno zavil oč;, pa je zdrvel! To hladi — ”
njim .
Do s m r ti o b u p a n a sem
pod
hlodom
navzdol.
V
seg
a
j
I
Hgosloianska Kat. Jednota, ki GLAS NARODA
n e v e m , k d o j e bil — skočil s h r i p a v i m k r i k o m n a n o g e, p o t e ­
“ R es,” si opom ore J e r a , “po prosila o d p u šč a n ja n je g a in vas.
g nil p u š k o k r a m i t e r u s t r e l i l ; krogl.ia j e ž v i ž g a l a m im o Silver ra z m e s a r je n e g a je p ritira lo v Malko pojdeva — ”
210 W. 18!h St., New Vork, IH
—- T ed a j m e je prehitelo. — V ’<■ dobra za t>as, j e dobra tudi za
dolino, k j e r g a j e našel P e rn a č
j e v e g la v e in p r e d r l a g l a v n o j a m b o r o .
“ Saj g re m ja z ,” meni Jošt. bolečini sem se po tem izg ubi­ rt\še prijatelje.
Nič si! “ Ne, oba p o jd ev a,” plam teče la — ”
P o te m d o g o d k u sm o sto p ili v z a v e t j e o g r a j e , in ko sem v z a d n jih v zd ih ljajih .
če z m a lo č a s a z o p e t p o g l e d a l i z z a n je . jih ni bilo več n a svo­ n is ta m ogla reči oče in sin v hiti J e r a in plane iz postelje.
“ Revica m oja, kako le m o­
j e m m e s tu in p e š č e n pom ol n a m .je v n a r a š č a j o č i d a l j a v i k m a ­ slovo, niti besedice za t a s t r a š ­ N a e n k r a t je zdaj
reš
m isliti k a j ta k e g a . — Saj
živ ah n a v
lu izginil i z p r e d oči. S te m j e bil k o n ec v sem u in p ro ti p o l­ ni, dolgi ra z s ta n e k . S am o:
je
n
a
š a kri. — Ves čas sem sluk r e t n j a h in odločna.
“
O
č
e
!”
d n e v u se .je v m o j e nepopisl.jivo v e s e lje p o g r e z n il tu d i n a jv iš ji
Med oblačenjem j i J o š t za u ­ jlila — ” m eh k o tolaži J e r a .
NA
To je bilo L ov reto vo slovo in pa svoj privid.
P re v id n o s p ra v ijo n ato otročv r h O t o k a z a k l a d o v v m o d r o m o rje .
P e rn a č k a se
i nico v hišo.
N a m j e t a k o zelo p r i m a n j k o v a l o m o ž, d a j e m o ra l v sak oporoka.
zdrzn e:
Z daj, ko gled a P e rn a č od m e­
J o š t s tr m i in ne m o re ra z u ­
n a k ro v u p o m a g a t i — s a m o k a p i t a n j e le ž a l n a z a d n j e m delu
“ H itiv a, Jošt, m o rd a j e še
meti. V s a k a beseda, ki jo iz­
l a d j e in d a j a l s v o ja p o v e l j a : č e tu d i m u j e bilo že p r e c e j bo lje, sečine o ž a rjen o sinovo sliko na čas — ”
liki težko
j e v s e e n o še p o t r e b o v a l m iru . O b rn ili sm o se p ro ti n a j b l i ž j e ­ steni, se d ra m i trp k o s t z novo
Mož skom igne z ra m e n i. Že­ govori, m u odpade
katerega priredi
v njeg o v em
srcu. nino ved e n je m u je n e p o jm lji­ brem e.
Malka se blaženo n a ­
m u p r i s t a n i š č u š p a n s k e A m e r ik e , k a j t i b r e z novih m o r n a r j e v !sv ežostjo
si nism o u p a li vo ziti n a r a v n o s t d o m o v , in z a to sm o bili vsled K aj hoče m rtv i sin od njega, vo. Z beg a n p rik im a in odide z sm ehne, ko č u je P ern a čevo p ri­
St. 137 J. S. K. J.
n a s p r o t n i h v e tro v in n e k o lik o v e č jih v i h a r j e v p o p o l n o m a iz­ da g a je p r a v k a r ta k o čudno ženo, ki se tak o trese , da jedva povedovanje.
obiskal
V!
.
.
.
“ O vem ,” pravi, “ L ovre m e
drži svetilko v rokah.
č r p a n i , ko sm o d o s p e li t j a .
Bled
in
p
r
e
s
tr
a
š
e
n
je
bil
p
r
i
­
je
imel ra d — ”
V
veži
P
e
rn
a
č
k
a
p
rislu
h
n
e.
S o ln c e j e r a v n o z a h a j a l o , ko sm o v r g l i s id ro v zelo lep em ,
NA PR O ST O R IH JU G O SL O V A N SK E G A DRUSTVENEG
šel
Lovro
k
n
je
m
u
,
k
a
k
o
r
z
J
e
r a ihti, J o š t m ežik a in čuti
“ Ali ni n e k je z a jo k a lo ? ”
okoli in okoli od z e m l j e o b d a n e m p r i s t a n i š č u ; n a m e s tu so
DOM A, REC H A R AVE., EU C LID VILLAGE
“ M ačke,” meni J o š t, v end ar vlažno toplino v očeh, ko v zd ih­
n a s o b d a li čolni polni z a m o r c e v , m e h i k a n s k i h I n d i j a n c e v in dolgega pota je sp eh a n stojni
Cenjano slovensko občinstvo iz Clevelanda in okolice je vi
p re d e n j in d a h n il:
ne:
se na s k riv a j p re k riža.
no vabljeno da naš piknik poseti. Seveda so še posebno
m u l a t o v , ki so p r o d a j a l i s a d j e in z e l e n j a v o in se p o n u j a l i , da
“ Moj
o t r o k ! — Oče,
moj
ljeni vsi bratje in sestre J. S. K. Jednote. Vsi rojaki, k
' ‘T ak to je bilo — ”
Žena odkim a, še e n k r a t p r i­
se p o t a p l j a j o z a m al d e n a r .
Z d r a v n i k in s o d n ik s t a s to p ila
željni veselja in zabave, so dobrodošli, in za vse 'oo d<
o t r o k !”
D
a
lje
ne
more.
B
abica
veno­
s lu h n e in zavije v po dstrešn o
razvedrila.
n a s u h o , d a p r e b i j e t a t a m v e č e r, t e r s ta v z e l a m e n e s seb o j.
Ko ga je hotel v p ra š a ti, k aj sobo, k j e r spi Malka.
Prostor piknika je pripraven za vsak letni čas, zato se
S un ko­ m er zapored z a tr j u je , da kaj
K m a l u s t a se s e z n a n i l a s k a p i t a n o m n e k e a n g l e š k e b o j n e l a ­
piknik vrši na dan Iti. junija v lepem ali deževnem vrem
želi s tem , se je J o š t P erna č vito od pre v r a ta in posveti v ta k e g a še ni nikoli slišala in ne
Ceste so tlakovane skozi do prostora. Pravzaprav se kraj
d je , se z a č e l a p o g o v a r j a t i , š la ž n j i m n a n je g o v o l a d j o in so,
oznojen zavedel, da leži v po­ izbo, to d a deklina p o stelja je doživela.
med Slovenci ne im enuje več Euclid Village, ampak • Ljul
d a p o v e m n a k r a t k o , t a k o d o b ro z a b a v a l a , d a se j e že svital
na". V Ljubljano pa že velja priti na piknik. Tam se dobi
s telji poleg žene.
“ N a š bo,” ko nča J e r a in s
prazna. J e r a se zgrozi in k r i k ­
boljša jedila in pijače in izvrstni igralci igrajo vesele pos
d a n , ko s t a se z o p e t v r n i l a n a H is p a n io lo .
O tro k ? — L o vretov o t ro k ? ne. S v etilk a ji z d rk n e iz rok toplim
nice. Vsak, mlad ali star, se bo lahko zavrtel, če ga bo v
nasm ehom
ogleduje
Ben G u n n je bil na k ro v u in k a k o r h i t r o n a s je zagledal.
lilo. In vseh okrepčil bo lahko deležen, če jih bo poželel,
— Ne, ne, to so bile s a n je ! Lo­ in se žvenketa,ie ra z b ije na tleh. k re p k e g a fa n tič k a .
čet.ek piknika ob dveh popoldne.
n a m je začel s čudovitim i obrazi p rip ovedov ati novo zgodbo.
vretov o t r o k ! — Kaj bi se r a z ­
Vse zabave željne vljudno vabi na ta piknik
M alka se j i zahvali z očmi.
V tem i je k n e J o š t :
S ilv e r je p o p ih a l! Iz p o sta v lje n i je p rip u s til, d a j e v m alem čol­
b u rja l z a rad i s a n j ? !
K je naj
Odbor " Ju tran jih Z veid ”Ko
se
vzd
ram
i
ju
tr
o
,
se
zib­
“J
e
r
a
—
”
nu p re d nekoliko u r a m i s k riv a j o d š e l ; in s e d a j n a m je za g o ta v ­
bi bil L o vre vzel o t r o k a ? ! . . .
lje
m
lada
m
a
ti
v
snu.
K
ra
j
n
je
Z
ro
kam
i
lovi
ženo
in
stopica,
ljal, d a je sto ril ra d i te g a , da n am o h ra n i n aše življenje, ki bi
N e u m n o s t! —
da h re šče steklene č re p in je pod spi dete. S re č n a M alka pa š e ­
bilo gotovo izgubljeno, če bi t a “ mož z eno nogo” ostal n a krovu.
P olagom a se j e P e rn a č pomi- n jeg ovim i okornim i šk ornji.
peče d ra g e m u , kako j e rešila mnrnmTTrmtnrHnmTin mrmmtTrTmmmtTTmmmmtmuTrtTmTmtt***^
V e n d a r to ni bilo vse. P o m o rsk i r o p a r ni odšel p r a z n ih rok.
til. L u no je za hip zakril ob­
n
jo in o tro k a n je g o v a n e u m r­
J e r a je c lja :
N eo paženo j e p re ž a g a l sten o t e r vzel eno izmed vrečic zlata,
lak in v sobi je m im o g red e spet
ljiva
ljubezen.
“ Ali ti nisem re k la — ”
v re d n o m o reb iti t r i ali š t ir is to g in ej, d a si p o m a g a n a s v o jih nazavladala popolna tem a.
J
o
š
t
sedi ob vznožju postelje
P e rn a č ne ve zdaj nič več.
d a l j n i h p o to v a n jih .
Slovenski Javni Notar
N a Jo što v i desni je globoko,
in
se
za
hip izgubi. T edaj vi­
“ N ik a r no,
J e r a , ” v zdih uje
M islim , da sm o bili vsi veseli, da sm o se g a ta k o po ceni
5400 B u tle r S tr e e t
P itts b u rg h
e n a k o m e rn o dihala n je g o v a že­ brez moči. K a k or v črni m reži di L o v re ta , k a k o se skloni nad
iznebili.
na. S t a r a lesena u r a je š k r i ­ j e sredi te
čudne zagonetke. otro ka.
Izd elu je p oob lastila, kupne pogod be, p ob otnice V3ake v r ste, oVot
No, n a j končam svojo povest! N a je li smo nekoliko m o r n a r ­
v se druge v notarski p osel sp ad ajoče dok um ente, bod isi za Am®r
pa je t i k t a k a l a na steni. Z vi­ “ V erjem i, da si bolna,” v z d ih u ­
“Lovre!” plane oče kvišku,
jev , imeli ugo dno vožnjo in H is p a n io la je dospela v B ristol r a v ­
stari kraj. P išite ali pridite osebn o.
s o k e g a j e s e n a za hišo se je je, a sam n e v e r ja m e svo jim be­ toda sin a ni.
Le solnčni ža­
no, ko je. gospod B landly začel m isliti, d a bi p r i p r a v il pom ožno
p a r k r a t oglasil čuk.
N a vasi sedam.
rek p o lju b lja rdeča lica P ern a ladjo. S am o p e t rriož še j e Vrnilo od onih, ki so od rin ili na
je d o lg o č a s n o ' zateg nil pes in
“Mogoče je šla p og ledat k ži­ čevega v n u čk a . . .
m o rje.
“ P ija č a in v r a g s t a p obrala o stale,” in še celo p ra v d rug i in t r e t j i se m u j e od­
---------PREKAJENO MESO
vini,” se zdajci domisli in od­
im en itn o , č e ra v n o se n a m ni godilo t a k o slabo, k a k o r oni ladji,
S u n k e , p l e č e t a , ž e l o d c e in k l o b a s e , v s e i z d e l a n o i n p r e p a r i r a n o P ° 1
zval.
Leno cvileče la ja n je se tav a v tem i po stopnicah.
G
orko
podnebje.
s t a r o k r a j s k e m nač in u , d o b ite pri
o k a te r i so p repev ali, d a se je od p e tin s e d e m d e s e tih m o r n a r je v
!je ko k rik po šasti m ešalo s š u ­
V p o le tn ih m e s e c ih k a j r a d i
“H
itiv
a
,”
o
p
o
m
in
ja
J
e
r
a
in
SLOVENE PROVISION CO..
vrnil sam o eden!
m en jem b rz e g a potoka in s še­ je že zunaj.
to ž im o o vročin i, če se le n e k o ­
3452 In depend en ce Ud., C leveland . O.
|
V sak do je dobil b o g a t delež z a k la d a t e r g a v p o ra b lja l m odro
P r e p r i č a j t e s e o f in i k a k o v o s t i n a š č g a s u h e g a m e s a .
Pridite,
lesten jem l is tja po v rtu .
S hlevca se s p et oglasi pete- liko p o tim o . V se d r u g a č e pa
( n a B r o a d w a y 1 3 5 3 - M ) al i p i š i t e .
ali n esp a m e tn o , k a k o r je bila ra v n o n je g o v a n a r a v a . K api tu ■!
Skozi polodprto okno je d a h ­ linji klic. Mož in žena s to p a t a bi šele bilo, da n a s je usoda po­
S m o le tt n e vozi več po m o rju . G ra y im a d e n a r in je vstopil v
nil v sobo m lačen v e te r in po­ naglo p ro ti hlevu, to d a v r a t a s a d i l a n a p l a n e t M e r k u r , k j e r
p o m o rsk o šolo . S ed aj je p o d č a stn ik in delom,a la s tn ik lepe la d je ;
božal P e rn a č a po ra z o ra n ih li- j sc z a p a h n je n a .
T udi skedenj d o s e ž e v ro č in a 660 sto p in j
poleg te g a je o ženjen in d ru ž in s k i oče. K a r se tiče B en a G un na, d h .
Z A ST A V E , REG AUJE
Zdelo se m u
je k a k o r, in šu p a s t a za k le n jen a in n i­ F a h r e n h e ita , kot so s posebni­
in v se druge d ru štven e p otreb ščin e. P išite po vzorce in c r n c * 1
j e dobil tisoč fu n t o v šterlin g o v , k a t e r e je ali za p ra v il ali zgubil m ehka, b la g a roka, ki m u jo
k je r ni d u h a ne slu h a o živi mi a p a r a t i d o g n a li n a M ou nt
jaka, sob rata in v e čletn eg a trgovca (A g en cy lo r Sparton Kad'0
v t r e h ted n ih , ali bolj n a ta n č n o p o v eda no v d e v e tn a j s ti h dneh, večni D obro tn ik po šilja v t o ­
W ils o n
zv e zd am i.
P la n e l
IVAN PA JK , 24 Main St., Conem augh, P*1,
k a j t i d v a js e te g a je že zopet p riš e l p rosit. Dali so m u m esto lažbo. Z b eg a n a p o t r t o s t se je j
P e rn a č e v a se spogledata.
M
e
rk
u
r
je
približno
ta
k
e
veli­
v r a t a r j a , p r a v ono, č e s a r se je na otoku ta k o zelo o tr e s a l; Š3 počasi
je la u m ik a ti
d re m a v i
“ Še v kozolec s to p iv a,” p ravi kosti k o t lu n a in k e r j e m n o g e
vedno je živ in p ril j u b lj e n p ri d e -a k ih , č e ra v n o le ko t n e k a k n o r ­ u tru je n o s ti.
Že g a j e prevze­ J e r a . Jo k d r h t i v n je n e m g la­ b liž je s o ln c u k o t n a š a z e m lja .
ček, in j e v n e d e lja h in p r a z n i k i h im en ite n pevec v cbrkvi.
m al spanec, ko se m u je n e n a ­ su.
RUDOLF PERDAN
O
S ilv e rju nism o več čuli. T a s t r a š n i enonogi m o r n a rdom
.je a zazdelo, da ču je p rita je n o
SLOVENSKI JA V N I NOTAK
“ K ako praviš, da j e d ejal Lo­
izg in il; m islim , d a je našel svojo s t a r o ženko in živi mogoče p r i ­ s to k a n je .
Zdaj p r e t r g a n krik, v re ?
‘Moj o t r o k ! ’ — S veta
N aznan ja rojakom te okolice, da izvršu je vse v notarsko
je t n o ob s t r a n i n je in k a p i t a n a F iin ta . U p a jm o , d a je tako, potem s p e t sto k — liki klici po­
devica!— Že t a k r a t sem slutila,
sp ad ajoče p osle.
,
k a j t i njeg o v o u p a n j e na p r i j e t n o s t n a d ru g e m svetu j e bilo zelo nesrečenca.
933 E. 18Sth St.
Cleveland^ O * 1
ko g a je B og ta k o nenadom a
__________________________________________________
sk ro m n o . ..
P e rn a č se zdrzne, plane kvi­ poklical k sebi — ”
od najm anjše
___
S r e b r o v p alica h in o rožje se še vedno n a h a j a ta m , k j e r g a šku in p rislu h n e, to d a ne sliši
do največje za
J o š t m a j e z glavo. Hoče g o ­
j e zako pal F lin t, v saj k o lik or je m eni znano, in bo ra d i m ene le­ nič več.
Malce posedi, nato voriti,
to d a beseda
obtiči v
N»lvtwja irt najstarejša slovenska zlatarska trgovina v A «**^
žalo t a m n a vekov veke. N iti z voli n iti z n a jm o č n e jš im i v rv m i vstane, stopi k oknu in n a p e n ja
Z latarske predm ete vseh vrst, gram ofon e, piane in radio '
n je m neizrečena. T ako g r e s ta
bi me ne m ogel p riv e s ti n a z a j n a p ro kleti otok, in n a j h u j š e s a n je , j vid, da bi se zagleda! po v rtu .
in izdelkov dob ite pri nas.
tiho po v r t u p ro ti kozolcu. Na
ki j i h ked a j im am , so one, ko ču jem , k ak o se m o r j e z a g a n j a v j T edaj zastoče in se zgane na
FRANK ČERNE
nebu že blede zvezde in vzduh
in posameznike
njegov o o b re žje, ali p a k a d a r v s p a n ju n e n a d n o k v išk e planem postelji za n j i m :
5(133 St. Clair Ave. in 93» E . 79th St., Cleveland, O.
j e v laže n in hladen. Ob p o to ­
izdeluje lično moderna slo­
...........................................
t e r mi doni po u šesih o s tri glas k a p i t a n a F i i n t a :
“K riž božji, J o št, k je pa s i? ! ku, ki teče k r a j v r t a za kozol­
venska unijska tiskarna.
“ P i j a s t r i ! P i j a s t r i !”
Ali s l i š i š ? !”
cem,
p o šu m ev a go sto
v rbje.
(K on ec)
J o š t P e rn a č se ozre in zagle­ Vse vp re k se oglašajo po vasi
da na p o stelji sedečo ženo, ki petelini.
K riž na zvoniku se
mu p r e s tr a š e n a širi roke n a ­ sv e tlik a v mesečini. Daleč ne­
61 1 7 S T . C L A 1 R A V E .
( S i l i l ‘n ,0 d o k a z u j e v sp e h n a š i h s k u p n i h izletov. ^
proti. V m esečini je n je n ob- kje šk rip lje po cesti voz.
CLEVELAND,OHIO
še čas.
N a d a l n j i izlet p r i r e d i m o
Ivan M arijan e vic Korce.
raz g lin a s to siv in spačen od
“ J o št,
ali s lišiš ? ”
p ostan e
dne 25. junija 1929
groze.
P e rn a č k a .
s p a r n ik o m
“ T i,” se vzbudi J o š t P erna č jo p ra v za p ra v s r a m te g a . Na“Jošt,, ali s lišiš? N esreča se
Da, zd a j j e razločno slišal t u ­
p a r i š
in s tr e s e ženo, “ali si sliša la?! . 'h o m a že p re m iš lju je , da bi se seli k n am — Kje je M a lk a ? ” di on. N a senu, ki g a je vče­
f r a n c o s k e p a r o b r o d n e d r u ž b e in r o j a k o m d o b r o Po7n‘.<
pre m a gal, se obrnil in zopet za­
— J e r a — L ovre — ”
P e rn a č u se zdi vse k a k o r po­ r a j razstla l po kozolcu, k e r še XXXXXXXX1IIIXXYTTT-»»t t t t t »:
GLAVNI POLETNI IZLET POD OSEBNI*1
ks,
V es poten je od groze. D rh te spal, v e n d a r ne m ore. Poskusi š a s t n a p rik az en . K aj hoče že­ ni bilo pra v o s tro suho, je za- H
VODSTVOM
*
*
s t r m i v tem o in skoro neslišno ; u k ra t, poskusi d v a k r a t, a v s e ­ na dekli? Ali je ob p a m e t ? ! . . šum elo in čudno zastokalo.
pa p r i r e d i m o
lej zam an . V glavi mu k lju je
šepeče. P o te m p r o s e č e :
“J e r a , ali s p i š ? ” z a d rh ti p ro ­
“ Skoči po luč,” veli J e r a . Ko
dne 26. julija 1929
“J e r a , ta k bodi no! S aj nisi in ta k o je vroč in ra z g re t, da ti n j e j in jo p rim e za roko.
se P ern a č vrne, se mu šibe ko­
s p a r n ik o m
n iti m isliti ne m ore prav.
klad — ”
Ž ena se strese , go lta in ne lena.
T is ti značilni, neobliko­
ILE DE FRANCE'
Skozi p o lz a s trto okno se p r i ­ m ore govoriti. Šele čez čas si vani glas, s k a k r š n im o z n a n ja ­
Z en a se p re te g n e in v s p a n ju
•:1 0’
sp l o š n o p o z n a n radi u d o b n o s t i in h i tro s ti. T a izlet bo v ° ? ’ (t‘
z a g o d rn ja . Ves d an je t r d o de­ k ra d e m esečin a v sobo in bledo o p o m o re :
jo zem ljan i svoj vstop v živ­
n a š u r a d n i k Mr. J o h n Krecic. N je go vo p o z n a n j e p o t n iš k 1 p
ja m č i v s a k e m u veselo , u d o b n o in b r e z s k r b n o potovanje- . $
posam ezne
p redm ete.
lala na polju in zvečer je bilo osvetli
“ K a m je šla M alk a? Saj si ljenje, se izkotali iz s o m rak a .
r o ja k e , ki želijo
d ir e k t n o p o to v a n je ,
pa p rip o r o č a m o
še polne ro k e dela doma. Sicer P rek o mize in stolov šine p r a ­ jo m o ra l — v id eti!
V sam i
“ M alka,” kliče J e r a in se opo­
12; ju lija 1929 s p a r n ik o m V U L C A N I A , d ir e k t n o na TrstH*
Z a r e s e r v a c ij e p ro sto r o v , d o b a v e p o tn ih lisstov te r vsa
j e tud i dekla M alka res n a moč men medle svetlobe na vzidano t s ra jc i — je šla — m im o okna teka ob P ernačev i s t r a n i p roti rr
p o j a s n i l a pišite n a :
P
A
p rid n a, ali J e r a je že ta k a , da om arico in o bsije zapraše n o sli­ : — in klicala — L o v re ta — ”
senu, k j e r opazi m rlišk o bledo
m o ra biti do z a d n je g a pri delu. ko n ad njo. P ern a č se ozre t j a
J o š t je ves zm eden. K ak šno m ladenko.
K r a j n je se zvija
Šele o k ro g e n a js t i h je legla. in
globoko
vzdihne.
Počasi moč
vendar
im a
noco jšn ja nebogljenče in začne vekati, ko
82 CORTLANDT STREET
NEW YORK’
Z daj je t r u d n a in za sp a n a in se dvig ne tresočo žuljavo roko in j noč?! . . .
g a ošine svetloba.
ne
m o re p re d ra m iti.
'Njtmo se p rekriža.
S hlevca se
oglasi petelin.
“ M alka,” za h ro p e zdajci tudi
s p a n je j e sicer nem irno , v en d a r
“ Bog ti d aj večni m ir in po­ j J o š t si oddahne. Km alu se bo Jo št.
“ Malka, ali slišiš, Maltr d n o in globoko.
koj in večna luč naj ti s v e ti,” začelo daniti.
MIKE UNETICH
P e rn a č j e bolj in bolj n e s t r ­ toplo vzdihne in s k u ša moliti.
“J e r a , ali se ti je s a n j a l o ? ”
Dekle se ne gane.
SL
O
V
E
N
SK
I JA V N I N O T A R V R E P U B L IC ,
/
pen. K a k o r j e mož dolg in g r ­ U s tn a šepečejo pobožne bese­
J o š to v glas je bil sp lašen in
“ Po žensko sto p i,” hiti J e r a
O
pravlja
točno
in
korektno
v
se
v
n
otarsk
o
stroko
čav, je le m e h a k in tak o n e ­ de, srce j i h ne občuti. P reveč ! proseč.
P e rn a č k a s k r i j e o braz in se brž loti otroka. Z avije ga
P h o n e : 181-J, R epublic, P a .
^
m
žen, da samo- noči lahko zau pa i je spom inov nakopičenih in pre- Iv dlani in zaihti.
za silo in začne n a t o buditi H
I*
M
►
M
s v o jo m ehkobo. Celo zdaj ga } t rp k i so. Z daj, sredi noči v s t a ­ I “ Dolgo m e j e že skrb elo,” Malko.
K a k o r la stn o h če r jo M x ž i r x x xu x x x x x x x ? T x x x x x x r r
GLAS NARODA
OTOK Z A K L A D O V
Pošljite $1.00
^
VABILO
PIKNIK
DRUŠTVO JUTRANJA ZVEZDA,
v nedeljo IG. junija
ANTON ZBAŠNIK
iskovine I
T
D RUŠTVA
Ameriška Domovina
LJUBEZEN L0VRET0VE SENCE
jg S h
N a v d u š e n je r a ste
[Joseph IHantel,|
JAVNI NOTAR j
l v Ely, Minnesota, 3
p OPRAVLJA TOČt NO IN KOREKTNO
: VSE V NOTARSKO STROKO
SPADAJOČE
F
POSLE
\
\
\
g
5
l
:
i
S A K S E R S T A T E B A N K „.