ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi

Comments

Transcription

ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi
In 71/2013-36
ODREDBA
o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrajni sodnici Marjeti Kralj,
v izvršilni zadevi upnika: RADMILA MIHELIČ, Iška 38, Ljubljana - dostava, ki jo
zastopa ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN, družba za opravljanje odvetniškega
poklica, o.p., d.o.o., Taborska cesta 13, Grosuplje, zoper dolžnika: STIKING,
trgovina, proizvodnja, zastopstva d.o.o., Jurčkova c. 29, Ljubljana,
zaradi izterjave 203.285,60 EUR s pp,
na podlagi 181. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
dne 17. aprila 2015
1
ODREDILO:
I.
Predmet prodaje je celotna (1/1) nepremičnina dolžnika:
1. k.o. 226 - Sovjak (v lasti dolžnika do 1/1):
- parc. št. 41/0 (ID 483709) - vinograd v izmeri 173,00 m2
- gozd v izmeri 543,00 m2
- parc. št. 42/0 (ID 4346418) - vinograd v izmeri 5698,00 m2
- parc. št. 48/1 (ID 6248725) - vinograd v izmeri 3863,00 m2
- travnik v izmeri 522,00 m2
- parc. št. 48/2 (ID 6248724) - vinograd v izmeri 176,00 m2
- območje stavbnih zemljišč v izmeri 111 m2
- parc. št. 49/0 (ID 4902291) - območje stavbnih zemljišč v izmeri 269 m2.
2. k.o. 214 - Rožički Vrh (v lasti dolžnika do 1/2):
- parc. št. 116/3 (ID 2800051) - travnik v izmeri 100,00 m2
- travnik v izmeri 1648,00 m2
- travnik v izmeri 1177,00 m2
- travnik v izmeri 1237,00 m2
- travnik v izmeri 923,00 m2
- gozd v izmeri 681,00 m2
- parc. št. 116/8 (ID 4982628) - travnik v izmeri 35,00 m2
- travnik v izmeri 1018,00 m2
- travnik v izmeri 342,00 m2
- travnik v izmeri 593,00 m2
3. k.o. 214 - Rožički Vrh (v lasti dolžnika do 1/1):
- parc. št. 116/5 (ID 1215634) - območje stavbnih zemljišč v izmeri 1194 m2.
Nepremičnine se prodajajo po posameznih parcelnih številkah. Podatke o površini
in druge podatke lahko pridobite z vpogledom v zemljiški kataster in kataster
stavb, ki sta izvorni evidenci za te podatke. Podatke lahko pridobite z brezplačno
poizvedbo na internetni strani Geodetske uprave RS na naslovu
http://prostor3.gov.si/javni/.
II. Narok za prvo prodajo bo dne 20. 5. 2015 ob 8.30 uri v prostorih Okrajnega
sodišča v Gornji Radgoni, Kerenčičeva 3, v razpravni dvorani štev. 4.
2
III. A) Na nepremičninah je vknjižena neprava stvarna služnost:
- pod ID 11080371 z dne 24. 7. 2008 v korist Elektro Maribor d.d., Vetrinjska
ulica 2, Maribor
- pod ID 11080372 z dne 24. 7. 2008 v korist Elektro Maribor d.d., Vetrinjska
ulica 2, Maribor
- pod ID 16243345 z dne 17. 2. 2014 v korist Elektro Maribor d.d., Vetrinjska
ulica 2, Maribor.
B) Na nepremičnini parc. št. 116/5 k.o. 2014 Rožički Vrh je:
- vknjižena stvarna služnost v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 114/0
k.o. 214 Rožički Vrh
- vknjižena stvarna služnost v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 112/0
k.o. 214 Rožički Vrh.
Na nepremičninah iz tč. I te odredbe so vknjižene naslednje zastavne pravice:
- pod ID 13110110 z dne 27. 11. 2008 vknjižena hipoteka v korist Poštne
banke Slovenije d.d.-bančna skupina Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor,
- pod ID 15784745 z dne 22. 5. 2013 vknjižena hipoteka in zaznamba izvršbe v
korist Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana,
- pod ID 16148212 z dne 6. 12. 2013 vknjižena hipoteka in zaznamba izvršbe v
korist Radmile Mihelič, Iška 38, Ljubljana,
- pod ID 16388194 z dne 23. 4. 2014 vknjižena hipoteka in zaznamba izvršbe v
korist Radmile Mihelič, Iška 38, Ljubljana,
- pod ID 13140563 z dne 27. 11. 2008 vknjižena hipoteka v korist Poštne
banke Slovenije d.d.-bančna skupina Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor,
- pod ID 13141368 z dne 2. 7. 2008 vknjižena hipoteka v korist Banke
Sparkasse d.d., Cesta v kleče 15, Ljubljana,
- pod ID 13365770 z dne 31. 1. 2011 vknjižena hipoteka in zaznamba izvršbe
v korist Radmile Mihelič, Iška 38, Ljubljana,
3
- pod ID 13229038 z dne 2. 7. 2008 vknjižena hipoteka v korist Banke
Sparkasse d.d., Cesta v kleče 15, Ljubljana,
- pod ID 13364733 z dne 31. 1. 2011 vknjižena hipoteka in zaznamba izvršbe
v korist Radmile Mihelič, Iška 38, Ljubljana,
- pod Dn 269171/2014 z dne 16. 12. 2014 vknjižena hipoteka in zaznamba
izvršljivosti v korist BKS Bank AG, Bančna podružnica, Verovškova 55a,
Ljubljana,
- pod Dn 269210/2014 z dne 16. 12. 2014 vknjižena hipoteka in zaznamba
izvršljivosti, v korist BKS Bank AG, Bančna podružnica, Verovškova 55a,
Ljubljana,
- pod Dn 3365/2015 z dne 7. 1. 2015 vknjižena hipoteka in zaznamba izvršbe v
korist A.F.S., Družba za vzdrževanje in popravila motornih vozil in plovil
d.o.o., Peruzzijeva 107, Ljubljana,
- pod Dn 12437/2015 z dne 20. 1. 2015 vknjižena hipoteka in zaznamba
izvršbe v korist Poštne banke Slovenije, d.d., Bančna skupina Nove kreditne
banke Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor,
- pod Dn 32621/2015 z dne 13. 2. 2015 vknjižena hipoteka in zaznamba
izvršbe v korist Poštne banke Slovenije, d.d., Bančna skupina Nove kreditne
banke Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
IV. Vrednost prodajanih nepremičnin za
a) celotne (1/1) dolžnikove nepremičnine k.o. 226 - Sovjak:
- za parc. št. 41/0 znaša 582,57 EUR
- za parc. št. 42/0 znaša 8.436,28 EUR
- za parc. št. 48/1 znaša 6.017,40 EUR
- za parc. št. 48/2 znaša 1.393,98 EUR
- za parc. št. 49/0 znaša 55.549,00 EUR
b) (1/2) dolžnikove nepremičnine k.o. 214 - Rožički Vrh:
- za parc. št. 116/3 znaša 3.016,68 EUR
4
- za parc. št. 116/8 znaša 1.034,02 EUR,
c) celotno (1/1) dolžnikovo nepremičnino k.o. 214 - Rožički Vrh:
- za parc. št. 116/5 znaša 12.843,00 EUR
kar skupaj znaša 88.872,93 EUR (z besedo: oseminosemdesettisoč
osemstodvainsedemdeset eurov in 93/100) in je bila ugotovljena s pravnomočnim
sklepom Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni, opr. št. In 71/2013 z dne 9. 3. 2015.
Sodišče na predlog stranke, ki mora biti vložen najpozneje 8 dni pred prodajnim
narokom, na prodajnem naroku z odredbo ponovno ugotovi vrednost
nepremičnine, če stranka s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti
nepremičnine verjetno izkaže, da se je vrednost nepremičnine od prejšnje
ugotovitve vrednosti do dneva prodaje precej spremenila (4. odst. 178. člena ZIZ).
Na prvem prodajnem naroku nepremičnina ne sme biti prodana za manj kot 70 %
ugotovljene vrednosti.
Z izjavo, ki jo dajo na zapisnik pri sodišču, pred katerim teče izvršilni postopek,
ali pri kakšnem drugem sodišču, se stranke in zastavni upniki oziroma upniki
zemljiškega dolga lahko sporazumejo, da sme biti nepremičnina prodana na dražbi
tudi za ceno, nižjo od 70 % ugotovljene vrednosti.
V. Kupec mora p l a č a t i k u p n i n o v roku 30 dni od dne prejema sklepa o
domiku na račun tega sodišča št. SI56 0110 0696 4004 550, koda namena GDSV,
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X, referenca: SI00 214713, ime in naslov
prejemnika: Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, Kerenčičeva 3, Gornja Radgona.
Če kupec v določenem roku ne položi kupnine oziroma če vloga za odobritev ni
bila vložena v roku, se mu varščina ne vrne, ampak razdeli v skladu s 197. in 198.
členom ZIZ. Sodišče na predlog upnika in glede na okoliščine prodaje pozove na
plačilo kupnine drugega oziroma naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo in
dajo izjavo iz četrtega odstavka 189. člena tega zakona ter jim določi rok za
položitev kupnine ali pa s sklepom prodajo razveljavi in določi novo prodajo.
Na dražbi ne more biti kupec dolžnik (zastavni dolžnik), sodnik, izvršitelj ali kdo
drug, ki uradno sodeluje pri prodaji kot tudi ne oseba, ki po zakonu ne more
pridobiti nepremičnine, ki je predmet prodaje.
VI. Javne dražbe se sme udeležiti le tisti, ki najpozneje tri delovne dni pred dražbo
položi varščino na račun sodišča (knjiženo na računu sodišča). Varščine sta
oproščena upnik, na čigar predlog je sodišče dovolilo izvršbo in zastavni upnik, če
5
njuni terjatvi dosegata varščino, in če se da, glede na njun vrstni red in ugotovljeno
vrednost nepremičnin, varščina poravnati iz kupnine.
Varščina znaša 1/10 (eno desetino) ugotovljene vrednosti nepremičnine, tj. za
a) celotno (1/1) dolžnikovo nepremičnino k.o. 226 - Sovjak:
- za parc. št. 41/0 znaša 58,26 EUR (z besedo: oseminpetdeset eurov in 26/100)
- za parc. št. 42/0 znaša 843,63 EUR (z besedo: osemstotriinštirideset eurov in
63/100)
- za parc. št. 48/1 znaša 601,74 EUR (z besedo: šestoen euro in 74100)
- za parc. št. 48/2 znaša 139,40 EUR (z besedo: stodevetintrideset eurov in
40/100)
- za parc. št. 49/0 znaša 5.554,90 EUR (z besedo: pettisočpetstoštiriinpetdeset
eurov in 90/100)
b) (1/2) dolžnikove nepremičnine k.o. 214 - Rožički Vrh:
- za parc. št. 116/3 znaša 301,67 EUR (z besedo: tristoen euro in 67/100)
- za parc. št. 116/8 znaša 103,40 EUR (z besedo: stotri eure in 40/100)
c) celotno (1/1) dolžnikovo nepremičnino k.o. 214 - Rožički Vrh:
- za parc. št. 116/5 znaša 1.284,30 EUR (z besedo: tisočdvestoštiriinosemdeset
eurov in 30/00)
oz. skupaj 8.887,29 eurov (z besedo: osemtisočosemstosedeminosemdeset eurov
in 29/100). Varščina se položi na račun Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni, št.
01100-6964004550, sklic na št. SI00 214713, koda namena plačila GDSV, BIC,
banka prejemnika BSLJSI2X.
V primeru, ko plača posameznik varščino le za posamezno parcelo oz. več
parcel, ne pa za vse nepremičnine, ki so predmet tega postopka, mora
vplačnik varščine po izvedenem vplačilu sodišču poslati potrdilo o vplačilu
varščine ter navesti konkretno št. parcele oz. parcel, za katere je vplačal
varščino in to vsaj dan pred narokom za javno prodajo.
Osebe, ki sodelujejo na javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe sodišču
predložiti originalno potrdilo o vplačilu, iz katerega je razvidno, da je varščina
6
položena izključno na račun sodišča, kot je ta naveden v gornjem odstavku te
odredbe o prodaji. Vsak ponudnik, katerega ponudba ni bila sprejeta, tudi tisti, ki
se dražbe ne udeleži je dolžan v roku 15 dni po vplačilu varščine sodišču predložiti
podatke o računu, na katerega se mu vrne vplačana varščina.
VII. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki imajo po veljavnih
predpisih pravico pridobiti nepremičnine v Republiki Sloveniji. Fizične osebe
morajo na naroku svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico in na zahtevo
sodišča predložiti potrdilo o državljanstvu. Pooblaščenci fizičnih oseb morajo
predložiti pisno pooblastilo. Pooblaščenec pravne osebe, ki nastopa kot kupec
mora predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma izpisek iz katerega je razvidno,
da je pravna oseba registrirana in pa pooblastilo, če ni zakoniti zastopnik pravne
osebe. V primeru, da je kupec tuji državljan, se mora na sodišču javiti najmanj 3
dni pred dnevom razpisane dražbe v okviru uradnih ur sodišča.
VIII.Kdor ima zakonito ali vknjiženo pogodbeno predkupno oziroma odkupno pravico
na nepremičnini, ki je predmet izvršbe, ima prednost pred najugodnejšim
ponudnikom, če takoj po končani dražbi izjavi, da kupuje nepremičnino pod
enakimi pogoji in če najpozneje tri delovne dni pred dražbo položi varščino (1.
odst. 182. čl. ZIZ). Če predkupni oziroma odkupni upravičenec izkoristi svojo
pravico, ima najboljši ponudnik pravico takoj po končani dražbi ponuditi višjo
ceno (3. odst. 182. čl. ZIZ). Osebe, ki bi uveljavljale po zakonu obstoječo
predkupno pravico (solastniki, kmetje ...) morajo le-to izkazati z ustrezno listino
na prodajnem naroku, sicer sodišče ne bo dovolilo, da nastopajo kot kupec.
Pravice, ki ne bi dopuščale prodaje, je potrebno prijaviti sodišču najkasneje na
prodajnem naroku, preden se začne prodaja, ker bi se sicer te pravice ne moglo več
uveljavljati na škodo dražitelja v dobri veri.
IX. Nepremičnina bo domaknjena ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Če je za
sklenitev prodajne pogodbe potrebna odobritev po zakonu, bo sodišče po končani
dražbi najboljšega ponudnika napotilo, naj v določenem roku vloži ustrezno vlogo
za pridobitev odobritve in potem postopek nadaljevalo.
X. Nepremičnino, ki je predmet prodaje, si je mogoče ogledati dne 13. 5. 2015 na
kraju, kjer se nepremičnina nahaja in sicer v času od 15.00 do 17.00 ure. Dolžnik
je dolžan ogled omogočiti potencialnim kupcem vključno z vstopom v
stanovanjske in gospodarske prostore. Vsak potencialni kupec, ki se zanima za
ogled nepremičnine, mora pri tukajšnjem sodišču pet delovnih dni pred dnevom
ogleda predhodno vložiti še pismeni predlog, da si namerava nepremičnino
ogledati. Potrdilo sodišča o vloženem predlogu mora potencialni kupec pred
nameravanim ogledom pokazati dolžniku. Če dolžnik ne bo dovolil ogleda
nepremičnine, bo sodišče, na zahtevo in stroške tistega, ki se zanima za nakup te
nepremičnine, omogočilo ogled ob prisotnosti izvršitelja in drugih ustreznih
7
organov, če bo to potrebno.
Dražbene pogoje in listine, ki se tičejo nepremičnin, ki so predmet prodaje, smejo
tisti, ki nameravajo nastopiti kot kupci pregledati na sodišču med rednimi
uradnimi urami.
XI. Ta odredba o prodaji se razglasi na sodni oglasni deski tukajšnjega sodišča, na
spletni strani naslovnega sodišča in oglasni deski Upravne enote Gornja Radgona.
Upnik lahko objavi odredbo o prodaji v sredstvih javnega obveščanja. Stroški
objave bremenijo upnika. Odredba velja istočasno za vabilo na narok za prodajo
nepremičnin ter stranke in udeleženci posebnega vabila ne bodo prejeli. Za
zakonite predkupne upravičence velja ta odredba kot obvestilo o prodaji.
XII. Stranke in vse druge udeležence dražbe se opozarja, da pomeni kaznivo dejanje
zlorabe izvršbe po 216. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), kdor v izvršbi
protipravno izterja več, kot je kdo dolžan plačati ali si prilasti zmotno preplačilo
dolga in se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let. Enako se kaznuje,
kdor v izvršbi izigra upnika za njegovo terjatev z dogovorom z udeleženci dražbe.
Poskus je kazniv.
PRAVNI POUK: Zoper to odredbo ni pravnega sredstva.
Gornja Radgona, 17. april 2015
Sodnica:
Marjeta Kralj l.r.
8