ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE

Comments

Transcription

ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE
(ustavljena) In 140/2003
Pristopi: In 205/2004
In 170/2007 Pristop In 224/2008
In 308/2008 (združen z In 443/2008
In 497/2008) In 542/2008, In 49/2009
In 16/2010 (združen z In 209/2007
In 208/2009, In 231/2008, In 51/2008
In 6/2008, In 5/2008, In 3/2008)
In 493/2008 In 200/2009
VL 128523/2010 In 386/2011
VL 74317/2011 In 805/2011
In 192/2013 In 204/2013 In 205/2013
In 206/2013 In 207/2013 In 208/2013
In 239/2013 In 240/2013 In 241/2013
In 242/2013 In 243/2013
ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Tei Luciji Modrijančič
v izvršilni zadevi upnika: 1. MISTIK d.o.o., Borovec 17 , Trzin, ki ga zastopa Matjaž
Rihtar, odvetnik Ljubljana (ustavljena), 2. ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.,
Mariborska 1, Celje, 3. ATRIJ Stanovanjska zadruga z.o.o., Lava 7, Celje, ki ga
zastopa Marjan Feguš, odvetnik v Celju, 4. ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana, 5. NLB leasing d.o.o., Šlandrova ulica 2, Ljubljana –
Črnuče, 5. DC DOMINKO CENTER d.o.o., Ob Studenčnici 4, Pruj, ki ga zastopa
Stanislav Klemenčič, odvetnik na Ptuju, 6. HUSO OMEROVIČ, Cankarjeva ulica 7,
Celje, ki ga zastopa Gregorin - Štifter in Gregorin o.p., d.n.o., odvetniška družba v
Celju, 7. BANKA KOPER d.d., Pristaniška 14, Koper, 8. ZAVAROVALNICA
MARIBOR d.d., Cankarjeva 3, Maribor 9. SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, Celje,
ki ga zastopa Ivan Levec, odvetnik v Celju, 10. SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49,
Celje, zoper dolžnika: 1. KAPETAN MIRSAD, Nušičeva 6,Celje, 2. MAJ – S51
d.o.o. Miklošičeva ulica 2, Celje, 3. ARZIJA KAPETAN, Ulica Cirila Debeljaka 10,
Celje, 4. JASMINA KAPETAN, Ulica Cirila Debeljaka 10, Celje
zaradi izterjave 2.394,43 EUR (ustavljena), 5.232,59 EUR, 756,26 EUR, 220,03 EUR,
926,16 EUR, 753,91 EUR, 356,89 EUR, 43,92 EUR, 862,11 EUR, 1.915,90 EUR,
7.100,05 EUR, 808,82 EUR, 4.549,08 EUR, 808,82 EUR, 5.437,72 EUR, 1.138,71
EUR, 4.287,57 EUR, 50,07 EUR, 51,10 EUR, 140,47 EUR, 142,38 EUR, 118,48 EUR,
137,40 EUR, 268,17 EUR, 63,85 EUR 49,68 EUR, 125,87 EUR, 88,57 EUR vse s
pripadki, po 181., 184. in 188. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
9. aprila 2015
1
ODREJA:
prodajo nepremičnine na 3. javni dražbi
I.
Predmet prodaje so:
I.1. idealni delež 1/4 nepremičnine, parc.št. *68/1 (ID 1048616) in parc.št.
*68/2 (ID 1048617), k.o. 1075 - Ostrožno
I.2. nepremičnine, parc.št. 1287/1 (ID 2076863), 1288/1 (ID 4764642),
1290/1 (ID 3925588), 1292/0 (D 2413554), 1293/0 (ID 398215), 1306/0 (D
1909108), k.o. 1860 - Širje
Narok za prodajo bo na Okrajnem sodišču v Celju,
dne 13. maja 2015 ob 10:00 uri
v sobi št. 200/II, izvršilni oddelek, Ljubljanska 1 a, Celje.
II. Predmet prodaje bodo nepremičnine vpisane po vrstnem redu, in sicer bo
prva predmet prodaje nepremičnina pod točko I.1. in nato točka I.2.
III. 1. Tržna vrednost 1/4 idealnega deleža nepremičnine, parc.št. *68/1 (ID
1048616) in parc.št. *68/2 (ID 1048617), k.o. 1075 - Ostrožno znaša
20.409,00 EUR in je bila ugotovljena s pravnomočnim sklepom In
140/2003 z dne 20. 2. 2014, pravnomočnim dne 12. 4. 2014.
2. Tržna vrednost nepremičnin, parc.št. 1287/1 (ID 2076863), 1288/1 (ID
4764642), 1290/1 (ID 3925588), 1292/0 (D 2413554), 1293/0 (ID 398215),
1306/0 (D 1909108), k.o. 1860 - Širje znaša 13.857,20 EUR in je bila
ugotovljena s pravnomočnim sklepom In 140/2003 z dne 4. 6. 2013,
pravnomočnim dne 20. 7. 2013.
IV. 1. Prodajna cena 1/4 idealnega deleža nepremičnine, parc.št. *68/1 (ID
1048616) in parc.št. *68/2 (ID 1048617), k.o. 1075 - Ostrožno znaša
10.204,50 EUR. Pod to ceno se nepremičnina na 3. naroku ne bo prodajala
in se bo dvigovala za najmanj 500 EUR.
2. Prodajna cena nepremičnin, parc.št. 1287/1 (ID 2076863), 1288/1 (ID
4764642), 1290/1 (ID 3925588), 1292/0 (D 2413554), 1293/0 (ID 398215),
1306/0 (D 1909108), k.o. 1860 - Širje znaša 6.928,60 EUR. Pod to ceno se
2
nepremičnina na 3. naroku ne bo prodajala in se bo dvigovala za najmanj
500 EUR
V. Na 3. dražbi se sme nepremičnina prodati pod ugotovljeno vrednostjo,
vendar ne za manj kot za polovico te vrednosti, razen, če bi se stranke,
zastavni upniki in upniki zemljiškega dolga na naroku drugače sporazumeli.
VI. V kolikor bi na dražbi kot kupec sodeloval upnik oz. z njim povezana
oseba in bi kupil nepremičnino za ceno, ki je nižja od ugotovljene
vrednosti po čl. 178 ZIZ, pridobljena kupnina pa ne bi zadostovala za
popolno poplačilo tega upnika, se pri poplačilu tega upnika, ne glede na
dejansko višino kupnine šteje, da je upnik poplačan do višine ugotovljene
vrednosti kupnine. Povezane osebe so osebe, kot jih določa čl. 200b ZIZ. V
primeru, da je ponudnik z upnikom povezana oseba in so podani zgoraj
navedeni pogoji, mora takšen ponudnik na dražbenem naroku o tem podati
izjavo. V kolikor pa takšne izjave ne bi hotel podati, lahko sodišče
domakne nepremičnino drugemu oz. naslednjemu najboljšemu ponudniku.
VII.Nepremičnina bo domaknjena ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Če
je za sklenitev prodajne pogodbe potrebna odobritev po zakonu, bo sodišče
po končani dražbi najboljšega ponudnika napotilo, naj v določenem roku
vloži ustrezno vlogo za pridobitev odobritve in potem postopek
nadaljevalo.
VIII.Kupec mora položiti kupnino v hrambo na račun sodnih pologov v roku 30
dni od dneva prodajnega naroka na račun Okrožnega sodišča v Celju št.
0110 0696 0022 409 referenca 00-2070-140-2003, koda nakazila OTHR.
IX. Če kupec v danem roku ne položi kupnine, sodišče na predlog upnika in
glede na okoliščine prodaje pozove na plačilo kupnine drugega oziroma
naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo in dajo izjavo iz 4.odstavka
189.člena ZIZ ter jim določi rok za položitev kupnine ali pa s sklepom
prodajo razveljavi in določi novo prodajo. Iz položene varščine se
poravnajo stroški nove prodaje in nadomesti razlika med ceno, doseženo
na prejšnji in novi prodaji (191.člen ZIZ).
X. Javne dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki najpozneje tri delovne dni pred
dražbo položijo varščino in o tem pred začetkom dražbe predložijo dokaz.
XI. Varščina znaša desetino ugotovljene vrednosti nepremičnine, to je za
3
nepremičnino:
1. idealni delež 1/4 nepremičnine, parc.št. *68/1 (ID 1048616) in parc.št.
*68/2 (ID 1048617), k.o. 1075 - Ostrožno - znesek 2.040,90 EUR.
2. parc.št. 1287/1 (ID 2076863), 1288/1 (ID 4764642), 1290/1 (ID
3925588), 1292/0 (D 2413554), 1293/0 (ID 398215), 1306/0 (D 1909108),
k.o. 1860 - Širje- znesek 1.385,72 EUR.
XII.Varščina se plača na transakcijski račun tega sodišča št. 0110 0696 0022
409 referenca 00-2070-140-2003, koda nakazila OTHR.
XIII.Varščine so pod pogoji iz 3. odstavka 185. člena ZIZ oproščeni upnik(i) v
tej zadevi, zastavni upniki in upniki zemljiškega dolga.
XIV.Ponudnikom, katerih ponudbe niso bile sprejete, se varščina vrne (5.
odstavek 185.člena ZIZ).
XV.Zainteresirani kupci lahko najkasneje 14 dni pred dnevom dražbe vložijo
zahtevo za ogled nepremičnine, ki bo ob navzočnosti izvršitelja in plačilu
varščine za njegove stroške opravljen v nadaljnjih 10 dneh.
XVI.Kupec je lahko fizična oseba ali pravna oseba. Na prodajnem naroku mora
fizična oseba predložiti veljavni osebni dokument in potrdilo o
državljanstvu, pooblaščenec pravne osebe, ki se namerava udeležiti dražbe
pa mora predložiti ustrezno pooblastilo za zastopanje in izpisek iz sodnega
registra, ki ni starejši kot 15 dni. Kupec ne more biti dolžnik, sodnik ali
kdo, ki uradno sodeluje pri prodaji. Kupec ne more biti nekdo, ki po zakonu
ne more pridobiti nepremičnine.
Celje, 9. april 2015
Sodnica:
Tea Lucija Modrijančič l.r.
4