dražba

Comments

Transcription

dražba
vodilni In 99/2015
pistopni In 203/2015
ODREDBA O PRODAJI
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici Tini Benčič,
v vodilni izvršilni zadevi opr. št. In 99/2015 upnice: ml. MIRJAM ANA MIHAIĆ, Šalara 33c,
Koper, ki jo zastopa zakonita zastopnica mati Sanela Mihaič, zoper dolžnika: IGOR MIHAIĆ,
Kosovelova 2, Portorož, zaradi izterjave 1.133,31 EUR s pp, in
v pristopni izvršilni zadevi opr. št. In 203/2015 upnice: ml. MIRJAM ANA MIHAIĆ, Šalara 33c,
Koper, ki jo zastopa zakonita zastopnica mati Sanela Mihaič, zoper dolžnika: IGOR MIHAIĆ,
Kosovelova 2, Portorož, zaradi izterjave 163,00 EUR s pp,
18. decembra 2015
ODREDILO:
Predmet prodaje je nepremičnina z ID znakom: 2631-5264/1-0, to je parcela št. 5264/1 k.o. 2631 PORTOROŽ (ID 4094093), ID osnovnega položaja: 6424385 (last dolžnika Igorja Mihaića do 1/6ine).
Prodaja se bo opravila na 1. ( prvi ) javni dražbi
v četrtek, 21. januarja 2016 ob 11.00 uri
v razpravni dvorani št. 3 Okrajnega sodišča v Piranu, Tartinijev trg 1, Piran.
Pogoji za dražbo:
1. Vrednost nepremičnine z ID znakom: 2631-5264/1-0, to je parcele št. 5264/1 k.o. 2631 PORTOROŽ (ID 4094093), ID osnovnega položaja: 6424385 (last dolžnika Igorja Mihaića do
1/6-ine), ki je predmet prodaje, znaša 37.850,00 EUR (z besedo: sedemintrideset tisoč
osemstopetdeset evrov in nič centov).
Vrednosti nepremičnine je bila ugotovljena s pravnomočnim sklepom opr. št. In 99/2015
(pristop In 203/2015) z dne 23.11.2015.
Sodišče na predlog stranke, ki mora biti vložen najpozneje 8 dni pred prodajnim narokom,
na prodajnem naroku z odredbo ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, če stranka s
predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti nepremičnine verjetno izkaže, da se
je vrednost do dneva prodaje precej spremenila (4. odst. 178. člena Zakona o izvršbi in
zavarovanju – v nadaljevanju: ZIZ).
2. Na prvem prodajnem naroku nepremičnina ne sme biti prodana za manj kot 70%
ugotovljene vrednosti iz 1. točke te odredbe. Izklicna cena nepremičnine z ID znakom:
2631-5264/1-0, to je parcele št. 5264/1 k.o. 2631 - PORTOROŽ (ID 4094093), ID osnovnega
položaja: 6424385 (last dolžnika Igorja Mihaića do 1/6-ine), znaša
26.495,00 EUR.
Dolžnikova nepremičnina bo prodana najboljšemu ponudniku.
Sodišče lahko na prodajnem naroku, glede na okoliščine primera, določi najnižji znesek, za
katerega smejo ponudniki višati ponudbo za nakup nepremičnine.
Z izjavo, ki jo dajo na zapisnik pri sodišču, pred katerim teče izvršilni postopek, ali pri
kakšnem drugem sodišču, se stranki in zastavni upniki oziroma upniki zemljiškega dolga
lahko sporazumejo, da sme biti nepremičnina prodana na prvi dražbi tudi za ceno, nižjo od
70% ugotovljene vrednosti (4. odst. 188. člena ZIZ).
Če bo nepremičnino kupil upnik ali z njim povezana oseba za ceno, ki je nižja od njene
ugotovljene vrednosti po 178. členu ZIZ, in pridobljena kupnina ne bi zadostovala za
popolno poplačilo tega upnika, se pri poplačilu tega upnika, ne glede na dejansko višino
kupnine, šteje, da je upnik poplačan do višine ugotovljene vrednosti nepremičnine (200.a
člen ZIZ).
3. Javne dražbe se smejo udeležiti le tiste fizične in pravne osebe, ki najpozneje 3 (tri) delovne
dni pred dražbo - to je do vključno 18.1.2016 položijo varščino na račun Okrožnega
sodišča v Kopru:
KODA NAMENA: GOVT ali OTHR
IBAN: SI56011006950421640
BIC: BSLJSI2X
referenca: SI 00 3118-99-2015
ime in naslov: Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, Koper.
Varščina znaša desetino (oziroma 10%) ugotovljene vrednosti nepremičnin, to je 3.785,00
EUR.
Varščine je oproščen upnik, na čigar predlog je sodišče dovolilo izvršbo in zastavni upnik
oziroma upnik zemljiškega dolga, če njegove terjatve dosegajo varščino in če se da glede na
njihov vrstni red in ugotovljeno vrednost nepremičnine varščino poravnati iz kupnine (3.
odst. 185. člena ZIZ).
Na naroku morajo ponudniki predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Vplačana varščina se bo uspelemu ponudniku obračunala v kupnino, ostalim ponudnikom
pa bo vrnjena na njihov transakcijski račun v roku 15 dni od dneva javne dražbe (5. odst.
185. čl. ZIZ).
4. Kdor ima zakonito ali vknjiženo pogodbeno predkupno oziroma odkupno pravico na
nepremičnini, ki je predmet izvršbe, ima prednost pred najugodnejšim ponudnikom, če
takoj po končani dražbi izjavi, da kupuje nepremičnino pod enakimi pogoji in če najpozneje
3 (tri) delovne dni pred dražbo (t.j. najkasneje do 18.1.2016) položi varščino (1. odst. 182.
člena ZIZ-J).
Če predkupni oziroma odkupni upravičenec izkoristi svojo pravico, ima najboljši ponudnik
pravico takoj po končani dražbi ali po prejemu obvestila, da je predkupni upravičenec
izjavil, da želi izkoristiti svojo pravico, ponuditi višjo ceno (4. odst. 182. člena ZIZ).
5. Kupec, ki bo na javni dražbi uspel, mora položiti kupnino v roku 30 dni od dneva
prodajnega naroka na račun Okrožnega sodišča v Kopru:
KODA NAMENA: GOVT ali OTHR
IBAN: SI56011006950421640
BIC: BSLJSI2X
referenca: SI 00 3118-99-2015
ime in naslov: Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, Koper.
Kupec, ki je edini upnik, je lahko oproščen položitve kupnine do višine zneska, ki bi mu
pripadal po sklepu o poplačilu. Sodišče o predlogu upnika odloči s posebnim sklepom (2.
odst. 191. člena ZIZ).
Če kupec v danem roku ne položi kupnine oziroma če vloga za odobritev nakupa po
sedmem odstavku 189. člena ZIZ ni bila vložena v roku, se mu položena varščina ne vrne,
ampak razdeli v skladu s 197. in 198. členom ZIZ. Sodišče na predlog upnika in glede na
okoliščine prodaje pozove na plačilo kupnine drugega oziroma naslednje najboljše kupce,
ki v to privolijo in izdajo izjavo iz četrtega odstavka 189. člena ZIZ ter jim določi rok
položitev kupnine, ali pa prodajo s sklepom razveljavi in določi novo prodajo (3. odst. 191.
člena ZIZ-J).
Ponudnik – kupec mora podati izjavo, ali je z upnikom povezana oseba po določbi 200b. čl.
ZIZ. Izjavo bo sodišče vročilo upniku in dolžniku, ki ji lahko nasprotujeta v roku 8 dni od
dneva prejema.
Če je za sklenitev prodajne pogodbe potrebna odobritev po zakonu, bo sodišče po končani
dražbi ugotovilo, kateri ponudnik je ponudil najvišjo ceno in ga napotilo, da v določenem
roku vloži ustrezno vlogo za pridobitev odobritve. Po ponudnikovi pridobitvi odobritve bo
sodišče nadaljevalo postopek in takoj izdalo sklep o domiku (7. odst. 189. člena ZIZ).
6. Zainteresirani kupec si lahko nepremičnino ogleda na posebno dovoljenje sodišča. Zahtevo
za ogled nepremičnine je potrebno vložiti pisno pri tem sodišču najkasneje 14 dni pred
dražbenim narokom, pri čemer naj navede, ali zahteva prisotnost izvršitelja. Sodišče bo o
ogledu nepremičnine izdalo odredbo, s katero bo dovolilo ogled in določilo čas ogleda.
Stroški, ki nastanejo zaradi ogleda in morebitne prisotnosti izvršitelja, nosi tisti, ki je vložil
zahtevo za ogled.
Dolžniku, ki ne bo dovolil ogleda ali bo oviral ogled nepremičnine, lahko sodišče na
podlagi 33. člena ZIZ izreče denarno kazen (fizični osebi do 10.000,00 EUR, pravni osebi ali
podjetniku pa do 100.000,00 EUR).
7. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, ki imajo po veljavnih predpisih
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji. Fizična oseba svojo identiteto
izkaže z veljavnim osebnim dokumentom, pooblaščenec pravne osebe, ki se namerava
udeležiti dražbe, pa mora predložiti izpisek iz sodnega registra in ustrezno pooblastilo za
zastopanje.
8. V primeru, da nepremičnina na prvem prodajnem naroku ne bo prodana, bo sodišče
(samo) na upnikov predlog razpisalo 2. (drugi) prodajni narok, na katerem se sme
nepremičnina prodati pod ugotovljeno vrednostjo, vendar ne za manj kot polovico te
vrednosti (2. odst. 188. člena ZIZ-J).
Če upnik ne bo predlagal nove prodaje v 6 (šestih) mesecih od prvega naroka, ali če
nepremičnine ne bo mogoče prodati na drugem naroku niti za polovico ugotovljene
vrednosti, bo sodišče izvršbo ustavilo (2. odst. 194. člena ZIZ-J).
Od prvega do drugega naroka mora preteči najmanj trideset dni (3. odst. 188. člena ZIZ).
Piran, 18. decembra 2015
Sodnica:
Tina BENČIČ, l.r.

Similar documents