Priloga

Comments

Transcription

Priloga
In 93/2013-
ODREDBA O PRODAJI
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Dragici Kolenc,
v izvršilni zadevi upnika: JOHANNES ASCHABER, Muhlbach 84, Muhlbach,
Avstrija, ki ga zastopa Ignac Horvat, odvetnik v Murski Soboti, zoper dolžnika:
WALTER HORVAT, Andrejci 24, Martjanci,
zaradi izterjave 500.453,04 EUR s pp,
17. novembra 2015
1
ODREDILO:
I.
Odreja se prodaja dolžniku do celote lastnih nepremičnin, vpisanih v k.o. 91 Andrejci z ID znakom 91-850/3-0, 91-850/4-0, 91-845/4-0, 91-845/3-0
na ustni javni dražbi, ki bo dne 18. 12. 2015 ob 8.45 uri.
Narok za prvo prodajo teh nepremičnin bo v prostorih Okrajnega sodišča v Murski
Soboti, Slomškova ulica 21, v razpravni dvorani 26.
Podatke o vrsti rabe, površini in druge podatke o nepremičninah (parcelah,
stavbah in delih stavb) je možno pridobiti z vpogledom v izvorni evidenci za te
podatke, to je z vpogledom v zemljiški kataster in kataster stavb. Podatke se lahko
pridobi z brezplačno poizvedbo na internetni strani Geodetske uprave RS na
naslovu http://prostor2.gov.si/javni/.
II. Na nepremičninah navedenih pod I. je v zemljiški knjigi vpisana zastavna pravica.
Potencialne kupce se opozarja, da ni predmet prodaje pokrita terasa s šankom v
nadaljevanju gostinskega objekta, ki pa je predmet prodaje in da bo v primeru
nakupa gostinskega objekta, ki stoji na nepremičnini z ID znakom 91-850/3-0, po
mnenju cenilca gradbene stroke, možno izvesti v gradbenem smislu fizično ločitev
pokrite terase s šankom, ki stoji na nepremičnini z ID znakom 91-850/1-0, od
gostinskega objekta, tako da bosta samostojna gradbena objekta.
III. Vrednost nepremičnin iz I. točke te odredbe je ugotovljena s sklepom Okrajnega
sodišča v Murski Soboti, opr. št. In 93/2013-35 z dne 16. 11. 2015 in znaša po
ugotovitvah cenilca gradbene stroke 299.277,40 EUR. Na prvi javni dražbi se
bodo nepremičnine prodajale za izklicno ceno 209.494,18 EUR. Izklicna cena
pa se bo na javni dražbi povečevala za najmanj 1.000,00 EUR.
IV. Vrednost nepremičnin iz I. točke te odredbe se dokončno ugotovi na naroku iz I.
točke te odredbe, če stranke vložijo najpozneje 8 dni pred prodajnim narokom
predlog iz 4. odst. 178. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ.
V. Na prvem prodajnem naroku nepremičnina ne sme biti prodana za manj kot 70
% ugotovljene vrednosti (prvi odstavek 188. člena ZIZ).
Z izjavo, ki jo dajo na zapisnik pri sodišču pred katerim teče izvršilni postopek, se
stranke in zastavni upniki oziroma upnik zemljiškega dolga lahko sporazumejo, da
sme biti nepremičnina prodana na dražbi tudi za ceno, nižjo od 70 % ugotovljene
vrednosti (4. odst. 188. člena ZIZ).
2
VI. Javne dražbe se lahko udeleži le tisti, ki poprej položi varščino.
Varščine sta na njun predlog oproščena upnik, na čigar predlog je sodišče dovolilo
izvršbo in zastavni upnik, če njuni terjatvi dosegata varščino, in če se da, glede na
njun vrstni red in ugotovljeno vrednost nepremičnin, varščina poravnati iz
kupnine.
Varščina znaša 1/10 – eno desetino ugotovljene vrednosti nepremičnine, tj.
29.927,74 EUR.
Osebe, ki sodelujejo na javni dražbi, morajo najpozneje tri delovne dni pred
dražbo položiti varščino in sodišču pred začetkom naroka predložiti potrdilo o
vplačilu, iz katerega je razvidno, da je varščina položena.
Varščina se položi na račun Okrožnega sodišča v Murski Soboti, št. 011006964004550, sklic na št. 00 114933, koda namena plačila ADVA, BIC koda
prejemnika BSLJSI2X.
Ponudniki, katerih ponudba ni bila sprejeta, dobijo varščino nazaj po koncu javne
dražbe, najpozneje v roku 15 dni. Pri čemer je vsak ponudnik, katerega ponudba ni
bila sprejeta in tudi tisti, ki se dražbe ni udeležil, dolžan v roku 15 dni po vplačilu
varščine sodišču predložiti podatke o računu, na katerega se mu vrne vplačana
varščina.
VII. Kupec mora položiti kupnino v roku 30 dni od dneva prejema pismenega odpravka
sklepa o domiku nepremičnin kupcu.
Če kupec v zgoraj navedenem roku kupnine ne položi, se mu položena varščina ne
vrne, ampak razdeli v skladu s 197. in 198. členom ZIZ. Sodišče pa na predlog
upnika in glede na okoliščine prodaje pozove na plačilo kupnine drugega oziroma
naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo in dajo izjavo iz 4. odst. 189. člena
ZIZ, ter jim določi rok za položitev kupnine ali pa prodajo s sklepom razveljavi in
določi novo prodajo.
Na dražbi ne more biti kupec dolžnik (zastavni dolžnik), sodnik, izvršitelj ali kdo
drug, ki uradno sodeluje pri prodaji. Kupec tudi ne more biti nekdo, ki po zakonu
ne more pridobiti nepremičnine, ki je predmet izvršbe.
VIII. Nepremičnino, ki je predmet prodaje, si je mogoče ogledati dne 30. novembra in
1. decembra 2015 na kraju, kjer se nepremičnina nahaja in sicer v času od 15.00
do 17.00 ure. Dolžnik je ogled dolžan omogočiti potencialnim kupcem vključno z
vstopom v stanovanjske in gospodarske prostore. Vsak potencialni kupec, ki se
zanima za ogled nepremičnine, mora pri tukajšnjem sodišču predhodno vložiti še
3
pismeni predlog, da si namerava nepremičnino ogledati in sicer zaradi
pravočasnega izposlovanja potrdila najpozneje pet delovnih dni pred določenim
ogledom ter potrdilo sodišča o vloženem predlogu za ogled pred nameravanim
ogledom pokazati dolžniku.
V kolikor dolžnik ne bo dovolil ogleda nepremičnine, bo sodišče, na zahtevo in
stroške tistega, ki se zanima za nakup te nepremičnine, omogočilo ogled ob
prisotnosti izvršitelja in drugih ustreznih organov, v kolikor bo to potrebno.
IX. Ta odredba o prodaji se razglasi na sodni oglasni deski tukajšnjega sodišča in na
spletni strani naslovnega sodišča.
Sodišče upniku tudi dovoljuje, da objavi odredbo o prodaji v sredstvih javnega
obveščanja. Stroški objave bremenijo upnika.
X. Ta odredba velja istočasno za vabilo na narok za prodajo nepremičnin za stranke
in kot obvestilo predkupnim upravičencem, saj sodišče posebnega vabila ne bo
poslalo.
PRAVNI POUK:
Zoper to odredbo ni pravnega sredstva.
Murska Sobota, 17. november 2015
Okrajna sodnica:
Dragica Kolenc
4
ODREDBA:
- UPNIKU JOHANNES ASCHABER
–POOBL. UPNIKA ODV. IGNAC HORVAT
–DOLŽNIKU WALTER HORVAT
–ZASTAVNI UPNIKU FURS MURSKA SOBOTA
–ZASTAVNI UPNIK ZLATKO DEVETAK
–ZASTAVNI UPNIK LUTTERSCHMIED BAUSTOFF
–ZASTAVNI UPNIK RADIO CENTER
–ZASTAVNI UPNIK REINHARD MANFRED GEIGER
–ZASTAVNI UPNIK ANTON KLAR
–ZASTAVNI UPNIK SILVO BELEC
–ZA ZASTAVNEGA UPNIKA REPUBLIKA SLOVENIJA: DPRS LJUBLJANA
–UE MURSKA SOBOTA
–OGLASNA DESKA
–SPLETNA STRAN
–IN SPIS
5