Z A N A K U P N E P R E M I Č N I N

Comments

Transcription

Z A N A K U P N E P R E M I Č N I N
Z B I R A N J E
P O N U D B
Z A
N E P R E M I Č N I N
N A K U P
Na podlagi pooblastila podjetja SEMENARNA Ljubljana d.d.,
Vas obveščamo, da smo pričeli z zbiranjem ponudb za nakup nepremičnin:
Poslovna stavba KRANJ
Površina prostorov: 1.710 m2
Površina skladišča: 95 m2
Velikost zemljišča: 7.520 m2
Leto izgradnje: 1980
Izhodiščna cena: 350.000 EUR
Vpisano v z.k. pod: št. 837/2 in 837/5, vse k.o. 2100 – Kranj. Zemljišču je
opredeljena osnovna namenska raba kot območje Kmetijske proizvodnje.
Podrobnejša namenska raba pa je območje kmetijske proizvodnje.
Poslovna stavba MURSKA SOBOTA
Površina prostorov: 205,10 m2
Velikost zemljišča: 575 m2
Leto izgradnje: 1984
Izhodiščna cena: 100.000 EUR
Vpisano v z.k. pod: 3823/1, k.o. 105-Murska Sobota. V stavbi so urejeni pisarniški
prostori.
Poslovna stavba v HOTIZI
Površina prostorov: 695,60 m2
Velikost zemljišča: 1.554 m2
Leto izgradnje: 1950
Izhodiščna cena: 100.000 EUR
Vpisano v z.k. pod: št. 1429/0, k.o. 161-Hotiza. V poslovni stavbi so pisarniški in
prodajni prostori.
Poslovni stavbi v LENDAVI
Površina prostorov: 179 m2 in 21 m2
Velikost zemljišča: 3.046 m2
Leto izgradnje: 1991 in 2001
Izhodiščna cena: 70.000 EUR
Vpisano v z.k. pod: št. 2121/0 in 2122/0, k.o.166-Lendava. Na zemljišču 21220/0 je
možna individualna stanovanjska gradnja in oskrbni, poslovni, obrtni inservisni
objekti. Parc. 2121/0 se nahaja na območju kmetijskih zemljišč.
Poslovni prostor VELENJE
Površina prostorov: 69,70 m2
Leto izgradnje: 1968
Izhodiščna cena: 50.000 EUR
Vpisano v z.k. kot posamezen del stavbe št. 85, v stavbi št. 2503, k.o.964-Velenje.
Prostori so primerni za trgovsko ali pisarniško dejavnost, imajo osrednji prodajni
prostor, pisarno, pomožni prostor, predprostor, sanitarije in skladišče.
Poslovna stavba-skladišče LIPOVCI
Površina prostorov: 1.170 m2
Velikost zemljišča: 3.373 m2
Leto izgradnje: 1982
Izhodiščna cena: 170.000 EUR
Vpisano v z.k. pod: št. 2909/0,k.o. 133-Lipovci. Okolica objekta je asfaltirana in
delno ograjena.
Zemljišče TURNIŠČE
Velikost zemljišča: 6.752 m2
Izhodiščna cena: 50.000 EUR
Vpisano v z.k. parc. št. 4274/1, 4274/2 in 4275/0, k.o. 149-Turnišče. Stavbno zemljišče
je delno asfaltirano, neograjeno ter se nahaja v neposredni bližini AC Maribor-Lendava,
kar predstavlja izredno možnost razvoja, dostopnosti in razvidnosti. Na zemljišču so
dopustne obrtne, skladiščne, prometne, trgovske in poslovne dejavnosti.
Zemljišče v HOTIZI
Velikost zemljišča: 2.094 m2
Izhodiščna cena: 30.000 EUR
Vpisano v zemljiško knjigo v parc. št.1321/1, k.o. 161-Hotiza. Zemljišče je delno
asfaltirano in neograjeno. Dostop do zemljišča je z regionalne ceste Lendava Murska Sobota. Dopustna je individualna stanovanjska gradnja in oskrbni, poslovni,
obrtni in servisni objekti (stanovanjskiobjekti in gospodarska poslopja).
Zemljišče PROSENJAKOVCI
Velikost zemljišča: 2.292 m2
Izhodiščna cena: 20.000 EUR
Vpisano v z.k. parc. št. 1681/4, k.o. 88-Prosenjakovci. Zemljišče je ravno, pravokotne
oblike in se nahaja na odprti lokaciji z dostopnostjo z regionalne ceste. Dopustna
gradnja vseh vrst novih objektov, dograditev, rekonstrukcija in sprememba
namembnosti, vezane na bivanje in delovanje prebivalstva v poselitvenih območjih.
POGOJI PRODAJE OZ. ZBIRANJA
PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNIN
zemljišče v HOTIZI, izklicna cena: 30.000 €
oseba: Mojca Repič.
zemljišče v PROSENJAKOVCIH, izklicna cena:
20.000 €
Nepremičnine si je možno ogledati po predhodnem
dogovoru, tel. številka 040/840 000, ali na email:
[email protected]
Naziv in sedež organizatorja zbiranja
Izbor kupca:
ponudb za nakup nepremičnin:
Obvezna vsebina, ki jo mora kupec navesti v
Za vse nepremičnine se bo sklenila prodajna pogodba.
ABC NEPREMIČNINE d.o.o., Tivolska 48 Izbere se tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbo od ponudbi:
Ljubljana – kot zastopnik lastnika nepremičnin: izhodiščne cene in sprejme plačilne ter druge prodajne
osebne podatke oziroma podatke podjetja
SEMENARNA Ljubljana d.d.
Predmet prodaje:
poslovna stavba v KRANJU, izklicna cena: 350.000€
poslovna stavba v MURSKI SOBOTI, izklicna cena:
100.000 €
poslovna stavba v HOTIZI, izklicna cena: 100.000 €
poslovni stavbi v LENDAVI, izklicna cena: 70.000 €
poslovni prostor v VELENJU, izklicna cena: 50.000 €
pogoje, ki jih bo določil prodajalec v prodajni pogodbi.
V primeru dveh ali več enakih ponudb, bo prodajalec v
roku 8 dni pozval samo te ponudnike na dražbo, kjer bo
izbran tisti kupec, ki bo oddal najvišjo ponudbo, vendar
ne manjše od že ponujene.
Prodajalec ni dolžan skleniti prodajne pogodbe z
nobenim ponudnikom, prav tako ni dolžan povrniti
nobenih morebitnih stroškov ali druge škode vezano na
objavo tega razpisa.
Nepremičnine se prodajo v celoti po načelu videnokupljeno. Davek na promet nepremičnin plača
prodajalec.
poslovna stavba-skladišče v LIPOVCIH, izklicna
cena: 170.000 €
Ogled nepremičnin:
zemljišče v TURNIŠČU, izklicna cena: 50.000 €
Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami
pri podjetju ABC NEPREMIČNINE d.o.o. , kontaktna
navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti
ceno, ki jo je pripravljen plačati
rok plačila celotne kupnine
Ponudbe pošljite s priporočeno pošto do 31.1.2014
na naslov:
ABC NEPREMIČNINE d.o.o.,Tivolska 48
Ljubljana, s pripisom:
»Ponudba za nakup
Semenarna«
®
Zastopnik prodajalca:
ABC NEPREMIČNINE d.o.o.,
Tivolska 48, 1000 Ljubljana
www.abc.si

Similar documents