טופס בקשה לעידכון נפשות-עדכני

Comments

Transcription

טופס בקשה לעידכון נפשות-עדכני
‫בקשה לעדכון נפשות‬
‫במסגרת שינוי התעריפים של רשות המים אשר נכנסו לתוקפם ב‪ -‬יולי ‪ ,2111‬תעריפי המים למגורים נחלקים לשניים‪:‬‬
‫‪ .1‬תעריף א' ‪ 3.5 -‬מ"ק לחודש‪ ,‬לכל נפש המתגוררת ביחידת הדיור דרך קבע‪.‬‬
‫‪ .2‬תעריף ב' ‪ -‬כל צריכה מעבר לכמות האמורה בסעיף ‪1‬‬
‫לצורך עדכון רשימת הזכאות לתעריף מים יש למלא את הטופס ולצרף צילום תעודת זהות וספח (המעיד על כתובת המגורים)‬
‫של כל המתגוררים בנכס‪ .‬ילדים מתחת לגיל ‪ - 40‬יוצגו בספח ההורים‪.‬‬
‫במקרה שספח הת"ז אינו מעודכן (ואינו מעיד על כתובת המגורים הנוכחית)‪ ,‬יש לצרף מסמך המאמת את מקום המגורים‬
‫בפועל (כגון חוזה שכירות או מכירה) ואישור גריעת נפשות מספק המים המופיע בת"ז‪.‬‬
‫לגבי אדם המתגורר בנכס ואינו אזרח ישראלי יש להעביר בנוסף ‪ -‬צילום דרכון‪ ,‬אישור שהייה כדין ואחד מאלה לפי בחירתו‪:‬‬
‫תצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו‪ ,‬או ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו‪ ,‬המעיד כי בעל ההיתר להעסקתו מתגורר‬
‫באותה יחידת דיור‪.‬‬
‫בהעדר דיווח על מס' הנפשות בנכס‪ ,‬יעודכן שמתגוררות ביחידה ‪ 2‬נפשות בלבד‪ .‬מעבר לדירה חדשה מחייב מילוי טופס חדש!‬
‫לידיעתך‪ ,‬הצהרה שלא מולאה כראוי או שלא צורפו אליה כל המסמכים תחשב כלא נתקבלה !‬
‫פרטי הנכס‬
‫כתובת הנכס‬
‫מספר נכס‬
‫מספר זיהוי מים‬
‫מספר מד מים‬
‫פרטי משלם‬
‫מס' ת‪.‬ז‬
‫שם מלא‬
‫טלפון‬
‫טלפון נוסף‬
‫פרוט המתגוררים בנכס‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫קרבה‬
‫ת‪.‬ז‬
‫תאריך לידה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫הצהרת צרכן‬
‫הנני ___________________________ ת‪.‬ז ______________________‬
‫מצהיר בזאת שכל הפרטים שמסרתי על גבי טופס זה נכונים ומדוייקים‬
‫תאריך __________________‬
‫חתימת המצהיר ___________________‬
‫לנוחיותך ניתן לשלוח טופס זה בצירוף צילום כלל תעודות הזהות והנספחים‬
‫‪ .1‬בפקס' ‪10-0620255‬‬
‫‪.2‬‬
‫בדוא"ל ‪[email protected] .-‬‬
‫יובלים אשדוד בע"מ רחוב בלפור ‪ 41‬קניון לב אשדוד קומה ‪ ,3‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫טלפון ‪ ,4-088-088-655‬פקס ‪80-0590266‬‬

Similar documents