חידון על פרשת וירא

Comments

Transcription

חידון על פרשת וירא
‫בס"ד‬
‫ניתן לקבל את החידון במייל‪[email protected] :‬‬
‫אורות עציון‬
‫בנים‬
‫פרק יח‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫חידון על פרשת וירא‬
‫היכן התגלו המלאכים לאברהם ובישרו לו שיוולד לו בן?‬
‫באלוני ממרא‪.‬‬
‫בבית אל‪.‬‬
‫באלון מורה‪.‬‬
‫בהר המוריה‪.‬‬
‫במה כיבד אברהם את המלאכים שבאו לבשר לו על הולדת יצחק?‬
‫מעט מים לשתות‪.‬‬
‫פת לחם‪.‬‬
‫חמאה‪ ,‬חלב ובשר‪.‬‬
‫פת לחם ועוגות‪.‬‬
‫מדוע לא רצתה שרה להודות שהיא צחקה?‬
‫הרגישה לא בנוח‪.‬‬
‫פחדה‪.‬‬
‫היא לא שמה לב שהיא צחקה‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫כבְדָ ה מְ א ֹד"?‬
‫מי אמר‪" :‬ז ַעֲ קַ ת סְ דֹם ו ַעֲ מ ֹ ָרה כִּי ָרבָה ו ְחַ טָ אתָ ם כִּי ָ‬
‫לוט‪.‬‬
‫ה'‪.‬‬
‫אברהם‪.‬‬
‫המלאכים שבקרו אצל אברהם‪.‬‬
‫עם ָרשָ ע"?‬
‫מי אמר למי‪" :‬הַ ַאף תִּ סְ פֶּה צַדִּ יק ִּ‬
‫לוט למלאכים‪.‬‬
‫אבימלך לה'‪.‬‬
‫אברהם לה'‪.‬‬
‫פרעה מלך מצרים לה'‪.‬‬
‫כמה פעמים ביקש אברהם מה' להציל את סדום‪ ,‬אם ימצא בה‬
‫צדיקים?‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬ו ְָאנֹכִּי עָ פָר ו ָאֵ פֶּר"?‬
‫אברהם לה'‪.‬‬
‫לוט לאברהם‪.‬‬
‫לוט למלאכים‪.‬‬
‫אברהם למלאכים‪.‬‬
‫פרק יט‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫היכן פגשו המלאכים את לוט בסדום?‬
‫בביתו של לוט‪.‬‬
‫בככר העיר‪.‬‬
‫בשער העיר‪.‬‬
‫לא מפורש בתורה‪.‬‬
‫האם הסכימו המלאכים להתארח בביתו של לוט?‬
‫כן‪ ,‬בשביל שלא יקנא באברהם‪.‬‬
‫לא‪ ,‬כי האוכל בביתו לא היה כשר‪.‬‬
‫רק לאחר שלוט שיכנע אותם רבות‪.‬‬
‫לא‪ ,‬כי גם לוט היה רשע כאנשי סדום‪.‬‬
‫כיצד ניסה לוט למנוע מאנשי סדום לפגוע במלאכים שבאו אליו?‬
‫הציע להם את שתי בנותיו שאינן נשואות‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫כיבד אותם בלחם ויין‪.‬‬
‫איים עליהם שאם הם ינסו לפרוץ לביתו‪ ,‬המלאכים יכו אותם‪.‬‬
‫הבטיח להם שיותר הוא לא יכניס אורחים לביתו בלי רשות‪.‬‬
‫מה עשו המלאכים לאנשי סדום שהקיפו את ביתו של לוט?‬
‫היכו אותם מכות נמרצות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הפכו אותם לנציב של מלח‪.‬‬
‫היכו אותם בסנוורים‪.‬‬
‫המיתו אותם במגפה‪.‬‬
‫את מי רצו המלאכים להציל עם לוט?‬
‫את אשתו‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫את שתי בנותיו שאינן נשואות‪.‬‬
‫את רועי הצאן שלו ושאר עבדיו‪.‬‬
‫את ילדיו ואת חתניו‪.‬‬
‫איזו עיר ניצלה בזכות לוט?‬
‫עמורה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫מצער‪.‬‬
‫צוער‪.‬‬
‫ככר הירדן‪.‬‬
‫כיצד השחית ה' את סדום ועמורה?‬
‫סופת הוריקן‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫המטיר עליהם מבול‪.‬‬
‫אש וגופרית מהשמים‪.‬‬
‫מכת ברקים‪.‬‬
‫האם אשתו של לוט ניצלה עימו?‬
‫כן‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫היא מתה מרוב פחד‪.‬‬
‫היא ניצלה‪ ,‬אבל מתה בדרך מרוב מאמץ‪.‬‬
‫היא הפכה לעמוד של מלח‪.‬‬
‫כיצד קראו לבנים של בנות לוט?‬
‫עּמִי‪.‬‬
‫אבִי מֹוָאב ובֶּן ַ‬
‫ֲ‬
‫‪16‬‬
‫עּמִי‪.‬‬
‫מֹוָאב ובֶּן ַ‬
‫עַּמֹון ומֹוָאב‪.‬‬
‫בנ ֵי עַּמֹון‪.‬‬
‫אבִי מֹוָאב ו ְ‬
‫ֲ‬
‫פרק כ‬
‫מה היה שמו של מלך גרר?‬
‫כדרלעומר‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫אבימלך‪.‬‬
‫פרעה‪.‬‬
‫ב ְִרשַ ע‪.‬‬
‫מה אמר ה' לאבימלך אחר שלקח את שרה אשת אברהם?‬
‫שהוא עתיד למות אם הוא לא מחזיר את שרה לאברהם‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫שהוא לא מאמין שאבימלך עשה את זה בתום לב‪.‬‬
‫ציווה אותו להשיב את שרה לאברהם כדי שיתפלל עליו ויחיה‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬הֲ גֹוי גַם צַדִּ יק תַ הֲ רֹג"?‬
‫אברהם לה'‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫אבימלך לה'‪.‬‬
‫לוט למלאכים‪.‬‬
‫אשת לוט לבעלה‪.‬‬
‫כיצד הגיבו עבדי אבימלך לחלום שלו?‬
‫צחקו עליו‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫פחדו מאוד‪.‬‬
‫הופתעו מאוד‪.‬‬
‫לא כל כך האמינו לחלום‪.‬‬
‫מי אמר למי‪ַ " :‬רק אֵ ין י ְִּרַאת אֱֹלהִּ ים בַמָ קֹום הַ ז ֶּה"?‬
‫המלאכים ללוט‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫אברהם לאבימלך‪.‬‬
‫דמשק אליעזר לאברהם‪.‬‬
‫אנשי סדום למלאכים‪.‬‬
‫האם אברהם ושרה היו אחים?‬
‫כן‪ ,‬כך אמר אברהם לכל מי ששאל אותו בגרר‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫ודאי שלא‪ ,‬הרי אסור לאח ואחות להתחתן‪.‬‬
‫היה להם אותה אמא אבל לא אותו אבא‪.‬‬
‫כתוב שהיא אחותו בת אביו‪ ,‬אבל באמת היא היתה אחיינית שלו‪.‬‬
‫מה עשה אבימלך לאחר שגילה ששרה היא אשת אברהם?‬
‫נתן לו מתנות רבות והזמין אותו להמשיך לגור בארצו‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫הנ ֵה אִשְ תְָך קַ ח וָּל ְֵך‪.‬‬
‫תה ִ‬
‫ע ָּ‬
‫אמר לו‪ :‬ו ְ ַ‬
‫ביקש ממנו לעזוב את גרר כדי שאף אחד לא יקח שוב את שרה‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫כיצד נענש אבימלך על שלקח את שרה אשת אברהם?‬
‫מתו לו צאן ובקר עבדים ושפחות‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫נהיה מצורע כשלג‪.‬‬
‫הפסיק להיות מלך‪.‬‬
‫אשתו וכל השפחות שלו לא יכלו ללדת‪.‬‬
‫פרק כא‬
‫פרק כב‬
‫מהו הניסיון המפורש בתורה שה' ניסה את אברהם בפרשת 'וירא'?‬
‫רעב בארץ כנען‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫עקידת יצחק‪.‬‬
‫נמרוד השליכו לאש באור כשדים‪.‬‬
‫נצטווה לעזוב את ארצו‪ ,‬את מולדתו ואת בית אביו‪.‬‬
‫היכן נצטווה אברהם להקריב את יצחק בנו לעולה?‬
‫בין בית אל ובין העי‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫חברון‪.‬‬
‫עיר שלם‪.‬‬
‫הר המוריה‪.‬‬
‫כלֶּת'?‬
‫מהי 'מַ אֲ ֶּ‬
‫אוכל (לחם ויין)‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫מזבח‪.‬‬
‫סכין שחיטה‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫בן כמה היו אברהם ושרה כשנולד להם יצחק?‬
‫אברהם בן ‪ ,99‬שרה בת ‪.90‬‬
‫‪25‬‬
‫אברהם בן ‪ ,100‬שרה בת ‪.90‬‬
‫אברהם בן ‪ ,90‬שרה בת ‪.86‬‬
‫לא מפורש בתורה‪.‬‬
‫מה השיב אברהם ליצחק על שאלתו‪" :‬ו ְאַ י ֵה הַ שֶּ ה לְעֹלָה"?‬
‫לא יודע איפה השה לעולה‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫אתה‪ ,‬במקום השה לעולה!‬
‫אי ִל מחכה לנו על ההר שנקריב אותו‪.‬‬
‫ה' כבר יראה לנו את השה לעולה‪.‬‬
‫בנ ִּים שָ ָרה"?‬
‫מי אמר‪ " :‬מִּ י מִּ לֵל לְַאב ְָרהָ ם הֵ ינ ִּיקָ ה ָ‬
‫ענר‪ ,‬אשכול וממרא‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫אברהם‪.‬‬
‫שרה‪.‬‬
‫הגר‪.‬‬
‫מי אמר‪ַ" :‬אל תִּ שְ לַח י ָדְ ָך אֶּ ל הַ נ ַעַ ר"?‬
‫אלקים‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫עבדי אברהם‪.‬‬
‫שרה‪.‬‬
‫מלאך ה'‪.‬‬
‫כיצד הגיב אברהם לבקשת שרה לגרש את הגר ואת בנה?‬
‫גירש אותם מיד‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫הסכים לגרש את הגר‪ ,‬אבל לא את ישמעאל‪.‬‬
‫התנגד לגרש אותם בכל תוקף!‬
‫מאוד לא רצה לגרשם‪ ,‬עד שה' אמר לו לעשות כן‪.‬‬
‫באיזה תואר זכה אברהם בזכות עמידתו בניסיון עקדת יצחק?‬
‫ירא אלקים‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫עבד ה'‪.‬‬
‫אוהב ה'‪.‬‬
‫גיבור הכובש את יצרו‪.‬‬
‫מי אמר‪ " :‬כֹל אֲ שֶּ ר תֹאמַ ר אֵ לֶּיָך שָ ָרה שְ מַ ע בְקֹלָּה"?‬
‫ה'‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫המלאכים‪.‬‬
‫הגר‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫מה הקריב אברהם לה' במקום יצחק?‬
‫איל‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫פר‪.‬‬
‫בעל חיים‪ ,‬לא מפורש בתורה איזה בדיוק‪.‬‬
‫גדי עיזים‪.‬‬
‫לאן הלכה הגר עם ישמעאל כשאברהם שילח אותם מביתו?‬
‫לבאר לחי רואי‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫לבאר שבע‪.‬‬
‫לבית אל‪.‬‬
‫נסעו הנגבה‪.‬‬
‫מי אמר‪ַ" :‬אל אֶּ ְראֶּה בְמֹות הַ יָלֶּד"?‬
‫אברהם‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫שרה‪.‬‬
‫הגר‪.‬‬
‫מלאך אלקים‪.‬‬
‫במה עסק ישמעאל?‬
‫עבד עבודה זרה‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫רועה צאן‪.‬‬
‫ציד‪.‬‬
‫רובה קשת‪.‬‬
‫מדוע נתן אברהם לאבימלך ‪ 7‬כבשות צאן?‬
‫בתמורה לכל הצאן והבקר שאבימלך נתן לו אחרי שהחזיר לו את‬
‫‪32‬‬
‫שרה‪.‬‬
‫כדי לכרות עימו ברית‪.‬‬
‫הכרת הטוב שהרשה לו לשבת בארץ גרר‪.‬‬
‫לעדות שהוא חפר את הבאר‪.‬‬
‫מדוע נקראת העיר באר‪-‬שבע בשם זה?‬
‫על שם השבועה שנשבעו אברהם ואבימלך זה לזה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫על שם שבע כבשות הצאן שנתן אברהם לאבימלך‪.‬‬
‫על שם הברית שכרתו אברהם ואבימלך‪.‬‬
‫על שם שבע כבשות הצאן שנתן אבימלך לאברהם‪.‬‬
‫תשובון‬
‫ש‪ .‬ת‪.‬‬
‫א‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ג‬
‫‪5‬‬
‫ד‬
‫א‬
‫ג‬
‫ג‬
‫א‬
‫‪10‬‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ד‬
‫‪15‬‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ב‬
‫‪20‬‬
‫ב‬
‫ד‬
‫א‬
‫ד‬
‫ב‬
‫‪25‬‬
‫ג‬
‫ד‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫‪30‬‬
‫ד‬
‫ד‬
‫א‬
‫ב‬
‫ד‬
‫‪35‬‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ד‬
‫א‬
‫א‬
‫‪40‬‬

Similar documents